Hotărârea nr. 115/2012

HOTARAREnr. 115 din 2012-08-30 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 17 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 376/25.11.2008 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU REABILITAREA A 31 DE STRAZI, 2 PODURI SI UN PASAJ RUTIER

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea anexei nr. 17 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 376/25.11.2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri și un pasaj rutier

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;'

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 22/13.03.2012;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (V) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Anexa nr. 17 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 376/25.11.2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri și un pasaj rutier se modifică și se completează, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 376/25.11.2008, cu modificările și completările ulterioare^rămân neschimbate.

Arț3. Direcțiile din cadru! aparatului de specialitate al Primarului Generali al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

I

Aceasta , hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generaljal Municipiului București din data de 30.08.2012.




Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2




INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER CALEA APEDUCTULUI

1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 3.799.059,75 lei/ 879.473,05 euro din care

Lucrări de construcții montaj asistenta tehnica, consultanta studii si proiectare alte cheltuieli

.386.887,75

85.000,00

194.391,00

132.781.00


lei

lei

lei

lei


INV 3.799.059,75 lei C+M 3.386.887.75 lei


2. Eșalonarea investiției -AnulI

3. Capacitati

OO LO UJ OJ LD UJ OJ    UJ C>J

.1

- Lungime totala

910m

.2

- Lățime medie carosabil

5.74 m

- Lățime medie trotuare

2x 1.22 m

o

.J

- sistem rutier existent    60 % beton .

, 22 % asfalt, 18% pamant

.4

- sistem rutier nou

da

.5.1

straturi asfaltice

2 straturi

.5.2

piatra sparta

da

.5.3

balast

da

.5.4

Lucrări edilitare (apa, canal, guri scurgere)

da

.6

- suprafața totala (carosabil, trotuar ,

racordări, parcari, sp verzi)

10.311 mp