Proces-verbal

încheiat În ședința ordinara a Consiliului

General ai Municipiului București din data de 30 martie 2009; oreie 13,00

Ședința a avut loc În sala de consiliu de la etajul III din clădii^e^a Primăriei Municipiului București, ia care au participat 53 din cei 55 de consilieri gen^iaaii.

La ședință au participat următorii; domnul Sorin Mircea Oprescu Primar Generai, domnul Toma Tudor Secretar General ai Municipiuiui București, domnul Atănăsoaiei Mihai Cristian Prefectul Municipiuiui București, doamna Campurean Mariana Subprefectul Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii; directorii din cadrul aparatului de speciaiitate ai Primarului Generai, presa și teievzik^r^e^^.

La ședință au fost absenți următorii consilieri: Boajă Minică și Toma Veronica.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Prin adresele nr. 812286/09.03.0009.    81226^^0^^03-5.0009

Înregisrraee ia Direcția Asist^e^ci Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 767/1C^.3^.2009,7^^>'13^^:^.^)9 S.C Abu Dhabi Trading Ca S.R.L și S.C Saiam Internațional Trading S.R.L. soiicită Consiiiuiui General ai Municipiuiui București suspendarea de ia aprobare a documentației Pianului Urbanistic Zonal - Str. Samuil Vuican nr. 12 - Caiea 13 Septembrie nr. 183, sector 5 până ia completarea acesteia cui

-    acordul notarial ai proprietarilor Învecinai* aie căror terenuri sunt direct afectate de accese carosabile și pietonale propuse;

-    marcarea în pianul de regiementări urbanistice a regiementarilor cu caracter obiigaforiu față de ceie cu caracter orientativ.

Prin adresa nr. 813585/12.03.0009 Înreg^^tată ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B sub nr. 850/17.03.2009 Asociatia Umanistă Română a formulat piângere preaiabilâ prin care soiicită Consiiiuiui General ai Municipiuiui București să abroge Hotărârea C.G.M B. nr. 58/26.24.2006 privind Pianul Urbanistic Zonal „Ansambiul Arhitectaml Catedrala Mântuirii Neamului" deoarece; ,(

-    Pianul Urbanistic Zonal trebuia executat cu fondurile beneficiarului, În speță Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, și nu piătit de Primăria Municipiuiui București;

-    OUG nr. /0/2225. privind reaiizarea Ansambiului Athitectural Catedrala Mântuirii Neamtllui-apF6btată|prin Legea nr. 261/2005, încalcă art 136 aiin. 2 și aiin. 4 din GOnȘtițțrția.României;


Imposibilitatea înstrăinam terenului față de    existente

revendicărilor din partea foștilor proprietari,

- OUG nr. 19/2005, privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrală Mântuirii Neamului aprobata prin Legea nr. 261/2005 intra în conflict cu art.1 alin. 3 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Parlamentului României deoarece „schimbarea regimului juridic al terenului prevazut la alin. 1 se poate dispune numai prin lege"

Prin adresa nr. 813723/13.03.0099 înre^^^^t^^^ la Direcția Asistente Tehnică și Juridică a C.G MB. sub nr 851/17.03.2099 domnul lonita Florim ne informează ca a introdus 0 cerere de chemare în judecate a Consliiului General al Munic^iF>ujk^i București, care face obiectul dosarului nr. 5415/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului București -Secția a - IX - a Contencios Adminisriretiv și Fiscal, prin care soli^t^^:

-    Abrogarea Hoterarii C.G.M.B. nr. 263/29.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanisiic Zonal - Modificare PUZ - Aleea Teișani (tarlaua nr. 468) - Padurea Pustnicu - Padurea Baneasa, sector 1;

-    Obligarea paratului C.G.M.B. la plata sumei de 550.000 RON cu titlu de daune - interese;

-    Obligarea paratului C.G.M. B la plata sumei de 150.000 RON cu titlu de daune morale;

-    Oblig^i^^a paratului C.G MB la plata cheltuieillor de judecate.

Prin adresa înregistrate la Cabinet Secretar General sub nr. 1144/6/19.03.2099 și la Direcția Asistente Tehnică și Juridică a C.G.MB. sub nr. 955/25.03.2099 Regia Autonomă de Distribuie a Energie Termice București solicîta îndrepterea erorii materiale din anexa la Hotarârea C.G.MB nr. 82/2009 privind numirea reprezentențil0r Consliiului General al Municipiului București în Consliiul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuiie a Energiei Termice București. în sensuî ca la poziția 3 în loc de Zahia Zlotea Dragoș trebuie trecut Zachia Zlotea Dragoș Corneiiu iar la poziția 4 în loc de Oancea Lucica trebuie trecut Oncea Lucica.

Avand în vedere cele de mai sus se impune îndrepterea erorii materiale survemta în cadrul anexei la Hoterarea C.G.M.B nr. 82/2009.

SC SAT COM SA cu sediul în Calea Plevnei, nr. 46-48,sector 1 București solicita anularea Hotararn C.G.M.B. nr. 379/2007 deoarece afectează terenul în proprietatea societății menționate mai sus din str Paharnicul Turtura, nr. 14. Acest Plan Urbanistic Zonal str. Baicului, nr. 31| lot 4i sector 2 prevede realizarea unei retele stradale pe terenul proprietatea SC SAT COM SA. Se mentioneazâ faptul ca SC RâPACOM

OBOR SA care a solicitat acest PUZ nu a cerut acordul SC SAT COM SA cu privire la reglementările propuse în acest PUZ. De asemenea se solicita ca repr^z^^^a^iti^n SC SAT COM SA sa fie invitați în mod oficial la toate ședințele C G.M.B având ca obiect luarea de hotarâri în legatura cu prezentul PUZ precum și cu privire la orice alt proiect de PUZ sau PUD aferent vecinătățllor acestei societăți care pot afecta situația imobilului din str.Paharnicul Turtura nr.14, sector 2.

Prin adresa nr. 814065113.03 2009, înreglst^ată la Directa Asistență Tehnică și Juridica a C.G.M.B cu nr. 847/17.03.2009, doamnele lancu Lorena și Potecaru Alice și domnul Potecaru llie au depus plangere împotriva Hotararii C.G.M.B. nr. 0/2220 privind aprobarea Planuri Urbanistic Zonal str. Lujerului nr. 42, sector 6.

în motivele plangerii se menționează ca în Planul Urbanistic Zonal str. Lujerului nr. 42, sector 6, se prevede construirea unor alei de circulație și extinderea spatiului verde. în favoarea beneficiarului PUZ-ului, pe terenuiNe proprietatea contestatarilor.

Avand în vedere cele mai sus-mentionate, cont^sjtaaîi^u solicita revocarea parțiala a Hotararii C.G.M.B. nr. 0/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Lujerului nr. 42, sector 6 și modificarea partiaia a documentațlei tehnice ce a stat la baza emiterii acesteia.

Prin adresa nr. 082/11.03.2009 Directa AdminisUație Publica ne transmite, în copie, Certificatul de grefa eliberat în dosarul 25465/3/2007. de catre grefa secției a Vîîî-a Contencios Adminisraativ și Fiscal a Curții de Apel București, prin care se anulează în parte Hotarârea C.G.M.B. nr. 262/2005, în privința PUZ-ului str. Uranus nr. 144, sector 5 - pozitia 8 din anexă.

Prin adresa nr. 6639/I.I./13.03.2000 înregis^trata la Direcția Asistentă Tehnică și Juridica a C.G.MB sub nr 878/18.03.2009 domnul consliier juridic, îvancu lonel, din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al C.G.M.B. ne înștiințează ca, prin Sentința civila nr. 867/^^1^^ pronunasta în dosarul nr. 26521/3/2007 avand ca parte reclâmântă pe Albu Dan Paul și intimati C.G.M.B și Municipiul București prin Primarul General instanța de judecata obliga C.G.M.B.:

-    Sa emita o hotarâre prin care sa aprobe vanzarea cu prioritate fa^a licitație catre reclamant a spat^i^k^i de prestar^i servicii de 72, 44 mp, situat în Bucureșt,, Vatra Luminoasă nr. 38-52, sector 2;

-    Sa încheie cu reclâmânrul contractul de vanzare cumparare a spațiului de prestan servicii de 72, 44 mp, situat în București, Vatra Luminoasă nr. 38-52. sector 2.

Prin prezenta va aducem la cunoștință ca Grupul de protest anticori^^ț^ cu sediul In str. lonescu Petre nr.5 afirma faptul ca spațiile cu alta destinaiie au fost atribuite cu încaicarea Legii nr.341/ 2004 defavorizând revoluționarii. Grupul contestă numirea domnului Dinca Dumitru prin Hotarârea C.G.M.B nr. 49/2009 în Comisia de analiza a dosarelor solicitănțlor de spații cu alta destinațe decât aceea de locuință, beneficiau ai Legii nr. 341/2004 precum și faptul ca nu a fost luata în considerare propunerea grupului De asemenea se specifică faptul ca Hotarârea C.G.M.B. nr. 95/2004 nu a fost pusa în apli^ai^eî

Prin prezenta va aducem la cunoștință ca în procesul verbal al ședinței Conslii^ui General al Muni^pikjh^i București din data de 27.02.2009, din eroare, proiectul de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Plevnei nr. 138A a fost consemnat ca fiind adoptat.

Potrivit înregistrărilor audio și video ale ședinței mai sus menționate-proiertul de h^cta^^^re nu a fostpprobat.

De asemenea, menționăm ca aceasta eroare materiala nu a produs efecte juridice.

Avand in vedere cele de mai sus se impune indreptarea erorii materiale survemtă în cadrul procesu^i verbal al ședinței ordinare a ConsUMui General al Municipiul București din data de 27.02.2009.

Prin adresa nr. 3098/20.03 2099 înregisttată la Direcția Asistența Tehnică și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 959/25.03.2009 doamna consliier juridic, Vlad Luchiana, din cadrul Aparaturi Permanent de Lucru al C.G.M.B ne înștiințează ca, în dosarul nr. 3098/3/2009, aflat pe rolul Prit^ur^^kjk^i Bucurasecția a -îX- a Contencios Adminstr^^i^^ și Fiscal, instanța a dispus suspendarea și anularea Hotarârii C.G.M.B. nr. 374/2008 prin care se aproba numarul maxim de autorizați de taxi pe teritoriul MunicipiuM București și abrogarea art 1și art 2 din Hotarârea C.G.M.B. nr. 91/2008.

De asemenea, în adresa se mențonează ca nu se mai pot elibera autorizați în baza Hotarârii C.G.M.B. nr. 374/2008

Prin adresa nr. 1225/25.03.2009, înregisttată ia Direcția Asistentă Tehnică și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 1007/27.03.2009, Muni^iFUll .ucur-ești prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a depus plangere prealablia împotriva Hotarâm C.G.M.B nr. 84/2009 privind numirea reprezentanților C.G.M.B. în Consiiiul de Adminîsrirațe și în Adunarea Generală a Acțonațllor la S.C. Apa Nova Bucureșțl S.A. și abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 142/2004 și a Hotarârii C.G.M.B. nr. 146/2004    \

în motivele plangerii se menționează ca nu se justifică introducerea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiuiui București a proiectului de hotarâre privind numirea reprezentanților C.G.M.B în Consliiul de AdminiSttat^^ și în Adunarea Generala a Actionarnor la S.C. Apa Nova București S.A și abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 142/2004 și a Hotararii C.G.M.B. nr. 146/2004, întrucât nu este vorba despre a situație deosebea care sa reclame urgența și care sa justifice discutarea sa în cadrul ședinței extraordinare.

Avand în vedere cele mai sus-meniionate. contestateml solicita revocarea Hotararii C.G.M.B. nr. 84/2009 privind numirea repr^z^^na^rtițHor C.G.M.B în Consliiul de Adminisrrație și în Adunarea Generală a AcționarNor la S.C. Apa Nova București S.A. și abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 142/2004 și a Hotararii C.G.M.B nr. 146/2004

Prin adresa nr. 2512124/20.03.2099 înregisrrată la Direcția Asistenț nehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 964/25.03.2009 doamna consliier juridic, Vlad Luchiana, din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al C.G.M.B. ne înștiințează ca, în dosarul nr. 2512/3/2009, aflat pe rolul nribunaiuiui Bucureștii, sectia a -îX- a Contencios Adminstr^^^^ și Fiscal, avand drept obiect suspendare act administrativ, reclamant fiind S.C. Bucur Obor S.A în contradictoriu cu paratul C.G.M.B,, s-a admis acțiunea reclamânruiui și a suspendat Hotararea C.G.M.B nr. 186/08.05.2008 privind însușirea inventaruiui bunurllor care alcatuiesc domeniul public al Municipiuiui București numai în ceea ce privește poziția nr. 1866 din anexa.

Facem precizarea ca proiectul de hotarâre pentru modificarea anexei Hotarârii C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea înventaruiui bunurllor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului București se afla pe ordinea de zi la punctul nr. 20.

Prin adresa nr.2614/2009 consliierii Vlad Luchiana și îvancu lonel din cadrul Aparatuiui Permanent de Lucru al C.G.M.B ne-a înștiințat ca pe rolul n^bunaluiui București Sectia a îX-a Contencios Adminisraativ și Fiscal a Curții de Apel, exista numeroase litigii avand ca obiect obligata de a face în care reclamaoții solicita instanței obligarea parațiior Municipiul Bucureștii, Primarul General al Municipiuiui București și C.GM.B. la âtrlbuIrea unui spatiu comercial sau de prestari servicii cu a suprafața utila de pana la 100 mp. din fond de stat fie prin cumpărare, fie prin închiriere, fara licitație în condițiile Legii nr. 041/2004 privind recunoștin! fata de eroii martiri și k^j^^âto^i care au contriburt la victoria Revoluției Romane din decembrie 1198 9ub saacCiunee unei penahtăii pentru fiecare zi de întârziere pana la îndeplinirea efectivă a obligației.penalități în cuantum de 100 Ron /zi de întarziere.

De asemenea în adresa se menționează ca trebuie analizata și dispusa în conform^are cu prevederile legale.

Prin adresa nr. 1226/25.03.2009, înregsjtaa^ la Direcția Asistență Tehnică și Juridica a C.G.M.B cu nr. 1008/27.03.2009, Municipiul București prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a depus piangere prealabilă împotriva Hotarârii C.G.M.B nr. 86/2009 privind numirea reptezentanților C.G.M.B în Adunarea Generală a actionarllor și în Consiiiul de AdminisUație al S.C. Lirtrac S.A. și abrogarea Hotar^^rii C.G.M.B. nr. 145/2004 și a Hotarârii C.G.M.B. nr. 149/2004.

In motive! plangerii se menționează ca nu se justifică introducerea pe ordinea de zi a ședintei extraordinare a Consliiului General al Municipiuuui București a proiectului de hotarâre privind numirea reprez^e^^a^rrțHor C.G.M.B în Adunarea Generală a Actionarllor și în Consiiiul de Administireție al S.C. Lirtrac S.A. și abrogarea Hotarârii C.G.M.B nr. 145/2004 și a Hotarârii C.G.M.B. nr. 149/2004, într^u^c^^t nu este vorba despre o situație deosebită care sa reclame urgența și care sa justifice discutarea sa în cadrul ședintei extraordinare.

Avand în vedere cele mai sus-mentionate, contestatarul solicita revocarea Hotarârii C.G M.B. nr. 86/2009 privind numirea reprezentanțilo^ C.G.M.B. în Adunarea Generala a Acționanlor și în Consliiul de Administi'ație al S.C. Lirtrac S.A. și abrogarea Hotar^rn C.G.M.B. nr. 145/2004 și a Hotarârii C.G.M.B nr. 149/2004.

Prin adresele nr. 817048/24.03.0099,    81703£/^^^t^^3.0099

înregistrate ta Oirectta ASistentă Tehnică și Juridica a C.G.M.B..sub nr.

968^^^^^^2^^<^9 S.C Abu Dhabi Trading Co S.R.L. și

S.C Salam înternațional Trading S.R.L. solicita Consiliuju^i General al Municipiuta! București suspendarea de la aprobare a doci^m^e^naa^esi Planului Urbanistic Zonal - Str. Samull Vulcan nr. 12 - Calea 13 Septembrie nr. 183, sector 5 deoarece:

-    nu sunt de acord cu niciun plan sau propunere PUZ care implica parti din proprietătile mai sus menționate;

-    nu sunt de acord cu Declarația Notariala de înformare din partea beneficiaț|lor PUZ-utai care implica proprietătille mai sus menționate.

Prin adresa nr. 5415/25.03.2009 înregisttată la Direcția Asistenaă Tehnică și Juridica a CGMB sub nr. 989/2009 doamna consiiier juridic Vlad Luchiana din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al CGMB ne aduce la cunoștință ca pe rolul Tribunaluiui București, sectia a îX a Contencios AdminisUativ și Fiscal se afla dosarul nr. 541/3/2009 în care

reclamantul lonițâ Florian solicită instanței de judecate în contradictoriu cu CGMB anularea HCGMB nr. 263/29.05.2008 privind aprobarea PUZ Aleea Telșani (tarla nr. 460) Padurea Neagra - Pusnicu Baneasa, sector 1 și de asemenea la plata sumei de 550.000 RON cu titlu de daune interese, a sumei de 150000 RON cu titlu de daune morale și a cheltuieillor de judecata

In cererea de chemare Ti judecate domnul lonita Florian invoca faptul ca imobilul proprietate personală nu mai poate fi identificat corespunzător pe harta zonei, înTucât configurația acestuia apare schimbate, drumul Padurea Mogoșoaia, la care imobilul are acces , nu mai figurează pe harta, zona în care ar trebui sa se regasească imobilul este evidențiată ca padure, contrar realității.

Avand Ti vedere cele mai sus menționate se solicita de catre Aparatul Permanent de Lucru analizarea situației și dispunerea Ti conformitate cu prevederile legale in materie.

Prin adresa nr.1221/2^ti^^^3.00^ întegistrate la Direcția Asistente Tehnică și Juridica a C.G.MB. sub nr. 1015/27.03.2009 domnul Primar General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a formulat plangere prealabllă prin care solicita revocarea Hoterarii C.G.M.B. nr. 01/06.03.2009 prin care a fost aprobata numirea reprezentenților C.G M.B Tn Consliiul Consuitetiv al Complexuiui de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri, pentru urmatorul motiv:

- Hoterarea a fost adoptată Ti cadrul unei ședinte extraordinare a Consiliujh^i General al Municipiuiui București pentru a se eluda dispozitille art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001.

Prin adresa nri1220/25.03.0009 întegistrate la Direcția Asiste^a Tehnică și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 1016/27.03.2009 Domnul Primar General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a formulat plangere prealabllă prin care solicita revocarea Hotarariu C.G.M.B nr. 00/06.03.2009 prin care a fost aprobate numirea reprezentenților C.G.M.B. Tt Consliiul de AdminisTatie și Tt Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. REBU S.A., pentru urmatoarele motive!:

-    Hotarârea a fost adoptată Tt cadrul unei ședinte extraordinare a Consliiului General al Municipiuiui București pentru a se eluda dispozîțille art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001,

-    Hoterarea nu are invocat temeiul legal, mcălcandu-se dispozițille art. 40 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Prin adresa nr.1230/25.03.0009 înnegistrate la Direcția Asistentă Tehnică și Juridică a C G.MB.subnr. /017/27.03.2009 dor^r^L^I primar'

\ iA.'    .

General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a formulat plângere prealabilă prin care solicita revocarea HotOrOrii C.G.M.B nr. 91/06.03.2009 prin care s-a aprobat transmiterea Lacului Titan și a insulelor aferente, din administrarea Adminisrrației Lacuri, Parcuri și Agrement în adminisroarea Consliiutei Local ai sectorului 3, pentru următoarele motive.

-    Hotărârea a fast adoptata în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiiiului General ai MunicipiuUui București pentru a se eluda dispozițiile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001;

-    Proiectul de hotărâre o fost introdus pe ordinea de zi încălcOndu-se dispozipilie art 43 din Legea nr. 215/2001;

Art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridc al acesteia invocat ca temei juridic, prin adoptarea hotarârii sunt încălcate dispozițille alin. 3 al acestui articol.

Prin adresa nr. 1223/25.03.2009, înregistrata la Direcția Asistență Tehnică și Juridică o C.G.M.B. cu nr. 1014/27.03.2009, Municipiul București prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu o depus plOngere prealabllă împotriva Hotarârii C.G.M.B. nr. 82/2009 privind numirea reprezențanțiior C.G.M.B. în Consliiul de Adminisroație al Regiei Autonome de Distribuție o Energiei înmice și abrogarea HotOrOrii C.G.M.B. nr. 150/2004. ’

în motivele plOngerii se menționează co nu se justifică introducerea pe ordinea de zi a ședintei extraordinare o Consliiu^i General al Munic^ipiuju^i București o proiectului de hotărâre privind numirea reprezenOanților C.G.M.B. în Consliiul de Adminisroație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei îermice și abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 150/2004, înttucât nu este vorbo despre o situație deosebrtă care sO reclame urgența și care sO justifice discutarea sa în cadrul ședintei extraordinare.

AvOnd în vedere ceie moi sus-menfionate, ccntestațarul soiicita revocarea Hotor^^rii C.G.M.B. nr. 82/2009 privind numirea reprezenOanțil(rr C.G.M.B. în Consliiul de Adminisroație ol Regiei Autonome de Distribuție o Energiei îer^mik^e și abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 150/2004.

Prin adresa nr. 1224/25.03.2009, înregistrata la Direcția AsistenOă Tehnică și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 1013/27.03.2009, Municipiul București prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mirceo Oprescu o depus plangere prealabllă împotriva Hotarârii C.G.M.B. nr. 83/2009 privind numirea reprezenOanțilrr ConsiliuU^i General al Muujcipiului București în Consliiul de Admim^^r^^t^^ ol Regiei Autonomede Transport București și abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 151/2004.1

In motivele plângerii se menționează ca nu se justifica introducerea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiului București a proiec^t^ul^i de hotarâre privind numirea reprezentanților Con^iiuru^i General ai MunicipiUul București în Consiiiul de Administaație ai Regiei Autonome de Transport București și abrogarea Hotararn C.G.M.B. nr. 151/2004, întrucât nu este vorba despre o situație deosebrtă care sa reclame urgența și care sa justifice discutarea sa în cadrul ședintei extraordinare

Avand în vedere cele mai sus-mentionate, conrestatarul solicita revocarea Hotararii C.G.M.B nr. 83/2009 privind numirea reprezenaanților Consiiiului General al Muni^pjujk^i București în Consiiiul de Adminisraație ai Regiei Autonome de Ttansport București și abrogarea Hotarârii C G.M.B nr. 151/2004.

Prin adresa nr. 1227/25.03.2099, întegistrata la Direcția Asistență Tehnicâ ți Juridica a C.G.M.B. cu nr. 1020/27.03.2009, Municipiul București prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a depus plangere prealablia împotriva Hotarârii C.G.M.B. nr. 87/2009 privind numirea reprez^^na^nițo^r C.G.M.B. în Consiiiul de Adminisraație și în Adunarea Generala a Acționariior la S.C. CICLOP S.A. și abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 144/2004 și a Hotarârii C.G.M.B. nr. 148/2004

In motivele plangerii se menționează ca nu se justifică introducerea pe ordinea de zi a ședintei extraordinare a Consiliuu^i General al Munic:ipiujhji București a proiec^^uu^i de hotarâre privind numirea reptezentanțilo^ C.G.M.B în Consliiul de Adminisraație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CICLOP S.A. și abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr. 144/2004 și a Hotarârii C.G.M.B. nr. 148/2004, întajcât nu este vorba despre o situație deosebrtă care sa reclame urgența și care sa justifice discutarea sa în cadrul ședintei extraordinare

Totodată, în motivele plangerii se mentionează ca Hotarârea nu are invocat temeiul legal, încălcandu-se dispozițille art. 40 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

Avand în vedere cele mai sus-mentionate, contestaterul solicita revocarea Hotararii C.G.M.B. nr. 87/2009 privind numirea teprezentanților C.G.M.B. în ConsUiul de Adminisraație și în Adunarea Generală a Acr'ionatilor la S.C. CICLOP S.A. și abrogarea Hotarârii C.G.MB nr. 144/2004 și a Hotarârii C.G M B nr. 148/2004

Prin adresa nr. 1229/25.03.2099, înregistrata la Directia Asisrentâ îehnică și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 1018/27.03.2009, Municipiul București prin Primarul General Prof Dr Sorin Mircea Oprescu a depus plangere prealablia împotovă Hotarârii C . G .M.B . nr 89/2009 privind

numirea reprezentanților C.G.M.B. în AdunareaReprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și abrogarea Hotărârii C.G M.B nr. 268/2004.

în motivele piangerii se menționeaza ca nu sz justifică introducerea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiiiului General al Municipiului București a proiectuiui de hotarâre privind numirea reprezentanților C.G.MB în Adunarea Rzprzeentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sanatate și abrogarea Hotarârii C.G.MB. nr. 268/20CM, T^tr^uc^^'t nu este vorba despre o situație deosebea care sa reclame urgența și care sa justifice discutarea sa în cadrul ședinței extraordinare.

Avand în vedere cele mai sus-menționaie, contzstatacul solicita revocarea H.C.G.M.B. nr. 89/2009 privind numirea reprezentanțilo^ C.G.M.B în Adunarea Rzprzzentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sanatate și abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 268/2004.

Prin adresa nr. 1228/25.03.2009, întegistrată la Direcția Asistența 7ehnică și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 1019/27.03.2009, Municipiul Bucui^z^^^i prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a depus piangere prealabilă împotriva H.C.G.M.B. nr. 88/2009 privind numirea a trei consliieh din cadrul Consliiului General al Municipiuiui București în Consliiul Administaativ al Clubului Sportiv Municipal București și abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 80/2008.

în motivele plângerii se menționeaza ca nu se justifică introducerea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a ConsiBuU^i General al Municip)kjh^i București a proiectuiui de hotarâre privind numirea a trei consliien din cadrul Consliiuiui General al Municipiului București în Consliiul Adminisraativ al Clubului Sportiv Municipal București și abrogarea Hotararn C.G.M.B. nr. 80/2008, întrucât nu este vorba despre o situație dzoseb'tă care sa reclame urgența ți care sa justifice discutarea sa în cadrul ședințel extraordinare

Totodată, în motivele plangerii se menționeaza ca Hotarârea încălca dispozițiile art. 8 din Anexa nr. 3 la Hotarârea C.G.M.B. nr. 156/2007 privind îefiiețarza Clubuiui Sportiv Municipal București, instituție publica în subordinea Consliiului General al Municipiuiui București.

Avand în vedere celz mai sus-menționate, contestataml solicita revocarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 88/2009 privind numirea a trei consilieri din cadrul Consliiuiui General al Municipiuiui București în Consiiiul Adminisraativ al Clubuiui Sportiv Municipal Bucurzțti și abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 80/2008.

Prin adresa nr. 816392/23.03.2009 înregistrată la Direcția Asiste^a Tehnică și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 1226/2229 domnul losipescu George dom ic ii iat în București B-dul Basarabia nr. 222, bl. M11, ap. 58, sector 2 în calitate de beneficiar al certificatului seria LRT - 1 nr. 22215/24.03.2266 eliberat de Secretațiatul de Stat pentru problemele revoluționarilor din Decembrie 1080 solicita Consliiului General ai Muni^ip>uiu^i București sa-i aprobe vanzarea cu prioritate și fara licitație publica a spartului de prestari servicii în supraf^^a de 10 mp. situat în Bd. luliu Maniu, nr. 111, bloc F, parter, sector 6.

Prin adresa nr. 816239/20.03.2209, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 063/25.03.2009, S.C. Mir & Munich Parteners S.R.L. a depus plângere prealabllă împotnva Hotarârii C.G.MB nr. 32/2220 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.

In motivele plangerii se menționează ca prin Planul Urbanistic Zonal Splaiul Unirii nr. 165, sector 3, se încălca normele de urbanism și dreptul de propri^'^^re al S.C. Mir & Munich Parteners S.R.L.

Avand în vedere cele mai sus-menționate, conte^te^a^r^H solicita revocarea Hotararu C.G.M.B. nr. 32/2220 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.

Prin adresele nr. 817446/25.03.2209,    817447/25.03.0009,

816621/23.03.2209, înregistrate la Direcția Asistență Tehnică și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 005/26.23.200,. 065/25.03.200,. Podaru Dan Nicolae, Deaconu Alexandre, Manescu Domnica Daniela, Cimbala Constanrtn și Asociarta de Proprietari Bloc 54 au depus plîngere prealabllă împaT^a Hotarârii C.G.M.B. nr. 67/2229 privind aprobarea PlanuU^i Urbanistic Zonal Str. Drumul Murgu^i nr. 42A, sector 3.

în motivele plangerii se menrtonează ca prin Planul Urbanistic Zonal Str. Drumul Murgului nr. 42A, sector 3, se încălca art. 71 din O.U.G. nr. 105/2225 privind protecția mediului, conform caruia „schimbarea destinartei terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevazute ca atare în documențațlile de urbanism, reducerea supraf^^ț^k^r acestora ori stramutarea lor este interzisă, indifer^^r^t de regimul jur’idic al acestora.”

Avand în vedere cele mai sus-menționate, cont^^tî^a^i^u solicita revocarea Hoțarăril C.G.M B nr.67/22C)0 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Drumul MurguUui nr. 42A, sector 3.

Rog secretă^atul sa îmi comunice numarul de consliien prezenți în sala. în sala sunt prezenți 43 de consiiieri-generalr

Doamnelor și domnilor consilieri vo supun la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară o C.G.MB din data de 06.03. 2009

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

1 vat (Nedelcu C.)

Va multumesc

Domnul președinte de sedintă Murg Calin

Buna ziua. Bine ati venit la ședinta ordinara a C G.M.B. din data de 30.03.2009. înainte de a intra pe proiectul de ordine de zi, am plăcerea sa salut prezența ia ședinta C.G.M.B. a domnului prefect Mihoi Atonăsoaiei și a doamnei subprefect Mariana Campurean.

Domnul Prefect Atanasoaiei Mihai

Domnule Primar, doamnelor și domnîlor consHien, astazi este ziua în care dumneavoasroă pe ordinea de zi veti Huo act de încetarea calilt^'ții noastre de consliieri generaii. Sentimentul care mo încearcă este de un ușor regret, regretul de a nu mai face parte din echipa care se ocupă de tot ceea ce înseamnă legislativ în București in egala măsură înso ma încearcă și sentimenuul de mare responsabllOate odata cu preluarea pos^uk^i de Prefect al Capitalei. Va asigur însa, în ciuda reloriilor de buna prietene care ne-au caracterizat în perioada în care am fast consiiier în C.G.M.B,, va asigur însa co legalitatea este cuvântul care va caracteriza actMtatea prefectului, legalitatea focuto în condîții egale și imparțiale. Vreau sa va asigur domnllor consiiieri, domnule Primar de întreaga sustinere pe care înstitutia Prefectului o poate acorda institu1țiiktr dumneavoastră și sper de la instituțille pe care îe conduceri aceeași deschidere și sper ca și în cazul înstituției Prefecturi, legalitatea sO v0 coractenzeee acriunlle. Vă multumesc foarte mult, vă urez succes în continuare și vă asigur că vom veghea ca cetățeanul Bucureștiului, ca beneficiar al servicillor noastre comune sa fie cel mai căștigot în urma reloțillor instituționale între instituțille dumneavoasrră și înstitutia Prefecturi Vă multumesc

Doamna Subprefect Compurean Mariono

Stimați colegi, eu sunt colegă cu dumneavoastră de mult moi multă vreme decăt domnul Prefect și chior mă încearcă o mare durere pentru co ne despărțim atăt de repede. Vreau să vă multumesc pentru buno colaborare pe core am avut-o cu toti colegii din C.G.M.B. indiferent de partid. Vreau să multumesc în mod deosebît colegllor din comisiile din care eu am făcut parte în decursul timpului, Comisii Juridică unde om fost colegă cu domnul Prefect și am lucrat foarte bine, Comisii de Patrimoniu de asemenea, și Comisii de întegrare Europeană. Vreau so

foarte bine, domnului Primar Genera,, domnilor Viceprimari și tuturor celor din colectivele care ne-au fost coia^orctO^«are în decursul timpului.

Pe linia atnbuțiHor pe care le-am primit de la Instituita Prefectului, mai bine zis de la domnul Prefect având calitatea de Subprefect pe linie operativă, vreau sa va asigur de tot sprijinul meu și aș vrea in momentul în care verific legalitatea hotarârllor de Consliiu General sa ajungem in contencios de cat mai putine ori. Va multumesc

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule Prefect, doamna Subprefect aș vrea sa va spun ca sunteți binevenlti cordial și cortical în aceasta funcție și la rândul meu vreau sa va spun ca suntem deschiși, ma refer la aparatul executiv al Primăriei atat eu personai, cat și tot acest aparat adminisrrativ suntem deschiși oricaror observaiM, discuții pe baza actelor emise de catre Consîiiul Genera,, de catre Primarul General al Capitalei. înca 0 data, eu va urez sa fiti sanatoși, e normal sa fie așa și sa mergem împreună în acest mandat în funcțille de importanȘă pe care le reprezenteti.

Va mulțumesc.

Domnul presedinie de sedintă Murg Calin

înainte de a va supune la vot proiectul de ordine de zi aș vrea sa va spun ca sunt doua cereri de luari de cuvant din partea Fundației ECO-CIVICA, care a fost înr^^cj^^r^^a la Cabinetul Secretauului General în data de 27 martie 2009. Din partea Fundației ECO-CIVICA. dorește sa vorbească domnul Nicolae Radulescu Dobrogea pe punctul Complex Multifuncțional Urban Dambovrta Center. Dorește o intervenție de trei minute.

Va supun la vot solicitarea Fundației ECO-CIVICA, ca un reprezentant sa vorbească la punctul Complex Multifunciional Urban Dambovlța Center.

Cine este pentru? majoritate de voturi împotrivă? 1 vot (Duta N.), abtineri? 10 voturi (Giugula D., Stan î., Draghici G., Țapardel C., Rizoiu Mi, Păduraru A., Popa M., Nedelcu C., Gaf-Deac î, Mihailescu I).

Domnul Nicolae Radulescu Dobrogea va putea sa vorbească înainte de punctul 22.

De asemenea, din partea Asociaiiei Salvați Bucureștiul au înr^^g^^rr^t cererea de luare de cuvant pe 27 martie la Cabinetul Secretarului General și din partea acestei asociaiii dorește sa vorbească domnul Nicușor Dan, tot la punctul 22 Complex Multifunciional Urban Dîmbovița Center.

Cine este pentru ca domnul    președinte al Asociaiiei Salvați

București-ul sa ia cuvantul la începuUjI ședinței ?

Cine este pentruimajontere de voturi, împotrivă? 1 vot (Duta N.), abțineri? 13 voturi.

Sper ca și domnul Nicușor Dan este prezent în sala pentru a avea posiblhtarea sa se adreseze plenului.

După cum vedeți aveți un proiect de ordine de zi în fata. Aș vrea sa știu daca sunt completări, amendamente la ordinea de zi propusa?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

V-aș propune sa scoatem astazi de pe ordinea de zi punctele 10,

11 și 12 și o sa ma explic imediat.

Proieciul dehoterâreprivi"nd repartizareala' bugetele sectoarelor Municipiutei București a unor sume din cote defalcate din impozttul pe venit pentru echilibrare, pentru susținerea programe^r de dezvottare locala și pentru sustinerea proiectelor de infrastructură care necesîta cofinantere locala pe anul 2009 în discuțille de alcătuire a bugetului m-am întâlnit cu aceasta situație și la momentul respectiv am înttebat pe domnul director Buzduga cum s-a procedat în anii care au trecut. în anii care au trecut sumele care au revent la o parte din sectoare, putine de altfel, nu la toate, iar la celelatte sectoare mi s-a justificat ca nu au existat proiecte. La fel s-a întâmplat și acum. Eu nu știu care Comisie a examinat acest lucru, eu nu știu daca Mt-adevăr este real, nu vreau sa supăr pe nimeni, pentru ca nu știu, dar probabll că voi afla, și atunci am să va rog sa scoatem acest punct de pe ordinea de zi pentru ca iar de exem^p»! sectorul 5 apare cu 0 pentru motivul ca nu exista proiecte. O fi așa, nu o fi așa, eu personal știu ca nu e așa. Știu ca și ei au avut proiecte. La fel anul trecut a fost sectorul 4. Nu putem sa continuăm, sigur va rog sa fiti convinși ca sumele acestea sunt modice, nu sunt niște sume care să determine niște investiții fantastice dar cu atăt mai mult întir-un an în care cu toții strângem cureaua, pe toate sectoarele de activîtate, nu văd de ce nu am împărți această sumă în modul cel mai echităbH, pe analiză de proiecte făcute de o comisie și făcute repede, pentru că acești bani provin din veniturile pe care îe încasează statul pe salarii. în sinteză vă spun, 25% revine primarieî, 75% se împart pe sectoare. Vreau să vă rog să fiti de acord pentru acest lucru constatând această chestiune tocmai pentru ca să nu greșim și anul acesta fată de colegi de la sectoare fată de posibilîtătile lor bănești. Aș vrea ca această chestiune să devină transparente, să știe absolut toată lumea cat au primit sectoarele pe proiectele care le-au prezentat, în primul rănd Consiiiul General și după aceea ceilalți

Punctul 11 si 12 se referă lr validarea situațillor financiare centraiizare ale municipiutei și activitatea proprie pe 2008. Aș vrea să le lipim de buget că așa este normal discuția vr fi prnă în 10 aprilie pentru ca depășim altfel și suntșm amendati. cele 45 de zile de lr aprobarea

bugetului național La fel și proiectul de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exei^^ițujk^i bugetar pe anul 2008. Toate acestea sunt legate, cele doua sunt legate înT-un fel și de prima hotarare pe care va propun sa 0 scoatem și sa 0 discutam pana atunci, atunci urmand sa luam această hotarare în funcție de proiectele pe care Ie prezinta sectoarele Urmează saptămanile acestea dacă sunteți de acord, Comisille ConsUiului sa ne T^t<ăll^i^ cu executivul și sa discutam despre principii de construcțe a bugetul pentru anul 2009. Va muitumesc.

Domnul consliier general Dinca Dumitru

V-aș ruga ca pe ordinea de zi sa introduceți și interpelări.

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Am sa supun la vot amendamentele propuse.

Supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punct^ui 10.

Cine este pentru?majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri?

0 voturi.

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 11.

Cine este pentru?majoriaate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri?

0 voturi

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 12.

Cine este pentru?majoritate de voturi, împotriva? 0 votur^i, abtineri?

0 voturi.

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Va supun la vot introducerea pe ordinea de zi, la început, a punctului interpelăii.

Cine este pentru?majoraate de voturi, împotriva? 1 vot (Duta N.), abtineri? 0 voturi

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Va supun la vot ordinea de zi în integraNtatea ei așa cum a fost amendată și completată.

Cine este pentru ?maj orHate de voturi, î^f^c^^i'iva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Ordinea de zi a fost adoptată Primul punct interpelări

Domnul consilier general Dinca Dumitru

Domnule Primar, domnule președinte, stimați colegi nu v-aș fl perturbat liniștea dar am intrat în criza de timp, pentru ca anul acesta se împlinesc 20 de ani de la Revoluția din decembrie. Daca pâna anul acesta nu s-a făcut absolut nimic în ceea ce privește Revoluția ș revoluționarii, anul acesta va trebui ca din fondurile Primariei Municipiul București sa facem un monument în Piata Universităii,, care sa simboiizeze sacrificiul celor care și-au dat viata pentru libertate, pentru democăarie, pentru ca noi astazi sa ne putem întâlni aici, în această sala. Tot legat de momentul decembrie 1989 voi solicita Consliiului General și Primariei Muni^i^ulk^i București sa puna la disp^znțe sumele necesare pentru comemorare și pentru aniversare. Pentru ca pana acum trebuie sa știți ca tot timpul ănlv^r^ă^rH și comemorările s-au facut numai din banii noștri. Anul acesta vor trebui sa fie facute pe banii Primariei Ti această idee aș vrea sa aduc în atenția Consiiiului Generai, a domnului Primar și a domnului președinte de ședinta, faptul ca nu putem sa tergiversăm foarte mult aceste lucruri, pentru ca trebuie elaborate proiecte, trebuie organizate IIcitățli și trebuie sa rămănă un timp suficient pentru executarea lucrarilor. Daca am fost înteles de dumn^^\^c^^^rm și de catre cei din prezidiu va multumesc și urmeaza sa venim cu proiectele pe care am avut placerea sa vi îe anunț Multumesc.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Doamnelor și domnllor colegi am sa va prezint pe scurt cateva inlțiătive pe care le-a luat Autontatea de Ordine Publica a Municipiu^i București, autoritate care este subordona! Consliiu^i General. Din anaiizele facute în cadrul acestei Autorităti de Ordine Publica a MunicpjUlU^i București s-a constatat ca exista 0 stare crescută de insecuritate în București, datorita creșterii fenomenelor infracționale cat și a lipsei de coordonare a anumitor fenomene în acest sens, ma refer la îipsa sau Cesțructurarea controiuiui, consu^m^uU^i și traficului de droguri în Capitală. Pe aceasta cale va aduc la cunoștința ca în București, la decembrie 2008 a fost semnat un ordin în care toate structurile antidrog de la nivelul secțiilor de polițe au fost desființate.

De asemenea, se constata o lipsa de coordonare și control a ăutoritărilor care se ocupa de ordinea publica în București neexistînd un centru de comanda și control și prega^r^e unic în acest sens. De aceea, în, cadrul Autorități de Ordine Publica a Municipiului București a fost

promovata o lnițiătivă de a se lua legatara cu ministerui.....de a se crea

un centru de comanda și control unic pentru situațille de urgența și cand sunt situațille zilnice de control a stărll infracționale în București, constatândusse ca nu exista o cl^c^ii'^ necesara desfașurării acestei activiteii. în acest sens. s-a facut o ăCresă ta Ministerul Apăl'r^l'li

Naționale care a răspuns inițiativei Consliiului General de a pune la dispoziție o unitate militara dezafectată în care Poliția Comunitară, poliția națională, respectiv Direcția Generala de Poliție a Municipiului București. Jandarmeria, Salvarea și Pompierii sa aiba un cențru de comandă unic pențru sițuațille aparute în București. De asemenea în acesț cențru se va face și pregătirea personalul. Am facut de asemenea, o scrisoare la Minisțerul de Ințerne, domnu^i ministru urmând ca sapțamâna viitoare sa avem și cu dansul o discuție legața de reînființarea sțructurllor anțidrog la nivelul secțiilor de poliție. Am dorit sa va aducem la cunoșțința acest aspect pențru ca urmeaza sa va prezentam un proiect de hoțarâre în care vom solicita Minisțeru^i Aparării Naționale sa ne puna la dispozrtie acest spațiu și sursa fondurUor exțerne de finanțare pențru acest cențru de coordonare și conțroi De asemenea. în prima ședința la solicrtarea Ministerului Aparării Naționale, Autoritatea de Ordine Publica a MunicipiuLi București, va va prezenta un proiect de hoțarâre prin care vom solicita sa acordați țițlul de cețațean de onoare pențru ulțimii 6 vețerani de razboi, aflați în viața membrii ai Ordinului Cavalerilor Mihai Vițeazul.

Domnul consliier general Nedelcu Cosțel

Domnule Primar Generai, sțimați colegi am mai discutat în Consliiul General țrebuie sa avem daca nu o sțrațegie macar o concepție privind T^f^I'irlreă spațiilor verzi din București. Se țoaletează la î^ăi-mplm, pomii raman parca sunț niște cioțuri, nișțe bulumaci, macar o creanga sa Ie lase, sa mai aiba puțina respirație mediul respectiv, pențru ca vine vara, se încinge țoț asfaltul și verdeață de nicaieri și ațunci ne miram de unde avem oameni care leșina pe sțrâzi, sau chiar în apropierea blocului. în sectorul 6, de exemplu, pe sțr. Vaslle Milea s-a țaiaț spațiul verde la 30 cm., practic esțe o sluțire a națurii acolo.

O alța problemă, nu știu a cui a fosț inițiativa, dar a fosț frumoasa, cu țramvaîul acela prototip romanesc de 8 marție și noi care avem civilizație a țramvaiului în acest oraș, ar țrebui sa avem în vedere sa încurajam producția proprie de țramvaie. Poațe ca ar fi bine ca de sarbațori sa avem chiar țramvaie de epocă, sa circule în zilele de sarbațoare în orașul nosțru pențru ca ar crea o ambiantă placuta macar pențru cei care nu își vor permite sa iasa la iarba verde, în afara orașului de marile noasțre sarbători. în alța ordine de idei am sa pun în discuți problema unei societăil comerciale din București al carei reprezentant, administrator al societății s-a prezentat la comisia de Pațrimoniu și a reclamat urmatoarele: domnul Voicu Nicolae administrator la S.C. SILVA 77 IMPEX SRL Bucureșți cu sediul în sectorul 6, s-a adresat cu un memoriu pe 9 iulie 2008 cațre Primarul General al Capițalei și a primiț raspuns pe 19 august. Nu a fosț mulțumrt de raspunsul primiț și a revenit cu un alt memoriu pe 19 decembrie 2008, primind același răspuns din 19 august 2008,-lîn acele memorii domnul Voicu facea -rereniF Ta-modul defectuos de aplicare a Legilor nr. 50/1991 și 215/2001 repubhcate. de catre Primara sector 6 și ADP sector 6. Societaeea deși avea autorizație de construire a barului apartn^ând SC SILVA 77 IMPEX SRL București, eliberata de Primăria sector 6 in 1995, i se demolează terasa de 300 mp., din fața barului prin Decizie de primar de sector pe motiv ca nu are autorizație de constru^e. Memoriul a fost adresat dumneavoastrâ pentru ca terenul aparține domeniul public al Primariei Capitalei. Direcția de Cont^rol și Inspecție a PMB reține ca SC SILVA 77 IMPEX SRL nu are autorizație de const^r^u^c^ție și dispune la 11 august 2008 desființarea clădirii acestei societați. Sociatatea nu râspunde somației de desființare și prin Dispoziția Primarului General construcția acestei firme este demolată, deși o hotarâre a ConsUHui General din anul 2000 spune ca vor fi demolate doar construcțiile fara autorizație de construcție

Domnul presedinee de sedință Murg Calin

Domnule Nedelcu, va rog sa va opriți, o secundă. Eu Ințeleg, am toata deschiderea pentru repre^^na^r^ții ONG-unlor dar nu transformăm ședința in balci. Va rog frumos sa lasaȘ jos bannerele și la momentul cand veȘ dori sa va expuneți punctul de vedere o sa Ie puteți ridica.Va rog sa mențineți liniștea și sa-I auzim pe colegul nostru. LasaȘ jos bannerele pana terminam punctul de interpelări Domnul Nedelcu, va rog.

Domnul consiiier general Nedelcu Costel

ADP sector 6 rnstrăineaâă cele circa 50 tone de fier din demolarea Intregii construcLi a firmei S.C. SILVA 77~IMPEX SRL fără acordul acestei instituȘii și pe buna dreptate Intreaba omul: Domnule, e drept sa-mi demoleze dar unde-mi sunt materialele, pentru ca acelea au fost Inve^t:Șiile mele? SC SILVA 77 IMPEX SRL București, solicita un nou certificat de urbanism, o noua autorizație de construire dar Primaria sector 6 respinge cererea pe motiv ca nu are acordul Primariei Generale.

La intrarea in parcul Drumul Taberei, vis-a-vis de S.C. IMPEX SRL funcționeaza S.C......

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Domnule Nadalcu stati o secundă. Domnul Vatu, va rog sa mențineți liniștea daca nu voi fi nevoit sa va evacuez.

Va rog sa mențineți linIștaâ. Este un coleg de-al nostru care vorbește, reprezentanții dumneavoastrâ âupasibilitâtea sa se exprime, va rog sa așteptați momentul cand puterișaaăexnâmatl Va rog sa mențineți liniștea, nu ma siliți sa evașu^^^.sala Rrint--un astfel de

\ fA ~

\    I \ f

comportament nu va susțineți cauza Rog Poliția ComumOrm sa evacueze sala. Va rog sa evacuați sala Va cer 0 pauza de cinci minute, suspendăm ședința cinci minute.

Va rog sa vă liniștii ca să putem continua ședința dacă nu veți fi evacuați din sala, acum. Rog Poliția Comunihrm sa evacueze sala acum.

Domnul consliier general Nedelcu Costel

Vis - a - vis de terasa demolata exista o alta SC NORMA care funcționeaza ți chiar s-a extins pana în gardul care face separația între trotuar ți parc. Cea mai hazlie problemă este urmatoarea: pe 9 octombrie 2008, petentul Voicu Nicolae a primit 0 înștiințăre de la Primăriă sector 6 ca S.C. NORMA, deci societatea de vis - a - vis are autorizație de construcție emisa pe 28 decembrie 2008. E ca ți cand ai visa ca emite cineva o autorizație cu 2 luni mai in urma. Și direcția noastra de control a Primariei Generale, in ăcelăși raspuns, o pune ceva mai jos, 29 octombrie. Pe scurt ca sa incheiem, legea trebuie sa fie aplicata corect pentru toata lumea. Ori exista aceia amândoi acolo ca sa terminam scandalul, ori atunci trebuie sa vedem ce legalitate are ți cealaltă care se extinde continuu pana in trotuar. Mulțumesc.

Domnul consliier general Stan Ion

Domnule Primar, domnule Prefect, domnule prețedinte de țedință doua probleme mi se par importante care trebuie aduse la cunoștință| atat dumneavoastaă cat ți celor prezenți in sala. Acum cateva luni de zile am pus ți eu problema ridicarii unui monument pentru eroii Revoluției la Universltate ți mi-aduc aminte, daca stenograma ma contrazice e posibil, am spus ca acele cruci ar trebui totuți sa fie înlc^c^ult de acolo, sa venim cu un monument care sa fie reprezentativ pentru Revoluție, sa facem un proiect, am recomandat atunci executivu^i, respectiv Direcției Cultura din Primarie sa ne prezinte .., sa faceți un concurs cu artițtii care se pricep la aceste lucruri, sa ne prezinte o machetă, sa marcam înt^r^^L^n fel ți probabll ca ar putea fi efectuat acest proiect pana la 21 decembrie cand a inceput practic revoluția in Bucurețti. Referitor la problemele pe care Ie-au ridicat revoluționarii, vreau sa va aduc aminte ca exista o hotarare data de Consliiu, țu eram prețedinte de țedință. în acea hotără^e care nu este abrogată, Ie dadeam posibiiîtatea sa inventarieze muni^p^^ii^^^^a nițte posibile spații pentru o activitate pe care sa o desfășoare acețti revoluționari. Mi se pare ca aceasta hotarâre ți pe parcursul activitații domnu^i primar Videanu cat ți acum, nu s-a ținut cont de ea, nu s-a facut o inventariere sau sa se discute problemele țare puteau sa rezolve aceasta problemă, de fapt daca imi aduc aminte era ți o comisie care fȘceă acest lucru ca sa fie viabil in cadrul

Consiliului Genera. Sunt mai puțin de acord cu ieșirile........, sau altul,

este și vina noastra. în alta ordine de idei aș vrea sa discut despre ONG-urile care vin aici cu bannere, au venit și data trecuta și atunci am solicitat Consiihuk^i și am facut o promisiune domnilor de la aceste ONG-uri civice privind Salvați Bucureștiul, ca executivul sa aiba o discute cu cetățenii din zonele unde se presupune ca anumiți dezvoltatori imobliiari vor sa construiască P+22. P+25, este cazul acelor blocuri de langa Cișmigiu. Cu acest lucru și eu sunt de acord, pentru ca nu numai ca ar urati zona. acolo sunt și anumite obiective, sau anumite locuințe care au un anumit plafon de înălțime dar ar lua și lumina efectiva a parcului In aceste condiții cred ca ar trebui ca la anumte PUZ-uri pe care Ie facem sa tinem cont și de cetațenii din zona, pentru ca daca tinem cont doar de interesul unor dezvotatori imobiliari o sa avem în permanență un diferendum cu cei care doresc altceva și care ne recomandă, sau susțin acest altceva pe care noi, ori nu suntem în masura sa ÎI înțelegem la valoarea respectivă, ori datorita unei grabe care ne caracterizeaaă bagam la sfârși toate PUZ-urlle acestea, 70,80 de PUZ-uri și din dorința de a scapa mai repede de ele Ie aprobam.

Ca și concluzie, cred ca a venit momentul ca sa tinem cont mai mult de cetatenii Bucureștiului care ne-au votat și mai putin de dezvoltarerii imobiliari.

Domnul consiiier general Murg Calin - presedinte de sedința

Va aduc aminte respectuos totuși ca exista o comisie pentru spațille pe Legea 341 și cu acest gen de presiuni nu se obtine nimici.

Domnul consilier general Mircea Valentin

Domnule Primar General am o interpelare depusa în data de 10 martie la Secretarul General, care trebuia sa va fi parvent pana acum și așteptam un raspuns Aceasta interpelare se refera, dupa niște semnale din presa, la contracte cu firme! de avocatură încheiate de doua adminisri'ații din subordinea Con^liKluji General și de asemenea din subordinea Primarului General, deci a caror raspundere vine la aceste doua instituții și este vorba de ALPAB și Adminis^ria Cimitirelor și Crematoriilor Umane, dar înneleg ca nu aveți interpelarea însa ea este înregistrata oficial. Oricum daca nu o aveti am sa o citesc acum ca sa fie menționară și pe bandă Am solicitat în aceasta interpelare, sa menționări în cadrul Primariei Municipiului București și a celor doua instituții ALPAB și ACCU cu ce firme de avocatură, la ce data au fost încheiate contractele de asistența juridică, cuantumul onorarillor achitate în intervalul iulie - 31 decembrie 2008. precum și alocația bugetara prevăzură în proiectul de buget peanul 2000. Procedura de atribuire și altele aferente desfașurării acesteia ^Dtrrn aceste contracte, motivele care au stat la baza încheierii unor astfel de contracte, deoarece am văzut în presa un numar imens de ore la adminisrrații care nu cred ca justifică o asemenea nevoie de asistența. Ca atare am solicitat în finalul interpelării și un control al Primariei Municp>ujh^i București, al dumn^a^\^c^;3s^t^ la aceste doua instituții. Nu am primit un raspuns până în prezent. Ca atare am luat inițiativa, și va anunț cu aceasta ocazie, de a promova și o hotarâre de Consiliu General prin acre sa se constituie comisii de analiza și verificare în baza Legii nr. 215, art. 54 alin. 7, din consiiieri generali pentru cele doua instituții plus Admiinssta^ția Strazilor și Admiinstfa^^ia de Supraveghere a Animalelor1 unde au fost semnalate nereguii Avem în acest moment informații, nu avem date ca sa notați nota acestui demers al meu, dar fiind vorba de instituții publice și de bani publici în subordinea și raspunderea Consliiului General și a Pomaruii General trebuie sa intervenim în acest demers. Ca atare pănă la proxima ședință de Consliiu, totuși poate avem și râspunsul la interpelarea facuta acum, rugamintea mea și în plus pentru a înființa aceste comisii este nevoie ca executivul sa întocmească rapoarte de speciaiîtate aferente Rapoartele vor fi facute publice pentru toata lumea. Va mulțumesc.

Domnul consiiier general Gorodea Tiberiu Silviu loan

Domnllor și doamnelor coleg, domnule președinte de ședință.

domnule Primar General sunt convins ca astazi colegii mei revoluționari sunt în sala pentru ca dupa 20 de ani de la revoluție uitam ca astazi Romania este libera datorita lor. Datorita lor și acest ONG astazi poate sa militeze liber și vreau sa înțelegem pentru totdeauna ca ne sta în putere sa soluționam și problema lor. âi sunt nedumeriți dintr-un punct de vedere, a funcționat o comisie, am stat de vorba cu danșii, au trecut niște dosare, unii dintre ei au obținut acel spațiu comercial dar din nefericire, datonta faptuii cI el nu exista fizic nu a putut intra în posesia Aș ruga ca noua comisie și dumn^^x^c^^s^r^ domnule Primar General sa țineț cont și de lista aprobata înainte de a prelua noi acest mandat și noua comisie sa nu încurce lucrurile, adica cei care au deja trecute dosarele prin comisie într-un regim de urgență și sa gasim soluție. Am discutat deja, era vorba de un teren pe care sa putem sa îî punem la dispoziția tevoluționăriior, sa construim pentru ca exista o lege și dupa cum știm legea în Romana trebui respectată este normal ca ei sa fie nemulțumiți astazi. îi asigur de aici ca atat timp cat o sa fiu în Consliiul General nu am sa permit niciodata nici unei persoane sa faca atac la revoluția romana și la noi cei care în 1989 am adus libertatea acestei țări Mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor șidomnilor consilieri generai,, domnule președinte de

ședința cateva puncte în legatur^a cu problemele ridicate în interpelări Pana acum am avut doua întâlniri cu Secretarul de Stat pentru problemele revouitionarHor, au fost ^^10^ oficiale, au fost mai multe 1^81^0 neoficiale. Au cerut același lucru. Cred ca trebuie sa participe și Guvernul din punct de vedere financiar la dimensiunile monumeniului care se dorește acolo. Cred cu tarie ca trebuie făcut. Dupa ce se aproba bugetul exista bani suportiv pentru partea de concursul de proiecte pentru acest monument. In legatura cu starea de infracționalitate crescută, pe langa eforturlle facute de autoritatea publica pentru menținerea sigur^^nți^h una dintre dimensiunile ei.

In legatura cu banii prevazuti în buget, sunt prevazuti pentru a termina proiectul de dispecerat de care am discutat în așa fel încât la sfarșitul anului sper sa putem sa îl avem. Exista doua propuneri, prima este de a construi și mi se pare putin cam forțat, mai ales în aceste momente iar a doua este vorba de o reamenajare fara eforturi financiare foarte mari pentru a putea sa îl facem funcțional la sfarșitul anului.

In legatura cu T^t^l^rrirea spatillor verzi din București, veți primi o propunere cu care Ic^i dumnecăoaăttă vețifi de acord tot ce înseamnă marile bulevarde, pentru că despre aceasta a fost vorbă în principal aici, vă rog sa fiii de acord sa treaca în administrarea ALPAB-uiui, așa cum este normal, altfel o sa ne gasim în situația aceea destul de grea, B-dul Vaslle Milea. Intr-adevăr a mai râmas spațiu verde vreo 30 cm. Mai mult decat atat aii constat și dumne^^v^o^^^tre ca de aceste spații verzi se trage în toate direcțille și s-ar vrea sa existe responsabllități insulare din diverse motive, chestiune cu care eu personal nu sunt de acord. Daca îmi asum responsabllltatăa împreuna cu administi-ația care ^ine de Consliiul Generai, atunci merg cu responsabliltatea pana la capat. Nu stau sa împart acum spații verzi pentru o serie întreagă de lucruri care din punctul meu de vedere nu sunt normal a se desfașura ^^0 activitate a executivuiui Putem sa stam de vorba dupa aceea oricand despre cum arata aceste spații verzi preluate și daca au fost îngrijite, dar pana atunci vreau sa va spun. cu toata responsăbliitatea, ca dorința generala în ultimii 20 de ani a fost sa se    tot patrimoniul privat, cu ghilimelele

de rigoar^^, și domeniul public al Bucureștiului tocmai pentru a nu exista nici un fel de control Veți fi așezați în fața raportului pe care II vom da atunci cand va veni vorba de RADET. cand va veni vorba de sume aruncate timp de 18 ani, aruncate ^-0 gaura neagra care nu au produs decat o serie înnteaga de......

In legatura cu tramvaiele, astazi la orctrel este penultima discuție cu BEI-ul, este vorba de o extinctie de credit, d<o200 milioane de euro. Domnul director general Aren cunoaște acest lucru. Ideea principala este

de păstrare a uzinei de tramvaie București, de un jumelaj T^tr-o societate de tramvaie, care 0 fi aceea vom hotarîîmpreuna Tt așa fel încât sl nu atingem preturile exorbitante de doua milioane și ceva pentru un tramvai, știut fiind ca Bucureștiul are nevoie în acest moment de 400 de tramvaie Nu cred ca 0 sa mai avem posibliitatea financiară vreodată sa facem achiziție directa cu banii jos de 1000 de mașini, așa cum am facut ia autobuz. Cred cu tărieto posibiiitateaasestei colaborari, fie un going indvencer. Sigur ca dumneavoasraă 0 sa fiti informaii pas cu pas în momentul cand se vor desfașura aceste lucruri.

în ceea ce privește memoriul cu acel domn cu terasa, eu am înțeles de la dumneavoasraă domnule consiiier general ca problema se pune astfeî de ce face ceiaiatt terasa? Aș vrea sa întelegeti ca o serie întreaga de inspectori de la sectorul 6 au primit mandatare, pentru ca nu am suficienti inspectori ca sa acopăr toate sectoarele, de a actiona atunci cand este vorba de domeniul public, urmand ca Primaria Capitalei sa valideze aceste lucruri, ceea ce s-a și întâmplat. Sunt de acord cu dumneavoastrâ ca trebuie o măsura egala și pentru celaiatt. Va rog sa îmi lasati datele, verificam și data viitoare va raspund.

în legatura cu spatiile pentru revoluționari, chestiunea sta în felul urmator eu aș vrea sa rog pe toti care de a lungul timpuri au dat raspunsuri. sa dea raspunsuhle complet Noi suntem niște ipocriti, noi am scos aceste spatii în anul 2000 și s-a cons^^ttuH AFI, spațille comerciale s-au dus la sectoare. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu ele la sectoare și din cand în cand, cand moare cate unul care a detinut aceste spații cu chirie, deși eu va raportez ca majontatea sunt vandute de catre sectoare, conform legii de atunci, apare cate unul, doua, trei, patru, zece maximum spații și stam și vorbim întotdeauna de ce nu s-a facut un inventar. Aș vrea sa va spun ca nu s-a facut nici un inventar din anul 2000 și pana acum a fonduri imobiliar. Aș vrea sa va spun respectuos ca, creanțele pe care Ie are Primaria în acest moment sunt de aproape 800 mil. euro, neîncasari la buget din chirii. Această suma se plimba an de an și a dat o dimensiune financiară puternică, un miliard patru sute și ceva de milioane de RON. E mult, e putin? Eu cred ca este mult. înainte de a începe ședinta discutam cu cativa colegi ai dumneavoasrrâ și cu domnul prefect despre modai^^^l^a de a actiona, de a vinde aceste creanțe și de a încasa măcar jumătato, daca este posibll. Multe dintre ele s-au prescris, ele însă an de an apar pe hartie ca neîncasari, nu ca neurmarire a contractelor, și la acestea se adauga serie înReaga de alte lucrur'i care nu fac obiectul interpelărllor de astazi.

în legatura cu contractele cu avocați, cunosc aceasta interpelare. V-a ajuns raspunsul pentru parcarlle DALLI, domnul consiiier general? Nu v-a ajuns, raspunsul l-am semnat este redactat, are cel putin 10 zile

de când I-am trimis catre dumneavoasraă cu poșta interna. Avem 0 formație de poșta interna care alearga toata ziua

In legatura cu contractele cu avocatii, au fost acreditări în urma unei analize facute din punct de vedere legal la nivelul Primărie Generale, urmand ca ei sa faca aceleași lucruri la nivelul

Cimitirelor și Adminisrraței Parcurilor-. Aș vrea sa știți ca nu s-a chelturt nici un ban pana acum. Aș vrea sa știți ca acțiunea a fost pro bono. Aș vrea sa va spun ca, contractă, așa cum scrie in el nu este de un milion de euro, domnul consliier general și este de 100 de euro, tocmai pentru ca a fost 0 acțiune pro bono. 0 sa va raspundem cu date și cu numărul contractelor făcute la ceie-doua administrații. Aș vrea să vă spun că cei doi directori au gasit acolo organizațiile, dupa cum bine știți iar acestea au inceput sa acționeze rmpotriva lor. Ați pus întrebarea, de ce era nevoie? Pentru ca juristul de acolo care a fost destituît, de la cimitire, data cu destituîrea nu a mai exi'stat nici un fel de posibiUtate de aparare a organizației Adminisraatiei Cimitirelor. Ce vroiaț sa fac? Sa las oamenii care nu au verbul juridic la indemână sa se apere? Deci, felul cum au facut aceste lucruri Ie veți primi scrise pe hartie, pe contractele respective Aș vrea sa va spun insa», ca sunt ușor dezamagrt pentru faptul ca atunci cand au inceput sa devualeze 0 serie intreagă de acțiuni petrecute de a lungul timpului acolo, și nu este momentul sa discut aici despre ele, a fost 0 reacție inversa din partea unora dintre domnii consilieri. La urma urmei, domnllor consliien, vin și va intreb respectuos. Ce doriți? Doriți sa știți așa cum a fost și daca putem sa facem ceva sa facem ceea ce trebuie sa facem, din punct de vedere legal, sau doriți sa frecam ridichea in continuare, celor doi directori pentru ca sa cedeze și sa vina alții? Daca cineva dorește acest lucru se inșeală. Cu respectarea legalității și cu prezentarea dovezllor evidente, sa știți ca mie nu imi este indiferent faptul ca 0 serie intreaga de informații de acolo nu au fost vazute decat de Curtea de Conturi, atat.

în legatura cu comisille Consliiului, pe care Ie propuneți sunt bine venite. Problema este in felul următor. sa lasam sa se termine contr^okll Curți de Conturi, dupa care și bazați pe elementele Curții de Conturi aceste comisii pot sa faca toate controalele pe care doresc sa Ie faca, și așa mi se pare normal sa fie. Va mulțumesc.

Domnul consliier general Mircea Valentin

Domnul Primar Genera, eu nu am facut aici decat sa sesizez un aspect, de altfel vazut și in presa, faptul ca sunt contracte pe sume foarte mari. Domnul Primar, nu este 100 de euro, ci 0 100 de euro pe ora. E cu totul altceva Am vazut șși eu la unii ziariști. care sunt mai bine informați decat noi, aceste documente, ele exista credeți-mă 20.000

euro pe luna la ACCU, este scris negru pe alb. Vă spun trebuie sa verificati aceste aspecte.

Domnul Primar General Sarin Mircea Oprescu

Eu am bagat la cap ceea ce ati spus;.

Domnul consilier general Mircea Valentin

Nimeni nu Ie știe pe toate, nici eu, dar atenție la ceea ce se întamplă acolo ca îmi este teama ca se sifonează niște bani și este ușor sa a faci la modul acesta. De ce. a administrație cu cateva sute de angajați, cheltuie lunar un buget pe care a companie, a corporație cu zeci de mii de angajați nu îl are pe cheltuieii juridice. Este a diferența mult prea mare. bate la ochi, deci nu e pro bono, adica gratuit ci pe bani foarte mulți. Acum daca s-au chelturt sau nu este altceva. Exista contracte în acest sens, noi trebuie macar sa prevenim aceasta drenare de fonduri catre a anumita firma de avocatură. Și legat de comisille respective, poate ca aveți dreptate, dar Curtea de Conturi dupa ce pleaca sancționează acele instil^L^'țn și se rasfrâng și asupra noastră. Noi încercăm mergând acolo, fiindca avem a raspundere asupra acestor adminisrratii, raspundem pentru ei. sa prevenim. Curtea de Conturi poate sta acolo luni de zile. chiar au spus ca sunt destul de ocupați în aceasta perioadă și nu vor veni imediat. E bine ca vin și ei dar Consiiiul are obligația sa verifice ceea ce este în subordinea sa. Deci. va rag sa fiti de acord cu acest demers

Domnul Primar General Sarin Mircea Oprescu

Vreau sa va spun un lucru, domnul consliier generai, Curtea de

Conturi nu va veni, ea este acolo. Ea este întotdeauna unde trebuie, la timpul potrivit, etc.

Domnul consilier general Giugula Mihai Doru

Domnule Primar Genera,, ceea ce spune colegul meu este

adevarat același lucru se întamplă și la Direcția de Transporturi. Exista contracte de avocatură, semnate cu firme de avocatură, cu ștampila Direcției Juridic, Contencios și probabll ca sunt fara aprobarea dumneavoasrră. Eu din cate știu Consiiiul General nu a angajat niciodată, sau nu a dat nici a hotarâre de angajare a unor firme de avocatura. Cum își permite directorul Direcției Juridice sa semneze, sa puna ștampila de reprez^^ntirra în numele dumneavoasrrâ în fața instanțelor de judecată, a Primarie Capitalei și a Con^liulk^i General. Va rog frumos sa ne prezentati și noua, luati-o ca a interpelare, de ce domnul lordache își permite sa faca asemenea lucruri?

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule Primar, referitor ia Administaația Cimitirelor, fara Indoială ca vrem sa vedem ce se întamplă acoio, dat eu vreau sa va întreb de cand ați preluat mandatul dumneavoasrră știți ca jurist acoio era un domn și ca soba dansului avea o funcție ia Prefectura?

Domnul Primar General Sorin Mircea Dprescu

A avut.

Domnul consiiier general Stan Ion

Dar știati de asta, nu?

Damnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Știam.

Domnul consiiier general Stan Ion

Pai atunci și de aia au ajuns greu documentele ia noi. Asta vroiam sa spun, daca ati știu înseamnă ca sunteți bine informat.

Domnui consiiier general Murg Caiin - presedinte de sedinta

Cu aceasta, punctul interpelări sper ca a iuat sfârșit și intram pe ordinea de zi. Urmează iuăriie de cuvant, dupa cum știți sunt doua iuăr^i de cuvant primul este domnul Nicoiae Radulescu Dobrogea. care este președintele Fundației ECD CIVICA, trei minute.

Domnul Radulescu Dobrogea Nicoiae - presedinee Fundata ECD

CIVICA

Buna ziua, am sa ma refer In principal ia PUZ-ul iegat de Dambovița Center. Inainte Insa aș fi vrut sa va spun ca pe zi ce trece gradul de sanatate ai bucureștEmior se prâbușește, statisticile nationale și mondiale o dovedesc cu prisosință Unui din motivele pentru care se întamplă aceste iucruri este iipsa robinetelor de oxigen. Aceste robinete de oxigen sunt de fapt spațile verzi și arborii de pe eie. Uniunea Europeana ne-a recomandat respectarea iegisiației saie și prin O)donănra nr 114 ne indica clar ca sub pragul de 26 mp. pe cap de iocuitar de spații verzi asistam ia o prâbușire a indicelui de sanatate, care este redat in niște statistici aproape sinistr^e de catre Institutul de Sanatate Pubiică. Bucureștenii mor cu cei putin 5 ani mai repede decât media pe ța)ă. Eu cred ca aceasta cifra spune muite.

Referindu-mă ia proiectul respectiv aș accentua pe aspectul iegat de modificarea freaticu^i. Cinci etaje sapate sub niveiui soiului inseamnă mari perturbări aie mediului inconjurator Avem antecec^^^e foarte paipabile. inciusiv in fundata Primariei Capitalei care este

\

imersată în apă de când s-a construit blocul BANCOREX Avem alte situații, cum sunt cele de la Parcul Circului unde a secat un lac din cauza unei construcții ilegale, aș spune eu. Aici a fost un teren de sport, mai ține cont cineva? Acolo nu s-a facut studiu de impact, era obligatoriu conform Legii 86/2000, ca sa existe un studiu de impact mai ales cand este vorba de 9,2 ha. și cand se ocupa un spațiu verde important, care conform Regulamentului de Urbanism nu ar trebui sa fie betonat. Nu a existat, de fapt acordul de mediu. Nu a existat 0 consuttare publica legala în acest caz. Arborii care au fost rați nu au fost plantați în compensație conform Hotarârii C.G.M.B nr. 10/2001. Consider ca ridicarea acestui proiect într-un loc din mijlocul Bucui^e^^tliuk^i va afecta mult cl^c^ini^ din jur ți toate construcțiile pe raza de 1 km. ți ca proiectul trebuie ori reconsiderat, ori trebuie ca în locul lui sa se materiaiizeze un parc ața cum a fost înainne. Va mulțumesc.

Domnul consiiier general Murg Calin - presedinte de ședința

Are cuvantul domnul Nicuțor Dan, care este p-eședintele Asociației Salvați Bucu-eștiul, trei minute te rog.

Domnul Nicusor Dan - presedineele Asociației Salvați Bucureștiul

Domnilor ți domnllor consiiien mulțumesc ca mi-aț dat cuvantul. Relativ la Dămbovița Center dumneavoasrrâ aveți de judecat oportuniratea ți legalitatea. Nu țtiu daca este oportun ca 20.000 -30.000 de autoturisme în plus sa vina ^^-0 zona care este deja suprăaglomerară In al doilea rând ceea ce spune Uniunea Arhitecților într-un document nu este norma, uitaț^-^^ la strazlle din Bucurețti care sunt pustii din cauza ca tot comerțul de lux este preluat de mall-uru

..... poțiune de 1 km. care poate fi folosta ți este exact cea de

langa Complexul Dambovița Center. Exista ți un proiect facut de Facuttatea de Peisagistică sa se amenajeze malul. Daca votam acest PUZ ratam aceasta oportunlrate.

Legat de legalitate, acest proiect în felul în care este scris acum are trei ilegalitați majore. In primul rând va arat aici doua planuri planul acesta este cel aprobat prin Legea 122/2007 prin care s-a semnat ultimul amendament la contractul de parteneriat public-privat în^e statul roman si dezvoiratotul privat iar acesta este proiectul care vi se prezinta astazi spre a fi aprobat prin PUZ. Cele doua proiecte sunt diferite ceea ce este ilegal. Deci, daca votați acest PUZ veți contrazice Legea 122/2007. In al doilea rând aceasta este o schiță dupa PUG, însă rezoluția nu este foarte buna. dar pe PUG se vede ca zona aceasta este verde, deci vedeți al treilea turn calca jumătaee pe zona verde ceea ce contrazice Ordonanța nr. 114 care corectează legea mediului. Și în al treilea rând exista Hotără-eă C.G.M.B. nr 66 care stabilește criterille pentru locurile

de parcare Acest complex are 16 ha. de spații comerciale și 24 ha.de alte spații, un calcul spune ca ar trebui 12.000 locuri de parcare ș el are numai 4.500. Acestea sunt ilegalitățile majore, în opinia noasta și am încheiat aici cu DîmbcMța Center dar permiteți-mi va rog o frază. Sunt mai multe PUZ-uri pe ordinea de zi majoritatea dintre ele sunt în zone protejate. Ce înseamnă că dam derogări de la nivelul de înaițime în zone protejate9 înseamnă ca proprietarul unei case care știe ca are o casa cu un etaj și poate obtine derogare la patru etaje, are toata intenția sa demoleze și va las aici niște poze, puteai sa vedeți cum arata casele din București din cauza acestei presiuni imobiiiare. Va multumeșc. Ocoalltie de 37 deONG-uri a semnataactul pentru București și v-i î-a înaintat Majontatea dintre dumneavoastră î-ati semnat în campania electorală. Unele partide au luat din el cu copy paste, foarte bine ca s-a întămpiat, dar în coaliția aceasta în numele careia eu vorbesc cateoclară sunt oameni care au doctorat în urbanism, altii care au doctorate în peisagistică, altii care au doctorate în arhitectură la Univers^ă^ prestigioase din strainătate.

Domnul consiiier general Murg Calin - presedinte de sedinta

Este domnul Patrașcu în sala?

Domnul consiiier general Meran Dan

Domnule președinte, domnule Primar Nenerai, liberalii nu vad nimic peiorativ în sensul cuvantului afaceri, ba din potriva, dar aceasta este prea gogonata. Dămbovite Center este o afacere prea dambovrteană Nu o sa vreau sa aplic la bunul dumneăvoastră simț pe care îî aveti cu totii, dar vreau sa va spun ca, înainte de ce a spus domnul antevorb^or, ca acolo sunt 4.500 de locuri de parcare și ar trebui 12.000 ș chiar 4.500 de locuri de parcare 4.500 de vehicule nu știu cum vor aflui și deflui de acolo, puteti sa îmi spuneți dumneavoastră. Nu vad cum am putea sa construim în centrul Bcccreștiului. care și așa este rup în doua, trei blocuri de peste 30 etaje și acesta este apelul meu la bunul simt. Oar hai sa mergem formar manopera asta nici macar nu este bine facuta ș cer domnuiui proaspăt prefect sa faca, ca ș reprezentant al NuvemuluL o verificare la Agenția de Mediu. Ce spune avizul Agenției de Mediu, agenție guvernamental?? Practic ne spune ca acolo nu trebuie aviz de mediu, deci nu avem studiu de impact de nici un fel, al apelor freatice, a ce vreti dcmneăvoastră și noua pentru aceasta mega-constructie și mega-afacere ni se spune, de parca ar fi o casa de P+3, ca apele reziduale și apele pluviale vor fi deversate în canalizare și ca în speta nu ne trebuie aviz de mediu. Va rog, domnule prefect sa o chemati pe aceasta doamna Saceanu, care a semnat acest aviz, sa dea de știre cum s-a putut acest lucru și sa ăspundă în fala noasttă Nu va mai spun

domnule Primar General, și va rog sa nu vă asumați acest proiect, ca și noi avem vina noastră, acolo nu s-a facut nici un fel de studiu de circulație și se spune așa, da domne, sunt 4.500 de locuri de parcare conform unei norme, dar nu ne spune nimeni cum vin mașinile alea acolo și cum pleaca. Pe Știrbei Voda care este blocat, pe Splai sau pe Calea Plevnel, nu se spune. De aceasta ar trebui sa luam și noi masuri domnule Primar General în ograda noastră. Va mulțumesc și propunere pe care o sa 0 fac la punctul respectiv domnule președinte de ședința, PNL va cere vot nominal la acest proiect ca sa vada și bucureștenii cine este pentru, sau împotriva acestui proiect.

Domnul consiiier general Tica Horatiu

Ma bucur ca a venit și domnul Patrașcu în sala și chiar o sa T rugam sa ne spuna cateva cuvinte pe marginea proiectului. Dincolo de celelalte aprecieri, chiar vreau sa II informez pe colegul de la PNL, vad ca s-a schimbat acolo putin optica. Acest proiect a fost initiat T guvernarea Tanceanu. Patru ani guvernarea Tariceanu a susținut acest proiect, daca erati T^|^(^triva de ce nu ati reziliat contractui. Este un parteneriat public-privat al Ministerului DezvoUării, care a fost condus de dumneavoastră. înteleg acum ca noua schimbare de la București, unde a ajuns domnul Chiliman, are vrea sa candideze la Primaria Capitalei peste patru ani, a schimbat putin viziunea. Ca sa T raspund și domnubi Dobrogea de la ECO CIVICA, sa îi multumească dom^uk^i Chiliman pentru acele spatii verzi distruse, pentru ca restituirlle pe Legea 18 T zone verzi, Ti Pepiniera Baneasa și Ti alte zone, au fost facute de domnia sa. Va multumesc.

Domnul consliier general Putcatea Sorin

Deși am sa T raspund direct domnubi Țica, aș vrea sa T informez și pe ceilalți colegi ca ceea ce am ridicat noi ca problematică aici nu tine Ti niciun fel nici de opoirtknlrare, nici de dorința noastra sau a guvernului Tariceanu de a realiza acest proiect. Acea dorința a existat, ea ramane. sa dea dumnezeu guvernul Boc sa o duca la bun sfarșit. Problema pe care noi o ridicam este de legalitate și de avize pe care guvernul Tariceanu nu Ie putea prevedea printr-o hotarare de guvern. Este vorba de un studiu de impact asupra mediului. S-a facut aici vorbrre de cinci etaje sapate sub pamânt și de alte 34 ridicate deasupra pamântului Este vorba de un flux de autovehicule, care nu s-a determinat daca poate fi absorb! de strâzile din jur. Ceea ce am vazut noi ca autorizatie de mediu este pur și simplu o comunicare a Agenției de Mediu catre Damboviță Center, Ti care se spune urmatorul lucru și va informez domnule Primar General ca formularea este urmatoarea: avand Ti vedere ca urmeaza ca acest proiect sa fie supus aprobării fătă autorizatie de mediu va

comunicăm următoarele Cine a decis ca acest proiect să fie supus aprobării-fără autorizație de mediu? Și dacă este normal ca un asemenea proiect, cu un așa mare impact asupra mediului să fie supus aprobării fără autorizație de mediu, vă las pe dumneavoastră să hotărâți Răspunsul a fost dat numai domnului Țica și colegilor, dar în același timp grupul de consilieri PNL vă roagă să votați împotriva acestui proiect. Vă mulțumesc.

Domnul consilier general Murg Călin - președinte de ședință

Este în sală domnul Arhitect Șef

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte, domnule primar inițiai aici era vorba doar de Casa Radio, la vremea respectivă, să facă un parteneriat public - privat și un busines center, aceasta s-a extins în ultimii ani, acum trei - patru ani s-a extins această posibilitate de a se face pe 9 ha. Eu întreb, de ce nu facem un parc de distracții acolo, pe cele 9 ha ? Să rămână partea inițială cum s-a stabilit într-o primă fază, Casa Radio pentru busines center și în spate să facem un parc de distracții, pentru că avem copii, împănat și cu spații verzi cu pomi cum este Praterul în Austria, sau cum sunt și alte parcuri. După părerea mea. mi se pare că nu facem decât să mai creăm o posibilitate de dispută aici în consiliu cu aceste blocuri de treizeci și ceva de etaje. Cu atât mai mult cu cât înțeleg, din expunerile colegilor că nu este nici un aviz de la mediu, de fapt mediul ne face o recomandare că nu este nevoie de avizul lor Atunci ne întrebăm dacă mai avem nevoie de Agenția de Mediu? Sunt niște paradoxuri pe care noi nu le înțelegem și PSD v-a vota împotrivă, aceasta am vrut să vă spun.

Domnul Pătrașcu Gheorghe - Arhitect Șef

Am participat de la începutul inițierii acestui proiect în calitate de director general la Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Proiectul a debutat în 2003, a avut o istorie foarte lungă. Este într-adevăr un proiect de parteneriat public - privat, între Guvernul României și o entitate privată, interesele Guvernului fiind reprezentate de Compania Națională de Investiții. Proiectul inițial avea o dezvoltare ceva mai redusă, însă contractul inițial a fost contestat în momentul schimbării Guvernului, în 2005. în ideea că autoritatea publică câștigă prea puțin. De fapt cam aceasta era esența în acest proiect. în aceste condiții și având în vedere și faptul că investitorul selectat la acea vreme nu demonstra suficienta capacitate în a dezvolta proiectul de îndată așa cum prevedea contractul, s-a trecut la o renegociere. în urma acestor renegocieri și pe baza studiilor economice care s-au făcut, s-a acceptat

această abgradare a proiectului în așa fel încât el sa devină rentabil și prin acest fapt și beneficiul autorității publice a crescut semnificativ, în sensul ca procentul din venituri a fost marit, s-a obtinut o ciadire guvern^m^^rt^^lă. nu mai retin exact dimensiunile. Toate aceste lucruri de fapt sunt evaluate în planul de management. Va asigur ca din punct de vedere strict al legalității contracrtuu^i public - privat și al aprecierilor din punct de vedere economic, ele sunt corecte. Sigur ca este de discutat, poate asupra impacturi asupra zonei, dar avand în vedere ca absolut toate avizele emise legal confirma ca acest proiect se poate realiza nu cred că suntem Ti măsura sa II refuzam fara argumente. Ar fi de făcut câteva comentarii asupra unor afirmații pe care Ie-am auzit. Autoritatea de Mediu a consideaat ca nu este nevoie de studiu de impact, deci este o problema a autorități. Din punct de vedere legal proiectul a îndeplinit condițiîle. Pe de alta parte afirmațille privind impactul asupra solului prin faptul ca se escavează profund, exista studii suficient de fundamentate, Ie-am consuttat care iau masuri în acest sens. De fapt din punct de vedere strict tehnic este un proiect foarte serios, pentru ca în calitate de director în Ministerul Dezvo^ării am avut ca atribuție de a urmarii partea tehnică Din punct de vedere al circulației, exista de asemenea un studiu de trafic care demonstreaaâ ca investita este suportabllă din acest punct de vedere. Sigur, aici ar fi un alt aspect de discutat, în ce măsura autoritate publica centrală, deci un minister, guver^r^Ljl printr-un minister dezvo^a un asemenea proiect pe teritoriul municipiutei București. Poate ca aici ar trebui sa acționam, în sensul ca absolut toate teritorille care țin de administrata centrala înmunCcipiul Bucureștisă fietcecute, așa cum este normal în âdministtarea unitații âdminlstrativ - teritoriale pe care se afla, respectiv municipiul București. Aceasta este o mare problemă care în viitor ar trebui rezolvată, dar avand în vedere ca proiectul a fost lansat în 2003. conform normelor și procedurilor legale de atunci nu vad nici un motiv obiectiv de a refuza acest proiect.

Domnul consliier general Mircea Valentin

Stimați colegi, eu nu înteleg PNL-ul în acest moment, ori este înte© campanie de imagine, ori are mai multe personairtăti. Inteleg ca sunt argumente pro și contra de a vota sau nu acest proiect, dar PNL-ul a sustinut proiectul cand era la guvernare, o lege din 2007 cand era guvernul îariceanu, acum în opoziție gandește cu o alta minte, gandește cu o alta personairtate și cred ca nu este în regula. Aș face un comentariu general legat de înveeșunarea pe PUZ-uri. Stimați colegi și stimați invitați din public, planurile de urbanism aprobate în aceasta sala nu confera drepturi, acest lucru este scris în legee utbanismului și este mentionat în fiecare hotarâre prin care se aproe'âun plan de urbanism. DrepturUe, adica dreptul de a construi efectiv este acordat întetdeauna

de primăriile de sector. La noi daca vine o documentație care are avizele necesare, bune sau reie, acei proiect va trebui sa fie votat. Apropo de Dambovița Center. colegii din PNL vor fi din nou duplicitari fiindca această autorizație de construcție se va elibera, daca se va ajunge pana acolo, de primarul sectorului 1, domnul Chiiiman Dansul iarași o da spre Consiiiul General și nu este In regula. luați-vă raspunderea.

Domnul consiiier general Stan Ion

Domnule președinte vreau sa îi atrag atenția coiegului nostru Valentin ca ți Legea 215 ne da dreptul sa votam pentru, contra sau sa ne abținem. în aceste condiții noi ne-am spus punctul de vedere ți vreau sa va spun ca este un punct de vedere destul de corect. Deci, vom vota împotrivă.

Domnul consiiier general Meran Dan

Vroiam sa îi dau o repiica coieg^ui nostru. Mircea Vaientin. Nu poate domnul primar Chiiiman sa fie decat forțat sa semneze o asemenea autorizație de construcție în masura în care dumneavoastaă de ia PD astazi o sa votați aceasta monstruozitare. Va muițumesc.

Domnul consiiier general Murg Caiin - presedinte de sedinta

Trecem ia primul punct pe ordinea de zi. proiect de hotărâre privind alegerea prețedintelui de țedința a Consiliului General ăl Munîcp)HJh^i BLCLrerti pe perioada 30.03 - 29.06.2009.

Domnul consiiier general Popa Grigore ioan

îî propun pe domnul Caiin Murg.

Domnul consiiier general Murg Caiin - presedinte de sedinta

Mai sunt ți aite propuneri? Daca nu mai sunt aite propuneri va supun ia vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? a voturi, abținerii 0 voturi..

Va muițumesc pentru încredere ți va promit ca nu o sa va dezamăgesc nici în continuare.

Trecem ia urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privind încetarea mandatului de consilier din cadrul Consiliuuii General al Municipiului BLCLrerti al domnului Atanasoaiei Mihai Cristian și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliuuii General al Municip^uiu^i Bucurețli.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? a voturi, abțineri? 1 vot (Budulan P.).

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la armatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consiiier din cadrul Consliiuiui General al Municipiului București al domnului Georgescu Bogdan Cristian și vacantarea unui post de consiiier din cadrul Consliiuiui General al Municipiuiui București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Duta N.), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotararc privind încetarea mandatuiui de consilier din cadrul Con^iiklkii General al Municipiuiui București al doamnei Campurean Mariana și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliuiui General al Muni^ipiilh^i București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarâre privind încetarea mandatuiui de consiiier din cadrul Consiiiuiui General al Municp^ilh^i București al domnuiui Becheanu Mihai Bogdan și vacanta^a unui post de consiiier din cadrul Consiliuiui General al Municipiuiui București.

Cine este pentru? majontate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 1 vot (Mircea V.).

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarâre privind validarea domnuiui Pop Romeo Teodor în funcția de consilier din cadrul Consiliuiui General al Muni^ipiklk^i București.

Rog Comisia de validare sa consutte dosarui

Domnul consiiier general Mircea Valentin

Proces verbal încheiat astazi 30.03.2009 referitor la validarea mandatului de consliier al domnului Pop Romeo Teodor. Având în vedere demisia domnu^i Atanasoaiei Mihai Cristian din funcția de consiiier în cadrul Con^iiaJU^i General al Mudicipiului București, analizaind adresa PD-L nr. 27/27.03.2009 prin care se propune validarea domnu^i Pop Romeo Teodor pe locul ramas vacant. Comisa de validare în temeiul art 33 din Legea nr. 215/2001 privind adminsitr^ța publica locala^, repubiicate, cu modificările și completarile ulterioare constata ca sunt intri^nie condițiile de legalitate pentru validarea mandatului de consilier al domnului Pop Romeo Teodor.

Domnul consilier general Murg Calin - președinte de sedinta

VO supun la vat proiectul de hotOrore privind validarea domnului Pop Romeo Teodor in funcția de consiiier din cadrul Consliuju^i General al Municpiujh^i București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împorrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect a fost adoptat.

Domnul Pop va rag sa depuneti jur'^m^^rtu^l

Domnul Pop Romeo Teodor

"Jur sa respect Constitutia și legile tarii și sa fac, cu buna credință, tot ceea ce sta in puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municlpiului București Așo so imi ajute Dumnezeu!”

Domnul consilier general Murg Calin - presedinte de sedința

Trecem Io următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind validarea doamnei Sitaru Janina in funcția de consilier din cadrul Consiliului Generai ai Municipiuiui București.

Rag Comisia de validare so consutte dosarui.

Domnul consiiier general Mircea Valentin

Proces verbal incheiat astOzi 30.03.2009 referitor io validarea mandatului de consilier al doamnei Sitaru Janino Mireia. AvOnd in vedere demisia doamnei COmpurean Moriono din funcția de consiiier in codrul Conslliului General oi Municipiului București, onalizOnd odreso PSD nr. 66/26.03.2009 prin core se propune validarea doamnei Sitoru Janino Mireia pe locul rOmas vocant, Comisia de validare in temeiul art. 33 din Legea nr. 215/2001 privind adminisroația publica locala, repubiicată, cu modificările și completările ulterioare constata cO sunt întrunite condițiile de legalitate pentru volidareo mandat^ui de consiiier al doamnei Sitar^u Jonina Mirelo.

Domnul consilier general Murg COlin - presedinte de sedinta

Vo spun io vot proiectul de hotOr^^l^e privind validarea doamnei Sitaru Jonina în funcția de consiiier din cadrul Consiliului General ol Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, obtineri? 0 voturi.

Acest proiect o fost adoptat.

Doamna Sitaru vt rog sa depuneți jurOmOntul.

Doamna Sitaru Janina Mirela

hJur sa respect Constituita și legile tarii șist fac, cu buna credință,, tot ceea ce sta în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București. Așa sa îmi ajute Dumnezeu!”

Domnul consilier general Murg Calin - presedinte de sedinta

Trecem Io următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind validarea domnului Popescu Costin Adrian în funcția de consilier din cadrul Consiliului General al MunicipiuM București.

Rog Comisia de volidore sO consutte dosarul

Domnul consliier general Mircea Valentin

Proces verbal încheiat astOzi 30.03.2009 referitor la validarea mandatul de consliier al domnului Popescu Costin Adrian. AvOnd în vedere demisia domnu^i Georgescu Bogdan din funcția de consliier în cadrul Con^liuiu^i Generol al Municp>ujk^i București, onalizOnd adreso PSD nr. 67/26.03.2009 prin care se propune validarea domn^ui Popescu Costin Adrian pe locul rOmas vacant, Comisia de volidore în temeiul art. 33 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publici locali, repubiicarâ, cu modificările ș completările ulterioare constată cO sunt întrun^e condițiile de legoHtate pentru validarea mandatul de consiiier al domnu^i Popescu Costin Adrian

Domnul consliier general Murg Călin - presedinte de sedinta

Vă spun io vot proiectul de hotărâre privind validarea domnukii Popescu Costin Adrian în funcția de consiiier din codrul ConsiiiuM General ol Municipiuni București

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect o fost odoptat.

Domnul Popescu Costin Adrian

"Jur să respect constituit și legile tării și să foc cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București. Așa să îmi ajute Dumnezeu”.

Domnul presedinte de sedinta Murg Călin

Trecem io următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind validarea domnului Badulescu Aurelian in funcția de consilier din cadrul Consiliuuii Generalii Municipiuiui București.

Domnul consilier general Mircea Valentin

Raportul comisiei de validare, proces-verbal încheiat astazi 30 martie 2009 referitor la validarea mandatului de consilier a domnului Badulescu Aureiian. Avand în vedere demisia domnului Becheanu Mihai Bogdan din funcția de consiiier din cadrul Consliiutei General al municipiului București.anaiizând adresa Partidului Noua Generație Creștin Democrat nr. 5/25.03.2009 prin care se propune validarea domnu^i Badulescu Aureiim pe locul ramas vacant. Comisia de validare în temeiul art. 33 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constate ca sunt întrunite condițille de legalitate pentru validarea mandatuuui de consliier a domnului Badulescu Aureiian.

Domnul consliier general Murg Calin - președinte de sedintâ

Va spun la vot proiectul de hotărâre privind validarea domn^ui Badulescu Aureiian în funcția de consiiier din cadrul Consliiutei General al Municipiutei București.

Cine este pentru? majontate de voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acestproiect a fost adoptat

Domnul Badulescu Aureiian

"Jur sa respect constituia ș legile țătii ș sa fac cu buna credința tot ceea ce sta în puterile ș priceperea mea pentru binele locuitorllor Municipiutei București. Așa sa îmi ajute Dumnezeu”.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zii proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 227/2008 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale in Municipiului București, pentru anul 2009.

Cine este pentruiO voturi, impotuvă? 0 voturi, abtineri? măjoritate de voturi.

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

- la ora 15 15 doamna consilier Cosma Maria Roxana a plecat -

Trecem la următorul punct pe ordinea de zii proiect de hotarâre privind stabilirea prețurHor medii ale produseter agricole pentru Municipiul București, pentru anul 2009.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 2 voturi (Voicu Mu Mircea V.).

Acest proiect de hotărâre afost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2009.

Dacă sunt completări la acest punct? Nu sunt.

Cine este pentruîmajoritate de voturi împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi (Nemeș C.. Bâdulescu A., Pârvu C Pop R Popa I,, Chiriș M Mircea V ).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul Societății Comerciale "DELFINCOM" S.A.

Dacă sunt puncte de vedere?

Domnul consilier general Prioteasa Doru

în acest proiect noi avem .... a fost înaintat pentru există o hotărâre judecătorească care ne obligă să dăm o soluție, deci să îl înaintăm nu neapărat ne obligă să îl votăm Recomandarea Comisiei de patrimoniu este să votăm contra pentru că toate aceste spații au fost deja vândute și nu este decât o afacere imobiliară. Părerea mea este că noi putem primi chirii pe terenuri dacă spațiile au fost vândute, sau să le recomand chiar să înainteze o cerere de concesionare a terenurilor ca să avem un venit la buget.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Alte opinii? Nu mai sunt. Este vot de două treimi așa că vă rog să rămâneți cu mâna ridicată mai mult timp, să se poată număra.

Cine este pentru?0 voturi, împotrivă? 47 voturi, abțineri? 2 voturi (Mircea V , Gâf-Deac I.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor situate în Pasajul din Piața Universității pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație decât aceea de locuință, conform profilelor de activitate stabilite, precum și a documentației de organizare a procedurii de licitație publică cu strigare, în vederea închirierii.

Dacă sunt comentarii la acest punct?

Domnul consilier general Prioteasa Doru

De principiu ar trebui sa rezolvam mai repede acest pasaj, problema este ca la proiect au fost recomandate niște funcționalități într^u^n anumit circuit ca sa nu se încurce lumea pe acolo, în picioare Acum vad ca au disparut niște spații motivat sau nu, spațiul central cum ca nu ar fi tehnic posibll sa faca 0 buna ventllație, dar problema este ca s-a lucrat foarte mult asupra împarțirii. Și eu am 0 privire de arhitect, m-am uitat, sunt foarte prost împ^^rțte și sunt câteva funcțiuni care nu au ce cauta acolo Parerea mea este sa ne abținem sau sa votam contra, sa îl mai amanam o țedință ca sa îl clarificăm mai bine pentru ca a fost facuta o împă^fle de catre funcționari, nu a fost facuta o împarțre de catre arhitecți care au proiectat acest spațiu.

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Ca un punct de vedere personal, ma asociez punctului de vedere al domnului Prioteasa ț aț vrea sa^^pațiie vor fi atribuie prin îicitațe dar aț propune ca în comisia de licitație sa fie prezenți ți doi reprezentanți ai Conslii^ui General ca amendament pentru data viitoare.

îî supunem la vot, este tot cu doua treimi, repet este vorba de punctul 17, proiect de hotarâre privind aprobarea ămplasămentelor situate în Pasajul din Piața Univ^r^^tte^ții pe care vor fi amenajate spații cu alta destinație decat aceea de locuința, conform profilelor de activitate stabilite, precum ți a documentației de organizare a procedurii de licitație

publica cu strigare, în vederea închirierii.

Cine este pentru?8 voturi (Meran D., Alexe F., Pote^ațu C., Purtarea S., Grigorescu R., Nițu R., Scarlat H., lovici T.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 38 voturi..

Acest proiect nu a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului situat in Str. Mitropoiit Filaret nr.41    - 41A, sector 4, București din administratea

Adm^ini^^t^^ț.iei Fondului Imobiliar in admin^^rnae^a Direcției Generale de Asistență Sociala a Municipiutei București.

Daca sunt comentarii? Este în sala ți doamna director a Direcției Generale de Asistența Socială, puteți sa îi cereți lamurin.

Domnul consiiier general Prlcteăsa Doru

Aț vrea sa ia cuvantul ți doamna sa vad..... parerea mea este ca

este o clădire cu patru pereți, adica e aproape demolata s-a facut rost de o finanțare pentru, eu ^^iu.... persoane făta adapost. Sa vina sa ia doamna cuvantuk    .•T'\’n

Doamna director Simean Simona

Buna ziua. Mulțumesc pentru prilejul acordat. Este vorba despre 0 clădire auto demolată din sectorul 4. Vă pot pune la dispoziție celor din cemisille careau avizat acest proiect de hotarare, le-au fost prezentate aceste imagini, este vorba de o clădire autodemolată, an de construcție 1910. Motivul pentru care noi dorim sa o luam din administtatea Adminisrrației Fondului Imobiliar în administraeea noastra este pentru a putea participa la o licitație deschisă în cadrul programului operațional sectorial pentru a încerca sa facem acolo un adapost pentru persoanele adulte fara adapost de pe raza municpiuih^i București Singura cerința din partea mini^^^ruu^i este sa facem dovada administrării acestui spațiu pentru a putea fi acordați acești bani. Mulțumesc.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Schimbarea destinației imobil^ui duce la nulitatea hotararii. La punctul 1 dupa în vederea dezvoltării unor servicii sociale, schimbarea destinației clădirii duce la nulitatea hotarârii.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Mai sunt alte amendamente^Nu. Supun la vot amendamentul domnubi Giugula.

Cine este pentru?maJorlrare de voturi împotrivă? 0 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Va supun acum la vot hotarârea în integraiitatea ei. Este tot cu doua treimi, așa ca sa dam posibiiîtatea numararii voturllor.

Cine este pentru?47 voturi împotrivă? 0 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 423/2008 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al MunicipiuM București în Comisia de analiză a dosarelor solicitantilor de spatii cu alta destinație decat aceea de locuința beneficiari ai Legii nr.341/2004.

Va rog sa faceți propuneri, practic era domnul Mihai Atanasoaiei și domnul Dinca. iar domnul Mihai Atanasoaiei a parasit Consliiul Generai, practic se fac alegeri pentru postul ramas liber. Este aceasta formulare pentru ca așa era formulată hotarârea originală. Va rog sa faceți propuneri pentru reprez^^nt^nu^l în aceasta comisie. Aștept propuneule partidelor.

Domnul consilier general Dinca Dumitru

Propun ca din această comise sa facă parte domnul Bădulescu

Aureiim


Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Daca mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt. Este procedură de vot secret. Rog secretariatol tehnic sa faca buletinele de vot. Procedura de vot ramane aceeași, va rog sa barați cu 0 linie numele candidatului pe care nu II doriți.

Pana se fac buletinele de votmergem mai departe.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii C.G.M..B nr. 186/2008 privind însușirea Inventarului bunurilor care    domeniul public al

MunicipiuM București.

Daca sunt puncte de vedere?

Domnul consiiier general Prioteasa Doru

Este vorba de Centrul Gavroche care 0 firma pretinde, Excelsior sau nu știu cum o cheamă, ca este proprietară. Avem o hotarare jud^c^ăor^^isc^ care ne cere suspendarea hotârârii la acest punct, pe perioada judecării proprietării. sa vedem al cui este, sa facem comparate de titlu, pentru ca exista titlu și pentru sectorul 2 de la minister. Se va face o comparate de titluri, deci parerea mea este sa votam sa suspendăm hotararea la acel punct pe perioada procesului, ca sa nu mai avem probleme. Se modifica adresa... Sunt în instanță.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Nu, nu domnule Giugula, este vorba de punctul 20. Pentru punctul 19, se fac buletinele de vot.

Domnul consiiier general Prioteasa Doru

Se scoate dupa inventar, nu înseamni ca s-a schimbat proprietarut Doar Ti inventarul pe care T avem noi. Deci inventarul se judecă în instanță, proprietal:ea se judecă Ti instanța

Domnul presedinte de sedințî Murg Calin

Este doamna Patrașcu Ti sălă, am vazut-o mai devreme.

Domnul consliier general Prioteasa Doru

Avem o hotarare judecătorea^ă ce ne obliga sa facem treaba aceasta așa ca trebuie sa o facem oricum.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai sunt și alte opinii? Nu mai sunt. Am să vă supun acest punct la vot, este un vot de doua treimi Care a fost amendamentul? Stați puțin. Mai formulaii-l 0 data pentru ca acesta este cuprinsul hotar'â^rn efective.

Cine este pentru?

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Se scoate din anexa de la hotararea nr. 186, punctul 1866 care reprezinte..., deci inventarul domeniului public al municipiuiuL

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am sa îmi permit sa va citesc cuprinsul hotarârii: "se aproba scoaterea din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiuiui București a poziției 1866 avand datele de identificare prevazute în anexa care face parte integranta la prezenta hotarâre. Anexa la Hotararea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventaiuiui bunurilor care alcatuiesc domeniul public al MunicipiuM București se modffică corespunzător. Directille din cadrul aparatului de speciaittate al Primarului General vor aduce la îndepiinrre prevederile prezentei hotarâri.” AmendamenUul nu are sens dar daca vreți pot sa va citesc și expunerea de motive sa întelegeti exact despre ce este vorba.

S.C. Bucur Obor SA a adresat Primariei Municipiuiui București o plângere prealabila înregisrrata la Primaria Municipiuiui București cu nr 798009/2009, prin care solicita eliminarea poziției 1866 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiuiui București, însușit de ConsiHul General al Municipiuiui București prin Hotararea 186/ 2008 la care figurează imobilul din șoseaua Colentma nr 6 A, sector 2, Centrul pilot Gavroche protecție socială, sector 2, întrucât acesta se afla în proprietatea privata a societății comerciale. Printre alte documente SC Bucur obor SA invoca titlul de proprietate certificat seria M 08, numarul 0094 emis de Ministerul Comerțuri la data de 28.04.1995. Din prevederile art. 1 din Hotararea de Guvern nr. 339/1999 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului din adminis^rea Ministerului Sanatății în administrarea Ministeruiui Muncii și Protecției Sociale, rezulta ca la acea data Centrul pilot Gavroche era proprietate publica a statuiuL Centrul pilot Gavroche se regasește printl'e instituțille care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministeruiui Muncii și So^ida^tării Sociale pana în anul 2004 cand centrul trece în subordinea Consliiului local sector 2.

Consliiul local sector 2 preia în administrarea ca proprietate a Municipiuiui București și bunurile mobile    ale Centrului, pe

langa teate drepturlle și obligațille acestuia. Dupa șeaaatâ data, Centrul pilot Gavroche nu mai apare în subordinea Ministerutui Avand în vedere toate aceste acte emise de Guvernul României și ținând cont de adresa Primăriei sector 2 nr. 59/3599/7236522288 prin care a transmis bunurlle aflate In adminisrrarea sa și care aparțin domeniului public al Municipiului București, Directia Admin^^tarre Patrimoniu a inclus acest imobil în inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului București. la poziția 1866. Imobilul situat în Șoseaua Colentina, nr. 6 A. sector 2 a facut obiectul dosarului nr. 11696/3/2007 TMB Secția a îV-a Civila. Prin Sentința civila 679/2208 a Curții de Apel București, Secția a VlII-a Contencios Admin^^^r^^^^ și Fiscai, șiprin Decizia definitivă și irevocabllă nr. 2463/2008 a înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Contencios Admlnlstratlv și Fiscal se respinge excepția de nelegaiitate invocata de Consliiul local sector 2, în calitate de reclamant, ca neîntemeiate. Anaiizând raportul de specia^ate al Directiei Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbana - Directia Adminlstrate Patrimoniu și în conformirate cu prevedeiNe Legii 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, actuaiizate, se propune modificarea anexei la Hotararea C.G.M.B. nr. 186/2228 privind însușirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiuiui București. Avand în vedere cele mai sus, va propun proiectul alaturat semnat Primar General Sorin Qprescu Deci acesta este motivul pentru care se modifica anexa la Hotararea C.G.M.B ntl186/2008. Va multumesc.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Ca sa ne clarificam. Ministerul Muncii transferă în âdministrarea

Consliiuiui General, în proprietatea Consliiuiui General o cladire. Ea este renovata de Consliiul Local sector 2 și transformate în centrul pentru copii, Centrul Gavroche. Transn-nterea proprietăiii a fost atacata de Consiiiul local pentru nelegaiitate pentru o chestiune de procedura și a pierdut Consliiul Local sector 2, deci hotararea Consiliuiui nostru este valabllă.hoterâraa de preluare este valabllă în situația în care veti scoate din lista de inventar a domeniuiui public aceasta cladire, nu veti face altceva decat sa dati un argument. SC Bucur SA în fata instanței sa spuna: vedeți nici macar Consliiul General nu-î mai are în inventar, de ce nu îmi dati clădirea, cladire în care s-au facut o serie de investiții de catre Consiliul General și Consliiul local sector 2 Va rog sa nu votați aceasta hotarare

Domnul Secretar General Tudor Toma

Avem o adresa de la Primarul sectorului 2, prin care Primaria sectoruiui 2 ne roaga sa scoatem din inventar pentru ca a fost o eroare a dumnealor cand au comunicat inventarul Deci este solicitarea Primariei sectorului 2. Este la dosarul de hotărâre, la proiect Așa îmi scrie Primarul sectorului 2, daca aveți dumneavoastaă alte informații...

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Domnul Prioteasa va mențineți amendamenlul?

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Eu nu am nici un amenc^^n^enț avem o hotarâre judecătorescaă ce ne amenința ca vom piati daune daca nu o scoatem de pe inventar, nu sa stabliim ca este proprietatea pentru ca va stablii instanța. Doar sa o scoatem de pe inventar pentru ca avem o hotarare juc^e^c^^bmasc^ ce ne obliga și ne amenință cu daune.....

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Daca mai sunt și alte opinii la acest punct?

Am sa supun la vot, este vot de doua treimi așa ca o sa va rog sa mențineți mana ridicata mai mult timp).

Cine este pentru? 25 voturi, împotrivă9 0 voturi, abțineri? 25 voturi (Alexe F.i Anton M., Berbecaru A., Draghici G., Florescu D., Giugula D., Grigorescu R., Meran D., Mihailescu I., Nedelcu C., Nitu R., Nicorescu V., Paduraru A., Popa M., Popescu C., Purcarea S., Rizoiu M., Scarlat H., Sitaru J., Stan I., Tanase I., Țap^^r^G^^I C., Poterașu C., loviciT., Stan N.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecooomici aferenți obiectivului de investiții,.Amenajare saiâ nouă Teatrul Excelsior.

Domnul consliier general Voicu Mihai

Domnule președinte, legat de acest punct pe ordinea de zi la comisie nu s-a prezentat dosaru,, deci nu am avut nicio documenaație și în plus de aceasta avem informații ca amenajarea salii Teatrului Excelsior cadea în sarcina investitorulul. Eu ma mir cum apare aici ca hotarare a noastra pentru amen^^^^^a spatiului atat timp cat era în contracte! cu investitorul

Deci cerem amanarea acestui punct dupa ordinea de zi.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Din nefericire amanarea putea sa o faca doar initiatorul. Ne vom exprima prin vat.... Expunerea de motive a fost semnată cred ca astazi și într-adevăr punctul nu avea cum sa ajungă la comisii.

Domnul consilier general Voicu Mihai

Nu am avut materiale.

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Va supun la vot proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecooomici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare sala noua Teatrul Excelsior”.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal cu detalii de plan urbanistic de detaliu Str. C-tin Noica-Calea Plevnei-Srr. Știrbei Vodă, sector 1, Complex Multifuncțional Urban Dambovița Center.

La acest punct domnul Purcarea a cerut vot nominal Sau domnul Meran a cerut vot nominal? Domnul Meran va mențineți acest .’.. Daca mai sunt ți alte amendamente,completări la acest punct?

Supun lavot cerereadomnolui Meran ca acest punct sa fie votat nominal’.

Cine este pentru? 25 voturi, T^f^<^triva? 27 voturi (Bacaintan G., Badulescu A, Budulan P., Chiriș M., Cruceanu E., Dinca D., Duță N., Fuciu D.i Gaf-Deac I., Gorodea T., lonescu R, Ivașcu T., Mircea V., Murg Ct, Neagu M., Nemeș C., Parvu C., Pop R, Popa G., Prioteasa D., Raicu M., Radoi S., Țica H., Untaru V., Vladan F., Voicu M., lovici T.); abțineri? 0 voturi.

Acest punct nu va fi votat nominal

Va supun la vot proiectul proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal cu detalii de plan urbanistic de detaiiu Str. C-tin Noica-Calea Plevnei-St’ Știrbei Vodă. sector 1, Complex Multifuncțional Urban Dambovița Center,

Cine este pentru? 28 voturi, T^f^i^triva? 23 voturi (Alexe F., Anton M., Berbecaru A, Draghici G., Florescu D., Giugula D., Grigorescu R, Mlhăilescu I., Nedelcu C., Nițu R., Nicorescu V., Paduraru A, Popa M., Popescu C., Purcarea S., Rizoiu M., Sitaru J., Scadat H., Stan I., Stan N’, Tanase I., Tapardel C., Meran D.), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat

- grupul PNL, cu excepția domn^ui consider Scarlat Horia para^^^l^e țedin^^ -

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Av. Mircea Petre nr.16-18, sector 1.

Au sosit buletinele de vot?

Vă propun sa procedam la vot și o scurta pauza de 2 minute. 0 sa va rog sa eliberați sala.

Va rog sa mențineți liniștea.

S-a închis procedura de vot?

Va rog sa reveniți în sala, ca sa putem merge mai departe.

Urmatorul proiect pe ordinea de zi proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal str. Av. Mircea Petre nr.16-18 sector 1.

Rezultatul comisiei de validare. Va rag.

Domnul consiiier general Giugula Doru Mihai

Comis»a de validare, proces-verbal pentru constatarea rezultatului votUui secret prin numirea unui reprezentant al Consliiului General al Mun ic piiuh^i Sucureșt i în Com isia de anal iza a dosarelor sol icitanillor de spații cu alta destinatie beneficiari ai Legii nr. 341/2004.

S-au exprimat un numar de 48 de voturi, voturi anulate niciunul, pentru domnul Sadulescu Aureiian voturi pentru 39, împotrivă 9. Se desemnează ca reprezenaant al Conslii^ui General al Municipiului Sucurești în Comisia de analiza a dosarelor solicitanțllo^ de spații cu alta destinare. Va multumesc

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Comisia este compleaă acum, cei doi consliieri generaii sunt domnul Dinca și domnul Sadulescu Aureiian.

Daca tot domnul Primar General este atât de apropiat cauzei dumneavoasttă, sper ca va numi membrii executivul care sa se alature acestei echipe Din acest moment domnul Primar General are posibli'itatea sa numească oricand membrii exec^u^v^uh^i sa treaca la treaba Va multumesc mult

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal str. Av. Mircea Petre nr.16-18, sector 1.

Cine este pentru? majoi-tt^te de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi,

Acest proiect de hotarare a fost adoptat. t '

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Gheorghe Lazăr nr.8-8A, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Arh. Ion Mincu nr.3, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi,    0 voturi, abțineri?

1 vot (Fuciu Di).

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal modificare PUZ Șos. Petricani-CF Constanța, sector 2, extindere PUZ Șos. Petricani-CF Constanta-Str. Valea Saule, aprobat prin Hotararea C.G.M..B nr.321/2007.

Cine este pentru? 26 voturi, împotîivă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi (Giugula D., Berbecaru A., Draghici G., Popescu C., Popa M., Tapardel C., Sitaru J., Anton M., Paduraru A., Nicorescu V., Nedelcu C., Florescu D.,).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Bd. Expoziției, Str. Av. M. Popișeeanu, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi..

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi pr^<^k»ct de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Bd. Timișoara nr. 14, sector 6.

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotrivă?    1 vot

(Tapardel C), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiett de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Gonstantin Mille nr. 12, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Crinului nr. 6, sector

1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împ^ctr^v^i^? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi,.proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. Nordului nr. 142B, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, impori^ă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Ghe. lonescu Siseștj nr. 129- 133, sector 1

Cine este pentru? majoritate de voturi, rmpotrivă? 0 votur, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Din eroare am sarit punctul 30.

Va supun la vot proiectul cu numarul 30, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Ștefan Holban nr. 36, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, rmpotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Fuciu D.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Va supun la vot proiectul cu numarul 34, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Icoanei nr. 28, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, impori^ă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Christian Tell nr.16, 16B, 18, sector 1

Cine este pentru? majoritate de voturi, T^|^(^1:rivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. București - Ploieștî nr. 107, lot 14, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, TmjDt^^t^i’^a? 0 voturi, abțineri 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. București - Ploiești nr. 107, lot 13, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi împotriva? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Liniștei nr. 37, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi T^f^c^^ri'va? 0 voturi abținen? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Avram lancu nr. 2, sector 2.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Tmf^(^t^ri'va? 0 voturi abținer? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. Chitilei nr. 17, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi abținen? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zii proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal ~0s. Olteniței nr. 208, sector 4.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Berbecaru A., Draghici G.. Giugula D.. Popescu C.. Popa M.. Țapardel C.. Sitaru J.. Anton M.. Paduraru A., Nicorescu V.. Nedelcu C.).

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Occidentului nr.53-55, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 1 vot (Fuciu D.).

Acest proiect de hotarâre a fost adopta.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr. 76, sector 1.

1 vot.


Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri?

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr. 44, sector 1

Cîneeste pentru? majoritate devouTri, împotriva? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Fuciu D.).

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Frigului nr. 18, sector 4.

Cine este pentru?10 voturi, T^i^c^ttriva? 0 voturi, abtineri? 27 voturi (Bacăințan G.. Badulescu A.. Budulan P.. Chiriș M.. Cruceanu E.. Dinca D.. Duta N.. Fuciu D.. Gaf-Deac I.. Gorodea T. lonescu R.. Ivașcu T., Mircea V.. Murg C.. Neagu M.. Nemeș C.. Parvu C.. Pop R.. Popa G.. Prioteasa D.. Raicu M.. Radoi S.. Tica H.. Untaru V.. Vladan F . Voicu M.. Scarlat H.).

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptări

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Isbiceni nr. 117-119), sector 1

Cine este pentru? 13 voturi, ^potriva? 0 voturi, abtineri? 26 voturi (Baca^an G.. Badulescu A.. Budulan P.. Chiriș M.. Cruceanu E.. Dinca D Duta N.. Fuciu D.. Gaf-Deac I Gorodea T lonescu R..


Ivașcu T, Mircea V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Parvu C., Pop R Popa G., Prioteasa D., Raicu M., Radoi S., Țica H., Untaru V., Vladan F Voicu M.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem ia urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Călea Plevnei nr. 138 A, sector 1.

Cine este pentru? 13 votur, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 26 voturi (Bacăințan G., Badulescu A, Budulan P., Chiriș M., Cruceanu E., Dinca D., Duta N., Fuciu D., Gaf-Deac I., Gorodea T, lonescu R, Ivașcu T, Mircea V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Parvu C., Pop R., Popa G., Prioteasa D., Raicu M., Radoi S., Tica H., Untaru V., Vladan F., Voicu M.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Amman nr. 2, sector 1.

Cine este pentru? 13 votur, T^(^(^t;ri'va? 0 voturi, abțineri? 26 voturi (Bacăințan G., Badulescu A, Budulan P., Chiriș M., Cruceanu E., Dinca D., Duta N., Fuciu D., Gaf-Deac I., Gorodea T., lonescu R, Ivașcu T, Mircea V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Parvu C., Pop R, Popa G., Prioteasa D., Raicu M., Radoi S., Tica H., Untaru V., Vladan F., 'Voicu M.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Italiana nr. 18, sector 2

Cine este pentru? 10 voturi, împotrtva? 3 voturi (Mircea V., Radoi S., Fuciu D.), abtineri? 23 voturi (Bacaințan G., Badulescu A, Budulan P., Chiriș M., Cruceanu E., Dinca D., Duta N., Gaf-Deac I., Gorodea T., lonescu R, Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Parvu C., Pop R, Popa G., Prioteasa D., Raicu M., Tica H., Untaru V., Vladan F., Voicu M.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat

Cu aceasta declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului General din data de 30.03.2009.

Ședința s-a încheiat la orele 16.15.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL

Z    AI- MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Mura Călin

X^

/ r ’ x •

\ \ ')

CONSILIERI

Toma Tudor

întocmit.

Verificat

Șef Birou

Redactare Hotăl^£^ri C.G.M.B Perșușaru Mariana

F. Cotrobaș

A. Preoteasa

r ' •

/

51