Hotărârea nr. 108/2012

HOTARAREnr. 108 din 2012-08-30 PRIVIND ATINGEREA TINTELOR DE REDUCERE A DEPOZITARII DESEURILOR MUNICIPALE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
MM


Consiliul General al Municipiului BucureKt'i

fflss?gjHB^4£^agG«Baaffl«iaBziaB3iB6WGriiueH«rf«saflraMAa«»«:î?s^n22?^^


HOTĂRÂRE

privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate ai Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului, raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 24 alin. 6 lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin.(1) și art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pentru realizarea obiectivului de reducere a cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate din Municipiul București, responsabilitatea revine: Primăriilor Sectoarelor 1-6 prin Administrațiile Domeniului Public ale sectoarelor 1-6 și prin Administrațiile Piețelor 1-6, piețelor și oboarelor care nu se află sub administrarea Primăriilor sectoarelor 1-6, operatorilor de salubrizare autorizați, Administrației Lacuri Parcuri Agrement București, Administrației Cimitirelor și

Crematoriilor Umane București și administratorilor depozitelor de deșeurVcare depozitează deșeuri din Municipiul București: depozitul Iridex, depozituU^^ușh t'/G depozitul Glina.

Art.2 Agenții economici, persoanele fizice, din a căror activitate reztfa^?\i deșeuri vegetale au obligația de a le colecta separat și a le preda opeițațonuli/^^O/ I salubrizare.    '+•' \    /

VZ-\l


O/


Splaiul independenței 291-293, sector 6, Sucup*țt^^    +4021 305 55 0


Arț.3 Administrațiile Domeniului Public ale sectoarelor 1-6, W^înni^fiîle Piețelor 1-6, piețejle și oboarele care nu se află sub administrarea Primăriilor~sectoarelor 1-6. operatorii; de salubrizare autorizați și Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane Bucureștii în cazul în care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu au asigurată compostarea prin mijloace proprii a deșeurilor biodegradabiie, au obligația să valorifice âcesie deșeuri la sisteme autorizate în acest sens pentru această activitate, sau la sistemul existent în cadrul Administrației Lacuri Parcuri Agrement București.

Art.4 i ipurile de deșeuri care vor fi supuse compostării sunt: deșeurile vegetale din parcuri, grădini, cimitire, spații verzi, gospodării individuale, instituții, deșeurile vegetale din piețe.

Art.5 Se interzice depozitarea finală a tipurilor de deșeuri de la art. 4 la depozitelQ de deșeuri.

Arti6 Responsabilii menționați la art. 1 au obligația de a ține evidența cantităților de deșeuri bibdegradabile preluate/transportate/predate/tratate/neutralizate după caz și de a face dovada tratării și neutralizării deșeurilor precizate la art. 4, în condițiile stabilite la art.

3 Situațiile aferente vor fi prezentate lunar la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice.

Artț7 Responsabilitatea îndeplinirii obiectivului de reducere la depozitare cu 15% a deșeurilor! municipale generate în. Municipiul București, prin activități de colectare separată și valorificare revine Primăriilor sectoarelor 1-6, operatorilor de salubrizare autorizați care funcționează pe raza Municipiului București, administratorilor depozitelor de deșeuri care depozitează deșeuri din Municipiul București: depozitul iridex, depozitul Vidra și depozitul Glina.    .

Investițiile aferente vor fi realizate de către operatorii de salubrizare autorizați și de către administratorii depozitelor de deșeuri.

Art.18 Contribuția care se plătește la Fondul de Mediu • pentru nerealizarea obiectivului de la art. 7 va reveni în mod proporțional Primăriilor sectoarelor 1-6 și operatorilor de salubrizare autorizați.    ■'    '

Art.S Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravențională și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

(a)    I Nerespectarea prevederilor art. 2 de către persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 - 500 lei.

(b)    Nerespectarea prevederilor art. 2 și art. 6 de către persoanele juridice constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 - 3.000 lei.

(c)    'Nerespectarea prevederilor art. 1, art. 3, art. 5, art. 7 și art. 8 constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 - 5.000 lei.

Art.i10 Prevederile art. 9 din prezenta hotărâre se vor aplica operatorilor de servicii de salubrizare care vor câștiga viitoarele licitații pe baza caietelor de sarcini care vor cuprinde cȘondițiile din prezenta hotărâre.

Art.i11 Contravențiile prevăzute la art. 9 din prezenta hotărâre se constată și se sancționează prin proces-verbal încheiat de persoanele împuternicite de către Primarul General aț Municipiului București.

Arț.12 Contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.113 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile deJ.șțȘ^p^?^^

Art.14 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primafulț'bGsiîerafAai, Municipiului București, Primăriile sectoarelor 1-6, Administrațiile Dor^eni^d^^^fib\aj'e:A\

Spiaiui indepehdenței 291-293, sector 6. București, România tei.: +4021 305 55 00; www.bucurddti-prir' ' Vl

sectoareior 1-6, operatorii de salubrizare autorizați, Administrația Lacuri Parcuri Agrement București, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București, piețele, depozitele de deșeuri care depozitează deșeuri din Municipiul București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.


SECRETAR GENERAL klPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

1

București, 30.08.2012 Nr. 108JSpfaiuî Independenței 291-293, sector 6, București, România te!.: +4021 305 55 00: vw/v/.bucuresti-primaria.ro    Pag 3