Hotărârea nr. 106/2012

HOTARAREnr. 106 din 2012-08-30 PRIVIND MODIFICAREA POZITIEI ''SISTEM DE MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI'' DIN LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII APROBATA PENTRU ANUL 2012, ANEXA 2.38-1 LA HOTARAREA C.G.M.B NR. 66/2012 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

■ c.

’> Ud \ c<\

\%^\ Ax —f

\C \ -..zm-.    z"‘

\gZ


Gcnsi 1 elji General al Munecîpîu!uî 3ucuresti

• ;'    -.C al-.,;»•-•••• •..•;•• <_,•..a . .    ■■■.. i

■'■ .- ■ . . ... .......

-' C 7 A R A R E

privind Modificarea poziției .Sistem de management â! situați Ier de urgenta s hivslui muricipiul j București" cn lista obiectivelor pe rvestți ap-obaie pentru anul 2012 Anexa 2.38-1 s Kciârârea C.G.IZB. rn G0/20'2 orivi.no aorpbarsa bugetului propriu a! b'umcZu ui Aucurest:

nsruu ■■jsne'si ai MurnciciuM

Văzând racomil Comisiei economice buget, fmsrtte s avizul Comisiei i. naice si


• in vedere expunerea ce moti\

București și raportul ue specialitate ei Direcpei Sisteme Irvcr i =i Văzând '■aportul Ccmisie: economica buget, frați

de disc pi.nă din cadru Gonsl iu ui General al Munlclp ului Bucurași

:n conformitate c.. rnevede-A z. 44 dir Legea nr. 7:75/2306 p-vird î'inar.țe.e

pu fc:'ne ocale, cu m- od ri câr :e și co, r; pIo:ăriIe uI;e r oa • ■;•

n temeiu; prevederio- arc. 3S alin, :2: iii. b). a In P) :j-, ș a-, 45 £z din

_~ge2    215/200/ privind acn'nistrația

republcstă, cu mocmcsri e și


completările ulterioare

: • jV 5. U U L GEN E R A. , A 2 17 „N171PIU L „ 2.... C U R = Ș“i

o

And Se aerobă cred'îe de angajamsnt în vaicers ce ■135‘‘Ș4 mii lei ia pozția „Sistem de management at situațiilor de urgență Is riveJUi municio:u!ui Bucursșt" din iista obiectivelor de investiți! aprobată centru anul 2012 anexe 2.3S-1 is Hotărârea C.G.M.B. r,r. 65/2012 privind aprobsfaa bugetului propriu al Municipiului Bucu-eșit, conform anexe! care face parte integrantă cin prezenta hotâră'e Creditele pLgeta,‘e "r valoare ce 30.300 mi! le! aprobate prin Hotărârea C.G M.'E, nr. 53/2512 pentru această pczit-3 nu se modifică.

Art 2 primarul Genera' al municipiului București va include în bugetul pe arul 2012 îr. anexele sale modificările aprocate crin prezsits "otârârs.

Art.3 C.recțilie din cadru’ apsratu ui de specialitate a PrinsrJu! Generai a ÎVlLniciPul..: București vc- aduce a '-'c'eplT.i-e prevederile prezentei hotărâ-i.

Această hotăra re e fost «copiată îr ședința ordim.ă a ConsiliJui Gene'ci .3 Municipiului București din data de 30.05.20/2.

!\r

z zAS .. ...

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ZZx^ ' Z" ....-"Z    ' V SECRETAR GENERA .

/ '    ''. AL MUNICIPIU Ui BUCUREȘTi

O teanc Cnsî:«n Viar'an    ! .<    •■.    1..da- ierna

3^^30.02,2012 ?    N VV/LZĂ.! //Ld-- —

Nr 106    ■■; /'.'..'.v';    _'--z

i.j- Ir


sșq, H.


i? î?-



,iLX.-R


(;n.J



LX

I.Gredîte de angajament H.CrcuiEe bugetare


fcUClW^S.

'■    . -S>\\

O ' \ 'V,

,'.j *•/ V .-1



8 U G E T LI L P ,£ A ii U L 2 0 1 2 I. ISTA

ubicctivelfir de investiții pe anul 2012 cu finanțare integrala sau parțiala de la buc


CONFORMI

cu originalUl

X™ —-----


ANEXA 50;, rJ.r

:.8cV    ? A ■>'■;'■ LV. £■’/<


'num.;■.:•■■■ obiectiva ;;i


Capitolul: 5LO2 " AUTORlTATI PUBUCG SI ACȚIUNI EXTERNE ■    P1 .(J^.Oi.Oa Antoritati c:<ecul;vo

:: A./- cr: - Jit',-?.; de rnwesalii, dir. cern:

. > Cotari indepnnrieidr.

:n .'■' ’d    (;t;,fj'i.'j-'.'ciic!; o’e

'"lirSiA.-.- de rfiariHțif?nieiit al situaliikr; ds

.'•■;? nnienlși li* niv?:l'il iniinicr.j j!.:i Itirirn-îli    I


lllli li-

Prevaderi 2C "2

''

ti na.';: a In

din:

U/M

.. ...... I

Câni.

n.i;-.

1 ol al

Suiue prop; i

Cisdite

inr/ext

A('jj

surse

...

Surse

Uliu el

local

l'raiislfii Ltețjc; de slut

Estimări

anii

unnakn;

2 .

3

4

(i

/

0

9

13 “•

1 1


î.O ti Obiective de invesiitii noi


/IA'1 01


I iLlIV.,i CI J C'liîCCii'- LlIlT i:, :n începe. i. csiec. icrau r.i i'lun." -Ai ■ c. dala ncln i; rle nprnbnro

i;.n)

\ /-“i | n r:1

1. r-i.ifHu

■OLi:|Il*!

-

Valoare

totala

actualizate!

r

Ctimoli

31

9

,3

Ri.fCRSI AC

r/uw r.xTcnwi?"

jî;

(îe

esli

1

mfț' >:

■ :it;.i j-',oi.i *;

0

11

iar -.-:x.r:r.

iui! 104,0(1

0


ff/P


'/.■•mas de executat

■ 30.000,00

:),(!()

■JlJ.L'îJ'U.fiiJ

0,00

0,00

30. U J. L'L.

0,00

-30.00D,UU

0,00

0,00

Mii iei

Ore varieri 2

1

ii

1. 'r.rr: din’

Copa

1

......... 1

dinii/

Toiul

Sui Se

CțBdite

'I.'-.    l.' 1 1 r    l_;

ii'... , . ■■•    U.i 'J 1    ■_■

Transfer

Estimări

PI!

propti.

.....

/V ,

a    -j&i

Buțjtrt rle da!

jr;;i

6

7

li- ^,-<X

XX •? ......

' *?

13

k.    4

'•.-• /-

V    '    '''

Vr

’ /■Â-7

xz ■ "Jx

X' >

/' --1

;-/r

/

rl ir >■'"    -X -■*'

■ y

”•

20 fViti.idl

0,1:1:.

0,00

0 00    1 ?0 Fli1 ■:; .

0 (10

11 :..i-i ■::::

30 fKiO.OO

0 fJO

0,00

0.00    30 ICO 00

0.00

1 :uî 10-1 ne