Hotărârea nr. 100/2012

HOTARAREnr. 100 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI-ACTIVITATEA PROPRIE - PE ANUL 2011

Consiliul General a! Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate sie Municipiului București ~ activitatea proprie - pe anul 2011

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiuîui București și . raportul de specialitate ai Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice șî de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiuîui București:

în conformitate cu prevederile Legi* nr, 273/2005 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii contabilități! nr. 82/1991, republicată, cu-modificările și completările ulterioare :

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O TĂ RĂ Ș TE: -

Articol unic - Se aprobă situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie - pe anul 2011, conform anexelor 1 - 29 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 30.08.2012,

CON Sil TEL GENERAL >

Hulăiărea


privind aproba im situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -

pe anul 2011    ... .

l ista anexelor -

■//VNr, anexei la Hor,

Nr. anexei corespunzătoare din situațiile financiare ’)

Denumire anexă

1.

Politici contabile

2.

-

"Note explicativa / kanort de analiză.

J.

1,

Bilanț

4.    2.    . Conluî de rezultat: patrimonial

0.

j.

Situația fluxuri iot de trezorerie (cod 03 j

6.

Situația nexurilor de- trezorerie (cod 04)

7.1-7.4

7b

Detalierea cheltuielilor (credite externe, .instituții publice șl activi tați fi nan ța le integral sau parțial din venituri proprii, buget local, instituții flr.anțale di o fonduri externe ne ram bursa bile)

8. ■

'    9.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților'finanțate integrai sau parțial din venituri proprii -venituri -    ■

o

11.

Convoi de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integrai sau parțial dir. venituri proprii— cheltuieli -

10.

12.

Contul de execuție a bugetului local - venituri -    .

li.

13.

Contul de execuție a bugetului local - cheltuieli -

12.

J 4b.

Disponibil din mijloace cu destinație speciala

13.

15.

Contul de execuție a bugetului creditelor oxloimc - cheltuieli -

17.

Cornul de execuție a bugetului    lene uri lor externe

nerambursabile - venituri -

io.

18.

Contul ce execuție- a bugetului fondurilor externe nerambursabile- eueltnieii -

16.

29a.

Situația sumelor primite -direct de la Comisia Europeană/aili donatori și a plăților din F'EN’ postaderare

17.

20b.

Situația sumelor primite inuirccl de la Comisia i.’.uropeană/tdți donatori și a plăților din FEN pos Labe rare

18.

21.

Contul do execuție a sumelor defalcate din taxa ne valoarea adăugată pentru bugeL-ele locale

19.

22.

Venituri,-cheltuieli si excedcuLc ale bugetelor iocaie pe unități administrativ - teritoriale

20.1 -2.0.2

23;23b

Contul de execuție a donați: lor-'sponsorizări lor primite și utilizate in anul 291 1 (total, instituții fmanțatc din venituri proprii și subvenții do ta bugetul Jocal j

1

■j?

Situația plăților efectuate la titlul 5CI „Proiecte cu finanța.-e din

fcr.curj externe aeraui bu rsa b>Jc (Ffc\) poșdade-fargțlț

Hotărârea nr.    P£■$?-

privind a probarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București- activitatea proprie -/    pe anul 2011


//

// '/ /    - Lista anexelor

7/

. ■ -f.

r

_\r. anexei

\    X-    •

Nr. anexei ; la Hot

corespunzătoare din situațiile

Financiare *)

N f t

Denumire anexă

77

29

Situația plăților efectuate din buget și [tejustifieate arin bunuri,

lucrări, servicii la finele perioadei

Situația plăților restituie {total, instituții publice finanțate

■ 23,1-23.3

3 Gb.

integral din bugetul locul, instituții publice fi nan tatu integral ■ sau parțial din venituri propriii

24.

31b.

Situația aețiuniior/părților sociale deținute direct/indirect de i către UAT, la operator: economici    ;

1

33

Situația unor indicatori referitor: la protecția copilului și a : pers nan e lor c u h an d i cap

26.

3-1

S i tu aț ia mod itl că r: 1 o r în s t ru ct u ra ac ti ve; o r nete / ca p i tal u r i 1 o r ,X

z .' -

35a

■S i tu jdi a ac L i ve lor f: x s arc ort: 7 e.b i 1 e

l

2K.

35b

"S itbaț i a actî v c lor f. xc nea mort iziibi le    1

i

4(ib

SiLpația activelor si datoriilor ■ r.sfiruțiilor publice din | administrația ioc aia    '

:p) în conformilHlc ci: Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice ia ÎSi. 12.20j0; aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 24/'2012./0f’X


MVMCÎPTUL B L CVRESTI ACTIVITATE PROPRIE

Hol. AT ANEXA 1


POCI I ICI CONTAB ILE'Situațiile financiare ale Municipiului București ■■ activ lintea proprie - se obțin prin centralizarea tutu ret situații iot financiare ale instituții lor publice cu personali turc juridică dur subordine, inclusiv a ordonatorul ui secundar de credite (A d rn I -t l st tați a Spitalelor și Serviciilor Medicale - București), care de asemenea centralizează situațiile financiare ale activității prooril și ale instituțiilor / spitalelor coordonate, cu buget propriu, aprobat prin Consiliul Generai al Municipiului București, instituții ce au raporta: setul de politici contabile specific fiecăreia (inclusiv in ceea ce privește amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporak, reevaluarea acesiora. în re distrare a diferentelor de curs valutar, contabilitatea de angsiauienîe.


cte.p Acestea subdiviziunile


sunt prezentate în monedă națională, respectiv în iei noi (ROM), tării


lCULUI.


situațiile financiare simt reglementate prim Ordinul L.9 17/2005. pentru aprobarea N o rm e 1 o r metodologice privind organizarea și -conducerea-contabilității ins Li tu li i lor publice și Pianul dc conturi pentru InstiluliiIc publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificai și completai pfu Ordinul ministrului finanțelor publice.- nr. .556/2 DO 6, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1.649/2006, Ordinul ministrului finanțelor publice or. 2.J69/2009, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1.865/08.04.201 1, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situații lor fi nanei are trimestriale ale instituțiilor publice șl a unor raportări lunare in anul zOi t, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 24/09.01.20 pentru uu roca rea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 3!. 12. 201 fi, precum și cu diverse Precizări emise de Ministerul finanțelor Publice, în legătură cu întocmirea șu depunerea situațiilor financiare. De asemenea, situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității, nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu. Legea finanțelor publice locale, nr. 273/2006, eu modificările și completările ulterioare.


Operațiunile prezcnlaLC în ministrului finanțelor publice, nr.


în principal, elementele preze respectă următoarele principii:


rtaic în situatiiie financiare dc către fiecare instituție


principiu] continuității activității - ceea ce presupune că, instituția publică îșl continuă în mod normal funcționala, tară a intra m sLare de- desființare sau reducere semnificativă e activității;


•    principiul permanenței metodelor - ceea ce presupune că, metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altui;

*    prirtclulul prudenței -- ceea ce puesupune că. evaluarea se lace pe c bază prudentă și în special ține cont de:

-    toate angajamentele apărute m cursul exercițiului fi nanei ar cununi sau al unul exercițiu precedent,

-    toate deprecierile:    .ACTIVITATE PR OPRIT


ANEXA 1POLITICI CONTABILE?


produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit și sunt în registru te în evidențele contabile și raportare în situațiile "mane: are ale perioadelor de raportare;

principiul evaluării separate a elementelor de activ șl de datorii ■ ceea ee presupune că, ■componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat: principiul inîangibilității - ceea ce presupune că, bilanțul de deschidere pentru flecare exercițiu financiar corespunde eu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent; principiul recompensării - ceea ce presupune că, orice compensare intre elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli e.ste interzisă, ci? execuția compensărilor între active șl dulofii permise de reglementările- legale, numai după în ren ist rare?, în contabilitate a veniturilor șl cheltuielilor la valoarea integrală; principiul comparau ilițății informațiilor - ceea ce presupune că. elemente le prezenta le oferă posibilitatea comparării în timp a informațiIIor;    .

principiul materialități: (pragului cc semnificație) ■■ ceea ce. presupune clu orice elemem care are o valoare semn; fi ea Li vă este prezentat d ist inel în cadrul situațiilor financiare, Iar elemente ie eu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate șl prezentate într e poziție globală:    ■

principiul prevalentei econom icul ui asupra luridicu-L.il (realității asupra aparenței) ■■■ ceea ■cs presupune că, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respecta reaii tarea economică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai ferm a lor j uri di că.

Resnccrând principiile contabile mai sus amintite, așa cum rc-iese.cin precizările desprinse din situațiile financiare cuprinse în centralizare, informațiile fu mizate sunt:    . '

a)    relevante pentru n ev o î I e uti l: aator i I o r î n luareadeciziiloreconomice:

b)    credibile, în sensul că:

-    reprezintă fidel rezuitam; patrimonial și poziția financiară a instituției publice;

-    sunt neutre;

-    sunL prudente;

-    sunt complete sub toate aspectele semnificative.


MUNICIPIU L BL CUR EST] A CTIVITAT E P RO PRTE


Uot. Mr..!    c_

ANEXA 2


Situațiile financiare - ,,bilanțul:; „contu] de rczulLat patrimonial'; ^situația fluxurilor .de trezorerie’; tontul de execuție’’ și celelalte anexe - privind execuția bugetului p ren rin al Municipiului București pcnLru anul 2011, cuprind raportările a 59 Institut] i publice, cu perse na li face ju ridică, din care, 58 raportări directe ș: 21 raportări indirecte, as tic i;

» 9 instituții finanțate integral din alocații bugetare;

*    48 instituții finanțate din alocații bugetare și cin venituri proprii (din care 21, raportate indirect, prin intermediul ordonatorului secundar de creciie);

•    2 instituții faianțate integral din venituri proprii.

Aceste instituții sunt prezentate în tabelul de mai jos, inclusiv anexele unde se regăsesc raportările acestora:    . '    ■ .    :    .    ■


Nr.

cri.


UNITATEA


01


1.01.1 2,01.2 3.01.3 4,0 L.4 5.01.5 E.01.6


9.01.7

10.01.8 1 '.01.9


Instituții finanțate integral din alocații bugetare

(Anexa 1, Anexa 3. Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 13, Anexa 14b. .Anexa 34, Anexa 35a, Anexa 35b, Anexa 40b)    ■    ..    '

BI b J i ot eca M etro po 1 i ian ă B ue u r ești (i ne L u s i v Anex a 2 9) ■ ■ " -    .

Centrul de Creație, Artă și Tradiție at Municipiului București A d m: n i st rați a Străz 11 or - Buc ureșt i    ■

Adm in I strat i a Fo nd u L u i I rn o b i I i ar - R u cu re.șt i    .

Centrul de Protecție a Plantelor - București finclusiv Anexa 291    .

Primăria Municipiului București - activitatea proprie-- (inclusiv Anexa 2, Anexa 12, Anexa 15, Anexa 17, Anexa 18, Anexa 20b, Anexa 21, Anexa 22, Anexa 27, Anexa 29, Anexa 31b)

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (inclusiv Anexa 2, Anexa 17, Anexa I 8, Anexa 20a, Anexa 27-, Anexa 29, A.nex.a 33)

Administrația Spitalelor șl Serviciilor Medicale - BueureșLi*) ■ activitatea proprie -Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii șl Tine ret București (inclusiv Anexa 30b. dar fără Anexa 14b'

■ w


//i.

/h'?

■f M LiL


ii


A ->-U ?■? IA


r‘A-i


■V ■ c; V- 213 f ■

- ■ /' rf= la<-;

    ->vy

■A

7_-r4' "r


ii£ -WTf’i.-,

’ i.'fc'pA

A\


A.


'<s '    - Vî" 11


turT?


M L NIC TPIUL B U CL R E ST I ACTIVITATE PROPRIE


I lut, Nr. tM/faiZ ANEXA 2Nr.

crt.


UNITATEA


02


12.D2.1

15.P2.2 ! A 02.3 15.02.4 16.02.5 '7.02,6 18.02.7 19.02.8 20.02.9 21.07, I 0 22.02. ii 23.02.12 24,02, i3 25.02.14 26.02.15 27.02.16 28.02.17 29.02.18

30.02.19

31.02.20

32.02,21

33.02,72

34.02.23

36.02.24

37.02.25

39.02.26

40.02.27


Instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii

(Anexa 1, .Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 9, Anexa ) 1, Anexa 14 b, Anexa 34, Anexa 35a, Anexa 35b. Anexa 40 b)

Muzeul Național al Li ierul urii Române (inclusiv Anexa 25)

Centrul Cultural Palatele Brâneovenești do la Porții e Bucureșliului ■■■ Mugoșoaia Teatru 1 Municipal ‘'Lu ci a S t ureza B u lan dra’f (i nc ■ u s i v A n c x n 2 3)

Teatru: de Comedie (inclusiv Anexa 2.7)

Teatrul 'Ion Creangă” (inclusiv Anexa 23)

Teatrul Evreiesc de Stat

.Teatrul Mic - București ■'    -

Teatrul "C. 1. Noii ar a” (inclusiv Anexa 29)

Teatrul de păpuși șl marionete “ȚandăiieA’ (Inclusiv Anexa 23, .Anexa 29)

Teatrul d e rc v i s Lă l; C o nslu n d n Tănase” (i no 1 u s i v An exa 2 9)

Teatrul Odeon

Teatrul Excelsior teatrul M asea

Teatrul Tineretului „Metropolis”

Circul „Circ & Variete Giobus BucureșLi” (inclusiv Anexa 29)

Muzeul Municipiului București (inclusiv Anexa 29)

■Școala ce Arta - București

Centrul de Proiecte Culturale al .Municipiului București - AR CUB (inclusiv Anexa 23, Anexa 29)

Administrația Monumente lor și Patrimoniului Turistic ■■■■ BucureșLi (inclusiv Anexa 29)

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane- BucureșLi Administrația Grădina Zoo logică - București

Administrația Lacuri, Parcuri ș: Agrement - București (inclusiv Anexa 29)

Clubul Sportiv Municipal București Opera Comică pentru Copii

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor - Municipiui București (.Anexa 29) ■ Direcția.Generală de..Poliție Locală și ConLrol a Municipiului București (inclusiv .Anexa 29)


Anexa 29)T-


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATE PROPRIE


Jlot Nr./ ANEXA2
/• ’ r.-i n o 4    - G , Z. O

42.02.29

43.02.30


SpiLălul Clinic ,.S fanLti Mari a7’*) (inclusiv Anexa 27)

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „r i iautropuf'’') (inclusiv Anexa 23) Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Or, Dar. TheodoreseLT’M (inclusiv Anexa 30 b)


45.02

46.92

47.92 48.02. 49.92.


JD


59.02.37 51.02.33 52.02.3P 53.02.50

54,02.41

55.02.42

56.02.43

57.02.44

53.02.45

59.02.46

60.02.47

61.02/18


Spitalul Clinic de Nefrologie ,,Dr. Carol Daviu-U*)

Spitalul Clinic Colentlna*) (inclusiv Anexa 23, Anexa 27)

Spitalul Clinic „Dr. 1. Cant acuz in. o’’*) (inclusiv Anexa 23)

■Spitalul Clinic ele Ortopedie, Traumatologie și LTÎC Osteoarticuiar „Poișot Centrul de Boit Reumatice ion Stoia"*)

Spitalul de 'Pneumoftiziologie ,,Sf. .Ș te fg.tT ’ *)

Spitalul Clinic „Cantas”*)

Spitalul Clinic „N, \la taxa7'*) (inclusiv Anexa 30o)

Clinic de Copii i;Dr.'Victor Gonioiu"*)

Clinic de Boli Infeoțloase șl Tropicale ,,Dr. Victor Babeș”K) (incit xa 271


Spitaiu Spița iu 23. Am


siv Anexa


Spiralul Clinic „Colica"*)

Spitalul de Bolr.^vi Cronici și Geriatrie ,;Sf. Luda"*)

Spltalui Clinic de Boli Dermato - Venerice ,,?rof. Dr. Scarlat I .ongbtn’M Spitalul Clinic „Prut"’. Dr. Th. Burgb.ele"*) (inclușiv Anexa 27, Anexa 29)

Spitalul Clinic de Obstetrica și Ginecologic ,,Prof. Dr. Panait Sîrbu"*)

Spitalul Clinic ce Psihiatrie ,.AI, Obregie" (Inclusiv Anexa 27, Anexa 39b 1 Centrul de evaluare a toxicodependenleior pentru rioeri „SC. Sici ian" (inclusiv Anexa 23)

Spitalul de Psihiatrie Titan „ftr. Gcrgoș7' (inclusiv Anexa 20a, Anexa 27)


Nr,

crt


UNITATEA


1)3

62.03.1

63.03.2


Instituții finanțate integral din venituri proprii

(Atiexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 10, Anexa 14b. Anexa 34. Anexa 35a, Anexa 35b, Anexa 49b)


Uni verși tarea Populara LToari I. Dallcs” (inclusiv Anexa 17, Anexa 18. Anexa Casa dc Cultură'Trie-pricli Schlller’7 (inclusiv Anexa 29)


29:


*)Nota l: Situați tio financiare ale acestor instituții sunt cuprinse într-o singură raportare, aceea a ordonatorului secundar de credite, așa cum este organizată-A.dmir.ți struț ia Spitalelor și Servuciilor


Medicale (activitatea proprie și instituțiile/ spitalele subordonate).

4/1 /A7-

■ ifo

' T

{ L i .•

!    ! .! I-

k Vv'c


X<vai (k /fo).


MUNIC i P I 1. JT. .■ B U C URES li A('-TIVIT ATE l’ROl’RIE

NOTE EXPLICATIVE (RA P O R î D |ț. A NA T,1ZĂ) la situațiile foiau dare centralizate ale Mu ni ei pin) ui București - activitatea proprie -la 31,12.2011

Hot. Nr... ANEXA 21, Cu privire la cnutul dc execuție

Bugetul propriu al Municipiu iui București pe anul 2011 a fost aprobat dc către Consiliul General al Municipiu lui București prin ; I.C.G.V1.B. nr 41/2S.02.2CI I 1, abrogat ulterior rcaprobal crin JÎ.C.G.M.B. nr. 62/13.04.201 1, H.C.G.M.3, nr. 96/23.05.2001, H.C.G.M.B, or. 97/26.05.201 1. ÎLC.G.M.B. or. 40/27.07.20 i 1, H.C.G.M.B. nr. 14427.07-201 L H.C.G.M.B. r,r. 152/27.07.20; L H.C.G.M.B. nr. 173/28.09.201 I, H.C.G.M.B. nr. 219;2S. 1 1.2011 și modificat ulterior prin M.C.G.M.3, nr. 240/12.12.2011, inclusiv prin virări de credite și prin nnxllfeări între trimestre, a prob a te d c către ordon ator u i pri ncipa 1 d e creu i t e.

*!■ Sintetic, situația realizării Încasărilor și plăților în / din bugetul local la 31.12.201 1 se ■prezintă astfel:

VENITURI

Prevederi

dețin: [Ac


lncasăf 2eal izate


:ei

Diferent;


5(2-1


TOTAL VENITURI,

din cari;


3.281.669.000


3.284.1)54,350


_venuari proprii, cir care:


3763.1)98.680    3.170,753.373


-    cate celtica te dtp impozitul pe. ver.it

-    anime alocate bir, cetele dstulcuie di:i iir cozi tui pe verii t pe.-itrc echilibrarea biaseteidr Ic cale


2.S37.261.300 i    2.S24.459.472


158.531 .900


1.5 8, Ud 7., 6.3 5


2.386.350 i

7.655.193 "ĂilUl’rZS


371.633


iz mc deliii ea te din taxa pe valoarea adăugală pentru finanțarea cheltuielilor d ea cer. iran zale la nivelul Municipiului București sume dei ăl cate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bun erei orlocale


li .262.320


7.1.262.320MUNICIPIUL b i./cerești ACTIVITATE PROPRIE

HuL

ANEXA 2NOTE EXPLIC ATIVE (RAPORT DE ANAL IZĂ} la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 31.12.2011

vărsăm in te fi in secțiunea de tu neț iu nare pentru finanțarea ssețianii de dezvoltare a bugetutoî local fac semnul minus}

-594.6£6.00u

-593.000-000

1.6S6.000

vărsăm ir.te din secii unea de

funcționare

H94.6S6.fjOC

G93-00G.GGC'

-1.6 5 6.0( )fi

finanțarea acțiunilor privind re ducerea nscu.ui seismic ai ccitstracȚulor existente ea destinația de locuință

3.653.OCG

3.542.342

-1 1O.c-5 fi

*

subvenții din veniturile proprii ale Ministerului fiăuăLăți i către bugetele    ic cale    pentru

finanțarea    in vestiți ilar fin

sănătate

.    ■    5.742.00Q

652.526

-5.059.474

4

.subvenții de ia bugetul de sta; căite bugetele locale necesare susțin cr i: fieru 1 ării pro ie ctel or finanțau: din fonduri externe ne rambursabile (FEN) nosLuderars

G

i sac ;

..

15.501

Surse    :

! :

Prevederi

definitive

încasări

Realizate

Diferențe

0

i

1

' -1 ■4.-

3(2-1}

i B

suoveuții pcm.ru c

omnen sarea

creșterii or neprs vizionate ale

24.592.000

24.592

DOG

G

prețurilor la eembuș

li bl 1 i

' B

subvenții u; J;s bug

etul de siat

23.160.000

'.Ti 1 44. .■ 7-1

042

-305.955

pe ntru fi n ar. 1 arsfi s â nătă ți i    .

sume primite de administrațiile ■

locale îr. cadrul profTumeior |

0

156

559

Ifi6.fi 59

?'?aîA im ale menta:;

de APIA i

*

subvenții de la bugetul de stat j

către ■ n muște le locale petttiu ! achitarea obligai iilor restante j

37.1 G4.000

37.1 04

000

fi

a 1 e cerdre; n r fie temaofi care    I

_-L-—/

r-

'z'

"    ■” •/-    î. r    / '

--

■”- ' / _■<*

/

i;    . • •'

/'    • - X '

(k

“'4/7 ■.

AT.i,

£ ’XE

. ?    •

fie.

:/ 1

' f :    1 r

. ■

Ei vi j

/ n

__

0. !?■ ', V1 v

V    n-.:

• ■

c\:__

.___

\ . •

O--''    Mu-—

-'/A

"fi

/kfi t/y ăt

'lip/7

1

hz

Uit-

Ă\„.

/. ■    3E


/C


Ml NTCnyR. L BUCUREȘTI

activitate proprie

AN EXA 2» Sume primite de UF. ■•' sJț: | dune.Le.ri în cm-.tu; plăților i efectuate p pecii nan țări_|__

2,75; .000 |


2.848.: 87


CHELTUIELI


// !/ A

/' b/z

V


fedfcatcri

Fievederi    :    Fiăți

definitive    '    efectuate

Diferențe    '

C

1 2

- ■. J ■*-?

TOTAL CHELTUIELI, ciin ci:re;

■ 3,459.991.000 :    3J0l.S58.636

168,132.364

• cheltuieli c.irer.tc    '

'    2.509.017.000 .    2.417.503.53^

91.5i3A66 ■

■■.cnefe-ieli de ocrSOnal    i    .52.784.000 ■    50.1 65.640

2.618.560 1

-    bucuri și ser-/ei i    |    480.656.000 .    461,900.041

-    dobâriz: afcrcr.ic datoriei publice :    143.381.000 ■    177.416.364

1

externe    i

18.755,959 i 5.464,636

- .=ub ve n [ i i pen Lru llcc peri rec    1.0 7 -1.4 24.0 0 0 |    ]. •□ 5 0.4 5'-. L"F' 0 :    24,000.000

diferențelor oe preț ji tiirif    ■    !

- subvenții pentru compensarea creșteri lor nepre v i zi onatc a; c    2-4.592.00(1

preț uti 1 o r 1 a com buaf i b i 1

24.592.000 :    0'

-transferuri către Instituții publice

(incluși v pentru finanțarea sănătății)

524.97-1.000

503.i05.6S6 I    3I.86S.3I4

.

i

- alte transferuri

133.981.000

133.032.1 19

9^8.381

- proiecte eu li nan La re din fonduri externe nsrambursabilc (FFN)

■cos târle rare

9.998.000

6,298.055

5.699.945

- ajutoare sneialc | în numerar și ti chete creșă)

397.000

2^1.SCS

115A92

i    ■■ alte cheltuieli

63,1500.000 !    60.25b.l2i

2-.54.879

• cheltuieli de capital

S5S.9i5.OOQ .    802.322.375

55.692.625

: « rambursări de credite externe

104.932.000 :    S9.077.63S

5. fi 5 A 3 07.

i • plăți efectuate în anh prccccunli și |    -11.9/S.OOO    -17.044.97 i j    ;-,0■■ i.3.-' 1

;    recuperate în anul curent    i    .__/,    i

iiS

>< L

s .    -■•    ■    . -■•

■'M-tZZ.    y. ZJ

MUXICIP T U L B U CUR El STI ACTIVI I A I I ) PROPRIE

Hot. iSr... iSG/rț^i^ ANEXA 2


NOTE EXPLICATIVE (raport de analiză)

Ia situațiile financiare centralizate ale

■Cv/ /

Mu n i ci p i u Iu i Bu cu r eș ti - act i v i tat ea proprie-    X //

la .31.12.2011

Zy

REZULTA I UL EXERCIȚIULUI

lui

i    ÎNCASĂRI

FI,ATI

RI'ZULTAT |

TOTAL DU GET    3.2844)54.3=0

3.301,858.636

-17.804.286 i

Deficitul la 3 I.: 2.20 :1. in sumă de i 7.805.286 lei. re:■re;:iniă rezultatul execuției bugeralui local (fără influența veniturilor din uni: precedenți). deriv?, provenind de la secțiunea de dez.vofiare (li05..389.708 lei), ca urmare a aplicării Ordinului minislrului finanțelor publice, or. 18 / 06.01.2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind Încheierea exercițiului bugetar al anuiui 201-1, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 2.985 / 201 1 și prin care s-a virat la începutul anului 2012 (dar virare aferenLă anului. 2011), în contul de excedent al bugetului local din anii precedenți, suma de 145,000.000 lei (aprobată-prin fiț.G. nr. 1.377 / 28-12.2010 din Fondui de rezervă la dispoziția Guvernului pentru finanțarea obiectivului de i n vestiți 1 „Reabilitarea și modernizarea , Stadionului Național fiia Marnliu”, sumă intrată în cont la finele anului 201 pentru a fi utilizată în anul următor) și care a fost deci încasată m veniturile anulm 2811 și din care, ulterior, s-au efecmal plăți.

De asemenea, în aplicarea actelor normative mai sus menționare șl în conformitate cu H.C.G.M.3. nr. 2 / 2.7,0: .2,1)17, s-a s pro bal acoperirea definitivă din excedentului'bugetul ui local din anii aineriorî a deficitului secțiunii de dezvoltare a buveLului local a anului curent ifi 85.389.708 leiî.

De menționat că, înainte de efectuarea operațiunii de virare din veniturile anului 2011 a sumei de 145.000.000 Jei (încasată Ia bugetul locui la finele anului 2010) în excedentul anuiui precedent, disponibilul bugetului local prezenta excedent (1.27,957,714 lei), atât pe Iu tal, cât și pe secțiuni, iar excedentul bugetului local din aaii precedenți era de 60.212.492 lei. Disponibilul bugetului local din anii precedenți, după efectuarea operațiunilor de mai sus nu se modifică, fiind de Ifi".408.206 Jei (compus din excedentul anului curent înainte de virarea sumei aferentă Stadionului „Lia Mau o lin”, respectiv 127,957.714 lei și din excedentul anilor anteriori înainte de virarea sumei, respectiv 60.212.492 lei).

Contul'de execuție buget li lui locai se regăs 13 și 7 - bugcl local.


Le detaliat în situațiile financiare în anexele 12,


♦î* Realizarea veniturilor șl cheltuielilor inșii Iuți; lor fiufiniste din alocații bugetare și

prezintă asficl;/ i

i'?

/V


MT..’\T T C1PI ui. B tȚ CURE.S11 A C n V1TATE P R OP R'(K

Hnt. Ni-,. !&0/$&ț2 ANEXA 2


Indicatori

Rea li zar:

|

Incasă.ii

.1    Plăți

1

■j

?

!    .    3

i

total,    !

(subvenții de la bugetul locui și    i

: de In bugetul de stai, venituri    994.22S.76Qi    ] ,011.593.763

' proprii, donații și sponsoriza” și

: alta veni Ari)__■______
-17.365.003

i

i

--■    i


Suma dă' coloana ‘TEfcrenlp' (-17,365.003 lei) reprezintă deficitul la 31.12.201 1, ucLcrtmir.at ca diferență între veniturile încasate în cursul imului (venituri proprii, subvenții, donații și sponsorizări și alte venituri) -- fără influența soi durii'.'!’ reportate din anul 2010 -și plățile efectuate.

Centul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii șl alocații (transferuri dc la dușretal local) SC regăsește detaliul în situațiile financiare în anexele 7, i 1 și 7b insliluțil finanțate cin venituri proprii și alocații de ia bugetul local (inclusiv ce ie finanțare integral din venituri proprii).

Realizare?, cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe la 31.12,2011 se prezintă astfel:■ ei

Th Dl DATORI

Prevederi dcliniti vc

Plăți

etec.t'ca'.c

Diferențe

1

J

4(2-2;

TOTAL,

262.431.001)

215.0I5.9S7 ■

44.415,0] d

din care:

i .

- învăfâmâi it

120.0tiC.dG0

121.061,751

-1.061.751

- locuințe, servicii și dezvoltare publică

46,799.000

972

46.70XC2S

- protecția mediului

6.63 A 000

6.97 £.072 .

-34 c. 072

- combustibili si energie

n

■2.0S4 ’

-17,0S4

- triinsponuri

39.00IJ.tt0

£5.963. !0£

2.036.£92

Ml ÎN [CIVILI. BUCUREȘTI ACTIVITATE PROPRIE

fîot, Nr.,7 aN'EXa 2Situația de mai sus (anexele 15 și 7 - credite externe] cuprinde raportările olățiior efectuate de către Primăria Municipiului București, ce beneficiază de împrumuturi externe, in totalul plăților sunt cuprinse inclusiv costurile cu comisioanele bancare reținute de băncile comerciale care administrează


disponibilitățile din împrumuturile externe, cât și diferent influențează conturile de disponibilități;.


nefavorabile de curs valutar fee


Contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe financiare în anexele 15 și 7 bugetul împrumuturilor externe.


se rî


tște detaliat :n situați


O Realizarea bugetu

iusmel:


fondurilor, externe neraiitbursabile la 31.12.2-311 se


zintă


-

;C1

r ■    indicatori

■    Realizări

!

iobcrcuLc

’ncLLsLri    ;

i’iățl    1

1

2 1

J.    :

^(2-3;

TOTAL.

90.32S.563 ;

90.327.783 :

din tare:

. I

- cultură

.    379 '

■ 597.!-

■    -?JS

- asistență socială

16.837 i .

’    15.839!

'    998

- mediu

yc.311.3^7 1

90.311.5^7 i

3

Suma din coloana “Diferențe” (780 lei) reprezintă excedentul la .31.12.2011, determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului — fără influența soldurilor reportate din anul 2u 1 D — și plățile efectuate. .

Această raportare (anexele 17, 18, 7 - fonduri externe ne ram bursa bile) cuprinde raportările unităților ee beneficia?! de fonduri externe nerambursabile, astfel:

- P.M.B. - pentru plățile efectuate de către Oficiul de Plăți și Contractare Pbare (beneficiar P.M.Breprezentând reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate ,/jliua”;

- Direcția Generală dc Asistență Socială a Municipiu iui București - pentru proiectele: ,. Centru! de zi pentru copiii cu autism sau cu tulburări ce spcpțru.-iaui.isG și ,.Centrul de informare ș; ce n s i I i ore pe n Lru pers uan ci e d e etn i e tom â A    N ■ A


9 A

Ml 7VIC1P1 L’L BUCUREȘTI A C'TIVT1A T F. PR O PRlE

AATXA 2- universitatea Populară Service Training", proiect ce a.rc ca obiectiv fi trimiterea lor în Dan cm a rea, în vederea ri;


Contul de execuție a situați ile financiare m anexele


DTlei>! -■ pentru proiecțiii; „Mobil ity European in mobilizarea unor fireri din domeniul scrvjeiilcr hoteliere licării pregătirii pro fes tonaje-;

bugetului fondurilor 17 JS ai 7b ■■ bugetul


externe nerzmbursabtle ae regăsește detaliat ::: fondurilor externe nev ana bursa bile.

2, Cu privire la Anexa nr. 1 la situațiile financiare, „Bilanj”

Structura și conținutul bl lanțului contabil încheia: la 3 1.12.2011 sunt prevăzute în Anexa nr. 1 I a situaț: i 1 e fmaneiare, ast fel:

I. active necurente:

-    active fixe ncce-rporalc, inclusiv cele în cllls de execuție, în sumă de ICI .356,106 Ici

-    instalații tehnice, mijloace de fr£r. spori, an im ale, pi an tați j, mobilier, aparatură birou că și alte active corporale, Inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 4.560.?. 1 9.119 Ici

-    terenuri și clădiri, în sumă de 6.31 7,127A 34 lei

-    active financiare necurente (acțiuni, creanțe imobilizate, etcfi, în sumă de 23.3SG.653 lei

-    creanțe necurent.e (mai mari dc un an): enunți, debitori, etc., în sumă ce 91} 1.549,142 lei

2. active curente;

-    .stocuri: muLcrii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, combustibili, piese dc schimb, hrană, obiecte de inventar, etc., îti sumă dc 202.940.906 lei

-    creanțe din operațiuni comerciale și avansuri șl alte decontări, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe neccrporale, furnizori - debitori, cliențj. debitori, dobârtzi dc încasat, ele.). în sumă de J 37.332.063 lei

-    creanțe bugetare, mai mici de ut: am. contribuții și alic asigura:'! sociale, ct.c., în sumă totală de 6,503.674 ici

-    creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, în sumă

de 1.228.289 lei    '    .

- conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie: conturi dc disponibilități la trezorerie (dispenibiiitfiți ale instituțiilor finanțate integral din alocații bugetare, disponibilități ale instituțiilor finanțate din alocații bugetare și von iruri proprii. disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, disponibilul din excedentul anilor preecdonți, în sumă de 1S7.408.206 lei, disponibilul din fondul de risc, :n sumă dc 5.569.999 lei, dispor:Ioilități în sume de manca:, disponibilități din donații și sponsorizări, avansuri de trezorerie, alte valori, etc.j, în sumă totală du

M L NIC T P J. UL BL CURE STI ACTIVITATE PROPRIE


Hat. Nr.,, /sq/^2. ANEXA 2


■ eor.Ltiri la bănci comerciale, în sună letală de .56/85.503 lei {disponibiliLăți la bănci comerciale pentru; disponibil din împrumuturi externe eon Ir aerate de au lori Lăți le administrației publice locale. în suma de 14.932.922 lei, disponibilul din încasările din taxa municipală pentru ane uzate, în sumă de 32.178.195 lei, disponibilități pentru plăți în valută, disponibilități pentru sume colectate :n valută, disponibilități din fonduri externe nerambursabi le, garanții gestionari, ere.ț.

-    ebebuieli în avans. în sumă dc £6.935 lei

3.    datorii neeurcrttc;

-    sume necureute dc plată: furnizori de active fixe peste un an, creditori peste un an, în sumă totală de 275,415.802 Ici

-    împrumuturi pe termen iung, în sumă Lotală de 3.022.207.103 lei {împrumuturi din

emisiunea de ob!igațjuni. in sumă de 2.159.850.003 ici, împrumuturi externe garantate de sLat / unitățile administrativ - teritoriale, în sumă de 778.478.344 lei, reprezentând programele finanțate de

3.E.I.: „Infrastructura urbană m municipiul- București - conterizarca și modernizarea străzilor’’, „Reabilitare infrastructura edilitară - școij”, proiectul    „S.E.A.U. Glina”și oroiceu.d B.I.R.D,

„Sondei i orășenești în București’’, împrumuturi externe con tracta Le ce autoritățile administrației publice locale, în sumă ce 83.878.759 iei, reprezentând programul finanțat de B.E.LD. „Progritutul mu iii - sector al municipiu lui București managementul traficului și refacerea zonei istorice" și programul ,,Reabilitarea și modernizarea stației de epurare ?, apelor uzate - Glina")

4.    datorii curente:

-    datorii comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, ifi.rnizori de -teiiva fixe sub un an, tumizori - debitori, creditori sub un an, ete„ în sumă totală de 135422.098 lei

-    datorii către bit gete, în sumă totală de 5 5 3.044x55 7 lei: TVA de plată, impozitul pe venitul din salari: și din alte drepturi, alte impe-zite, taxe și vărsăm in le asimilate, sume în curs de clari licăre, alte datorii fată de buget {Incluzând și sume de virat la buget clin debite neînoasate de A.f-.l. din cote aport, chirii locuințe, chirii spații eu altă destinație, în sumă de 783-356.063 lei. reflectate și în contul de-debitori din activ, precum și sume de încasat de către P.M.5. de la clienți, din contracte de concesiuni, închirieri, parcări, etc., în sumă de 140.336.705 lei), ele.

-    datorij din operațiuni cu fonduri externe aeram bursabl le șl fonduri de la buget, alte datorii către organisme inter-aționaîe {8,969.298 lei)

-    salariile angajați lor: pers or: ai ■ salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri din salarii ș: alte drepturi datorate Ierți lor, alte datorii în legătură cu personalul, în sumă, totală de 18.825.567 Ici

-alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane {pensii), în samă de 5.60: lei

-    venituri în avans: venituri încasate anticipat, venituri be__țeuLizat, clc.. îr. samă de 5.795.865 lei


5.    capitaluri proprii;MUNICIPIUL BUCUREȘTI .    IToi. Nr. J $® 12-

ACTIVTTATF PROPRIE    ANEXA 2

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT RE ANALIZĂ) la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 3132,2011


-    rezerve, fonduri; fondul activelor fixe nceorpora I s ț'ricamortizabile). fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al u ni tații or administrativ ■ teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privai al unită;: lor administrativ - teritoriale (neamortlzabiieț, rezerve ti ir. reevaluare, alte fonduri (fondul din taxe speciale, respectiv taxa municipală pentru ape uzate, fondul de dezvoltare a spitalului), în sumă totală de 6,321.631.43 '? fol

-    rezultatul reportat. în sumă totală de 1 .KK7.3S3.3l6 lei (sold creditor)'

-    rozul Latul patrimonial ai exercițiului, în sumă totală de 35.246.661 lei (sold debitor).

In, conformitate cu Normele metodologice per.Lru 'întocmirea .situațiilor financiare, ir. bilanțul centralizat s-a consolidat contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” (rezultând în ririal soldul debitor al acestuia - deficit - în sumă de £5.246,661 lei ), precum și contul îl? „Rezuliaful reportac' (rezultând în final soldul creditor al acestuia - excedent -îri sumă de 1.337.383.316 iei).

3. Cu privire Ja Anexa nr. 2 Ia situațiile financiare. ..Contul de rezultat paf rimei ni al”

Conținutul contului de rezultai patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate eu Normele metodologice (venituri, ebezuieii șl rezultatul exercițiu foi, respectiv deficit în stimă totala de S5.246.66i lei).

Deficitul rezultat provine din contabilitate Primăriei Municipiului București activitatea proprie (-137.339.550 Isjj. ca urmarea preluării în conturile de cheltuieli, a" unnr Investiții în curs, ce au fost finalizate în anul 2011 (reabilitare și moderni zare drumuri, etc.'j și care. în conformitate cu normele metodologice nu au puLut li preluate în conturi de active corporale.

în conformitate cu Ordinul ministrului ilnauțelor publice, nr. 159/11.01.2(111 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea ș: depunerea situațiilor financiare ale iristituțiilor publice la.3.U2.201 C, soldurile inițiale ale conLnlui 121 „Rozuitatul exercițiului" din bl lan țul contabil diferă ac cele raportate în eon Lui de rezultat patrimonial, ea urmare a transferării excedentului bugetului local în fondul de rulment (cont contabil 131 j, în sumă de 164.604,016 iei (sumă care nu se regăsește deci în bilanț In eonlul 121 „Rezultatul exercițiului’) regăsinbu-su doar în ccPiui de rezultuL patrimonial), precum șl ca urmare a preluări; în bilanțul contabil a rezultatului exercițiu foi pentru întreg anul de la trei spitale („Al. Obreja”, „Sf. Stei iau”, ,,Dr. Gcrgoș”), ce a o trecut în. au bord letca C.G.M.B, în anul 2010, în. sumă de -202.552 lei (sumă ce se regăsește deci boar în bilanțul contabil și nu se regăsește în contul de rezultat patrimoniul), comparativ eu eonLul de rezultat natrimon.iaL.unde acestea au ranorfat doar veniturile. .chdtuielile si resnectiv, rezultatul,

pentrtr perioada de la care au fost p reluate îrt subordin pa C.G.MAip acesfedi almei și în situațiile financiare ale anului 2010.

forente muu explicate de,-zbr'


.7 A


£■


<s-


£ tWiV ,-Ț\


<s


a-


>n -“NIC T PIUL B U CLUES • J • 1 A CTI ViTAT F. P R OPRIE


Hol,

AAPXA2Atât la venituri, cât și ia cheltuieli sc regăsesc alocațiile ; fin ațipiri Ic către instituțiile sobordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile cin acestea, alocații ce ■provin ci in veniturile bugetului propriu al Municipiului București, înregistrate în corespondență cu conturile de cheltuieli din transferuri,

în conformitate cu Normele metodologice, soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contul ui 121 „Rezultatul exercițiul u 1“ s-au consolidat în bilanț (Anexai 1, ceea ce a condus și la consolidarea acestora în contul de rezultat patrimonial (Anexa 2).

4. Cu privire la Anexele nr. 3 și 4 la situațiile finauciare. ..Situația fluxurilor de

trezo rcric”

Anexeie 3 și


disponibilități la trezoreria sli-aultii și roperațională, de investiții, de finanțare.


a situațiile' financiare cuprind fluxurile de numerar din conturile de


numerar rezultate din corpul cuprinse în total, nefiind un 1


respectiv, ia banei comerciale, pe tipuri de activități: Dc asemenea. în Anexa 3 sunL cuprinse și fluxurile dc


7702 „Finanțarea de la bugetul local”, eu mențiune unt de disponibil, ci un cont de plăți,


acestea nu sunt


S. Cu privire la Anexa nr. I4.b la situațiile financiare. ..Disponibil din mijloace cu des fi nație specială’'

în Anexa nr. 14.b “Disponibil din mijloace cu destinație specială” sun! cuprinse următoarele fonduri / solduri ta 31.12.201 J:

+ donații / sponsorizări, în sumă dc 345.1UP lei;

*    garanții materiale care se rețin gestionarilor, ui sumă de î .1 71.7(10 lei;

*    alte disponibilități cu dcstinațlmsp-fociaJâ, în stimă dc 35,244.626 iei, reprezentând:

-    sumele încasate de l’.M.B. - activitatea, proprie - pentru taxa municipală pentru ape uzate, în conformitate eu H.C.G.M.B, nr. 317 / 2 (XI îl și a contractului de eoni ESCROW nr. A 520 / OS. 12.2008. încheiat între B.E.R.D., B.E.I., Municipiu] București și B.C-R.(32.47H. 195 lei):

-    sumele încasate / reținute pentru garanții dc bună execuție (2,762.902 lei), astfel: Primăria Municipiului București (631.294 lei), Administrația Fondului Imobiliar (2,110.149 lefi, Casa de Cultură „Fr. SchiI|cr’: (5.562 lei). Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (15.897 lei);

-    tlcpozite constitui le, reprezentând accize pent.ru achiziția dc alcool (3.529 ici), provenind dc la uneie spitale subordonate C.G.M.B.xrespectiv: Spitalul „Cantacuzlno1, (1.884 lei), Spitalul dc Ortopedie „Foișor” Î393 leii. Spitalul Cclcntlna (942 leii și Spitalul £ linie-^.o! rea” -t.3 10 lei),


(,..........!"


13


r o . ? 7-    r^~

-ț’1 r-t-Ll O

MUNICIPIU.. BUCI :rf.sti ACTIVITATE PROPRIE

llot.

ANEXA 2


NO PE EXPLICATIVE (RAI’O KT D E A NALI2Ă) la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București activitatea proprie -la 31.12.2011

6. Cu privire la Anexa nr. 20a la situațiile financiare. '.Situa ti a -sumei or primite direct de la Comisia Europeana / ai ti do„a lori și u plăților din EEX postați era re

: Administrației Sț respectV din Prog


uîaieJor și Serviciilor Medicale, respectiv de razntii Norvegian pentru Creștere Economică


Situația provine ti in raport ar ia 5 pita lui do Psihiatrie „C. f.lorgoșși Oezvoitarc Durabilă.

7 Cu privire la Atica a _ur._20b la situațiile financiare, ,_.Siț nația suinelor primite inrect_

de la Comisia Europeana ' uiți donatori și a plăților din FEN poștaderarc

Situația provine din raportarea Primăriei Municipiului București - activitatea proprie, respectiv pentru pro ied ui ., In terțe g C.aprice -Regiuni de capitale care integrează transportul public, în scopul etTcieotizării energetice’'; ■

8.    Cu privire la Anexa nr. 21 i?C.'OTitni de execuție a suni clor defalcate din taxa pe valoarea adîiuîjalsi pfentni bn»elele locale lu 31.12.2011

AceasLă anexa cuprinde încasările, plățile și restituiri le ia/ către bugetul.de siat clin sumele defalcate cin taxa adăugaLâ pentru bugetul propriu al Municipiului București, respectiv pentru fin a o țar ea eh e I tu i e I i lor d e scentral izate. cât ș i peni ru ech i I i braiea bu gete l o r 1 ocale.

9.    Cu privire Ia Anexa nr. 22 Iii siluuliiie financiare, „Venituri. cheltuieli și excedente

locale pe unități afhninișțrativ-teriiori al e’1

Această anexă reprezintă în fapt contul de execuție a bugetului io cal... aș a cum este raportat în .Anexele 7, 12 și 13, eu mențiunea că, reprezintă o sinteză a acestuia.

10.    Cu privire Iti Anexa nr. 23 la situațiile 0nanciare. „Contul dc execuție a donațiilor .și sponsorizărilor primite și utilizate”

în Anexa nr, 23 sur.L reEcetale încasările unităților din donații și sponsorizări, plățile efectuate din acestea, precum și disponibilitățile neuti lizate la finele anului 2011.

11.    Cu privire la Anexa nr. 27 ..Situația plăților efectua le la titlul oii - Proiecte cu

finanțare din fonduri externe pe rambursabile (F.E.N.) posiaderare’->11N l C1 l’IUL B U CUR E ȘTI ACTIVITATE PROPRIE

Hot. Nr..M'^/ ANEXA 2Plățile efectuate ia ‘llIllI 56 „Proiecte- cu 11 nanțâre cin fonduri exLornc ncrămbursabiie pos iad orare” sunt detaliate in Anexa 27. în structura prevăzută de către aceasttu respectiv pe tipuri de chejtLLÎe IL / nlăli. orc venind de la :

Primăria Municipiului București (567.184 lei), pentru proiectele „Tnterreg Caprice - Regiuni de capitale care integrează transportul public. în scopul oftelentiz®rii energetice’’ și „Intcrreg IV Ci l-Speed - Politici sociale informaționale pentru o GezvolLarc economică europeană durabilă”:

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (31.511.252 lei), respectiv de ia Spitalul Clinic „Colsr.Lina” (26.078.2!?- lei), pentru proiectele: „Program trariing internațional în dermato - cosmetică penLru medicii români” „Lucrări dc reabilitare șl modernizare pavilion cercetare1’, de la Spitalul de Boii Infect io ase și Tropicale ,;.Dr, Victor Babeș” (73.526 iei), pentru un proiectele ..Calitate în-sctviciile-medicale”. „BRENHA - Laborator mierobiolngie”, de la Spitalul ,.Tb. Burgbelc” (28,073 kl), pentru proiectul „Dezvoltarea performanțelor administrative în cadrul spitalului Th. Burgnek”, de ia Spit.alui „Al. Obregla” (377.025 Ici), pentru proiectul „Informatizarea activității de cercetare a spitalului Al. Obregia”, dc la Spitalul „Sf. Maria” (1.263.502 lei), pentru proiectul „îmbunătățirea accesului cetățenilor la serviciile de sănătate de calitate, prin, Implementarea urmi sistem informai ie integrat" și-de ;a Spitalul „C. Gorgoș” (3.690.S88 kt) pentru proiectul „Centru; de îngrijire pentru copil cu tulburări dc dezvoltare psiho-motorie”:

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucuroșii (5.730.87! iei) neutru proiectele „Centrul de zi penLru copil eu autism sau eu tulburări de spectru autist”, „Centru: de Informare și consiliere pentru persoanele de eLnio romă”, „Promcvsrsa urnii sLil do viață sănătos pentru copiii din București’1, „Servicii sociale eficiente în slujba cetățeanului bucuroși ciut A „Lucrând împreună pentru o viață mal bună a pers o an clor vulnerabile”, „Mai multe contre de îngrijire per urii copilul rău, mi midie oportunități pentru tine”.

12. Cu privire la Anexa nr. 29 „Situația plăților efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective”

Conținutul Anexei tir. 29 este detaliat în coji.'brrniăat:


cu soldurile conturilor


enumerate,


precum și cu cerințele metodologice d
iu


)e>-W


MUNICIPIIÎL BUCLfRESTI AC i TVEI A TE IT<O 1 ’-Rl E


hm. m,r .ANEXA 2


NOTE EXPLICATIVE (R APORT DE ANALIZĂ) la situațiile financiare centralizate iile Municipiultti București - activitatea proprie -la 31,12.201.113. Cu privire la Anexa nr. 3(1 b. la sițuiniiic financiare. .'Situația plăților restante”


Plățile rvstanlc la 31.12.2011, in sumă letală tic 790.b>9 lei. provin din raporarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale, respectiv de la Spitalul Cn.ive.-rdtar.de Stomatologie


,Prof. Dr. Dan. Theodoresc


(25i.S3/1- ici), Spitalul „Al. Obrcglart (327.34 1 iei). Spiralul ,,N.


Malaxa" (210.984 lei), reprezentând datorii neachiratc la termen către ibruizorii de bunuri și servi-mi. datorită întârzierii decontării de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, aferente prestațiilor efectuate de către spitale:

[n conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice, nr, 24 / 2012, s-a întocmit sesizare către ordonatorul principal de credite pentru controlul asupra modului de respectare a dispozițiilor legale Sa încheierea angajamentelor legale, de către structurile de control abilitate, respectiv de către Direcția de Audit Public Intern,


14. Situația acțiunilor / pârtilor sociale deținute direct / indirect ti a către imilătile administratlv- tcrilorinlfc la upcralorii economici


Situația reprezintă valoarea acțiunilor deținute de către Erimăria Municipiului București -activitatea proprie în capiLaltil social al unor societăți comerciale .pe acțiuni, precum și ponderea acestora in totalul capital ui ui social, cu detaliere pentru fiecare societate comercială.


15, Cu privire Ia Anexa nr, 33 la situațiile financiare ^Situația unor indicatori referitori proiecția copilului și a persoanelor eu linndie»p In 31,. 12.2011”


Suma de 192 persoane eu handicap provine din raportarea Direcției Generale de Asistenta Snciiiiă a Municipiului București, respectiv din cadrul „Complexului de servicii soc ie-medicale ai Municipiu iul București", ca urmare a H.C.G.M.B. nr. 33K / 3 0.09,2909 și a dispoziției Primarului General nr. 2di / 23.02.2010.


16. Cu privire la Anexa ur, 34 la situațiile financiare, „Situația modificărilor în strucțura activelor nete / capitalurilor'


Modificarea capi ud urilor proprii, așa cum sunt prezentate de altfel și în bilanțul contabil, este dcialială-în-Anexa nr, 34. în structura prevăzul?, de această ansjpi,^


M'UNICIPÎITL BUCLUE-STl ACTIVITATE PROPRIE

Hot. Nr.7(p-cy vo '

AÎSEXA217. Cu privire la Anexa nr. 35 la situațiile financiare vSituația activelor fixe”

Anexei


Dt-îa fierea activele c 35a „Situația


? fixe din □ilaritL-il contabil (corporale și activelor fixe 3.niorriz3.biic'\ respectiv


neccrporaJe) este prevăzută In 35b „Situația activelor fixe


nea::iorlizabiief!.


1S. Cu privire Ia Anexa nr, 40b 3a situațiile financiare, '.Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din ad m ilustrația,locală"'

Conținutul Anexei -ÎOb la 3 5.12.2011 este detaliat în Situația activelor și datoriilor, în cor,Fermitate strictă ou soldurile conturilor enumerate și cu ccrințcîe prevăzute în anexă.

în conformitate ou Legea contabilității, nr.- S2/1991. precum și cu Ordinul ministrului finanțelor publice, pr. 24/09.0!-.2012, pentru aprobarea Normelor mețodoiogice privind întocmirea și depunerea situații lor financiare a:e instituțiilor publice la 31 decembrie 2011, situațiile financiare ale ordonatorilor terțiari de credite sun- însoțite de declarații pe proprie răspundere ale eenducâtoriior i n sfituți 11 o r și a Ic eo rs du câtor 11 o ■ co m p a rfi m en te I or fi nanei ar-contabile, c are at estă că:

politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare ale analui 20! I sunt în conformitate- eu reglementări ie contabile aplicabile:

situațiile financiare ale anului 2011 oferă o imagine fideiă a poziției financiare, performanței și a celorlalte informați! referitoare la activitatea desfășurată: instituțiile publice cuprinse în centralizare Iși desfășoară activitatea în condiții de continuitate.


fOc-Ț.

rj UXj' fi1-1    J -“J

COD


01001 01002 CI 003

3* 004


01 005 i

I

i 01007


: ■ C1008 -    ! CI 003


CI 010


0<C1 5

01C15

01010


01020-

01 021


0' C-22


I 3-.0221 01 023


,7


BILANȚ 31.12.201 li'c-;


DENUMIRE INDICATORI


;a. active

■ACTIVE NECURENTE

i 1 .Adive fixe ne-cc-rccrala

(CC203+ 20 d -1-2-33    0 3+2 3 3- 2 8 C -2 3 C -2 3 3 * 1

2.    Instalații tehnice, mijlc-aee de transport, anim sie, .plantații mobilier, aparatura birotica si ai re activa corporala

i d .213+214+231-251 -201-293’)

3.    Tarenu-i si clădiri (ct.211+212-231 -231-201-293*)

5.Activa financiare recurente -Investiții pe termen lung}- peste un ar (d.250+765 +26 7J +26 7 2+ 2 6 73 +267 5 -26 76+2 67 B.-i 2670- 2 96)

| din caro;

i Titluri -de participare (tf.260-206)'

■S.C-?sr-;c recurente - sume ca u misa za a fi nea sa te cupa o perioada mai mare

■ de un ar, (dA1 12+4’ 13+4232.+': 612-4912 i - 4962) pin cara:

i Creanțe come re ia ic ne curenta - sume ce ! urmează a n in ca sate duce o perioada

mai mare de un an (ct4l 12+411S--4512-4012-4062}

7 TOT Al. ACTIVE NECJREN-E (rd.03+C4 -00-36 + 07+00)

AC'IVE CJREN-E

I.Smcuu țci.331+302+303+304+306+30-7+

3    03+ 3 31 +2 32 + 34 * + 34 5+ 34 5+ 34 7+ 3 4 9+ 3 c 1 +

354 i 356+337+353+359+361+371+381+ ,-'-340 +/- 37 S-3 91 -332-3 9 3-334- 395- 3 96- 3 97- 3 9 8 }■

Craanta curente - sume ce urmesza a ti incasate intr-c pariada ma' mica ce un an Creanțe Cr, operaduni comerciale.

1 avansuri si sita decontări

;st.232+234-4C9+4111 +411 8+41 3 <-4 * 8+425-

- +4 252+4611 -4 7 3 "+4-31 +    2+ 4S3-4911-4961

i +512B) din caro;

Creanțe comei u ia le si avansuri țcf.232.

+234+4 C-2+4111 + 4113 i 413+418+4 611 -4 S Ti -496*)

Avans u r: a cc rdate-i ct. 2 3 2 -2 34 -4 3 9)

C.'aarls cugetare i'd,431 **+437**-4424-

4    423*’ +444 ”+44 3 +4432+461+ 463-464+Hot.

ANEXA 3

/ t- lei -

SOLOLA

SOLD LA

-3 1712.2010

31.12.2011

X

X

X

X

‘ 12.276.748

161.356.106

4 396.226.741

4.590 2'9 '-19

.

1.525 282.465

6 3*7,127 334


23.54-1.336:

23.233.3521


850.330.475


853.535.541

.025,167.296

X


23,356.653

23,206.362


901,549.142


901.645.400


11,063.338.854


I01.c3d.d65:    207.u40.0351


150.751.450


!    144.217+54

I    35.495.912


013?


137.332.663


■3440c. 127 20.047.497


■'/O


.c 't- C,!iW


MUNICIPIUL BUCUREȘTI activitatea proprie


COD


BILANȚ

31.12.2011+■465++664+46 £5+4663+46 ■ ‘ cir care:

’+462"-4S7)

01025

C-surle cin ooeratiuni cu fonduri ex

terne ne rambursabile si fonduri ds ia buget (ci.4501+4505+4506+46C7+45J <451 3+451 5-4531+45-41 +4543+4545+455' +

4553+4551 -4563+ 4571 +4572M573-4531 +

4503+ 461 +473”+474+476)din care-:

551.793

"-220.259

01 C30

Toial creanțe curente (rd.21+23+25+27)

157.C52.234

145.064.026

01 C32

Corturi la trezorerr si instituii: de credit

X

X

01 033

Conturi ic trezerede, casa arta valori avansuri de tr szorer'e (ci.510+5121 +5' 25 r 5121+5141+5151+5153-5'51+5171+51S7-52C1+

5211+5212+521 3?5221-522.7+57.3-6751-5252^-6253 +526+527+52S+52S1-5292+5296+5794+ 5700 i-5511 +532+542+550-551+557-553-^554-555+5561557 -553 ■ +5532+5501 +5601 -i 5632-561 +562+5711 -5/12- 571 3+5714-574 1+5747+5743+5744;. cir. care-

276.320.505

!

235.241.41 V

CI 035

Contur la instituii: de credit, casa,

avansuri oc trozorene (<+.5112+5121 +

5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151 +    ■ '

5152+5153+5151+5162+5171+5172+5157+    ■

5314+5411+5412+542+G50+5S01+5502    .

+55S3-55S2)dir C3-‘e: '

153.1 5'.937

56.486.503

C-103S

De p ezite (c;, 5-153+510 7 - 5602+ 51 £ 3)

77.433.71 C

0104 0

Total disscnibilitati ird. 33-35)

464.49' .442

702,776.914

01 042

Cheltuieli in avans (ct.471)

23.534

.    36.935

01-045

7TOTAL ACTIVE CURENTE (rd 19+30+31+40+

41+42}

c-1 3 093.0' 0

(540.813 731

01046

8TOTAL AC TIVE (rd.lSMS)

7.733.230.3'4

12.544.45/ .6+5

01050

□ATORIf

X

X

01051

Datorii necurente - sume ce urmează a fi piatite

X

X


01052

01053

C1054


după o perioada mai marc ds un ar 1,Sume necurente sume cs jrmeazs a fi

plătite Jupa o perioada mai maro de un an (ct. 7 5 9+4 01 +405+ 4042+405+4622+509) dir. ca-ja:

Datori- comerciale (el .401 +403+4042+ 435+4622)

2.‘mprumaturi pe lernen. lung (ci. 1612+1622-■ 332-1642+1652+1661 +

1662+1672-136-iSSi


54 1'4 547;    275.415-302

54.714.5CS:    279A1 5.763


2.955 27C 736- 3.022.207.105
COD


01058 31053

C1050


rS. 061


010511

C-106?


(T 063


010531

01005


01072


01073

0107-4

C1078

i 01079

01050


Zc


BILANȚ V 31.12.2011


DENUHSRE INDiCATORi


TO’AL DATORII NEC'JRENTE (re. 5 2+54+5 5)

: Datorii curer/e - 5t;:~'e cs urmeaza a Fi plătite ifntr-e perie a ca ce paria ia un an 1 .Datori', come reia Ic; a var 5 ari si alte

decontări (01.401 +4 03-4 041+4-3 5-4 08 r 4' 9+45 1 +473 +481 -482-483+26 9-5-699+ 512.3) din care:

Datori' come reia ie si avansuri

! (ot A01 + 403+4041 +4 C 5+40 3 +4" G t4S 21 ;■

: Ava n suri pri m iie(ct.419)

2,    Datorii către aurjerc

(ct. 4 31 -4 3 7 -44-0+ 4-41 +442 3 -4 4 23+444+446+ 4431 + 4=-5 51-4G 71 ^4672 +45 ? 3+4674 +467-5+ -467S-473+451+432) cir care:

! Datoriile instituțiilor publice către ■

:. b jq ete (ct. 4311-437+4423+4428 -444 r44 3 ; 4431;

Ceruri butii scr.: a «iot.431 -437)

3.    Datorii d'.n opcatijni ol Foncuri externe rerambursabiia si fonduri de la buget alte oatori: către alte organisme

in te rr.ati onee (ct. 4 5 32 -;-4 5 04 +4 505-45-2

I s-4514+4-510+4521 -r4522 +4532+4542+4544 +

■    4552-4554+4564+4684.-4555j-459-473-462t 4543-475)

3.Calările angajutilcr I Ct. 4 21 -4 ?3+ 4 26+427+4 2 73+42 31 )

7.Alto drepturi cuvenite altor categorii de'persoane (pensii., indemnizații ce

' șomaj, burse) (ctA22+424+47.6+4272+

'■ 4273+429—433)

'5.Venituri ir. avans (ct.47?)

I    O.TCTAL DATORII CURENTE

('d 60+62+65+73+71 +72-=-73-74+75!

II    TOTAL. DATOR'I (rd.55+7-3)

C, CAPITALURi PROPRII

12..ACTIVF NETE = “OT.AL. ACTIVE - ’0TA_ i D.A TO R!! = 0A P: TAL'J R i RO P R11

■    (rd.30-rd.46-75=rd.9O)

i1 .Rezerve, fonduri

tct. 1-00-101 02+103+104-J C5+ i 06+131. + 132=1o3-rJ-34+135+13S+137+l39l+1392-1393+1394+1396+1399J


Hoi. Nr,    2-

ANEXA 3SOLD LA 31.12,2010


Sei


3.309.£35.233    3.301.622.905


109.494.465135/22. C98


97.225.2''7:    124.735.673


15C.729:


3S£5 5/4


916/32.63;


550.C-44.S57


914x754 759-    349.732.97


7.1 53.277.


9.483.57


18.65i.S40;    8.959.298


16.429.856


3.876

4.221.594

1.056.343.964

4.076.929,247

X


18.829.357i


5.6LT

5.795.355

1/19.066.586 4.420.659.491

X


3.659.331.357'    8.123.738.144


1.861.635.029


6.321.631.489MUNICIPIUL BUCUREȘTI activitatea proprie


BILANȚ

31.12.2011


COD

DENUMIRE INDICATOR!

01055

2. Rezultatul reporta;

■Jet.'; 17-5o-d credite r)

01087

4. Rezultatul patrimonial ai sxercit.'Tu;

(tt. 121 -sold creditor)

0108S

5. Rezultatul patrimonial ai exercițiului țct" 21- sold debitor)

01 oso

o.TOTAL CA.PITALUR- PRC^Rd (rd.84-Sc-3o^3?-o8)


COD


02001

02C02


02004


O2DCL

020OG 02 CC-/

02005


02 DOS


02010


0201

02012

02013

C20J 4 0201 = 020 'g 020' 7


ANEXA 4


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Ț *<' 31.12.2011    //G ■


□ ENUMrRE INDICATORI


|i. VENITURI OPERAȚIONALE

- Venituri cir iiripc-zJte. laxe. ccniri-bulii de asigurări si alte veniiur' gic bucotc-lor

(cl. 7 30+7 21 + 732 *7 3 3 -7 34-7 3 5+ 7 30+ +73S+745-r746+753+751j Venituri din ăctrvitaii economice (ct.701 +732 +"03*7C4+7C5+7O6+7O7+

70S +.,'- 703)

Finanțări, subvenții, transferuri, sjocaiii bugetare- cu cest;nație    ■

i speciala x) ■ . '    ■

iul. 77 0+77' -772+773+774+775+773+

773-77Si    ■

Alte venituri opEratiuu.a.e

ict. 714    - S i 71 S i 721 +722+73')

TOTAL V'E N. T LJ RI O F E RATIO N ALE

;i. chlltuiel operaționale

(rd. 02+03+ 04+ 05)

Sa-arii si centri huriile sociale    .    '

aferente angajatelor    ■

(ct.641+5421 545+043+047)

Subvenții si iran storuri ’) (£4.570+671+672+573*674+675+676 + £77+575+673;

Stocun, ccnsumabile, lucrări si servicii executare de terii.

(cl. 5 C1 +602 +60 3 *6 06 +6 0 7 - 5 05+000+

51 u+611 i-61 2*613*314-5 22+02 3 +024+ 826+627*628-629)

Cneltuiel de cănită , a-nortizari si provXioane

(ct. 551+632+685)

Alte- cnolt'.deji operaționala (ci. 63 3-! 654-058)

TC'I'AL CHEL’iTJIELI OPERAȚIONALE !RD.05+09+' O-i 11 + 12)

iII.REZULTAT DIN AC i iV'IT/REA QFEKATONALA ■ EXCEDENT (rd.03--d.13ț -DEFICIT ird.13-rc-.0-6)

IV.VEN'TUR. -’NANCIARE (Ct.753+764+765- 758+75/-768 i 700 i<7U-Tei -


31.12.2D10'"'—3Ti12.2011


564 730.443

S31,4y8

4 520.556.006

4 3 7.807.860

2,035.4-73.213755 34C.49S-

33S 324


37l.aO5.74Q


1,307.402.516


947.30S.445    957.273.4S1


665.431.741; 1.232.031.551 1

I

15.395.4G2i    '2.637 354


4.101.435.5611 4.501.107.3421 i    :


5:9 07'3.245


83.0'2 138'


i ?4>=;E~ iU.' ”*t \ Tp+țrEiHot. Nr. ANEXA 4CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2011    i-^--


- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

■ 31.12.2010

31.12.2011

...........

73S)    ■

i 241.836.572

159.643.190

020-15

V. CHE-TJIELI FINANCIARE

i

{X653+664+665+666+667+668+669+

i

655 j

'    357.360.397

133.799,53?

020-19

VI. REZULTAT DIN ACTIVFATEA FINANCIARA

02021

-DEFCIT (rd.1S-rd.17)

i 1 "6,023,525

5.953.2-92

02022

Vf. R EZ U LT.AT DIN AC T'V T A-E A C U RE NT A

02025

-EXCEDENT (rd.15+20-' 6-21 i

I 4C3.CLe.72-0

02024

-DEFICIT r.'-d. 16+21-15-2DJ    .

39.965.530

02020

VI 1. VEN-TUr: EXTRAORDINARE

i

(ct 790-79 V,    .    '    .

i    Al 85.739

7,327.534

02026

■ X C H E LT'J 1 EL 1 EXT RÂCR D1NAR F

(ct.39C-591J

:    3.560.623

3.1-03.965

02027

X.REZL'L~AT DiN ACT'V TA’EA EXTRAORDINARA

02023

- EXCEDENT {rc.25-rd.2o)

i    525.116

4.71 3.262

02030

XI.REZU_T.ATUL FATRIMON.A. AL EXERCTiUL-JI

02031

- EXCECEN- ț re. 2 3-2 8-24-29)

:    4C3.371.536

02032

---..

- DEFICF jrd .24-29-23-25)

_

55.246.561

!') Nota: Alai ia ceriul 02.004 "Venuuri din finamnri, subvenții, transferuri. ai bea II f buce-are cu destinația ia pecia la" cat s? la codul 02009 "Cheltui aii cj subvenții si nanaferun" sunt cu crin se ;rar.sferu.'iie de ia :bugetui propriu al W:jn>ciniijiiji Rununc-st; (598,104,5-08 le: la 31.12.2010 si 562.451.5" 3 lei la 31,12.2011), care pe.-’.ru insiitutille subordonate reprezir-.a ver.furi, Iar pentru instituția superioara (care te aloca; re prezintă sheituieii.    '


cod 03


T.\-


Kot. N

ANEXA 5


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2011


COD

Ă

DENUMIRE INDICATORI

.....' '    R    " " ’

TOTAL

Cont

5311

(casa in Ici}

Conl

7701

Cent

7702

(Finaiitnroa i fNatr tic la bugotul local}

■    4

1-2H9

2 ;

3

030 01

I. NUMERAR DIN AC I IVI I Al LA OPERAȚIONALA

■■'    I

030 02

1. Incasari

3.731.913.734

Vi 1.005.535

'■ i

03C03

2. Riali

3.222.532.007

'.11.£16.103

■ l 2.065 013.305

03C04

3. N i.nifh'r.r nfst ci i r, ac: :vatna opera ti a na 1 a

■    î

(rd 02-rri 031

320.334.727

-■0 055

■    !    2.056.613.303

03(135

li NLJMLRAR J1N ACT'VITA'I'EA DE ; NVE3TITh'

030 0C

V155.923.£87

1

03007

2. Plăti

1 A7U.477.fJ33

1.816.701.211:

0300-3

3. Nume; ar nel cin ac tiv Halea de i'lvesoU

(r<! 00-07)

313.503.845

■i .0'5.751 211

03009

11 i. NIJ M E R AR D1N AC TI V1J A1 L A D E F1N AN l'AR E

03010

1. Incatari

334.SOI.040

03011

2. Plăti

300 550 525

220.404.002

03012

3. N ur ner ar;; e L d i: ■, aedv i-alea de fi nsn tai e

. v '

(rd.lC-id.U)

55. £58.4 70

275 494.03?

03013

IV.CREȘTEREA (DFBCRELS 1 LRLAj NE IA DE .

NUMERAR LT LCH.VALLFR' DE NUMERAR

(rd.O^+rd.Od+id." 2)

-40 -157 507

-10.553

3.381.538.636

C301X

V. NUMERAR G! EDI 1!VAI ENT nr NUMERAR

i    j

1 A ÎNCEPUTUL. ANULUI

2 71.263.857

10.656

I

C5010

VI. NUMERAR CI ECHIVALENT DE -NUMERAR

•    i

l_A SPARG TUI. PER ClADEI pd.13 i t:.-14) .

231.076.265

i    0.301.666 030

i

Conf

7703


,4i- ■.

i-j 1,-A/


fți\?Ho..

ANEXA fi


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2011
cod 04

- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

Cont

5314

{casa in valuta)

Conturi de disponibilități Ja banei nontyrciate

A

1=2+3

2

3

D4C0-1

1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERA 1 IDNAL.A ■ .

04 COP.

"1. LflCciiiii.! î    .

31.141.104

2.269.062

28.071.542

04003

2. F'iati    ■    ■■

31.089,210

2.269.364

20.710.306

046 0^

3. Numerar net din activitatea operaționala {rd.02-rd.03}    ■

-848.100

42

-348.064

04605

04000

11, NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 1NVES1: i II    .

1. încasări

' 3l3.342.341

373.342.341

04007

2. Plăti    .■    ■

1.009.055.421

1.099 055.421

04G08

3. Numerar noi drn activitatea de    .

investiții țrd.06-rd .0 Z)

■720.313 6-00

-726.313.036

04000

04010

llr.NUMLRAR DIN AC I IVI ; AI DA DE l'INANTARE

1. încasau

601.67C.209

001.676.209

C4011

2. Plăti    .    ■

3.091.129

3.691.130

0^012

04013

3. Numerar net dir. actlvirstea de fi nan tare (rd 10 rd 11}    '.

IV CREȘ TEREA (DESCREȘTEREA) NE'I A UE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.l2)

397.079.380

-120.132.106

-42

597.979.066

-129.102.06^

04014

V NUMERAR CI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPU TUL PERIOADE!

163.151.537

133.151 937

04015

1. Diferente de curs favorabile

6.787.523

50

6.707.473

04016

2. Diferente de curs nefavorabile

9.271.801

0.271 843

04017

VI NUMERAR SI ECEIVAI .FNT DE NUMERAR LA

Zc ...

Z

FINELE PERIOADE? (-T..13T4H5-16}

56.485.503

■" ••• . ■, / ■

/-'A.    -50.436.OG 3

•••. ■•••• ''l

MUNICIPIUL BUCUREȘTI AC I JVir’A 1F A PROPRIEHot

ANEXA 7b.1


-lei-

capitul / Grupa / Titlu Afîiccl / A-iine-fl.1

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

A ny tijHrriE?rttt? Liuqe-Ldre

Ariq^jSiTifirlle

leyale

PîrjLÎ

efect uale

AiEyajaiT'iftn t k l-H-y LLîe de plai IL

Cht?tl uinlj efective

iriiiiflle

definitive

A

B

1

7.

3    ■

Jl

5

(!

7=5-6

5005

TOTAL CHELT UIELI

255.799.000

502.025.000

A

■ 752.431.000

200.389.976

7( 16. 859.5 7(i

718 015 987

■ H.175 Oii'

776./I2.105

01

CHELTU.'EL' CURENTE

19 593

-15.098

13.596

20

titlul ; i Bunuri si servicii

15.593

-16.098

15.396

70

ci ieltuiel: ce capital

255.799.000

502.023.0001 ' .202.431.000

200.589.920

200.589 920

290.839.920

218.585.094

71

TITI UI X ACTIVE NFFINANCIARE

255.709.000

302.023.000

262.431. COC

200.559.920

200.389.220

206.889.920

216.568.094

/ii

CHERA i iUNI -INANCIARE

6.109.463

■8.102.463

. 8.103.463

61

1111.UI. XIV RAMBURSĂRI PE CREDIIE

8.1 CO. 463

-8.109.463

8.1 05.463

0500

■NVAI AMAN 1

iZj.OOO.OUO

160.0CC.OCD

120.000 .COC

115.339.099

i tB.3S9.999

■,2-.001.75-'

■2.671.762

'! 32.622.310

01

CH.-I. I'LJIHI 1 CURHN ! E

7.778

■7.773

7.778

20

i l'LUL li bunuri S BervCII

7.778

7.778

2074

Comis ea ne si a Te cos Iun aferente

imprurrubi i w

7.773

-7 778

7 778

2.02401

Cori s.oane si' alte cos Iu.'i are ren le

împrumuturi or externe

/.775

-/ 7ry

/.//5

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

120.000.000

100.0410.000

120,0 OH. OCU

113.389.935

118.389.991-

1' ti.399 999

129.950.503

71

TITL UL. X ACTIVE NE FI NAN CI ARE

120.0 Ofi.000

100 000.000

120.00 0.000

118.389.999

113.389.999

113.339.999

129.950.565

7101

Atlive Fxe

120.000:000

160.C00.00C

120 .CCC. 000

118.339.992

115.389.999

118.389.999

■: 29.953.553

710101

Cnr-Kli.litrii

120.CC0.0CC

16C.CC0.C00

120. (ICO. 000

ii 8.369.999

1 ■S.3 89.90-9

118.339.999

■i79.9dC558

'/U

CP F RA'T i J N i f-T N AN C IAR F

2.803.974

-2.863.974

7 615! E-l’.'-l j

31

l'l I I UI. XIV RAM-R URSARI CF CRFUITF

2.663.974

-2.363.9/4

7 604.9/4

5 I01

Rambursări se credite externe

7 603.9/4

-2.653.974

2.063.974

610105

Dire'enle de curs aferente ■caloriei

.oublice externe

7.053.974

-2.0C3.974

2.663.974

7005

.OCU.N IH. SERVICtl Si CLZVO.T A.RL PUBLICA

-io /cu ooo

40 273 (iod

/o zoo .coti

977

■972

3.679.503

01

CHELTUIELI CURENTE

972

■972

972

20

UILULIi BUNURI CI SERVICII    ■

9/2

972

972'

207.1

Comisioane < alte costuri aferente

■ rrprurnjturnlor

972

972:

202401

Comis io a ne si alte cos: .ir aferente

'• ' .1

■■■ -. ■ ' 1

i

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

AClfViTATEA PROPRIE


Hot. Nr£,(Z,.

ANEXA 7b.1


I Capitol I I Grupa / Titlu | ■Articol I Ailneal


D enurTi I re ir'idicatur


DETALIEREA CHELTUIELILOR - credite externe -31.12 2011-[pi-


Credite j

de i

angajament . .. ... ...


___Credite bugetare

inițiale


definitive


Angajamente i bugetare 1


An ga | emerite j legale I


Plăti

efect i.iato


Angajamente Sega Ic de plătit

7-5-6 '


,'C

71

711)1 .’IL'IOI 711)102


l'4|)0


20

202--.

202--0

70

71

710"

710'CI

79

81

8101 81 Dl 08


.8100Im r: i u rr i nu ■ il r>r erc.e r r e CHEI. lUTzLi DE CAPITAL 111LUL X AC l i VE NEFINANCIARE Active lize

Ccrstnir:ii

Mesin:, echipa mente si mijlcece de trarsccrt

PRO IECȚIA MEDIULUI CHEI. I LUPI ' CU'rtEN”’ r Tl'l I UL ii 'db'NURi $: SERVICII Cti■ ni:inih11e a - aEp cnatu" afe ierte ; 'ir prun ,jIl iilor

■ C(M1 isici-Ane s: alte CDSfu:' r-UiȘr'H :mpn,r intui Im exte'ne CHELTUIELI UE CAPITAL I iTLUL X ACTIVE NE FINANCIARE Active fixe Construcții

OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XIVRAMEUR6ARI DE CREDE Ramb.jrsari de craditQ externe Diferii te de curs afe-erte c'afcrici pLib.iciz: externe

COMBUSTIBILI Si ENERGIE CHELTUIELI CURENTE 111 lui. .: hunuk: s; servicii Ccris-iuare si alte cosim alererre jimpruniLituiTcr

' Oct isc are si alte costuri aferente972!


-672


46.799 OCO 46.7 99. CCC 46.709 0CC 45.709.000


46.223.OCO 45.223. 000 46.223.00 9 46.223.000


6.800.000


5.330.000 5.3-30.300 6.330.-300 i e.soo.ooc'-46.799.3001

46.799600 i 45.799.300 i


46.799.300


3.632.300


0.1.131.395


0 031.393


0.532.330: 6.332.030: 6.6 32.0 301 6.632.0301


0.531.393 0.631.393 6.531.393. 6.631.398 j


0.031.393 0.031.393 5 031.393 6.031.393:


I

I

6 9/8 0/7: 4 003! 4.003 j

4.0931 i

4.093'

6.011 393' 0 811 393'' 0.031 393' 0.531 393i 342.03-


48.874

■4.092

■4.092

4.093

■4.092


Cheltuieli

efective

_ 8

972 3.878.53-. 3.878.531 3.878.531 3.874.453

4.078

346.574

4.093

4.093

■1.09?

4.093MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACr|VlTAI EA PRORRILÎ


DETALIEREA CHELTUIELILOR - credite externe! -31.12.2011Hut. Nr.


ANEXA 7b. 1


-Jei-

Capitol I

Credite

Credite

bugetara

Angajamente

Angajamente

Pîati

Angajamente

Cheltuieli

Grupa! Titlu

Denumire indicator

dc

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

efective

■Articol l Alinat A '    '

' ' '..... B ........... .......

angajament ' ' 1......

" 2.......

...... ^. ...

■4    '

.. . 5 .

......6......

de plătit .......7=5-8 ' '

..

i,T-p ru m u tu rlo r exie rne

163

103

<83

70

CHELTUIELI CC CAPITAL

j;

2 224 32 7

71

TITLUL X ACTIVE NCTINANCIARE

2 284 37 r

7.01

Active fixe

I

2 794 Ii7 7

z'Cioi

Ci i 11 hi 111 .'f:h i

2.254.327'

79

OHHHA'I IU NI FlNA.NClA.KE

1 1.9 21

■11.321

11.921

E.il

I I N LII. X'V RA.P/.HIJROAH, DE CHELII i'E

1 '..53.1

-11.521

11.921

fi- Qi

!-î Fir-i bu i .Rd i i (.1 f=: r;r« r: i lei    i "i e

1' 971

-11.92'

11.921

81 0:05

Diferente ;:e :;u:s s'eie'ite datrj,:ei ;; ub li re externe

11.921

■- 1.921

84C5

1 HANCOCK i'UHI

ti 9. C 90.900

89 000 (100

t!9 OCO OOP

Ei' .85fi 675

!11 895.929

89.953 103

-5 094.579

37.557.257

' 1)1

Cl-ll-:. 1 Ull-L 1 CUKPN UJ

7.697

-3.597

3.532

2C:

I i 1 LUI . .1 BUNURI 81 SERVICII

7.592

-3.592

3.5S2

2924

Comisioane si alte costuri aferente

23240:

imprunutup'lcr

Comisioane si alte costuri afererte '

3.592

3.592

2.592.

i.T-prijmutdrlcr externe

3.592

-2 592

3 n07

70

CI i.FL.TtJIEL.i CC CAPITAL

S9.DCO.C90

a0.002.D00

89. COD .090

81.868 „529

SI.SC 8.529

B Li’BBS? 9

fi2.4f.i7.57Ej

/I

Tl'7 Ut. X ACTIVE NCFINANCIARE

B9.0C0.to0?    SC. CCC. 900

S9.COO.COO

81.S63.529

St .SOS.620

B1 5 8 8 y?:l

82.-102.5 78

/<::i

fixe

S9.0c0.000

bb.occ.ooo

S5.0C-3.000

31.S60 529

S': .808 679

81 5f:8 52 s

82.462.078

/■Oloi

Cd'istn.ctii

89 oue. (.iod

afenod ooo

no. oco ooo

8':.8Sfi 829

l! 1.8.58 Ti?'?

---5-1,^08.529

S2.452 676

79

CHERA II UNI FINANCIARE

/fV"

. £.I®U;9&7,

£.090.987

5.099087

Q-

111 LUL X V HAH.8UR8.AR, UE CRFDI'E

-. ,5;.QS0.9Ș7

-5.090.967

5 092 08.'

8)01

Handu's.ari de siecile trx-.erie

. ...5)990.937

■5.300 987,

5 058.987

SI Ol 53

Diferente ce cu:s afeie'its dala: ei

J, •" -Zi    ' '•

J

:nj:;h:« hxI^iTh    •

'    I    1

• •- ■ 1 •

■ 5.0 90. 93 7

■ 5.090.08 71

8.000 6fi7.

UT
•S *C Hî.

’-T


MUNICIPIUL EîUCUREST!

ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT!! PUBLICE SI ACTMTATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 31.12.2011-Hat. Nr..K.rT. ANEXA 7b.2


Cspirpi i Grupa i Titlu Articol! ADn ea 1

' ‘ A ’

D a mi mire Iridrcalur

Credite

de

angajament

"    Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

.....~4

Angajam onte legale

Plăți

efacLualO

Angajamente IflțpJc de p Pilit

7=5-0    ' '

inițiale

....

definitive

■■

3    . "

B

1

5

6

5UI0

total oi io..uiLi.i

-)-

1

172.924.21Uj    1.255.4 2!; .000

1.133.334.000

1.115.451.557

1 083 345 075

1 011.593.763

7l.75i.917

(C

CHE’ H.IFI.: CURENTE

77.093.000

1.1 R. 537 000

■ in 5 fi 9.000

9ll9.tiOO.0O2

961.832.764

89C.708.194

11.004.510

10

“ITLUL 1 CI IE-TUIELI DL PERSONAL

36 S. 039.000

331.914 000

33-U.O48 701

326.064 .401

321.949.817

8 734 584

20

■.TLUL II BUNURI Sil QLKV.CII

61S.1SU.OO0

Suu.243.000

. 628.478.369

594 720.12?

53 .1! U6. r'61

57.4 ’ 9.36’

50

7 II UI VIII PH:.) EC 1 F CU FiNAN IAHF DIN

"CNDL'RI EXTERNE X ERA MB JRS ABILE {FEN)

PQSTADERARE

■72.093.000

89.297.000

39 386 000

38.4 22.1132

86.421.93 7

3l.s11.23?

6 ÎR) 025

57

TITLUL VIII AS ISTE Ni A fi DCI Al A

193.000

101.000

1.300

3 li 4

384

70

CREI ’UIFJ 1 l.)H CARII Al

130 331.710?    1 4U.HUI .000

I4U.204.OO0

126.392.330

■71.355.153

1-21 757.1114

687.342

?■"

Ti TLU L X ACT! V = N EF1T AN C ■ AR E    '

130.331.213

, U3 831.000

140 7.01 000

1 211. 3! 12.900

".21.955.155

.21.297 814

067 642

64

Pi Ai i i'FLCi UÂ T IN AVII PRl'ICPl'JFNT Gl

RECUPERATE IN ANL.il.CURENT

-200.000

U-42.245

442.245

■447 245

85

TiUdl XV.’DATI EFECTUATE :N ANO

EKFCFDEN 1. 61 HFO JP.-RA 1 F

N ANUL O TREN-

799 000

-4 42.24 3

-442.245

■442.245

54 io

AL 7 ’E ST RVICi 1 PU E1. ICC G E N F RAI .E

57 (JO-U

■ i .2 30.000

4.817.000

3.375.357

6.(176.115 7

3.5-LI.33S:    -34 799

0'

chei .1 uifi.i <;urfn:f

.1 113 ODO

U.iibli.Ouf)

3.644.064

3.644.064

9 535 205    '34 199

' 0    j TIT L J . i Ci; ELTU’ ELl C E T ERS ONAL

2.745.000

2.583 000

7 r'Hri 190

2.280.136

2.141.040-

- 33 - 50

-0C.1

C1'elkjk-j:i <rjbi,dli? iri bdi:;

2.113.000

2.013.000

1.790.14-

’ 790.141

1. ■ III5.65 1

'04.464

■ 0C111

Calai- (ia baza

1 SCS DOD

1.1! 11.000

1.621.90 ■

'.621.301

■1.530.434

91 407

: 001 os

Sporuri pertrj condiții de ni urca

150.000

83.000

65.000

85.000

16.362

6 03S

1 DU 136

Alic sporuri

7.000

1.000

40'

41)1

‘ r:=r:i io

;::!!*Ii*.j pOHl.iri oc.j-jali» p r Cu'isul

15 dud

81.000

s 1.000

61.000,

T-''    74.02(1

.-■\    0.3/9

1 C'C 113

Irrfîrrni?a1ii de r:eler:are

7.000

1.630

1.639

■,    ,--—1.833

I CC 3

Cedri butii

500.CCC

572 COC'

490 055

4 90/j 51?

..45L8(i3

.- ■' T 28.872

ili:;ij-j

Ocplributii do aaitjuiiii i sociale du

i' i •    • '

F/a:

150.r:-r: i:

175.OO0

36/ 005

367.005

j    ■■ 345.26.^

:.    91.737

.    IU5302

Centri butii de asigurari oe șomaj

■ 2 CCC

11 1300

7 250

7..23(i

■■ ■ :    .    423


«Zr *'/ -7>,y-lei-


CIicttaieli efective

. P. _..

576 107 "11 L181.220.533 31II.722.961 5:1-8,51-1 942


2.6112.226

ujr.

94.e-80.STS

94.tl8S.SlS


3 570 fii 1 3.6sU.1 IS 2 1 75 HUO Ti 08.058 ' brO.iiii;

7P 711!


1 885 471.588Hot. Nj . ANEXA 7b. 2-loL-

Ca pito!! Grupa i 1 itlu Articol /Alineat

Denuirbite i 1 id 1 ujiLdr

Credite

do

angajament

Credite iniția ie

b( i gctflfe ■definitive

A j i ț] a j tir] i tr i La bugetare

Anyaj ei mania legale

Plăll

etnr.tu ate

Ary tijyititirkltt leg 3 le du plaLlt

Cheltuieli

efective

A

El

1

2

3

4

5

6

7=5 6

3"

i00503

Car.tnbuu: rlf? Asigurări sce-ale rjfi

Se.rtilalo

114.000

112.000

92 607

92 307

67 434

5.433

33.722

■ 00504

Cor-lrbuli de asipurari pe'il'tj ucuduilu du Munca ui boli piu k-ui miale

6.000

6.'100

5 032

5.200

4 779

307

. 4.829

100500

■; j:ril:nulii n«n:ru cnncftdsi si irdemwc ții

1 îi 000

lu.ooo

17.54

1 A 847

17.069

77JÎ

14.1! 76

20

TITLLL II BUNURI SI SERVICII

1 OR îi. 000

1 OilIAOOO

1.363.660

1.302.065

1.262.225

< 0-13

1 570.474

5001

•hjfiur si vh- vîlj:

433.000

4 37.000

476.655

473.055

477.012

1 643

475.159

2001 Ol

20011:2

2ZZ105

rbiiTrori de oTou

p/al a1 lalu pcPlr.j 'juiULeniU

Incalfil, lununțt < fnria rw'-itta

21.-.OO0

1.000

52.600

20.000

65.000

2'j.'X>0

£1.3! 6

22.330

61.316

22.326

61.316

2.2.657

102

51.316

2201 0-4

2IT100

/'■.pa. car si salubrilalc (!<11 bijr^ri:i s* lijbrna111 i

R 000

20.000

11 000

21.000

1 2.0 73 15.817

10 073

19 3-17

10.073

16.174

1.543

1 0 074 18.643

2021 ce 00-21 07

Piese de schirt

1rar: spor!

li. 000 'L    9.000

3 000 3.000

2.8-65

2.722

2.033

2.722

2.065

2.722

5.343

2.722

220128

?<10 124

?!)()■: 32

2002

Posta. teieîorrL-Ticatii, radio. tv, ip.tEir id

Mu Ier ia le si tir bk lari -:1f servicii ci;

CEiaclcriurciional

Al-e lunuri hi scitici- pentru 'ntre;iuere pi Jur r;1:ori?.rfi

Reparai' curcme

.    75.000

2'-l .IIIIO

75.022

1.00.00! I

Cd.CC-

5 15.022

/ LL SJ LSsJ

66 05R

2*-1.00:1

rV.ÎÎ64

R fi. 70 3

66.0-59

21 4.000

7,7664

53.708

66.659

21-4 52'9

77.00-4

96 706

66.658

205.647.

31.596

53.708

2005

lJc11:jci de i■ uura obiecte! er de r.vcnlar

20.000

0.000

4.372

4.372

4.372

i 3.524

200501

200530

U1 iilorrrK si ec!i;pamori!

Aîte cij'ecte J? ir^eniai

5.000

4.372

-1 :j72

------    .... <1372

303

10.276

2006 200001 200602 ■

Deplasări, cetssarl. țronsr'erar

Oepleuau i i.emu, dbl\uuii. li mister ei-Deplasări io sUei-Tnlate

60 ooo 40.000

50 ooo

/-3 ooo 34.000

0.000

42.721 03.026

ii.l!!!3

J2.'?2T

<■ 53\Î33 /' i?f! 8ÎÎ5

4'''''    42,72 1

.. .    0 du iții

42.7211 33.638

3.653i

-.    A- A;,’


,!l
<?-<


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE SI ACTMTATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI hROPRII 31.12.12011Hnf. h'r. ANEXA 7)1.2


Capitol i

Credite

Credite

btigetanc

Any a] am urile

Angajamente

Plafi

Grupa f Titlu

Don umili: Indicator

<to

Inițiale

definitive-

hugetaro

leyale

GtacLUE.I.I'.B

Arii:-bl AFriHal

angajament

.... A.

E

1

2

3    '    I    4

5

7211

Cârti publicări:’ ci materiale

.

I

1

documcfUtii'u

4.00DI    2.527

3.327

2.82 7

x::i :i

^.•«rșHlir-a urr;lflJr,in-iH'a

34.;:oo

23 000

22 A CC

22.403

22.490

2014

.•"■■T tec ți a nunei

7.CCC

5.000

4 753

■1.753

4.753

2C2C

■Mc chdlbk.ll

d J. u u I..1

717.000

703.342

709.342

709.342

2: i; i o; îl

A'-li! :;|-1!Ji.it?li ci; bunuri si sîhivicii

mi::

717.000

700.J42

709.242

709.342

77

OH EI..0 U 1 El .1 n F C ARI TAL    '

57 CCC

57.CCC

57 000

393173

39.C2C

39.920

?1

TI T L C L X ACT VE N E r 1NANC ARE

57.CCC

57.CCC

57.000

33.920

39 570

79.920

At;liv« fix“

57.1:1:;;

5 7.c::o

5 7.000

J9.92C

39.920-

39.920

? i:1

Mesia1, echipamente si mjloace de

Li H::spi'i!.

fi 7.ceti

-Ih.CCO-

57.000

33.920

39 920

39.920

7 10103

Mc biliar, fipfircti ir? birotica si che

fcCîtfo corp c ide

■    9.C3C

7; oi o:;

Alta r-c'ivtt lixtt

.    a.iicc

04

RtATI EDICT :,A7E IN ANII PRECEDENT; Si

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-9.000

5.027

-8 527

41.527

'55

1 ;tlul XV PLAT I EI-EC 1 UA TE IN ANI:

PRECECr-N’l 1 SI RECUPERATE

IS ANU'. CLHF.NT

-9 OOP

-8.02 7

-8.32 7

-a.e-27

S50'

Plăti efectuate in anii precede a li si

1 dCijpirrj 1L: ii* rjnhl c:;,unl

-tî.occ

-8.62'7

■a.327

S.C27

8',0’0'

Firii etar:'! ixlt? in ani: precede ni! s:

teeaperate T anj! ctirenl țlT'i

■ &. CC 3

8.627

-a 577

-II ti2 7

0 -■: 0

ORCIVE i 'COLICA £1 SIC-URANTA NAȚIONALA

9.530.000

42.200.000

25.551.CCC

22.525 923

33.52 5. S 23

33.fTRS.131

CI

0- ITT U TE.. CU REN l'E

'    300.000

52.970 000

27.i25.te::!

24.570.1 18

24.57C.113

24.733.:?2c]

10

■ i 1 U. ■ (71: ..: Ull-I . iii -    1-RHfi\A!

21 510.000

15.il75.CR0

15.571 220

1 5 137 1.220

34,428]

1 Wfe -.

Otielum i salaiale in bani

■3.373 000

9.5^7.CC0

S.044 104

9 54 4 KH

.-țfflaTj

'țjțoorii ds oaza    ■

■    ; 0.203.000

7.2SC.C30

7.279.621

7.273.62’

77*1/7 279 (121lei-


ArujafarneiLfe1 CI ie Itli i el i (egale , effî-r.tive de pial.il _

"" 7=5-t ' '


2.827 2 2. -190

4 98 ’ 7i3.U':'4 f' 3.004 20 50 ■ 20.50' 20.50':

'.2.209

0.793

'..-100<-_>±


H<lf. Nr...(.5 ANEXA 7b,î
Cfipj tel s

Cjedlte

C rod i Le

bugetare

Angajdiny-niu

Angajai menta

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa / I ’tlu:

Denumire indicator

de

inițiate

definitive

b trgfita rt?

legate

efectuate

legate

efective

Aili r el / Alineat

anqaiament

de plătit

■ A

B

1

2

3

'    4

5

6

7=5-G

. &.

133:05

,Sporj!i i’jfir'l.i'i r:ondl!i: Jh nunua

■■j ri n r> r fi fi

v.'Jv'J.OOO

2.24 :i .300

2.2^2/15

2.242.115

2.2^2.115

7.337.947

■I 'Jd-12

Indeninizatii catite urcr perse ai? din afara '.l'lUctii

c.cc;:

1.30D

30

90

90

£

i □

hidjimiLaLii de delegare

■ic.ccc

4.000

3.341

8 341

2 24 1

. 3.741

139’3C

Alte drepturi saterir-l« in bari

7C.:-!n

19.200

16.927

■8.937

16.937

19.344

1232

C'ie'h.ieli saterteta ir: natura

3.05-:].;: oo

3.649 llti

3.6491116

3.649/16

3.661.4S9

1 39202

Nome de hrana

A.J30.3GC

3 561.000

3.550.0131

2.580 999

3.560.900

6./03.3 72

KIOzOH

i Jn: 11:1 ,■ n b al t i:hn: a ■ 11 L:11 obligatoriu

■    iiii/uiii:

63.030

68.117

66. ’ ■ 7

08 117

01! 117

1303

Domne jtii

3.7^3.333

7.478.Ci:0

2.4 Z8.CO0

2.478.000

2.641 203

163.206

2.764.374:

1110301

Con'.rid alii de aiiydrari sociale de stal

7 ??■:■ :1:1c

1 853.030

1.863.333

1.383.000

1.9tiu.&C8

137.603

2.037 250

I003C2

Contribulii de asigurai de s:inisj

6f.30C

43.030

45.230

43.000

46.ala

■2.616

43.133

1?03C<i

sAirrritr.il.ii do as-igui'rl'i sectele do sa ratate

.    033.030

447 00;:

4 4 S. h3(J

44/. 003

406.022

-43.322

520.2/7

i0()3i:-i

Cori!ribul:i (ta asigui'a'i pentrj scciderte ce munca u boli nrrtasirrata

■    39.0-30

25 000

25.300

25.333

2 7.495

-2.435

28.630

ioo:i5:i

Coritri'jjl.i pernx coi’sCOcSii si in<1errni7.a1i

mo ooo

30.000

. 33.000

S0.000

85.065

5.065

64 A 34

20

“ITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.060.000

11.000.000

3.61:8 8981    1!. 898.895

8.111)8 898

5 617 3:17

2001

bunuri si serviri

4 020 000

r-.dOfi.DOO

2.912.404

3.9:2.404

3.3'2.404

5.173.651

200IC1

Lpi turi de birou

200.000

713.000

3111 550

2 ‘ 0.556

. 2'0.550

1    57 2

7001:12

Mtl(?ri?-j!L pLi:li';j CLiLKenic

50 000

bO.Otiu

■^ 9 "! ^

49 "'4

49-1 14

6.501

200133

tenacii, ilsi-'Tiin.'v si torta rrioh.i:«.

220 000

1 li 1 000

166.282

168.252

<- i/î /io

' s

166.28/

2001C4

Aos, canal si î.cl-.nirițnte

■.00.000

132 000

11.647

1 1.643

/■'    11.1:4:1

1' 0-1.5

200125

(tai L: l: 1 <j 1 * I i lî; Iuj • i fi a ri

.    700 069

633.000

659.773

639.773

-655.. 7 73

-7.

3-12.0/4

700136

s3!R5e (ta r,r:'i rr.b

250.000

.1.15.000

127.4-'-1

12/.441.

.....    ■    12/.-1-41

2001 ce

:''oita. telecomunicații, radio. H

■;

1 • 1 ta! r iei

300.000

356.000

3.0.194

313.154

...    1 ' 313.194

: 62.364

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVII AT CA PHOPRIE-lei-

Capitol v rjîiipn / 1 jlLlI Artfcol ■' Alineat

i Credite

Credite hugetam

Angajamente bug atare

Angajamente luy a 1 u

Fia Li

efectuate

6

Angajamente log a I b de plătit 7-5-6

Cheltuieli I efective

Denii miru 1 ml i cil Lor

du

angajament

i

inițiale

' 2

definitive

•'

......

A

B

4

5

7 00’00

V.alH'ialy Hi pri-sțftri rie H«<vlr: i c.j

ca racior funcțional

|    Hii-O 000

300 000

65.550

66 550

.    6 ii. 55-8

200'30

Alic bw ii'i si ser/ieii pentru

!

rivetinere si (ijrc!irsihi'fi

i    2. h 00.000

2.z30.o6'0

7 500 051

3.300 55'

2.306.891;

2.235.231

2002

Pepsm.tii cl.rente

'    350 ()[)()

350.000

264.2'-6

204 710

254.216

7(14.7 7 3

2005

3'JOlt' :1c natura obiecte ie r de inventar

■    4. c 00. ooo

3 210 000

2.5'5.437

2.816.457

3.01 !1 457

377.583

200501

Urfnriia kc-'h^hiiihi:!

■ ■    3.880.088

2.803.000

7.501 -r-i

2.531.41':

2.581411

34U.CC1

200550

Aiie obiecte de invar,Ier

i ■    208.000'

347.000

5-7.340

317 04(1

.31 ?.8-46

20,'iiifi

2006

Deplasaidelăsări, trăit sforari

:    1 00 ooo

1! iii 000

32.311

32.911

!((-' 511

97 91 1

2001501

1 ■ h 1: 'h :-,h r. iril t?i i i-h ,Ici h-seliLi h 11 s'lei hi i

■ : .100.000

100 ooo

92.911

32.011

52. S11

52.811

200602

Dep asar ir. slraioatate

00 ooo

20: :

(.'hiii, publiGElii si.«11d!(j?i-j c

tfocLiinertan;

i    ' 4O.OO0

130.000

6 1.033

ii’ 000

51.600

2012

CensbltaiUa si expertiza

1    300 000

300 ooo

'30.161

133.-S1

150 1 HI

158.181

2015

Preg«?ri "fr prafesiorv-ls

;    -    ,300.000

155.000

41 050

4'. .633

41.650

423114

2014

Praledla munci'

I    ■    36.000

ut J .000

553

5'33

320

340

2015

tui:ri I.ih, ('.in -kuri ni f-P11hirlm'iI l:i? nilii'a.

1 ■ • i    '

activelor fixe certrj armat;

'    i oo ijiji:

46.000

. 45.623

45 073

453:20

8.010

2.0T0

Al'.e iz ici r.jicîl l

I    1.128.888

7.070 000

' 4 71.523

1.4/■'.523

1.471.629

1.4 ti/. 064

205002

rrcraorv «i rspi^zFiiiaie

2u.Cc:

20.000

2.4 0

7 4 1 ii

2.413

7 415

203005

Pr'me de asigura re non-viglg

1    ii-oi! oi:-l:

715 000

654.535

334.535

. 534.555

634.586

2C300Z

C'iiii:

1

037 000

720.503

,'20.503

728.556

720.505

2 o: i o; io

Alte cheltuite i Cal L.Jlud ii servicii

-"l a r- p r-

404 000

■ : 4 ' 05

114.(03

114.183

166 5 17

50

H.'ltJ. Vil HROILC’LCU f-INANIARE JIN    '

.... ..

rc Nt.1 L.l Ft' f-/ r - 4\F N1- H Afo-ht 1H ȘAH 11 - i< E-M1 :

POSTADzTATE

500. C 83

500 033

300 ooo

.-V

,/Slifjj..    . Ei agr a i ne di n rondul l a rupcao de Dezvulla 'c    ;

.■ '    •' X    •'s.

JL ,•

x :1    1    ■ kd.- ( i- ri: 4:

tlOO.tliid

300.3-3 3

300.869

/LP

•' •• . \

• ■


L.’ L J'll> o'v'


■/y


Unt. ÎJr. ANEXA 71,.2Capitol /

□ rupă j' Titlu

! ?.r1ii?ol / Al.’niîaî

Denumire indîr.aînr

C radi te

de

angajartiEnt

C i ed i La i rtiti-a le

butjetarti

Angajamente

Ij Uij titli re

Angajamente

I&QLÎ.I&

definitive

A

B

1

2

3

4

s

I

5-30101

ri:in ilardi ridici a! a’;

300.032

399.200

n n

57    ■

■: "11 .U1 Vi 11 AS iii'; 1- N ■ A Kt.!! 11 Al A

100.233

1-8-2.802

5702

A:utdi?.i t sociali

199.300

100.000

570701

Ajj-ot-rFj sacirJa :u ?r.jrnervji

192.200

100.00-3

73

Cr-ELTUIEU DE CAPITAL

9 730.002

9 739.2:10

9 2 3(1.01111

f! .1159.505

11.959.595

71

TLU L X AC TIVE N ZE1NANC IAR E

9.230.002

■    9 739.300

9 730 00-0

9.959 505

3.559.526

7101

Aclivt! lixu

t. 4 30.000

7.432.000

7.430 000

7.159.595

7.155.535:

7.0191

CnnsSructii    .

I

-■'10192

M?.s:iii, ccliipanenlb si mijloace de

IrHr.spa-'l

4.4557000

4.455.000

4.455.900

4.39.537

4.319 537

TOI 33

Mc-til'er, aca-aitira b rofica 5' alie

c.(J i'.'c cui u j;îiIu

2.175.000

■ 2.I75.OOO

2.175.009

7 049 485

7.040 460

7'9133

Alte active fixe

399 000

'    m ii i.ooo

800 9L10

799.48 i\    '/09.487

71911

Kh|jhi-?j! i lh :; :l ala aris i tir iLc? Lcllvular

fixe

1.099 900

■    1 12)0 009

1.809.91)9!    1 892.0-00

1.800.009

84

PI ATI l'l-l-CruA'T. IN AM i -■> REC EDEN TI 31

RECUPERATE IN AXUL CUH.ZNT

H.22I)

-II 700

-2.723;

A A

Trilul XV PLA.I'I ErECI U/tTE IN ANII

l-Wr.CEOPN 1' Șl RPCUI-PRA'P

i

IN ANLU CURENT

4.000

3.799

3.70-3

8521

Hkli    jh.Ib i. i <:ni: jn-țxîdH. i!1 :-;i

«n ar'i:! cureni

-4 .000

-8 799

-3.700

250191

Plăti e'octbote in anii oiccotiunl si

1

-r uiL.I c.jn: r ÎS;-)

-4 000

-3.732

-J./OO

0019

PANA 1 A 1v

'10 239.1121:

829 961.230

9i:i 118 000

783.999.351.

675 073 03ft

21

CHELTUI EU CURENTE

71 793 000

745 1 17.0-00

053 573 000

033 957.774;

696 971 553

l-ii

T-.TL.UL 1 C! IELT JiL'.LI CE PERSONAL

2S2.965.000

2 5'7.629.000

257.261.881 i

286.163.621:

. ..'■'■130;. .

Chellu'eli seini a e ir: bani

708 910.000

185 485.999

189 475.307

18(1.564.5-1-1;


Li 959 57 7.'59.50


4 519.532

2 949.436 7LiL 48 7

i. iii

-3.722


3 700

-3 790 7-" -i I-11.790 59 0.1 8


^08?

A 537.345.933 -'■'-24 0.4 50.051


7-5-6


72.3l3.-345

?i..Li25;'O54 li 75.3 i;~7\ ' 4.324.892


-lii-

Cheitnieil ti fee li ve


fi


I 704 197 : .704.195 1.204 105

11 9.7 i 13

9 3'7.72 2

51.725

95.542


598. 555. 6 I î 538 ( 91 704 246.

■i iii.f& ef ^ol2.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

AC I’JVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTH PUBLICE SI ACTJVlTATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31,12.7011ANEXA 7b. 2 '


-lei-

Capitol /

Grup<i i' Titlu .A li col ■' Alineat

Denumire indicatnr

Credite

dc

er i r.jdjd rrle i Lt

Credita bugetare?

Anț|iijaii i b rils bugetare

Angajamente

l&yjle

Plăti

efuuluatu

Angaja,1 ti E*nte

I ega I e de plaLit

Cheltuieli

efective

inițiala

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=£-D

8

1 r:r: 1 n 1

ce baza

■I 47.116.000

136.923.0C0

135.925.000

135 9 3 5.1125

1 :-!H. 71 2.246

2.2 .2.754

133.199 870

1 CSI 30

SpOILTl poiTiU ca.lEili; di: ifunfia

31.710 000

2O.209.0tiO

25.200.000

29.15C.489

7S.3CC.337

801.152

27.534.397

i

A-la .sporul

12.205 000'

10.030.000

13 536 00-3

1 0.264.2116

5.724.933

529.97?

19 990 606

120137

Cri? St.f'i.TlS.Hilia

2/. 36.000

2.060.000

2.C60.00-3

2.031 1178

1.B51 406

1711.620

I ..937 93B

I COTI 3

Fu'd panhu poduri ucupaLc p. ri curul

8.570.000

3.273 000

3.273.005

3.276. C-C 2

3.154 711

123.2811

3.220.647

tii

H::i:l Hl«;ent pl^Lii -nil îi'c

0.217 000

0 310 000

5 310.0(31

5.319.062

5.12 1.566

197.434

4 062 788

1Cj* 12

tpcen'.nizali plstiie tm;'pc/s cane din

Li.Li I ii J.TLilLii

206 000

4/5.000

4/1.002

421.CCC

3C1 097

811.01111

403.022

i:;:r m

inueirrirHi i rip rlPÎEq-irp

us ooo

130'30

Alie drepturi se lene le ir, bsni

<700 000

7.063.000

7.570 307

7.52.9.1 22

2.5/6.664

153.493

7 000.202

1002

Chsllud' ijiildiiiil-2 .ii nilui a

12.445 0001    12.034.000!    1 2.033 T02

' 1 C47 957

11.470 60 7

21b. 722

1 /437.377

1'002(1'.

1 -'chete lih rnr.y;a

■12.4 17 ooo!    11993999

113108.0(2:

■ 1.006.88b

11.392.416

71<4i0

1' 402.278

■0O20Î

Nme de hrana

26 000

36.229!    35.797

2C.707

34.451

■    1.341

35.543

0003

(’j,i!i:u ji

07.407 ooo!    55 1 17.000

f 15.601.722

55.586.722

53.373.232

? '713 4HH

50.612.426

100591

Cn.-i-j-iTiuiii ce asforari sc&ale de stat

' 4b.651.000

41.624.032

41.524.006

ji :>?ri.ron

-c: r: 1 ? 3g-:j

1.511.648

36.269.510

■00302

Corrribud' :irj ^ț-icuiari r;:e ?omaj

;1.770 000

1.131.033

1 110.644

1.04 7.888

975.290

77.553

901 044

.00003

Con:ribLi:i: de atieuraii aa ai a iu do

sa r 7i 1 n 1 It

17.040 COT-

10 31B 333

13 615 006

1 0.8 02.557

16.2S9.5'?

534.042

9.457.512-

i995 C 4

ConTibuti'-dc as Aurari pcn:ru iiCCiduidu du n.j'ic-i si boli |.:i :: fusuri a l-

oc-1.::::::

1175.3112

560.440

548.19-3

518.098

32.097

517 318

:oi :;j c p

Cori!i ibuli: :ie,'ij i: nr:ri::ișdi: s:

i nde' ri r izr.ții

2.722.CCC

2.013.000

1.759 935

1.553.5114

1 507.967

65.11 <

: .4/1.144

70-

TITLU,. " Oi.-KUrr ȚI SERVO ii

303/61.332

366.66 r .366

336.2/3.061

3I4.3S5.8U

_    464.8:75

57 Oill 150

269-764174

2001

Sonori 5' sevei:

-• ii «o.:.i;.i;.:

1 ''. 954.000

103 743.665

i;

Â'i 37.^.316

5 i?fi 425

'09 091 094

k.L:L 1 I

fu m- Lu! i da u;iou

7. ii 4. :k o i

7 005 000

' 753.209

1-:624>444

. ..    1 45Zi565

'916/0

1.5: ij.fîâil

li'C-ll-l 82

P/ialoi :nle perlr:i ce; a Ir p ie

3.7.31.000

3.167.000

2 v7 9U

/2.'4 ^2.607

’2 T71.,4j‘ț4

iib i .'Io-:,

2.151.350

...7-.9C.J53

bina 72, ii n’ioat si forța metrica

4.158.000

4.340.000

4.206.142

/' -3:57^557

.7 ..■    3 51 ți. 171

i>1 472

14 505.40(1


-lei-

Capitol /

Grupa J l itiu Articol ■' Alineat

tJenurnlre rnilrcatcir

Credite

da

annaiamont

Ciodilo bugetare

Angajamente b L<u trtiLr»

Angaja mante Joțjalo

Platr

ață l Luat 4

Angajamente [ut] u 1 & de plătit

. Chc^uicli efective

i

I n I LliiIh

dof i nitiva

A

B

1

2

3

i_    4.    .

5

5

7=5-E

. 11

2CC104

Apa. canal si !saj:t:r"tFtR

4 676 000

4.1761 (100

7.94 7.912

3 4 79.437

3 439 3311

70.199

1353.33:

2C-DI 0 b

C-iirbul ă!iti si bbfiHanii

355.000

3-9.900

267.967

242.023

242.334

■    144

252 400

268105

HifiSfi (te richir:iri

3.754 000

2.U 70.000

2.602.137!    2.04 7.635

1 7 71.430

2 76 1599

1 621 412

2CCICZ

Transport

62.000

34.000

.    17.611

13.727

10.073

3.649

. 10/03

711:1 "ii

H:isl-], tekî:jor?i:j:i:c-j!.i. radio lv,

IrlR'nel

. ■    1.1173.000

1.750.0(30

1.540.7/0

1.413.264

-. 3-1 îi. 3515

01 926

1.464 19?

2CCIC9

Mate.-iale si creșteri tfe servicii cu

UrJiXctei fijruhor.r:!

33.315.000

16.132 000

31.533.733

3C.C26.4S 1

28.:: 4.386

'.912.115

29.34 SA 21

■n r> n h nn < u u I "

A te bi:r;iiii f,' ra'vicii perr'i.'

;il.Tl.ne-c si J.nctiona/ie

65 0r-2.000

67.094 060

14.919.0111

47.114 521

44.fl40.332

2.294.199

47 103.549

7:11:7

4ftpar a 1 ii ci ii hî:Io

: 2.073.000

I5/9&.CCC

.4.246.430

13.704.722

11.13S.397

2.566.525

(2.0011 074

2323

-■raia

16 017 o or:

ii/-io li:::-

(4.537.951

13 122 372

17 114.314

968 053

12.946.53?

711-3 301

.-rar.H pe'il'.i (iHiiieii

16.03 7.000

15/4C.CCC

14.537.95 i

■3.122.372

12.154.314

061.0511

12.646 517

2004

Mejicanierte si natedaie s;ni(are

-. 716 oon.oor:

134 425.1:01:

1 69 093.40(1

1111.1 14.143

’ 32 700 573

48.353.570

156.366.124

2119401

Tv h di: :a 111 h r.l u

'120.572.033

I24.2CS.33C

124.20S.000'

■24.2C8.C00

6 i.635.507

42.5 72.193

lo:i.oro 04?

200402

UnL-sriole sar ilare

50 595.1(li:i

40.2 7 J.100

77.374.-636

33.752.1I55

10.766 662

2 971.764

32.S77.5I3

200403

HhhCHm'Î

32.0: e. 000

24.524.000

22.5CC.25S

19.295.524

18.780.016

2.500.1111

■0 ?(J 7.00(1

200404

[jRJ; 'ilectenlj

7.510.003

5.420.000

2. £2C 52'5

3. fi 35.23 3

'î.frfrf: |4I!

103.105

5.569.095

2005

Bu’.uri ce natura obiectelor ce inventar

13.279.000

9.637 00(1

7.531 !?"7

5.7A1.341!

3.423.940

353.590

1.093.099

200101

Ihi-terriiH si riâi/pHrrml.    •

1.674 000

333.000

057.672

298.3SJ

201.1121

16 563

410.563

200503

Len:srie s: accesorii de pat

7.1171 000

1.3110.000

11(14.71 7

096 595

529 649

186.940

4,06 674

200530

AIIl- jbK'vle Ud JlvCri:<i.'

0.2 02.0130

7.269 000

6.0094-1

5.788.35S

5.0515 4/0

145.882

797.562

2000

1 te ui =. aer i. (te 1 a s«r i. ;r ana k:/ ar:

351 000

3'.1.000

192 349

1511.2 74

' 55 675

3.399

130.005

200601

llepk-bari i'iteHR,    Ihsari. Taiis/erari

726.000

r 8.060

35 307

46 163

42. i 64

3.300

44.774

200602

Deplasări ii streiiclaie

.    115.660

191 665

116 977

113.711

.    -- L13.711

95.13'

2001?

M.-Jtel 1 a'k! :Jl lijb j- iHoi'

2.103.000

1.963.030

1.684.932

1.393.^14

:/    /•-. 1-.221 i:-1H4:

161.560

:. 32 / .603

■ 2516    i Cercate re- <167 vc-ltare

(171! 666

667.671:.

359.115

llfip/fl^

’    ,    S5S.11^|

464 744!

L tar li. i:. Jt.ii Tul ii si rlialsr.alc

!

-1flwwatilfit io. <><i W?

/V
MUNiCJPIUL BUCUREȘTI

ACTM7ATEA PROPRIE


Hol. Wt. ANEXA TU.2Capitol i1 Gnipa i Titk! A.- U uelAl :n bejlL

Denumire indicator

Credite

db

angajament

CrvdiLG

bugetare

Angaja mc n co buge La re

Angajamente

1 e ga le

' ' Plăti efectuatei

Angajamente logafc de plătii

Cil el tu leii efective

iriiiia 1e

defiriilivB

''

A

0

1

2

3

4

3

6

7=B-fi

R

c'oc;j ' i ier i! a i e

1 03 000

262.880

758.504

175.034

132.502

<892

139.3/0

71:17

Cerși iltanta si expertei

-.775.000

1.614.880

?dC-.694

718.394

020.366

84 538

051.024

2818

Prcșuliic pi'ufasimala

601 000

522.583

34 t. 632

2 7 7.550

214.874

62.714

207.349

28H

PrulHLlift rr:i.r:::i

■ .001 .000

<!l!5.530

451.13,6

417.330

357.23/

65.893

.362.132

2525

Ci: h li i. ieii j i id ci a re 5 i extrejiic icisrc

c'er.'vsîe dir osti-jT. io rcprczi-'islaifla

iri'ei'Lsl?Idi olnhilui, nul1:'-'il

i

:linn;i7'l;il<ir leg c le

8 000

55 c:jo

203-3

A|țe coeh'.iier

6.dd<0P0

4.853.330

4.033.117

3.398765

3.160 040

717.71:1

2.51 9.155

203001

Rccljir u fti publ l'IhIf

12.000

1 7.300

'    5A7s

4.869

4.359

4.8R11

203003

iJ,i'ii° de osigj'sre ron viola

54 000

33.000

24 047

23 002

I/.501

3.431 1    17.344

203004

Cni.'ii

■    1.341.000

930.000

930.088

764.757

737 796

26.991

7-37 (iii

203030

A:l“ ::h.Fli.h'iFli cu bunuri si ssrvicl

4.090. IM)

3.053 000

3 053.055

2.000/07

2.425.060

'    182.32'7

2.333.415

5C

TITLUL VIII PRGILC1L CU l-IX'AMIARl- Ij N

\'i;URI l-X 1 l-RN- NERAMBURLiABILL <rCN)

POST'OERARL

71.720.COU

OR .007.000

30.056.00C

38 42? 837

36.4?- 857

7,1 OU 23?

ti.il 10.02 5

2.502.226

SSC1

Pi'cgi'ilrn? dir": l-ii'i J.j- l-.uropear lie- 1 «îzifcksn?

K k ier a a (I-1Bl L

71. 792.530

53 050 .o: 11:

34 600 DOC

54 531 9'8

54 580 P43

77.746.81 6

ii.034.12 5

2.233.915

200131

r:i’0'U3rea îal croia';

S 03.00-3

02.688

10-636

101.688

83.3 7 5

13.307

3.093

300102

[-!::H:ib]rna e^lr-i-ia rie:fli"ne-.i'5p'r:!lcs

7l.rU 0.000

03,060.00':;

34. ood.oci:

34.004 000

54 004 055-

2 7.342.15:6

.'35

2/95./08

50(1103

O'i« tiiiFli neelig'bil^r)

403 000

463.688

476 252

476.257

. 315.67/.

150 033

37 - ' 4

56'6

Alte roci'itoti s' ins 1 nii-ic'îis pcsladcia t?

341 006

268.883

160.026

150.326

73.526

76 500

i 27 526

26'602

ri-ia.rsrsa exis:na ocranLiuraaOiia

24 1.000

288.880

I3C.026

i

73.526

7 b. 600

î 2/. 5116

36 -8

P-oera iUl Nurvcg.Hr periii ii (’eEitere

i’z :ui • i:: ri l:,-: h 1 }f zvo l<* r ° 1 \i r,> bi! 0

4 tom.ooo

3 555.888

3 698 iFLĂÎS

7. .-. ■ ■53.090 666

z/î)

56'602

Hriisntere.-T extern;; rei amburssbi-a

4 730 000

5.690.888

i/;£feȚ8So

' *    3.&Q.653

22C.785

CHELTL'ELI DL CAPITAL.

47.446.00C

M.8d8.OCO

80.156.000

70.362.585-

,i~!i .4 22.469

“ --■■ ,.65.73-uif

68 7.651

55.165.25 1

V    -

'.'I'f: t.-1 X AC :'.V- N?I-!NANC.ARE

4/.446.6CC

î!-4.b-ui.i:::L)

00.150 000

70.307 055

547 ? 400

65 7-3^/73

587 551

05 155 261

-liii-

Capitui j'

Crudlta

C red 1 te

1 ai lj Qla re

Angajamente

Angajamente

Plat'

Angajamente

CJieH uieli

Grupa I Titlu

Denumire Indicator

fte

inițiale

definitive

bug eta m

legale

efectuate

legale

efective

AiCiuol Allrni&t

angajament

1

de plătit

A

B

1

. 3    .

4

5

6

îi-5-6

8

:* Ci

Active fixe

46.7 73.300

74 263 OD0

79/-83.006

69.639. 800

66.05C.371

65 D33.D35

517.336

60. 15 L-. 761

7:C ȚȚ’

Cor.siruclii

Of! AC00

6.520.000

10.942.000

i() 0311.51)7

10.851.913

i 0.851.313

23.278 750

?id 32

r/eshli, echipamente 5r m:j'u^:R r:e

Iras'spa'L

45.6fiK.CD0

65.2 te. 000

fiȘ.ț’li'i 00(1

56.4 4 ii. Li,’5

64.832.233

54.374.S4R

617.382

35 3Ci 85-i

7:CT33

r^C-bilter. Aparat, r.-: bir clica si alLe v.ut ve coi poi P'e

20.000

■i di.doo

100.775

103.733

1CII.72I!

1.716.647

71C180

Al lei activa HzC

208.009

225.000

2CD.000

2OU.330

205.033

28:i :!4(i

-4 li

1.11:13.tor

7IC3

FîepdrdUi copite'ir Hbrrr-k: activelor :1zlj

673.000

10 505 0D0

6 73.000

673.300

371.538

21I1 243

I .■■U.Hhfc

5.690

84'

PIA'I h-F :■■<)': LJATL IN ANII FRECE2JENTI Si recupepatf: ;■< amil cuhln !

■255.000

■371 326

-321.U2J

-321.023

p:"

1 :llul XV PLAT! lTECTUA^F. IN ANII

PRECFD-N :l <il H:ICCPERATE

IN ANCL CURENT

-2JI(i.[?DD

-221.323

■52) .020

-37' 020

&£31

Pla:i etecllinte 5n anii pruLXjtMîi ;li si mcupci aîe in anu' curent

-286.043)

-321.022

■3?- 020

-321.023

S5C ?C1

l-l.nn HleLil.ialn r rii’.ii u.'CiX’C'ei'.ti si

recL:pc-r£tc in anul curent țȘF)

-256.330

-.136.712

-156.7:2

-166 713

853102

Fla;i “Ih[:I:;hIh ir Fi .ii D.'C-CCCcr.ti si recuperate in n nul cursni <01 >1

184.511

■ 184 811

-1 f|4.ni 1

1

87:0

CU!. .URA, RECREETE Ci RELIGIE

06.68 7.000

3'9.:33.0CC-

323 731.800

9 21!. i VJ2.07 2

31 7.122.473

81.7.086.529

544.156

301.552.243

CT

chh i ljifi i cuHi.-vri:

263.26-1. OCC

256.3 IG.'jEC1

28^.476.710

281 7 li 4.,'Dl:

262.2lltl.h6 7

-642.83 7

2 74.7fi 1.764

IC

TITLUL i -CHE: TtilPI 1 DH ■-H;îON Ai.

54 (131 DCC

4 0.330.03 2

43.851.973

47.365'. 635

47 551 370

1(1 7IT

48 791 651

1 CUI

Cheltuieli salari a: e ir- ten'

4? : 37. DOC

.36 31)5.0CD

;j ii. :i6 s. 301

37.510.1 11

37.4 32.064

17.447

37.728.926

183101

Salarii Ctf

37.335. OCC

34 4 50.0 30

34.252 firii!

36.824.213

.. 33.8 56.617

-32.208

34.107.564

ICC IO:'

Spor iii • peri:ri: co-idil-i l'c- mbi'Ct.

'.352.003

1.2? 1.-3SS

1.765 357

1 I 711^1

... ■?."1:::l.7-.i. 176

1 ■«■ 059

-IC5106 I Alie sporuri

. ■ î $/(*![ f7l'F::; l'l'l1tl L pss.uri ooupî.te pr'r currul

gg: (>i:-c

2.2 .■' 3. CC C

247.0110 2 172.033

240.831 2 00 7. c 73

3:^3 4 2f6'83.7.44

<■

73'0^34

'.2.030.&S9 "■■■■

40.745

I 99.44 8 2.056.138'


'IJl^iL p:

HZ §

•qcșey
HoL Nr. ANEXA 71). 2


Capitol l Grupa t 'I iLlu Articol I Alineat

A ' ‘


I001'2

ICC-I 13 1 001 30 1 003 100201 ■i 058 1

io

19035 3

■ 003(14

- ooiioq

ilj 2001 2L-0 I Ol 2001o? 200103 2001C-A 2::::i 25 2221 Oii 20-:i107 2001CS

»■■■

/T

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE SI ACTIVITATt FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

3-1.12/2011■ Ici'

Donimiire indicator

1 . ....

Credite

de

angajament

CTțrfitn

Inițiale

hijfjcfrarc

rinfpnitlvi?

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angaja mente Ingato rit* plătit

CkehdielL

efectFve

B

1

2

3    ■

4

5

5

7=5-6

8

- -1-

1 p: 1 k rr: n iz? Iii plalite L-nor persoane d n    i

afara unkati: .    I

12.000

21.OCJ0

•');] 2

21.000

21.000

21.990

IiiJuiiiii /hI:i Ce delegare

fij Hj-r.

[)9 000

75.8781    66 363

65 563

55.265

Alte crahuri sal^rnle ir bani    '

221.000-

'29.990

: ’4 537

■ ■ !.O33

111.333

.    59 130

C rie'ti i ieli s a !a (ia c in n atu ra

18.000

-.8.000

16 .-3 3-3

16.626

16.626

13.902

Tiîl iuLe de mesia    .

1

18.000

: 8.oo;i

(6.625

Iii.626

12.004

Ctrrnbulii    j

13 57(1 000

10 920 0001    : 0 700 67.R

:0 438.90?

10 445.363

tj 65:

10.543 373

(Contribuții ele asigurați sociala ae

stat

s.431.322

8.231.000

6.15: .015

7.942.1 76

7.943.471

■ 1.202 j    6.031.744

Coriir:bnl:i r:to a sigurii de somfij

. 25-1.;!;!:!

703.00;:

1 04 921)

170.544

170.5-', 1

3!    17 li. 850

ContribuLi ce asigurări sociala da

; b -j: i d 1 -j !e

-    2.49' .909

•î. r z; r?. l: l ::

1.573 482

1 027.745

1 .988.500

-5.284

1.955.1 89

Ccrtnbu::' de asigj-ari dcdlpj

aosidenli: du nur:::?-: :-i bti.i proton or?le

' 40 000

■i -i Li. l=-:> i

1 b5.125

82.92-1

82.920

62.221

(.icnlaiautii aentaj concedii si

indeirnizilii

■    459.900

364.000

3-2.1 t!

313.010

3! 0.121

-111

209.112

1! T UI 1! H...'NU-'| si SERVICII    |

228 430.000

>>17 47(1 00(1

235 fi 2:i 737

783 117 S 737

284 333 3'fi

■554 373

226.469.729

Honori si sa,Vcil    j

107.7 GA 000

111.730.000

1l9.773.2Cl

130.730.044

100. fi 69.324

-139.21!:!

1 05.069.161

Fui i I'lji î : 1 ii ii soi.    ■

5 t! 1. LiC'O

(152 000

6:4.2 11

057

fi 61 637

629.105

Materiale pertr.i curățenie    ;

810.CC-0

606.000

766.774

736.463

725.468

'769 45-1

1 ncalzi L,: idir inal; i foi l a n ictritia    ;

! 1.CSO.OCO

10.060 000

0.805.65 b

0.504.045

9.5 IM. 54 5

9 345 998

Aua, Cliiiej ni < j'irjri:ale

1 2.51 5.32:?

8 050 000

8.0:0 55:1

7 978 701

7 973 447

254

U. 173 33!

Cxrbiii.^nU ș: Iubii lianți

2 t iu :;:;o

2 306.000

2 294 061

2.263.346

2.26S.S46

2.2 30.005

FiF-se ce Rch.’rph

ni4.ni3

606.000

616.27':

ȚiOt/UC-J

560.055

546.978

TmspcT

50? .00 3

2£.£L<?'

25.21 ii

25.1 32

25.1 92

35 672

Pesta, iclnaoniiinicalii, iad o, Iu,

i • i tor nfsl

1 '716 ilOii

i sy-3 ccc

1.310.797

1.367,35.7

/- :"-r:4..669.767.

-2.420

1.5 75.4 14

.17 ateri a ie si piaslaii dc scr/cii cu

' ■ ' \\ '


col'


/4A-lcr<?? -7x>^■kt,


■"3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

AC r iVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTH PUBLICE Si ACf'IVlTATI FINANȚATE [N'JEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRIi

31,12.201-f


ANEXA 7b.2Capitnl S Grupa/ Titlu Articol: Al in eat

Denumire in (ti câtor

Credita

da

an uni amant

Credita buțjuLans

Angajamente!

Liu<je(.iLre

Angajamente

lOtl'dlij

Plăti

efectuate

Angaja manta legale da plătit

inițiale

definitive

A

B

■t

2

3 '

4

S

8

7=5-6

::ai<ic’.G.' fur i-: :l i-j s i h !

46.177.000

5Î5 142.330

57.97(5.700

b.MGtJ.-Jh 2

5/.590.6b'/

-135.514

209'30

Alte bunuri si serveri pertru

i

ii :1: (.! I-1 •l?i u h:

funClidriLi l:

27.616 000

29.3711.! 3 i-1:

23.001.3/1

28.90/.22 8

2 83)96.720

1.580

2902

Pepsi.-? ti', cu    i le

13.161.000

20.358.960

20.773 959

70 196 804.

79.110.7(59

70 046

2003

1 liuju

(5 900.000

3.48,7938

3.486.421

3.306.9981    3.396.008

200301

1 !i a:iu. pui i:ru ui. HCP:

24.338

24.006-

23.197

23.10/

200307

Hi arin purilru ariiirsla

3.900 ooo

3.463.831:

3.402.421

3.2ti2.0(J1

3.262.901

2994

Medicamente si materiale sen'lire

220.000

159.930

1 89 403

167 792

182.797

200401

\iudi i ri(2’ i la

’ 70 000

14-3.333

135.912

133.301

133.301

200402

?Z<d3ricl« istf-i Lcîr*j

. 29.000

29 0-38

31!.5/ii

2E5.O/6

2(5.9/ 5

200404.

Dcz-nfcciant:

21.009

21.999

2C.515

70.515

20 515

7.000

Huniri ds iihIi.th Dbi«cli:loi da i'lvL::l!a'

.    ■ 2.437 000

1.2-39.000

1.1 /U.251

1.14//I 21

1.214.84/

-8 A826

201:5 61

Uniforme si ecliicarrerit

■    3b 1 990

151.003

151.333

143.906

143 619!

760583

! .FHj °' i F s; H£U:ftSiU:i de p?.l

: 200.000

200 000

203.000

29-8.600

28/3126

-5/.82b

201:523

Alic colecte ce inventar

■    ■    l.8/b.000

6.56.000

826.251

694.315

864 715

7685

•. i teta sari Lrrir:>rf.'i'r):i

!    ■    619.000

020 000

461.312

463.988

483.164

-38.088

20OS21

□ eolasor i.nleme, detasar', transferar'

j ■    ; 355.1:90

356.000

274.467

272.24 1

392.329

39 .-6 8 8

70851I2

1 OîdIfhhi : in Sil ninalak:

|    464.000

290.000

1 (5b .(525

136.525

16(1.626

2211

Caii. publicat! si mate ia ?

l: l; ; ;i.i ■'! ilj :'i 1 u i'-ij

?!■:!:

1il8.00u

302.601

281.611

26 ■'.61 1

2312

(’ :t“ik j!1 h r: I a :-u    !ijrj

1 7CC CCC-

1 7:1.15 000

1 765 220

1 75-1 52 i-l

i 754 r-28

i

2213

Prerut're profesionala

€22 CCC

264.800

724.734

175.399

175.383

2-314

Proiecția muncii

1 3192.3-33

1.516.88-0

1.408.38 7

1.369.240

' .1508.24 3

■ :i 1 n

233-3

AII e ■: :l ■ f ho t: h

95.284.993

96 015.880

55 559 048

95 ,ț£L9?3t

■399A74

233-393

Prime    hfJ j,:rme non-'/HlH

39.999

48.386

30.808

30.609

,-îT 36.893

2 33-004

C'nl'ii

1    7.000

:.289.988

1.228.583

1.226.8/0

vî’,225.9/0

\ ■

Alic cIiîII.j 1-3: n.J tij'ljfi si scorcii

93.896.003

94 78!!.-30-8

! 14.301.5/4

3 3.03/.4 20

T"- 94-9 33.644

.    .-396 424,

C;,


/I

L'^rJr


■WlpiW J-1LUA l_

M

fl


43 4 56.84 □

3l.815.812

13

3.3&4.C7B 23.197

3.946.0/1

ți 4.90(5 3 S. 592. 1 fi .5'2

9 062 7.0-16.646

2 917 2.069 P,/6 4.94f.î 255 49 ! .364 300.879 11ii; 4 65
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


ANEXA 7b.2


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT» PUBLICE SI ACT IVITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31,12.2011

■ IO i

Capitol J

?rufJd i1 Titlu Lfcol i' Albeai

Den urnire fndiciitor

B

Credite

de

an amant

Crodite bugetare

Angajamente1

LuyuLaie

4

AiicjajamunLe

leqal^

Plăti

efect.li alo

’    ......S ' ■

Angajamente legale de plătit 7-5 6

Cheltuieli

efective.

Fc“i iti-jEt*

!- 2 -

definitive

■1

3

6

8

fi 7

TIT - LL VI11 AS 1 s 1 =\'TA SC 0IAI A

r

3.000

1.000

1.000

3S4

384

364

5702

Ajnlnara sociale

? occ

1.000

coco:    084

384

384

5/0203

Perete de :ti hsi

2.000

1 000

1 . L'u Li

384

■364

364

70

ci i'-'i. 1 j :-. ■ re capital

3P flțj /. 000

35. <: 7 fi

3G.S21.600

05.808 i::u

35.371.156

35.3/1.507

-34 9

26.~J?0.4o6

,f i

1 :■ 1 UI. X ACTIVE N-FINANCIARE

□e.aor.oou

35 075.000

36.021

35 668.801

36.3/1.158

30 371 507

■340

26 //0.4 85

; 1 ::i

Active axe

ob.tlLi r.ooo

06.075.000

30.071 053

35. £60.001

35.371 :i58

35.371.507

-04:i

70 770 485

71010'

Cor iu Ir. jelii

îi.a/.<.ooo

2i.roooo

71 3GS 000

20.885.003

73 756 956

20.76/.564

-008

7.570.006

710:02

fV.HK.ri echi; SUI Cil le si rrijloar:? de

transport

4.328.0(10

4.012.000

4.328 000

3.840.609

J.545.674

3 545.415

259

1 3.87l:.!!70

7T'1C3

ti'.elul-.L.i, aparatura Iji.'rLL-y si nlle

active corporale

9.744.000

8 745.005

9. !A4.01)0

M.tiTf.i 7^9

9.654.230

0.054.733

£.000.0/0

7i5130

Alto cvJi'jd Hkf

1.481 000

i .    ! I . L> Lh J

1.4 31.000

1.466.040

1 414.735

1.414.295;

3.315.775

£4

VI Al 1 FF ECTUATE N AN! PRECEDENT! FII

RECUPERAU. lN ANI II. CURENT

43.444

-43.445

43 445

1

sg

riti.ji xv :j: an efectuați/ a\ av::

PRECEDLN 1' SI RECUPERATE

IN AN Ui. CLRETT

-'-j.4'15

■43.445

z/.b

£501

Elari efectuate in urii pr a cei iar: ti ci

■erxicsrale Ti ii;iu; cuient

43.445

-43.445

43.445

P'.Lili o !(■;(:! 11 a le T aici precede; 11: u-

recuperai e in anul curer-l (SF)

-43 445

-43.445

-43 44.5

0    : 1 i )CU ATE, S ERVi C1! LT I >h 7VO: ’AR E P U !J L!! IA

7.201.210

5:1.50 FI 000

68.002.000

■    53 940.034

52.048.884

53 937.752

11.132

■III 551.773

(11

CHELTUIT.! CUF!I-N:P

49.117.000

4,4/02 ooo

42.062.250

4 7.1I52.730

42.641.008

11 132

42.235.124:

• 0

TP'LUL i UI ILi II.IEIJ UE PERSUXA.

6 998.000

6 695 000

0.500.425

G.583.425

b.ătOl.r.jS

6.581 826

:oci

■Dli(;l 111ieli' salariaie ir Larii

5117.0:::;

5.204.000

5 1 33 039

5.1211.036

- oT-^oiis'

5 147 751'

108101

Salari de dî.Zî,

4 bX.Od-O

4.fîLi2.L;!:L

4.540.74&

4.540.74:1

"/154O.7^9

r X

4.557.12-4

..■11:0.105

Sporuri penlrij condiții de munca

603.000

578.333

560.983

560.933

.-3 ''■■■-    500.9SOL

5b3. 737

v.i'Sroiț

Ai le spnn.r'    j

1.000

1.000,

7^8;

240

^'46

156


'3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIViCATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR [NSTITUTI1 PUBLICE S! ACTIVITATl'FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2011-ici-

Capitol i Grupa ! '1 Itlu Aitlpol; Al'neat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugoțaro

definitive

An gaj amonte huqetare

Angajamente

ieqdle

Plăti

u fee Luate

Angajamente legale de ptatit

Cheltuieli

afective

inițiale

A

B

1

2

3

4

5

8

7-5-6

8

1001'0

?nri-:1 pur: I iu po:-li:i. ocu^ala |ji ;i'i GUiT-Ul

2.000

1.958

1.558

1.34?

100-

“L-mi a'ereo: plătii eu ora

6.000

1001'3

Ir idui ruralii r?u dc:uL;£rc

£> 000

2.000

7Ji :i

780

;-so

780'

100130

Ale dreeiuri sa'a riale in bani

47 000

■ 2J.0OO

■    23.371

23 371

73.371

. 74.H-08

1003

(■i::ir',liiLi:.j!.n

1.88 1 000

1A91.000

1 455.1-iiHi

1 A35.386

1 .455.388

1.434.074

100301

Cor:l:i:iu:ii d« asiq. i? ar i soc a Iu du

stol

i    1.1 55 000

1.2 li ii .000

1.07-3.6^1

1.073 641

1 "711 H--1

1.98< 40 7

100302

GniihiuuLii dc nsigj;_ari de șomaj

i    28.000

7 Fi OO'O

23.31 3

25.6131    25.512

25.573'

I00305

Conl-inutii d« asiy. i.riii șoca In du

I

sunate te

■ i    .78" 000

27/.OO0

266.90S

266 95 8

700 911 Fi

2;-7 G(j9i

100504

(^oiil'ibulii du asigurări JCfllru

I '

accicenLe de nun:;?» ei Liol pi :ifnsi:riilu

| ■ 18 000

1 fi.000

13.602

J5 007

15.602

13.62(1

100300

Cii'iiribhlii eeoi.'u ut-i icedii si

■ 1

intern apatii

1    17 0-000

fio.000:    68.432

68. <37

68 432

<2 761

20

11 l’LUL li CINURI CI SERVICII

j ' <2.119.000

37.407 000

30.768 îiofi

36.268.805

36 257 673

11/32

35.653.2.95

2001

Conuri si servili:

!    H2.iJ511.000

33.1fi3.00C

29 .<45 -(36

70 4-15.100

29.439 654

9.332

29 12:1.466

200101

hninilui- di; :)ircJ

110.000

109 000

li 14.430

104.430

104.430'

177.840

200102

r/ate.'iale per-ti: i r:' jra: en:a

116.000

1'3.000

104.959

104.059

104 559

167

20 0103

li iciilLL, ?lui’.inf.l si fota rnovica

1.000 000

fi?s or:r:

709.404

120.404

732.028

7.366

844.41 l:

200104

Ape, r:Hi:a. si s?îl:ji::11 aLl?

.<5O-.DuO

267. OCC

207.000

767 091

255 5H7

409

750 fi 3";

2 00i 05

Carburanți si Iun:itia.nj

j    770 000

Mz.oot:

<86.602

458.002

. 456.302

432.fi0S.

200100

Piu=iL2 de schimb

210.000

770.000

10 6 544

153.348

163.5-'-3

170 442

200107

1 rariKpoi!

2.000

■    2 CCC

1.060

1 059

1 050

1.050

2001 oa

Posia. telpCAin. rural ii, rrXHi, Iu.

interne:    ■

.    30 0.000

757.003

2oo.::in

,..i2dfTt)flr

"■    204.324

1./3 7

25-'.. 640

700100

PAalcrlde s' picsLari de saivici' cu

T-"

Caracter furie! c-iif-l

76.2 ’.V-. 000

27.1 7 7. C 3-3

26.93fi.S38

76.9.5S 836

26.393.0 81

T^xvi-ip..

Alic bt.nj.-1 si servicii perind

J

1 s    ••    1


‘T’

K


?■
14


MUNICIPIUL HUCUREST1 ACTIVITATEA RROFRtE


ANEXA 713.2


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT!! PUBLICE SI AC TIVI TAI I FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2011Ca pi lai! rupă/ Tril li tiuui' Alineat

Denumire! indicator

Credite

de

angajament

Credite

initi^ln

h l j got ara definitive

Ariq aja rri eri te bugetare

Angajamente

legale

Piști

efectuate

Anga^rriente lețfrilc de plătit

ChtilLusel]

efective

A

B

1

2

2

4

5

G

7=G-G

a

l!ll'ti:i l«rti SI 1 Ji icl.

033 000

043 000

4.55.163

400,153

4 05.163

454.452

2002

HeparaLii curente

3.260.000

5.1 91.000

5.016 543

5. Li 11:. 2 7 3

1311 6.343

5.033.'. 72

2003

! IU Ud

1.200 600

1 93 001!

16? 500

107 355

102.300

1 09 877

200302

i-'raria rujnlri. țmjffifl’e

1.200.000

193.000

162.300

102.322

102.300

i 09.677

2004

b'e fiica mente s i-m.a iu,- iv.iu sauriaic

400. OOli

155.220-

77.253

77.253

77.255

73.106

20040'

bl ed ica :ii u :ift’

■ion. o:;: :■

!>;î

? 270

7 770

7 ?70

?fî 400

200102

r/.rfiHiîH'fc s^niiare

mo ooo-

Yî'î.ClC

6' .641

01.041

01.641

26.779

7OO4O4

l'iezir.fecinnti

200.000

27.025

13.336

12.336

I 2.386

1 7.66.'

2000

Bl Ulii du iiril'jrH uniec.lei™ rie inventar

4-it!.::::::

ilrili.Oiiii

271 i-'.i

771.711

771 ?"

2i;:;tii

l Jriifamne și echipament

. ec-.o-oo

35.003

26.627

26.327

20.327

200030

A:l0 obiucl-u de ifiv^i i-xi

38U.OO-5

325.000

244 384

244.384

24i.384

deplasări, ristasari, transferuri

03.30-3

22.00-3

10.539

13.133

16.639

10.539

200331

Deplasar. intuirie, ilulasaii.tranale.'riri

36.300

14.000

11.225

11.225

11.225

1 1.225

250602

Utipl^sHi: ir: sfra:r?|.ye

71 000

5 000

7.314

7 374

7.314

7.314

70 -i 1

Cart:, publicații si malaria! e

; Locj.'in'j'ilaor

0.000

i i.ooo

7.701

3 76'

5.7FJ1

2 780

20- 2

Cur:tu ilfanta s: ewpelita

'    : 750.000

400.000

335.393

305.693

365.6 6 2

205.093

20 3

Prcgatic u.'ofe ui anala

rO.ooo

20.000

. 12.171

1? : -1ÎÎ

12 141

17 149

20'4

Pi ulc Jid r nur ic i

1110 000

131 5-00

1 ir-.77:;

104.200

102.941

1.203

172.361

2020

Ahe nhetuieli

1.696.000

S03.0CC

74S.134

748.184

74 Z.525

355

777.l!i:ii

70300?

Erei-ecel ai leprKtemare

100.0CO'

203-004

C.iin:

500. c-::: :■

136 401

130 401

130.409

133.435

20-3 030-

."lIIl? Ci idIir.Lrii (■,:■ Iiupi.i:' ai ae'vici

i .001: 033

011030

609.7.13

CCG. 7 £ S

o 2-9.4 24

335

564.451:

/L

C-H 1 UIH 1 d- (’.AFITAS

7.20-1.210

'O 6?1 57.5

;3 343.00-3

V. 162.': 04

11.162.154

11.102.104

(7726.140

71

T'l.l.L X ACTIVE NETINAA'CIARE

7.731.210

■'0.621.2-53

'3.640.000

1'.'(Î2.'(J4

11.16 Al 24-

1.107.104

0.726.146

7101

Activa fixe

7.051.219

9. 85 1.500

: 2 200.000

$) 004 ?0:5

i,zO;^i4;7li

'^34.255

0.307.726

-. ,-■1 0-10.1

CoriS j ur.î'i

6.016.21 ti

5 051 670

6.700 000

4 790.766

/' 4^96.768

l.'/^i. A: 3

3.!?!)8 52-1

P/asini, ec.'iipanerts si mijloace da

A- A-

,„. /


■ y

te*

1. ,, .,%


15municipiul bucurești

ACTIVITATEA PROPRIE


Hot. NrJ.U/ AhlEXA 7 b.2


.,-..-4'

lJ'^'

1.$


Capitol 1'

CiediLa

CrudiLe txi(jstare

Angajamente

Angajamente

Flati

Ariqa^a rnenle

: Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumine indicator

de

inițiale    i    tlul'lrilti'/B

bugetare

legale

efectuate

legate

i efective

Arlte-ui,(Al Inoîit

unqiiian'ieiit

I

de pJa Lst

1

A

Ei

t

2

3

! .    4

5

6

7-6 6

_ 8 ..

har.spw'l

053.006;    7ș .j j j

053.000

535 639

939.830

H3!J 830

!    71Q17H

710103

Mobilier, apora1ura bino^ica si pite

H:;Livc cu: pu :<j ;e

117.000

' 56.00(1

1 17 1100

I

7' 0 '■ 30

Alte    fixe

(15 000

5.650.630

4:425. COC

3.655.646

3.655.643

3.855.046

576.263

7" 03

Reparați; capitul0 aferente activelor

f'XU

150.000

069 500

-. 040;

1.557.649

1.567.840

1.567 840

IA 14 4.p.;i

34

ri AII FFFU 1 UA. 1 P IN ANI FHFCI-IJrN 1 1 HI RECUPERATE IN AMIL C./RFNT

65.450

65.450

65.450

85

10 ui XV PLAT. EFECTUATE ;N ANI:

pRPt.’rPi iP\l 1 :-;i KI-CUHi-'RAI i-IN ANUL CURENT

-05.450

■ 65.460

■65.458

6501

P'aii eleeli.r-le iii R!:ii :hecedenli «'•

.-eCLpC.T.țe :P. L'.llLlI curent

-65.452

-65.450

-e-SAbO

85C101

P pil fiteQlhfite i'i iii firRcedenli iP anul CUPunl. ț£r)

-65.430

-65.430

-63.430

5010

1 () 1 A . C U l-::. TJ' EL 1 -S ECTI U\Crt F UNCTICNARC

1.0 A 5.310.000

075,001 OO'D

950 820 1 36

023 137.973

0511.000 028

(14 153 045

N 7 6.53 8.307

04

CHE..TUIFU CtiWJI-

1.045.21 O.OOO

973.263 000

951 076.070

323.410.907

650.256.962

64.153.945

8/6.635.20 ■

10

ITILUL I C: ILLTUIELl DE ^ERSCNAL

303 o-:;s- ooo

321.0'4 000

330.648. 70'

328 634.00'

321.049 417

0.734 584

310 7?2.9.5-

20-

“11: u: 0 HtJNURI HI HFHVK'll

6,'6,168.000

644.246.000-

6 20.423.369

594.726.122

537.306.76 I

57.410.2.6!

356.9:4.942

<1/

HTLUL VIII ASISTENTA SOLIA. A

1 02.000

-.01. COL

I.OO0

364

.    2tT'-

884

FI A1:1.7-LC : CAi L. A ANII 1 'RlCCDENT: SI RPCUFI-KA:- INANUi cum NI'

292.833

257.534

257.934

257.934

u;

fitli.'l XV PI ATI FFFC l'.'ATF IN ANII

. PRECEDENT! SI RECUPERATE

Ăl ANUL CURENT

-7 5 5.20 5

-257.03C

-257 934:

.^-■-■''^'.257.954

i

A.TE SEHVIUII PUF.I IO (JFNFHAI 1-

4.142.232

3. OS 3.000

3.635.437'

3.635 4jsf

1s.'50o:b3;l

,    1JZ./!?!.?

3.550 i'O

- T-

CI IEl. tu ie li curente

4.143.030

5.555.000

0.044.064:

0 6-14rf/O4j ,<■ O

!'    ^.,3.509 765

' ■ ' \ \

. \    L14.705

3.550.' : 0

■*E:‘r j ?


rt.-*.    ...


■>,'-'7'

MUNICIPIUL EUCURESTJ ACTIVITATEA FKOPRIFDETALIEREA CHELTUIELILOR INSTJlUTJIPUBUCESIACTrVFT ATI FINANȚATE INTEGRAL SALJ PARȚIAL. DIN VENITURI PROPRII

31.12.2011
Capitol i1 Grupa/ l'illu

A s Huo! Alfneat

DoriIUN 1 rG- Indicator

Credite

tk

uriiftijarrient

C re J:ta

buuetarn

defuiitivB

Angajamente

bugetare

Angajamente fr.-rpî I c

Plăti

efectuate

Angajamente lotiarc de plătit

Cheltuieli I efective

.............

h 11 Lia Itf

A

B

1

î

3

4

5

e

7=5-6

5

1 l:

1 ! LUL I CrCLTUICLl DL" PERSONAL

2.03 3.000

2.280. i 96

2.280.196

2.147.043

130.1 c-0

2.170.026

1 CCI

Ljhchjic i Li rJ IrJ Irîir-! *!l H3rl

2.1-45.033

2.310.-8 00

' .790.14 1

1.7 90.14'.

1 085 667

104 AS 4

" 7ufi

iccia-i

6a ari' nș hnzș

1.313.332

1 H-IChlO

1 07 1 901

1.321.90'.

1.530.434

91.467

1.550.843

m.'.'.mG

SDOrLT? pcitli'a corul iii. :Ik rni.nna    ;

mii ::;i:i

S 5.3 30

85.000

85.000

/ii. 2 02

6.533

.,- o.; n;t!

100106

/v L-c -f pui ,j : i

7.399

1.0-30

401 i    40'

4i:i

•I0GI1CJ

-i:ii:1 n-ani-u posturi aCL'pala D'i.’i ciiirihl

75.090

ni

31 000

31.000

74.021

6.379

76.063

■i tut

- rc e m r-iz-aii i do dolcc wr l-?    I

2.000

1.830

1.839

1.809

1.83S

-=003

Ccnl-ibd!::

000 000

572.000

4S0.055

4 511.065

401.2HH

28.077

471. OS 1:

100301

Uii'iîi LT'.j'r ne ssiguTari aceia c dd

21.737

E-tut

-150.000

425 003

3S7.385

337.306

343.268

3--L-. 1 CC

- 00302

Curilnbulii :l = as'gu'sri de șomaj

, ' 12.000

1 L.000

i .256

7.2511

-5.566

473

G 555

1 00303

ConLrbutii <ls asigu/ail sociek-j de

i

sa raiale

i    iiioco-    : 12.000

32.86/

92.86 7

l! 7.-164

5.466

Si!.722

188384

tTor lilki.lii de asigurat- pertn.i

accidente cc manca si boli piukjsionale

' 6.0I18

1! 000

5 050

5.683

4.7/9

361

4.929

mo noo

Genii tuli peri Ir u LoncHilii a:

iridțrrriribal.ii

,    13.333

■m.obO

: 7 047

17 847

17.065

778

14.37-9

Al

NI LUL II DUHURI SI SERVIT'    |

1.696 aao

1 334.300

563.863

i. 36 j.!i65

1 .362 226

1 046

1.976 474

200'

Litru ii si sm t'icr

433.030

4S/. '3 00

47tl.05c

'S7?j

477 017

1.643

475.159

200'01

Fum iii iri ne binou

20.000

pa

22.330

22.330

22.323

22.657

200'07

Maieridc oe.iiio GLi&țm'H

- 000

' :02

200-02

lical/il, ,lur-i.!!nl s:luda metrica

02.000

65.000

1:1 315

51.316

61.316

6'. 3'6

2001 LV-

Ana, c.hiih! s’ saiubrtats

S.OCrt;

tio::

13.373

13.873

18.073

'O O7-1

2001 Oii

Sarhn'-anri si.ubi'fiiriLi

20.0C0

7: ooo

19.81

19.917'    <..    '111.174

<    ;t| 043

' 9 043

7oc mo

Piese cc- schi; nb

fi

3.000

2.065

2.H56

/ ' " .- ':''X

r

5.343

2831-37

_ra.- îs c c ■ i

9.C33

2.000

2 777

2.723

■Ț:i- f ."2.722

'■ \ ■. •

■i

2.722

Fosta, le ecomonic7.1L rădic, 1v.    j

i ■

'l li

■T;.ol X--

i Ten: el

75.000

68.300

86.660

G(j.ttsb:J| |!    ,    bb.fin.!?

V.    t

G5.S5G:

vz


ii/


X li/17MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


ANEXA ibJ.


Ca pitei I (3 ru pa ; '1 i LI u ArticolAlineat


Denumire i ridicatul"


DETALI EzRKA CHEL E IJIELI LOR INSTITUT!! PUBLICE SI ACTIVITATi FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2011Credite l_ da I

a n gaja m ent


Credite bugetare

definitive


inițiale

—2 '


200:09

200130

2002

2005 200501 200530

2006 200301 260602 2011

2012

7014

2533

2032:32

84

55


550’


?50'o:


61K


M ale.'iii & si cresta r de senici eu

LjJrtJ Ltcr fLTLliOl ial Alte bunuri si sa iu ici; panlm intrelTiere îi funcționare Ha uar a I il l:ui ii; i :e

Rit-ii d= natura n'nia : ițelor da invar i:a-

U.Tfo'ne si echi.c&n-ient Alte ubicui u de inv■; 'i1îi.'

Lleslaser. dr-laran, I; anal arau Dopltisar interne, cela sari, transfera 2 Deplasar ir' sTainalaln Cârti, publicații sl materiale dneii'Tiarilaie ^-ețiiiLire prafcscnsia

■ eler:îia rniiii::ii

! A Le il tehui s: i

Alia cheltuia i r:u brunii si rarvk;:i

■ P..ATI ErFCTUA'l'r >N ANII RHH.CFI ÎHN TI Sl

RECUPERATE IN ANUL CU RENI ill.jl XV PI Al I .--l.-C l'EA :L IN ANII PRECEDlT-TI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT PI aii elaniualE ir aur pi uiiadanli u: re ci Te rate Ti aiul ci nari:

Plăti efectuate r m i precedent: s:

luuupiu ale .u anul cutdnt 7;5-)

ORLINE PUBLICA C S'Gt.lHAM A NAI IC NAI A CI li-, i'ClLI.I CURENTE


21 a 000

75.000

153 000

20.000

70 000

60.000

-10 000

20.000'

4.000

34.000

■ 7.000' ooo.ooo 090.555


715 uiltl

703100

122.000

5.000

fi 000

43.000 34 .000

9.000

4.000

23.000

5.006' /'■ 7.000


■lei-

Arițjajan iu ntd b:jr|ețare

.........4........ '

Arig^jaEiionlâ lega Ie

5

214.9101

Plat]

efectuate

6

AnyajanioiilQ legale du ijlLil.lt 7=5-&

Cheltuieli

efech'/F

—*—

205 647'

21-1.909

2 14 900

,    77.064

77.364

'7 7.064

. 01.5‘Jfi

50.700

55.7:!!j

50 700

90 706!

■    4.372

4.372

4.37?

10 564:

306

4.372

4..; 1/2

4 372

10 276

47.77-

42.72--

47.721

47.7?'

33.633

33.636

33.333

33.336

6.553

■H SqS

6 633

6.803

2 I177

2.627

2 577 I

2.877

22.490

22.490-

22.400

22.4 50

4 756, 709.3421 706.342

4.961 713 004 713.004!


4 75 :ii 709.342709 342! . i

-!> 62 7


4 753 ■ 709.342' 709 ni?!

-3.627


ri^A

-r.ț.


Ai./.''


32. ti 75.000 32.072.000■5 200

-3.000

9.000 26.Jitii 000 26.330 0001


-H 677

■6.627


-11.027

■6.627


10


6 027 2A 566.412 7-1 5-0 11!!


-/V C- ■'

6 63 7>',/■    _,... .0,627

24.566 4 râ. , ' / 24.72 5. i.ClȚi 24 570 1if6 / .74 753 326

1 ■ i ii;' JMUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


Hot. Nr. ANEXA 7h.Z


CHp'tnU Grupa I TiLlu Arlltul f Alinași '    ' A


'0 -.ooi '00: oi lOO’OS :00;12

10011H 1 or: 130 1CC2 100202 1J;:?O3 1003 100301


□ e numiri; intîicaLOr


TITLUL I CHELTU-EL CL FLHSCNAI Cl:2ltbi(2l! da ui ult? in băii i Sălii il t Fi haza

! Spcml cenții ccndllii n? ir.u::;a liidon mizai.; pliidi; unor nerd<i<_ne din

■    undalii

I

hdem:73tf rle de;cga"fc A le dreLiI J:i solarialc in ChcILui-cli sabLi ird<j in 'ia:ura \'ornifl rle

'./rirorrr.e siccnipa.mc.r ubLgrJîurlu C Oi! I: i b l I ii

(.;rri1,i:i::l.ii de asid-ral seci alt de


■'00307

(Jii-ifri-i'iii rte rEssgb'^rj ce șomaj

‘0030?

Caotrinolii ct cs’aj.'v.r: d-jeiik? i

Sî.r.aLula

100254

Contribui' de nsiguror' pent'u

accidenle de nuixia di tiuii pi;ife

IOC230

(Innlributii p-nnl.n i concedii 5:

indemnizații

75

"Tl'LCL ■■ JJiVJKI 31 SI :KVICil

2331

Junei, di muv m:

23310'.

i-umilui Oai amu

200102

P,<ale;iale pe.rtrj Cl^aieili-Î

700-.08

Ir calzi. iluminat s'f-aia moinei

200;04

Apa, dUnai di a a Iubi IhI-h

200'Op

(: ar bei a r Li s: lubrilantiPA


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE SI ACTJVITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2011Credite

de

an pai a mont

Credite

inițiale

liuțj etate

Angajam anta

bklLlGiEAre

Artț|/iJâiriyjLLij

legale

PlaLl

efectuate

A nț]ajamonte legele dn plătit

Cltattttiali

efective

definitive

1

3    .

4

s

■    ti

7-5-3

e

21.510.000

1 li .070 000

'T.67- 770

■ 5.671.220

15.664.426

!" ' " i 63 703

1 3 373 000

9.047.000

0.544/04

0 544.104

0.544.1 04 i

10.006.441

10.203.000

i. 250.000

7 270.02 1

7 271) .021

7 779 67 1

(.0-17.424

i

3.030.000

2.243'ooil

.    7 247 115

7 747.115

2.247/ I5

7.337.947

3.000

1.000

00

00

00

60

I C.^Oî)

4.000

3.341

3 341

3 54 1

3 541

!

75.555

1 o ooo

16 937

16.937

■I 8.53 7

■9.644

4.438 033

3 650.000

3.645.115

3.649/16

3.040.116

3.86 i .486

4.333.003

3.631.000

5.5815999

2.530 901)

3 58055;!;

3.793 :r.’L<

100.003

112 500

f:H 117

36 117

68.117

68 1 1 7

- 3 740 00-3

7.473.860

2.478.30-3

2.476.000

2.641.23IJ

-163.208

2.764.3 ,'4

.    2.770.000

1 m ooo

1.663.000

1.8S3.000

1.565.308

■102.606

2.062.250

'    67.000

4 3.000

43.000

4 3.550

45.111 !î

-3.818

■15 133

,    695.600

447 000

447.000

44 7.00-5

400.022

-4 fi. 02 2

825.2.'7

e

35.556

75.000

25.000

25.000

27 405

211.530

1 liO.Odd

30 000

60.00C

60.000

.    35 066

-5.C56

64.484

1-1.000 003

" i.OOC.-OOO

6.858.656

8.606.80(1

..._. 8 808 898

5.:117.3OT

4.070 000

4.635.330

2.91 2 4|li

3 5 1 7,404

■ 5    3 91-2.404

3.173,38 ■

700.000

21 0.005

21 5.550

ZT5 o’oti

' 7/10.556

100.523

50.000

50.015:

49 1 14

>/’ 45.1 14

■'    "■■,.45:Ti4.

0.50 i

220.000

101.0001

163.262

u.■7^8.2 62

:■ .... 1 T5H.252

" 06 z ?! 7

i    ;

100.000

100 000

11.043

,- ''■ ii'.Tin

■    ■■    ■ T,1.643

1

:l

: i.643

I

703.333

ooo ooo

050 773

|i 05?.77^'

■    ' 7; 653.7 73

1

jl

342.074-V

V-MUNICIPlUL BUCUREȘTI ACTJVI'l'A'rtA HKOPRIE


Hot. Nr. ANEXA 7b.2


Capitol I Grupa! Titlu Articol ■' Alineat

A "


Cernu mi re indicator

......... E


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTE! PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2011200'06 W. o fi

700100

2001 ;;o

2CO2 200b 20050: 200530 2200 22260 i 220502 2211 '

2012 2513 2314 2015

2030 202002

32:102''.

203000

?/ '■>

■Z/ij..

:-"7î\


F'ie-jc <jc scl’ iir.b l->r;sl,a. lelecoenuricalii, iad:o. lv, interne:

Materiile a: pidLilari de aePvicii c:u caracter f-jncVc nai Alte bunul si sip/icii pentru rlielnier; :i! f.j ■ ie;!, ui) a ic Reparații cnnerte

Dijiu.n de natura obiectelor de inventa: lTiil:i:me ai ecl: ;p a 11 i itnl Alte efecte de Tuentar Ueplasari, dctî.atii'i transferar.'

□eplas a ri i n le’ Of i, d a la s a ri, |ra r; s Ier ai: UopbjLi a n in si rai na ia le Ca,li, publicat'i si mate f a le deci om:1 ilare iCorsdlta.nta s" fixps'dzs I P.'cg atirs profesionala :    r;:i e . n. | - ici

i Muniție, furnituri si errramstitde ne tura L'el:ir iha penii u anuala /■Vile cheiti.iel:

Prcicccl s' reprezentare Priise ce asigurare oca viata Cil ii ii

AII? c' e liiieli ;:i: ii.oiju k- se vicii TlTi.LL VIII ASISTENTA SOCIALA - Ajulfifl’e sociale■MI,


Credite

'    Plăti

uftlCtllfi.lij-

Angajamente Icgaîy d lati t ______ZțfȘJ______

-lui-

Cheltuifili

cfccLive

66 576

Creți ite de

artgerarTient

iMjgflîflrc!

fițfinitive

3 "

A n g iijati i an lo bugetare

Angajamente tega Iu

IniLiaî t

i

1

4

127/41

5    _

127/41

......... 6_____

177/41

25ii.;ioo

335.000

;    3C3.303

356.000

5110.1 54

310.15-1

310.164

132.064

t    000.000

300 000

'    08.550

1:6.553

65.552

■    ? smu

2.4U0.U0U

2.306.361

2.306.33 1

2 300.331

7 765 731

;    050.000

350 000

204 .215

264.216

264.216

254.220

■    d.t-co.o-oo

3 2:0 000

2.3:3.457

7 61 H.4 57

2.318.457

37 7.066

'    ;    3.Hr::i ooo

2.863.000

2.501.411

2.631.41-

2.50: 411

343 001

! 200.000

347.000

317.0-10

iii 4.040

3T.--.046

23.935

■    ■    150.000

-.00 ooo

92 911

07 0' 1

07 01 1

07.61 1

;    100 ooo

t on OOO i    02.9:1

92.9' i

92.9- '

92.911

j    50.000

■ -10.000

190.000

5I.603

6:.600

01.600

.    300.000

300 ooo

I56.181

1 00.1 i!1

103.1 Ui!

1 50.'■Ol

000.000

153.000

. 41.050

41.665

41.(i5li

47 614:

30 ooo

330

333

333

330

1 no ooo

46.1125

45.320

45.523

45 620

:J.O1 0

1.120.000

?. 2 7 2. <22 5

1.471.570

1.471.570

1.471 520

1 407.6-64

■    20.019

22.533

2/16

2/ -.6

2.416

2/1 e

lioo.oot?

?1 ii.333

634.53-5

634.505

634.605

■x    • ,,:s

334 .525

.

;:; i? .-iii:

720.555

723.505

,;/22.505

720 506-

300. CCC-

4 34.63 3

1-4.153

11-1.103

/■' 114.133

■,    129.637.

ioo.0i:tț

133.333

.fZ /i"-:

" j - '

•••    i

i ut1. L C

Ti IO Oi Iii

i? i i/j

t / „    iMUNICIPIUL bucurești

ANEKA 70.2


ACTIVITATEA PROPRIE

detalierea CHELTUI ELI lor INSTITUȚII PUBLICE SI ACTMTATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII


T1.12.2U1-15'6


-16 i-

Capital i' Grupai1 TjlLu ArLicul Aiineat

Denumiri? indicator

Credite

da

angafament

Credite

inițiale

huijfitarfi definiți ve

Aiiyajtirnerite

bucetare

AugaJbimuiiLd

lojța'e

Plăti

EfectuaLe

Angajamente k'uule de plătit

Cheltuieli

efective

i

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

3

57(!2: :i

Ajuna ie socialo io numeai’

'.00.C00

■1 pi1'-. lV''j

1 ijlj.UU'J

■54

P LATI Cf LC"UA i O. ; N AU i I P H TiIT \'l | S!

Rl'CUPH-iA11- IM AM..11. CURENT

■ 4 d(!0

■5 7O(|

-:i.7oo

- 3.700

65

I itl.i- W FIJ'T E.’ECTLA“ IM AUi:

F'MLCl'Ui-'M 11 SI PPCLJFPPA'I F

IMAN-, ii (T.iFÎPMT

-'.. II/IC

• ?î “(IC!

-4.799

-3. 700

850'.

Plăti electr ale in sni; precede,ni;' si

rece pa nete i.n li l! curent

<300

-3 700

■3.700

3.700

350'o:

Plîjli wT^cliJHlfc i'i ^riii rrficfiden'i si

■eci.ne'ate iii arul curent tSr)    ■    '

■ /- ooo

5 70(1

-3.700

-4 700

661G

SANATA’F    .

676.110.000

614.201.000

505.303.250

570.413.023

505.637.994

64.715.249

545 fi'9 036

21

1 IJII-I | CURENTE    :

C71i 110 000

6 (4.467.099

r;c„-; myj

570.54 $1.735

505.53-'-. 706

04. 716.323

625.6:9 035

1?

’.TL Jl : CI ICLTUICI .1 CE P:-RSC-NAI    i    ■

232.955.000

257.620.000

267.231.651

256.-35.92;

249.433.051

6 754 i172

24 li. 934 964

10 21

CNl-?Ij.jit! i :>h Hiidin i'i l;ar|i

... miori :î.000

100 469 000;    li! ii 4 7 li. 307

liiii .954.54-1

■64.629.262

4.224.592

182.964.7' 1

10C1G1

Salarii dc baza

' 147.116.000

'.55.925.0001

175.925.000

'35.925.000

135.712.240

7.717.754

144.109 626

■'00135

Spui'ui |:l: iI i. i:c*ira: 1 iri ::f^ munca

. 21.210.00(1

29 200 000

2!i.4;:i;.i:'t)o

iii 196 469

26.305.227

391.152

27.554.397

'001 Oii

Alte sponiri    '

'    17 705 OOil

10 556 000

13.533.000

' 0 754 905

9 774 443

5754I72

1 0.096 606

■ 00107

Ort s j.o.hi iui" Lu! ii

2.433.000

2.060.002

2.J6C.000

2.031.023

1.551.423

173.022

1.957 966

100110

l-w'id 3J<s;r.ri. |:::«hri <h:ijp.ve ,0"in cuir.l'l

3.6/9. ti 00

5.2 Zii. o: 10

4 7711.000

3.77ii OOI:

3.154.711

127.2112

7.220.64/

i oo ■ i -■

Fo.nd tTererl polii cu o?a

6.2:2.000

5.319.222

5.313.000

5.319.003

5.12: .53-2

157A3i

i 00■'2

lr:h::nni/cJi. ::'?!lilH îi:i:!r pe* soare dir.

a 1 rj ■ ljni! -s.'i.'

!    205.220

<?:" r-C't

471 320-

47 1.023

331 0$17

3 li.90 4

403.072

100113

Indemnizații de deie^ca c

145.325

1X130

A te areni-.ii i sa ariaic in bani    i

4.700.000

2.6 5 5.000

2 b26.,3'37

2.529.122

2 3? 8; 664

■'    7 "-' 153:463

2.359.292

1l.Cz:

ChiJI j:

cli ■ELilai;U:i.; r ralul a    :

.    $2.445.932

I2.2J4 ,;;oo

17 033

11.(1-12.55,'

/l'l-.T'16.36/

- ■    2 16.790

11 a 3 72127

103201

"ilchiJi! d-î masa    :

12. /■ 1; .oo-::

î l 443 OOO

■ 1.096 000

11.000 INI 5

7<1 1.393. 410

■    '71-1 -149'

i 'lXCz' z/fj.

10370"

Uornie-de hnar.o    '

23.000.

36.000

35.702

35732

i:    ,754451

-    '    ■.1.34 ■

,'r    25.549

1.0 03

CcntirLiiLii    j

62 ,-j 7.000

56.117.000

06 1101 772

55.5iiii.720

!■' 53.: 72-232

2.2 :3 466

:i 50.612.n25

• >•,    .-v"k5' >

'    AV-

-n -

'?W ,.).

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


ANEXA 7b.2


DETALIEREA CHELTUIELILOR ! N 5 TLTU TI 1 P U R LIC E 51 ACT JV! ȚATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

3T,12.2011

'^leh----

Cu pi lai S

Credita

Ciudile bu£jotar&

^nggjamen^o

; Angajamente

Plăti

Anțrajfefmcntc

Cheltuieli

Grupa ; Titlu

Don urnire indicator

de

iniLiale

def i i rftlve

buțjatsra

[tlțjillu

sf uCLluLu

legale

efectiv e

Adiud i' Adnflul

anii ai amant

(te plătit

A

B

1

2

3    ■

4

5

6

7=5-0

E

■123 2-31

Cunl ijjLj dc aGi3ur?.ri sociale tie «la:

45.251.000

41.524.002

z 1.5 24 000

41.524.000

40.012.320

1.5' l.fxi;

36 269 612

T CC3-32

Conl'i'ojlj de □ aici li-"î-ri de sanaj

1.770.000

1.131 ou-::

1.1111.344

1.04 7.660

075 200

72.599

901.54-

1 323;; 3

Cniteri-.i! i ds a siij;: i sr i ?-r:::irJe ck

salatele

17. ooo

■ 10.313.000    1 2.b 15.003!    I-LIJÎ3J.Sf; A

10 200.517

534 040

5 <17.613

12JJ'24

CoirdiruLi dc a sij j rsci i pcpLixi ?-i:o::I-h:If i:e •Tiii!i::?i s L:r;li pn:ieru!l?

664.000

626.000

559.440

543.150

512.293

20.002

512. 111 4

13-3333

ConTibuVi pe ntn.1 c; r cec ii s i    .

ir :d u 11: i :izuLii

7.777 OOP

2.013.000

1.759.033

■■ .(îfi 3. (J5<

1.667 007

05 117

1.47'.144

71 '

unu: ii i u jnlihi Si s LRvl C i i

393.131.CCC

353 667.000

333.273 06'

3'.4 305 31---

25-6464.665

57.961.IlO

230.764. U,' 4

2001

Buru.'i si sep/ci

■ I <!j .*□    . Li L-Li

111.034.000

i 03.743.525

92.237.741

5/.150.31 6

6.126.4 74

100.061 09i

A li 11 iii

1—.j.'11!lL/i: i.L Li:i;111

2 066 000

: 753.296

1.621 414

1.4 32.565

191.679

1.515.225

200102

Materiale aertru cura Ier ie

■    -i5.2H1.J3J

3.122.000

2.612.911

. 2.432.297

2.1/' .444

701 .4 43

3.1:7 1 353;

AJiriiJiî

1 r:l:ej 1 j-'i 1, Ju.'ilinal n-i furia iiiCLiica

.    4.1S3.333

4 342.5 00

. 4 306.142

7.670 967

3 8'9 115

51.472

14.555433

200104

Apa, canal si se! ti stil ale

■    ’ 4. 6 .Ti. 3311

4.02 0.000

3.947.612

3X79.437

3.400.436

/!) 100

U.383.33--

200 '.05

(Tii laiiii- il' a' r.j:; if:rii;li

■    355.001

JiS.OO'O

767.6:17

247.576

242.354

144

252.466

200■06

piese de schimb

'    .3 /54.OO0

2.570.020

2.692.133

2.047.936

1.771.4 36

2 a;.; too

1.623 432

200■07

Transport

02 (100

94 .ti::;:

1 ,'.011

13. t'Â 1

16.375

3.-340

1 0. i 63

200'06

FsjHld, iFl^OtJrisl l LlftJ . lijd'Li, :.V, irlc.T.et

1 373 000

1.7S9 .(kk:

1.540.//O

1.415 234

1 346.356

66.920^

1X64.1 9,’|

200'O1.)

Matei ia le sl ?j: astei i i!e iu; vicii Cu

fi" IsHCjPr-cl

33.319 000

25.1li2.uOO

31.563.703

30.022.461

26 1 '4.366

.912.1'5

22.346.40'

200'30

A te iciu.ij'i si se-vic'i pentru

i'helinuiL ai lu.istiortarc-

60.044 000

57.094 000

54 9 9 616

47.134.571

44.340.332

"2204.149

47 103.549

2002

Repnia iii r.iu arte

.    12.076.000

15. <93.000

14.242,420

13.71X.722

,1 1 '-134-;:-j / /l 7T54.3':'4

■7'.5QCi-.-325

' 2.605.0/1!

2000.

Hrana

1 6.037.000

15.'10 000

'4 537.961

12.1223173

0fj6.06l!

12.946 637.

20030 1

1 li H ia ua: il".j l: h i n lt.Î

16.627.000

13 7 40.000

14.537.S51

13.122.372

/Ț.A2.1,64:3'4

.....1 3166 i 14 k!

12.549.5371

2004

Mea icam srte si materia!? sau Taie

21 53316 piu;

104 4 2 6.1 :oo

1 39.t;5;1X25:

1111.'-14.14 3;

;j 132 ..Ci 3-573

■' '43.353.570

i59.;i;;6.i 2-11

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACUViTATEA PROPRIE


Hol. Nr..4tJt.

AH IZXA 7 b.2


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTJTUTII PUBLICE SI ACTMTATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12,2011


-Ici-

Capitel / Grupa '1 jtlu Articol i' Alineat

Den unii re indicator

Credite

da

ao.t|ăjar iient

Credite

1) uț; ulufd

Angajaracnte b Li țjela re

Angajamente

I wyaIu

Plăti

bfuuluâLC

Angaja mente IcțjaFa de plăti L

CheltLikdi

cFertive

inițiale

definitive

A

fl

1

2

4

5

6

7=5-6

3

2;: iv ■: ii

Medicamente

129.572.200

I24.Z06.000

124 .204.550

124.206.000

«-..655.807

42.572.! 93

i 03.606.947

722432

Materiale saii;lu!c

■    60.506.0': III

4.7 >73 000

37.574 033

05 757 306

30 780 007

2.1J ('■. 764

42.877.018

2254.33

{,    32 Ot 6.300

24.624.000

22.500.266

19.205.524

16.759.016

2.600.006

16 20?.534

733404

Dezinfectări!

'    7.510.000

7.4 70.000

4 020 235

3 856 253

3 555. MII

333.10x5

3.56 j .3 S 3

2305

Cunuri do nf-liaa ot:iFc^fil-.'ir de T.venlar

•    1 3 277 000

9 037.000

7 531.803

6.783 34?

6 4?9.974;

363.390

1 69x8.683

29350 i

Lr.KorrnF hi echipament

i    t O’CCOO

e&e.ooo

62 7.672

208.350

261.821

30 008

4 i5.544

?:iono3

I Frjede si accssoii' de sat

2.320.000

1.383.000

624.71 i

206.505

529.64 3

186.940

490 674

200030

Ahe obiecte de Tveiilar

9.262.000

4.253.cot:

0. Oi 31.4 11

li. 744.556

5.058.4 76

149.862

797.632

2006

C::il HHdri. [Jtiirhrîri (iansfe wi    1

301 000

311.223

ÎS 7.340

159.774

1 7,5.375

3.399

'..i3.32i-

200601

Ne.n a sari ioitero e, c'etaeai i, yar istr'i: i ij: i    ;

226.000

113.233

2 ii .36 7

4b. 563

42.164

3.399

44.774

200602

Dc a: u :i<:r i in u 1 ■ rj; i<-1 ?i 1 h

105.000

1 93.555

130 073

112.711

113 711

90.131

2002

Material? de isbo- ator

■ 3.108 000

'..963.003

1.634.932

1.693.344

!. 2 29.984

103.800

1 .327.654

201C

Cer wlarc-d e/.vt :li s.i e    1

■ 633.000

«68.000

t!59.'.: 5

523.1'! 6

450." i<

464.244

'AC11

Carii. publicații si rate dale

dOCUHllMtlfJIC

106.022

262 000

200 004

I 363184

1 37 5112

4 .092

-.33.270

2212

Lors.j'lanlH si Fxpeiiiza

. -1.-753213

1 0i4 000

740 694

713.894.'    676 3x80

34 .008

651.624

7313

Pregătire cpVes'erala

: 601.230

522.000

34 7.542

27 7.581!

21 4.674

62.7 4

267.8^ E

2314    TiuItLElîJ ui.j.icii

I    ' .051 00 0

665 000

40LI 85

417.330

367.237

00 093

562.1 32

2320

Oih=i|bier judisiare si extrajudiciare

dus.9t.L0 c'i.i <j(J i.i:i ir1 K-prH/Hfitea.'ec

r.lFH’selcir s:a‘ul.i, doT-'jH

d:sp<i7:lii.rr i sg cile    !

8.000

25.000

2020

?-.4e cne.taieli

6.444.000

4.653.222

4.643.11.’

4 406 7(i5

:i.i 54.1:44

212.710

2 îi: t!. 1 -5 u

205001

Recoiba s. pujjcly'u

13.000

17.333

6.4?6

4 8x39

4 305

■1 3:53

20000 3

.■':. i.ll<J d(J dtll.il.IfJ.'F 'Kin-viHla

94 or:=r>

33 003

74.042

20.902

17.621

3.401

17 344

202024

Chilii    |

1.04’ 022

9x50.000

S53.OOO

764.767

747.766-

2 ș. 091

707.0'. 1

203233

Alte cheltuieli ou burați s: servicii

4.606.022

2; .653.000

3. ti 55.000

2.408.167

2 420.800

' ■>    ,'11-l! 213 2 7

2.580 ICO

P'..A_I CrCC“iJ.ATL !N ANII HHL-.Ci:'.)i-N 11 iii    J-

'O '■

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

A07IVITATFA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT!! PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2011-lai-

Capitol / Grupa i' 1 itki Artico? Al mea:

Denumire indicatei

Credite

du

anqaiameiit

Credita

bugetare

Angajamente

Lnijulme

1

Angajamente

fi+yiilu

i    Pteti

efectuate

Angajamente legale do plătii

Chelia leit efective

1 r 11 Lla 1L*

definitivi}

A

.    B    .    .

........

2

3

4

5

6

7=5-5

RECUPERATE ANUL CURENT

-230 Dt)::

1

-    -\Ki.7l2

-1 :;o.7i?

!    135.712

T.LIe' XV PLAT: £rZ?C~LATC IN ANII

RR E CEO5- N': ii 1 T-CU I ’ERAl e

IN ANLJI. CURENT

■2ăe.tC0i .    -136.712

136.712

-136. Cl2i

0501

Hal; e* Iad rate ir1 ani: pi«<iederii: si

fp'/.ipFT.vș 'n anul C'jifint    '

-230 :::j:i

-100 712

-100. 71 2

-136.71?

aco-i c i

Plat: efectuate in arii trece de ni si

.'ecjpi-M&te in cinul ;:urc?pl (bih;    .

1

■ 206.3-33

-126.712

- i 26.712

-'■36./12

C71C

C-...L'URA, RECIT FERE SI RE. IC IE

i 21112 3-1.000

206.01 Li. i/JO

2IJ4.400.4/1

261./6 1.015

702 205 1 2?

■543.807

2IX.? 81.764

Ci

ELTUI ELI CLhCXTE    .

■    ;    2032-54 ooo

2110 0 1 li Ulii)

204.<76 710

20- 752 760

25? .330.567

543.807

2/4.,'!ll.7(X

i::

ilIiUI iC-IEI ILJII-l.il/EPI-ElSONAl.

■.    54.031.009

49.339.000

46.351.970'    47.555.635

4 7.954.8/0

Iii./00

43.291.551

1CC1

Cha tuieli saladale in bari

.    ■ 42.137.000

00.055.000

;i!i.::iiC20i

07.510.111

07.427 55/

17/47

3/./20.U2O

S-]b:i .i l:G bci/rj

;    37.325.000

34X56.000

34.252.663-

33.824.313

33.856.61 /

-02.230

34 -07.564

1 CC 105

■Sn-Tiuri pentru candrii ce rr-unca

!    1 .5 !J2.01)0'

1.2/1.000

1.265.115/

1.1 /6X /II

1.176.171:

1.18' .369

10JI0H

Alic sacre ii

! ■ 001.000

24" 000

240.031

730.434

230.434

150 440

100110

::nr: puntul jsrssl.j'i :: i ipate pi in curr.i. l

■ 4.2/3.202

2.172.000

2.09/.0/3

2.060.744

2.030.309

49.745

2.0 5-3.: 301

100112

■ ric c.ni.niza Iii piEiile ir or ce is a a ne din

afaia luiIhIi:

d2

2: .003

. 2: .000

21.600

2'.000

21.622:

100 I' 5

lossnnizatii de d alega re    !

sh.,

oom-im

7:5 070

03 3H0

06.383

65 :-'05

<00■30

Alte d (epturi s a la 'ia ie in oa ni    :

22-, 0110

’ 29 033

114.50?

111 053

III. U53

99.130

' 002 ,

Clieliuic-: sa'ariaic in nai ura    '

10.000

16.230

18.000

16.626

■ 16.026

i 3.902

100201

Ti silele de nașa    .

- ii 000

10.3-30

18.000

16.626

16.626

13.902

'■ 003

Cu'lli'.bu1:i

1 ? 070 000

10.226 330

13.763.678

10X30 902

10.445.503

-0.00-

12.5^6.323

: oi)3i:-i

C ar tr'L Jlii de a sig - ra ti socialo de    .

stal    :

'    9.431 onn

0.231.OOO

6.151.315

? .342.176

7.940.4^.1

p;?TT53!

6.031./44

CenribjL de askjLral de sonî.j    ;

'    204.000

233.000

■94.023

176.544

' •< 3;

i .-'0.556

<■<-: 00302

Ceri ii b ai:: de as-iți j -a/i toc ale e'e    j

1
24MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


ANEXA 7h.2    '


OETALlFRF.A CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE SI ACTJVITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12 2011


V'    -I ei-

Capitol ■'

■ Gntyîo /Titlu

Dânuirlire indluaLOr

Credita

de

(Credite but] star a

Angajamente

bugetare

AtitjijjiiiniHila

legale

Plăti

efectuate

A1 kg aJaji 10 nto legale

C h n | tule 11 efectivi

3i 1 i Llal e

defini ti va

' Arlii;<il Alir-jrjțil.

anqajanient

du plătit

__... ..!

A

R

1

2

3

4

s

6

7=5-0

fi

1

1

1

2/3 1.000

2.3<;a 000

' ;.073.432

1.227.748

1.863.C-6D

-3.264

1 .so^. 1 ?/:■

■60304

Contribui’; de asigurări pe-itu aaciaentE de murit:, si bol: prefcsioaale

U3.000

113.000

100.120;

22.024

62.020

-1

63.22’.

100506 '

Lenldb'.rr pentru car.cedii si ■r.cen-.niîstii

1

403.306

3-3 i.30(1

3-12.1 7 7

313/310

310

-111

290.1-5

>0

1 :'I..I.IL II RiJNUR Si SE.WICH

?2? A33.oon

7.77 .4 70 300

233.023. ,'27

263.62S.737

.?3<OB3 3(0

-334.073

226 450.720,

7001

Hiriiiii si .‘■H'v'ci

107.70-1. IM)

111.7;'(I.IJdiJ

110.7 73.231

109.733.044

150.366 324

-: 36.283

100 000.101.

70c 101

hurrih ir: rlfi ir'rciu

!’H7 000

li fi 2.000

014.211

63 1.607

661 .037

620.Iii fi'

7CC1C3

'■Isier Hle eer.lrj C-.irr4enia

f!i:i;:-oo

îioo.ooo

733.774

763/66

730.406

7(io.:i54

3 C C103

hcol?:!, :h.irr inst si iertat not-i":.

1 LCTl.COO

11:. cilii.(ido

0.69 3.03;?

&.    H

0.594 04 3

g K.iidt!

2CC1C4

Apa, car.al si salubritate

■ i 2.010.000

3. c 00.000

6 010.353

7.878.70 ■

7 97iS

254

14.173.331

2CC1Ci

Carb Lianți s; lubrifarti

2.713.000

2.33 3.000

2 204 301

2.2 !;if. fi-40

2.263.846

C- AP,-iJJv.VVe-

2CCICS

Pic ic do aahirb

t    314.300

603.000

018.771

f?tf 0.055

659.000

6^8.373

2CC1C7

“1 ti.i$ pc d

.    037.000

26.300

20.710

23.132

25 152

2 S .6 22

2:î-:ricn

F'csLa, Lalocoirliiircti:, i adio :v,

llIcrnoL

I. riiJ.JCO

1.643.000

-.610.287

1 007.507

I.305.7S7

2 420

1 076.414

200100

['/uIlphIl; jI yestti: du ac:vicii ci/

cars.L-tuf luilu'iu' i<j|

ZU.'I S 7.0CL

53.142.000

37.978.78 C

07 -1:15.053

3 7.00U.507

■135.6:4

43 /.fl6 646

23-3130

Ap.? n jT.id 5: ser/ici pen'.-u i.vr fi linear fi si Ji jr.fjionare

77.8’6 OCC

29 370 000

26.061.371

2 8. OC 7.220

28.506 720

1.500

J 1.31 5. LI 2

Hfir:aia^'i r:urs?nl-s

13 nr

20.306 000

20 225.030

26.123.334

2C.119 739

“0 04 5

1 LI. 33 0.400

7:10:1

1 l!i;na

3,000 ac::

6.-167.000

3 460.421

3.336.605

3.306 006

3.3F-4.076

200001

11:ari<j penii .j oai:.w 1

21.000

24 .000

23.107

33 ■ Or

23.167

20( UiJ 2

11! ijr ia pdn!i .j ar ii ■ 1:&le

o.ooo (j-jl:

5.403 000

3.402.421

3.2S2.901

3 T’^ZfîOj'

3.340.971

. .    î MiXTCerntVUO lî iii-j'.ni    San-lnicî

220.00 3

'=90.000

165 403

182 “97

.1412 702

■ -1 :

24.966

s/ 1

// *• •

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT!! PUBLICE SI ACTJVITATI FINANȚATE integral sau parțial din venituri proprii

31.12.2011■ lei -

i    Ca pito? 1

C t ttdiUt

Credite bugetara

i Angejamoiito

PlaCi

Angajamente

Cheltuieli

i Grupa/Titlu

Denumire indicator

dc

inițiale

definitiva

bilLjultire

Leq al e

efectuate

IfclțjclItJ

efnr.tivG

Ai Lic-u'Al in e?A

clIH-li aj-ti rri.Gr 11

!

de plătit

A

li

1

2

3

4

5

e

7-5-6

1!

200401

C-îj:i!i.?nLe

173.030

140.000

■59.912

133 301

133.30;

C9.5S2

!    ?:0u4t)7

Vsnla'iHle Kfiniiarfi

20.000

2'J.OOO

26.9711

23 973

26.976

'    16.312,

700404

Df-^nrfiehir.ti

21.000

21.1(01)

20 51 5

20 515

20.015

3.867

>005

Hi.irmi :1(= usture obiectelor de inve.nlnr

2.4 3.7000

1.2011 .OOO

1.175 751

LUA 12’

1.2(4.947

-07 626

. 91 ti. 1)4 6

70900 1

t Ir; lorms si ecb:pnn’ent    !

301 000

151.1311)

151 500

142,906

1 4 2. !l 36

2.9'7

zC«.C3

Lenjerie si accesorii de pat    i

200 000

200 (103

283.300

200.0'0'Li

707.II70

07.626

2.969 075

^00033

Alte COiecLe de rnrontar

1 070 ooo

656.000

323.251

304.210

304.215

4 940 755

•r

lÎTr.ilasîr.ri dtt'.a.-.on iranisierari    »

at&.ccc

626.003

461.3'2

4 59/.’. "6

489.154

-Hli.l'.P.f!

421.334

Peplsseri iote ne, detașa ri, l.ans'erari

•3”?”?. b Li L

330.000

774.437

272.241

1)02.320

■30.333

300.u.-'l)

2C-3332

Deplasai': in sil a ir liPate

200.000

790 noo

'66.625

136.625

160.320

1110.465

7011

Cad-, publicați si nalel^le deej,-ne clare

3?-:i.n:i-:i

9 13.000

302.631

2Sl.br

731.511

'55 404

70’7

Corsulianta s' expertiza

1.755.333

1.75 5.000

1.7 bb.22O

1.754.023

' .754.1:23

1.696.6A7

20 ■ 3

Preț) iit.'i e pre fesier-a la

(177.0(10

7(14.530

324.734

■'75.339

175 399

17fJ :7?

20' -1

^.Tilftdia Tn.nc i

'. 1.602.000

1.516.C0O

1.453.53/

1.399 74 0

1.3 99.240

1.334.3 DO

20:6

Studii si eorcela/i

450 ooo

2030

A!!fi ciR'h.'ie-'i

95.264.000

93.0:6.003

3 5.530.04 f:

50 104 T3

95.590.623

-390 424

8 A.'84 961;'

203 CC 3

Prime -de as ic urare non-v'ala

! «!■) 000

40 000

30.309

30.600

30.839

301 c 0S|

21::?:;; v,

O: Oi    i

1.342.000

■" 259.000

1.226.51(1!

1.775 9?o

■'.225.U/O

! Ii25.!17;l

03033

Alte cheltuieli cu boporl si seVci'

03 f! 03. LI Ol?

04 7 Of! 000

94 301.075

93.937.420

54.1)113.644

■396.424

00 578.233

S'

TI T.U.. VIII ASISTENTA SOCiAlA

3.CC3

1.000

1.0-33

l!fl4

3d4

3(5-1

n?::?

Ajulcnra y.nci,?!?    i

3.003

1.000

1.000

334

:)fi<l

304.

073233

Tic.'Tete de ars se.

T IM»i

1 000

1.300

334

334

334.

34

PLĂTI E^EC’LATE IR ANi, PRECEDENT SI

I

K-CtJFL.KA!'." IN /ANtiL. CJKI-N '

-43 445

-43 445:

^3:4lj'5

■- 1    1

i, ,1 >    ,

\

:15

! LI ui XV P-..A 11 izb EC’UA IE N ANII

/•

l- Zl -.^ț,

PRECEDENT - SI RECUPERATE iNANtii cuhi-n:

i

i

-■I^Z-^5

■43.445

A-'-T

.^i


■7j%

u 'y, ial s ?    >
MUNICIPiUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR : INSTITUT)! PUBLICE Si ACTIV) TATl'FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITUR! PROPRII

31.1'2.2011-lei-

Cupilol Grupa i1 Titlu Ai tir? ci ■' Ailncfit

BcnLiiiiire Indicator

Credita

de

angarament

Credite

initiaFe

Luyetare

dehriitrve

Angajamente bug Htare

Angajamente

1 a y ii le

Plăti

efectuate

Angajamente Legale dc plătit

ChcIttlLRLÎ

efyulivC

A

B

1

2

3

4

5

G

7=5-8

3

em

Plăti efectuate ir anii presed-anf ai

I

I

l'C Cupei rJ 1H : 1! H-' iul C. 11 FiT 17

I

43.440

■43.445

-1 0.44 5

1

HlaT efectuate ir. a ai! preccdonli ai

I

recuperal/j in a ui curent

^3 441

-43.446

-AJ.-'AȘ

roi o

i.o-ssin i.-. s-rvii; i :ii 111-7voi-

are publica

I    48.117.000

44.162 000'

42.786.730

42.766.730

42 775.541!i    11.132

42.236.134

0'

CHEL 1 Ci ELI CURELE

■ 40.11 r 000

44.102.000

42.852.230

42.852.230

42.8-U. 093

11.1 :>2

42.225.124

10

TITLUL 1 t> LIl.TU 1' l.l Ui-, HI-HlKJVAI

e nuri 000

.    6 O!-!':' 000

0 5113 421

0 583.426

6.583.425

ii.!i!!1.820

'00'

lJ'i-h h;:t?h sal,= riaIa ir: bani

5.417 000

5.204.000

5.128.039

5.128 0391    5.1211.525

5.147 713

■ 00' iii

6 a ferii de baza

■',.1124 OOo

4.502.000

4.540.749

4.540.749

■4.5/-0.745

4.637.154

100105

Spui uri pw.h'.j Cmiu'.ii dc mur le

™ 000

573.000!    500.523

600.5331    583.933

65    8/

ion-00

Alte F.ri<irr:ri

1.000'

1.000

243

243

343

196

■ 00110

["orie pc-PLiu pOHiui: PcuLiHli! prn cumul

2 001!

1.018

1.068

1.953

1.54/

■00*11

^onr: alei snt platf cu CT-F

■ 6.000

1001■z

hdcnnizatt cc de o^arc    !

8 0001 2.0120

.    7t!t)

760:    730

/60

100130

AIl :ll(iplL.I • SfJrJ. idlti i'l llHTU    '

'    42.000

29 PCC

23 371

33 1171

22.2/1

34 308

1 001

Corili ibi.tii    '

■ 1.55 LOTO

1.491.000

1.455.330

1.455.336

1 4 55.950

1.434.074

I0C-3C-I

Contribui ii de asiei ara ti sacia'e ce    '

alai

1.: 33.0CC

1 .-338.333

1.078.841

1.073 341

1.0711.1141

1.031 467

103302

Cr,r trh u Ui de a sigura d d e s a m aj    ;

28.0112

28.098

25.513

25.513

25.513

25 5/3

1COC3

Corlnbdt’.i du ușierii ri sucixilc <Ji_-    i

Sjuuljjj    !

ca?.323

277 OHO

266.998

355 R51!

. 266 8551

267 663

L J1: n 11 i 11 .jt.'i i:f a sigura.' i r:H-r:lr;i

i

accidente de imica ei aa:i profesionale

:'    lll.OOj

18.000

15 602

15.622

15.692

1:5 62O

130336

Ca 1l.ILr.11i' pe.H-c concedii si

-"r......

iiite-iriiLad    ’

.    171.000

80 000

63 432

93 /-37

otfl :i2

,:u    s    .    :

43.75 .

20    |1'!' 1 UI II HLfeUHI SI S:-HVICII

42.113.000

37.467.000

36.268.605

33.268.805

36^57.673

...... 1 - -'32

....    35.663 208

2001    ! Bunuri si seodei

32.!! 50.000

30.183.000

20.4 4 0.166

211 .-'-'L.l 66

2^439Tj84'

/ -. "9^552

-. 29.173 461

200101

fu,-nituri ac bii aa

110 000

100 000

117 430

1(18 41J0

f,,<i 04/480

.- \    177.640

l


Un
■tu?


MUNICIPIUL BUCURE5T!

ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT!! PUBLICE SI ACTIVITATE FI NAN t A I E INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2X111CiipiLoI ! Grupa I Titlu ! Z1. ii Ic i i ! / A|    =


Do nu mira indicator


C re liirț do


Ciodito bogota ro


iniLialu


du fi ui tivii


Angajamente ■ An gpja ro en tn bugetara    lega Io


Plăti

efectuate


Angaja merite i legale 1

do plătit


-loi-

Ctieituieli

efectiva


le


A

R

1

2

3

4

5

G

7=5-6

5

200102

Ma .ui iu Io pu-'il u curulniiiE?

1 1 5 000

t: 3 ooo

104 553

15-1 959

104.959

' ?i 7 rid 2-

200'04

In ca1 rit, ilunTat ți ;orta metr ca

1.000.000

526. C'OO

73 SA 04

73 S.404

732 044

7 sno

644.41 S

200:04

Apfc. c-ii'ial ii aulub'i'.«?.c

4f.i;.,.:l:i;

2S7.000

2 fi'.iii

2.57.591

256 682

409

zrA-i.i!:!'.:-

200105

Omuranli hi .ebri Tarif

7CC.0CC

507.600

A 5 S.502

456.002

436.602

432.505

2001 06

Plece ;lc schimb

2I0.0OC

2/C.0O0

165.54(6

165.541!

1 05 548

1 7 C .4-16

200107

T1 LI ’TUJJ L*' :

2.;::; li

2.000

1.050

. 1 050

1.CC0

1.il50

2001 1)8

Furda le.fr:rimurieatii, ’edin, fv,

Atenei

300.030

252.000

206.051

206.061

224.324

" 75?

204.649

2CA7I 0'J

.Vialeiialu ai piea'.a.'i de servicii c;j

i

ea s-uter funcționai

2-H..23-1.000

27.1 77.000'

26 954.838!    20.RC8.o35

26.955.538

’Ji; 494.001

2;;ioo

/■JlC b.Jl' Ll'i i: iiJIVÎci: IJtiilPJ

i

i

i.TrfiNfisrfi $i t.n cil crane

:    ooo ooo

<143 00(1

455 103

455. I63

455.: 63

2202

Re oii'd l ii CLii crtc

5.250.000

8.19:.ooo

5.016.343

5.016.444

6.01b 443

5.833.1/2

20113

,-i i ar a

1 200 000

103 ooo

182.353

152.300

162.303

109.577

200002

1 Inena centru au ir na le    i

-. 1.200.000

106.000

182.390

1(42.442-

184.330

■'09 îi/7

2004

Medic? mente si matsnale saTLa'e

■    400 000

:55 000

77.256

77.253

7 7.256

/o. 106

200401

Mul! iLia.' 11 l: i ■ 1 l?

100. OOO

517000

2.776

2 27(1

£.276

200402

iriîf? «arters

100.000

78.000

61.641

81.641

61.641

28.7 79

200404

Dezinfectând    i

r-1' r- r- r-X. O'b . 'J

Z / .\j Li'U

16.646

1 4.446

16 640

17 !8i7

2005

Hi iu'., ii :ih natura nti Hrielrii (ie invar ifar

Z4K

'jrn ■r::,n

271.311

271.211

271.211

200001

Unrcmns s' echipament

■3 C. C C 3

65.000

26.827

26.82 i

20.887

200600

Ale obiecte de un-Zilla'

4!i!i.923

223.000

244.98/

244 3liu

244.354

2005

Depla c iir'i, t Je1 a sa; i; 11 ar ia I'l-îi a; i

tio.ooo

22 ou::-

18.539

"5.539

15.539

16.;3S

2005 01

: )(■?[:■ h sari irleu'E. (ieraaan, Irapalerari

35.000

14 ooo

11.225

: A225

11.875

zij'CGC!-1

Deplasări in slramatate

25.000

5.000

7.314

7.3 "4

7 61-1,

1'

7.3'4

2011

Dani. publicații si materiale

1

"< '' ■

..-s.s

doc'jrriHhlrifR

o ooo

■■ 1.000

3 76i

3.76 7

/    /    4,7.111

:; /sr:

Consultanta si expertize

:    750.000

400.000

565.696

•i

.< / ; .H£!îî.(i93 i l •;

' "i 1

665.CS3j


;S
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PFLOFREE


l-ioL Nr,

ANEXA7l).î


Capitol I CjrLrjiH ! Titlu | A.i1îeo:Ali-eat I


Peri urnire indicator


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT!! PUBLICE Si AC1 TIVIT ATI' FINANȚATE INTEGRAL SAU PART IAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.20112013 20 1-1 2030 2333L2

2333311

84


8501

650101

39-000

nliiil


i ’-'pr ?î tir e prufesujualîi

^.-oteclio rri..nc:ii

A Iu uiieHj'cli r’rrrriL'.ni si i epi a/ontu i c Chiri:

Alle u'icltuiuli CU Ciur t: li E.i șf; vicii

PI ATI FK-C I t.AI L IA ANII PRECEDFNT S R ECUPE RAT E IN AN U i : 1U R LN T 1,1 Iul XV PI ATI EFECTUATE IN AMI

FRFCPDI-.N’ I SI RECUPERATE IN ANUL CCREN:

Pieii «lecli.uIc rl inii Drece denii ni iccL-pcraie in anul cuihi-i Placi ctcck.aLu in anii preoeiienil si recuperate in anul C.jrUlii Ț£r) txcudcni/deficit seci tunel


o-

56


71


(TOTAL CHE. I UlEI I - SECȚIUNEA DEZVOi jcill. LTJiE.. CU.TEN1F ! TIT-;i V; PKOlI:C ’E CU nNA\TARE nIN ' roVLTIJRI EX"ERNP NI-XAV1LJURSAD!LE ir-ENj HOS fADERAPE CHI-I I Llirl.l DE CAPITAi.

N 11 i t.'t X AC IIVL A Eli NAN UI AEP I AT, PPPU IUAIL N AN-i PRECEDENT: Si ț REC U PERAT E ' N AN UI CURENT i ’i?ui XV P. ATI rPECTUATE IN .ANII Arh . PRECED E N11 HI H R C LJ P E RATE


1ARFV L

„Vi rJLA Ha '"'t


Credita

fte

âEi^aJamcTit

CraritCc

1 i 11 LWe

2

b^gnlara delicii tive

1

ng a ja Jil&ntc bugetara

ATigajairi&ritS

1-C-rjalE*

5

PlflH    ! AngajameciLc

ChelLulcli ! efective j

sfoctuatfi

s

legale de ylîiLlt

1

4

7=545

iod

20 06I)

12.149

12.149

12.149

-:2.143!

■ 8,0.000

131.000

: 04.206

1 [jl.206

102.041

1 265

$70.661 ,

1.696,300

iitrs.oou

748 164

“48 164

747.029

335

727 866

100 683

500 000

147.000

108.405

,38.405

13H.4U5

138.-105

1.006.000

tiRți.CCXj

cKlSl. 75 0

630 753

639 424

335

□ O4/91 =

-65.450

-iih.^53

-65 450

-38.450

-65.453,    -65.4 60

i

-60.450

-65.450

-65.450

I

■65 450

-65.450

-60.450

.. '26.776.300

-25 742.000

1 0512470

■: 72.924.210

210.-

179.590.000

184.631.451

■1(01.132.702

157.5114.735

7 5117.06/

97.41:8 06-1

T^.iNi.țjco

63.297.C00

80.386.000

50,422.802

30.471.85/-

31.01 1 702

6.913.075

2.582.226

■33.29“ 000

00.2116/JOC

38 172.11:12

80.471.807

31.51 : 237

8.6-16.625

V 562.22c

100.031.71!;

1-Ai. 03'.000

140.'70?,;i::c

' 26.3 92.350

I2I.S0-5.15S

1.2 |:.26/ :S1A

l-.;.    68/ 342

S 4.    i .fi fu

100.831.210!    110.!î3'..003

14C 704 000

-76.332.S3O

121.085.10-6

,.<-1 i? t K6 7-J i i-i

P "X 637 342

6-4.630 -378

.

-1114.21 1

184 811

■T.    64.0.11

ii

O

X-Utc-X.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


Hot. Nr.,/^47^^-. ANEXA 7b.2


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE SI ACTIVII ATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII


31.12,2011

Cfivitol 1

Crcdilo

CrediLu

bti yetare

Angajamente

Ario aj an ie nla

Walt

Angajamente

Cheîtuifili

Grupu / TiLki

Cît nu rn 1 re kidiCEitur

Je

ii Li ti a 1 e

<Sad hl Llve

bu y «Lare

1H ya le

etectuatE

CifCi.li'.'JJ

Articol Alfneat

fluqfljamcnt

ti ț- plalil

A

D

1

2

3

4

5

s

7=5-6

fi

IN ANUI. CUHL-N 1'

-104 31'■

-164.51 ■

134.3: ■

54’0

Al 1F SERV CU PUFUCE GENERA,.?;

57.000

57.010:

57 000

09 920

30.920

30.920

70.501

zu

C; .CLTUlCL: DC CAP.TAL

sr.ooo

67.000

67.000

39.020

00.620

39 920

20.521

7J

1 11!, 1L X, Af 1 ' VF N E FI !<A Lfl 1A EE

57.000

5“ 000

57 i >1; 1 :=

39.920

30.020

09.920

1

1

70.501

■ Li

ÂwLitfo fixe

5 7.000

67.000

67.000

30.020

09.021:

39.570

20.501

? i oi ::-2

Mfi&i ii,    si ri':loac« 6<:

tansrsT

57.000

'    45.000

57 10:0

39 970'

39.92C

39.920

12 209

7i (;l ca

Viobiiier, aparatura birotica si alic

advi? corporala

9 000

0.752.

7IC13-3

Alle active Ixe

3.000

1AS3

6110

CHDINL RDFI ICA SI SIGuRANl'A NATIONAL A

6.,530.0011

'    0.530.000

Ot. 5 00.000

6.650.606

II. 050.505

0 959 505

1.234.105

C1

CHELTUIELI CURENTE

300.OCC

■    000 000

300.000

Alj

TITLU,. VIII PROIECTE CU TINrATARE DIN

N! H.IK| tA l lrki\!1-.    i i.c

POSTADERARC

300.093

'■    000.000

030.000

560:

Pra^ra^ie țbn Eond'j: Et.Tonean rle Dexvaltere

Rugioi iala 'I-ED'-î;

300.030

; 060.6001 000.000

iiooioi

h:! Idlll H1 <!d    1 rJ 1 l(J' 1 -J !rl ”)

300. li! IO

30(i.iiio:

300.595

70

CHELTJEJ DE CAPi TAL

9.230.000

9.230.000

0.230.006

8.959.505

a. 5 55.505

6 056.605

1.204.195

T:'i tct. x AC'/vi':' nlpinanciare

9.2 30. ti 60

0.230 00

0.230.006

ii.050.50,5

rl.550.505

0 969.505:

■ 204 ■ 9;

7 0'

Active lixe

7.430. C 00

7.430.000

7 436.00(1

7.159.505

7.159.505

y    fi; j k

t 204 106'

01

CdfiStl'LatL

115.705.

7‘0102

Mcisi- ii, - !::hii;rjr'ic ila si mjluiicu de

l'arspnr;

4 55.1100

4 455 000

4 455.000

4 :T3).537

4.319.532

<31 3.532

93 7.72:;

7'0:03

Mol;'lier. cparet'j'3 bi'otica si a ta

corpoit'.k

2.1 75.000

2.1 75 000

2.176.000

2.040.430

2 010 1fj(î

2T)4dfi3S-

Q •" "" • .    !

51.725!

• Alia «îdivfi lixe*

Htiii ooo

fJOO 000

f!( 10 000

799 4U7

75S.4&7

,2/9041! 7;

56.542

i>T^paratii capitale aferente activelor

A x'"l

>■ ? . .'L,'1

,    „ i

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


1-ÎOt. N r    *— ’

ANEXA 7lî.2 :


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE SI ACTIVI TA Ti'FINANȚATE INTEGRAL SAU'PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII


31.12.2011

/t


^l'LUA CX ?i' ,    '    i

|:'"-p    ,    !-toi -

CtipiLoi y Grup a / Titîu ArticolAl?neat

D<iiuirnir& rtidltalur

Credite

de

angajament

Creidite

inițiale

bugetare d e( i nif i ve

A ji yajw rrie i slu bxiț]Etflrft

AnyajarticjiLc

1 egale

Plăti

«ftfotu atu

Angaja mente Ili-lȚaSi? i.itii ulatit

ChulLuieli ■ a (a dive

A

B

1

2

J

5

fi

7=5-6

8

lixe

1.320.000

i.eoo.ooc-

1.30C.230

1.300 000

1.306.00(1

!

-' .8(U7i:iiij!

■3612

5ANA:A1H

110.200.000

158.84 5.002

110.242.118(1

■102.607.121

(04.666.215

97.001.599

7 5011.3 Iii

62.74/.577

::i

ChFI.TU EU C-J RENTE

71.700.000

11 !î .007.0(2:

'.‘.9. 03(1.22(1

317-122.832

38.421.LI5/

61.511.232

6.91 CA ?0

2.582.226

Cfi

“ITLUL. Vili PROILCTL CJ .-INAN 1 ARH 71N

.

f; aduri FX Ifrne NEAAUBUASABLE (rZKj

PCSTA3ERARZ

71.700.000

05 007 0(1"

'.‘.fi 036 600

3S 422 332

38 121.115 7

31.511.232

6.910.626

2. OH 3.2 26

5631

Pi'OțISej'ie din l-’uridul Liii-aiinan <1h I învoita re?

Ri;yi:i;a!a (.-FI )Fj

71.703.000

66.656 600

34.6CU.200

34.6679.3

34.53C.943

27 7rfl.512

ii .834.125

2.233.910

TitlOI 01

FTanto'ei nadsia.a'j

■ o:î oo(i

11lO.dOO

1 01 .680

10 7866

88.379

1 3 307

;;.CC3

560102

r.nîi'ttrca c^lcrVirj lUMrJir.burHajrlfi

71.703.000

00.060 000

34.06 7- .200

34.004 ooo

34 004 ;11KI

2/. 642.38 i

6.661.136

7.15H 756

500103

dieilii Fii neeliqin’le*'

406.000

468.666

476 232

4 75.257

616 574

150.533

37.114

56'6

Alte iic' i:c.ti S' j’tiunciiEc Misia deraia

■    341 ooo

020 (100

160.020

1 £171126

' 72.826

76 600

137.625

56'602

Fi: iar ila-ira «x :«r r a s' fi h ■ ri bi .t sr bi a

' 341.000

225.000

150 026

156.020

73.500

127.626

:T:' 8

Pingrsmu. Norvegian peitra Ci eslc v

E jurui riici fi: f    vuita;« durabila

4.252.000

3.600.838

3.556.588

3 6!J(!.l!8l;

220.766

56'502

- i • iar il n i aa fx' fi n a .r!e !,am h i. rsa bi: p

4.2 50.000

6.690.833

3.SCC.38S

3 ooc.sss

220.735

70

CHELTUIELI UE CAPITAL

47.446 000

■    H^î! fjttO

5(7150.000

70 307 500

65.4 2 2.4 66

65. /6 A 7 ,'S1    637.691

(IC. 165 361

7 1

'■'ULUI XAC! VI- :\T-F1N ANtol AH F.

47.446. DOC-

34.S4S.200

50.156.000

76.632.600

88/22.469

65 734 771!

687 501

6C.166.551

7101

Aclivft lixfi

46.7 70.002

74.2511.200

76.-1 !<3.000

66.6115.300

6 8.6511.871

65.533.525

5:7.336

Ci; 160 /51

710101

CorsTLCEii

6S7.00C

S.872.520

10.042.000

■0.333.657

10.851.9^3

-0 801 571 :i

23.278.753

71 01 02

[v'.Asri’, L-;:liipnir Hi la si mijloace de

tr 3 ri.r por!.

45.0fto.222

50.2.117(12:)

05 234 000

58.440 2 75

54.1512.230

54 .374.848

517.332

33.304 854

TIC 1C3

IVc-Ultor apa pito ia î/ralica isi a-Lc

ad-vo cu'pu :d«

25.000

■: 0' .000

106.728

100723

7'?077?Țf

1.716.04/

■’i 2i ;i o

Alte fc!vf iIxf

■ 206.000

225.002

206.002

206.00-2

206.00O

2,06.046

1.360.107

J.LTi .

lîe .n-ars (ii canto e afereils aci veto'

f/    -'    . —

.■'h Aif C-.

fixe

073.000

'    10.535.000

673. CCC

678.000

871.593

fi "■    20-1.243

' ?:'17:7905

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE SI ACTSVITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2011


Cuprtol j Grupa. i' Titlu Arllcol

De nutrii re indicator

Credita :    <[a

angajamant

Credita bugetara

Angajamente bugetar &

i Angajamente !    it?ya1t

Plăti

efectuata

Aiiqajamonîe legale da- plătit

Cheltuieli

ufecifve

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

.    5

G

7~5-6

6 "

k7CLP:LAA'll- IN AN Ui CJL.iHH^1!

I

I

1 ■

1

■ 1 =    11

■154.311

«5

1 i1'i;l XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

FRl-Uh'l X-N 11 GI KF( iUFI-KA 11-

ANUL CURENT

.    -164.311

-164.011

■164 311

U5U1

P'al! L-reci l-tilLi i l JJl'll! piU-Ut-dCi lil si

.'fcr.jpttrf-îe in ar?i;l ['./"enr

■164.311

164.511

-'■S^.iJ I li

8501C-2

5feclupt& iii £ni: precedent si .'cc'jpc-i'atc Li eipus cj.’unl (-SDj    .

-i .aii

-134.31

1S4.31 ■

(17'0

CUI C.'HA, RFCRFFRF SI HFI.U3IF

Oii .697 00(1

35.67 5.5 Cil

30 571 007

35.R55.50'

35.371.155

35.3/1.507

345

26.770.465

70'

CHELTUIELI DE CAPITAL

36.697.000

35.S70.C33

36.921.003

35.665.601

35.3 71.168

05.07'i 507

-3^G

26./7 0.4 85

Al

1TTL.U L A ACT' 1V E N 2 F'. AANC' AAE

36.89/. 000

35.0 75.003

33.621.003

05.636 601

35.671 153

35.37T5C7

-049

7 0.7 7 C.48 5

7151

AriT'/e 1i.xe

36 697 000

■ 30.670 033

36.“71.000

35.565 601

35.371.156

35.571.50/

349

26.779.465;

710121

Ccni Lrucl.i

2'. 34 4.000

21.73s.030

21.366.000

20 663.00II

Xii. 75(1.9 55

20.757.364

-606

7 570.336'

71 01<l?

Mafini, flch'ppmente s: rrijAsce fie tranșee6

4.326.CC0

■ ■ 4.0i2.00f.'

4.32L1.D00

3.640.1310

3 545 674

3.545.415

359

13 676.620

Ti-:i-()3

Ma:ii;ifir. spa.'firurH himlica ?! alte activa corporale

C. 744.30 5

'    .5.746.000

■ 0.744.000

9.6/0.240

9 .i i 54. 2 33

5 354.233

6 C0&.37S1

,■•■10' 30

A'Lu ac! vc l:xa

1 aiu

1 .361. 000

■ 161 .■; i: >d

1,45-3 040

L41A255

1.414.295

2.315.2/5

7012

I.CCUiN LE, SERVICII SI DEZVOLTARE PU3L-CA

7.201.710

■0.67'.000

'3640.330

■11.132.104

1 A 162.1 04

11 167 1C2

(i 770 1-46

70

C. :EL.T UI EL, DE CA?I’AL

/.231.210

10.621.000

"5 640

11 132 ' 04

1 ■. '62.134

11/62.1-04

6.726/1-16

Ț-

.! 11 UL X ACI IVF. NFFINAMIIAKF

7 701 210

10.671 000

13 3-10 003

11.162/04

11.162.13^:

1/102. i04

6 730 1 16

7<0l

Active f'xe

7.051.213

S &t I -.:C j

12.200.030

9.594.256

9.594.755

9.594.255

5.3577.7 2 0 ■

r Oi Ci

Construcții

h.0'l6.2'i0

5.0116.11/0

li Vii 6 000

4 796.766

■/ 796.705

4./O6.768

3.09II.57/

710102

P.'lftLhi'Cs DChijJfFIIECllH SÎ '1CjlttoCS <1“

7 ?n sport

953 000

.    73.003

353.000

.    03!;. I! i li)

<j;ju p;jg

939.639.

710.1/3

7.01C-3..

rVoMor, aparaturii af roii ca ai oile

l

X-- J Z,    ,

f'-

;■<:!■ vh c.ia p::i h!h

'■ ‘ 7 000

i rid 3oo

117.000

/Z    L

7 0.7 66

>■ 71 oi 39? L '■/    .    ,-r

/Alte active rlxe fc <

65.000

3.653.650

4.425.000

3. II55.64 8

3 6.55.045;

,Țe'S53.6z45',

-... "" ' : ■' .

'■■    576.251!.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI AC J IVIT A ] EA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE Sl AC TIV) I ATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2011Hol, N ANEXA 7b.3

-lF?i-

|    Ca pito U

:    Gripal litiu

Articol.' Aii ilfial

□iNiurnin/ niuirnțc-r

n

Crtfd'U?

dg

angaja me.it

Codite b'.iga-Lara

Angajare ente

Li ug frtai e

Ar.gajamenta loțj ak

Pluti

srn-l’ft

tf

Angajamente lega.lt de plarit

I    vlivIfdlLl:

L'f IJCtivC

I

L ....f:

inițiale

dfl fir.itive

3

d

5

7=5-6

5902

lO'ALCHELIUIELI

1.923.7C7.C0C

3.669.19(1.000

,3 452.991 0(10

ll 31 Al 38.9(15

5.306.473.611

3.30'.£56.636

4 614. 8/u

3.313.135.189

vi

CHELTUIELI CURENTE

. £.906 .COC

2.557 5/7 PPL)

7 SC 7 (11 AOCO

2.429.193.497

2.4'6.7U.966

2.417 503.534

1 711.432

2.340.065.701

10

TI“LUL 1 CHELTUIELI DF PFRSONAI

04. 729.300

■    52.754.003

50.325.351

5O.2I2.526

50 1CS 640

46.883

51. PSD C91.1

1 20

TITLUL II BUNURI SI SFRVICII

525.29' .330

4 8C. 6 56.000

463. (47.371

463.C64.S37

481 9(10.041

1/34.54.5

43/ C41 £i |3

30

TITLUL III DOBÂNZI

14 4.02 AC 00

143.38AOOC

■■27.416.364

127 Ț 16.364

17.A4 i(; HO-'-

126-171.092,

TITLUL IV SUBVENȚII

■ T57..400.C30

1..3 99.046.300

1.07 5.046.000! 1.075.0-16.C'OC

1 0 7 P,. 04 6.POC

1.07S (l-Ț.OCO

50-

TITI UI V FONDURI DE. RE2ERVA

30.000.0 30

ti1

T IT i UI. VI i RANEPERUR: INTRE UNITATI ALE

ADMINiS 1 HAT IEI J’UPLICE

527.304 OOP

524.074.000

6/3.30/.COS

SC-6.1CS.030

503.105.638

503.105.656

55

III.. J, VII Al IF IRANSPHRURi

115.653.003

133.931.000

153.032.110

133.937'19

133.032/19

■133.030.950.'

:A'i

r 11. =. j. viii -ho ect e cu finanțare din

FONDURI cX1ERNE NEEAPZEi URS ABILE (FEN}

ROSîADERARE

9.S95.0C0

39.577.000

9.S9S.0C0

6.2C8.055

5.790.055

5.795.055

4 '34.707

57

A ' 1 UL VJ| AC IC ' EN'TA SOCIALA

797.000

3 97. (ICO

2a i.5(j a

7!U 80(1

281.508

281.506

na

TULUL IX ALTE CHEL’UIELI

51.700.000

63.800. POC

65.253.121

60.258 17'.

60.258.12 I

E.844.532

!    70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.910.7391000

1.011.146.500

658.0 IS.POC

BOI: 9:7 584

OOP. 72 5.618

802.322.375

3 403 443

922.065.844;

71

TITLUL X ACTIViZ NE FINANCIARE

1 910/59.COC

1.1/ 1.116 POL)

."5/1 015.30(1

0(15.9'2.564

806.723.818

602.322.37S

C.---03 443

922.265.34^

7P

OPERAȚIUNI FINANCIARE

106 3/7 COP

104 932 C00

99.077.596

99.077.696

00 0l’c.(19!!

51 0C3.S54

ai

TITLUL XIV RAMBURSĂRI IJF CHEUUE

i 3/7 c::y

134.932. C 00

99.577.6S6

90.077.696

39.07,’ 895

51.00 li 654

a-'.

PI A?’ FFFO'DJÂTF. IN ANII PRECEDENT 1 SI

RECUPERA l'P IN AN Jl 0UHP.N(

11.273.000

-17.044.971

-1 7.0-14 Ț ,'l

-17.044.37'

i-

05

T ll-r XV HI Al 1 PPEOIUAIP :N ANII

HRECEDE|N 11 SI REOUPERATE

IN ANUL CURENT

-■1.973.POC

-1 7.044.9/1

-17.04-1.971

17.044.071

0-.C002

1 ■arlO'i l-s SERVICII P LI BL CE CENERA-E

■ ' -150.OOP

575.176.000

282.010 POC

255.042.946

254.89-, 580

254.301.3-14

593.345

2C4.301 P59:

5102

A.J !CKl ■ A■ 1 PUBlIC-c S ACTIUNI EXTERNE

1 ■ /-12.000

106.2. u00

129 i <3 ;.P(j.

17(1. 1 .VI.9 4 4

120.138.04^

.■1C.S-15.599

593.34b

69.393 .■(19

0'    ICP'P.I/UIHl .1 CURHN'E

160.530.POP

12:1.930 CPU'

T1i7.H12.CBC

115.812.060

115.21 0 ȚCA

= -:.-.:-.593.34S

65 339.4-'.5

10

1 i ■-1.111.! CHEI. 1 Li:EL 1 l-E PERSONAL

40.C39.CC0

3' .600 050

79 -ȚȚ 331

29.428.33-

29:403 Ț/Â

20 51/; 875

1001

Chelldiel se 1 firi<ile ir: 0sn:

3: .4 i&.CCP

24.C82.0PP

75 139.308

23.150.308

.<Ă).(î!!P. ii.ua-

23 3-: ți. a i'.'/j :

100100

SaldPi de paza

25 214.(ICO

10 cia ocp

10 983.663

18.083.663

/A;Ț8 Oțl/T/IXl'

CI.708 l.U'

.100135

S;3O. L!ii per'L'u conuiti! ce Tunc£

2-Ț5 OOP

1 4 3(1 OCA

1.331.263,

1 331.253

1 Fa i:o,o1

■i.7 9,A 520'UU


Hot. Nr.‘ ANEXA7b.3'


■Ci ui Lu! i* Ciupi i* Ti1 lu ArtlDOi / AI'iieiL A


100139 100112

■'00113 ' 0 0' o o ■ooo 100001

'(jooii?

100003

100004

100306

20 2001 200101 2O01O2 200' 03 200'0-1 200i 03 200100 200107

2001    ou

200109

200130

2002

'■20(# .-5.,, y- r *


-Ier-

Credite

Ciedlte bugetaie

Aug&JaziiEiitâ

Angaja meri1!

1

" Plnti

Adl| ;i j-i muri 11 j

Cheltuieli

.    Denumire Indicator

rin

iniț'RlP

definrtive

bugetare

IachEr

«Fftrți bi hn-

Icgidu

efecivE

angnj n rr|fl n.h

rlu plallL

B

1

2

3 '

£ .

5

7t

5-5

a

Prina <iFi vycanti

!    3C3.CO3

126.000

'25.753

125.7

53

135.753

2.054'

11■ u'eni■ iizatii slatiis unor pesoane cin

l

sIfuh uniații

î    832.000

'    731.000

761.120

75'.170

751 170

777.469

l!!eri■ iLiatii de delegare

; 121.000

■■ 121.000

43.946

43.946

48.948

48.857

1 Alte dreptul salariate In ban.'

i    1.160.000

2.270.000;    1.938.571

1.938.571

1.538.571

1.03‘■■.604

Ttd'ili .bui.i    .

1    5.621.000

■    7.115.000

6.309.023

6.309.023

0 309 023

6,'76.890

- O'ilnbULii ce asigurări sociale de

stat

1    6.513.0G0

■ 5.457.000'    4.655.405

4.665.405

4.085.405

4 670.09S

Cc itrbutl de asigurări de șomaj

157.000

124.000

23.250

123.230

125.280

116.685

Co ili but i (le asigurări sociale do

sarmala

1 030- 000

1 164.000

1.'03 070

1 I'i3.b7<)

1 Ititi 620

1.164.938

CoiH,'i::L,Li! dw h:-; 5ju?.*^i: pertru

accidenta ;:a inuiisa si Oul' p:otes:onaie

■io n(jo

30.000

31 9!l>

3: .082

3' .682

34.481

Conl:ibu::i pfc'ilri; cori regi: gj

i :ld LWi i/e5 i

2 67. 000

;n i noi)

304./Oft

394.736

304.736

183.031

TITLUL 1. !lt IMURI $1 SERVICII

'/! J -129 000

39 053.1)00

30.441 307

36 441 3102

35 847 8 5 7

593.345'    35.425.550

îi i. nur: si ggi jr.iii

1-1 713.000

10.323.000

9.390.703

9.350 793

9 012 355

377.328

9.339.'55

P-11 r r tur i <ly birou

.    .■vîi.ooo

406.000

403.510

403 5

10

403 510

326.338

VI h teri.a ie peotru curățenie

100.000

257.000

152.799

157.7ț)ti

157 759

205.209

lisa zit, Lumina; si foda metrica

1.7r0.C00

1.598.000

1.595.00C

1.598.000

1.452.717

1 05 288

1 -184.451

Ass, car al si salubritate    i    ■

200 .C 00

34.000

26.247

26.247

21.352

4 365

21 97 0

Ca'bu'anti si lubri'ianti

745.000

4 5 000

44.550

44.550'    44.550

211.319

Piesa se schimb

:    375 000

230.000

210.363

212.3 53

210.333

223.471

1 r a os port

1    1C0.000

36.000

35.154

35.1

54

35.154

.    35.'54

l-'arUn. Id=|er:cmjricatii, radio, to;

int£ III (:t

fitoi ooo

022. COC

554.047

554.07-7

554.0-17

588 Hi-4

r/olOi' tilC; s: pi'c-tl-Ji'i (Ik servicii cu

caracter tun cric rai    .

2.500 000

575.000

431.005

481.00 £

/ 4 !, 4'riT"8( 15

408 0‘1

Alte bunuri si scR'isi pentru

■.....\

ini.'ei.r ere si fu n cyo n arc-

7.013.000 i

6 liHd.UOl)

■ 5 803.90 fi

9.8 83,99 3

< n.615.74iTÎR 2(33.255

5.834.450

"Re ca rad: curente

200.000

22 000

71 013

!: 7'l.t)

■'    ' ..21:013'

• \

8.070

d u i iLiri d e- natu -a cb'ccrc cr rJ e i 11 ■■■(; r- tar    [

■    343.000

371.000

1 (ii.431

'■ iii' ''151

il-A/rst.
fO'

/fLtbU'X. ^A/


hot. Nr.'t1Y.4 ANEXA 7b.3


-(ef-

C,TDÎ-J?I /

Grnjfl /"? iti’j

Articcr ■' Alintat

UGj:u%rilr£ rudlLatoi*

Client

du

adițj ;l|-u iu ferii

Litdlt; bLytLar't;

/li'iij l-:J ai i lez'iLt; l.n.i y rl tirLL

' AJybjufrrtt'di? Iccj ;lNi

Phsli

efocluste

Ans?3jtrr:entfl |    l-ELl-Fl'îe

■    iJc plătii

ClitltuîeZI

GîuClivc

ii | !l iialG

lIh: I i:'i iii ce

A

1

2

3

4

5

ți

i    T-5-B

209530

AH? obisrts de i?i venim

8 43.900

371.009

101.451

161.451

161.451

1

2205

Oft pl a £ ;<r i, ■: :'h 1 h fid i', transferau

3 77.000

70 7. 059

013.112

548.412

648.412

!■

633.1871

220601

Deplasai infen-.ft, ciftlHSHri, transtera-i

Loo.ooo

5110.000

540.737

546.787

546.737:

544.3761

220602

Dft |)! ftijft.' i in k | ■ H ir.dta l.ft

7-72.0C0

-    17.000

101.625

101.625

101.625

1

94.8T'

2'"11

Cârti, f>u::|;li: Si Tiatei fefe

rJ;:c\i|.-|^rTai'S

65.000

71.000

46.993

46.393

46,09.3

46.99,3

7C1L

Ccnsi-lts-its si expe'tiza

SC'O.OCD

125.000

57.200

87.200

1! 7,700

106 2/0

2013

[’reqatire crt/esicrala

485 000

450.000

4/4.4 5^

444/ 54

444.454

4 4 O- 354

2014

P-ctactis munci:

: 11.COC

50.002

26.769

26 76 2

25.769

94.648

2032

Ațe chcItLicli

5' 6/9.000

26.49S.00C

25.314.717

2.6.614 71 r

75 390.309

215.417

24 ;!•!>: yr01

203c9i

Reclama si subieitatc

4.013.000

30.000

3.708

3.7911

3.708

7 757

203952

Protocol si reprezentare

533.000

542.000

535.418

535.418

536.418:

54 t 155

203054

Chirii

17.6C7.C00

13.150.000

12.063/58

12.633.158-'    <2.663/5.8!

11.770.543

203035

Alte cheltuia li cu bunjri si servicii

3 S. 457.000

12.777.000

12.392.343

■2.392.343

! 2.1/6.070

215.417

12.609.041

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3'5.000

65 000

57.444

57.444

57.444

DC ?>"li

5502

D. Titns'cijri cl iurta in străin a lato

rctt'e orc a i ■ i/eti I in Ierna tic na le)

3/5.000

65.000

57.444

bZ/44

57.444

36.7251

550201

Contr'b.jii.' al cut'/aili .a crrj&nisniB

r:s«! n^lid'lrlr:

IU 6 000

05.005

5 7.444

57.444

57.444

5S.225

1/

'■■ 11 L.U_ Vili ASlS'l fcN IA SOCIALA

707.000

397.000

231.508

231.503

261.508

281 597!

5702

A.iutco'e scclaie

7 07.000

397.000

281.508

281.503

78. 0O3

781 503

570201

ALitoare sccia'e in numerar

732.000

382.000

261.5C.fc

28'- 59Î5

281.505

231.506

570203

Tichict: do crasa

15.000

15.000

53

T.T.UL IX ALTE CHELTUIELI

40 000 000

60.3 00 O00

4-0 530 40!>

40.533.495

4 9.5 5 3.495

48.382

5017

Despăgubi 4 cvi.e

40 002 0-00

60 ii 00 C0O

49.533 405

40.533.495

49.533.405

43 587

70

ClCI.'.'Jir-t ! DECAPITAI

11 1'7 ()■:;[)

35 6SJ0

6 312.059

5.611.553

5.611.553

5.61/658

4.354 '(.LP

; ;

Ti ’.. U L. X AC TI VE N ELI MAN C1A R 17

1 A4'-2.000

3 r,. 690.000

3 312.059

5.011 5515

5.011.558

5.61/558

4.1164.'(/(

7 :C1

Activa "'ya

V .4-2.000

25.600.000

6 317 0(2.)

5 0/1 55,8:

5.9'1.556

:5-:5^pș?3

4.36,4,100

■'    '|J 1 Li' 1

Construcții

3.210.000

12.060.000

3 717 uc/:

3.108.747

3.163,742

4/ 3.166/i/

- 357 873

7.1.G4-22- h

PZasli’:, och pa menta si irrj.oaca de

•/ ’>■

-4 ■ - i

ypf nsp r?rt

5.313.002

0.270 Od0

2.0-, 3.000

503.426

^3.1.422

<.. .... 593.4211

1 •

1    uGu.-

P.


Opitcl Crupa T?tli2 Artir^l f Alinnnl A


139


țaclivft corpci Hle ai:h jiU.ive fixa


Dopismirrî indicator


"rAiriil-a

da


C< ihJ II e LrjțjâUieHnL Ni ANLXA7D.3


-laj-


ChnltiiriUi ijfr:rLi v<:


8SO'61


C1C7


f. ii

?■:;

2630

2C3036

5C

5c 04

51

□1D1

□1 o; di 51 Oi 24


ivi 92 519229


: Hi Ah H-EC'IUA!E-IN AM' F'KHOJJHNTI $1 ' RECUPERATE IN ANUL. CURFNT

■    Tilh.j XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDE.NTI SI RECUPERATE

■    \ ANU: CURENT

■    H'st e'EitrtUaIe In arii pieiA;iIi s!

; aci■ perele ii: auirl cuiert

■Hlui efect ua l e in ani; p re r:sd r?ril' si

, rei:upereIe in anul Cu'eill (SE)

! h. ’l E SERVICE PUBLICE GENERALE '

ICHH. TLJIE. I CURENTE

I i r'l U. II BUNL.'.R SI SERV! Ci;

/<le chel tu iei

A'te cheltuieli cu tmnui.' si ser vicii TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fcr.d de rezerva bugetara la drsco/itia c.utcr tatilor 'oca'e

TITLUL VI TRANSFERURI IN; RE UNI I AU ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Trar.afcrjri curente Trarsfc-ruri către in știu ti. le publice Transferuri cin bugetele censIIii:or Ic ca e si județene per Eu a reglarea unor ajutoare către u'ulalils a< l r r ii i ■ ia j arterita Laie i'l siUJHli: de eixEtîniH dificultate

l i ui'slei'.n: de capite;

A te raris'ei uri de capita: orrre jr:s: tuli pub ice

^LX;L VII AL ' E I RANSh ERLlRl


z.


.'■a-/--


definitiv*

I An IJ/ipnMM 1*1! |    ti-ijg ol nrt

1

2

1

4

. . 5 ......

_5____i

) 336 (160

7.350.600

.■' 2.430.006

1 <156.333

1.939.385

-1.639.385

-1.099.909

-< 234 064

-1.284.094

-1.284.694

.099.069

-1.234.004

■ 1.284 094

-1.234.694'

■1.39^ AOU

-1.284.304

-1.281.694

--.234.694

-1.990 060

-1.2S4.S94

-1.784 30-1

--..284.694

2S.C3C

3\280.000

.7 901 060

7.4'7.456

i 790.100

7.259.199

38.606

37.286.900

i. 901.060

7.4'7.450

7 730.100

7.289.199

1 :)■: i 060

187.444

1 ti <.444

187.411

196 060

137.444

18 <.144

137.444

196(100

: 37.444

187.141

137.444

50.606.006

30. DUC. COC

' j    1 liîi/.OOC

A773 030

4.322.1/3

4 173 916

4.1/3.910

!    4.1 fiți. COC

4.7'.3 060

4.205.'.<3

4.133.008

4.133.990

1    4.1 fiC.DdC

i

3.038 000

3.811.006

3 170.823

3.478.323

73:).C 90

034 173

654.173

IV;-1

i'il. 0 61.1

5 7 006

39 920

^Ș.'KO

1

£

1

1

5 7 069

57 000

3 9.£20

/• >

2 aoo. DOC

2.90u c:)0


1. 837 .9 32 ti 3.7 031


/ 716 55-3 /.216.356

134.62 i 1L< 60' 13<i 60'


4 173.913 1 123.066 3 4/9 323


354.173

30.620
MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIEHot.

ANEXA '7ti.3


-le?i-

"apito: r

Cm da /1 itJu

Articol / Alineat

Dpripmire ■ icater

Credite

de

ârly aJ-Eun-Eiit

CiCuUl! buychirn

| Angajamente •    bugetare

.'XllQiijiJi-IltJlLt

legale

|    p inti

■    eFnctuate

AngajairL-nk:

|    le-șu in

!    du pjilH

Ch eltu l e l.:

efective

In Iti'alc

definitive

/■.

b

1

3

■1

G

[ «

:    7=:H-G

fl

i    o601

A. I i^rsfe'ur interne

2.966. COC

2.200.000

2.060 ODO

2.660.660

2.060 DO!)

2.C6C.0C0

i    Dodii 15

Alte transfe'un ca rente ir.tcn-fi

2.000. COC

' 2.200.200

2 OdO oue

2.600.2 DC

7.UOU.60!)

2.06C.0CD

|    050127

Transferuri cin bugetul local estife

1

i

asociațiile do cozvclta-f- i■ 11 erou■ piini-

i

•^re

£■02.000 ■    . 000.070

9UC.0C0

960.002

Ud 6. COC

960.606

DC

TITLUL VIII PROIECTE CU E.NANIAKH DIN

FONDURI EXTERNP NEKAMHUK3AEILE (FEN)

i

"OSTADERARE

38C60

200.020

aU.OO'J

7.630

7 839

7.839

7,339

£■30 =

Pruramt? din Fumul Urc pe an zie Dezvoltare

i

iRerjidiH?. i^PijR)

38.660

200 000

38.udo

7.530

7 fi 60

7.836

7 839

5<jC 102

f:r an tar un exIeri H; r ia ia it i> mj; s nu i 'a

33.020

200 200

aii .060

7.539

7.530

7.839

7.830!

0062

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA Iii ..CA SI

5 D02

ÎMPRUMUTURI

151.623,000

144.075.020

12 7 z-liC

127.453.546

12 7 486 Mi1

■27.36 L 064

O"'

CHELTU.Zt; CURENTE

151.625.000

144.075.02 0

'7 7.4 ■' if.i. 043

127.486.546

127 -uid.OZO

12 7.391.604

20

TITLUL ■' I3U.NJRI SI SERVICII

7.007.000

1.524 020

70.162

70.162

70.182

&69.CI7J

202-r

C^iriisiaai H .si r:1h> c^skiri flfe'er^

1

T i:: i. i ■ r'.-1 tur l Ir1

7 607.000

1.594.DO0

70.162

70 187

70.182

71.361

767401

Ci:in':K f.iarR si alte ccsran aferente

împrumuturi or externe

!. 10 3. COC

:.14C.2OO

76.162

7CU82i    70.137

71.661'

272403

StablTea risc a lut c'o tara

454. COC

454 000

1

2230

Ai;o cheli n ic li

398 051

263660

Aho cnellukd:' cu bun uri ui se p-'ini-

863.051

30

TT'r. UI III DC hi AN ZI

14i.021.000

148 081.00C

127.415.36^

1/7 x-ir$ 334

127A16.564

176 421.C-921

3do:j

Dobânzi afeente da tăriei publice

1

1

extsine

141 ■::■?' oo o

113.381.600

127.416.364

12 7.416.364

127.416 804

126.421.06!-

Lnharzi aferente dal;rie: publice

!

frrXlfcl l!ti iuCd-R

144.021.000

143 361 .C80

127.416X64

177.416.3C4

i'27.4 iCi.'AtFl'

i •    .s s

17 5.421. LOZ'

■602202

Partea l:-a APARARF, OKI )|NH PUBLICA 3!

./*/•

l.:..-.

6022D2

SIGURANȚA NAT-CNAI A

2.570.020

zj. 212.000

35 74 fi (.ICO

34.666.361

67 466.928.

62.jf6&744

' 2.184

'.■    32.425.836

6002

ARARA-cF

314.000

506,0001

093.0CC

486,72J

483.724

/'4tj8 774

i

- '    259 908

CV

6 ^■ț^qiE; i ot-ri- n if

262.0601

282.000,

161.555i

181.006

ji, 161 Insiii

: - \ 165 341

'fc s

1'fîl ljh21IM.iLJNUKI $! SHHVICIr

262.00!)

282.600

l 6 L 5561

18r .505

J'LtiA^fi'ol

■    ' i |

■ .' i    1 -35.3x-11

••O1/' lL


' Lu-i' 7~M


-lei-

Capitol,'

Crun* / Tctlr

Articol Alineat

□ n nirm irfl i r,rl icîilnr

C1 Luilu-

de

angajament

C/edrte bugfltoro

Any&Jamente

bun*'arft

A ny nj a it'i Ei'ite legale

P[;Lli    '

p'e'li'li ate

Angajam rute ! HiijsiIl-

ite pluîit

ChflltLlÎLjll

țte<: 1 iv G

i l'iit-51?

4 Ic I iu itlvb*

A

n

3

4i

5    i    6

7=5-6

6

i

Bti 11 uri 5- ser fier

202.000

205.000

14 3.6110

145.639

6£9

I

14 îl. 6 90

2CD-.C1

Furnituri de biieu

55.000

66 000

53.0 74

53.974

53 9741

63 2/4

2C0-CÎ

Materiale pertru carete a ie

15.000

15.000

12.952

12.952

12 262

'7.052

230IC3

incaizir, iluminat si torta .-not.’ics

17.000

1 f 000

15.594

15.594

1,5.604

'15 634

22-0105

Trese de scbi.Tb

53 .€ DO

33 (iOO

31.3511    31.351

31 flM

31.061

200': ca

Pasta. IcIezcniLin c-sti . radio. fv.

internat

■5.200

nonei    11.122

11.122

11 "22

1 -..179

790109

Mato.-i ale si era star de servicii cu

caracter funcțional

14.000

14.900

4.351

4.831

■1 661

4.331

7991,79

Alto bun li ri si servicii certai

intrelr.e-’o si tun elena re

62.000

06 DC-2

13.315

18.315

18.315

13.215

2005

Bunuri ale ratura ulj Actelor ce inventa:

53.000

/4.D69

32.367

32.567

32.116?

15 613

790509

Alto obiecte do iiivcrnar

50.000

74.063

32.867

32.567

32.667

16.84 5

CI lOLTUIEL! CE CAP.TAL

01/1.020

314.0001    3-4.DO9

307.163

207.138

30t 166

94.664

71

Ti "LUI X ACTIVE NECiNANCIARE

,31-1 020

314.000

314 (icO

307.158

307.133

30-7168

94.5(14

710’

Acl'vs !:xri

111-1'COL)

314.000

314.00-0

307.158

307188

307.-.ilf.l

94.564

710-.C2

Mas in , e< :ti Ip-H ;r u?r 1 li si m ij loada da

tr ar iSf JC'I t

zsfj.aoo

20 5 000

290.00-0

2î!9.163|    289.1EV!

259.133

31.231

710’C?.

Mobiliar, a;;ere:,1:a bi'clica si ar.fl

active corpoiele

1 ll 000

13 383

710130

Alte active lixe

13.000

(!

13.030

1/.030

17.980

17.286

6102

ORLMNE PUBLICA 31 SXX'RANT'A NAȚIONALA

2.255.000

-V 61:1 DOC

34.652.020

33.579.55?

31.926.204

01 913.C-2C

3.13,4

32.165.972

01

CHEI.rUIELI UUPENIE

i,' 1Tb 000

32.705.000

32.074.nn/

31.075.354

31.013.176

3 1 64

5C.923 091

20

TULUL ii BUNURI Si ShPV(':il

:i 3-1:1.000

34-3.030

22< f 10!

224.807

272.623

7 1114

:32.64

2001

Buriu'i si servicii

1 166 003

140.000

76 10-0

76.760

70.916

7 1 i!4 i    : 2? 1 92

200161

H.'rrrlu'i    birnij

10.000-

IO.COO}

17 765

29010?

P.-lale/ialâ pertre curara ir ie

ii 0.00-2

1 ■ - •

.1

790103

l.nca zi;, iluminat si fora niotrca

100.000

40 000

40.00-9

<0 (IOD

.38.129

. ",:3?:1

38 71,3

7 0010-1

Apa. canal si salubritate

70.00-2

10 000

5.841

5.64-;

■ n .5-2 t.i

•2-53

6 682

200005

u ranfi si lucrifian:;

20.000

6.000

s

201)10:^

schimb

20.000-

20.000

1 ■ ■ ■

-1 LV-4

200?șr ;s

30.000

‘ ■■ )

' i

Ai/-'..-I

L-t?


i--


M'JMCIF’IUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


OETAL.fFKFA CHEI TIJIEI IL.QR - buget local-31.12.2011
FlFiîi

efectuate


C-a p StC-l f Grupa i1 Titlu Articol /Alineat

Denumire Indicator

Credrte

de

a i'iyu| iliii ri'il

Credite bugetare I j ii Lla Iu i definitive

Angajamente

buoelarn

AngaJaiiienLe

Jrijsilc!

Aiigajeniente

legale

A

B

1    i

1

4

■0-

s

7=fiG

7ocicb

PoHlrt    III, Ri^dUL SnlJ/fl, lv(

I

in!«! jhI

i    00. 000

3(1 00(1

27.001

22.031

27.001!

70ciC9

Mr-kei r>:H? si p'eslari de se1 viu i eu

ucraceei kinclio’Ml

1-0.000

10.000|

f

zDCI 30

Al le bun ui si SR.vid1 pentru

J

in j Fîtiri^rț! îs: fi .-ncHc-nd r e

:■    315.000

15.000

3.198

3. '58

H i“8

7005

Hi.tu.': de 'iHt'j:'d obiectelor rie inventar

:    2.175.000

200.000

148.507

143.507

14 (LOC 7

200501

Uniforme si eoh:parne.it

'    2C.0C0

200503

Lenjerie si acces orii de pat

I    80.000

200530

ALe obiecte do inventar

2.075.000

200.009

148.5-07

14(i 50 7

143.507

20- 1

Caii, putheatii si materiale

documentare    l

'.000

1.000

290

200

200:

20’4

Proiecția muncii    i

20-30

A.'le ci',q-țuici;    ■

5.000

5.000

203030

Alb? clK-j'tu'R'li cu buiuj-f ^i se»viei*    !

5.000

5.000.1

51

Ti TI .U:. VI TRANSFERURI INTRE L'NTATI ALE

administratif: punt k?,e

33.790 ODO; 32 450.000

3? 450 1)00

uC..■'90.54 7

30.790.547

510".

1 mușteriu curente

33. ,-'00. CD0

73.270 CO0

23.720.000

21.331.043

21.831 04.T

51 □’ C1

Transferuri cai.-e Instituti'le publice

33.795.000

23.220.0-00

23.220.0-00

21.321 043

71.831.043

5102

Transferuri de capital

9.230.000

5.230.000

8.959.504

3.959.504

5 0229

Alte iransfoajn do captai catrc

institi xii putd'co

.1

9.2 30.000

9.330 000

8.950.50-t

3.959.504

70

CI IEI T'lJIEI 1 DE CA^Tf.A-:

2 253 000

b 4î;0 DCD

' 8 5 B. DOC

900.878

900.373

9CS 8 7J1

/■;

! I li UI. X AC'.VE N l- E i N AN Ci AR E

2 25B.D(J':i

o -ific.nco

1.(1 h(i DOC

500.873

500.878

Ddc.yvfjl    i

7101

Ai;\Vw ,'i.xtt

7 25c DOC

5 -NiC DOO

1 855.000

900.87(1

506.8731

000.378

7101 01

Crjusli ,ji:i i

I.DOO

' DOC-

1 000

305:

3C5

805

7!0102

.Mașini, c-cl’ipanianle o' mileaco da

canspcrt

2.057.000

5.278.000

1.857.000

738 (IOD

73(L00:'

73 8^6 DO

710103

Maci ier, aparatura bTotica s' a Iau    |

?'    _ J? ■■'?.■ 1

•' ?■?,

actiyo corporale

201 C00:

t.X

Z    •

710130-A

■lAlt^ra^ve fixe

1.58.000

I

198.000

I67.473

1 6 ^.'4 73 -

/.; -    167.472

84    ' ■

TPI&T-'EtE'C.ȚLATr IN ANII PRECEDENT; 31

j

! ’ ' I ! ■■

■ ! i


^,v,

<VHj

XV


7    ! ,    ■

:yVy
Ch u?l 11 it: 'i i? fottive


22 133!

70.01 ■

5. 158

■ I

5.345


30.793 54? 2l.JTi1.04 3 21.83;.043

8.939 504

B 957.504 1.242.831

. 1.242.33-1; ■. .242.83 ■

23.333

1 <C'd.34C

i;Ai55


MUNICIPAL BUCUREȘTI ACTiVITATEA PROPRIEF let. t'i.rf.t'tfyfc' ANEXA 7bi-î


D £.T A LI feH EA CJ i ELTUIE LI LO R - buyt?l local -31.I2.2UH


C-n.pi ;I"l:-I

CsTI 1 |JK Tillu

A rl i<-:-; jl Al in un"

Dnn urnim ir: rl irjihir

Crflditn

rifl-

jinsppmGnt

C    11! ti Mg Ltij iî

Angajament?

hu^etam

AIKFaj Îl 1 llfrl lEii Eu-yii le

Plăti

eFecb,ț?t<]

Angajament? Zeg? le dt plătit

CIH! I'j.nle II

Ll7?

i ui 1 ial Lfc

■J eri lUtlve-

A

E

2

3

t

5

ti

7-5-6

a

REC U RE HAT E 1N ANUL C U RE N T

■2.028

-2.370

■2.023

65

1 ii'.Li' XV PLĂTI EFECTUATE ’.N ANII

PRECEDENT SI RECUPERATE

IN .ANUL CURENT

-2.028

-2 025

-2.025

650'

Pis:' e ic duete in anii precede.nti si

recuperate in anul curent

-2.023

■ 2 025

-2.026

653JC2

PI citi ere ulj£;e in anii ureuedenti si

re cupei a le :r anul curent f SD j

■2.026

-2.07(1

■2.028;

650002

i Tulea II- b CHELIUIEL: SOCIAL CULTURALE

1.640.3 34.000

94 5.133.000

02 h. '■?. 3.0(2)

692.065.939

567.394 7 711

655.155,412 i 3 993 604

579 640 493

6502

INVAI AMANT

130.1.40.500

' 15.ITT.(ICO

' 21.961.063

i 16.623.294

118 41 /.trib

118.4,4.632

2.913

64.726.3/3

01

CHEL 1 UIEU CUREN 1 E

■5 ;i;țh ooo

£.370.00-3

£.777.507

11 /'l.llDlt

9.711.695

2.913

9 39/ 50-4

t'J

11ILUL 1 CHEL. IU ELI DE EERSONAL

71 003

' 115.003

115.000

65 166

02.205

2.213

117 723

-.coi

Ctie tui.eli 5a;c.ria:5 iu bani

6(1 (100

£0 003

£3.000

51 609

48.695

2.213

T 164

:C'j’01

Sa larii de baza

dy.ocn

11? 003

62.000

51.509

46.696

7 3I3

49 154

-07< "2

Indemnizații de doica are

6.000

tl 005

£ 000

-003

Centr.buTi

'5.000

211 003

25 000

13.559

13.559

13.509

'00301

C Lini r. bolii da asigLiari s ceia .o ca

arar

£.000

15.00-3

15.003

i£.224

10 ?24

10.224

'0(71(12

Gon:*:bu!ii <•*« âfîi^hi'rii i dfc

1.000

3.003

ii 003

241

>v.-|

241

■'c::;id;:

Cent n but ii ca asigurau sciOalr: da

sa natala

3.060

3.C03

; 1.-30O

2.556

2.0511

2.555

- 003()<

Cent uhu; ii da asigurări pentru

accidente- de munca si beli profesie na le

1.003

1.003

1 303

ib

1111

110

'0030(1

Cealribjti- panlru concedii si

iioem irizații

1.00-3

2.003

2 -303

41£

419

-<1 ?J

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

5.169.009

ți tjillî.003

5.(102.557

£.642.646

£.649.117,1)

î:

9.304 761

21 Oi


20C1

20C101

200105 200106 200106.


Bunuri si servicii

Fumiljr: de birou Caruure.nti si lub-ilieutl Piese de schi.Tb ■■j^oîjIȘa^'ijțle uo ir uniuatii, i ad ie,


n- îi


■A^r.


f-


finiți 'fti    f D O 7&/Z

S~n


y>


60.000

10.000

10.000

4.000

12 OO'O


o.ot

3 1)07

2 0(iC


21.000 3.000 6.000 2.000

2.000


16.7361

2.434!" 5.4BS!


1)70 “
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


DETA1.1E R LA C H El .TLJI FU!. O R - buget îrjcal -31.-12.20nte pi I ui i* Gmp-u i* TMJn Ari ic ii -Alini:Jii


730109

230130

2305 230530 2606 26 066 /. 7614 79:10

733334

7(18039

55

5091

55C118

70

7 1

7101 /IO I Ol 710152

710-C3

710'80

vg

61

&1C4

fTCH.U


i9907


Der.umiiB Indicator

.........“ft


r-Z.3 teria =e si preș tar' de servicii cu caracter funcțional Alto tunuri si sorvicii centru intreti n im g s' fuiuctunare Bucuri da raiul?, cb'eutelar de inventa' Alte itiucte de .iivt:i',-.ar r.iHi.așH|i, rieles.ui'i, ti ;-ins/eIari Rapidul; iu s tr a. na ta te Purecii a muncii

!A-h r:1: k-I Id jț>! j

i (T i u

; Alte r:!ielt;ueii cu bunuri si sen/cli i iii LUI. VII ALTE TRANSFERURI A l r ars Ieruri interne

A le transferuri curente mterre

CHELI UI ELI DE CAPITAL

TIRUL X ACTIVE NETINANCARE

Active fix-:

Uii'iKtn.'clii

Mașini, ech pa menta si mijloace de transport

Mau ii ier. aparatura Di-etica si alte ; active corpora c ; Aitc active fix:

!CPCRATIUNI FINANCIARE

jT-LUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

iRan b'U'sar: de credite exterre

Rern.tiurssri de c-eeite externe contractate iie o-1in■ iatnri■ de credite PAVAIAlt

CHEL'J.UiEJ CURENTE îijTlîiiLjE’î'QHELTUIELi DE PERSONAL


At(>-

//


-lOI-

Credite

de

angajament

Credite buoetare

Aug dj anK-rite bu y k1 j±i'rj

A i ig iij u i ncii!« h:ijj Iei

Pletf

:    e'ectuete

<

i

i «

5.620

Aii yj.|a n; liri Itj iiițj uEl dc philif

Ch^ltideli

efective

-'7=1

1

i    S 629

iniCale

d e hi i Itlve

1

2

?<■ 000

3

4

7-5-S

5 305

fj 339

5.020

4 030

2.090

2.000

■i .42 S

1 125

i

1.425

1C-.050

2.090

2.090

1.737

1.737

1

1.727,

i o (îyo

2.000

2.00C

1.73?

1.737

' 737

43.000

1.834

40.000

£

!

1.834

4.000

4.000

4.000|

5.075.000

9.652.000

9.6 35.55?

0.631 '67

9.031.167

9.813.273

25.000

9.340

5.050.000

'9.662.000

0.63 5.5 S'r

fi. fit! TI37

15.631.167

9.803X33

75.000

75.000'

75 0-00

75.000

75.000

75.000

: CC. 140.000;    S 3.54 0.0 00

1C0.14C.000

08.281.869 i 98.141.359

98.141.360

54.653 8 70

ICC. 140.3 00

oa.tv-o.ooo

too.140.050

98 781.009

98.141.809

GS. 141.860

54 8 3(J 876

1 0(1.140 300

Î-JJ! 043. 93 |j

103.110.900

98.2 61.5 59

95.141.S69

88 ' 4 1.809

94.830.375

100.350 050

98.296.096

100.500.009

95.141.359

08.-141.535

93.141.669

54.753.465.

140.000

140.000

140.000

'40 03 9

1

■^2C

00.431

■l

1.053

TI 942 300

11 94 7.050

10 550.868

10.560 868

13 530.358

TI 942.360

11 947.039

19.550.358

12.560.808

13 553 805

11.942.009

11 047.039

10.590.898

10.560.363

10 563.805

■ 1.942.000-

: 1.042.000

-3 590 83 !J

10.550.666

■ ■■■. ii! ■’ j/\ 3 fc(5(? 898

817.21 f .600

225.228.000

212.048.000

196.778.653

196.228.653

Zt^.RS'.iiw

' ■ 3.G 13.521

' 04.099.313

28.3 00

104.4 12.000

107X00 505

1 tO .430.9901

161.435.696

■ “1t>O4dooi5

/" 510:078

193.313. T-'b

7"0.000

■Iri-S (!')(!

455.528|

455.538'

i 449 0x57

455.63/

’i

1

'-.■"i •;    /


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA FRDFRFE


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2011Ctipilu: (

Cri! Hll-12

erudite bugețfre

Angajatnfirlte

Al ițraj o itili 1 te

Mfltf

Aiiya'ameniis

Cheltuieli    1

/ Ti! ’u

Durdirlir^ Ihd ICSttij

rifl

cefinitfv?

tiuyctarfr

jrerpili!

efectuata

leg âI b

efectiva

Arl'jjcJ h.1: i iluI

ji nciaj arrie: sit

de plătii

-1

A

H    |    ț

2

3

4

fi

0

7-5-1;

fi n

■i uci

C'ielli.ieL saia ria 7- ir bani

550.000

85(1.011(1

257.155

3.5/ 165

352 51)1

4.064

35/.'fia!

1 (ICI IV

Sa'ari' de bauia

520.000

354.300

351 .400

061.406

347.102

4.27-1)

351.7-06

106106

Alle sporuri

12.003

o.ooo

5.759

6.759

li. 33 6

7-2.4

5.7nil

-CCI'0

rond pontru a osturi ocupate prin cumul

8.000

C r nt.'i bufii

180.000

100. oce

9B 273

08 575

9 7.080

'. .28 /

95.3/7

-ce; nr

C an I: :bu l i' de as ig u ra ri s ocia c do

n:dl

!    TI 5.C 30

70.000

75.609

76 6OLI1

74.810

784

74.219!

■ 0fi3(.i3

Cari|i bufi-' de esiuuiari de scma:

i    3.030

.3.000

1.785

1.788

1.705

23

1.783

' 0330 3

Cari fi .huli' de asigurări s buia io do

sar etala

;    30.000

21 0-50

17.188

1 / 188

■ 6.758

430

13.508

-■(;530-i

f.'anii buli. de asigurări pentru

i

SL.r ue'ikî de niLrCE. si coli prcfosicnale

i    1.500

?. eoo

763

'/63

7113

'0

753

’05300

Onil.ri'ri.Ti i:-h?nl-U Sul) Sedii si

1

i i •: q' rllz A îi i

■ i    10.506

■1 .con

3.034

5.1)34

2.. OUI

3.037-

2C

IUI Ui li Bl.MJK! SI SERVICII

j    fi 1.27-1.306

53.323.000

-15.148.247

43.1-18.34 r

47.044. T70

504.-.27

31 75I.2.C3

20 :e

Hu.j.'i111 i si sei'J'iui

;    74.-4 6.006

20.714.0-00

iii -131 fi99

1 8.431.0)0 i)

18.407.970

23.633

4 185.982

2CC-101

H,irili:ri Uf- airyu

1    36.006

17.000

16.595

1(1.56b

10.505

19.2C2

209102

IV a le r ia le pe ■ i li 11 ui i ral e n ie

2/ UDO-

8.900

6/117

0.417

0.4-.7

7.858

2CD103

Ircal/'l, luiniral si firla Tdlrna

îs ude.oue-

13.530.300

13.1)81.897

13.081.897

13.081.397

121.29-1

203104

Apa, canal si sa Iuti lila fs

bti o. oue-

154.000

123.828

173 373

123.825

-33.199-

2CC'’0R

u?-rb:.iianî; si :i:b:ifirji',li

5. oue-

5.000

5.900

6.000

5. OCOi

3 956

2o:;'ioo

HieSe de srnicib

20.000

Iți. 361

19.06'

19.001

250' 0$

Roata, leleeri'iiun'rair. rad in, 1 v,

interr el

2i! 2 no-:)

223.000

193.2-13

i 93.2431    193.243

174.87.C

253’CS

P/altfi ia le s- p'ea.a' de sen/ r:i cu

r:ai asler 8.I r cf i( i il a 1

ou::-

sa. ooc-

o /.

37.759?    37.759

200.038

2501 3'j

AHa iuiuiui i si se'vicii pencu

i.'lIl^li.'l^rH fu’ILl'jO.-iai'-s:

fl '-03 ouo

6.7 2< 000

4.94/ fieo

4.947.699 ■    ^.1)24.26^

.23.033

3.015.866

?■:::)?

Naparalii duru iIu

/a -/n.ooo

28.191.000

27 238 305

27.238.393

76 Tfifi.âto

409 781)

25.23fj.510

2533

1 liai'.a

1

59.000

58,385

50.380

/< $8.33.6

7:.::.)8u-t.iț;

;[1 La ria purhu ce ine ni

1

1

59.000-

511 38a

58.380

•/ 58.,386 .

■■■

ianlo si materiale santa-o

I    . /fi/. 009

2.244.000

1 887 051

1.862.081

i.i' l ft/ț.337

L 723-^

f ,


A,,

i/\ti <-&C    2-

/v-t -/y'MUNICIPIUL BUCURESH ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUiELILOR - buget local -3-1.12.21)11Capitol / Crupa / Titlu Art'-cc-lAlineat

DiuhLiiT.ifn indicator

Credite

de

d: ;țj aJaiYie.'i 1

Ciudltij 1 ju y i: I u ru

Ans5ți;:?im®n0e

bugetare

hiillak

h: c:fi    ii

A

0

1

2

3

4

290401

M h :?i :;a-l! țin te

lO'Zi.acu

'.225.000

1 179.466

?'XKi(lr'

91 a te-i a le sd'iite'e    i

400.000

672.OGO

459,.-yt>

230403

Reactivi    ■

77.000

/ 7.300

230402

Dezinfectant’    :

67.000

264.000-

155.707

2905

Bunuri de natura obiectelor de imterta-

150.000

222.000

79 461

250531

Uniforme si echipament

1 1

2C0533

Lo i;o.r.& a: accesorii de pat

67 .(ZOO

200520

Ala Obiecte (te inventar

;    150000

155.030

7S.46 i

2C36

fteptesai■, detesari. trrsnstsrari

t ;a-> ung

85.030

i 6.994

200601

Ce plasa ii interne, r:te lașa n, •: an sfera ri

50 o:)0

16 003

2.592

2QC6C2

Dcplasar in sintenalate

75 000

/5 003

14.201

2009

M a te.< h le (te i a b(\' a fi ir

53.000

49.667

2011

Caitr, piihl i;a|i: rr mate da te

; ifciuuitlBr ilare

/.i ](;■:>

7.300

2.559

2X2

(T(ii$( i.ten la :-c expe'tiza

ti: io. ouo

3-17.030

296.739

23: d

Rregalire pretesioriala

40.500

250.030

3.937

2"14

Protecția munci

j    80.000

30.000

2C30

Alte ChoitLiGli

i 76.000

1.0/4 (103

59.161

203004

Chirii

75 001)

5-2.000

-6.650

20103:)

Alte clteltuie'i cu tunuri si servicii

lUG.rjcu

1.018.000

42.511

s-

i 111 l.i L VI 1 RANS1 - E RU R1 1 NT R E UN !TATI A L E

ALWi.NILUEAZIEI f’UBLGE

'42A23.00C

(42.473.000

13- 7 06.43 2

MOI

"ra.is'erjri curente

64. £30.000

61.607.030

ir 9 60.559

54 0140

Z -e.nsteruri cin bugetele locale pentru

7 cântarea cheltuiellcr curonto din

f

dcTen'ul sanatoi'i    i

6^.603.030

S-: 62/. 006

bli.90-3.659

Ml 02

I rsr.sferuri de capi tai

■:    77.633.000

£0.776.000

/1. ,'4-5.575

ti 0225

11 ar eter uri din venituri proprii ale Ministeruiui Sârăt£Ți

1

c.ăire bugetele loca e pentru finanțarea aparaturi1

i

uedcale și ecnipa mente Ier cc ccm-unicații

i

"n.ur.uența in sănătate

5 .-Ti £. 00 3

022.5261

519726

d^âîiște'rjț cin von:tur- proprii ale M.cisleruu.i CAriA!.hi,i:

|

An yaj a.i ii i>i i1<* I eudZu


-lai-

C h*lu ii II ! efect:™


P L? ti    Ai'ilj ajurn-n ntn

efectua, te    | lucjulci

/ du plătit E    I 7=!>-G

1.179.403

1.179,466

1 70.845

409.783

469.072

10714

473.1 ift

77.000

77.903

155.79Z-'

155.797

'    68 569

79 4£1

79.481

727 25-1


vi

>i<i


L-.


7 9. mi

79.481

10.994

-.6.994

7.-393

2.692

14 111)1

14.201

49 057

49.667

Z! 559

3.559

296.73'ți

296.769

3.s37

2 913 7

£9 161

69.161

46 051)

46.650

42.511

42 b'1

'31.706.425

121 .'06.7-35

59.920.65 9

59.900.859

5 9.960. £ 59

09.90-3.659

71.745 S76j

7t .74/7576

z'' -.. i ■■■ -    -.

-Z

s

f:

(.?■ .■■■-' ■'■■■

{■

652.51/6.

;    /■' ■852.526

f) :-r.

! ! ti

i ;    >

\ . ■

2..

"■ ■■- ■TT-


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE
flct. Nr.î.’f.L, ANEXA 7b. 3


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

31,12.2011S-'C'-A


-lei ■

C n [i îLl; ,'

Otij^h TiLI

A11 icol i* /'.llrltit

Dan urnim ii i lîurstor

Crc«i 1 liric:

□i:y aj ai i'ihi'L

Crg idile li'.igcLirt

AngnjHn-iLtiiLt

■bii-țnlzrL!

Anțifireimflnrn

lejîal*

PLătl

e'ucft/ate

A ::y a-laci'it; nîs

|rjij*alt nit' piatit

CIicIuil-II

Ui'lJC'IV'fr

in it's le

dullnltke

A

B

2

a

4

.5

4

7-5-b    :

U

către bufetele locale pe-iir.j finanțarea reparațiilor

capitale in sănslete

324.000

!?! o?sa

Transferuri din i:i:gs;l+4e locale pentru

rnanta'ea cheltuielilor ile capital

din domenii! sa na tatii

77.633.000

75.034.000

71.093.050

71.093.050

71.093.050

71.993.050

f>6

TiTLUL VIII PRCIFC 11- CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE N HRAM BURG ABILE TEN)

POSTADERARE

2d.000

26.000

2B.0C3

560*

Piograme din Fon cui European de De/volta re

Re cier,a la (TECFR)

.25.000

26 009

26.000

500'CI?

rin a i?3 rea externa r:erHr’i::i. lua bria

■ 26.0C9

p ii ț:-r::.*i

28.000

i:jj.

TITLUL IX ALTE UHHL l'UlE'i.l

' 1.200.000

1 126 476

1.120 -1 /fi

1.126.470

HL: ' /

UcsDc.gubrri ci vi e

1.200.000

1.126.476

1.120.4/5

L 12.6.4 7(3

V'îS

CUC.TU IE LI D? CAPITAL

017.183.000

30 fi* (1 -730

16.156.000

15.022.670

15.023.6/0

r.619.42/

3.403.443

: 36.133

71

TITLUL X AC i iVE NI-FINANCIARE

ffl 7.1 £3.000

30.6' (i 91 ju

15.156.000-

15.022.870

15 023 6/0

11.5’9.42/

3.403.433

".£8.135

7 Iții

Active fixe

îl 12.664 000

24 604 000

10.011.000

IOi)(J3.6C9

10.003 O(i0

6.731.421

3.272. *.66

■i:l6.13S

71 (.111/

Co.nstruciii

fj i) f .0(34 .COC!    15.30-*-. IML    6.3*1.000

6.611.000

6.511.000

6.731.421

79.579

7*0102

Mas.r.i, echipamente si rr.i bece de

l r a ■ i sț imt

4.70i) C0(1

5.500'. 000

3.200.000

3.193.0O0

3.192.6091

3 192.609

69.096

7*CI 03

Mobilie r, aparatura tirof.ca s. ale

corporaie

34 W

712130

Alte ti olive fixe

62.200

7133

Reparați' rn pi fa le affi'o.nte activelor

4.519.000

ti 952 003

5.145.000

5.310.261

5.019 201

4.6S6.C00

131.255

34

FI.AI | EI-EC :'UATE ÎN ANII PRECEDFN 11 HI

RECUPERATE IN ANUL CUHEN1

230.91 3

-23U.OI 3

-230 Sil ii

65

*:llul XV PLĂTI EFECTUA 1 E IN ANII

TRECEDEN 11 UI KECLJPeRATE

IN ANUL CURENI

•230.9* 3

-230.913

-230X713:

5501

Plăti .efectua te t ar iii prt?esde n ti s:

X" A-ii ‘

l'z

■ ttic^oț'r^je hi flu.j uir&m

-230 Ir 3

233.913

//U?O0.Cî3

t!5(1V'i!    <

Plăti eTejctuate iu en'i i:-i Ri:ec'o.nti s:

■■ ■■ / vJ

n4< w

W

. • '\.t> :    -’S

KJNIOIPIUL BUCUREȘTI AOiVITATEA PROPRIE


DETA LJ ER EA CI IEI .TUI E L. ILO R - buyal luual -

31.1^,2011    'C7ipil.nl

Crfiurn?

Cjeditfl

lag stare

Ail-ga Jiirnc n*i!

Ari^îijjinipntp

Plăti ■

' An ijsij :;rnpJite

|    Chellciilr

fi rup îi ■' Tftlu

Djsiiurriim in^icRtof

Lh:

irirU-ile

riefjn'ftlve

b IJ£J u(si.rl^

l«P'-ilp

efectuata

Ir-ijjiIr

1

:    efective-

Arti;;oi ■' Alineat

n ri i^ajji iricnț

Hrt plătit    |

4

e

' ... .. * -

3

4

£

I5

7=C-«

B

iu pupei a te in an dl curent (ST)

■230.^3

-230.013

-230.013

67C2

CUI. 1 URA. RECREEP.E SI RELIGIE

4C3.143.C00

545.3tlfi Oi::)

533.700 000

526.332.204

523.563.700

S25.540.66C-

22.4:10

310.367.663

01

CHELTUIELI CURENTE

2.365.300

3-'-4 1151 DCI)

■. 322.202.0C0

316.062.260-

313.533.944

313.316.6-4

'    22.4 30

30-9.39C.7fi2

i

111 LUL '■ CHELTUIELI DE PFH$CNA_

-i ;i i>;. ooy

3.356.000

3 935.000

3.9(16.715

3.306.2-5

1

3.326.0-;

kio:

Cnsltuieii s ala riale in nari

:l-::)3.0(.10

5. T23.000

3.10fi.OCO

3 0(19.606

3.069 .fi 06!

3.634.11.-1

1CCK11

Salari de baza

:: lyo.ooc

■.    3.C21.000

3 021 COC

7.997.437

2.907.437

3.U1z i'stf-

10C105

Sporuri ac litiu oo.ndiii’ du -ru-iua

12. COC

4.000

4 000

3 134

3.134

3 1)1 7

10G 100

A:to spoiri

1 .OOC

'    1.D0C

1 (ICO

027

bz /

100110

r arid auri Nu :: du Lipi ocupate prn cumul

17.C00

1 i .0-00

'■'LOCO

10.939

;0 930

9.730

100112

lildomrt:2al:i ulaLiltr urni!- persoane din afara un ilarii

100.000

57.050

b/.OOO

46.400

46.400

46 sOO

’00113

111 doiiti n i? uii i da ria 1 u a a r s    .

20.000

■'    3 000

li OOC

522

£22

523

:00'30

Alte oi'cpu': sala: ale hi buni

07.0C0

11.000

11 00(1

67747

a 747

9 490

1003

Conl rib.itii

S 34.000

647.000

ii4 7 CO(J

636.403

836.400

54l.t-.97

100301

CoiIrTiutii du asigurări secia.e de

sl ul

052.00C

636.000

63C.000

631 214

631.7',4

033.535

10030?

C-o.iCbui i de as ig L-rari do sama;

17.0-00

: -1 CUC

-4.0CO

14.000

14.000

14 057

1002 Oii

(.luntri butii de asigurări sociale ds    '

sanatate

' \ ■

1 /■': 000

161.C30

16< .000

li) 7.4 61

157.451

15fi.70li

'00304

Con trie u ti: do asigurări penlrj accidente ds ri-, ir.ua k. boii ;; i c-fes; ana e

12.000

10.000

1D C-iO

0.630

3.066

0.902

105306

CcntTiii.ri'- psi'tru ce n sedii si

indii im .-a iii

33.000-

26 One

26.000

23.674

23.674

25 796

20

Ti':'-. Ji II SlUNUHi 81 SERVICII

7.922.000

5 997 tino

8.592.000

6. Ofili, fiii

6.063.337

23 4 30

4.459.740

2001

Eu-Ii, ii si ser viei.

2.223.000

7.16? 000

2.162.000-

2.: fii.:i: o

2.143.3CB

1B.0-02

2 039 930

200101

Ei.ruilui i du bi'țm

3 01,'u

6 030

8.000

7 9 79:

7.979

4.661

200102

liilala Tui a pa-1 Iii; curățenie

4.000

1-1 00 0

14.0-00

15 994

15.594;

fi 76fi

200103

Ireal? ii, i! ui o; na: si teta metrica    ■

506.000

4 05.003

436.000

43ls (l-OI)

42r4:SE0

^u.-. 13. I2C

'i . L.

‘    < 036

■ -X    V"

-'76.469

230',C4

Apa, eaiinl si sa Iu utila te

72.000

62.000

62.09 0

6 7.000

z/4:-,6.1.^62

bl.CSz

Cyihiusoli si lubrifiant.

2 LOCO

13.000

: 6 IKjO

16.003

17.209

6.62fi

20C1 (16

Hiese de schTnb

1 0-00

1.000,

1 POC

443

J'.    449

449

101!    / 'î.ș-sta, telecomunicații. radia, lv,

TA'-.

■''-.yl    'iV4itu,îoi


MUNlClPflJL BUCUREȘTI ACTM'IAILA PROPRIE


OETAt.îEfîEA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2D11-Il4-


C:i pitii D t3n.p;i/Titlu

J Alineat


2::,oi oa

3 00 130

7032

2005 2OU53G

2006 200501 20C502 2011

2C12

2013 70 14

7i;-:i030

51

51(J1 CI 0101 5’C2 5'6229

5(i


56 oi


5-30102


De numire inaicator

S


Credite

di

irga'&ment

i"


C Nhi I il i tjijq rtir'-e in itinrR


dithildve


Argajîtmenlis

hugetî,rA


AriyrdjiLri iu.i Li* llSCJ iii U


l'lat


inter ret

MaLena'.e ai i?iesra-i da servicii cu caracter ti Jii::l:(in al Ale r;-i.n=.n. si ‘itj'Ț'iLi pentru intre; nur« si fu.'i clic nare Re par st'i ci.-.'tîfiLo

! 5urr.ii' Lti natura o'sicctelcr de inventar Alte [.îhiec.le Oh inventar 13 ep1 as hi i. da ta sari, Vârste rari l iRfiiaaari nterne. detașau, trans'aiari ■ l Jpfilssai i in străinătate Cs.-li, pubicatii si matei ia le r?n; :ur n a r.ta re Utris.j ilari ta si expertiza Pi egal: ier prore sion ala

■;1 re tac l.ir-d .lii.TWt.l

t.Mte s’nelț'j.e'i

■ Alic cnalkiie'l i.-.j l.".J!'iL'-i si servicii

TITLUL VI l'RANSI-FRURI INTRE tJNi'l Aii Al A ADM IN Iii I KA'I'IRI P'JBLICE Trarsfsrur: cureula Transferuri ca Le i ■ i s l itu l i :le- publice Trarnfcruri de capital

Alte trans'eruri de carilal rație institui i cil? i;:e

TiTL.Ji. Vi:; PROECTE CU FINANtAHF DIN FUNDURI H X 11 h:rJ(7 NERA'dBUROAR'.l F ' Rfjy I Al ,'FRARE

ri-cjrHiris din T endul European da Da/volt a re Regionala fFEDR;

H ma;11 a re a externa nera. rt.uisațiiia ......IC^ALTCCHELTU.EI.-

-St

r-î ? •


2.30C.00C

2.565.000

2.305.00::


■10:? COtll, t

iiHIl.liU'O

525.000 130.003 150.000 I !?■:). o :to 100. (100

20.000

71.000

■    2.095.C00

-3.000, ii.oooi 87.000!

7.:>c:j ooo j 2.300 OOdj

29(j.i?o/o-ud! 290.00 AO'Od:


£96.000

■31 1.000'

. 514.000 373.000 200.000 200.000

20.000

6.000

12. COD

4.155 O00

-11 COtll 57.0001 1.949.C3o! 1.049 000 j

296.9EO.COoj

700 131 000


2 90.00 7.000 ț 360 181 0


75 7(i5 Odd.

75 7(15 300^ 75 2(i5.Oud;

tjoo.'jod'


<

30 /(>9 codi i

30 76 9.00(1


4 96. ut: o

011.000

011 oou 3 76 CPU 700 cod! 200 oooț

7(l Ol)(f K.Odd 12.000

4.155.000

41.000, ti 7.DOC ■'

1 .749.1 )0() i 1 .7 4 9.00(1?

29 6.5 01.000: 260.C-39.C00i 2Q0.C39.C00' 35.512.000

3S.512.C00


496 000

(ii d 062 j 1

513.026

378.000

1O9.54£

190.644

■5.741

7.095

6.645

4.154.999

46.426

86.705 1 .948.9 :6

1 740.9'8

791 712.557 3 56.55'- 04 7 256.531 .C47


402.457

610.962

515.923 370.190 199.644 199.644

-.3.123,

7.095;

6.07<lj

i

4.137.999:


j Angajamente ' regale ; a e* plătit T '" 7=S-C    __

3.543I


CI 14! liu ie: I «fese I Ivu-


2.36-5.050

2.355.000 2 355.000

1G.0C0.0j0


£72.050

£72 (J56 4 77 C-REÎ

3 067 19 7


35.35LC05I

35.351 695;

4 .'7 dtjfi

4-’7 (1(16 4/2.(Ki ti I1.U62.172


40.47(4

36.705

'..940.9:3

7940.210

?91 .212.552 2 36 56 '■. 047 260.36' .04 7

35 351.605

35.351 665


4 7.7.06)1


4 -Ti Utifț 4/^068. 8.962.192,'


'..610

2.016


492 3801

57 3 6'9'

5 13 702 3 76 1iJ2


13.053 7.02 5 6.026

410

30.620 53 229

'. 579.051 '.525.051

O

291.512.652 256.55t.C47 2E6 56I.C47

3!? 351 605

515 351.605


1.000.'46

I

I

1.600.146' 1.000.146;îtcf- /tMUNICIPIUL FUCURESTI ACTIVfTrtlfiA PROPRIE


HETALJEREA CHELTUrELILOH - bugeL locaî -31.12.2LT1-lei-


(lapilol i Grupa J Tillp A 11 ic ul i Ali.-n^i A


5915

70

71

7101 710<C I 710'CP


7TU03

r, C I M 8-t

35'

5501


350*01


0502

15.


'05-01 I00102 I OUI 05 100185 180-18 '60138 1003 10030;


Osnu'nine indl satur


Credite

de

a liga] an ie i it


CrfoSH-ft Ijl?l] rbtrif

iJhi rizzTl ivti


Afnpjame.’rte

buțlBtfirn


Angajamente

legate


Plăti

efectuate


Cop’jib'jhi la salarizarea perse naiul ui nsele i Xjil

C.UH IUI ELI DC CAP:’Al.

TEI LULX ACTIVF NEElNANClARE Active fixe O.ir! s Irucî'i

MasTr, echiDa.ii finis si mijloace de transpiri

Mobilier, aparatura birctica si alte

active ccipciHlt;

Alte a diva fixe

PLĂTI EFECTL'AIE A ANI! PRECEDENTI fii RECUPERATE :,N ANUL CURENT I Tul XV PLĂTI EFEC'I UAi E IN ANII

PRECFI3ENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate iri a iii arc ace o 4 fi si


roci.peitile io ar Li, curent

Plali efectuate in arii procedurii si lecuperate in anul curent L?Ei AWGURARI SI Afilfi I EN f A COCI ALA CRELTJIEL' CURR.N IE 11ILUL. I C; IE. TUI ELI UE PERSONAL i Ci el tu, fi: i se |h rid le in bar.i Sa.arr de ;saza

Salari, de rr:ei t

Sporir’ peri In.' email i de munca Arie sporuri

: Indemnizații de detejcre

Alte dropli.::'i seliii ia.e in bani V' ^CcțițliAt'jțRde af.^u'îi.'i seci a: o de


Anga^amente jeg ale de c-la-Jt 7=3-6


Cheltuieli

efoc'!’--^


10 000 050

. 10.000.000

3.062.192

8.062.192

6.062. O?)

8.082.192

4U-O.7 78.O00

70’ .337.000

'■ 211.C23.000

210.829.361

2 i-D. 783.763

210.763.763;

9 967.101

400.778.000

20- .327.000

251.023.000

2:0.820.361

210.783 763

210.738 7631

9 987 1(11

400.7 76.000

201,527.000

2i 1,023.000

210.820.361

210.783 763

21 u. 763.76 31

9.9:17 1 (11

39t.4C4.0C0

201.172.000'

■ 20S.714.000

209.515 361

2(19 4 75 (108

209 4 75.065'

5 3A6.893

950.000

420'. 000

950. DUO

900 DUO

940.349

948.549

1.338.965

131.466

364.000

23 S. DOC

304.300

084 .(!■[)( I

362.209

302.209

-3.-80.975

-559 417

-55ir.4-17

-559 41 7

-53 C .41 7

-559.417

-059.417

-559.417

■559.417

■559.417

-559 417

-556.4 TI

-589 417

25 340.000

5 S. 300.000

57.823.000

48.384 783

43 f 134.738

4 11.86-1 738

31.424.917

7V-C1.000

50.633.000

30.444.00D

32.033.387

03 058 fii/

30.036.567

30'. 433.602;

9.207 000

fi 732 no o

6.573.12 7

6.572.127

0.572.127

7.363.286

7 2/4 000

ti. 383.000

5.201.693

5.20" ,953

5.201.6531

5.86U.K8E

5 040.000

4.2 70.000

4.175.798

4.175.758

4.1 75.736-'

4 M7.7.76

29i;.t)00'

lin nuc

1.019 80(1

352.522

982.522

982.522:

1 8 77 085

- o nnc

13 C'O'.I

11.797

11.292

1: .292

17 474

70 cnu

8 o no

3 245

3.245

.f    3.245'

*■ .l

9 73/:

1

i no con

95. COD

25.030

29.03^

,-^9 036; ■

3 8.3 58;

2C.73.C‘jO

1.41S.0C?

1.37C.234

L37O.234-r:

■i ■MUNICIPIUL. BUCUREȘTI ACTIVITATEA HHQHRIE


DETAI.It'KEA CHELTUIELELOR - tjsigel Iu Cili -31.12.2911


-Ici ■

C ? f: Hol 1

CS -i i pjn f Tillu

Articnr,' Aii i luat

Dcnunihu IndICfitOJ

Credite

de

enq a|-a rtifl nt

Cru-iJlli? In;yis-tarts

Angajam ani r foi fiflta r-F>

An ijaJ am ti 1 Le iuij-a Ic

Plăti

e-tectuati?

An rpijarnunl i?

Irț| ale iiij pluliL

CliulEulilL

efective

iniți^lLi

■Jeîlllld'vâ

A

E

1 2

3

4

5

6

7=5 S

u

s:ot

1 pui.OOO

1.10*1.000

'.0)73.94(1;    1.073.943

1.073.540

I    1.231.56-6

1CD3(1?

Cmtributi de tissig.ii’Ai’i de sor.aj    '

44 000

26.000

23.074

25.024

25.024

!    27.2-36

'01m:-:i

Contrieutii de 3sig 11 iaii sosaio de

sanatate

415 1)00

270.OCO

203 31 7

2(13.517

263.6’.7

234.334

ioc? 34

CciT.'ibui'i de asiy 1:rari pentru

ascidcite de ;ru'ii:a si h-n-l: profesianaie

'(1.900

12.000

7.747

7.747

7.747

a.635

1OO'JOii

Primo de osigt.i?j'e Vaia p ai.to

do angajator pe'iLti a'iuaiaîi

160.673

'CC300

Ceni4eut!1 per'. u -::(]■ 1 te d ii s:

T.dennizalii

(17.000

0.000

2C

TITLUL :i HUNL.KI S: SERVICII    '

20 iiSr.000

24. Os 1.000

19 7 XI. 00-1

10.726.£64

15.720.934

19.005.461

200'

□uniri Ei serj:i: i

2.. 96 2. OOC

3.293.000

2 00(1.936

2.306. £65

2.603 9! 15

2.365.556

200 .01

Fum iții r de 'jir ou    •

200.000

10-3.000

99.795

99.795

59. -'9fi

71.428

2C«? - Cz

Matenale penL'.i curățenie    I

200. COC

203.000

■101/ei

191.161

151 13'I

221.925

200103

:nnaizit, i-un 3 rai si luda inctrica    !

710 COC

621.000

fii 7.042

£17.242

617.042

525.10'

2001 OU

Are, earc.l si saLicrizal^    i

409

3 £4.000

334. "> 7

764.127

354.127

363.777

200100

Clai'n-uranti si iib'ifianLi    ■

!i!) .::■)(!

62.000

62.031

52.061

52.65'

4 9 02 '

200100

Piese no senine    ;

sO.COC

1 ce. ooc

67.678

117 Or fi

67.678

(13 616

200103

^usla, lela soni inicati: recii;-, L,

.Țstțîl l!HÎ

174.090

202 0C0

179.970

1 79 <i 7(1

179.976

18549?

>00109

Maieii.n e ni pncsiar; de servicii Cu

canastei fiiudiona'

272.C0C

5 55.00(1'

497.244

4 97.244-

497.244

214.750

2iJI?L 00

Alte kui'.i'i si sen/oii z-ontru

intretinera si 0j uctio nare

7 7O.OOO

776.000

r?/.111

727 31

727.311

540.209

2002

Reparații (iineito

£50.000

3£7.000

3 73. (116

373.616-

373.813

673.616

2003

Hrana

16.£ 11.000

13. 4 TI DOC

12.4 7r-.2£ 6

-.2.474.280:

', 2.4 74 Xi.O

12.2-£.5-57

200301

Hrana pentru oa.Ten:

16.3 ÎL? Oii

13 4 I1.0C0

12.474.2£6

12.474.2651

12.4 74.285

■I 2.2:£.3£7

2002

P.le ni na ironie si tna L-er ia le na ni taro

1.000.000

462.000

324.026

324.0261

r?4:HSiJÎ.

217.249

20020'

Mod.caneaie

000 O()0

302.000

234.250

'734 Xiilji

<'234.296

150.865

200402 .

ygio fia. c-s a n iia 1(7

>00 -ooo

£2.000

33.013

Ji.Xil iii

-    ''\132,;2

-    !    30.303

20 04 0-4 .. -■■

' i^tz'îi^lțr.ițpjiti.

ixj.ooo

£2.000

30.719

33 71 9j

■' '■ ,'S6.7'£

• I .    '

2000' ■ ■

Oi^huri’ds Fțîii^a Directelor do inventar

90 000

775.000

133 04 0

ll'.î (14țf!

7 163.646

7 p=<7


,. /'
fi^OÎ?MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHEL. 1 UI El I! OR - buyel S-rjca.1 -31.17.2011-loi-

Cap:In! ,-

1

Crc-tl Iru

Credite bugetare

Ai ig aj2i !h« ii te

Aii yidjisrrn: 111«

PJiLli

Angajamente

<"h bkuiei'i    j

G.rU p ;i i* TiPii

LH-eI'IQJ 1/1 !r't± IridlcaC^r

du

inițiate

d#tln l'.ki:

Lil! yc la: u

!ijy;ilr

fluctuate

1 n p|.n le

efecive    1

Ar’l Ic: 11: A linear

Rrnpjimn.it

de pia-.it

A

n

2

3

q

5

6

7=5-6

£

2C5501

llri.foinie si echipament

00 DOC

200503

l e-ijerie si accuitii'i ce pat

365.000

2CC530

Alte cbipcte cie Iris-er-tar

IW.DOUj-    414.000

180.DOCI u    33. COC

183.S46

183.646

'83 64 (i

2000

Deplasări, de tasa i ■. trans'era'i

31.260

31 7t:IJ

31 280

31.280

2 006:?i

! Deplasări i,ilH"ie delasa/i, transferări

80.DOC

2 3. DOC

'9.212

■iD 21?

19 2 i 7

19.212

200002

Deplasări in sli a: ratate

100.000

13.COC

: 7.065

'.? (.166

12.0-68

12.068

2012

Donsi.l Iarna si expeniza

300.000

75.COC

66 O i 8

66.018

65.0161

66.018

7013

Pruqi-r.:ie prore s io na. a

64.000

63.000

6/ 548

5,’.9-<8

57.943

!    57.948

7014

Pnreritia muncii

120.000

150.000

46.141

46.1 i 1

45.141

!    29.871

2030

Alte ci ie IX1 ie li

4.4 50.000

3.4 52.000

S.iKÎ.CI /

■    3 363 017

3.363.C17\

3.645.634

2OSC04

Chi.-’-i

220.000

26.000

I6.7/6

15.775

'.5.776

-îi. /

703030

Alto el a Iutei cu ~ un uri si san/cii

4.200.000

' 3.-26.0C0

3 547.241

3 34/ ?41

3.347.241

3.629.753

□n

TITl.L'l VFAt.TE TRANSFERURI

1T1O.0CO

1.110.060

1 COS. 606

1 fJ'.'Vî 606

1.1008.605

1.008.605

5031

A. Trannite-un interne

1.100.DOC

1.'C 0.000

1.030 0C0

1.000 COC

1.000.065

1.000 OuC

350118

Alte '.iars1e'\iri cjrente interni?

1.100.000

1. iOO.OOO

I.O02 00j

1 .LM'/D C.DO

' .CDO.DC-5

LCOO.COO:

5502

!J. I iarsferuri au rente in te-a testate

(către crqanizalii u ce 'naționale)

10.CDu

10.0 DC

6.505

E.6C5

8.695

h 605

555201

Co'itrioutii si coli?atu la urgarisrre interna tic. n a te

li; (100

10.0C0

6.605

8.805

8.6-Dii

3.605

T!TI IJI vili PROIECTE CU FIM ANUARE DIN

: FO N1 iJ 41 EXTE RNE N E RAM H1J H SAB1 LE (TE N1

1

POSI ADERARE

7.461.060

'3.569.000

? 461.000

5.736.871

5.730.871

S.730.371

3.036 448,

56C2

Piugierne ci n Fondul Șuetei European (FSEj

5. 5 69. 'JOC

9 5 53 EDO

6.665. (.106

3.944.153

3.£44.'59

3.944.159

I    1.757.345

550201

>- ra-tarea n arie na'a')

69O.DOC

■: 31? 3 DU

596.000

689.117

689.117

63!?. T| /

i    875.599

550707

F ma nta ren oxta r-- s i ■ e: arte u rsa bi la

4.979.000

8 ?/.i

4.579.000

3.255.042

3.755 04?

3.76 5.042

(381.74 5

se:?    i

Mecanismul Financiar SEE

1.732.000

■ -i.oiFi.O'::::

1.792.003

■1.766 712

1.766./'?

I./80.712

..._

1.779 :(.! !

561701

Finanțarea Naticnrinln

200. COC

.■'(-iti.ijO'.;

2-30.000

196.027

'96 07/

■|9fc!J?Â7

z()7 47,0

561702

Fi isrilcrea externa nerairb'.rsaciia

1.592.000

3.745 PUC

1.592.303

1.5E0.6-35

1.590.685

J 5 50.56 5

1.076 ■’!?/='

70

tu ii-: i u:el: de capi i a:

-lj.373.0CD

7.40/ 000

15.37 3. COC

16.847.529-

15.847.529

/i lj. 114 7 .!; 29

■?9i 115

71

TI l'I.UL X ACTIVE Nt-FINANCIARE

18.379.000

/AS/CDO

16.37S.000

16.847.529

15.647.5/1J,

7'15 847,529.

9?1 115

7101

A^j;V.țțX(ș..

’rlcrsfftclEc':

:■ . * •<

18 379.DOC

7 46/ CDO

18.37S.0D0

15.647.529

15.5.4 /.5?'j

1.    ■15.34 /. 529 j

j    5I!I.'-|5

7,3-cr?;;

17.274.DOC

6 /FI) (100

17.274.0C0;

15.659.906

15.659.0C6

IE ->55.066

!    (I3 314

./yy^-


VHJNIOIPJL.JL.. HUCLJRRSTI ACTIVITATEA PROPRIE,


DElALfVRliA CHELTUIELILOR

- buget lucal -31.12.2011    '


-<ci-


Csipilu* i*

Crn. p:i ■' Ti I Ili A'licol .* A Iii i raL


Denumire indicator

......’e”


G-re’drtn

dfl

j neoameni


Crnlilr t:-i i ijc Ijlti: iniHjiln


Ai iq a.j a iri u nfe    Ai iq ;cj u mri ilc

L'li g<: 1 j i □    :    11! q.i Ic

PjifLi    ■ A i'iy apn iu i ite

rjFuLsmLc    |    k:q u Iu

,    riQpfePC

Cfi l-11 Jl Nl

efectivi?