Hotărârea nr. 110/2012

HOTARAREnr. 110 din 2012-08-30 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 4.000 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN BUGETUL PE ANUL 2012 PENTRU CENTRUL DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 4.000 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția autorităților Municipiului București din bugetul pe anul 2012 pentru Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret

București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, raportul de specialitate al Direcției Generale Economice și nota de fundamentare a Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru'Copii și Tineret București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliu! Genera! al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind • finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lît. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H CTĂ R-Ă Ș T E:

Art.1 Se suplimentează Bugetul pe anul 2012 al Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București, la secțiunea de funcționare, titlul 20 Bunuri și servicii articolul 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 4.000 mii lei.

Suplimentarea se face cu diminuarea cu aceeași sumă a Fondului de rezervă bugetară ia dispoziția autorităților locale din Bugetul propriu al


i

j

i

ț

Art.2 Primarul General al Municipiului București va include modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012 și anexele sale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! a! Municipiului București din data 30.08,20’l2.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Oitdanu Cristian Marian

București, 30.08.2012 Nr. 1110


Splaiul independenței 291-293, sector 6, București, România tei.: +4021 305 55 00; www^Mcuresțl^^

2