Hotărârea nr. 111/2012

HOTARAREnr. 111 din 2012-08-30 PRIVIND DESFIINTAREA UNITATII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI - ISPA DIN CADRUL DIRECTIEI DE MEDIU


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desființarea Unității de implementare a Proiectului - ISPA din cadrul Direcției de Mediu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; .

Văzând raportul Comisiei pentru Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;    7

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) Kt. a), 3^n-( 3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂR ĂȘTE:

Art.1 (1) Se desființează Biroul Unitatea de implementare a Proiectului - ISPA din cadrul Direcției de Mediu.

(2) Salariații ale căror posturi vor fi restructurate, vor fi redistribuiți pe posturi vacante corespunzătoare, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conform prevederilor legale.

Art.2 (1) Anexa nr.1.7 din HCGMB nr.174/2010 modificată și completată prin HCGMB nr. 42/2011, privind modificarea art.1 din Hotărârea C.G.M.B. nr.352/2010, precum și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, prin HCGMB nr. 244/2011, privind reducerea numărului de posturi pentru uniț^tea=a4.ministrativ teritorială - Municipiul București, precum și prin H

°n^âș/2012 privind înființarea UIP -veficiență energetică în cadrulI ? Utfhicîts Pubhcs și reorganizarea UIP - ISPA din cacMjediu, se modifică în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, j (2)Statul de funcții aprobat prin HCGMB nr. 174/2010 cu modificările

șii completările ulterioare, cu privire la direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General reorganizate în urma desființării Biroului UI|P- ISPA, se modifică și se completează conform Anexei nr. 2 la prezenta hdtărâre.

(3)    Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 174/2010, cu modificările și ccjmpletările ulterioare, se modifică și se completează cu atribuțiile prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

(4)    începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art.113 din anexa nr. 3 la HCGMB nr.174/2010 își încetează aplicabilitatea.

(5)    Anexele nr. 1 - 3 din prezenta hotărâre fac parte integrantă din adeasta.

Art.3 (1) Celelalte prevederi ale HCGMB nr.174/2010, modificate și completate prin HCGMB nr. 42/2011, privind modificarea art.1 din Hdtarârea C.G.M.B. nr.352/2010, precum și aprobarea organigramei, ndmărului total de posturi, ' statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale .Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, prin HCGMB nr. 244/2011, privind reducerea nujmărului de posturi pentru unitatea administrativ teritorială - Municipiul București, precum și prin HCGMB nr. 36/2012, privind înființarea UIP -Faza 2 Glina și a Compartimentului - eficiență energetică în cadrul Direcției Utilități Publice și reorganizarea UIP - ISPA din cadrul Direcției de Mediu, rămân neschimbate.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului


General al Municipiului București dir

PREȘEDINTE D OÎteanu Crișfia-
Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.