Hotărârea nr. 107/2012

HOTARAREnr. 107 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA PERMISULUI DE LUCRU PENTRU VEHICULELE CARE COLECTEAZA DESEURILE MENAJERE DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General ai Municipiului București

-I    >

H OTĂRÂRE

privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeuriie menajere de pe raza municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția, mediului, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și Comisia pentru igienizare și salubritate din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru.Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 110/2007. privind, aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-    Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionaiă în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (1) și art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pe raza municipiului București evacuarea și transportul deșeurilor menajere se va face numai de către operatorii de salubrizare autorizați, evacuarea și transportul deșeurilor se efectuează exclusiv cu autospeciale de transport deșeuri.

Art.2 Autospecialele menționate la art. 1 vor deține Permis de lucru eliberat de Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, în baza documentelor prevăzu^^Mape^a.^care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    ,-T'    ......' B


IL


Splaiul Jndependenței 291-293, sector;S/Șuturesti, România: tel.:


î/a V .'    |

Artp Nerespectarea prevederilor art. 1 și art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 - 5.000 iei.

Art.j4 Prevederile art. 3 din prezenta hotărâre se vor aplica operatorilor de servicii de salubrizare care vor câștiga viitoarele licitații pe baza caietelor de sarcini care vor cuprinde condițiile din prezenta hotărâre.

Arî.5 Contravenția prevăzută în prezenta hotărâre se constată și se sancționează prin proces-verbal încheiat de persoanele împuternicite de Primarul Genera! a! Municipiului București.

Art;6 Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, se apiică în mod corespunzător și contravenție! stabilită prin prezenta hotărâre.

Art.7 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la adoptare.

ArC8 Direcțiile din' cadrul aparatului de specialitate al Primarului General a! Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceaistă hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 30.08.2012.


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România te!.: +4021 305 55 00; www. bucu restLorimiaria+o

Pag 2


Documentația necesară în vederea obținerii Permisului de lucru pentru autospeciale cu care se colectează deșeurile menajere de pe raza municipiului București:

® cerere tip;

• memoriu tehnic care să cuprindă:

-    autospeciale utilizate: culoare, marcă, capacitate, anul fabricației, forma de proprietate, modul de inscripționare ;

-    program de lucru pentru fiecare autospecială în parte: traseele pe care se deplasează, de unde colectează deșeurile menajere (agenți economici, asociații de proprietari, persoane fizice, instituții publice, etc.);

-    modul de efectuare a mentenanței autospecialelor

© copie certificat constatator cu precizarea cod CAEN 3811- colectare deșeuri nepericuloase, în cazul operatorilor care dețin autorizație de lucru emisă în baza H.C.G.M.B nr. 119/2010;

§ copii cărți de identitate ale autospecialelor ce desfășoară activitatea de colectare și transport pentru care se solicită Permis de lucru, inclusiv anexa din care să reiasă efectuarea Inspecției Tehnice Periodice la data solicitării Autorizației, valabilitatea acesteia (ITP) trebuie să fie de cel puțin 6 luni;

© copie Autorizație de lucru emisă de Primarul General al municipiului București / Acord transport deșeuri din activitatea proprie;

© dovada achitării taxei de 150 Iei în contul Primăriei Municipiului București nr. R070TREZ70021360250XXXXX (cu posibilitatea de modificare)

Valabilitatea Permisului de lucru este de 1 an, de Ia data emiterii, cu posibilitatea de prelungire în condițiile respectării prevederilor legale.