Hotărârea nr. 1/2012

HOTARAREnr. 1 din 2012-01-23 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINT A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE PERIOADA 23.11.2012 - 22.04.2012

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București, pe perioada 23.01.2012 - 22.04.2012

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

Conform prevederilor:

-    Art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002:

-    Art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se alege domnul consilier Murg Călin în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 23.01.2012-22.04.2012.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.01.2012.

PREȘEDINTE Murg


București, 23.0 Nr. 1

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro