Hotărârea nr. 105/2012

HOTARAREnr. 105 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA LISTEI IMOBILELOR RAMASE DE EXPROPRIAT, A LISTEI PROPRIETARILOR SI A SUMELOR INDIVIDUALE AFERENTE DESPAGUBIRILOR IN CADRUL PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "SUPRALARGIRE SOSEAUA PIPERA"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei imobilelor rămase de expropriat, a listei proprietarilor și a sumelor individuale aferente despăgubirilor în cadru! procedurilor de expropriere a imobilelor în vederea continuării și finalizării lucrării de utilitate publică „Supraiărgire Șoseaua Pipera”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate a! Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației; . '

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă lista imobilelor situate în Municipiul București, rămase de expropriat în vederea continuării și finalizării lucrării „Supraiărgire Șoseaua Pipera”, lista proprietarilor așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară sau ale unităților-administrativ teritoriale, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator prevăzute în anexa care face

Arț.2 Sumele individuale estimate de către expropriator în cuantum total de 67.542 lei, aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzute la art. 1, vpr fi alocate din bugetul propriu al Municipiului București din anul 2012. :

Arț.3 Sumele individuale prevăzute la art. 2 se virează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la solicitarea expropriatorului, într-un cont deschis pe numele Municipiului București, la dispoziția proprietarilor de imobile.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentai hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generafal Municipiului București din data de 30.08.2012.


PREȘEDINTE D Olteanu Cri



î

i

I

i

i

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România te!.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-prlmaria.ro

Pag 2


ANEXA 1 la HCGMB nr


2012


TABEL SUPLIMENTAR CU IMOBILUL PROPRIETATE PRIVATA SC COMPROD ID SRL SUPUS EXPROPRIERII IN CONDIȚIILE LEGII NR. 255/2010

OBIECTIV: "SUPRALARGIRE SOSEAUA PIPERA"

(FLOREASCA-CF BUCURESTI-CONSTANTA)

Nr.

Crt.

Indicator

Cadastral

Loealitatea/Judetul(sectorul)/Adresa imobil

Numele proprietarului/detinatorului

Suprf. Expr. (mp

Val.despagubire

Teren

Cons.

(RON)

1

621/0;l/l/2

București, Sector l,Sos. Pipera nr. 35

SC COMPROD IDSRL

15

0

67.542

TOTAL (RON)    67.542 îei





RAPORT DE EVALUARE


SINTEZA


OBIECTIVUL EVALUAT:


IDENTIFICARE:


Teren intravilan curți construcții

București, Sos. Pipera nr. 35, Sector 1 nr. cadastral 621/0; 1/1/2



SCOPUL EVALUĂRII:


Stabilirea valorii de despăgubire in temeiul Legii 33/1994 si a Legii 255/14.12.2010, a imobilelor afectate de proiectul

"SUPRALARGIRE SOS. PIPERA"


PROPRIETAR(I)

EXPROPRIAT(I):

SC COMPROD I.D. SRL

ACTUL DE PROPRIETATE:

l

BENEFICIAR;

REPREZENTANTUL

BENEFICIARULUI:


Conform documentației cadastrale avizata de O.C.P.I.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

S.C.P.A. " BUSTEA - DEHEZA SI ASOCIAȚII "


REZULTATUL EVALUĂRII


TEREN OCUPAT DEFINITIV = 15 mp

VALOARE DESPĂGUBIRE = 67.542 RON


DATA EVALUĂRII


SC VERTIGO VALlUATION SRL


București. Str. Vatra Dorn’


5. oi. Ml. ap. 20, Sector 4 ' ;\r. ce ordine in Tec.



CAPITClUL I INTRODUCERE

Partite contractante :

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediu/ în București, sector 5, Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, CUI 4267117, tei/fax: 021.305,55,30, reprezentata prin S.C.P.A. « BUSTEA - DEHEZA SI ASOCIAȚII - cu sediui în București, sector 1, Bd. Dacia nr. 29, parter, ap. 2, CUI RO 14620720, tei/fax: 021.212.21.21, pentru

Proprietarui(rii) expropriat(i) : avand datele de identificare din FISA CORPULUI DE PROPRIETATE -anexata prezentului Raport de Evaluare

si

Evaluator: S.C. VERT1GO VALUATION S.R.L. - cu sediui social în București, sector 4, Str. Vatra Dornei nr, 5, bloc Ml, scara B, etaj 4, ap, 20, CUI RO 12939112, tei: 031.425.49.67, reprezentata legai prin Dunareanu Raluca Ioana, in calitate de asociat, posesoare si a atestărilor profesionale :

ASOCIAȚIA NAȚIONALA A EVALUATORILOR DIN ROMANIA - Legitimație de membru titular nr. 12756

CAPITOLUL II

OBIECTUL SI SCOPUL EVALUĂRII

OBIECTUL EVALUĂRII

Obiectul evaluării îi reprezintă proprietatea imobiliara supusa exproprierii pentru cauza de utilitate publica, asa cum a fost precizata anterior si a pa rtinand proprietarului(rifor) expropriat(i) mentionat(i) .

SCOPUL SI UTILIZAREA EVALUĂRII

Scopul acestui Raport de Evaluare ii reprezintă: estimarea valorii de despăgubire - mai precis, a ofertei de despăgubire - a proprietății imobiliare expropriate, menționate anterior.

In prezentul Raport de Evaluare, se va efectua in principal o evaluare administrativa avand la baza principiile exproprierii pentru cauza de utilitate publica - declarate prin legislația specifica naționala.

Valoarea de despăgubire se compune din valoarea reala a proprietății imobiliare (valoare de piața) si din prejudiciul cauzat proprietarului expropriat sau altor persoane indreptatite.

Definiția valorii de plata

ia da dup*


Conform Standardului International de Evaluare - IVS Cadrul General,

'/valoarea de piața este suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata, Mât^^ftre un cumpărător hotărât sa un vanzator hotărât, intr-o tranzacție nepărtinitoare,

ing âdecvat si în care partite implicate au acționat în cunoștința de cauza, prudent si

U&Xr' Vi




CAPITOLUL III

RESPONSABILITATEA EVALUATORULUI

/'

Prezentul \Raport de evaluare va fi inclus în documentația destinata publicității legale si nu va fi publicat în alt fel, fara acordul scris si prealabil ai Evalutorulul, cu specificarea formei si contextului în care va urma sa apara.    Ș

Evaluatorul nu are mei un interes în prezent sau în viitor în legătură cu proprietățile imobiliare în cauza .

Evaluatorul îsi asuma întreaga responsabilitate pentru condițiile asumate în prezentul Raport de evaluare.

Raportul a fost întocmit în următoarele ipoteze si condiții restrictive :

i

o informațiile furnizate sunt considerate autentice o se presupune ca toate documentele juridice si tehnice sunt corecte

o se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietății imobiliare evaluate ce ar avea ca efect o modificare a valorii estimate de Evaluator

o atât selectarea metodelor de evaluare cât si modalitățile de aplicare s-au făcut având în vedere statutpl proprietății imobiliare supuse evaluării, astfel incat valorile estimate sa conducă la o valoare cat mâi apropiata de cea de plata si implicit de despăgubire

o ia elaborarea lucrării au fost iuati în considerare toti factorii aduși ia cunoștința de către Beneficiar, care âu influenta asupra valorii, nefiind omisa deliberat nici un fel de informație. Evaluatorul considera ca toate informațiile sunt corecte

o Evaluatorul nu va fi făcut responsabil pentru aspectele de natura juridica a proprietății imobiliare expropriate, ce fac obiectul prezentului Raport de evaluare

o Evaluatorul nu va fi făcut răspunzător pentru existenta unor vicii ascunse privind construcțiile (daca acestea exista) si/sau factorii de. mediu care ar putea influenta valoarea, Evaluatorul nea vând competentele necesare si prin urmare nu poate da nici o garanție referitoare ia starea tehnica sau economica a imobilului (construcție)

o Evaluatorul nu a efectuat o expertiza tehnica de detaliu si nici nu a inspectat acele parti ale constricțiilor (daca acestea exista) care sunt acoperite sau inaccesibile

o Evaluatorul a obtinut informații, estimări si opinii ce au fost evidențiate în Raport, de la surse pe care Je conșidera credibile si nu îsi asuma nici o responsabilitate în privința corectitudinii celor furnizate de Beneficiar si terte persoane

o Raportul de evaluare nu se supune verificării fara acordul expres, scris si prealabil, al evaluatorului o Principial, orice observație, obiecție sau adăugire asupra prezentului Raport se va face conform

Codului de procedura civila si normelor procedurale obișnuite privind expertiza judiciara o Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție - respectiv

"Ghidul privind valorile orientative ale proprietăților imobiliare in 2012 - București') existând posibilitatea existentei si altor informații de care Evaluatorul nu a avut cunoștința

Teren si contaminări

Evaluato.

contaminarea ten aspecte care ar pU


irul nu a realizat investigații sau teste si nu au fost puse ia dispoziție date privind poluarea sau inului si a apei freatice. Prin urmare, evaluarea a fost realizata neiuând în considerare aceste tea influenta valoarea estimata de Evaluator.

Surse de informare

se


bazeaza atât pe informațiile primite din partea reprezentanților Beneficiarului / a si precizărilor făcute de persoanele expropriate - când a fost cazul! cât si din


Evaluarea

completărilor, dovezilor investigații divers^:

• planurile de amplasare in zona

?ntatie tehnico-cadastrala avizata de Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Referitoare la unele criterii de departajare a terenurilor: categoria localității, funcțiile ^caracteristicile sociale, localizare-amplasare, existenta utilităților, regimul de

agenții / firme de consjitpntâ-si tranzacții imobiliare valorile orientative ale 'țroprieiutjjpjr jmobiliare in 2012 - București"



tjijcurssii, 3>>r


vatra oomei 3 bl. i* >. ap. cO




La baza elaborării prezentului Raaort au stat datate st informațiile furnizate si de:

•    Comisia Naționala de Statistica - pnn buletinele emise

•    Publicații periodice si reviste de specialitate privind piața imobiliara: Piața Imobiliara, Imobiliare Bucurestene, Proprietăți, Real Estate Director/, Real Estate Magazine, Imobiliar Expert Crup, EuroMetropoia, Eurolnvest

•    Evaluarea propietatii imobiliare - APPRAISAL Institute - Ediția Romana

•    îndreptarul Tehnic pentru Evaluarea Costurilor Construcțiilor - Editura MATRIXROM

•    Colecția EVALUAREA RAPIDA A CONSTRUCȚIILOR - Editura MATRIXROM

•    Buletinele documentare - editate de Corpul Expertiior Tehnici din Romania

•    Alte documente si materiale puse la dispoziție de biblioteca ANEVAR

» Experiența si practica ir: domeniul specific ai exproprierilor din cauza de utilitate publica

•    Arhiva si biblioteca personala a Evaluatorului

OBSERVAȚII

•    S-a considerat ca toate in formațiile obținute sunt corecte si complete

« Toate valorile numerice exprimate în acest raport au fost calculate fara TVA

•    Nu s-au inspectat acele parti ascunse, care sunt acoperite sau inaccesibile, evaluarea realizându-se considerând ca acestea sunt în condiții normale

•    Nu s-a investigat prezenta sau absenta substanțelor nocive

Evaluarea a fost realizata considerând ca nu exista pierderi din cauza acestor eventuale deficiente .

Lucrarea a fost redactata in 3 (trei) exemplare,-din care 2 (doua) exemplare pentru Beneficiar,

CAPITOLUL Iv

BAZA LEGALA SI PRINCIPIILE UTILIZATE

Ținând cont - in primul rând, de legislația specifica in domeniu, Evaluatorul a determinat valoarea de despăgubire, pornind de la valoarea de plata - ca valoare de referința (de baza sau centrala) asa cum este precizata in "Ghidul privind valorile orientative ale proprietăților imobiliare in 2012 - București".

Metoda efectiva de evaluare fiind aleasa din cadrul unor procedee Internationale, recunoscute si adoptate de către ANEVAR\ Evaluatorul oprindu-se asupra abordării prin comparație directa - metoda care pornește de la analiza prețurilor plătite in mod normai pentru proprietăți similare cu cele evaluate, evident tinandu-se seama si de cuanțumul prejudiciului cauzat proprietarului expropriat sau altor persoane indreptatite.

In cazul de fata, prejudiciul nu a fost estimat, pe motiv ca acesta trebuie precizat de către Expropriat.

Se intelețje astfel ca subiectul este comparat cu preturile de vanzare ale unor proprietăți imobiliare similare - comparabile, care au fost tranzactionate, se tranzactioneaza in mod curent sau sunt la ofertare pe plata libera imobiliara.

Abordarea prin compararea vânzărilor are o larga aplicabilitate si este convingătoare numai daca sunt disponibile suficiente informații de plata.

In scopul estimării valorii de piața a proprietarii imobiliare in cauza, Evaluatorul va tine cont de legislația la zi, dd principiile mai sus amintite si de cea mai buna practica in domeniu, prin tehnici si metodologii care sunt folosite yn mod curent în expertizele tehnice evaluatoare judiciare si extrajudiciare .

Rezultatele si informațiile cuprinse in interiorul Raportului se considera a fi corecte, chiar daca redactarea nu a rețin ut, întotdeauna si integrai, detaliile metodologiei de evaluare care au condus ia rezultatele evidențiate.

•    Cu privire^ la întreaga desfășurare a expertizei se pot face câteva mențiuni:

o Beneficiarul a colaborat cu Evaluatorul fara rezerve

o Irispectia individuala s-a desfasurat doar acolo unde Evaluatorul a considerat oportuna aceasta faza de execuție si când a fost cazul, in urma solicitării - din partea persoanelor expropriate sau indreptatite, care au depus in acest sens: diligente, precizări, completări, documentarii si acte

o Discuțiile au reușit sa clarifice toate aspectele- privind identificarea obiectivelor imobiliare supuse evaluării

o Țipate documentele cerute de prezenta lucrare au fost puse fa dispoziția Evaluatorului

Baza juridica si tehnica de evaluare, consultata si utilizata este prezentata - in sinteza, după cum urmeaza :

(1)    L^gea fondului funciar nr. 18/1991, republicaa

(2)    L$gea nr. 33/27.05.1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica

(3)    Legea nr. 1/2000, lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si ancelor forestiere, solicitate conform Legii nr. 18/1991 si 169/1997

(4)    Ofdinui 534/2001, modificat de Ordinul 349/2004, ai Ministrului administrației publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

(5)    Legea nr. 255/14.12.2010 - privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local

(6)    Lpgea nr. 247/2005 - privind reforma in domeniile proprietarii si justiției, precum si unele masuri

CAPITOLUL V

METODOLOGIA EVALUĂRII

Evaluatorul a parcurs etapele obișnuite unei specifice, după cum vor fi prezentate în continuare :

DOCUMENTAREA astfel de activitati si a folosit metodele de investigație

Aceasta activitate s-a desfasurat In doua mari etape:

Etapa I - GENERALA - in perioada octombrie - noiembrie 2009, prin punerea la. dispoziția Evaluatorului de către Beneficiar, a documentației generale privind proiectul de execuție a lucrării de interes local "Supralargire Sos. Pipera", a planurilor parcelare, precum si a documentarii privind piața imobiliara locala

Etapa II - SPECIFICA de INDIVIDUALIZARE - permanent si etapizat - prin punerea la dispoziția Evaluatorului de către Beneficiar, a documentației tehnico-cadastrale provizorii, cu identificarea exacta a imobilului, a suprafeței supuse exproprierii, a resturilor de teren (proprietăți imobiliare) ramase si a eventualelor modificări - asa cum au fost avizate de Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara si evidențiate in Procesele Verbale de Preda re-Primi re dintre Beneficiar si Evaluator

Plata imobiliara specifica

Plata imobiliara se poate defini ca fiind interacțiunea dintre persoanele (fizice sau juridice) care schimba drepturi de proprietate contra altor bunuri - cei mai adesea, banii. Aceasta piața se definește pe baza tipului de proprietate, potențialul de a produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor si chiriașilor tipici. Piața imobiliara este inffuentata de atitudinile, motivațiile si interacțiunile vânzătorilor si cumpărătorilor si are caracteristici diferite de cele ale piețelor eficiente (este foarte sensibila la situația pieței de munca si stabilitatea veniturilor, deciziile de cumpărare sunt influențate de tipul de Finanțare, durata rambursării si rata dobânzii - este o plata care nu se autoreglează, Tind afectata de multe reglementari guvernamentale si locale). Informațiile despre tranzacții similare nu sunt imediat disponibile, exista decalaj intre cerere si oferta, cererea poate fi volatila datorita unor schimbări rapide in marimea si structura populației.

Plata Imobiliara specifica, in cazul prezentului imobil - ținând cont de informațiile puse ia dispoziție, se identifica ca:

-    piața imobiliara a terenurilor aferente construcțiilor existente, precum si a terenurilor libere din zona

-    localizare geografica - zona de NORD a Municipiului București - cartier Aviației

-    zona cu destinație mixta, in principal rezidențiala ~ blocuri de locuințe cu spatii comerciale la parter si clădiri de birouri, cu restricții conform PUG

Cererea

Cererea reflecta nevoile, cerințele materiale, puterea de cumpărare si preferințele consumatorilor. Analiza \LU cereri'i este concentrata asupra Identificării potențialilor utilizatori ai proprietății respective, adica: cumpărătorii, chiriașii sau dientii pe care ii va atrage. In căzui fiecărui tip specific de proprietate imobiliara, analiza cererii este

orientata asupra produsului sau serviciului final pe care aceasta ii oferă.

Analiza cererii, In cazul prezentului imobil - ținând cont de informațiile puse ia dispoziție si de cele disponibile la data evaluării, investighează mai ales:

-    piața imobiliara a terenurilor aferente construcțiilor existente, precum si a terenurilor libere din zona

-    plănui urbanistic si direcțiile de creștere si dezvoltare ale orasului/zonei

-    atractivitatea zonei, prin: factori fizici si geografici, infrastructura, populație si mediu social

-    accesibilitatea zonei, prin; sistemele de drumuri, facilitățile de transport, costul transportului

-    disponibilitatea facilităților si serviciilor comunitare, prin: unitati sanitare si medicale, unitati educaționale, protecția contra dezastrelor si protecția politiei, unitati comerciale si bancare, instituții administrative si culturale, parcari subterane si supraterane, zone de joaca - recreere si agrement


d cererea, în cazul ppgZmtuUți imobil - ținând cont de informațiile disponibile la

Tu



SC VERTIGO VALUATION SRL

bucurești, Str. Vatra Corne; 5, oi. V?'. ap 20 Sector 2 N.r. ce orcJne’'R&p. JXV2~2e.'25.02.2002 CU;:




'ERA


Oferta sej rerera la producția si diponibiiitafgg pi trebuie sa a tea tu iasca un inventar ai proprietăților care^bfajj


ipnobiliar. Pentru analiza ofertei, evaluatorul petiție cu proprietatea in cauza. Proprietățile competitive cuprirtd pe ceie deja existente, unitățile afl^te^m gonstructie care vor intra pe piața, precum si cele aflate in stadiu de proiect. Evaluatorul trebuie - de asemendap=sa^aibe in vedere unitățile care vor fi demolate, adaugate sau înlăturate prin reconversie.

Analiza ofertei, in căzui prezentului imobil - ținând cont de informațiile puse la dispoziție si de ceie disponibile la datalevaluarii, considera următorii factori cheie:

-    cantitatea si calitatea terenurilor destinate construirii, prețui si disponibilitatea terenurilor libere/neocupate

-    proprietari oferite aflate.pe piața - oferte mai vechi si noi, existente, precum si in curs de ofertare

-    impactul reglementarilor locale privind: zonarea, extinderea si modernizarea arterre/or existente

-    disponibilitatea de imprumuturi si finanțări, ipotecare/imobiliare

Analiza privind oferta, in cazul prezentului imobil - ținând cont de informațiile disponibile la data evaluării, arata cai

-    OFERTA'privind terenurile destinate construcțiilor este relativ limitata si in scădere.

Echilibrul pieței

Pe o perioada scurta de timp, oferta de proprietăți imobiliare este reietiv fixa si prturile sunt corespunzătoare dererii. In cazul în care cererea este neobișnuit de mare, preturile si chiriile vor in cepe sa creasca inaite sa inceapa\ edificarea unor noi construcții. Finalizarea construirii unei clădiri poate ramane uneori -considerabil de mult, in urma tendinței cererii. Astfel, pe o perioada scurta de timp, piața se caracterizează prin dezechilibru. Teoretic - oferta si cererea de proprietăți imobiliare se indreapta către un echilibru pe o perioada lunga de timp; practic - acest punct de echilibru ramane greu de atins.

Analiza Echilibrului pieței - in căzui prezentului imobil, s-a realizat prin analiza deductiva sau analiza tendințelor (cum mai este numita), tehnica descriptiva si care pune accentul mai mult pe datele istorice decât pe previziunile viitoare. Astfel, punctul central poate fi general - avand eșantionul de proprietăți comparabile selectate care reprezintă piața mai mare sau când este posibil, poate fi mai specializat - incluzând date de pe o piatalcu o arie mai larga si concluziile specifice pentru cazul respectiv.

Accentul se pune $e; cunostiinte instinctive / date istorice / raționament si cuprinde:

-    atribute deduse a ie subiectul ui

-    cererea $i oferta deduse pe baza analizei economice generale - efectuata de alte persoane

-    cererea $i oferta deduse prin comparabile selectate

-    echilibrul dedus / cea mai buna utilizare si concluziile

1 '

Analiza Echilibrului pieței, in cazul prezentului imobil - tinand cont de informațiile disponibile la data evaluării, arata caț

-    piața terenurile destinate construcțiilor este in dezechilibru relativ datorita ofertei din ce in ce mai limitate (manifestate si potențiale) si a cererii relativ constante dar, actualmente in stagnare.

ș

CONSTATAREA SICARII DE FAPT

Evaluatorul s-a deplasat pentru constatarea generala a stării de fapt in teritoriu, in cursul lunii octombrie 2010, Ocazie cu care s-a procedat la vizionarea generala a terenurilor afectate si purtarea unor discuții lămuritoare cu persoane informate.

Inspectiâ individuala a proprietății in cauza, s-a desfasurat doar acolo unde Evaluatorul a considerat oportuna aceasta acțiune si când a fost căzui, in urma solicitării - din partea persoanelor expropriate sau indreptatite, care au depus documente.

Evaluarea a fost realizata pentru starea de fapt existenta la data inspecției si pentru categoria de folosința - cpnforni documentației tehnico-cadastrale provizorie a imobilului in cauza, precum si de precizările suplimentare date: de Primărie, de notari, de alti proprietari de terenuri similare din zona si eventual, de proprietarii expropriat: si/sau îndreptățiți.

Descrierea proprietății imobiliare

Proprietatea imobiliara - ce urmeaza a fi expropriata pentru cauza de utilitate publica, este destinata proiectului de utilitate publica. Terenul ce face obiectul prezentului Raport, a fost identificat pe harta, cu ajutorul Planului Cadastral de amplasare si deiimitatehnic - vezi documentația si fotografiile (unde a fost căzui I) anexate.    //*:-r* ' ’-sa


Conform Documentației cadastrale pusa ja:: precizat de la caz la caz.    VA

Din docurpentatia prezentata rezulta ca imobil publica este detifiut in proprietate deplina, proprii cum reiese si din documentația cadastrala anext


SC VER i IGQ VAL




ispozitie) regimul economic ai terenului in cauza este


t de proiectul g fsoana fizic<



CEA MAI BUNA UTILIZARE

Conform Standardelor Internationale de Evaluare - conceptul de "Cea Mai Buna Utilizare" reprezintă o anumita alternativa de utilizare a imobilului, selectata din diferite variante posibile - astfel incat sa corespunda definiției CMBU :

"utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit - care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si care are ca rezultat - cea mai mare valoare pentru acesta

Ținând cont de aceste considerente principiale si de situația concreta a ioca/izarii imobilului in cauza, Cea Mai Buna Utilizare va fi: in primul rând pentru categoria de folosința, precizata in documentația tehnico-cadastrala provizorie, iar in al doilea rând pentru o alternativa de utilizare diferita, rezultata in urma analizei pieței imobiliare specifice I

In situații particulare - analiza Celei Mai Bune Utilizări a terenului liber, se poate executa si pe baza documentațiilor avizate si aprobate (la data inspecției), puse ia dispoziție de persoanele expropriate si/sau a altor persoane Îndreptățite.

EVALUAREA - METODOLOGIE SI CALCULE

Pentru stabilirea valorii de despăgubire a proprietăților imobiliare în cauza, se va porni de ia valoarea de plata - ca valoare de referința (de baza sau centrala) asa cum este precizata in "Ghidul privind valorile orientative ale proprietăților imobiliare in 2012 - București" .

Valoarea de despăgubire - conform legislației specifice in vigoare, se compune din valoarea reala (de -JT piața sau de circulație) si din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane indreptatite. In cazul de faza,

prejudiciul nu a fost estimat, pe motiv ca acesta trebuie precizat de către Expropriat.

Prin urmare, ia estimarea (calcularea) cuantumului despăgubirilor, se va tine seama de :

*    preturile cu care se vând, in mod obișnuit, proprietățile imobiliare de același fei(comparabiie) in unitatea administrativ-teritoriaia si zona imobiliara specifica, ia data evaluării;

*    daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane indreptatite, luând In considerare si

dovezile prezentate de către aceștia. :    '

Se vor defalca despăgubirile cuvenite proprietarului de cele ce se cuvin titularilor de alte drepturi reaie.

In funcție de fiecare situație specifica, se va tine seama si de valoarea estimativa a recoltei necuiese pana /a data punerii in posesie a expropriatorului sau a celui care a achiziționat terenul pentru îndeplinirea programului de construire a proiectului in cauza.

In toate cazurile, partea de imobil ramasa neexpropriata isi micșorează valoarea, ca o consecința a reducerii suprafeței si a formei de exploatare a parcelei agricole sau a iotului construibil - avand in vedere, posibilitățile reaie si legale de construire.

In situația in care, partea de imobil ramasa in urma exproprierii sau achiziției publice nu mai prezintă interes pentru proprietar - prin forma si dimensiuni, se va proceda - principial, ia majorarea suprafeței expropriate cu acei rest de teren inutilizabil.

In cazul in care expropriatorul cere exproprierea numai a unei parti din proprietate (teren / construcție), iar proprietarul solicita exproprierea totala, se va decide de ia caz ia caz - funcție de situația reala.

In căzui exproprierii parțiale, daca partea de imobil ramasa neexpropriata va dobândi un spor de valoare - : ; ca urmare a lucrărilor ce se vor realiza, se va putea propune o reducere numai a daunelor.

Faza I - estimarea valorii de baza    VALORI UNITARE MEDII PE ZONA


ESTIMAREA VALORII UNITARE A TERENULUI    \/f

Principia! pentru estimarea valorii de piața a terenului ~ se vor avea in vedere:

-    Principiul substituției care spune ca un cumpărător nu va plăti mai mult decât pentru un alt teren similar - indica faptul ca pentru amplasamente similare cu cele mai mici preturi va exista cea mai mare cerere.

-    Principiul echilibrului face legătură intre elementele unui complex economic in care terenul

are un rol esențial.    i

Practic sunt parcelare, metoda terenuh


și consacrate sase tehnici eh 3ia si capitalizarea rerit& adica cele mai utifiza^


eya/udfe,.a terenului: comparația directa, alocarea, extracția, fuhciare.AAlocarea si extracția combina metoda costului cu nnetode/idare se aplica in mod adecvat cu situația concreta a


-.7 L

dunareanu RALUCAIOAN/s legitimația Nr.

Specializarea; £Pb EBM


Metoda este recomandata pentru evaluarea ierenu exista date suficiente si relativ sigure, privind trai Priți aceata metoda, preturile / ofertele si informa sunt analizate, comparate si corectate în funcție de asemanari sau diferențieri

Elementele de comparație sunt drepturile de proprietate, restricțiile legale, condițiile pieței (data vânzării), localizarea, caracteristicile fizice, utilitățile disponibile, zonarea și cea mai bună utilizare. Elementele de comparație ceJe mai variabilei de ia caz ia caz, sunt caracteristicile fizice, adică suprafața și forma, lungimea ia fațadă, topografia, localizarea și vederea. Este înțelept să se coreleze rezultatele a două sau mai multe comparații. Dacă prețurile s-au sctiț’mbat rapid în ultimii ani, loturile comparabile trebuie selectate cât mai aproape de data evaluării. Uneori evaluatorul trebuie să aleagă între tranzacții cu proprietăți din apropiere dar care au avut ioc cu mai mulți ani înainte de data evaluării și între tranzacții recente dar pentru ioturi localizate ia distanță; probabil indicat este să se bazeze pe tranzacțiile recente.

în general^ suprafața este un element de comparație mai puțin important decât data și localizarea. Cele mai multe loturi au o arie optimă, însă dacă suprafața e mai mare, valoarea terenului existent în plus are tendința să se reducă foarte puternic. De aceea, este bine să se caute proprietăți comparabile, dar cu aproximativ aceeași suprafață.    j

Zonarea e$te deseori criteriul de bază de selecție, pentru că amplasamentele din aceeași zonă sunt cele mari comparabile. \Ca regulă generală, cu cât sunt mai multe sau mai mari deosebirile între proprietatea evaluată și cele comparabil^, cu atât este mai mare posibilitatea de a ajunge la valori eronate.

Evaluatorul va putea lua în considerare și prețurile de ofertă (nenegociate), deși acestea sunt mai puțin credibile si in mod obligatoriu trebuiesc corectate (prețurile din ofertele de vânzare sunt mai mari, iar cele din ofertele de cumpărare sunt mai mici decât prețurile negociate). Informațiile directe se pot obține din discuțiile cu părțile implicate înl tranzacții: vânzători, cumpărători, avocați și agenți imobiliari.

Toate corecțiile trebuie prezentate în raportul de evaluare, într-o formă logică și ușor de înțeles. Mărimea corecțiilor variaza in fiecare caz și sunt exprimate în mod absofut-în monedă, sau relativ-in procente.

2. Negocierea

In situația \ in care sunt disponibile sau se utilizează numai informații privind ofertele de vanzare, acestea trebuiesc corectate] cu marjele de negociere-specifice flecarei situații in parte. Evaluatorul trebuie să fie atent de unde obține aceste informații, apeland de obicei la participanta neutrii in tranzacție, cum ar fi: avocati si agenti impobiiiari.

2.    Drept utile de proprietate transmise

O tranzacție este întotdeauna axată pe dreptul de proprietate transmis. Etapa preliminară în procesul de evaluare este determinarea dreptului de proprietate evaluat și odată acesta stabilit, evaluatorul poate apela la datele specifice ale piețeț Evaluatorul trebuie să stabilească precis și drepturile de proprietate transmise în tranzacțiile comparabile selectate pentru analiză.

3.    Condițiile de finanțare

Prețul tranzacției pentru o proprietate imobiliară poate fi diferit de cel ai unei proprietăți identice, din cauza aranjamentelor financiare diferite, în cazurile când cumpărătorul obține din partea vânzătorului o finanțare sub prețurile pieței el \va probabil un preț mai mare pentru proprietatea achiziționată. Definiția valorii de piață recunoaște termenii de plată ca fiind plată integrală cash.

i

4.    Condițiile de vânzare

Corecțiile pentru condițiile de vânzare de regulă reflectă motivația cumpărătorului și a vânzătorului și, în multe cazuri, condițiile dș vânzare influențează semnificativ prețui de vânzare. De exemplu, o vânzare poate fi sub prețul pieței dacă vânzătorul are nevoie imediat de bani sau un cumpărător va oferi un preț mai mare pentru o proprietate fata de care manifesta un interes special.

5.    Cheltufeli imediate după cumpărare

Un cumpărător informat ia in considerare cheltuielile pe care trbuie sa le faca imediat după cumpărarea proprietarii, deoarece aceste costuri afecteaza prețul pe care este dispus sa-i piateasca.

6, Condițiile pieței

Tranzacțiile comparabile ce au avut loc în a/teco ajustări pentru toate diferențele ce influențează valopp diferența între mohienteie tranzacțiilor. Cauzele pori fi: rit pieței. Schimbările în condițiile pieței pot fi și modificam autorizațiilor de construcție și fluctuațiile cererii și ofertei, adună sau se compensează. Deși corecțiile pentru


schimbările pieței au apărut de-a lupgul timpului


SC VER 1IGO VâLUA i XO.N S?



idîții âierpieței decât cea evaluată la data evaluării, necesită aC &rajastare normală pentru condițiile pieței se referă la fiațiafși percepția investitorilor privind schimbarea condițiilor legilor privind taxele șij^p^^lp,pr^cesurde^ obținere a Uneori afectele acestpriwS&ri^se^ipp^bipă cu ihfluanțe ce se


acestprimctofridd^egb .. ,-UAy-    r - im    D

se refera


RALUCAI0AW

Legitimația Nr. 1 239X Specializarea:

EPI, EBM_


cauza,



S ~ PRAL-ARGIRE SOS, PIPERA »

Aici se imoune o remarca deosebit de importanta - r


____    ______ _ . .    _    exproprierilor pentru cauza de

utilitate publica:    1    * a

-    pe de o parte, lucrările la prezentul proiect de Interes localei apâridsșacelșfai^gu obiectiv in peisajul imobiliar local determina (cum este de așteptat), modificări in piața imobiliara^peâi<^xjn^nsdf^chimbarii in unele cazuri, chiar a utilizării de baza: din teren construit in teren afectat de cai Ide (acces, in^ rezultând o creștere a preturilor terenurilor, datorita dezvoltării zonale si a creșterii interesului m^sri^d^jfffobiiiari pentru noul peisaj imobiliar modernizat.

-    pe de alta parte, este Imoral s: nelegal / ca sa soliciți sume mai mari de despăgubire, tocmai expropriatorului care a creat situația de creștere a preturilor in piața imobiliara locala, de altfel legiuitorul a prevăzut in mod expres aceasta situație in Art. 26, ai. 4, din Lege.

7. Localizarea

Corecțiile pe motivul localizării se fac atunci când caracteristicile de amplasare ale proprietăților comparabile diferă față de cele ale proprietății evaluate. Diferențele prea mari impun eliminarea din rândul proprietăților comparabile. Corecțiile se exprimă de regulă procentual și reflectă creșterea sau descreșterea în valoare a unei proprietăți, datorate amplasării într~o zonă. în cazul prelucrărilor statistice se poate vorbi de iot de teren situat mediu statistic in zona de analiza iar fata de acesta, terenul in cauza poate fi situat:

mai favorabil, similar sau mai defavorabil - aplicandu-se corecțiile corespunzătoare de la caz la caz.

B. Caracteristicile fizice

Fiecare diferență între carateristiciie fizice ale proprietăților comparabile și proprietatea evaluată, necesită analiză comparativă și corecție. Diferențele fizice înseamnă diferențe în dimensiunile si forma lotului de teren. In cazul

y prelucrărilor statistice se poate vorbi de lot mediu statistic-ca suprafața, in zona de analiza.

Si aici se impune o remarca Importanta - referitor la cauza de fata:

dimensiunile si forma lotului expropriat tine exclusiv de interesele proiectului ingineresc de realizare a autostrăzii si in consecința :

NU mai poate fi vorba de exploatatie agricola optima sau lot optim pentru construcții - de orice fel, corecția aplicabila fiind negativa /

9,    Utilizarea

Evaluatorul trebuie să evidențieze orice diferență între utilizarea existentă sau cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare comparabile și utilizarea proprietății evaluate. în evaluarea unui teren liber, zonarea este unui din factorii cei mai importanți în determinarea celei mai bune utilizări.    /

10.    Componentele non-imobiliare ale valorii    ‘ z

Componentele non-imobiliare ale valorii cuprind elemente de definire a personalității imobilului și alte elemente care nu costituie părți ale proprietății imobiliare, dar fac parte din preț.    .

Metoda alocării

0 Metoda alocării sau altfel cunoscuta ca metoda proporției, este bazata pe principiu echilibrului si pe conceptual contribuției, care spune ca norma! exista un raport tipic intre valoarea terenului si valoarea proprietarii imobiliare pentru anumite tipuri de proprietari, in anumite loca/izari;

0 Acest raport este in general, mai sigur când construcțiile sunt relativ noi, iar in situația construcțiilor mai vechi - creste raportul: valoare teren / valoare proprietate;

0 Metoda alocării nu da o valoare determinata a proprietarii imobiliare, dar poate fi folosita când este insuficient numărul de tranzacții de terenuri libere comparabile.

Metoda extracției

0 Metoda este o varianta a metodei alocării si anume: valoarea terenului este extrasa din prețul de vanzare a unei proprietari imobiliare prin scăderea contribuției construcțiilor care se estimează prin costuri si depreciere;

0 Valoarea terenului data de metoda extracției poate fi utilizata pentru comparație cu preturile din tranzacțiile terenurilor libere si este utila mai de graba pentru a estima niște parametrii nominalizați, decât valori absolute.

Ținând cont de considerente de mai sus, de piața imobiliara specifica si de situația concreta a terenurilor din zona imobiliara analizata, Evaluatorul opinează ca cea mai adecvata metoda este: Metoda comparației directe /    , <

Astfel, estimarea valorii terenului in cauza .se face în ipoteza ca acesta este liber sau cum se mai zice: este considerat liber - evident valoarea teren ulpT^ii indirect influențată de Cea Mai Buna Utilizare actuala a sa - constatata la data inspecției si rapotata ladatkîevâfuariî

Evaluatorul nu a avut informații privind trahzș care este amplasat imobilul de evaluat si prin urma& valorile indicate de către "phhjui privind valorile București‘    1 ’’    ‘‘    ‘ " r' *

certe-efecrive (ezentui Raport.,

țtarive ale

RÂLLKA )0AN

Legitimația Nr. O Specializarea:

EPL EBM


arabile în zona în parabile -h 2012 -



In aceste\ condiții: valoarea de despăgubire medie acoperitoare generala — baza a valorii de despăgubire, pentru un teren destinat construcțiilor si in generai a edificării proiectelor imobiliare viitoare, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului București, in speța fiind vorba de proiectul de interes public ideal Supralargire Sos. Pipera", este, conform "Ghidului privind valorile orientative ale proprietăților iniobiliare in 2012 - București" si zona după cum urmeaza:

i

Pentru irhobile situate in cartierul Aviației, respectiv zona 35 - terenuri liber:

Valoare^ unitara de baza, privind despăgubirea_994 EURO / mpj

Faza II - estirriarea valorii totale    INDIVIDUALIZAREA VALORII

In metodologiiie prezentate anterior, care au condus ia obținerea valorilor medii pe zona (piața imobiliara specifica), s-au avut in vedere criteriile generale cum ar fi :

•    Categoria ioca/itatii

•    funcțiile economice si caracteristicile sociale a/e zonei

® potențialul urbanistic    

•    restricțiile de folosire conform pianului de amenajare a teritoriului,

urmând ca pentru estimarea valorii totale de despăgubire a proprietății imobiliare expropriate -identificate conform prezentului Raport, sa se utilizeze următorul algoritm :

II. 1.    Despăgubire ca urmare a rezuitarii unui rest de teren inutilizabil:


II. 2.    Aplicarea corecțiilor unitare de individualizare, conform:

« Tabel centralizator privind coeficienții de individualizare a terenului expropriat »

. Unde se tide cont de:

-    cbtarea tehnico-ediiitara a zonei, categoria iocaiitatii, funcțiile economice si caracteristicile sociale afe zonei, poziția terenul ui fata de accesul ia rețeaua de transport, potențialul turistic ai zonei, restricții de folosire,

etC.    ;

i

-    cbeficienti de corecție a valorii terenurilor privind, geometria separării / ruperii - proprietății

11.3.    Despăgubiri in sume fixe, conform:

« Tabel centralizator privind prejudiciile cauzate proprietarului sau a altor persoane indreptatite »

i

11.4,    Scoruri de valoare (S), ca urmare a lucrărilor ce se vor reafiza asupra terenului neexpropriat :

In final se concluzionează suma de despăgubire totala, astfel :


VD = ( Steren x VUB x CI) + PI ~ S

area totala de despăgubire

suprafața terenului expropriat (inciusiv suprafețele majorate) valoarea unitara de baza (de despăgubire) (in iei, ia un curs mediu 1 EURO = 4,53 RON ) coeficient de corecție unitara, de individualizare a terenului expropriat

Pî~ prejudiciu individual (defalcat pe: proprietar expropriat si alte persoane indreptatite)

S * sporuri de valoare

/- 1 W,

/'-V M' ”

In final, Evaluatorul menționează inca o datareadstimareavalorii de despăgubire din prezentul Raport de evaluare s-a facut\prin reconcilierea rezultateldr obtjAdte in urma aplicării metodofogiilor specifice de evaluare — pentru valorile unitare medii pe zona, urmate de o merodoiogie de individualizare a terenului expropria t in cauza -

tehnici care au fost verificate in practica si din informațiile culese din Ghidai pi




imobiliare, publicat de Camera Notarilor Publici, pentru

SC VERTIGO VALUÂTîON SRL [OCpb-âL--1

3ucuresti, Str. Vărs Corne; 5. oi. CC se. 20. Sector 4 ; Nr. de ord;ne in. Rec-, CCm:    27v0C5.02.Ipj:

CAPITOLUL VI MENȚIUNI SI CONCLUZII

Evaluatorul subliniază ca - in opinia sa, valoarea de despăgubire estimata In prezentul Raport, reprezintă o valoare justa si acoperitoare, aceasta urmând sa constituie baza despăgubirii proprietarulu(rilor) expropriat(i), astfel:

II. 1. Despăgubire ca urmare a rezultarii unui rest de teren inutilizabil: NU e cazul - analiza

rapida /

/ V


II. 2.    Aplicarea corecțiilor unitare de individualizare, conform următorului :

« Tabel centralizator privind coeficienții de individualizare a terenului expropriat »

Nr

crt

CRITERIU

Pondere estimata procentual

Coeficient

1

Reteie de transport

Drum asfaltat

1,00

2

Echipare tehnico-edîlitara

Completa oraseneasca

1,00

3

Caracteristid ameliorative/folosinta

-

-

4

Plantații existente

-

-

5

Geometria separa rii/ruperii - proprietarii

1,00

1,00

TOTAL CORECȚIE ( CI )

-

1,00

ZI, 3, Despăgubiri in sume fixe, conform următorului :

« Tabel centralizator privind prejudiciile cauzate proprietarului sau a altor persoane Îndreptățite >>

Nr.

crt.

OBIECTUL PREJUDICIULUI

Prejudiciu estimat (lei)

1

Construcții de orice fel

-

2

Recolte necuiese

3

Rest de teren inutilizabil

-

4

Drepturile altor persoane îndreptățite-

-

TOTAL PREJUDICIU INDIVIDUAL (PI)

-

II.4. Sporuri de valoare fS) :    NU e cazul - analiza rapida I

si aplicând formula :


aloarea totala de despăgubire estimata

Expert Evaluator ANEVAR - Membru Titular, DUNAREANU RALUCA IOANA



PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI -Imobilul este supus exproprierii in temeiul Legii 198/2004-SCARA 1:500

Intravilan

542800


542775



NR. CADASTRAL

SUPRAFAȚA

ADRESA IMOBILULUI

«U.'/’V D ~

!5

SOS. PIPERA NR, JA SECTOR L BUCUREȘTI - LOT 2-

CARTE ECCC } ARA A'A.

|

CAT \

SECTOR!

A. DALE REFERITOARE LA TEREN

B. DATE REFERITOARE L4 CONSTRUCT//

——-    -    p-    -    -    -


Cod.

eoustr.

Suprafața construita la sol imp'î

Mențiuni    *

Pe teren se alia o pane dtn terasa eireolabila ueaeopcntn ce iâce puric    ?

[    d;ri nr cadastrul 62Lori 2 tnlabiilat m CE nr. 95574

TOTAL

   i    .    •    1


sA


/?.'! 'TATA A DE < 'OOP DOS. 1771 dDj^ecriv : Stemoumrie Locul Municipiul București

je_A'

mc. Ho curmuri Mmibu ;j

UUU

UajmuAv:. .. -

j    MΠ   UMi, i U A

UDc

- <î -'- Z li - ,

jW.țu A Acri 62 2

r gM ■7-.O.A    :

r....    ...... j .......... . ț


Exceurguc

bm. TI CU MARC/7 -

- * o, <    ?--L



Nr.

parcela

Categoria de folosința ;

i    Suprafața

:    (rup)

Meu: iun i

I

Ce    ’

15

Tcten proprietate exclusiva (aferent terasei eireukibile u,cacoperite’

!

TOTAL

15


ANCPT

ACE.VTkl A’AȚ1ON.U. \ « > c a a - a L- -,j >' atî’-iT.țTî fxniHi.uA


Nf. cerere 25S353 Ziua 23 Luna 05 Anul 2011

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCUREȘTI SECTORUL 1

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 111423 1


A. Partea l - a


Municipiu BUCUREȘTI SECTOR 1

Nr.

Crt.

-r-

Nr. cpd sau topo

Descrierea imobilului

Suprafața

Observații

1

62-1/0:1/1/2

-i-

BUCUREȘTI SECTOR 1, Șoseaua PIPERA numărul 35. Descriere teren: teren in proprietate. Mențiuni: Imobil transcris din CF 35394/2.

15 MP

CF 45037 PI/ 1

B. Partea a ll-a

Nr.

Crt.

jNume si prenume proprietar

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1

SC C0MPROD I.D SRL

i

încheiere nr. 242667 / 09.05.2011 in baza:

VANZARE - CUMPĂRARE nr. 556/09.09.2004 emis de BNP GEORGESCU, DOSAR CADASTRU nr. 242667/09.05.2011 emis de OCPI BUCURESTi se INTABULEAZĂ dreptul de PROPRIETATE asupra PI/1 cu titlu de CUMPĂRARE, DEZMEMBRARE.

PI/ 1

~2

i

î

Sub numărul 242667 / 09.05.2011 : Asupra imobilului identificat cu numărul cadastral

621/0; 1/1 inscris sub Pî/1 in CF! 46087 situat in București, Șoseaua Pipera nr.35, sector 1 jn baza documentației cadastrale nr.453451 avizata la data de 07.12.2010 de OCPI

București si Declarației din data de 02.12.2010 a S.C. Comprod I.D. S.R.L. se noteaza actualizarea documentației cadastrale existente cu planul de amplasament si delimitare, întocmită conform legislației in viqoare.

PI/1

3

Ș.C. C(

DMPROD I.D. S.R.L. - 1/1

t

\

!

!

i

i

!

i

încheiere nr. 242667 / 09.05.2011 in baza: CONTRACT VANZARE-CUMPARARE nr.

1022/ 13.04.1993 emis de BNP MANDOIU RODICA, DOSAR CADASTRU nr. 453461/ 07.12.2010 emis de O.C.P.L, DOSAR CADASTRU nr. 242667/ 09.05.2011 emis de OCPI BUCURESTi se INTABULEAZĂ dreptul de PROPRIETATE asupra PI/1 cu titlu de CUMPĂRARE. DEZMEMBRARE.

PI/1

_i

B, Partea a il-a

Nr.

Cfî.

Nume sî prenume proprietar

înscrieri privitoare îa proprietate

Observații

4

Sub numărul 242667 / 09.05.2011 :

Operațiunea de intabulare/dezmembrare s-a efectuat îa cererea STATULUI ROMAN -PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI {prin SCA Bustea-Deheza si Asociații) si este in conformitate cu prevederile Legii 193 / 2004, modificata, si a Hotărârii nr.27 din daia de 27.01.2010 emisa de Consiliul General al Municipiului București privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauza de utilitate publica a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrării de interes pubiic local, respectiv "Suoralargire Șoseaua Pipera”.

PI/ 1

C. Partea a-îiî-a

Nr.

Cri.

înscrieri privitoare la sarcini

i- . ----------—

Observații

| 1

i

!

încheiere nr. 242567 / 09.05.2G11 in baza : ÎNCHIRIERE nr. CM/FN/43/ 15.02.2004 emis

de SC COM PROD I.D SRL se NOTEAZA dreptul de ÎNCHIRIERE in favoarea ING BANK N.V|MSTERDAM SUC.BUCUREȘTI pentru sarcini: SE ÎNSCRIE ÎNCHIRIEREA PE 0 PERIOADA DE 37 DE LUNI DE LA DATA SEMNĂRII PROCESULUI VERSAL asupra PI/

1, 1

Pi/ 1

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cane funciara originala.pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat conform cererii si nu este valabil ia incbeierea actelor autentificat^ de notarul public.

aumandaniel

/




AWoy-,


.5^


îjfsn.1

"'l ■.


M ’r-*.'


JUU.VTO,,/

' «iM, . îi^'Y


'i < S


,%•


ț rr<)


f \7&, 7 I '\\>\

3> ,,


i ,o

W

"\ %

\ ''7

f 7

i ’l / /


U, /


11 «»2


■£?

ztf    ' Vî


l'VAjț i( 4'iJoif)



'îr


c' -»v q?

V' XăM=f <•;-? 77 ' -,' ■ 777.7


&ă’


w

’O

•<!


.X


»sv.woU w
rra<

X'

>A


?vQ ',^- B. 'p X

(3 ă'XX

j £    %5Ș,9 -7i-,

«2 A,

ss *



iîW 7

.7 r^3j|,!y upS,^ -Șg -fc

A'A


77 2    JB# ■$*

’    'x>    ~t’JO|\

7f,(J'ff a.£<    ......' '


■F

X'......J

^N:.......

$%.........

°k


h—

? U ,


aonao

...:;r    T'-"

-■' >    i5^

''■ 1......'" Clipa’^Savu'! ...

" ’î=£ ' ' <

'£ Xinar'iOil ,3. Puiu^bsui AH^ruldihf..... £> ■.' ,,•


S.C. EURO EXPERT SRL fit S.C. EXPERT VALUATION SRL

l

i


S.C, EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

, Cu P. V-


VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuințe individuale si Terenuri Intravilane

- Valabile pentru anul 2012 -

- Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv


FINISAJE SUPERIOARE si întreținere

foarte buna


FINISAJE NORMALE si stare de întreținere:


Foarte

buna


Buna


Satisf.


Clădiri

fara

Instalații


Clădiri, inclusiv tip vila P+1+4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armai

CLĂDIRE construita in perioada 2001 ^prezent

925

885

804

708

603

Anexa:

138

133

121

106

90

CLĂDIRE construita in perioada 1991-?2000

823

787

716

630

537

Anexa:

123

118

-    107

94

81

CLĂDIRE construita in perioada 19784-1990

749

717

652

573

489

Anexa:

112

108

98

86

73

CLĂDIRE construita in perioada 19604-1977

694

664

603

531

452

Anexa:

104

100

90

80

68

CLĂDIRE construita înainte de anul 1960

564

540

491

432

368

Anexa:

85

81

74

65

55

Clădiri, Inclusiv tip vila, P+1-2 E, cu pereți portant! din ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ si plansee din beton armat

CLĂDIRE construita in perioada 20014-prezent

879

841

764

672

573

Anexa:

132

■126

115

101

86

CLĂDIRE construita in perioada 19914-2000

782

748

680

598

510

Anexa:

117 -

■ 112 " ■

102

90

77

CLĂDIRE construita in perioada 19784-1990

712

681

619

545

464

Anexa:

107

102

93

82

70

CLĂDIRE construita in perioada 19604-1977

659

630

573

504

430

Anexa:

99

95

86

76

64

CLĂDIRE construita inainte de anul 1960

538

513

466

410

350

Anexa:

80

77

70

62

52

Clădiri parter, cu pereți din PAIANTA, CHIRPICI, vălătuci, pamant bătut

CLĂDIRE construita in perioada 20014-prezent

370

354

322

283

241

Anexa:

. 56

53

48

42

36

CLĂDIRE construita in perioada 19914-2000

329

315

286

252

215

Anexa:

49

47

43

38

32

CLĂDIRE construita in perioada 19784-1990

300

287

261

229

195

Anexa:

45

43

39

34

29

CLĂDIRE construita in perioada 19604-1977

278

265

241

212

181

Anex a:

42

40

36

32

27

CLĂDIRE construita inainte de anul 1960

226

216

196

173

147

Anexa:

34

32

j 29

26

22

Teren ocupat de construcții:

696 eur/mp


NOTA:


Calculul se va efectua in funcție de aria des fasu rata (mp.Ad x valoare EURO/mp)


Strict pentru uzul Birourilor Notariale si perHri^efylatte^



’aiori orientative aie proprietăților imobiliare din municipii! București

1 - 1 lo .01 u U



LEG


E N D A

CULOAR DE EXPROPRIERE LIMITA DE PROPRIETATE ZONA EXPROPRIATA

ZONA PROPUSA

PTR. EXPROPRIERE

BENEFICIAR

S.C. PA&CO International S.FLL si Primăria Munidpiuiui 3ucuresti

PROIECTANT



SâÂRCH



SUPRAUKRGIRE SO5EUA PIPERA (FLOREASCA-CF BUCURE5TÎ-CONSTANTAJ PASAJ DENIVELAT FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE VARIANTA FINALA


LUCRAPJJO)

EJ2EUMURI

AxZj

v

pfâp? pf :

< L

1 AZ]f

h/ /7/ /

V j

SEF PROIECT    --

SEP PROIECT DISCIPLINA

Q

I. Pana    )

PROIECTAT

C. Scitic)^

DESENAT

V. Sirr—A,

VERIFICAT INTERN

E. Pciac/''—

Contract nr. 200/2003

Revizia nr.


Data: Martie 2012


Scara:


1:500


■ '    \    ’'    \ z ;•    • J* ,    p,



,,.4' .’-:i ’••



%*    : . ,’< 7"1,-    i’A    ., "    -„ ; I '>'.

>,    ,    .    v    i, j    ,    i ••    •'




'•“M