Hotărârea nr. 11/2012

HOTARAREnr. 11 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ - SOSEAUA IANCULUI NR. 90, SECTOR 2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Șoseaua lancului nr. 90, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 17/22.06.2011;

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - CTATU -DU a PMB: aviz de urbanism nr. 44/19.07.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 86/2011;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniul National a Municipiului București: aviz nr. 1024/Z/03.10.2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 14852/74/19.09.2011;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1019060/12.08.2011;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1016220/8728/01.08.2011;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Șoseaua lancului nr. 90, sector 2, pentru imobilul cu teren în suprafață de 21977,40 mp proprietate privată persoană juridică.

Amplasamentul se află în Zona protejată nr. 46 - Vatra Luminoasă. Conform PUZ - Șoseaua lancului nr. 90, sector 2, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 248/30.06.2009.

Indicatorii urbanistici reglementați sunt: POTmax =. 45,5%; CUTmax = 3,0; RmaxH = 2S+DS+P+3E-3S+DS+P+14E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: subzonă mixtă aflată în zonă protejată - centru de cartier(M 1).

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 70%; CUTmax = 1,9; RmaxH = S+Ds+P+1E; Hmax. = 13m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Ârt.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


Pag 2

•tf?* î;,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism


Nr. 1013526/2011


AVIZ DE URBANISM nr. 44//? #2. 2o// PUZ - ȘOSEAUA IANCULUI NR. 90, SECTOR 2

Prezentul aviz este emis în baza AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 17/ 22.06BENEFICIAR:    SC TOTAL FIDELITY SRL

ELABORATOR:    SC BOGOESCU ARHITECTURĂ URBANISM SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 21977,40mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoană juridică. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în sectorul 2 al municipiului București, având la nord șos. Iancului, la est loturile ce au acces din str. George Folescu, la vest loturile ce au acces din str. Laurențiu Claudian și la sud Școala generală nr 49 cu acces din str. Maior Coravu.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUZ - Șoseaua Iancului nr. 90, sector 2, aprobat prin HCGMB nr. 248/ 30.06.2009, cu următorii indicatori urbanistici reglementați:,

POTmax = 45,5%; CUTmax = 3,0; RmaxH = 2S+DS+P+3E - 3S+DS+P+14E.

CERTIFICAT DE URBANISM NR. 2077/ 959104 din 24.12.2010.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE FUNCȚIUNE AVIZATĂ: subzonă mixtă aflată în zonă protejată - centru de cartier (M 1)

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 70%; CUTmax = 1,9; RmaxH. = S+Ds+P+IE; Hmax. = 13m. CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE (conf. Art. 36 și 37 din OUG nr. 7/2011): Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Avizul Comisiei socio-economice de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare de pe lângă Primăria sectorului 2 (în conformitate cu prevederile HGR nr 1454/2004), alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora

*    In conformitate cu prevederile art. 63 Iit.g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat Ia baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

SI


SI


LEGENDA:    —    -

••• limita parcela care a generat PUZ ••• limita suprafața REGLEMENTARI conform PUZ

(Bl edîficabil zona funcționala M / M1(subzona mixta taflștasirv y zona protejata / centru de cartier) cu S+DS+P+1E Vy HMAX= 13.00 m de la cota trotuarului Sos. lancului suprafețe verzi existente

suprafețe verzi CU ACCES PUBLIC propuse aflate la cota ±0.00 ~ +0.50m (fata de cota trotuarului Sos. lancului)

suprafețe verzi CU ACCES PUBLIC propuse aflate la cote superioare (±0.00 ~ +9.00m) si rezolvate conform principiilor terasei plantate intensiv *

KS suprafața amenajata CU ACCES PUBLIC propusa

aflata la cota superioara (+9.00m) si destinata activitatlj suprafețe pietonale existente

suprafețe pietonale propuse

suprafețe pietonale propuse aflate la cote superioare (±0.00 ~ +9.00m), care permit accesul fara restricții la terasa gradina publica parcare publica multietajata cf. prevederilor zonei funcționale M / M1

acces auto in / din parcaj subteran vizitatori acces auto in / din parcaj suprateran vizitatori acces urgenta (pompieri / ambulanta etc...) acces aprovizionare

tramvai linie existenta

metrou propunere statie linia 5 aflata in legaturi directa cu noul CENTRU

H suprafața carosabila existenta

HH suprafața carosabila propusa

* in conform, cu "Ghidul privind proiectarea si execufk clădiri noi si existente", realizat de CCPEC si avizat oe^MDRT iulie 2010

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE (PROPUNERE)
II»• • T.'"T

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA ' / ■ ■

J/4i©^b(Jț992

Beneficiar:

Proiect nr.

Director General: Arh. luliana BOG U    BOGOESCU ARHITECTUL

OTRBWM

S.C.TOTAL FIDELlW ȘR.Lyș

^27/2010

ELABORATOR

NUME

SEMNATURAZ

Scara:

Titlul proiectului:

Faza:

I

SEF PROIECT

ARH. BOGDAN BOGOESCU

1:500

PUZ SOSEAUA IANCULUI 90

P.U.Z.

; s

PROIECTAT

ARH. MATEI BOGOESCU

y

li /

'Dată: ’

Titlul planșei: •    '    ’ PLAN

REGLEMENTARI URBANISTICE (PROPUNERE)

PI. nr_

I

l

DESENAT

ARH. MATEI BOGOESCU

06/2011

9