Hotărârea nr. 112/2012

HOTARAREnr. 112 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA EXTINDERII ACTIVITATII AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP)IN DOMENIUL TUTUROR SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE DIN RASPUNDEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 95/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 188/2017

Consiliu! General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilități publice din răspunderea Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, raportul comun de specialitate al Direcției Utilități Publice și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină' din cadru! Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de avizul favorabil ai S.C. Apa Nova București S.A. nr. 10042482/24.07.2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 11 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/2009 privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice,(AMRSP) și aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituții publice;

-    Contractului de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București;

-    Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

-    Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 230/2006 privind serviciul de ifâ^hătcpî

completările ulterioare;    /aA/

-    Legii nr. 325/2006 privind servicii■

termică;înjtemeiul prevederilor art. 36 alin. (2) iit. a), alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificăirile și completările ulterioare.    . /’>

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Arț.1 Se aprobă extinderea activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), instituție autonomă de interes local a Municipiului Bucureșți, în domeniul următoarelor servicii comunitare de utilități publice din răspunderea Municipiului București, respectiv serviciul integrat de salubrizare locală, serviciul integrat de iluminat public și serviciul integrat de transport public local, indusiv transport persoane în regim de taxi.

Ărt.2 Se aprobă Actul Adițional la Statutul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Arț.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/2009 se modifică și se completează conform prevederilor prezentei hotărâri.,

Arț.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice i(AMRSP), S.C. Apa Nova București S.A., RADET București, Regia Autonomia de Transport București, operatorii serviciului de transport persoane în regim dej taxi, S.C. Luxten Lighting S.A. și operatorii serviciului de salubrizare din Municipiul București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2''""'

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

I

Olteanul Cristian<Mau&Fr


București, 30,08.2012 Nr. 112 !

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.rp

Pag 2Anexa la HCGMB nr. ■(?. Gx.

din

Act Adițional la

Statutul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

Completarea Statului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

Art 3 se modifica si va avea următorul conținut:

“Art. 3 Instituția este înființata de CGMB, avand ca scop urmărirea aplicării reglementarilor privind serviciul public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice, sej'viciuluipublic de alimentare cu apa si de canalizare, serviciului integrat de salubrizare locala, serviciului integrat de iluminat public si sej'viciului integrat de transport public local, inclusiv transport persoane in regim de taxi, cat si pentru asigurarea urmăririi respectării indicatorilor de performanta / nivelelor de servicii corespunzătoare ale acestor servicii publice locale '

Art. 9.1.se modifica si va avea următorul conținut:

“9.1.Structura organizatorica a AMRSP cuprinde:

a)    Structuri de specialitate:

-    Compartiment de Urmărire a .Aplicării Reglementarilor privind serviciul public de producere, transport, distribuție si furnizare a Energiei Termice;

-    Compartiment de Urmărire a Aplicării Reglementarilor privind serviciul public de Alimentare cu Apa si de Canalizare;

-    Compartiment de Urmărire a Aplicării Reglementarilor privind serviciul integrat de Salubrizare Locala;

-    Compartiment de Urmărire a Aplicării Reglementarilor privind serviciul integrat de Iluminat

Public;    •

-    Compartiment de Urmărire a Aplicării Reglementarilor privind serviciul integrat de Transport Public Local, inclusiv Transport Persoane in regim de Taxi;

b)    Structuri funcționale care asigura funcționarea corespunzătoare a instituției, respectiv :

1 - in sub ordinea directa a Directorului General:

-    Compartiment Secretariat

-    Compartiment Resurse Umane, Sanatate si Securitate in Munca

-    Compartiment Audit Public Intern

2. Departament Economic Comercial, avand in componenta:

-    Compartiment Financiar, Contabilitate, Buget, Tarife

-    Compartiment Contracte, Clienti

-    Compartiment Administrativ, Servicii, PSI


Numărul de personal angajat ala AMRSP este de maxim 40 de persoane, inclusiv membrii Consiliului Executiv. ”

Art. 10 se modifica si va avea următorul conținut:

“Art. 10. Activitatea AMRSP este condusa de un Consiliul Executiv format din 3 (trei) membri:

-    Director General

-    Director Servicii

-    Director Economic - Comefi^TNjf^

/' - as x" ''v.,

Art. 10.1 Activitatea CruTSinaliaAJdxpct-utiv alfa

care are competente deciz.ionii^exp'^^peptd^ele de la art.

/ , vpvifr


rRSP este coordonata de Directorul General 10.2    .X'    .

Consiliui\Executiv isi desfasoara activitatea in baza Hotărârilor CGMB, Dispozițiilor Primarului General si ale legislației in vigoare aplicabile.

Alt. 10.2 ^enti u Deciziile Directorului General al AMRSP, ce decurg din atribuțiile prevăzute in Regulamentul de Oiganfiaai e si Funcționare care necesita avizul Consiliului Executiv, se va proceda iți consecința. Avizul Consiliului Executiv se obține prin votul majorității membrilor

sai.”    !

j

Art. 12,2 £e modifica si va avea următorul conținut:

“Art. 12.2\ Criteriile de selecție a membrilor Consiliului Executiv:

a) Director general:

-    Studii stiperioare tehnice de lunga durata, in domeniu

-Experiența manageriala cu durata de minim 5 ani (Director General) in domeniul serviciilor de utilitate pkblica locala

-    Cunoașterea unei limbi de circulație internaționala - nivel mediu    y

-    Cunoaștere operare PC

-    Nu a suferit condamnări penale si civile, dovedite prin cazier judiciar, pentru fapte care ar pune persoana Respectiva in incompatibilitate cu funcția pentru care candidează b) Directof Servicii:

-    Studii superioare tehnice de lunga durata, in domeniu

-    Experiența manageriala cu durata de minim 2 ani in domeniul serviciilor de utilitate publica locala j

-    Cunoașterea unei limbi de circulație internaționala - nivel mediu

-    Cunostirde operare PC

-    Nu a suferit condamnări penale si civile, dovedite prin cazier judiciar, pentru fapte care ar pune persoana respectiva in incompatibilitate cu funcția pentru care candidează

c) Director Economic - Comercial:

-    Studii superioare economice de lunga durata

-    Experiența manageriala cu durata de minim 2 ani in domeniul administrației publice locale

-    Cunoașterea unei limbi de circulație internaționala - nivel mediu

-    Cunoștințe operare PC

-    Nu a suferit condamnări penale si civile, dovedite prin cazier judiciar, pentru fapte care ar pune

persoana respectiva in incompatibilitate cu funcția pentru care candidează”

1

Art. 14.1 ae modifica si va avea următorul conținut:

“Art. 14.1\ Salarizarea personalului instituției, cu excepția membrilor Consiliului Executiv, se Stabilește prin contractul individual de munca, in baza grilei de salarizare aprobata de Directorul General, țu avizul favorabil al Consiliului Executiv, potrivit legislației in vigoare privind salarizareăa personalului din instituțiile autonome finanțate din cota din tariful licitat / aprobat al operatorilor serviciilor comunitare de utilitati publice din răspunderea Municipiului București”

Art. 17 se țnodifica si va avea următorul conținut:

“Art. 17 Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) se finanteaza din cota din tariful licitat / aprobat al operatorilor serviciilor comunitare de utilitati publice din răspunderea Municipiului București, egala cu echivalentul in Lei la cursul zilei a 1 020 000 Euro anudd, după cum urmeaza:


âfifEpta fixa lunara, egala cu 1/12 din echivalentul in Lei la l2d0P0^EFuw\anuab din care 300000 Euro pentru cheltuieli de

funcționare si capital, diferența de 120000 Euro urmând a fi utilizata pentru plata expertilor independenți externi (Comisia de Experti), conform Contractului de Concesiune.

Aceasta suma se va colecta de la utilizatori si se va evidenția explicit in factura pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare emisa de Concesionar, prinir-o taxa volumetrica aplicata la volumul de apa facturata de Concesionar.

Cuantumul acestei taxe va fi stabilit anual prin divizarea sumei ce trebuie virata, la totalul volumelor de apa previzionale a fi facturate utilizatorilor.

Cota anuala de 420000Euro, cuvenita pentru finanțarea activitatii de reglementare servicii apa si canalizare si Comisiei de Experti va fii transferata necondiționat către AMRSP, plata facandu-se lunar, in tras ne egale, platibile in Lei la cursul BNR din ziua plătii. Diferența cursului de schimb dintre Euro si L:eu stabilit de BNR si cel de cumpărare practicat de banca unde se face schimbul valutar pentru asigurarea fondurilor necesare plătii Comisiei de Experti va fi suportata din suma de 120000Euro stabilita pentru aceasta comisie.

17.2    Finanțarea activitatii de reglementare a serviciului public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice se asigura dintr-o cota fixa lunara din tariful aprobat al operatorilor serviciului public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice, egala cu 1/12 din echivalentul in Lei, la cursul zilei, a sumei de 300000 Euro anual, din care suma de 180000 Euro va fi folosita pentru cheltuieli de funcționare si de capital, iar diferența de 120000 Euro va fi utilizata pentru plata studiilor si expertizelor de specialitate, după caz.

Suma va fi colectata de la operatorii serviciului public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice (in prezent Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice -RADET București) si va fi prevăzută explicit in factura pentru serviciul de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice, emisa de operatori, printr~o cota de reglementare din sumele facturate.

Suma de 300000 Euro anuai va fi transferata necondiționat de operatorii serviciului public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice către AMRSP.

17.3    Finanțarea activitatii de reglementare a serviciului de transport public local, se asigura dintr-o cota fixa lunara din tariful licitat al operatorilor serviciului de transport public local egala cu 1/12 din echivalentul in Lei, la cursul zilei, a sumei de 300000 Euro anual, din care suma de 180000 va fi folosita pentru cheltuieli de funcționare si de capital, iar diferența de 120000 Euro va fi utilizata pentru plata studiilor si expertizelor de specialitate, după caz.

Suma va fi colectata de la operatorii serviciului de transport public local si va fi prevăzută explicit in factura pentru transport public local, emisa de operatori, printr-o cota de reglementare din sumele facturate.

Suma de 300000 Euro anual va fi transferata necondiționat de operatorii serviciului de transport public loca.

Finanțarea activitatii de reglementare a serviciului de transport persoane in regim de taxi va fi stabilita de Municipalitate cu consultarea operatorilor serviciului

17.4    Finanțarea activitatii de reglementare a serviciilor de iluminat public local se va asigura dintr-o cota fixa lunara din tariful licitat al operatorilor serviciului de iluminat public local, ce va fi stabilita prin contract / act adițional de către Municipalitate si operatorii serviciului.

17.5. Finanțarea activitatii de reglementare a serviciului public de salubrizare se va asigura dintr-o cota fixa lunara din tariful licitat al operatorilor serviciului public de salubrizare, ce va fi stabilita prin contract / act adițional de către Municipalitate si operatorii serviciului.

17.6    Consiliul Executiv al AMRSP va elabora pentru activitatile desfășurate un plan si un buget anual. Bugetul anual va prevedea cheltuieli in limita obiectivelor si competentelor specifice, definite in Regulamentul de Organizare si Funcționare aprobat de Consiliul Executiv si va urmări realizarea cu eficienpa^peti^ițatilor.

17.7    Bugetul anual algfiMRSP estfi&phobat de CGMB, la propunerea Primarului General, pana la sfârșitul anului in cursperFFufLtul%'lhator.

k / ANxâx \ AN


17.8 Grilă de salarizare a personalului instituției, cu excepția membrilor Consiliului Executiv, se aproba de către Directorul General, in baza avizului favorabil al Consiliului Executiv, cu