Hotărârea nr. 114/2012

HOTARAREnr. 114 din 2012-08-30 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 8 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 376/25.11.2008 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU REABILITAREA A 31 DE STRAZI, 2 PODURI SI UN PASAJ RUTIER

Consiliu) Generai al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea anexei nr. 8 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 376/25.11.2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri și un pasaj rutier

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 24/13.03.2012;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin: (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Anexa nr. 8 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 376/25.11.2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico -economici aferenți pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri și un pasaj rutier se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2 Celelalte prevederi ale HotăfâȚiW:G..M.B. nr. 376/25.11.2008, cu modificările și completările ulterioâre’Orămân neschimbate.


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai ai Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei; hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General âl Municipiului Bucurestpdin data de 30.08.2012.
Splaiul Independentei 291-293, sector 6, București, România tel.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

ANEXA nr. 1


Ia H.C.G.M.B. nr.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai proiectului


fefew®ț*wSji A Șl»"*" .ii


REABILITARE SISTEM RUTIER STR. GHERGHITEI

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 14.310,000 din care

lei/ 3.312.730 euro

Lucrări de construcții montaj drum

13.370.000 lei

asistenta tehnica, consultanta

274.000 lei

studii si proiectare

448.710 lei

alte cheltuieli

217.290 lei

Eșalonarea investiției

-AnulI ' '    INV 14.310.000 Iei

C+M 13.370.000 lei

3. Capacitati

m cn co cn cn cn

3.1

3.2

-    Lungime totala

-    Lățime medie carosabil

-    Lățime medie trotuare

1795 m

13.20 m

2.05 m

o o

3.5

- sistem rutier existent

56 % asfalt / 44 % pamant

3.4

- sistem rutier nou

da

3.5.1

straturi asfaltice

3 straturi

3.5.2

piatra sparta

da / pe zona existent pamant

3.5.3

balast

da

3.5.4

Lucrări edilitare (apa, canal, guri scurgere)

da

3.6

- suprafața totala (carosabil, trotuar , racordări , sp verzi)

33218 mp