Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009, orele 13,00

Primăriei Municipiului București, la care au participat 53 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu, domnul Secretar General al Municipiului București Tudor Toma, domnul Sunică Marin reprezentant al Instituției Prefectului Municipiului București

Au fost invitați să participe următorii: directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Tănase Ion Gabriel, Meran Ștefan Dan - motivat.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am să dau citire unor note, în atenția Consiliului General al Municipiului București:

Prin prezenta vă aduc la cunoștință, adresa domnului Daniel Fuciu consilier general al C.G.M.B., înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 4193/6/31.08.2009 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 2559/31.08.2009 prin care solicită scoaterea de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 31 august 2009 a punctelor nr. 1 și 2, respectiv a proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Fuciu Daniel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București și a proiectului de hotărâre privind validarea domnului Răileanu Marius Nicolae în funcția de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, invocând următoarele considerente:

-    Decizia nr. 14/24.08.2009 prin care s-a decis excluderea semnatarului, respectiv a domnului Daniel Fuciu, din partid a fost comunicată ulterior stabilirii ordinii


31.08.2009;

12 din Statutul PNG-CD sta subliniind faptul că prin


-    în conformitate cu

contestatarul a depus cont

s

adoptarea în ședința din data de 31.08.2009 a celor două proiecte de pe ordinea de zi s-ar realiza un abuz grav și o încălcare vădită a drepturilor constituționale, civile și politice la adresa semnatarului, cât și a mandatului politic încredințat de alegători, întrucât Decizia nr. 14/24.08.2009 nu are caracter definitiv, în conformitate cu dispozițiile statutare ale PNG-CD și ale Legii partidelor politice nr. 14/2003, această decizie fiind atacată în procedură excepțională la Tribunalul Municipiului București.

Prin adresa nr. 845481/15.07.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2212/21.07.2009, domnul Alexandru Grama a formulat o plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 266/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Italiană nr. 24 sector 2.

în motivele plângerii se menționează că Hotărârea C.G.M.B. nr. 266/2008 încalcă prevederile legale în vigoare și dreptul de proprietate al contestatarului asupra imobilului situat în strada Italiană nr. 26 sector 2.

Menționăm că plângerea domnului Alexandru Grama a fost depusă cu nerespectarea termenului prevăzut de art. 7 alin 2, din legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Prin adresa nr. 25446/I.I./13.07.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2215/21.07.2009 Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne aduce la cunoștință că Tribunalul București, secția a IX a Contencios Administrativ și Fiscal prin încheierea din data de 08.07.2009 pronunțată în dosarul nr. 25446/3/2009 a dispus suspendarea executării Hotărârii C.G.M.B. nr. 67/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Drumul Murgului nr. 40A sector 3 până la pronunțarea instanței de fond hotărârea fiind definitivă cu drept de recurs în termen de 5 zile de la data la care va fi comunicată. Potrivit art. 14 alin.(4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, introducerea recursului nu suspendă efectele hotărârii instanței, iar

® potrivit alin (7) suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare.

Prin adresa nr. 446146/12.06.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 2216/21.07.2009, Inspectoratul General de Aviație solicită trecerea unei suprafețe de teren de 24.627 mp. din proprietatea privată a Municipiului București în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Unitatea Specială de Aviație București.

Facem precizarea că proiectul de hotărâre privind trecerea terenului în suprafață de 24.627 mp. situat în Șos. București - Ploiești

km. 8,5 din domen........... ‘    ' vat al

statului, în vederea    ție se



află în studiul comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa nr. 847828/23.07.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2249/27.07.2009, Camera Taximetriștilor din Municipiul București a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr. 259/2009 pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 91/2008, privind aprobarea numărului maxim de autorizații, a tarifului maximal de distanță și a modelelor înscrisurilor specifice serviciului public de transport în regim de taxi. Contestatarul consideră că Hotărârea C.G.M.B. nr. 259/2009 este nelegală, întrucât contravine prevederilor art. 14 alin. (5) și (6) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, conform cărora se pot dispune suplimentări ale numărului de autorizații taxi după efectuarea unui studiu și cu acordul asociațiilor profesionale, cu respectarea fracției de 4 taxiuri la 1000 de locuitori.

Având în vedere cele mai sus-menționate, contestatarul solicită <    revocarea art. I și II din Hotărârea C.G.M.B. nr. 259/2009.

Prin adresa nr. 26521/L.V./29.07.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2293/29.07.2009, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne aduce la cunoștință că prin Sentința civilă nr. 867/31.10.2007, pronunțată în dosarul 26521/3/2007, având ca parte reclamantă pe Albu Dan Paul și intimați Consiliul General al Municipiului București și Municipiul București prin Primarul General, instanța de judecată obligă C.G.M.B. să emită o hotărâre prin care să aprobe vânzarea cu prioritate, fără licitație, către reclamant, a spațiului de prestări servicii de 72,44 mp., situat în București, Vatra Luminoasă nr. 38-52. De asemenea, instanța obligă Municipiul București prin Primarul General să încheie cu reclamantul contractul de vânzare-cumpărare a spațiului de prestări servicii de 72,44 mp, situat în București, Vatra Luminoasă nr. 38-52, sector 2.

O    Ca urmare a nepunerii în aplicare a sentinței, reclamantul a

introdus o nouă cerere de chemare în judecată la Tribunalul Municipiului București, secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, formându-se dosarul nr. 29550/3/2009, având drept obiect obligarea C.G.M.B. și a Municipiului București la plata unei penalități de 200 de lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea sentinței nr. 867/31.10.2007 și obligarea Municipiului București la plata cheltuielilor de judecată.

Prin adresa nr. 849533/30.07.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2312/31.07.2009, domnul Daghie Victor Lucie


sector 1.


în motivele plângerii se menționează că Hotărârea C.G.M.B. nr. 263/2008 încalcă dreptul de proprietate al contestatarului asupra terenului său, întrucât nu are acces la drumul public care se află la limita de nord a acestuia.

Menționăm că plângerea domnului Daghie Victor Lucian a fost depusă cu nerespectarea termenului prevăzut de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Prin adresa nr. 3037/27.07.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2311/31.07.2009, Primarul General al Municipiului București, Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu ne aduce la cunoștință că în perioada 03.08.2009-18.08.2009 a fost în concediu legal de odihnă anual. în această perioadă l-a desemnează pe domnul viceprimar lovici Teodor Victor să îndeplinească atribuțiile conferite de lege Primarului General al Municipiului București și a delegat calitatea de ordonator de credite domnului Mircea Octavian Constantinescu, directorul general al Direcției Generale Economice.

Prin adresa nr. 849809/31.07.2009, înregistrată la Direcția Asistentă Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2343/05.08.2009, S.C. LUJERULUI OFFICE CENTER S.R.L. a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr. 9/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Lujerului nr. 42, sector 6.

în motivele plângerii se menționează că Hotărârea C.G.M.B. nr. 9/2009 încalcă dreptul de proprietate al contestatarei asupra terenului său, producându-i importante prejudicii.

Având în vedere cele mai sus-menționate, contestatarul solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 9/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Lujerului nr. 42, sector 6.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că domnii Petroff Ștefan Octavian, Petcu Gabriela - Ileana și Mateescu Melania - Cristina au formulat plângere prealabilă prin care solicită plata sumei de 61820 lei reprezentând dobânda legală la sumele încasate fără drept în perioada 01.04.2002 - 16.12.2004, în baza contractului de asociere în participațiune nr. 1941 C/25.09.1995 încheiat între C.L.M.B. și Mc. Donald s România S.R.L.

Prin adresa nr. 849683/30.07.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2351/05.08.2009, domnul Surlea Ștefan ne înștiințează că ARHICOM - Ordinul Arhitecților din România a elaborat un Plan Urbanistic Zonal cu privire la Calea Văcărești, al cărui beneficiar este Consiliul General al Municipiului București.

Contestatarul menționează—eă^Planul Urbanistic Zonal susmenționat încalcă dreptul său d (^proprietate asupra terenului situat pe Calea Văcărești nr.


Facem precizarea că solicitarea domnului Surlea Ștefan a fost transmisă și Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, spre analiză și răspuns.

Prin adresa nr. 1283/04.08.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2360/07.08.2009, Direcția Cultură din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană ne-a transmis adresa domnului Prof. Univ. Dr. Alexandru Paul și a doamnei Enescu Ioana.

Petenții sus-menționați atrag atenția asupra managementului defectuos efectuat la Zoo Băneasa, unde a fost constatată moartea a 116 animale sălbatice în anul 2006, a 117 animale sălbatice în anul 2007, omorârea anuală a peste 9.000 de animale mici date drept hrană vie reptilelor mari.



Domnul Alexandru Paul și doamna Enescu Ioana solicită demiterea actualului director al Zoo Băneasa și a medicului veterinar Codruț Vișoiu pe motiv de incompetență și verificarea tuturor îngrijitorilor sub aspectul pregătirii profesionale.

Prin adresa nr. 852810/13.08.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 2418/14.08.2009 S.C Euroholding Land S.R.L. solicită anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/13.04.2008 privind PUZ Modificare PUZ - Șos. Petricani - C.F. Constanța, sector 2 extindere PUZ - Sos. Petricani - C.F. Constanța - Str. Valea Saulei aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 321/01.11.2007, deoarece Planul Urbanistic Zonal aprobat încalcă în mod direct o parte a terenului aflat în proprietatea contestatarei.

în motivele contestației se menționează că în elaborarea PUZ-ului

1 1

nu a fost solicitată prezența contestatarei deși aceasta deține o suprafață de teren de 110.092 mp conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 998/03.07.2009 și a Actului de Dezmembrare și Partaj Voluntar nr. 1771/26.11.2007.

Având în vedere cele mai sus-menționate, contestatara solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/13.04.2009 și implicit, anularea oricărui efect generat de conținutul PUZ Modificare PUZ - Șos. Petricani - C.F. Constanța, sector 2 extindere PUZ - Sos. Petricani - C.F. Constanța - Str. Valea Saulei aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 321/01.11.2007, notificând părțile implicate.

Prin adresa nr. 29581/18.08.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 2437/18.08.2009 Aparatul Permanent de Lucru al C.G.M.B. ne înștiințează că pe rolul Tribunalul București, Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal se află dosarul nr. 29581/3/2009, în caî^~ț^lamanta Micșunescu Marioara, solicită instanței de judecată/înxxjntradt^tpriu cu C.G.M.B., obligarea


C.G.M.B. să aprobe PUZ -



Intrarea Belciugatele 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, sector 4, precum și plata sumei de 1000.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin refuzul nejustificat de aprobare a PUZ-ului.

în adresă se menționează că reclamanta își rezervă dreptul potrivit art. 16 din Legea 554/2004 de a chema în judecată consilierii generali care „s-au abținut" ori au votat „împotrivă” fără a motiva în ședința din 13.04.2009.

Facem precizarea că proiectul de hotărâre mai sus menționat a fost supus dezbaterii Consiliului General al Municipiului București în ședința din data de 13.04.2009, neîntrunind numărul de voturi necesare pentru a putea fi adoptat.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că domnul Tănăsescu Dragoș Alexandru domiciliat în București, sectorul 1, Bd. Aviatorilor nr. 18, ap. 6, a formulat plângere către C.G.M.B. cu privire la imobilul situat în București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 164 A (fost B-dul Basarabilor nr. 94, fost B-dul Nicolae Titulescu nr. 118), imobil pe care l-a revendicat în baza Legii nr. 10/2001, acesta fiind succesorul defunctului lonescu Nicolae decedat în 1944. Reclamantul menționat mai sus, a depus la Primăria Municipiului București următoarele acte:

notificare prin executorul judecătoresc N53/23.05.2001 înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 2159/23.05.2001 pentru restituirea în natură a imobilului menționat.

- notificare prin executorul judecătoresc N98/24.01.2002, înregistrată la Prefectura Municipiului București cu nr. 2277/30.01.2002 și la Primăria Municipiului București cu nr. 34041/06.11.2002, pentru despăgubiri bănești pentru suprafețele și construcțiile ce nu pot fi restituite în natură.

în dosarul nr. 20096/3/2007 Tribunalul Municipiului București Secția a V-a Civilă s-a pronunțat prin sentința civilă nr. 336/F/18.02.2008 admițând cererea reclamantului Tănăsescu Dragoș Alexandru așa cum a fost precizată și a obligat Primăria Municipiului București să emită o dispoziție sau decizie motivată în temeiul Legii nr. 10/2001 cu privire la notificarea nr. 53/ 21.05.2001 în baza căreia s-a constituit dosarul nr. 2159/2001.

Petentul menționează faptul că s-au emis o serie de acte în care se afirmă că suprafața de 150 mp ce face parte din imobilul menționat mai sus nu a făcut obiectul unei revendicări și că acesta poate sa fie concesionat D-lui Bazgan Mihai Marin și Bazgan Melentina.

Prin adresa nr. 855323/25.08.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 2522/26.08.2009 Instituția Prefectului Municipiului București sesizează anumite neconcordanțe ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 173/2009 cu prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, precum și a unor acte comunitare, inclusiv cu privire la necesitatea modificării și a Hotărârii C.G.M.B nr. 252/2008.

Având în vedere cele mai sus-menționate, Instituția Prefectului Municipiului București solicită în temeiul art. 1 alin. (1) și alin. (3), art. 19 alin. (1) lit.(a) coroborat cu art. 25 din Legea nr. 340/2004, republicată, reanalizarea celor două acte administrative a căror legalitate a făcut obiectul analizei organului administrației publice autonome de specialitate.

Prin adresa nr. 856297/27.08.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 2530/28.08.2009 domnul Ion Ciochină își exprimă dezacordul cu privire la proiectul de hotărâre privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice Energetice de Alimentare cu Apa și Canalizare și aprobarea statului, organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și grilei de salarizare a membrilor Consiliului Executiv ale acestei instituții publice.

Domnul Ion Ciochina considera ca proiectul sus menționat este nelegal, iar autoritatea care se înființează există deja, aceasta fiind Direcția Generală de Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București.

C    Prin prezenta vă aduc la cunoștință, adresa domnului Mihai

Mereuță - președinte al Ligii Asociațiilor de Proprietari - HABITAT prin care solicită retragerea de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 31 august 2009 a proiectului de hotărâre privind “înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice Energetice de Alimentare cu Apă și Canalizare (AMRSPEAAC) și aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituții publice" invocând următoarele aspecte: 1) proiectul nu a fost prezentat publicului și consilierilor cu 5 zile înainte de ședința de consiliu programatFiâP^pUga Habitat nu a primit răspunsuri motivate cu privire


3 in scris și in


dezbaterile publi£&.

Prin adresa nr. 856540/2009, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 4146/6/27.08.2009 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2549/28.08.2009, Rona Andrei împuternicit prin procura certificată nr. A 354896/20.02.2009 de către Rona Roza, proprietara terenului situat în Bd. Râmnicu Sărat nr. 18A, sector 3, București, solicită retragerea de pe ordinea de zi a ședinței C.G.M.B., până la clarificarea situației, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bd. Râmnicu Sărat nr. 18, sector 3, întrucât îi afectează dreptul de proprietate.

Având în vedere că din aparatul de lucru a plecat colegul nostru și avem un nou coleg ce se va ocupa de numărătoare, aceasta fiind prima lui ședință, să țineți mâna ridicată în așa fel încât să poată număra corect toate voturile exprimate.

Vă supun la vot procesul-verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15 iulie 2009.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 15 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici G., Berbecaru A., Păduraru A., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Nedelcu C., Popa M., Fuciu D., Florescu D., Mihăilescu B., Popescu C., Boajă M. ), abțineri? 6 voturi (Grigorescu R., Alexe F., Nițu R., Scarlat H., Purcărea S., Poterașu C.).

Procesul verbal a fost adoptat.

în sală sunt prezenți 51 de consilieri generali.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bună ziua. Bine ați venit la_ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009. înainte de a discuta ordinea de zi îi anunț pe colegi că legitimațiile de consilieri sunt gata pentru cei care au adus fotografii și îi rog să treacă pe la camera 132 să și le ridice. Pe cei care nu au depus fotografii îi rog să ia legătura cu mine, pentru a mi le preda în vederea întocmirii legitimațiilor.

$    Domnul Giugula la cât de eficient ați fost în mandatul 2000-2004 ar

trebui să mă felicitați.

Avem mai multe cereri de luări de cuvânt astăzi, am să vi le supun la vot pe rând. O primă cerere înregistrată la Secretariatul General pe 26 august este din partea domnului Daraban Măricel, dânsul cere să i se respecte dreptul la libera exprimare și cere să se adreseze Consiliului General. Vă propun ca domnul Daraban Măricel să ia cuvântul la sfârșitul ședinței întrucât nu este o temă anume în cadrul ședinței.

Avem o cerere de luare de cuvânt din partea domnului Niculae Rădulescu Dobrogea care este președintele Fundației ECO - CIVICA. Dorește să se adreseze Consiliului General privind normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul municipiului București, pe proiectul de hotărâre de la poziția 21 pe ordinea de zi. Vă propun să vorbească înainte de punctul numărul 21.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul Niculae Rădulescu Dobrogea este în sală? Da. O să puteți vorbi înainte de punctul 21.

De asemenea avem o cerere de luare de cuvânt din partea domnului Marius Marinescu care dorește să se adreseze Consiliului General înainte de a discuta planurile urbanistice zonale.

Cine este pentru ca domnul Marius Marinescu să se adreseze Consiliului General, înainte de PUZ-uri? Dumnealui face referire la punctul 49. Vă propun să vorbească înainte de punctul 49.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 3 voturi (Berbecaru A., Pop R., Prioteasa D ), abțineri? 14 voturi (Băcăințan I., Budulan P., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Dincă D., Neagu M., Prioteasa D., Pârvu C., Murg C., Nemeș C., Popa G., Raicu M., Rădoi S.).

Domnule Marius Marinescu vă puteți adresa Consiliului General, înainte de punctul 49.

Am o cerere din partea domnului Cornel Todea care este director al Teatrului Ion Creangă. Domnul director are o problemă destul de serioasă, avem o problemă destul de serioasă cu acest teatru, dumnealui dorește să se exprime în fața Consiliului General la sfârșitul ședinței.    -    -    ---

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 2 voturi (?.' (Scarlat H., Grigorescu R.), abțineri? 2 voturi.

Domnul director vă puteți exprima în fața Consiliului General la sfârșitul ședinței.

Am o cerere din partea domnului Rona Andrei înregistrată în data de 28 august. Dorește să vorbească înaintea PUZ-ului cu nr. 46 pe ordinea de zi, Bd-ul Râmnicu Sărat, nr. 18, sector 3.

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Stan I., Drăghici G.).

Stimate domn vă puteți adresa Consiliului General înaintea

Domnul Olaru Ion este în sală? Da. Dumnealui are o cerere de luare de cuvânt înregistrată în data de 28 august prin care ne solicită să ia cuvântul înainte de discutarea punctelor 33-53 referitoare la PUZ-uri. Aveți un PUZ specific la care doriți să vorbiți sau este discuție generală? Poate ne indicați numărul la care doriți să discutați........

Cine este pentru? 0 voturi? împotrivă? 1 vot (Prioteasa D.), abțineri? majoritate de voturi.

Stimate domn, data viitoare când doriți să vă adresați Consiliului General o faceți punctual la un anumit punct.

Mai avem o cerere din partea domnului Ion Ciochină, înregistrată pe 28 august, care dorește să se adreseze Consiliului General înaintea punctul 29, referitor la AMEREB și 31 referitor la AMRSPEAAC.

Cine este pentru ca domnul Ion Ciochină, să se adreseze Consiliului General înaintea de punctul 29? 29 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici G., Berbecaru A., Păduraru A., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Nedelcu C., Popa M.,

( Fuciu D., Nicorescu V,, Mihăilescu B., Popescu C. ).

Stimate domn vă puteți adresa Consiliului General înaintea punctului 29.

Am să îi rog pe cei care trebuie să ia cuvântul, să rămână în sală, să vorbească 3 minute și să fiți la obiect.

Rog organizațiile civice, am fost cât se poate de înțelegător, dăm cuvântul oricui vrea să se adreseze Consiliului General într-un mod civilizat la punctul respectiv. Vă rog frumos, am înțeles mesajul dumneavoastră, vă rog să lăsați jos banerele, pentru că ne jigniți. Sunt minori în sală?

Aveți un proiect de ordine de zi, aș vrea să știu dacă sunt amendamente, completări sau modificări?

Domnul consilier general Fuciu Daniel

Q',    Domnule președinte de ședință, stimați colegi, întrucât primul punct

după ordinea de zi mă privește în integralitate la acel punct doresc să iau cuvântul și această chestiune să fie menționată.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Referitor la punctele nr. 18, 20 și 32 dosarele la respectivele puncte nu au apărut până la orele 13,00. Nu am putut să discutăm în comisii nimic și nu avem, nici măcar nu cunoaștem clar obiectul acestor

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Punctul 22 cred că nu l-ați consultat...

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Eu vorbesc de punctele 18,20, 32.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Am înțeles, doriți scoaterea lor după ordinea de zi?

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Da.

Domnul consilier general Tica Horatiu

Propun retragerea după ordinea de zi a proiectului de la punctul 49, PUZ Șos. Nordului nr. 114 - 140, sector 1, întrucât lipsesc 2 acte de la dosar, respectiv actul de proprietate și extrasul de carte funciară.

c

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Domnule președinte, domnule Primar General, în urma consultării și cu celelalte partide politice vă propunem scoaterea după ordinea de zi a proiectului privind Complexul agro-alimentar Niki Scorpion din sectorul 5, cred că este punctul 20...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă asociați propunerii domnului Prioteasa? Vă mulțumesc..., punctul 20, contractul de asociere P/4/08.06.1995, da?

Domnul consilier general Gâf Deac loan

Stimați colegi, domnule Primar General, pentru a patra sau a cincia oară îmi revine misiunea de a vă solicita să scoatem de pe ordinea de zi proiectele de hotărâre cu numerele 15 și 16 cu privire la cele două toalete publice de la filialele bibliotecii. Lucrăm în acest moment la un proiect de hotărâre care să dea posibilitatea mutării acestor două sedii improprii ale filialelor respective în alte locații. Vă rog cu respect să scoatem de pe ordinea de zi, soluțiile respective sunt total inoportune la aceste costuri.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai Bună ziua doamnelor și domnilor colegi, bună ziua domnule primar. Din punct de vedere al procedurii aș dori să vă atrag atenția că toate aceste propuneri pe care le fag^ț^ej^scoatere a proiectelor de pe ordinea de zi, având în veder^căLăste^Sdință ordinară trebuie să fie însușite și să fie propuse și sCoa^.<^pe\.ciAinea de zi de către domnul

primar pentru a putea fi valide. în acest context vreau să vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului numărul 1 deoarece este vorba despre un coleg de-al nostru. Ni s-a adus la cunoștință, cel puțin mie, la comisia de validare o cerere prin care domnul coleg al nostru a depus-o în fața instanței de judecată și sunt o serie de discuții juridice cu ceea ce s-a întâmplat. Dacă nu veți fi de acord să îl scoatem îl vom discuta la punctul respectiv. Eu propun această chestiune deoarece și în mandatul trecut au fost două asemenea situații, în care noi am procedat la fel și pentru egalitate de tratament a colegilor noștri trebuie să gândim temeinic ceea ce avem de făcut să nu tratăm cu ușurință ceea ce se întâmplă astăzi. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ați propus scoaterea proiectului de hotărâre cu numărul unu pe

ordinea de zi.

Domnul consilier general Gorodea Tiberiu Silviu loan

V-aș ruga să țineți cont și să scoatem după ordinea de zi punctul

19, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București. Doresc acest lucru datorită faptului că nu am primit materialele în timp util și vrem să analizăm și noi societățile care.....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședință, domnilor consilieri generali am

câteva propuneri de făcut, să încep cu cele de scoatere, primul este la numărul 18 pentru că, deși se discută de două luni de zile, am senzația că este rea voință a cuiva, este proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini în favoarea Consiliului General al Municipiului București formulată de SC AB INVESTIȚII și CONSTRUCȚII SRL. Este vorba despre donația pe care o face cel care a construit pe strada Ministerului și la parter și la etajul 1 este fostul Teatru Excelsior care acum renaște prin această hotărâre. El a fost construit, a rămas doar de dotat. Având în vedere că au fost discuții, constructorul face această donație cu sarcină concretă de a dona teatrului suma necesară... dar fiindcă acest material nu există...

Domnul consilier general Stan Ion


îmi aduc aminte că atunci când Teatrului Excelsior, pentru că avea o ci inclusiv și sala..., era vorba și despre

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Despre aceasta vorbesc.

Domnul consilier general Stan Ion

Nu era vorba despre 45.000 euro pentru scaune, era o sumă mai mare. împrumut 400.000 euro ...

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

însă aduceți-vă aminte că erau atunci cu titlu de împrumut și nu se

putea din punct de vedere legal, domnul consilier general. Sala este gata, este vorba despre mobilier, scenă și de ceea ce mai au dânșii nevoie.

Domnul consilier general Stan Ion

Atunci dați-mi voie să vă întreb pe dumneavoastră, cine este răuvoitor de îl scoateți după ordinea de zi?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu au primit domnii consilieri textul acestei hotărâri

Domnul consilier general Stan Ion

înseamnă că atunci cineva din executiv nu a făcut documentația.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Despre aceasta este vorba, de aceea v-am propus să scoatem

punctul.

Domnul consilier general Stan Ion

Ajungem la aceeași chestie pe care am mai spus-o și în urmă cu două ședințe, practic oameni din executiv nu își fac treaba.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

încă o dată la acest punct cineva nu și-a făcut treaba și cred că știu

și cine este dar.. ..mă rog.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Când am aprobat construcția teatrului și demolarea teatrului,

constructorul s-a angajat să le dea înapoi teatrul cu toate dotările: sală, scenă, aparate, iar acum ne aruncă 40.000 euro donație .... nu plătești nici linoleumul acolo, să își respecte obligații^ contractuale.

Domnul Giugula acum speculați, în secunda aceasta nu avem proiectul aici ca să putem să analizăm.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Rămâne probabil să-l introducem în forma lui normală, undeva la

17 septembrie, pentru că nu are sens, nu există o bază, pe ce discutăm aici?

Domnul consilier general Voicu Mihai

în documente și în hotărâre se prevedea un împrumut de 400.000 de euro pentru donație Am văzut dosarul, nu eram pe vremea aceea, am văzut ce ați votat dumneavoastră. Dat fiind faptul că nu se poate face acest împrumut, nu este legal, atunci s-a hotărât să se dea o sumă care să acopere împrumuturile ca și cum teatrul ar face la o bancă. Deci sunt costurile împrumutului. De acolo apare suma aceasta de 45.000 de euro. Costuri împrumuturi pentru ceea ce înseamnă dotarea sălii.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dragi colegi, discutați această problemă în comisii.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu în legătură cu cererea care s-a făcut cu scoaterea proiectelor bibliotecii, aș vrea să fac câteva precizări. Dacă ați observat din istorie, adică de acum 7 luni de zile s-a făcut vorbire aici în Consiliu pentru prima dată de toaletele "interplanetare" care costă miliarde. De fiecare dată în ședințele Consiliului General când au apărut aceste proiecte și am fost de acord cu introducerea lor, mi s-a spus că proiectele sunt revizuite. Acum am verificat personal, înainte de introducerea lor costurile acolo sunt cu 30% mai mici și am să vă rog să ascultați și motivația directorului general Hreapcă Bogdan, care a făcut-o în CTE pe care îl invităm să vină dacă nu este în sală și să vă prezinte faptul că au fost reanalizate toate 3 și prețul lor per total a scăzut cu 30%. Nu știu dacă din cauza closetelor dar știu că acest preț a crescut. Dacă cumva se întâmplă exact ceea ce s-a spus aici și ne legăm numai de acest lucru uitând utilitatea de a introduce bani pentru a repara aceste biblioteci, atunci vă garantez că este ultima dată, pentru că am constatat că este privită cu multă ușurință și de către directorul bibliotecii care nu este prezent aici și pe care l-am rugat să vină, vorbesc despre ultimele dăți și atunci aș vrea să gândiți foarte bine pentru că eu mă refer la întreg și nu mă refer la discuția insipidă legată de toalete.

Vă rog să fiți de acord să introducem pe ordinea de zi următoarele ind aprobarea Protocolului între ațională de Artă Teatrală și

două puncte: proiect de hoț municipiul București și





Cinematografică Ion Luca Caragiale și un proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului între municipiul București și Teatrul Național de Operetă Ion Dacian. Sunt proiecte culturale care se vor desfășura și nu necesită participare financiară

Domnul consiler general Popescu Costin Adrian

Domnul primar, nu știu ce v-a arătat domnul director

dumneavoastră, eu pot să vă spun cu certitudine că toți membrii comisiei economice am verificat, iar la comisie nu au ajuns materiale diferite de toate celelalte ședințe anterioare. Deci la comisie nu s-a modificat absolut nimic. Noi considerăm totuși inoportună această investiție cu șaizeci și ceva de mii de euro cât costă să facem 10 mp. de toaletă cred că am putea să facem aproape o clădire nouă. Nu știu dacă dumneavoastră știți în ce stadiu se află biblioteca, am înțeles că este jale acolo și oricum nu se poate desfășura activitate acolo. Cred că ar fi util să vorbim cu cei de la AFI și să facem o schimbare de locație pentru cele două biblioteci, să găsiți două spații care să fie utile și în felul acesta se rezolvă mai multe probleme după părerea mea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar, am verificat sumele, într-adevăr au rămas neschimbate, 1.359.000.000 una și 1.150.000.000 cealaltă.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

îl ascultăm și pe directorul general, mi se pare pertinent ce spuneți

dumneavoastră dacă locurile sunt insalubre în felul în care sunt. Și atunci luăm această hotărâre și nu mai vorbim despre proiecte.....

Domnul consiler general Dincă Dumitru

Vă rog să mă scuzați domnule primar, domnilor colegi de o perioadă de timp asist neputincios, pentru că am participat la două comisii de credite externe care în principiu, creditele trebuiau folosite pentru reparația unor școli. Discuția pe care am avut-o în cadrul comisiei relevă faptul că acele fonduri au fost folosite absolut nejudicios, că un număr mare de școli nu pot să fie puse la dispoziția elevilor acum la 15 septembrie și mai mult decât atât cei care se ocupă de supraveghere, dirigintele de șantier, managerul își bat joc de banii care ne-au fost oferiți pentru a reabilita aceste școli. O altă problemă pe care vreau să o aduc în atenția dumneavoastră, deci pentru această problemă cu școlile, tocmai de aceasta vă spun, să introducem pe ordinea de zi înființarea unei comisii care să cerceteze felyJLÎck^are au fost folosite aceste sume, stadiul în care se află lucrărite^la feBlSejsare au folosit bani din aceste


la. Să vedem cine sunt cei

care și-au bătut joc de aceste sume. încă o problemă pe care aș vrea să o luați în seamă și anume înființarea unei comisii de anchetă cu privire la modul în care APA NOVA își face datoria în ceea ce privește contractul pe care îl are, de prestări servicii față de municipiul București. Eu am văzut ce s-a întâmplat nu de mult cu inundațiile, am participat direct pentru că sunt polițist, am văzut oamenii cu bunurile lor absolut prăpădite pentru că această instituție căreia i-am pus pe tavă un contract foarte avantajos nu și-a făcut și nu își face datoria în ceea ce privește problemele care le aparțin, adică extinderea canalizării, decolmatarea canalelor.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Am înțeles domnul Dincă, ați propus două puncte.

Domnul consiler general Dincă Dumitru

Pentru aceste două probleme, două comisii de anchetă domnule C președinte.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul consilier general în legătură cu comisia despre care vorbeați, vă rog să vă aduceți aminte că domnul consilier general Stan a făcut această interpelare și această comisie există și-a încheiat și raportul, vă stă la dispoziție, îi stă la dispoziție și îl trimitem și domnului consilier, pentru că el a făcut parte din negocierile cu APA NOVA ....

Doamna consilier general Chiriș Mariana

Stimați colegi, domnule primar general comisia de cultură a Consiliului General propune tuturor instituțiilor din primărie și din municipiul București și domnului Primar General, înființarea unui teleton pentru București având în vedere că pe 20 septembrie vom aniversa 550 de ani de la atestarea orașului București. Acest teleton, propun să se desfășoare pe o perioadă de un an de zile iar banii pe care îi vom strânge să construim un parc de distracții pentru bucureșteni gen Disneyland de la Paris. Vă mulțumesc pentru susținere.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am să supun la vot toate propunerile făcute. Există un domn de la PNG-CD care se găsește în sală, domnul Răileanu pe care îl rog cu respect să se retragă pentru următoarele 10 minute, în spatele camerelor de luat vederi. Domnul Stan

transformăm totul într-o țigănie și maj atât de hotărâți cred că și domnul lucru. Vă rog domnul S&orgescuj



dumneavoastră să aibă aceeași atitudine. Dacă viciază votul domnul Stan? Domnul Georgescu vă rog să vă retrageți în spate.

Sunt mai multe propuneri, le voi supune la vot în ordine.

Domnul Doru Prioteasa a propus scoaterea punctelor 18, 20 și 32 după ordinea de zi. Domnule primar general fiind o ședință ordinară dumneavoastră trebuie să vă însușiți sau nu aceste propuneri pe care noi le facem. Este propunerea domnului Doru Prioteasa de scoaterea după ordinea de zi a punctului 18 referitor la AB INVESTIȚII, a punctului 20 referitor la proiectul de asociere din 1995 și a punctului 32 privind repartizarea locuințelor achiziționate din fonduri proprii ale Municipiului București.

Aș vrea să știu dacă vă asumați sau rămân pe ordinea de zi?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Cu două mențiuni, la punctul 1 s-a cerut să renunțăm la el de către domnul consilier Fuciu, sigur 1 și 2 pentru că sunt legate între ele. Aș vrea să îi spun domnului consilier general următorul lucru, prin adresa 42/24.08.2009 înregistrată la Cabinet Primar General sub numărul respectiv Partidul Noua Generație Creștin și Democrat a solicitat Consiliului General al Municipiului București să ia act de faptul că prin decizia numărul ... domnul Fuciu Daniel a fost exclus din PNG-CD ca urmare a neîndeplinirii condițiilor cerute de lege pentru a ocupa funcția de consilier și să vacanteze un post de consilier în cadrul Consiliului General. Eu am înțeles că domnul Fuciu a dat în judecată, contestă și trebuie să treacă prin comisii de onoare așa cum sunt procedurile la partid, dar aceasta nu are nicio legătură cu această chestiune, chiar dacă dumnealui va câștiga și sunt convins că va câștiga lucrul acesta, nu are nicio legătură cu ceea ce hotărăște Consiliul General. Eu am obligația prin lege de a prezenta Consiliului General acest lucru. Mai mult decât atât intervenția a fost directă făcută într-o discuție cu președintele partidului. Nu am de gând a nu respecta partidele politice și a mă face că mă uit în dreapta sau în stânga respectând legea.

în legătură cu punctul 32, proiectul de hotărâre l-am discutat împreună cu toți liderii de grup, a fost dorința consilierilor generali ca tot ceea ce înseamnă locuințe construite din fondurile personale ale Primăriei Generale să fie repartizate către sectoare sau către cazurile de

necesitate. Nu înțeleg de ce această propunere.....L-am prezentat, l-am

văzut cu hotărâre, cu tot.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Știu, da eu cum pot să iau coj^Șfejfe^atri m on i u, acesta este proiect cu vot de 37, trebuie să aibă^vi^z^Ta^Qop^sie că altfel nu este valabil. La noi nu a ajuns...


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Proiectul nu a fost prezentat nici măcar astăzi, a fost adus acum în

sală.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

La ora 13,00 nu a fost adus, îl așteptam la ora 13,00 când începea ședința și nu era gata.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cer ca Direcția Asistență Tehnică și Juridică să ne spună când a fost multiplicat?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Având în vedere că ele sunt pregătite puteți să....

Domnul consilier general Prioteasa Doru

(    Dacă doriți luăm o pauză de 10 minute, ne uitam cei din comisie și

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Pe parcursul ședinței, de acord. Și atunci rămâne pe ordinea de zi.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Politic este foarte interesant, din punct de vedere social foarte interesant.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule consilier sunteți de acord să luăm o pauză înainte de punctul 32? Sunteți cu toții de acord cu o pauză de 5 minute pentru consultări înainte de punctul 32? Bun. Domnule primar, în rest sunteți de acord cu propunerile.....Vă mulțumesc.

Supun la vot propunerea domnul Prioteasa de scoatere a punctului 18 după ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Duță N.), abțineri? 2 voturi (Alexe F., Grigorescu R.).

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Avem propunerea domnului Prioteasa și a domnului Popescu, de scoatere a punctului 20 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

Propunerile domnilor Gâf Deac și Popescu de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 15 și 16.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Avem propunerea domnului Horațiu Țica de scoatere de pe ordinea de zi ....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Scuză-mă, directorul este în Centrul Istoric, nu va răspuns aici cu

reducerea de 30%......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar a fost o reducere generală dar nu punctuală, pe punctul respectiv cifrele au rămas aceleași.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Corect și atunci...........

Domnul consilier general Gâf Deac

Pe hârtie nu există reducere, într-adevăr a fost o reducere, ne-am adus aminte dar la alt proiect nu la acestea două. S-a redus data trecută

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier general are vreun sens să facem circ aici? Chestiunea este foarte clară. Nu avem dovada că s-a făcut această reducere, acestea se scot, vă rog să credeți că este ultima dată când mai admit să fie introduse.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar vă informez că punctul 11 a fost multiplicat și adus la comisie astăzi la ora 11,00, deci era relativ imposibil să poată fi ....de 32, v-am informat că proiectul de la punctul 32 a fost adus la D.A.T.J pentru a fi multiplicat și prezentat comisiilor de specialitate la orele 11,00 astăzi. Este cel cu locuințe...

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Este cel pe care îl consultă acolo. Dacă vor constata ceva deosebit acolo nu are decât...


Domnul președinte de ședință Murg Călin

V-am spus aceasta în speranța că veți lua măsurile necesare ...

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Nu vreau să îl scoatem, vreau să rămână punctul 32. Am înțeles clar că rămâne punctul 32 și îl consultăm.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar înainte de punctul 32 vom face o pauză de 5 minute. Mai departe vă rog pe această cale să interveniți în legătură cu executivul ca aceste proiecte, cel puțin cele la care sunt probleme mai mari să fie prezentate din timp. Doamna Petrașcu suntem în ședința Consiliului General, dacă doriți să ne comunicați ceva vă rog să luați cuvântul. Aveți ceva să ne comunicați?

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Nu domnule, eu am chemat-o ca sa pot să am la îndemână să pun la îndemâna președintelui comisiei toată această expunere de motive. Astăzi la orele 11,00 au sosit. Constat că după șapte luni de zile, o dată cu începutul campaniei electorale încep și distorsiunile și nu vă fac o vină dumneavoastră, să vă fie clar. Vorbesc de executiv, începe și distorsiunea și vechiul război, nu ducem expunerea de motive, o aducem, o învârtim, nimeni nu știe nimic.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem propunerea domnului Horațiu Țica de scoatere a punctului 49 de pe ordinea de zi. Este vorba despre PUZ-ul din Șos. Nordului nr. 114 - 140, sector 1. domnul Primar General, generic și-a asumat toate propunerile dumneavoastră, mai puțin propunerea nr. 32.

@    Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Lipsesc acte de acolo domnule, nu putem să ne jucăm cu treaba aceasta...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

A fost prezentat și de domnul Țica acest punct de vedere. Deci propunerea de scoatere a punctului cu numărul 49, PUZ Șos. Nordului nr. 114 - 140, sector 1.

Cine este pentru?majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri?

Domnul Giugula a propus scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 1 și 2. Domnul primar v-a explicat că rămân așa că nu mai putem să supunem la vot.

Domnul Tiberiu Gorodea ne-a propus scoaterea punctului 19 după ordinea deci este cel referitor la aprobarea planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București. Nu a fost prezentat la comisie, este aceeași problemă.

Cine este pentru? Domnul Primar v-am întrebat.

Domnul Giugula, vă rog să vă purtați civilizat, deși acest cuvânt nu are semnificație pentru dumneavoastră, o să vă dau definiția.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de

gestionare, a fost prezentat în comisie iar în discuțiile cu liderii formațiunilor politice s-a stabilit foarte clar că dispare anexa din acest plan care deja numea o serie întreagă de firme care participă la acest proces. Nu ni s-a părut corect să apară acolo anexa cu aceste firme într-un plan de strategie generală și am cerut scoaterea anexelor. în planul strategic se face vorbire despre ceea ce s-a stabilit sau ceea ce vi se propune în legătură cu planul de gestionare a deșeurilor. Doamna director este aici în sală și o rog să facă completările necesare legate de proiect.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Primar înțeleg că nu vă asumați această propunere a colegului nostru, motiv pentru care el va rămâne pe ordinea de zi. O rog pe doamna director să se exprime înaintea punctului 19.

Mergem mai departe.


De asemenea există propunerea domnului Primar General de introducere pe ordinea de zi a două puncte, pe ordinea suplimentară, am să le dau citire și le vom vota pe rând.

Primul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului între Municipiul București și Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.


A doua propunere este aprobarea Protocolului între Operetă Ion Dacian'

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Avem propunerea domnului Dincă, care solicită Primarului General înființarea a două comisii de analiză, înțeleg că una dintre ele funcționează, cea pentru Apa Nova, există și un raport, așa că am să mă refer doar la a doua. Domnule Primar General, a fost cerința unuia dintre consilierii generali, domnul Dumitru Dincă, de înființare a unei

comisii formate ............., domnul Dincă avem nevoie de un proiect

pentru că trebuie să fie conformată, ori numai din consilieri generali, ori din executivi și consilieri generali. Eu vă propun să venim cu un proiect pe care să îl prezentăm. Domnul Dincă, dar nu aveți proiect și vă propun

să facem acest proiect și în prima ședință să îl putem prezenta ........,

sau într-o ședință extraordinară să îl promovăm chiar noi. Domnul Dincă din moment ce nu avem un proiect nu avem pe ce să facem o..............

V eu am să îl supun la vot, dar nu aveți proiectul în secunda aceasta.

Tocmai de aceea cred că nu ....., dacă dânsul vine cu proiectul

respectiv bineînțeles că o să îl supunem la vot acest punct.

Nu mai este nicio propunere. Doamna Sitaru v-am dat cuvântul și ați spus că renunțați în favoarea domnului Giugula, sau Țapardel, îmi cer scuze. Cum aș putea uita doamnă că vă numiți Țapardel? Iertați-mă.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Domnule președinte de ședință, nu cred că puteți să obstrucționați luarea de cuvânt a unui consilier general.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

îmi cer scuze că am încurcat numele unui consilier general.

iii    Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Vă accept scuzele și vă spun că nu puteți să obstrucționați luarea de cuvânt a unui consilier general și pentru că eram la propuneri pe ordinea de zi, propun pentru că noi în calitatea noastră de consilieri generali avem obligația să ne lămurim în anumite aspecte foarte serioase legate de buna funcționare a primăriei și buna funcționare a Consiliului General, este foarte important ca primul punct pe ordinea de zi să fie punctul de interpelări. Avem probleme serioase și trebuie să le lămurim Nu mai trebuie să tratăm totul cu superficialitate.


Domnul președinte de ședintăTfltȚr :

Deci propuneți un punct de/Crit

de zi.



Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

înainte de a intra pe ordinea de zi pentru că așa este normal și

firesc.

Domnul consilier general Gâf- Deac loan

Eu propun să avem interpelări la sfârșit când se mai sting puțin ambițiile și nervii zilnici.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci avem două variante ale aceleiași propuneri, le supun pe rând la vot. Doamna Țapardel ne propune punctul interpelări la începutul ședinței, înainte de a intra pe ordinea de zi.

Găsim o formulă de mijloc sau le supun la vot? Le supun la vot.

Cine este pentru propunerea doamnei Țapardel de a introduce punctul.......................

(•    Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Domnul președinte, eu propun să ne respectăm, știm cu toții că la sfârșitul ședinței dragii noștri consilieri pleacă din sală, interpelările nu se pot face într-o sală goală.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Interpelările se adresează executivului.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Tocmai, dar trebuie să ne și ascultăm între noi și să ne respectăm.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar, sunt două propuneri. Rugămintea noastră ar fi indiferent dacă interpelările sunt la început sau la sfârșit să rămâneți în sală ca să le puteți audia.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Rugămintea ar fi și față de domnii colegi.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Răspunsul va fi același fie că le punem la început fie că le punem la sfârșit.

Domnul consilier general Nicorescu Virgil

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles punctul de vedere, mențineți varianta cu începutul. Vă asociați propunerii doamnei Țapardel.

Domnul consilier general Gâf- Deac loan

Ca să fluidizăm ședința de consiliu, vă propun ca la acea pauză în care comisia să analizeze acel proiect care nu a ajuns, să îi punem cine are de pus întrebări domnului Primar și dânsul să ne răspundă și eu zic să nu mai pierdem vremea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Gâf- Deac înțeleg că modificați propunerea?

Domnul consilier general Stan Ion

Domnilor, în afară de dezaprobarea mea energică și accentuată vis-a -vis de modul cum conduceți ședința domnule președinte, mai am de spus și câteva lucruri serioase. Fără îndoială ceea ce doresc și colegii

noștri ........, mi se pare absolut normal ca la începutul ședințelor să

discutăm despre problemele pe care le are București-ul.

Tocmai ați observat că am anulat acel punct 49 care era legat de o chestie care interesa cetățenii Bucureștiului și în totalitate am votat scoaterea lui de pe ordinea de zi și cred că sunt anumite lucruri pe care ar trebui să............

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Rog Poliția Comunitară să evacueze sala. Rog 5 minute pauză, vă rog să evacuați sala.

Spuneți ce doriți să adăugați.

Domnul consilier general Stan Ion

Aveam o expunere de motive de ce este important ..., vroiam să vă propun domnule președinte pepi£fek«<.au trecut deja două ore să nu


să putem parcurge ordinea


mai facem interpelări la încep de zi. Aceasta era propunere

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Stan vă răspund eu, când este televiziunea în sală toată lumea simte nevoia să se exprime.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnilor consilieri generali, domnule președinte de ședință, tocmai fiindcă nu este televiziunea în sală, în legătură cu incidentul de adineauri vreau să fac o declarație foarte scurtă. Consiliul General al Municipiului București aflat în ședință, nu cred că este locul pentru campanie electorală, care a început și care sigur că se va exacerba pe parcurs. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem două propuneri, domnul Gâf ne-a propus ca punctul de interpelări să fie înaintea punctului 32 atunci când ne-am propus să fie o pauză și domnișoara Țapardel ne-a propus ca acest punct de interpelări să fie la începutul acestei ședințe iar domnul Stan a propus să nu mai fie deloc.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Dat fiind faptul că au trecut deja două ore și se pare că nu este atât

de important. Dacă discutăm două ore ca să facem interpelări ce mai discutăm?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ați remarcat între timp că sunteți mai mulți și nu mai aveți nevoie de punctul de interpelări.

înțeleg că și domnul Gâf renunță.

Mergem mai departe.

Domnul Giugula ne propune punctul de interpelări la început. Cei doi și-au retras, rămâne punctul domnului Giugula. Cine este pentru ca

punctul de interpelări..........vreau să știu care este prezența în secunda

aceasta. Aș vrea să știu dacă fizic în sală sunt 53 de consilieri generali. Erau 51 când am început ședința. Cine a mai venit cine a mai plecat? Prezență nominală. Domnul Secretar General vă rog să citiți prezența.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Trebuie să supuneți la vot, nu așa.


Domnul președinte de ședință Murg

nța? Haideți o'istră. Vă rog


Ce să supun la vot domnul Giugutei domnul Giugula aceasta poate în vari^nt domnul Secretar General să faceți prezența.

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Domnul președinte, conform regulamentului de procedură,

votul.........domnul președinte prezența se face dacă se supune la vot.

Să supunem la vot această decizie.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Domnul președinte, vă propun ca înainte de fiecare punct să facem câte o prezență.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă aduc aminte că în ultima ședință ați urlat că a fost un vot viciat. Ca să nu se mai întâmple o asemenea situație iar dumneavoastră să o contestați dorim să facem prezența nominal pentru ca să fim siguri că votul nu este viciat. Aveți ceva împotrivă să nu viciem votul?

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Recunoașteți că a fost viciat acel vot.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu recunosc decât că dumneavoastră sunteți foarte sensibil la această problemă și pentru a vă respecta sensibilitățile doresc să fac prezența.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Haideți să facem înainte de fiecare vot prezența ca să nu viciem.

Domnul consilier general Giugula Mihai

Domnul președinte ca să poți vicia rezultatul unui vot trebuie să numeri greșit, deci noi acum nu discutăm de viciere, discutăm de procedură. în conformitate cu legea de organizare și funcționare, dumneata nu ești nici mai deștept ca mine nici ca cineva din sală,

dumneata trebuie să îți respecți calitatea de............, dumneata trebuie

să respecți legea. Atunci când se dorește votul nominal în conformitate cu regulamentul de organizare al consiliului se supune la vot. Dacă consiliul este de acord cu votul nominal da, dacă nu este de acord, nu. Nu facem aici măsuri discreționare. între timp Ceaușescu a murit domnule.......

Domnul președinte de ședință Murg Călin


Domnul Giugula^m prezenta domnul Gib


este un vot nominal pe un punct, este



Stimate domn în timpul unei ședințe oamenii mai pot ieși din sală, este normal să facem prezența și vom face prezența. Vă rog domnule Secretar General să faceți prezența.

Domnul consilier general Giugula Mihai

Domnilor consilieri, datorită modului abuziv de comportare a domnului președinte de ședință, vă asigur că mă voi ocupa de a strânge semnături pentru schimbarea președintelui de ședință din funcție. Este inadmisibil și incalificabil ceea ce se întâmplă de două luni de zile în acest consiliu. O asemenea manieră nici pe vremea lui Băsescu nu se

întâmpla. Avea dreptul fiecare să își spună cuvântul și....... domnule

președinte scuzați-mă, care era foarte ferm în respectarea legii. Dumneavoastră nu mai aveți nici un fel de lege și nici un fel de respect față de lege, de aceea voi deschide lista de semnături pentru schimbarea președintelui de ședință din funcție.


Domnul Secretar General Tudor Toma



Alexe Florin Alexandru - prezent Anton Mihaela - prezent Băcăințan Irimie Gabriel - prezent Bădulescu Aurelian - prezent Berbecaru Alin Dumitru - prezent Boajă Minică - prezent Budulan Pompiliu - prezent Capotă Bogdan Alexandru - prezent Chiriș Mariana - prezent Cosma Roxana Maria - prezent Cristu Irinel - prezent Cruceanu Elena - prezent Dincă Dumitru - prezent Drăghici Aurelia Grațiela - prezent Duță Nicolae Lucian - prezent Florescu Dragoș - prezent Fuciu Daniei - prezent Gâf-Deac loan - prezent Giugula Doru Mihai - prezent Gorodea Tiberiu Silviu loan - prezent Grigorescu Robert - prezent lovici Victor Teodor - absent Ivașcu Tiberiu - prezent Meran Ștefan Dan -Mihăilescu Ion





Neagu Mihai - prezent Nedelcu Costel - prezent Nemeș Carmen Ionela - prezent Nițu Robert Daniel - prezent Nicorescu Virgil - prezent Păduraru Alexandru - prezent Pârvu Cosmin Gabriel - prezent Pop Romeo Teodor - prezent Popa Grigore loan - prezent Popa Maria - prezent Popescu Costin Adrian - prezent Poterașu Cornel-Constantin - prezent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - prezent Raicu Mircea Cristian - prezent Rădoi Silviu George - prezent Rizoiu Mircea - prezent Roșeți George Adrian - absent Scarlat Horia - prezent Sitaru Janina Mirela - prezent Stan Ion - prezent Stan Nicușor - absent Tănase Ion Gabriel - absent Toma Veronica - prezent Țapardel Ana Claudia - prezent Țica Horațiu- Florin - prezent Untaru Virgil - prezent Vlădan Florin Laurențiu prezent Voicu Mihai - prezent

a    Domnul președinte de ședință Murg Călin

în sală sunt prezenți 50 de consilieri generali.

Vă supun la vot propunerea domnului Gâf- Deac loan, de a

introduce punctul interpelări în timpul pauzei dinaintea punctului 32. Cine este pentru introducerea acestui punct la locul precizat? 27 de voturi, împotrivă? 21 de voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Berbecaru A., Rizoiu M., Popa M., Țapardel C., Sitaru J., Nicorescu V., Popescu C., Nedelcu C., Boajă M., Florescu D., Fuciu D., Mihăilescu B., Scarlat H., Poterașu C., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Alexe F.), abțineri? 0

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost ea completată, modificată, amendată de dumneavoastră și de Primarul General.

Cine este pentru? 26 de voturi, împotrivă? 17 voturi (Giugula D , Stan I., Berbecaru A., Rizoiu M., Sitaru J., Țapardel C., Popa M., Florescu D., Păduraru A., Boajă M., Popescu C., Mihăilescu B., Drăghici G., Florescu D., Nedelcu C., Fuciu D., Nicorescu V.), abțineri? 6 voturi (Poterașu C., Scarlat H., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Alexe F.).

Ordinea de zi a fost adoptată

Trecem la primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier a domnului Fuciu Daniel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi ca urmare a cererii pe care ne-a făcut-o Partidul Noua Generație Creștin și Democrată, a depus-o în data de 25 august la Secretariatul General, am să îi dau foarte scurt citire: „prin prezenta înțelegem să vă aducem la cunoștință că prin decizia nr. 14 din data de 24 august, domnul Fuciu Daniel a fost exclus din PNG-CD. Ca urmare a neîndeplinirii condițiilor cerute de lege pentru ocuparea funcției de consilier general de către acesta vă rugăm să luați act de cele mai sus menționate și pe cale de consecință să propuneți Consiliului General al Municipiului București vacantarea unui post de consilier. Totodată vă rog să luați act că PNG-CD propune validarea domnului Răileanu Marius Nicolae pe postul de consilier rămas vacant în cadrul Consiliului General al Municipiului București aflat la poziția nr. 36 pe lista candidaților la Consiliul General al Municipiului București alegeri locale iunie 2008.”

Acest act vine în urma deciziei pe care au anexat-o la dosar, decizia nr. 14 care are numărul 8/24 august 2009 prin care Partidul Noua

Generație ne informează......., având în vedere adresa Biroului

Permanent din data de 18 august în conformitate cu ................

începând cu data de 20 august domnul Fuciu Daniel legitimat cu C.l.

........ și cu CNP-ul...........este sancționat cu excluderea din partid,

semnează președintele George Becali. Acestea sunt motivele pentru care a fost introdus acest punct pe ordinea de zi. Domnul Fuciu aveți cuvântul. Ați renunțat la cuvânt? Bine.

Pentru a constata această situație am să rog comisia de validare,

vă aduc aminte membrii comisiei de validare....... doamna Nemeș

Carmen, domnul Gâf- Deac lonuț, domnul Giugula Doru, domnul Stan Nicușor și domnul Poterașu Cristian. Am să vă rog ca, comisia de

Rugămintea mea ar fi fost să aruncați un ochi pe aceste acte ca să ne asigurăm că sunt în regulă.

Trecem la vot.

Doamna consilier general Nemeș Carmen

în calitate de președinte al comisiei de validare indiferent de opiniile juridice ale colegilor mei, am constatat că toate actele sunt în regulă și dosarul este complet și sunt întrunite prevederile și invit membrii comisiei........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cele două hârtii sunt semnate de: decizia de excludere din Partidul Noua Generați Creștin Democrat semnată de domnul George Becali în calitate de președinte, iar decizia prin care se anunță acest lucru Consiliului General de schimbare a domnului Fuciu este semnată de președintele filialei București PNG-CD domnul Robert Constantin lonescu.

Cine este pentru încetarea mandatului de consilier a domnului Fuciu Daniel și vacantarea unui post de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București? 27 de voturi, împotrivă? 23 de voturi (Giugula D., Stan I., Berbecaru A., Rizoiu M., Sitaru J., Țapardel C., Popa M , Florescu D., Păduraru A., Boajă M., Popescu C., Mihăilescu B., Drăghici G., Florescu D., Nedelcu C., Fuciu D., Nicorescu V., Poterașu C., Scarlat H., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Alexe F.), abțineri? 0 voturi.

Domnule Secretar General aveți cuvântul.

Domnul Secretar General Tudor Toma

în Legea nr. 215/2001 art. 31 alin 5 validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică cu votul deschis al majorității c consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus

validării sau invalidării nu participă la vot.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

îmi puteți spune exact litera și.........

Domnul consilier general Giugula Mihai

Articolul 31 se referă la constituirea Consiliului General nu la retragerea mandatului de consilier. Atunci când se constată constituirea unui Consiliu General sau Local, dinj^^-jM^zenți, pentru că nu pot

participa toți se constituie consiliul


poată funcționa. La


anularea mandatului în conformități ctfptș^ebș^ legale și o să vi le punem în contestație daoă spuneți că ș-ix/ăîi^rt^du) cei în funcție


sfv /

Doamna consilier general Cruceanu Elena

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Stimați colegi, vreau să vă spun că aveți o mare responsabilitate,

nu sunteți numai membrii ai unor partide, sunteți și consilieri generali. Nu este vorba aici despre formarea Consiliului General. Domnul Fuciu nu și-a dat demisia, deci noi nu am luat act de demisia dumnealui, ci a existat o propunere de încetare a mandatului ceea ce este o mare diferență. Vă asumați această greșeală și domnul Secretar vă rog frumos să ne mai spuneți încă o dată dacă și dumneavoastră vă asumați acest lucru. Oricum această hotărâre va fi atacată în contencios administrativ în condițiile în care dumneavoastră faceți această greșeală.

Domnul consilier general Scarlat Horia

Dragi prieteni, stimați colegi, eu vă pun o simplă întrebare- în cazul în care instanța de judecată constată că domnul Fuciu Daniel nu este exclus din PNG, în cazul în care noi astăzi îl dăm afară din Consiliu și constatăm peste două, trei luni, un an de zile că domnul Fuciu Daniel este în continuare membru al PNG, cum și ce soluții există spre îndreptarea acestei greșeli pe care cu toții sau o parte dintre noi o pot comite astăzi? Eu cred că atâta timp cât nu avem o hotărâre definitivă a instanțelor de judecată în cazul legalității și excluderii corecte a domnului Fuciu Daniel pe baza statutelor care există în cadrul PNG, statutul partidului și presupun că acest partid are și un regulament de

( funcționare. în cazul în care a încălcat.........da corect nu este treaba

noastră.............. domnul Fuciu Daniel beneficiază ca oricare dintre noi

toți de prezumția de nevinovăție. Este foarte clar. Atâta timp cât domnia sa nu a demisionat din PNG și a fost exclus într-un mod abuziv noi continuăm același demers abuziv prin Consiliul General. Domnule președinte, vă mulțumesc mult și mă bazez pe luciditatea colegilor dumneavoastră de partid.

Domnul consilier general Stan Ion Domnule președinte cu tot respectul dumneavoastră vă rog să faceți liniște că problemă.    /


A)., ț

z\

Stimați colegi, singura noastră problemă.........., din acest impas

ne poate scoate domnul reprezentant al Prefecturii, aici prezent, vă rog domnule Prefect, domnule reprezentant al Prefecturii să spuneți legalitatea acestei hotărâri, dacă este legală sau nu. Vă rog să ne răspundeți.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aveți dreptate. Ca urmare a votului exprimat, cu toate că, ca și coleg nu ne face plăcere să spunem asta, constatăm încetarea mandatului de consilier general al domnului Fuciu Daniel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al municipiului București.

Urmează validarea următorului consilier general, domnul Răileanu Marius Nicolae în funcția de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Rog comisia de validare să constate dacă actele sunt îndeplinite.

C

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte, am rugat ca reprezentantul Prefecturii să ne dea un răspuns. Deci Legea nr. 215 spune așa: dacă anumite hotărâri Consiliul General le ia greșit, are dreptul să vegheze asupra legalității Secretarul General și reprezentantul Prefecturii. Păi vă rog să îmi dați un răspuns.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, permiteți-mi să vă dau un răspuns înainte de domnul reprezentant al Prefecturii. Dacă prefectura constată că nu au fost îndeplinite condițiile legale, are posibilitatea să suspende acest act administrativ. Profitând de această pauză îl rog pe domnul Sunică să ne spună punctul dânsului de vedere.

Domnul Sunică Marin reprezentant al Instituției Prefectului

Municipiului București

Prefectura ca să formulez un punct de vedere pe o hotărâre a Consiliului General are nevoie neapărat de hotărâre. Nu se poate pronunța pe legalitatea unui act care nu există. Actul juridic trebuie să îndeplinească condițiile generale de legalitate: număr, dată, transmis prin adresă oficială. Neexistând aceste condiții nu putem aprecia legalitatea unui act care nu există.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu avem nici un motiv ca să facem asta.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Ba avem un motiv, discutăm contradictoriu pe niște..........haideți

să luăm 5 minute o pauză de consultări să lămurim de fapt la ce articol din lege ne încadrăm. Atunci vă rog să faceți prezența pentru că, cred că nu avem cvorumul în sală.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci este solicitarea grupului PSD să ........ este o idee bună

aceasta. Domnul Secretar General ați plecat și dumneavoastră. Aș vrea să facem prezența domnule Secretar General. Domnul Gorodea așteptăm rezultatul comisiei de validare după care constatăm acest rezultat și îl rugăm pe domnul consilier, candidat pentru acest post să depună jurământul.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Domnul președinte vă anunțăm oficial că grupul PSD părăsește

sala.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Felicitări domnul......, felicitări. Domnul Popescu v-aș sugera să

nici nu vă mai întoarceți.

Domnul consilier general Scarlat Horia

Domnul președinte, am o rugăminte la dumneavoastră, vreau să constatați lipsa cvorumului. în acest moment nu avem cvorum.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog frumos să menținem o atmosferă normală în sală.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Deci ca drept la replică aș vrea să vă întreb domnule președinte,

vreți din nou să rămână PD-ul singurul partid în Consiliul General ca să faceți abuzuri cum s-a întâmplat cu PUZ-ul din Parcul Bordei, atunci când noi ne-am dat demisia și am părăsit Consiliul? Asta ne sugerați?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Popescu am crezut că aveți simțul umorului. Stați să citim



raportul comisiei. Doamna Nemeș avem nevoie validare a candidaturii domnului Răileajiu consilier general.    /=»

portul comisiei de lae la postul de


Aș dori o prezență în secunda ac'

Domnul Secretar General Tudor Toma

Alexe Florin Alexandru - absent Anton Mihaela - absent Băcăințan Irimie Gabriel - prezent Bădulescu Aurelian - prezent Berbecaru Alin Dumitru - absent Boajă Minică - absent Budulan Pompiliu - prezent Capotă Bogdan Alexandru - prezent Chiriș Mariana - prezent Cosma Roxana Maria - prezent Cristu Irinel - prezent Cruceanu Elena - prezent Dincă Dumitru - prezent Drăghici Aurelia Grațiela - absent Duță Nicolae Lucian - prezent Florescu Dragoș - absent Gâf-Deac loan - prezent Giugula Doru Mihai - absent Gorodea Tiberiu Silviu loan - prezent Grigorescu Robert - absent lovici Victor Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Meran Ștefan Dan - absent Mihăilescu Ion Bogdan - absent Murg Călin - prezent Neagu Mihai - prezent Nedelcu Costel - absent Nemeș Carmen Ionela - prezent Nițu Robert Daniel - absent Nicorescu Virgil - absent Păduraru Alexandru - absent Pârvu Cosmin Gabriel - prezent Pop Romeo Teodor - prezent Popa Grigore loan - prezent Popa Maria - absent Popescu Costin Adrian - absent Poterașu Cornel-Constantin - absent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - absent Raicu Mircea Cristian - prezent


Rădoi Silviu George - prezent/^£ Rizoiu Mircea - absent (


Roșeți George Adrian - absent Scarlat Horia - absent Sitaru Janina Mirela - absent Stan Ion - absent Stan Nicușor - prezent Tănase Ion Gabriel - absent Toma Veronica - prezent Țapardel Ana Claudia - absent Țica Horațiu- Florin - prezent Untaru Virgil - prezent Vlădan Florin Laurențiu prezent Voicu Mihai - prezent

La ora 15.45 sunt prezenți în sală 29 de consilieri generali.

Domnul președinte de ședință Murg Călin (    Rog raportul comisiei de validare.

Doamna consilier general Nemeș Carmen Ionela

Proces verbal încheiat astăzi 31.08.2009 referitor la validarea

mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Răileanu Marius Nicolae. Având în vedere încetarea mandatului de consilier al domnului Fuciu Daniel ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales, analizând adresa PNG-CD nr. 43/24.08.2009 prin care se propune validarea mandatului de consilier al domnului Răileanu Marius Nicolae pe locul rămas vacant. Comisia de validare în temeiul art. 31 alin. 3 din Lega nr. 215/2001 și văzând decizia nr. 915 a Curții Constituționale pronunțată în 2007, constată că sunt întrunite condițiile de legalitate pentru validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Răileanu Marius Nicolae. Vă mulțumesc

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am să dau citire proiectului de hotărâre: se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Răileanu Marius Nicolae pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului Fuciu Daniel ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a căruijjștâ a fost ales.

Cine este pentru? 29 voturi JrhpbWă^JQ voturi, abțineri? 0 voturi.

S-a validat mandatul de /cop€îtW al țărmului Răileanu Marius

Nicolae. Stimate domn vă rog s^

intui.


CA

Așa să îmi ajute Dumnezeu!”

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Secretar General constat că grupul PSD și-a recăpătat simțul umorului, s-a reîntors în sală și o să vă rog să faceți din nou prezența.

Domnul Secretar General Tudor Toma


Alexe Florin Alexandru - absent Anton Mihaela - prezent Băcăințan Irimie Gabriel - prezent Bădulescu Aurelian - prezent Berbecaru Alin Dumitru - prezent Boajă Minică - prezent Budulan Pompiliu - prezent Capotă Bogdan Alexandru - prezent Chiriș Mariana - prezent Cosma Roxana Maria - prezent Cristu Irinel - prezent Cruceanu Elena - prezent Dincă Dumitru - prezent Drăghici Aurelia Grațiela - prezent Duță Nicolae Lucian - prezent Florescu Dragoș - prezent Gâf-Deac loan - prezent Giugula Doru Mihai - prezent Gorodea Tiberiu Silviu - prezent Grigorescu Robert - prezent lovici Victor Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Meran Ștefan Dan - absent Mihăilescu Ion Bogdan - prezent Murg Călin - prezent Neagu Mihai - prezent Nedelcu Costel - prezent Nemeș Carmen Ionela - prezent Nițu Robert Daniel - prezent /_ Nicorescu Virgil - prezent !


Pădurarii Alexandru - prezent

Pârvu Cosmin Gabriel - prezent

Pop Romeo Teodor - prezent

Popa Grigore loan - prezent

Popa Maria - prezent

Popescu Costin Adrian - prezent

Poterașu Cornel-Constantin - prezent

Prioteasa Doru - prezent

Purcărea Sorin - prezent

Raicu Mircea Cristian - prezent

Rădoi Silviu George - prezent

Rizoiu Mircea - prezent

Roșeți George Adrian - absent

Scarlat Horia - prezent

Sitaru Janina Mirela - prezent

Stan Ion - prezent ;•    Stan Nicușor - prezent

Tănase Ion Gabriel - absent

Toma Veronica - prezent

Țapardel Ana Claudia - prezent

Țica Horațiu- Florin - prezent

Untaru Virgil - prezent

Vlădan Florin Laurențiu prezent

Voicu Mihai - prezent

Răileanu Marius Nicolae - prezent

în sală sunt prezenți la ora 15.58, 51 consilieri generali.

Am să anunț cu ora de acum încolo pentru că nu mai putem fi siguri de nimic.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009.

Aș vrea să știu dacă sunt opinii, puncte de vedere?

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri

generali este prima rectificare a bugetului Primăriei Municipiului București pe anul acesta. Aș vrea să vă asigur în momentul când stăm


de vorbă că bugetul este într-un rectificarea nu este negativă, ci este o, prezentate acolo în documentele pe care db.


vă rog să îmi permiteți să mai fac câteva propuneri care să rămână pe bandă, la fel ca și votul dumneavoastră înregistrat, dacă veți fi de acord, cu câteva repartizări de sume, întrebând direcțiile și sigur ajungând la concluzia că în mod lejer, nu este vorba de sume importante, sau foarte importante, dintre ele principal pe lângă toate acestea, vreau să cer Consiliului să fie de acord să participăm la, este o participare, nu este o sumă integrală, cei 3000 de copii bucureșteni care au fost selectați și au plecat în tabere de odihnă la solicitarea Inspectoratului, cu aprobarea lui, cu prezentarea documentelor necesare de selecție să putem participa cu suma de 1 mii. la cazarea și masa celor 3000 de elevi din București care au plecat în tabere în această vară și încă se află acolo până pe data de 13.

A doua chestiune este repartizarea unor sume la Direcția Generală a Spitalelor, conform solicitării acesteia, pentru reformularea de structuri, apare mai încolo la punctul 10 și sigur dumneavoastră veți hotărî, dacă veți hotărî că nu, atunci pe cale de consecință banii nu vor fi acordați. Este vorba de 700 mii RONI, pentru înființarea Centrului Medico-social de zi de Recuperare a Copiilor cu Scolioză. în mod normal ar fi trebuit să fac această propunere la punctul 10, după ce dumneavoastră aprobați acest proiect. îl fac la rectificare, la această mică rectificare, pentru a lua la cunoștință și sigur să fiți de acord, dacă nu veți fi de acord cu Centrul Medico-social de Recuperare a Copiilor cu Scolioză atunci pe cale de

consecință suma rămâne..... O completare aș vrea să fac la buget, se

propune suplimentarea bugetului Clubului Sportiv Municipal cu suma de 971 mii RONI, pentru secția baschet conform cerinței din nota de fundamentare din fondul de rezervă al PMB-ului Este vorba de fondul de rezervă care este la dispoziția primăriei și la propunerea primarului cu aprobarea consiliului toate aceste lucruri se pot efectua. Aș vrea să știți că la început în aprobarea bugetului fondul de rezervă cifrează suma de 37 mii. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai sunt și alte amendamente? Notăm, la ora 16.14 domnul Alexe Florin a intrat în sală, este prezent.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule primar, cu tot respectul aș vrea să știu dacă în bugetul pe care îl aveți la momentul acesta este inclusă o sumă pentru monumentul eroilor revoluționari cu ocazia împlinirii a 20 ani de la Revoluția din decembrie 1989. Am discutat de foarte mult timp această problemă, nu știu ce să le spun colegilor mei revokitîp^acijn condițiile în care nu va fi

construit. Mulțume




Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Aș vrea să vă spun că după câte știți propunerea a venit după

formarea bugetului, nu mă refer la propunerea cu monumentul, ci mă refer la propunerea de proiect. Avem bani pentru proiecte, am dat acei bani pentru începerea proiectelor pentru monumentul revoluționarilor, pentru ținut un concurs. Rezultatele nu sunt gata, comisiile sunt cele de arhitectură, de la revoluționari și de la urbanism și așa mai departe. Când se va termina acest concurs vom cunoaște ce și cum. Problema mea este următoarea, indiferent de cine va câștiga și cum va câștiga banii pentru monument și nu se poate face decât după ce s-a câștigat acest concurs, banii de proiecte care au fost pentru monument au fost și au intrat în concurs domnul Dincă. Deci, concurs de proiect pentru că mi s-a propus domnul Dincă și vreau să vă spun, mi s-a propus să cumpăr un monument gata făcut. Dar Asociația Revoluționarilor nu a fost de acord cu simbolistica lui, asta este tot și datele pot să vi le dau.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Domnule primar, aș vrea să vă întreb că la orice rectificare de

buget ne-ați spus doar unde punem niște sume, de unde luăm acești bani? în al doilea rând, mi se pare normal ca la comisia economică să fi venit domnul director, cum a și fost de altfel și am și discutat acolo toate punctele, toate modificările și nu am avut nimic împotrivă și veniți aici și ne spuneți ceva verbal și noi suntem aproape în necunoștință de cauză. Nu ne spuneți nici de unde luați sumele, nici unde le mutați, este un pic făcută pe picior și în plus mi se pare că trebuia să aveți și aviz al comisiei economice pentru modificările acestea.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu Vă răspund imediat, dumneavoastră știți foarte bine că am precizat sursele principale pentru sumele să spunem mai mari, am precizat sursa este din fondul de rezervă. La fel suma cealaltă care are o dimensiune mai mare, de nouă sute și ceva de mii de RONI este din fondul de rezervă, restul, tot ceea ce aveți aici în față sunt sume care nu au putut fi puse în operă pentru o serie întreagă de lucruri și mă refer la proiecte și atunci le-am acordat în compensare sau pentru evenimente în cadrul aceluiași buget al unității respective. Principala motivație pentru care astăzi ascultați această rectificare de buget este punerea în operă a celor 56 de milioane primiți pentru subvenție la RADET, din partea guvernului, aceea intră ca o necesitate, de aceea dacă vreți nu au fost făcute toate aceste modificări pe picior în baie, având în vedere că am pronunțat și dumneavoaș^pă^tțL/nai bine ca mine, ceea ce înseamnă o rectificare pozitivă. P.efnfrjb-ace^^.v-am vorbit de rectificarea pozitivă. Nu s-a luat din nicic/,al(a^rsa;:\^ji^că rectificările celelalte care vor



veni, una sau doua dacă este nevoie, pentru a cheltui în integralitate, sigur că vor trece și vor discuta cu o săptămână înainte la fel cum am discutat despre bugetul general.

Domnul consilier general Băcăintan Irimie Gabriel

Stimați colegi, domnule primar general, suntem de acord cu

propunerile dumneavoastră pe care ni le-ați adus la comisie, suntem de acord cu propunerea pe cate ați făcut-o astăzi, nu știu o să o supunem la vot și funcție de rezultatul votului vom vedea, dar avem rugămintea ca la următoarea ședință, am înțeles că ne veți prezenta o rectificare de buget

și vom analiza atunci de la caz la caz oportunitatea unor noi ..... Ne

bucurăm că veniturile primărie s-au realizat până acum și aceasta este foarte bine. Propun la vot aceste amendamente cu care ați venit acum.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Vă rog să credeți că sunt venite pe parcursul zilelor care ne-au...,

nu mai departe decât unele care astăzi au fost finalizate, acesta este adevărul.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot propunerea făcută de domnul Primar General, sunt trei amendamente, am să le supun pe rând la vot.

Primul amendament este cel cu taberele de copii, este vorba de 950 mii de RONI din fondul de rezervă.

Cine este pentru? 32 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi (Nicorescu V., Popescu C., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nedelcu C., Mihăilescu B., Boajă M., Rizoiu M., Florescu D.).

Acest amendament a fost adoptat.

Al doilea amendament propus de domnul primar, se referă la Direcția Generală a Spitalelor pentru Centrul de Scolioză.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Al treilea amendament se referă la Clubul Sportiv al Municipiului București, este vorba de 970 mii RONI, înființarea secției de baschet, tot din fondul de rezervă.

Cine este pentru? 34 voturi, împotrivă? 14 voturi (Nicorescu V., Popescu C., ȚapardelXfp^îfeu J., Păduraru A., Nedelcu C., Mihăilescu B., Boajă Mf R^u^'wugula D., Florescu D., Drăghici G., Berbecaru A., Popa M. abxSKSxXvoturi.


Acest amendam^'fft\


Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009.

Cine este pentru? 35 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 13 voturi (Nicorescu V., Popescu C., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nedelcu C., Mihăilescu B., Boajă M., Rizoiu M., Giugula D., Drăghici G., Berbecaru A., Popa M. ).

Acest proiect a fost adoptat.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Am să vă motivez de ce m-am abținut la acest proiect de hotărâre.

Majorarea de sume pentru Clubul Sportiv Municipal este absolut obraznică, dacă vreți să spun așa pentru că un jucător de baschet este transferat între 6 și 10.000 de euro, iar salariul unui jucător este de la 3000 de euro în sus.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinantare locală pe anul 2009, precum și abrogarea HCGMB nr.130/2009.

Amendamente?

Sumele sunt după cum urmează: sectorul 1 - 13.500,0 mii lei; sectorul 2 - 13.410,0 mii lei; sectorul 3 - 29.205,0 mii lei; sectorul 4 -13.500,0 mii lei; sectorul 5 - 45.000,0 mii lei; sectorul 6 - 29.205,0 mii lei.

Supun la vot acest proiect de hotărâre.

G-


Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă'? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Scarlat H.).    ___

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în B-dul Carol I nr. 63, sector 2.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.


Hal

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Nicolae lorga nr. 31, Sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Calea Moșilor nr. 96, sector 2

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Batiștei nr. 5, sector 2

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Pictor Ștefan Luchian nr. 3, sector 2.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind înființarea „Centrului Medico-Social de Recuperare a Copiilor cu Scolioză”, compartiment organizat la nivel de serviciu în cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Amendamente? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adontat


Trecem la următorul    i


indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru un număr de 58 de străzi, 4 poduri și 2 pasaje de pe teritoriul Municipiului București.

A apărut o diferență în titulatură față de ordinea de zi prezentată. Sunt cele care au fost scoase în comisie.

Cine este pentru? 31 voturi.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Sunt convins că ați consultat lista străzilor și ați fi văzut acolo că 18 străzi sunt în sectorul 5 și chiar că vreți, sau chiar că doriți sau nu doriți acest lucru eu am să le introduc încă o dată și încă o dată și încă de o mie de ori pentru că vorbesc de București. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

împotrivă? 0 voturi, abțineri? 15 voturi (Nicorescu V., Popescu C., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nedelcu C., Mihăilescu B., Boajă M., Rizoiu M., Giugula D., Florescu D., Drăghici G., Berbecaru A., Popa M.,

6 Anton M. ).

Deci domnul Vanghelie se poate baza pe grupul PD-L în calitate de primar al sectorului 5, face cineva și pentru el ceva.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier general Nicorescu Virgil

Vreau să vă spun că grupul PSD s-a abținut pentru că nu a fost înștiințat de modificările făcute.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea, semaforizarea a 28 de intersecții din Municipiul

r, București”.

Amendamente, comentarii?

în proiect, în titlul proiectului doamna Zamfir sunt 28, scrie clar aici.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Cred că este o mică greșeală. Nu, nu este nicio intenție de a vorbi de mai puține, sau de mai multe. Având în vedere că în discuția pe care am avut-o cu liderii de grup pe analiza făcută în comisie, din 65 de străzi, vorbesc de cel care s-a votat. Au rămas 58 pentru că un număr de străzi

Domnul consilier general Popa Grigore loan

Comisia a deliberat și a scos un număr de străzi, aici a fost o

confuzie.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu Dar nu vorbim de străzi acum, vorbim de intersecții.

Domnul consilier general Popa Grigore loan

Nu, acelea au fost votate și după aceea la redactare la punctul

următor s-a considerat că reducerea s-a făcut la punctul celălalt, deci sunt 36 de intersecții iar străzile au fost reduse ca urmare a discuțiilor din comisie.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Acolo s-a spus clar, s-a respectat exact cum a fost.

r    Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul primar, dar și în expunerea de motive apar tot 28.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu Da, este greșit numărul. Este greșeală de redactare.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bun, atunci o să citim cu titlul corect.

Domnul Secretar General Todor Toma

Peste tot, în proiectul de hotărâre, în raportul de specialitate și în expunerea de motive figurează un număr de 28 intersecții, însă în documentație așa cum a spus și președintele comisiei este un număr de 36 intersecții, sunt 36 de anexe. Rugăminte este, ca unul dintre consilieri să facă amendamentul în așa fel încât peste tot în cuprinsul hotărârii să se modifice numărul de la 28 la 36 intersecții.

Domnul consilier general Scarlat Horia

Propun următorul amendament: să fie înlocuit numărul 28 cu numărul 36 în tot proiectul. Vreau să spuneți la vot acest amendament.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot amendamentul făcut de colegul nostru Horia Scarlat. Peste tot această eroare materială 28 să fie înlocuifjctu36.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotfE/|?7£\ot (Stan N.), abțineri? 0 voturi.


Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Nicorescu V., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Rizoiu M., Giugula D., Drăghici G., Popa M. ).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Proiectare, execuție, piste speciale pentru bicicliști și implementarea semaforizării destinate acestora în Municipiul București”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Bădulescu A.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea HCGMB nr.254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București.

Este vorba de Aleea Ghidigeni din sectorul 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctele 15 și 16 au fost scoase de pe ordinea de zi.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Centrului de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare al Municipiului București „Consolidare, modernizare, refuncționalizare imobil Piața Alexandru Lahovari nr. 7, sector 1, București”.

Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 2 voturi (Bădulescu A., Pop R.), abțineri? 13 voturi (Nicorescu V., Popescu C., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nedelcu C., Mihăilescu B., Boajă M., Rizoiu M., Giugula D., Florescu D., Drăghici G., Popa M. ).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 2 voturi (Budulan P., Bădulescu A.), abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 20 a fost scos de pe ordinea de zi.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București

Comentarii?

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule primar, domnilor colegi dacă protejarea spațiilor verzi înseamnă eliminarea copiilor definitiv de pe spațiile verzi eu voi vota împotriva acestui proiect pentru că nu mi se pare corect să nu aibă acces copii în parcuri.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Păi nu scrie asta domne. Au acces domne.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Păi să le dăm voie asta e, păi dacă nu există niciun material. Asta este părerea mea, dacă au acces copii sunt de acord, nu au acces copii nu sunt de acord.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am aprobat la începutul ședinței să dăm cuvântul domnului președinte al Organizației Eco-Civica, Niculae Rădulescu Dobrogea.

Stimate domn, vă rog trei minute.

Domnul Niculae Rădulescu Dobrogea - Organizația Eco-Civica

Astăzi împlinesc 68 de ani, din punct de vedere statistic începând de astăzi eu sunt un om mort pentru că aceasta este speranța de viață a bărbaților din București. La ora actuală există niște norme europene materializate prin Ordonanța 114 care recomandă ca Dână în 2013 să avem 26 de metrii pătrați de spațiu verde per cap de*’puitor. în urma dezastrului ecologic l-aș numi generat de tandemul Vfc^nu - Virgil Cârstea situația este foarte gfâyă. La ora acti/ajă credXă^cLem sub 10



metrii pătrați, conform măsurătorilor pe care le-a făcut Eco - Civica La ora actuală ONG-urile.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul președinte spuneți-ne ce doriți la acest punct.

Domnul Niculae Rădulescu Dobrogea - Organizația Eco-Civica

Mă refer acum exact la aceste norme de spațiu verde. Aceste norme sunt pe departe cel mai bun produs fabricat de Direcția de Protecția Mediului din ultimii 15 ani. Contribuția noastră, a ONG-urilor este cunoscută. Dorim ca toate proiectele care vin de acum înainte, inclusiv la Agenția de Protecția Mediului, inclusiv la Consiliul General să nu micșoreze suprafețele de spațiu verde. La ora actuală se observă o intensificare a distrugerii zonelor verzi dintre blocuri. Acolo sunt spații verzi. Atât timp cât o primărie de sector consideră că acolo nu este spațiu verde înseamnă că este o deficiență de înțelegere a fenomenului. Cred că împreună cu Direcția de Protecția Mediului, ONG-urile vor putea sprijini în continuare o parte din necazurile pe care le avem în ceea ce privește spațiile verzi. Se știe că sănătatea oamenilor este direct proporțională cu această suprafață.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Stimați colegi pentru prima dată se întâmplă în Consiliul General ca societatea civilă să fie de acord și să lucreze împreună cu Direcția de Mediu. Haideți să le dăm respectul cuvenit și organelor executive ale primăriei și dânșilor și să îi asigur că această colaborare este efectiv în interesul cetățeanului, de la defrișări până la remontări.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Eu chiar simt nevoia unui comentariu, eu apreciez foarte mult și noi apreciem foarte mult că ONG-urile de această dată într-o singură suflare împreună cu Direcția de Mediu au stabilit că facem bine ce facem, dar mi se pare puțin suspect o spun cu toată onestitatea. Sunt foarte multe ONG-uri care folosesc în mod greșit puterea pe care o au. Cel puțin domnul Rădulescu Dobrogea la televizor acum trei zile era extraordinar de ofuscat de activitatea Primăriei și Consiliului General și brusc este foarte aproape de Direcția de Mediu, motiv pentru care am mari îndoieli.

Domnul viceprimar general Raicu Mircea Cristian

Eu nu am retinut exact cum îl cheamă pe domnul care a vorbit


înainte, dar pentru că am văzut că are a de Mediu i-aș recomanda să ceară datei evoluția spațiului verde și o să. vadă a;



ncredere în Direcția sectoare privind spus dumnealui

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dacă nu mai sunt alte puncte de vedere supun la vot acest proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Nițu R ), abțineri? 2 voturi (Grigorescu R., Rădoi S.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modelului acordului de cooperare privind furnizarea de produse alimentare - provenind din stocurile de intervenție comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din municipiul București care se va încheia între Consiliul General al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură - APIA.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului social „Asigurarea protecției persoanelor adulte fără adăpost de pe raza municipiului

£ București pe perioada de iarnă 2009 - 2010”.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi (Nicorescu V., Popescu C., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nedelcu C., Mihăilescu B., Boajă M., Rizoiu M., Giugula D., Florescu D., Drăghici G., Berbecaru A., Popa M. ).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația AMURT România în vederea implementării proiectului „Centrul multifuncțional de tranziție pentru persoane aflate în situații de urgență și tineri fără adăpost cu vârsta între 18-26 ani”.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Spitalul Prof. dr. Alexandru Obregia în vederea derulării proiectului „Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii și adolescenți”.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării „Proiectului pilot de reintegrare socio-profesională prin artă a categoriilor defavorizate de pe raza municipiului București” de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București în vederea implementării proiectului social „Din grijă pentru bunicii noștri.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi (Nicorescu V., Popesgj^C., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A.,


Nedelcu C., Mihăilescu B -    ,

Drăghici G., Berbecaru Az<Popa Mt Acest proiect de hdtărâi

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Pentru că noi nu citim proiectele și nu avem nici bunăvoință, vă rog

pe dumneavoastră........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu ati venit la niciuna din comisii.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Sunteti convins că nu am venit eu la nicio comisie?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doar doamna Anton a participat de la dumneavoastră.

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Păi nu am cum să vin la o comisie din care nu fac parte după logica dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu a participat de la dumneavoastră decât doamna Anton.

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Eu nu am participat pentru că nu fac parte. Vă rog și pe dumneavoastră și pe domnul lovici că tot stă în prezidiu să ne facă un rezumat al punctelor de pe ordinea de zi, că ei le citesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Fără probleme dacă doriți vă stau la dispoziție.

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Cu nerăbdare aștept acum să faceți un rezumat.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

La care dintre proiecte?

Mergem mai departe, punctul 28.

Ați aprobat o luare de cuvânt înaintea punctului 29.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Agenției Municipale de Eficientizare și Reglementare în Domeniul Energiei București - AMEREB



Domnul Viceprimar lovici Victor Teodor

Este vorba de 40.000 de euro care trebuie să îi dea RADET- ul la AMEREB. Nedându-le, neavând buget aprobat de noi s-au blocat

conturile în bancă și.........., păi aia este, desființăm la punctul următor

că trebuie să le dăm dreptul că au primit înștiințare de la Ministerul Finanțelor că nu și-au plătit dările.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ca să putem trece la punctul următor când le unificăm într-o unică agenție trebuie să îi deblocăm ca să îi putem reunifica ulterior.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Dacă îmi permiteți, AMEREB-ul funcționează de ani de zile. Ei au o structură de 16 oameni. Au ajuns în situația aceasta din diverse motive

pe care sigur că putem să le ........, dacă veți observa la punctul 29

adunăm tot ceea ce înseamnă parte de..... , în spiritul zilelor pe care le

trăim, reducem aparatul cu aproape 111 posturi de la toți per global neocupate niciodată de altfel, neocupate niciodată și creăm această instituție cu un număr mai mic de oameni care să răspundă, intitulată Servicii Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice. Intrând în felul acesta dacă vreți în rândul lumii și având și reprezentanții cu care se poate discuta la Guvern în momentul când încep iar să aibă vise din acestea de mărit caloria și așa mai departe.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule președinte, am senzația că și aici lucrurile chiar nu miros a bine. Dacă și în Parlament se întâmplă lucrurile cum se întâmplă aici acesta este motivul pentru care România în loc să avanseze regresează. Părerea mea este că aceste proiecte trebuie prezentate consilierilor cu un timp suficient ca să le poată studia, pentru ca fiecare dintre noi să voteze în cunoștință de cauză. Păi eu votez ca cetățeanul turmentat. Mă âj, uit la domnul Murg, dacă ridică mâna ridic și eu, dacă ridică Mircea ridic și eu, păi sunt idiot domnule? Eu nu am avut cum să citesc nici un proiect. Vă rog frumos de acum încolo eu nu mai votez nici un proiect dacă nu am cu cel puțin 3 zile înainte, cu excepția proiectelor care vin în

ultima zi ca să pot să le studiez.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Domnule Dincă, dacă îmi permiteți vreau să fac o mică corectură,

proiectul este dat de o lună, a trecut prin comisie.......


Atunci cei care se fac domnule.

5I


Domnul Viceprimar lovici Victor Teodor

Deci vine la comisia de utilități pentru că nu dați banii din bugetul primăriei, pleacă din RADET.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule președinte, domnule primar eu știu că pentru chestia aceasta există niște oameni care sunt plătiți, nu știu dacă bine sau foarte bine, sau mai puțin bine. Ei trebuie să își facă datoria cu cel puțin 3-5 zile înainte, uite domnule acestea sunt materialele, ia, citește-le, vezi dacă îți convin, le discutăm și la urmă cădem de acord.

Domnul consilier general Giugula Mihai

Ca de obicei trebuie să vă atrag atenția asupra legalității. Ni se spune că votăm la 28 un buget că la 29 desființăm o societate, dar la 29 nu avem proiectul de hotărâre. Ce să văd? în tot teancul acela de acolo nu există un proiect de hotărâre cu numărul 29. în al doilea rând, dacă cumva la punctul 29 se încearcă unificarea tuturor autorităților de reglementare a apei și canal vă anunț că, comiteți o ilegalitate pentru că în contractul de concesionare cu Apa Nova există o instituție numită ARBAC care face parte din contractul de concesiune nu poate fi unificată, reglementată, înțepată, desființată cum vrea domnul lovici. Nu poate să fie că face parte din contractul de concesiune. Desființând sau unificând această unitate încălcați contractul de concesiune. Vreți să votați o ilegalitate, să nu spuneți că nu ați știut.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Giugula aveți dreptate de multe ori lucrurile nu vin .......,

aveți dreptate nu avem ce să zicem aici.

Dar să știți că anumite proiecte de pe ordinea de zi sunt de două . săptămâni la dispoziția consilierilor.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Domnul viceprimar, în primul rând vorbiți total în necunoștință de cauză, uitați ce scrie în al doilea alineat la hotărâre: „văzând raportul comisiei economice, buget, finanțe,, da? Și dumneavoastră ați spus că nu trebuie să intre în comisie. Materialele nu au fost în comisie deci este și ilegal dacă trecem, ele nu au avizul comisiei.

Domnul președinte de ședintă^ufg^WjL

Deci domnul Popescu, cu alfe/cywîfe\pt5lneti scoaterea de pe

ordinea de zi și.........ba da dacă dcfrrîpul prjniinî|i asumă o asemenea

varianta se poate. Noi suntem la 28



conturile și trebuie


să găsim o soluție să le deblocheze. Ne întoarcem la 28. Mai sunt și alte amendamente?

Domnul consilier general Băcăintan Irimie Gabriel

Referitor la punctul 28, este vorba de bugetul acestei instituții cu care noi suntem de acord. Dacă colegul meu din comisia economică nu este de acord poate să nu voteze, este dreptul lui.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Domnul președinte, vă atrag atenția că faceți o ilegalitate, nu puteți să vă pronunțați dumneavoastră în numele comisiei. Trebuia să fie dezbătut la comisie acest punct și materialele nu au fost.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai sunt alte amendamente, pentru că proiectul este pe ordinea de zi și nu mai poate fi scos așa că îl supun la vot.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Agenției Municipale de Eficientizare și Reglementare în Domeniul Energiei București - AMEREB

Cine este pentru? 29 de voturi, împotrivă? 16 voturi (Nicorescu V., Popescu C., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nedelcu C., Mihăilescu B., Boajă M., Rizoiu M., Giugula D., Florescu D., Drăghici G., Berbecaru A., Popa M., Nițu R., Grigorescu R. ), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Domnul Secretar văd că nu este în sală, nu știu dacă nu trebuia să treacă cu 2/3. Dacă a trecut vă spun că vom ataca în contencios pentru că nu este legal ceea ce am făcut aici.


Domnul Ion Ciochină

Bună ziua, datorită faptului că sunteți reprezentanți ai bucureștenilor și eu mă simt bucureștean prin naștere, ca atare am venit

.......... și dumneavoastră sunteți bucureșteni cred eu. Legat de acest

punct sunt obligat să vă aduc la cunoștință că ați fost induși în eroare chiar de domnul primar care v-a comunicat că acest proiect a fost pus la dispoziția dumneavoastră de o lună. Nu. Pe data de 22 iulie 2009 el a fost afișat ca un proiect în discuție și în urma citirii pe internet eu am fost persoana care am constatat ilegalitatea din plecare a acestui proiect de lege. în urma insistențelor mele și a altei organizații s-a făcut o dezbatere

publică. în urma dezbaterilor ^publice' primăriei și ai consiliului prin domnul



care a fost creată această hotărâre cu încălcarea flagrantă a tuturor legilor în vigoare în privința unei astfel de hotărâri. Ca atare această

hotărâre se referă la....., în conformitate cu preambulul din hotărâre în

care se face mențiunea la hotărârea 246/2006, acea hotărâre privește doar modul de înființare de către autorități a diverselor institute de urmărire a activităților și serviciilor publice. Ceea ce Primăria Capitalei o avea prin Direcția Generală de Utilități și Serviciu. A doua hotărâre de care face vorbire această hotărâre nu interpretez, așa scrie în hotărâre, iar a doua hotărâre 462 se referă la anveloparea clădirilor ceea ce nu are legătură cu comasarea a două entități, una care aparține unui contract și alta care este adevărat aparține primăriei.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc, au trecut 3 minute.

Domnul Ion Ciochină

lertați-mă am venit aici pe post de clovn sau pentru a vă spune niște ilegalități? Explicați-mi și atunci eu sunt de acord.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule noi v-am ascultat, domnii consilieri v-au ascultat, am votat ați vorbit, vă mai dau un minut și gata.

Domnul Ion Ciochină

Sunt obligat să vă aduc la cunoștință că acel aviz despre care face vorbire că l-a dat Apa Nova nu este adevărat, Apa Nova a dat decât un răspuns prin care a atras atenția că nu are nicio legătură cu activitățile primăriei doar că atrage atenția că nu poate să ia atributele date prin contract acelei autorități numite ARBAC. în același timp sunt obligat să vă spun că aici nu este vorba despre o reorganizare datorită faptului că

«I ARBAC-ul este o entitate care nu are nicio legătură cu primăria, cu aparatul primăriei. Ea este creată de consiliu, ea face rapoarte consiliului dar ea este plătită separat din bugetul Apa Nova din acea cotă parte cu un tarif conform contractului ca atare nu poate veni primăria să subordoneze prin primar acea entitate. Asta este doar o parte pentru că nu am timp. Oricum v-am făcut un punct de vedere pe care l-am înaintat. Mulțumesc.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Deoarece punctul 29 este legat de 28, vreau să ne spună domnul Secretar General dacă la punctul 28 avem raportul comisiei economice. Pentru că am votat, am spus că este ilegal și totuși se continuă. Vreau ca dumneavoastră să vă spuneți cuvântul public aici dacă avem avizul comisiei la material. Este obligatoriu. Avizul este consultativ dacă este pozitiv, negativ sau..........

Domnul Secretar General Tudor Toma

Imediat vă comunic, să verific dacă există. Secretariatul nostru s-a ocupat de ............. din documentația pe care o avem la dosar nu

rezultă că există avizul comisiei de specialitate.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian A auzit tot consiliul, da? Vă rog să consemnați și să vedeți că s-a

aprobat acest punct fără să avem avizul comisiei de specialitate.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnilor consilieri generali, domnule președinte de ședință câteva

precizări în legătură cu.............., propunerea făcută este pentru a putea

monitoriza mai bine. Primul care a ridicat, a ridicat domnul consilier general Stan, problema Apa Nova, domnul Dincă la rândul lui a ridicat această problemă. Chestiunea este foarte clară. Ceea ce spune domnul consilier general Giugula este foarte adevărat. Stați măi băieți că dacă este în contract, acolo trebuie întâi modificat. Nu. Ideea a fost următoarea: ideea a fost de a face această formațiune deocamdată este formală, este pe hârtie, iar în contractul de negociere cu ei această formațiune se mută într-o simbioză perfectă ca entitate concretă de sine stătătoare nu formată ad-hoc că probabil aici este neînțelegerea, ci preluată dar cu altă schemă organizatorică mult mai......, deci aici nu se

a acordă nici bani în plus nici nimic. Asta am vrut să știți.

Domnul consilier general Giugula Mihai

Suntem la acest punct și să ne explicăm foarte clar ce avem de făcut pentru că este o chestie tehnică. Acest ARBAC domnule primar nu poate fi desființat, el este trecut în contractul de concesiune. El are buget separat și are un stat de funcții. De asemenea, acest ARBAC când vine comisia de experți și analizează criteriile de, deci când vine comisia de experți sau expertul neutru care este în contractul de concesiune și analizează performanțele Apa Novș_dacă avem vreun litigiu cu Consiliul General el trebuie să ia referințăRefe3?HARBAC. Dacă acest ARBAC dispare și nu se mai cheamă AJ


atut și buget propriu și este contractul de concesiune,


instituție independentă că așa

nu mai avem argumente de a mai trage la răspundere Apa Nova. Eu înțeleg că trebuie să facem ceva mai bun și mai eficient dar asta nu înseamnă să desființăm instituțiile legale. După cum vedeți în documentul pe care ni-l trimite Apa Nova nu este aviz. Apa Nova ne trimite o scrisoare în care ne spune: în contractul de concesiune există acest ARBAC, iar dacă cumva vă dă prin cap să faceți vreo măsură cu el trebuie ca acest ARBAC să nu ne dați nouă alte sarcini sau obligații în plus. Care mai este unitatea de măsură conform criteriilor performante stabilite prin contractul de concesiune de apreciere a activității Apa Nova dacă nou desființăm ARBAC-ul? Nu există nu îl desființăm, nu poți să integrezi o instituție independentă și să o faci subordonată la ceva. Poți să faci o instituție de control a apei a noastră a primăriei care să întrebe ARBAC-ul ce a făcut. Dar nu poți să faci ARBAC-ul subaltern într-o instituție. Este împotriva tuturor regulilor. Nu avem ce discuta, dacă vreți să faceți haos faceți haos. în al doilea rând vă spun că acest trebuie să treacă cu 2/3 pentru că acest proiect așa cum a fost votat contractul de concesiune cu 2/3 trebuie să respecte similaritatea actelor juridice.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am să supun la vot acest proiect de hotărâre. Am să îi dau citire din nou, proiect de hotărâre privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice Energetice de Alimentare cu Apă și Canalizare (AMRSPEAAC) și aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituții publice.

Domnul Viceprimar lovici Victor Teodor

S-a făcut amendament.

9    Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu a făcut nimeni amendament. Cine a făcut?

Domnul Viceprimar lovici Victor Teodor

Domnul Primar adineauri.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai formulați odată amendamentul.

Domnul Primar General Sorin Mircea Ort


Proiect de hotărâre privind înființare Reglementare a Serviciilor Publice.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Și să scoatem......., deci vrem să modificăm titlul nu?

Domnul consilier general Giugula Mihai

La art. 2 mi se pare că spune așa: se desființează ARBAC-ul. Agenția de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apă Canal a Municipiului București ARBAC și Agenția Municipală de Eficientizare și Reglementare se desființează. Este art. 2., dacă nu am avut proiectul de lege până acum, normal că am citit acum în sală. Agenția de Reglementare ARBAC se desființează. Nu puteți să desființați că este partea contractului, asta vă spun. Lăsați-o pentru ședința următoare și faceți-o cum trebuie.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Chestiunea stă în felul următor: stați așa că și unii și alții au dreptate. Aici a spus adineauri înseamnă că trebuie scos de acolo ideea că se desființează ARBAC- ul. Da eu am înțeles. Ideea este următoarea: că la ARBAC și ceilalți avem prea puțin control asupra a ceea ce se întâmplă. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Putem să ne oprim la ideea aceasta de servicii publice, da? Păi se scoate desființarea lui de acolo și aia tot cum se va produce dar numai în condițiile în care ați spus înainte domnul consilier.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul primar propuneți să modificăm titlul și să scoatem art. 2?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Păi dacă vorbește un jurist și spune că nu se poate adică, care este deosebirea?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dau citire articolului 2: „ Agenția de Reglementare a Nivelelor de Serviciu Apă Canal a Municipiului București ARBAC și Agenția Municipală de Eficientizare și Reglementare în domeniul energiei București AMEREB, își încetează activitatea și se desființează ca persoane juridice". Ok dar nu desființezi nici AMEREB -ul.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Există propunerea Primarului General de a amâna punctul 29.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

îl amânăm.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost amânat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea titlului Anexei nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 124/2008.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Grigorescu R ), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Să luăm o pauză de 5 minute. Am votat ca în această pauză să se facă interpelările. Domnul Primar General, este aici și așteaptă

• interpelările dumneavoastră. Eu vă spun că dacă nu mai sunt camere de luat vederi nu mai sunt nici interpelări.

Domnul consilier general Nedelcu Costel

Domnule Primar General, am o adresă pe care aș dori să v-o înmânez. Este vorba despre câteva locații de restaurante al cărui statut nu îl cunoaștem la ora actuală și interesează și alte instituții ale statului, care este statutul lor? Pentru că în funcție de acest statut se vor lua și

am vorbit-o mai înainte. Am să vin la dumneavoastră să vă explic după ce se termină ședința.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Am înțeles, domnule consilier general.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor achiziționate din fonduri proprii ale municipiului București.

Amendamente?

Domnul consilier general Doru Prioteasa

Comisia s-a întrunit, a văzut dosarul și are o propunere de amendament: la art. 2, atribuirea locuințelor prevăzute la art. 1 se propune de către Primarul General, „ se face” se înlocuiește cu „se propune” de către Primarul General al Municipiului București, Consiliului pentru persoanele aflate în dificultate locativă severă pe baza propunerilor formulate de o comisie special constituită de către aceștia și se aprobă de către Consiliu.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Aș vrea să înțelegeți un lucru. în corpul hotărârii este stipulat la un

moment dat foarte clar așa cum a fost și înainte că pentru urgențe, pentru urgențele urgențelor, pentru oamenii aflați într-o dificultate ducându-mă la consiliu tot timpul nu fac altceva decât să pierdem timpul. Majoritatea locuințelor acestea sunt propuse pentru că eu semnez dispoziția de repartizare, sunt propuse de către o comisie în care domnii consilieri generali își găsesc locul, sunt prezenți în comisie, comisia lucrează și hotărăște chiar și aceste urgențe. Eu mă adresez comisiei în propunere pentru aceste urgențe. Altfel nu facem altceva decât să venim cu mii de liste în cadrul Consiliului General. Atunci când va fi vorba despre repartizarea pe sectoare a locuințelor, hotărârea aparține Consiliului General. Atunci când va fi vorba de oameni care sunt scoși din casă pe Legea nr.10 pe bază de procese verbale, comisia care funcționează unde sunt prezenți consilierii generali propun repartizarea acestor case, iar a treia categorie este categoria împuternicirea Primarului General pentru a putea face acest gest sub responsabilitatea


directă a Primarului General în fața Conș. nu mișcăm nimic înainte stimați colegi.

Lentru fiecare caz, altfel roblema.


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Până la urmă aceasta este o formulă care cumva împacă și capra și varza și vă aduc aminte că la punctul 24 tocmai am votat un proiect care se cheamă așa: „Centrul multifuncțional de tranziție pentru persoane aflate în situații de urgență”, adică putem să ducem persoana aflată în situația de urgență în centru nostru multifuncțional urmând ca după aceea să îi putem repartiza o casă pe lista propusă.



Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Sunt absolut de acord, este o chestie bine venită numai că aș vrea

să înțelegeți că la acest centru multifuncțional de urgență se vor adresa 100 și ceva de oameni sau chiar mai puțini, câțiva, iar la ora actuală la cabinet la mine dându-le către comisie există cel puțin 78 de cereri care întoarse și examinate pe toate părțile unii dintre ei respectuos vă spun că au și murit de-a lungul timpului, de-a lungul lunilor care au trecut. Eu vă spun încă o dată ideea a fost foarte clară, sub responsabilitatea directă comisia funcționează așa cum a funcționat și până acum. Urmează încă 100 de cetățeni care sunt în centrul istoric să primească, casă acolo, urmează câteva numere de case care să fie date sectoarelor și acesta este atributul Consiliului General, eu am cerut această împuternicire pentru a rezolva pe loc și sunt gata să rezolv, să raportez consiliului orice fel de repartiție dată de Primarul General. Dacă dumneavoastră legați mâinile la spate nu pot decât să mă uit la cetățenii respectivi și vă rog să vă aduceți aminte că parcă odată v-am spus, mi-au adus o bătrână de 85 de ani, mi-au lăsat-o în sala de consiliu scoasă din casă cu procesul verbal prins cu un ac pentru că era bolnavă, prins cu an ac de rochie, la ora 9 seara am trimis-o într-un centru de care vorbiți de genul acesta, directoarea de acolo mi-a explicat că ea face parte dintr-un partid care nu este fostul meu partid și așa mai departe și a doua zi a dat-o afară pe asistentă și pe bătrână, sigur ea nu mai este directoare acum, bătrâna însă există, dar bătrâna nu a putut să primească casă tocmai din acest motiv. Adică aș vrea să înțelegeți foarte bine că este structurată pe categorii de case și nu pe jucării de genul Primarul General dă toate casele și noi suntem de acord. Eu mă adresez tuturor. Dacă există rea voință cetățenii din sectoare care întreabă acum în momentul acesta de ce nu primesc case, nu le primesc pentru că nu există voința consiliului în acest moment. Eu mă adresez tuturor indiferent de partea politică a lor.


Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Stimată doamnă și domrjujle Primar repartizări acum facem o ședin și le dați acum case.


Domnule Primar General, părerea mea este și am mai discutat chestiunea aceasta în ședința cu liderii, noi putem anul acesta să disponibilizăm aproximativ apropare 1000 de locuințe, de apartamente dacă ne gândim la cele cumpărate și la cele pe care le avem, sectoarele de asemenea putem să gândim împreună în așa fel încât să rezolvăm această problemă. Sunt 2500 de apartamente în care stau familii, dacă pui 3-4 membrii în medie avem un tablou foarte impresionant la ceea ce se poate întâmpla. Bineînțeles că nu numai aceștia trebuie mutați. Astea sunt clădirile peste 4 etaje care au riscul cel mai mare de a se prăbuși la un eventual cutremur. Haideți să ne gândim la oamenii aceștia. Haideți să gândim împreună pentru ei și să facem un efort împreună cu sectoarele. Acei dintre ei care doresc să se mute pentru că nu poți să îi

muți cu forța........., aș vrea să adaug că noi consolidăm aceste blocuri.

Din păcate nu am reușit mai mult de 6 blocuri pe an și alea durează în loc de un an, doi ani de zile fiecare bloc, deci nu vom rezolva în următorii ani această problemă. Riscul unui cutremur este în următorii ani foarte mare. Trebuie făcut ceva în acest sens.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul consilier general, chestiunea stă în felul următor: pentru cei ale căror clădiri intră în consolidare au prin aprobarea consiliului, se mută în blocurile și în locuințele de necesitate. Aceste locuințe de necesitate sunt locuințe temporare, la terminarea blocurilor pleacă și se întorc la locul lor. Noi nu avem puterea sau nu avem vrerea. Eu vă dau două cifre. în 6 ani de zile s-au consolidat 10 blocuri. în acest moment

4$ când stăm de vorbă 10 blocuri pentru consolidare sunt în licitație, iar cele pe care le-ați aprobat astăzi, indicatorii tehnico - economici intră și ele în licitații. La sfârșitul anului sunt 16 blocuri care se află în această situație. Mulțumesc.

Domnul consiler general Dincă Dumitru

Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, am câteva lucruri a spune, pot fi considerate amendamente, ori pur și simplu așa ca discuții colaterale.

Este foarte adevărat că c< care stau în case cu risc mare face decât schimbul pentru că consolidează rămân libere, ăia



după părerea mea o constituie cei care au fost evacuați din case ca urmare a multelor retrocedări care s-au făcut, sunt oameni care stau în stradă și de care nimeni nu se interesează decât cel mult un primar îi primește și le spune că nu are să le dea o casă. Și nu în ultimul rând domnule primar, am vrut mai de mult să inițiez un proiect care să ia în calcul nu numai populația majoritară, să ia în calcul și populația etniei romilor care trebuie să recunoașteți că este cel mai greu lovită din toate punctele de vedere. Dacă un român este dat afară din casă că i-a fost casa retrocedată, ăluia i se face un locșor. Dacă un rom este dat afară din casă pentru că i-a fost locuința retrocedată, acelui amărât nu îi dă nimeni casă. Tocmai de aceea părerea mea, nu vreau să intru în contradicție pe această temă. Părerea mea este că aceste locuințe trebuie să rămână la latitudinea dumneavoastră să le dați pentru că acela nu o să poată să vină la fiecare consilier, iar în condițiile în care se constată că dumneavoastră ați încălcat legea, că ați dat o locuință altcuiva decât omului care a meritat, în ședință de consiliu să se hotărască ca acel cetățean să dea locuința înapoi și dumneavoastră să îi dați locuință din locuințele cumpărate de dumneavoastră. Așa mi se pare corect.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Exact asta am spus și eu.

Domnul consiler general Gâf- Deac loan

Domnule Primar General, părerea mea este că amendamentul pe care l-a formulat domnul Raicu face sens și eu cred că nu vă va fi greu să convocați în orice moment o ședință, cum vreți dumneavoastră să îi ziceți; deîndată, rapidă, urgentă, pentru acești oameni și dacă aveți o astfel de listă și în momentul de față acum, cel puțin eu și cred și colegii mei suntem dispuși la orice oră din zi și din noapte să venim să o aprobăm. Sunt două condiții domnule primar: să avem unde să îi băgăm pe oameni și dumneavoastră dacă vreți să facem această comisie și să fie lista întocmită. în momentul acela cu mare celeritate o aprobăm. Mi se pare fair play și ok.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Dați-mi voie să completez și să răspund. Am vrut și doresc în

continuare să feresc de orice fel de party prey politic. Eu mi-am asumat responsabilitatea pentru articolele pe care vi le-am propus acolo în lege. Dacă aș fi fost un individ care să fugă de responsabilitate aș fi găsit toate


posibilitățile necesare să o fac fost case care au fost date pr niciodată nu au fost repartizați

:i dați-mi voie să vă spun așa: au ^care au ajuns la consiliul local și care plecau din casă pe


Legea nr. 10 cu procese verbale în mână și nici etniei rome. După un an de zile acele case prin hotărâre de consiliu local s-au vândut. Am toate aceste situații cu care vă stau la dispoziție și vă arăt că atunci când s-au executat lucrurile așa cum am întors acest proiect domnule consilier general, l-am întors pe toate fețele timp de 3 luni sau 4 luni de zile și mă refer acum la patrimoniu cu ghilimelele de rigoare, al locuințelor care au intrat în patrimoniul primăriei construite pe banii primăriei. Observați că nu vorbesc de celelalte fonduri. Am cerut să fiți de acord cu acest lucru în parte cu dumneavoastră tocmai pentru a nu întârzia cu nimic.

Domnul consilier general Doru Prioteasa

Domnul primar, dacă mai discutăm despre consiliu ca o adunătură de oameni numai cu interes politic, cu interes material și aici nu sunteți la realitatea cum erați alaltăieri când ați spus că aveți o problemă cu consiliul. Aduceți-vă aminte câte hotărâri v-am trecut.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Că nu am probleme cu consiliul. Nu ați auzit bine.

Domnul consilier general Doru Prioteasa

Ați spus că vă duceți crucea cu consiliul. în toate discursurile dumneavoastră spuneți că trebuie să aveți un dușman că așa este frumos în Bucureștiul acesta să faci politică, Consiliul vă este dușman. De unde? Că v-am ajutat în toate hotărârile. Vă aduceți aminte de pasajul Scânteia că PDL-ul care toată lumea deduce că s-ar opune în consiliu, noi l-am votat.


Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Știți ce îmi pare rău domnule consilier general, că nu participați la întâlnirile cu liderii când discutăm toate lucrurile acestea punct cu punct.

Domnul consilier general Doru Prioteasa

Poate că ar trebui să particip, dar atâta timp cât mai sunt în consiliu vă rog să respectați consiliul acesta să nu spuneți că este o adunătură care o să dea casele cine știe pe unde să le vândă sau nu știu ce. Nu este adevărat. Sunt niște oameni ca toți oamenii care au o înțelegere socială normală, ca a dumneavoastră și ca a tuturor. Și o nevoie să rezolve problemele sociale.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu lertați-mă, de ce ați interpretat șsa? Am pronunțat eu cuvântul adunătură? Domnul consili,e^\vr^au^ă"-yM spun următorul lucru: nu am pronunțat cuvântul adunățusăy; j^^^jj^^ch^nimic și m-am ferit ca de



dracul să vă spun așa. Da. Casele au ajuns la colonei de SRI, la copii lor în toate sectoarele și vreau să evit acest lucru prin consiliile locale și prin 1000 de șmecherii care s-au făcut........

Domnul consilier general Doru Prioteasa

Și Consiliul General este tot un consiliu local, dumneavoastră vă referiți la asta.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vreau să dau deoparte orice suspiciune.

Domnul consilier general Doru Prioteasa

Și noi la fel.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Atunci lăsăm ca toate urgențele să vină în consiliu odată pe lună sau de două ori pe lună.

Domnul consilier general Doru Prioteasa

Domnule Primar, scrie.........., eu am modificat-o în așa fel în care

consiliul votează propunerea dumneavoastră......., păi este un filtru.

Dumneavoastră ați intrat în acest.......... și al doilea suntem noi. Asta este.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu m-ați înțeles, eu pot semna repartiția înainte ca consiliul să

știe? Nu.


Domnul consilier general Doru Prioteasa

Păi tocmai, dar ideea este următoarea: dacă dumneavoastră faceți o propunere noi o votăm, dacă nu o faceți nu avem ce vota.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Sunt de acord cu dumneavoastră.

Domnul consilier general Doru Prioteasa

Deci nu v-am scos din joc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Eu m-am referit la celeritate domnule consilier general. Pe responsabilitatea mr"


Domnul consilier general Doru Prioteasa Toată lumea de aici este de acord să ne grăbim.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Asta este tot.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog să o evacuați pe doamna.

Domnul consiler general Popa Grigore


Domnul Primar General, am o rugăminte să fie lucrurile explicite. Despre tot ce ați spus dumneavoastră, responsabilitatea întocmirii propunerilor vă aparține, deci nu o să fie nici un fel de discuție. Problema este următoarea: Consiliul General este deținătorul legal al patrimoniului, el răspunde de patrimoniu. Nu putem delega către terți acest lucru. Răspundem de patrimoniul orașului. Și atunci repartiția finală o face Consiliul General pe baza propunerilor dumneavoastră. Nu am spus că venim cu propuneri pe care să le votăm noi.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier general, ca să ne înțelegem, că am impresia că

........, chestiunea stă în felul următor: în momentul în care am dat o


repartiție am scris acolo doar pentru cazuri speciale. Cu restul suntem în clar că trec prin comisie cu toate astea. Când am dat o repartiție pentru un caz special înțeleg să răspund, nu pot să fac acest lucru decât cu împuternicirea dumneavoastră. Eu nu am vorbit de regulă, eu vorbesc de excepții. Eu nu pot să stau sub presiunea a 70-80 de oameni care într-adevăr vin și spun „ domnule nu am ce face”, vin și te mut aici. Că vă spun dumneavoastră, că vă informez, ele vor fi în proporție de 3 la 100 pentru că regula obișnuită este cea pe care o cunoaștem cu toții. Trece prin comisie, consilieri, consiliul aprobă lista la propunerea mea cum spunea domnul consilier general, nici un fel de problemă. Eu vorbesc doar de cazurile de urgență. Despre asta vorbesc. Nimic altceva.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am să dau citire art. 2 așa cum este el formulat în varianta originală și după aceea cu propunerea domnului Doru Prioteasa. Deci în varianta originală art. 2 sună așa: „ atribuirea locuințelor prevăzute la art. 1, acelea cumpărate de noi,.................

Mai sunt și alte amendamente?


Doamna consilier gerierai Crose

>pus de colegul meu, domnul zde al doilea, deci în


Sunt de acord cu ^m'enda'mep,m^ Prioteasa, numai că ar trebui art.

corelare. Pentru că art. 1 dă exclusivitate să gestioneze prin structurile sale, domnului Primar General și numai la art. 2 intervine și Consiliul General. Cu alte cuvinte trebuie corelat art. 1 cu art. 2, în sensul celor

spuse de domnul ..... Deci, se împuternicește Primarul General al

Municipiului București, cu acordul Consiliului General, să gestioneze prin structurile, ce înseamnă structuri de specialitate domnul primar?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Ultima structură de specialitate este Prefectura doamnă, care mă întoarce de nu mă văd, dacă am făcut vreo ilegalitate.

Doamna consilier general Cruceanu Elena

Foarte bine, atunci revenim la prima parte și să gestioneze cu acordul Consiliului General, sau cel puțin al unei comisii formată dintr-un număr de consilieri generali și atunci art. 2 se corelează cu art. 1.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Stimați colegi, merg mai departe și discut, îmi pare rău e târziu dar este necesar, este foarte important și eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Ce se va întâmpla doamnă în momentul, că aici ne-am exprimat cu toții dorința ca patrimoniul să revină la locul lui. Patrimoniul de la AFI a fost dat unor întreprinderi private, externalizate și eu acolo am 292 de lucrători.

Doamna consilier general Cruceanu Elena

Mai puțin decât numărul consilierilor generali care ar gestiona alături de dumneavoastră această problemă foarte importantă.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu este așa doamna consilier general. încă o dată lăsați-mă să

termin fraza. Da, doamnă vreau să vă spun un singur lucru că plimbarea aceasta în orice situație, prezentarea unor liste văzute de o comisie în Consiliul General este practica uzuală.

Doamna consilier general Cruceanu Elena

Și ce vă deranjează domnule Primar General să se aprobe

amendamentul colegului meu? Eu cred că este în asentimentul tuturor consilierilor generali.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu


Doamnă, nu deranjează ideea cazurile urgente.



Doamna consilier general Cruceanu Elena

Nu scrie aici cazuri urgente. Domnule Primar General sunt mii de oameni rămași fără adăpost datorită aplicării Legii 10/2001.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Doamnă, vă mulțumesc respectuos eu ce am avut de spus am spus, este a cincia oară pierdem timpul. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem amendamentele care s-au făcut. Formularea art. 2 ar fi așa: atribuirea locuințelor prevăzute la art. 1 se propune de către Primarul General al Municipiului București și se aprobă de către Consiliul General. Păi de ce nu are sens, dânsul gestionează lista pe care i-a aprobat-o Consiliul General.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Rugămintea mea este următoarea, haideți să angajăm specialiști în tehnică legislativă pentru că noi avem o problemă de creație în acest Consiliu. Ceea ce vreți dumneavoastră, cu ceea ce spune domnul primar dacă veți face o ecuație juridică veți vedea că este același lucru. Ba este exact același lucru și vă spun de ce, are un control impus o dată de Prefectură, iar a doua oară dacă dânsul face ce face răspunde în fața DNA-ului și în fața cetățeanului. Problema este cum vin eu să rezolv problema cetățeanului, când vreau eu sau când trebuie. Aceasta este părerea mea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu, cu tot respectul tot ce ține de patrimoniul Capitalei și vă rog să mă urmăriți.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian O*    Noi nu vorbim de patrimoniu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Păi nu că vorbim și de un patrimoniu. Dacă avem Administrația Străzilor, avem Administrația Cimitirelor, avem Administrația Spitalelor deci tot ce deținem în patrimoniu gestionăm printr-o administrație. Acum domnul Primar General vine prin structurile sale de specialitate care nu sunt structurile Consiliului General, sunt structurile sale executive.


ur9entă- Eu vă întreb pe să îmi spuneți și mie dacă eu


rămân acum pe stradă cine mă apără de ploaie? Haideți să nu ne batem joc, dacă vreți să ne transformăm într-un circ.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu, în principiu vă apără Asistența Socială.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Bine, până răspunde doamna de la Asistență Socială. Eu vă rog și

vă spun foarte clar că cei de la PNG-CD susțin varianta propusă de primar.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog frumos formulați amendamentul. Dragi colegi este târziu, haideți să formulăm amendamentul. Este un vot de 2/3 și amendamentele sunt tot cu 2/3.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul consilier general ceea ce ați spus acum, nici nu știți ce mare dreptate aveți în ceea ce ați spus: cred că nu o să treacă nimic. Domnul consilier general, din momentul când nu mai trece nimic să știți de la mine că toate lucrurile acestea se îndreaptă împotriva noastră a tuturor, v-a să zică de trei, patru luni de zile stabilind cu Consiliul împreună, găsim o formă nouă de a repartiza propriile. Și atunci vă dau cuvântul meu domnule consilier, fără supărare că toți cei care se află în nevoia aceasta eu îi îndrept la dumneavoastră să le explicați dumneavoastră.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Domnule Primar General impresia mea de acolo este următoarea, că suntem în campanie electorală chiar în acest moment.

A Dumneavoastră sunteți în dispută cu consilierii PD pentru că dânșii ... , ați propus ceva și ei vor să facă ei jocurile. Haideți că aceasta este realitatea și nici cu PNG-CD-ul nu se mai înțeleg.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Cum să facă dânșii jocurile dacă vorbim de două, trei luni în

Consiliu.



Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

A, bun de asta puteți să îi suspectați. Nu asta este problema mea, problema mea este clară, comisie există, Consiliu există se prezintă Consiliului toate aceste formule. Unde nu este clar pentru mine, este că atunci când mă adresez corect, deschis și cinstit Consiliului și spun domnilor dați-mi împuternicirea să pot să rezolv cazurile urgente, cu responsabilitate domne.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Da, domnule primar dar vă întreb dacă dumneavoastră veți candida când aveți timp să faceți și campanie electorală și să faceți și aceste repartiții. De ce nu le dați la sectoare să terminăm bâlciul?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul consilier general vreau să vă răspund pe scurt. Cine poate mai puțin, poate și mai mult. Mulțumesc.

©

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bun, o reformulare ar fi așa, deși nu am înțeles termenul „prin structurile sale de specialitate”, care sunt structurile de specialitate ale Primarului General?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Fondul Locativ care vă raportez, nu s-a desființat niciodată din

Primăria Capitalei prin nicio lege, dar toată lumea l-a dorit uitat.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Reformulat sună în felul următor, „art. 1 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să gestioneze, prin structurile sale de specialitate fondul locativ constituit din locuințe achiziționate și/sau construite din fonduri proprii ale Municipiului București. Art. 2 alin. 1 Se împuternicește Primarul General să înființeze o Comisie pentru rezolvarea situațiilor locative severe. Alin. 2 Comisia va propune spre aprobare Consiliului General repartizarea acestor locuințe." Vi se pare rezonabilă această formulare?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Domne iertați-mă, dacă comisia propune până se ține Consiliul nu vorbim de nicio rezolvare de urgență și severă a cazurilor fraților este clar asta. Dacă respeotăm^celași circuit nu reprezintă modul de rezolvare a cazurilor.


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar, dragi colegi o să spun la vot amendamentul. Rămâne amendamentul așa cum l-am citit ultima dată, da? Atunci scoatem severe și reformulăm: Se împuternicește Primarul General să înființeze o Comisie pentru rezolvarea tuturor situațiilor.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnă încălcăm legea, sunteți jurist cum pentru toate cazurile? Păi aceasta este particularitatea cazului.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bun, deci rămâne așa, cu sever, da? Dragi colegi, doamna Cruceanu aveți vreo variantă pe care trebuie să o supun la vot?

Supun la vot amendamentul. Sunteți de acord să înlocuim sever cu dificultate locativă? Revin, amendamentul este ca art. 2 să fie formulat „Se împuternicește Primarul General să înființeze o Comisie pentru rezolvarea situației persoanelor aflate în dificultate locativă. Alin. 2 Comisia va propune spre aprobare Consiliului General repartizarea acestor locuințe".

Vă aduc aminte că acest amendament trebuie votat cu 2/3, cu același număr de voturi cu care se votează și proiectul.

Cine este pentru? 25 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi (Giugula D., Drăghici G., Berbecaru A., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Popescu C., Nicorescu V., Mihăilescu B., Nedelcu C., Stan N., Bădulescu A., Capotă B., Popa M.).

Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor achiziționate din fonduri proprii ale municipiului București.

Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi (Giugula D., Drăghici G., Berbecaru A., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Popescu C., Nicorescu V., Mihăilescu B., Nedelcu C.)..

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Domnule președinte, pentru că încep PUZ-urile și întrucât aici sunt doar interesele dumneavoastră, celor de la PD vă anunțăm public că PSD-ul se retrage din sală și pentru că nici măcar, de două luni nu mai sunt prezentate documentele în comisie. PSD-ul se retrage de la

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Ne bucurăm că vă retrageți a patra oară, vă interesează pe bucățele soarta Bucureștiului. O bucățică acum, o bucățică peste două ore iar tot ce a fost astăzi pentru oamenii defavorizați ați refuzat să votați: hrană pentru ei, nu, cantină, nu, să îi punem în case, nu. Cred că deja sunteți mult prea extremiști de dreapta, îmi pare rău.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dragi colegi cred că trebuie să facem prezența.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Alexe Florin Alexandru - absent Anton Mihaela - absent Băcăințan Irimie Gabriel - prezent Bădulescu Aurelian - prezent Berbecaru Alin Dumitru - absent Boajă Minică - absent Budulan Pompiliu - prezent Capotă Bogdan Alexandru - prezent Chiriș Mariana - prezent Cosma Roxana Maria - prezent Cristu Irinel - prezent Cruceanu Elena - prezent Dincă Dumitru - prezent Drăghici Aurelia Grațiela - absent Duță Nicolae Lucian - prezent Florescu Dragoș - absent Gâf-Deac loan - prezent Giugula Doru Mihai - absent Gorodea Tiberiu Silviu - prezent Grigorescu Robert - absent lovici Victor Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Meran Ștefan Dan - absent Mihăilescu Ion Bogdan - absent Murg Călin - prezent Neagu Mihai - prezent


Nedelcu Costel - absent Nemeș Carmen Ionela -Nițu Robert Daniel -Nicorescu Virgil - absent


Păduraru Alexandru - a Pârvu Cosmin Gabriel -

Pop Romeo Teodor - prezent Popa Grigore loan - prezent Popa Maria - absent Popescu Costin Adrian - absent Poterașu Cornel-Constantin - absent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - absent Raicu Mircea Cristian - prezent Rădoi Silviu George - prezent Rizoiu Mircea - absent Roșeți George Adrian - absent Scarlat Horia - absent Sitaru Janina Mirela - absent Stan Ion - absent Stan Nicușor - prezent Tănase Ion Gabriel - absent

C    Toma Veronica - prezent

Țapardel Ana Claudia - absent Țica Horațiu- Florin - prezent Untaru Virgil - prezent Vlădan Florin Laurențiu - prezent Voicu Mihai - prezent Răileanu Marius Nicolae - prezent

în sală la ora 18.25, sunt prezenți 29 consilieri generali.

V-aș ruga să nu treceți al procedura de vot până nu îi aveți pe toți

în sală.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Moliere, nr.12-14, sector 1.

Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Calea Floreasca, nr.75, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 6 voturi (Duță L., Capotă B., Răileanu M., Bădulescu A., Qprqdea T?^ristu I.), abțineri? majoritate de voturi.    /s


Acest proiect de hotărî

ffo

A r»z

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Modificare Circulații PUZ - Str. Splaiul Unirii, nr.454-454A-458, sector 4, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. Nr. 135/25.03.2008.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 2 voturi (Bădulescu A., Gorodea T.), abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Comana, nr.8, sector 1.

Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Cristu I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Nisipari nr.13, sector 1.

Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 1 vot (Bădulescu A.), abțineri? 1 vot (Răileanu M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre ® privind aprobarea planului urbanistic zonal Intrarea Străulești,

nr.1C, sector 1.

Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Cristu I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Bărăției nr. 33,

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Parcaj Subteran Piața Charles de Gaulle, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Calea Moșilor nr. 86,

C sector 3.

Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr. 72B, sector 1.

Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Cristu I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 86, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi vă rog să îl ascultăm două minute pe domnul Rona Andrei.

Domnul Rona Andrei

Pentru dumneavoastră, este vorba de PUZ-ul - Râmnicu Sărat, trei cuvinte pe o coală albă, pentru mine care sunt vecin cu beneficiarul PUZ-ului este o problemă importantă. Ticălosul acesta a făcut ce a făcut și nu a scris în niciun acLc^pău suh^yecin cu el, simplu, frumos a cerut el un POT de 55, cam 95^


terenul lui o mare clădire, 8 etaje



74

la mine nimic. La graniță a construit omul, eu nu i-am dat niciun acord. Este un cumpărător de drepturi litigioase.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Bd. Râmnicu Sărat nr.18, sector 3.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? majoritate de voturi, abțineri? 4 voturi (Voicu M., Pop R., Budulan P., Băcăințan I.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Chitila Triaj nr.2, sector 6.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 2 voturi (Gâf-Deac I., Bădulescu A.), abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.121, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 1 vot (Bădulescu A.), abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 49 a fost scos de pe ordinea de zi.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Popa Savu nr. 65, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 7 voturi (Gâf-Deac I., Răileanu M., Bădulescu A., Cosma R., Chiriș M., Gorodea T., Rădoi S.), abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Dornei nr. 93, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 2 voturi (Gâf-Deac I., Bădulescu A ), abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adopt '



Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 11 voturi (Rădoi S., Bădulescu A., Răileanu M., Capotă B., Gâf-Deac I., Chiriș M.,

Gorodea T., Duță L., Băcăințan I., Budulan P......), abțineri? majoritate

de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

(    Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre

privind aprobarea amplasării monumentului de for public dedicat operei dramaturgului I.L. Caragiale în Piața 21 Decembrie, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului între Municipiul București și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

/îțgh

' .A. - - ---

Următorul punct pe ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului între Municipiul București și Teatru, Național de Operetă lon Dacian.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Daraban Măricel ar fi trebuit să ia cuvântul. Domnul Daraban sunteți aici? Domnul Daraban Măricel a cerut în repetate rânduri să se adreseze


vorbească data viitoare luați cuvântul data viitoa

Domnul Daraban Măricel

Doamnelor și domnilor consilieri vă mulțumesc pentru amabilitatea pe care o manifestați pentru bucureșteni, în special pentru cei care au probleme cu Legea 10, față de cei care sunt în situație critică de urgență. După cum știți o parte dintre dumneavoastră mă cunoașteți de foarte multă vreme, am ajuns în situația disperării. Am atras atenția pe toate căile dar nu m-am putut exprima în fața dumneavoastră deoarece mereu mi s-a obstrucționat dreptul la liberă exprimare. Serviciile din subordinea Primarului General sunt sub orice critică. Țin să vă aduc la cunoștință acest lucru, suntem plimbați. Dumneavoastră ați deliberat o hotărâre de Consiliu acum patru, cinci ani pe care nici în acest moment serviciile din subordinea Primarului General nu o duce la îndeplinire. Acea hotărâre produce efecte în beneficiul meu. Problema este că serviciile din subordinea Primarului General nu își fac treaba, care sunt: Direcția de învățământ - Cultură, care a fost împuternicită de către dumneavoastră ca să ducă al îndeplinire hotărârea 95/2004 și Direcția Administrației Patrimoniului Imobiliar - AFI și cu DC.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Păi, tocmai am desființat-o.

Domnul Daraban Măricel

Păi, cererea mea este de foarte multă vreme. Locuințele și acea hotărâre spune clar prin lege, având o lege specială, Legea 42 care niciodată nu a fost dusă la îndeplinire decât pe criterii foarte bine știute de domniile voastre și casele pe care primăria spune prin acte pe care le dețin că nu au locuințe, au locuințe domnii mei dar le dau numai la coaleții lor, dețin documente la ceea ce afirm în fața dumneavoastră. Sau dat locuințe numai pentru subordonații directorilor care lucrează aici, am dat documente dar domnul Secretar știe foarte bine și ne cunoaștem. Și domnului președinte i-am adus la cunoștință, știe foarte bine. Nu spuneți de dosare că 246 spune mult, abuz în serviciu și asta au făcut. A, dumneavoastră nu știți? M-ați văzut pentru prima dată? Greșit, de multe ori m-ați văzut prin vânt și ploaie stând în fața Primăriei. Cum o rezolvăm? Prin fuga de răspundere a dumneavoastră și a serviciilor din subordinea Primarului General? Dânsul a recunoscut că știe problema mea, ce măsuri a dispus dânsul ca problema mea să se rezolve?

Domnul Daraban Măricel

Unde este domnul Primar? De ce îmi este obstrucționat dreptul la liberă exprimare? Poliția Comunitară mi-a obstrucționat de fiecare dată dreptul, a trebuit cu forța să mă impun.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Pentru că v-ați urcat pe casă domnul Daraban, ca să vă aruncați de aceea nu v-au mai lăsat să intrați.

Domnul Daraban Măricel

Nu, ați fost greșit informat domnule, eu m-am suit să atrag atenția pentru că legile există dar nu le respectați și mă determinați să renunț la cetățenia cu care m-am născut în semn de protest pentru că administrația publică nu își face datoria și nu și-a făcut-o de zece ani încoace. Deci luați act că mă exprim public în fața dumneavoastră.

(    Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Daraban, am reținut haideți să încercăm săptămâna aceasta să găsim o soluție cu Asistența Socială.

Domnul Daraban Măricel

Care Asistență Socială, că mă plimbă și vă arăt documente prin care mă plimbă. Nu mă trimiteți la Asistență Socială.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Domnul Daraban, am luat notă și vă mulțumim.

Domnul Daraban Măricel

Vă mulțumesc și eu pentru amabilitatea pe care ați manifestat-o fată de persoana mea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Consiliului General din


Declar închise lucrările ședinței ordinare a data de 31.08.2009.

Ședința s-a încheiat la orele 18.45.




Verificat Șef Birou

Redactare Hotărâri C.G.M.B Persurraru Mariana



79