Hotărârea nr. 104/2012

HOTARAREnr. 104 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA LISTEI IMOBILELOR RAMASE DE EXPROPRIAT, A LISTEI PROPRIETARILOR SI A SUMELOR INDIVIDUALE AFERENTE DESPAGUBIRILOR IN CADRUL PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN, ETAPA 1 DIN TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN-B.P.HASDEU-URANUS-CALEA RAHOVEI"

Consiliul General al Municipi


ulu


București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei imobilelor rămase de expropriat, a listei proprietarilor și a sumelor individuale aferente despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere a imobilelor în vederea continuării și finalizării lucrării de utilitate publică

„Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzești-Berzei-Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzești-Berzei-Vasile Pârvan- B.P.Hașdeu-

Uranus-Calea Rahovei”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București ■ și maportul de specialitate al Direcției Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,. necesară realizării unor obiective de interes național, județean și iocal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1); art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă lista imobilelor situate în Municipiul București, rămase de expropriat în vederea continuării și finalizării lucrării „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzești - Berzei - Vasile-Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzești -Berzei - Vasile Pârvan - B.P.Hașdeu - Uranus - Calea Rahovei”, lista proprietarilor așa^^cumpg^zultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și RubteHtate/Umobiliară sau ale unităților-administrativ teritoriale, precU:hTT^:șL-Vs umple individuale aferente

despăgubirilor estimate de către expropriator prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Expropriator este Municipiul București.

Art.2 Sumele individuale estimate de către expropriator în cuantum total de ;215.505 lei, aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzute la art. 1, vor fi alocate din bugetul propriu al Municipiului București din anul 2012. l

Art.3 Sumele individuale: prevăzute ia art. 2 se virează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la solicitarea expropriatorului, într-un cont deschis pe numele Municipiului București, la dispoziția proprietarilor de imobile.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului BucureștijUn^ate|4^30.08.2012.

. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Olteană Cristiaf
București, 30.08.2012 Nr. 104 iSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 b5 00; wvAV.bucuresti-primariaio.    Pag 2

j

foi.

Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. /..<S.^./2012LISTA IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA, PROPRIETARII/DEȚINĂTORII ACESTORA ȘI SUMELE INDIVIDUALE AFERENT DESPĂGUBIRILOR ESTIMATE DE CĂTRE EXPROPRIATORNr

crt

^Aoț^N^imețe^i prenumele proprietarului/deținătorului

imobilului

Adresa

poștală

Număr

cadas

tral

Număr

carte

funciară

Suprafață

totală imobil

Suprafață

expropriată

Oferta de

despăgubire

L

f

1.

PAICU PARASCHIVA

Str. Berzei nr. 63, corp C

București, Sector 1

84,07 mp teren

58,56 mp construcție

7,95 mp teren (situat

sub construcție)

7,95 mp construcție

anexă (magazie)

15.301 lei

2.

COSTIN STANCA

GHEORGHIU ZOE-ELENA

1

IONIȚĂ ROXANA-ELENA MÎNĂSTÎRLĂ CECILIÂ-MONICA

Str. Berzei nr. 105

București, Sector 1

24034

72998

367 mp teren

128 mp teren

200.204 lei

TOTAL

215.505 lei

’ v 3? '
PF4 CHIRILA ADELAIDA ADRIANA

București, sector 3, str. Alexandro Moruzzi 9, bl, V54B. sc.3, ap.36 , tel.021/322.35.16, 0723.695.126

CIF24268052 cotit RO 41 BRDE 441SV2861382 4410 BRD Sucursala Decebal

RAPORT DE EVALUARE

SINTEZA

Obiectul evaluării: Proprietate imobiliara expropriata, situata in București, sector 1, str. Berzei nr. 63, corp C formala din teren Liber in suprafața de 7,95 mp si construcție anexa-magazie in suprafața de 7,95 mp.

Scopul, ev a Luării:    Stabilirea valorii de despăgubire pentru terenurile si construcțiile

afectățe de proiectul «Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul B uzesti-Berzei-Vasile Parvan, etapa I din tronsonul B uzesti-Berzei-Vasile Parvan- B.P. Hasd.eu- Uranus- Calea Rahovei » in coriformitate cu ari. 4 al. 9 din Legea 198/2004 completata si modificata cu OUG 208/2008 coroborat cu art. 4'al.9 din Normele metodologice, de aplicare publicate in Monitorul Oficial nr. 309/11.05.2009.

In prezentul Raport de evaluare se va efectua o evaluare administrativa, avand. ia baza principiile exproprierfiperitru cauza de utilitate publica- declarate prin legislația specifica.

Beneficiar : Stalul Roman-Primaria. Municipiului București

Reprezentantul beneficiarului : SP « Centrul de Consultanta in Afaceri » SRL

Data ițvaluaru : 22 noiembrie 2011

: - ' ' '

!    REZULTA TUL EVAL VARII

Te. re ti expropriat — 7.95 mp

Construcții demolate = 7,95 mp

Valoarea despăgubirii = 15.301 leiCONCLUZII

Evaluatorul subliniază ca. - in opinia, sa, valoarea de despăgubire estimata in prezentul raport reprezintă o valoare justa si acoperitoare, aceasta urmând sa constituie baza plătii despăgubirii proprietății expropriate, astfel:

1.    Despăgubire ca urmare a unui rest de teren inutilizabil - nu e cazul

2.    Despăgubiri in sume fixe, conform următorului.

Tabel centralizator privind prejudiciile cauzate proprietarilor sau altor persoane

indrepiatite

Nr. CrL

Obiectul prejudiciu iui

Prejudiciu estimat

(Iei)

L

Construcții

0

2.

Anexe

■ 3.977

3.

Construcție gard

0

a

Teren

11.324

TOTAL PREJUDICIU INDIVIDUAL (PI)

15.301

3. Sporuri de valoare (S): nu e '.cazul


Valoarea totala, a despăgubirii estimata :

15.301 lei

București,

22 noiembrie 2011


Expert tehnicj'udicjari :■

Adelaido ĂdrufijpjChdnld^;


Expert evaluator, Mad.almajfigna Chirfia.LARUUT DANIELA - BIROU EXPERTIZA-EVALUARE


TEL: 0744.53.69.74; 0788.409.704

MA1L: dana barbu?@ vahoo, corn;

FAX: 021/326.59,49

CIR: 20445640

18AN: ROI2 RNC8 0672 0105 4183 0001

BCR UNIREA CENTEX

Sediu social: București, sector 3, str. Matei Basarab 83, bl LI 17, sc 2, ap 27

RAPORT DE EVALUARE


Qbieptul evaluării: Proprietate imobiliara expropriata, situata in București, sector 1, strada Berzei nr. 105 formata din teren in suprafața de 128 mp.

Scopul evaluării:: Siap/7/rea valorii de despăgubire pentru terenul in cauza in suprafața de 128 mp, cu respectarea reglementarilor legale (Grila notarilor publibi), conform solicitării reprezentantului Primăriei Municipiului București.

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Reprezentantul beneficiarului: SP “Centrul de Consultanta in Afaceri” SRL

Data


evaluării: 01 februarie 2012


REZULTATUL EVALUĂRII


Teren expropriat = 128 mp Vaiodrea despăgubirii = 200,204 lei''/irrXepp-


întocmit.

BARBU DANIELA - BIROU EXPERT!

Dr. Ec Barbu Daniela, expert evaluator

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi reproduse, copiate, împrumutate sazi infrebuintate in parte sau in totalitate, direct sau indirect in alt scop decât cel pentru care- Raportul a fost furnizat, si nu dor putea fi transmise unor tertiprealabil acordat in scris al consultantului BARBU DANIELA -BIROU EXPERTIZA-EVALUARECONCLUZII

Evaluatorul subliniază ca, in opinia sa, valoarea de despăgubire estimata in prezentul raport reprezintă o valoare justa si acoperitoare, aceasta urmând sa constituie baza plătii despăgubirii proprietății expropriate, astfel:

1.    Despăgubire ca urmare a unui rest de teren inutilizabil - nu e cazul

2.    Despăgubiri in sume fixe, conform :

Tabel centralizator privind prejudiciile cauzate proprietarilor sau altor persoane

indreptatite

Nr crt

Obiectul prejudiciului

Prejudiciu estimat (lei)

1

Construcții

0

2

Anexe

0

D    •

Construcție gard '    .    n

0

4 ■'

Teren

200.204

Total prejudiciu individual (PI)

3. Sporuri de valoare (S): nu e cazul

Valoarea totala a despăgubirii estimata:

200.204 lei


7- 1

"’ V

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESI

Proiectant general:

Zm. ,X/IA

.UPROierr*

z

p>


' Director: ing. S. Brateanu • Proiectant specialitate - Linie tramvai:

URBAN GRUP S.R.L.

1 Umsak Proiect Grup

Proiectant specialitate - Alimentare cu apa si canalizare

_Proiect București S.A.

Proiectant general:

vm__ VIA PROIECT

/z


Uprqiect

Director: ing. S. Brateanu

tW


Pentru £XftfQprj^Q_dr

<<2Vd?Qazy,v,€Z'-?Beneîîcfâr.^

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTProiectant general:

VIA PROIECT S.R.L.

Director: ing. S. Brateanu

Proiectant specialitate - Linie tramvai:

URBAN GRUP S.R.L.


Proiectant specialitate - Alimentare cu apa si canalizare

Proiect București S.A.


ViAp

XjPROiecr


Proiectant generai:

VIA PROIECT S.R.L.

Director: ing. S. Brateanu_


Verificat: Siiviu Brateanu ProiectatAndreia’ Brațe a n u Proiect Nr.. 7 / 2007


uv


/ Faz^e.T+UE.^'


Denumire:    Străpungere Buzesti -Wf^LeUranus

Intre Calea Victoriei si Calea Plevnei

Străpungere pe tronsonul Bd. Gara de Nord str.Mircea Vulcanescu - str. Buzesti


i\


Scana:

1:500


Berzei nr.105


Revizia nr.: 0. / Data:.03.08.2006 / Specialitatea: Drumuri


?u,U ^4 p|a^Gci