Hotărârea nr. 116/2012

HOTARAREnr. 116 din 2012-08-30 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 94 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 28/01.02.2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR"

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea anexei nr. 94 a Hotărârii C.G.M.B, nr. 28/01.02.2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare Străzi -Administrația Străzilor"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate ai Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 25/13.03.2012;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice' locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin, (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:    .

Art.1 Anexa nr. 94 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 28/01.02.2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de -investiții “Reabilitare Străzi - Administrația Străzilor" se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 28/01.02.2006, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.Spiaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România: tei.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro /C ,O

■'r.-,..    >/■    —-

1ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B. nr....GL^..<

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER STR. LIPSCANI

i.


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

2.900.000 Iei/ 671.340 euro

din care

Lucrări de construcții montaj

2.793.757 lei

Consultanta si asistenta tehnica

28.243 Iei

studii si proiectare

58.000 lei

alte cheltuieli

20.000 lei


2. Eșalonarea investiției - Anul I


INV

C+M


2.900.000 lei 2.793.757 lei


o.

Capacitati

3.1

3.2

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Lățime medie trotuare

300 m

8 m

3.30 m

3.3

- sistem rutier existent

asfalt / pavaj

3.4

- sistem rutier nou (84 cm)

da

3.5.1

straturi asfaltice

3 straturi

3.5.2

piatra sparta

da

3.5.3

balast

da

3.5.4

Lucrări edilitare (apa, canal, guri scurgere)

da

3.6

- suprafața totala

4817 mp

4. Durata de realizare a investiției    10 luni