Hotărârea nr. 109/2012

HOTARAREnr. 109 din 2012-08-30 PRIVIND COLECTAREA SEPARATA A DESEURILOR DE CATRE PERSOANELE FIZICE SI ASOCIATIILE DE LOCATARI/PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI


Consiliul Generai al

s • . ■    •    ; -n.-ne. -

vi a n î e i p i

uvx    z a-irc    ££?îf£-.d


ui București

^rC^U>e>.-:-X’ZrATLf»v-£Z-«i-îXXnM*^.«*^-v<». mOST’?**»

H O T Ă R Â R E

privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/ proprietari din Municipiul București

Având în vedere expunerea ds motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice:

Văzând raportul Comisiei de ecologie șl protecția mediului, raportul Comisie pentru igienizare și salubritate și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 și 20 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor șl a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 24 alin. (6) istî d) din Legea nr. 10V2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările șl completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările șl completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) Iit. d), alin. (8) Iit. a) pct. 14,.art. 45 alin. (1) și art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T Ă R A Ș T E:

Art.1 Asociațiile de iocatari/proprietarl și casele individuale au obligația colectării deșeurilor menajere separat pe două componente, după cum urmează:

a)    componenta reciclabliă: hârtie carton, plastic, PET, sticlă, doze de aluminiu;

b)    componenta reziduală;

Art.2 Pentru colectarea deșeurilor conform art. 1 se vor folosi următoarele recipiente:

a)    pentru componenta reciclabliă: europubeie sau saci:

b)    pentru componenta reziduală: europubelele sau containerele folosite pentru colectarea deșeurilor menajere în amestec.

Art.3 Primăriile sectoarelor 1-6, operatorii de salubrizare autorizați vor lua măsuri pentru preluarea deșeurilor colectate pe ceie două componente de la persoanele fizice și asoclațiiiga^Vt^gncpnetarl/iocstari și dotarea acestora cu recipient! și/sau saci de piașțicVpefsoha.H>ați și inscripționați cu tipul de deșeuri care se vor colecta în condiți'ie sfablBțefiamrt., 1 și art. 2.

-ve-


Solaiu: Independenței 2Si-2S3^ssct«r6. București România:’


î-4021 305 53 00;_ț3GăG.v^cL-resti-Gnmaria.roș: respec


Art.4 Operatorii de salubrizare autorizat!


7

v ,or stabili împreună cu persanele Alplșe or de ioeatamnroprierari o dată WF^fsr


: 1 v p r e ș e d i n ț I i / a o m i n i s t r a t c r I i A s o c

pezrru uoicai'ea aeșsurdor corncrate care constituie componema reciclabilă. Programele pentru carnponenra reziduala vor rămâne aceleași cu cele centru evacuarea deșeurilor menajere în amestec.

Arp.d n t Hnmamie sectoarelor l-o împreună cu operatorii de salubrizare autorizați și președlrțlifadministratorii asociațiilor de locatari-proprietari vor lua măsuri de conșiienupare ș: informare a locatanlcr cu privire îa necesitatea colectării separate a aeșeumcr pe doua componente, in acest sens vor fi afișate ia ioc vizibil informații cu privire la obligativitatea colectării separate, destinația europubeieior/saclior de colectare


a componentei rsciclabiie, locul de precolectare, data reciciablia va fi predată operatorului de salubrizare.

(2)\ Neînțelegerile apărute între operatorii de salubrizare șl asociațiile de iocatari/propdetari. casele individuale, se vor soluționa în prezența reprezentanților Primăriiiof Sectoarelor 1-6 sau al Primăriei Municipiului București.

Artțo Asociațiile de iocatari/propdetari vor desemna o persoană care va preda


și era la care componenta


- componenta reciclabilă operatorilor de salubrizare la data și ora stabilită cu oe salubrizare. In căzui caselor individuale poate fi desemnat un reprezentant pentru mal multe case-care să predea aceste deșeuri conform programului stabilit cu [operatorii de salubrizare.

. Art 7 Operatorii de-salubrizare vor aplica un tarif diferențiat pentru evacuarea deșeurilor de ia persoanele fizice șl asociațiile de locatarl/proprietarl care colectează separat astfel:

a)    pentru persoanele fizice șl juridice care colectează separat ceie 2 componente, se va realiza o diminuare a tarifului de evacuare deșeuri menajere cu până la 10% din valoarea acestuia.

b)    pentbu persoanele fizice și juridice care nu colectează separat cele 2 componente se va rea iza o majorare a tarifului de evacuare deșeuri menajere cu 50% din valoarea acestuia.

Art 8 Cantitatea minimă de deșeuri - componenta reciclabilă evacuată lunar pentru care se va diminua tariful pentru evacuarea deșeurilor este 0,75 kg/persoanâ/lună.

Art 9 Primăriile sectoarelor 1-6, prin serviciile specializate au -obligația de a desfășura o dată ia 3 luni acțiuni de informare și conștientizare a persoanelor fizice șl asociațiilor de proprietari/locatari cu privire ia obligativitatea colectării separate


ceșeurlle

ooeratoru


deșeurilor


pe cele 2 componente menționate la art. 1.


Art.10 Operatorii de salubrizare au obligația să întocmească programe de colectare separată a deșeurilor și calendare de acțiuni destinate acestor activități. Modelul de program și calendar este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 11 Separarea componentelor reciclablie pe tipuri de deșeuri se va realiza de către operatorii de salubrizare.

Art.12 în cazul în care la depozitele de deșeuri nu există sisteme de sortare a deșeurilor reclclabiie, se interzice depozitarea finală a deșeurilor - ce reprezintă componenta reciclabilă, dacă acestea respectă standardele de calitate necesare reciclării. |

Art,13 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravențională șl se sancțloneazășcfTOmOndă, după cum urmează:


/-' ■'? ....--------

SpZiuî indep(

;ndentei 291-293. sector 6/WtcurestZRdroânib tei.: %4G21 305 55 00: o

N    : ' '    a,a0 i    a

/wya bucuresti-oHrHsda.ro

Pat
țaț Nerespectarea de către persoanei© fizice și asociațiile de Iocafari/proprietari a ©revederilor art. 1, art. 2, an. 5. art. 6, constituie contravenție șl se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 - 2.000 lei.

țoț Nepreluarea separară a deșeurilor colectate separat, nerespectarea oramiul sfaciilt si nerespectarea creveceriior an. 3, art. 4. art. 5, art. 10, art. M de cărre operamrli de salubnzare constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsa între 3.000 — 5, u • o i.

Art.Ia. -©©vedenie art. 13 din prezenta notărâre se vor acilea operafcdlor de servicii ce salubrizare care vor câștiga viitoarele licitații pe baza caietelor de sarcini care vor cuprinde condițiile din prezenta hotărâre.

Art.15 Contravențiile prevăzute ia art. 13 se constată și se sancționează prin proces-verbai încheiat ce persoanele împuternicite de către Primarul General sl Municipiului București.

Art.16 Contravențiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și c o m p I e t ă r 11 e u 11 e r i o a r e.

Art.17 Prezenta hotărâre intra în vigoare în termen de 30 de zile de la adoptare, cu excepția prevederilor art. 13 ilt. a) care intră în vigoare de la data 01.01.2014.

Art.13 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului Generai al Municipiului București, Primăriile .sectoarelor 1-6, persoanele fizice și juridice din Municipiul București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data ce 30.03.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ////^^ Olteana Marian Crisîia


CONFORM • 3jJ ORIGiNALUf ac&onc


Spiciui independenței 231-233, sector 6, Bucureștii, România tei.: ^4021 305 55 00: ^■•w.bucuresti-o^jma.-ia.ro

r;2g 3


LfÂ/


7 O ol ’lc/'Z


■ - - -

RAguA


■R-A’

"AȘm
ȘMOOEL_R^


program de colectare separată a

DEȘEURILOR COMPONENȚA RECICLABILĂ

pentru Asociația locatari, proprietari din str...........................nr.....A T E NȚ I E


evacuarea deșeurilor colectate separat se va face obligatoriu în
U Â L A A U A A A A; L A

ACTIATTĂȚI DESFĂȘURATE DE ASOCIAȚIA DE LOUcUaRIZFkOFRIETART ÎMPPREUNĂ CU OPERATORUL DE SALUBRIZARE

(Exemplu)

IANUARIE

!

i

februarie

!

martie

15.03 - se declanșează curățenia de primăvara    •

APRILIE

09.04 - ridicare deșeuri voluminoase

16.04 - salubrizarea spațiului verde aferent blocului    ;

MAI

14.05 - vizită ia punctele de colectare separată a opera torului de salubrizare

IUNIE    : 01.96 - copii primesc de la operatorul de salubrizare materiale de

; informare privind necesitatea colectării separate

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

15.09 - copii primesc de la operatorul de salubrizare rechizite din

materiale reciclahile

s

OCTOMBRIE

08.10 - ridicare deșeuri voluminoase    ■ • A

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

• !

In ultima sâmbătă a fiecărei luni se vor ridica deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE),