Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 29.04.2009, oreie 13,00

Ședinte a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primu3ee MuunripiuIui București-tacate au-participat 41 din cei 55 de consilieri generali.

La ședinta au participat urmatorii: domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu, domnul Secretar General al Municipiului București Tudor Toma, domnul Prefect ai Municipiul București Atănasoaei Mihai.

Au fost invitați sa participe urmatorii: directorii din cadrul ăpărătuiui de speciairtate al Primai^uu^i General ai Municipiului București și televiziunea.

La ședința au fost absenți urmatorii: Aiexe Florin Alexandru, Anton Mihaela, Badulescu Aureiian, Boaja Minică, Giugula Mihai Doru, Grigorescu Robert, lonescu Robert Constantin, lovici Victor Teodor, Mihailescu Ion Bogdan, Mircea Valentin, Pop Romeo Teodor, Purcarea Sorin, Tica Horațiu Florin, Untar^u Virgii.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am sa dau citire unor note, Ti atenția Consliiuiui General ai Municipiuiui București.

Prin prezenta, va aducem la cunoștință prevedeiHe Legii nr. 144 /2007 privind în1iințarea, organizarea și func^’țk^r^^^^a Agenției Nationale pentru Integritate, cu privire la deciaratille de avere și de interese pe care aveți obligația sa Ie depuneti.

Potrivit art. 42 din actul normativ sus menționat:

(1)    " DeclaratiUe de avere și de interese se depun Ti termen de 15 zile de ia data numirii sau alegerii Ti funcție ori de ia data începeri activității.

(2)    Persoanele prevazute de iege au obligația sa depuna sau sa actuaiizeze deciaratiile de avere și de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie, pentru anui fiscal anterior.

(3)    Tn termen de cei mult 15 ziie de la data T^c^l^eierii mandatuiui sau a ^^c^c^^^rii ăctivităril1 persoanele prevaz^e de iege au obligația sa depuna o noua dec:l^r^^^^ de avere și de interese."

Potri^tt art. 52 din Legea 1^^007 “nedepunetăa declaratiei de avere și a declăr^țidi de in^j^se Jn'^tei^^enel^ prevaz^e de iege,

constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 100 lei la 500 lei și declararea din oficiu a procedurii de controL”

Colegii mei de la Direcția Asistență Tehnică și Juridică au înmânat astazi această nota precum și un model de dec^l^r^i^ de interese și un model de declarate de avere și v-aș ruga sa Ie completat până la termenele legale.

Prin adresa 1329/29.04. 2009, înregistrata la Direcția Asistenta Tehnică și Juridică a C.G.M.B., domnul Daghie Victor Lucian, proprietar al terenului situat in București,sector 1, str. Padurea Pustinicu, tarlaua 148. lotul 3/2, sesizează faptul ca prin aprobarea PUZ-ului Pădurea Neagra - Padurea Pustnicu a fost afectat dreptul sau de proprietate. De asemenea a semnalat și existența litigiului de pe rolul Tribuna^ui Municipiul București, dosar nr. 24778/2007 și blocarea situației cu privire la gasirea unei variănte alternative în condtțiite în care avizarea PUZ-ului mai sus menționat a încălcat grav dreptul de propri^t^^^.

în continuare, solicita sa se verifice în ce temei legal s-a dispus schimbarea funcțiunii existenle în planul urbanistic zonal Padurea Neagra - Padurea Pustnicu cu privire la parcelele L95/4 și L 95/3 care se aflau pa^i^a în zonele verzi și care actualmenle au regim de P+ 4-8 cu accente de înăltme în condUiUe în care dispc^iUe Ordonanței de Urgența nr. 144/2007 interzic acest lucru.

Prin adresa nr. 1328/29.04.2099 înregistrata la Direcția Asistenta Tehnicâ și Juridică a C.G.Ml.B. Asociata de Proprietari nr. 142 - 148. prin Comt^^uL^I Executiv solicită ConsUMui General al Municipiului București urmatoarele:

1.    Elaborarea unei hotarâri care sa interzică orice activitate destașurata de firme în imobilele de locuințe cu excepta locuințelor de la parter, deoarece:

-    au loc discuții permanenle înEe locatari și cei care lucreaza la firme (în unele cazuri degenerând conflicte);

-    nu respectă hotaranle adunării generale ale proprieta^or, sunt de regula restanțieh la plata obligatllor fata de asociate;

-    nu desfașoară activităii care sunt declarale la registrul comertuluii în unele cazuri practicând prostituta.sau alte actuni care contravin bunurilor moravuri, tacandu-se evaziuni fiscale, deteriorând bunurile proprietale comună;

-    nu participă la contributlle care Ie revin pentru remedierea unor defecțiuni la instalațille de termoficare

2.    Elaborarea unor obligații mai ferme cat și sancțiuni mai severe pentru detținătcoi^ri de animale de companie. Obligata ferma de a ieși în spatiul public cu acestea în lesa și cele necesare ridicarii necesltătilor pe care Ie fac, asigurarea vaccinării, etc. Politia Comunlrarâ sa aplice

sancțiunlle prevazute de hotaraPrin adresa nr. 823624/17.04.2009, înnegurata la Direcția Asistență Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. /264/2/.04.2009, Primarul Sectorului / și Consiliul Local al Sectorului / au formulat piangere prealabila împotriva Hotarârii C.G.M.B. nr. /26/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal cu detalii de Plan Urbanistic de Detaliu Str. C-tin Noica - Str. Calea Plevnei - Str. Știrbei Voda, sector 1, Complex Multifuncțional Urban Dambovita Center.

în motivele plangerilor se mentionșaza ca Hotarârea C.G.M B. nr. 106/2000 contravine Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 105/2005 privind protectia mediului, Legii nr. /22/2007 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 05/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de partenenat public-privat pentru reconversia functionaia a amplasamentului "Centrul Dambovita" și de finalizare a construcțillor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțillor și Turismului pentru semnarea acestuia și a Hotararii C.G.M.B. nr. 66/2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile constructii și amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie.

Avand Tn vedere cele mai sus-mentionate, contestatarii solicita revocarea Hotarârii C.G.M.B. nr. /06/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal cu detalii de Plan Urbanistic de Detaliu Str. C-tin Noica -Str. Calea Plevnei - Str. Știrbei Voda, sector /, Complex Multifunctional Urban Dambovita Center.

Prin adresa nr. 822707//4.04.0009, 1^6915^313 la Direcția Asistenta Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. /240//6.04.2009, Institutia Prefectului Municipiului București informeaza Consiliul General al Municipiului București ca a maintet Tribunalul București, Sectia Contencios Administrativ - Fiscal o cerere de chemare Tn judecata a C.G.M.B. Tn vederea anularii Hotararii C.G.M.B. nr. 374/2008 privind aprobarea numarului maxim de autorizatii de taxi pe teritoriul Municipiului București și abrogarea art. / și art. 2 din Hotarârea C.G.M.B. nr. 0//2C^C^83. Actiunea a fost introdusa Tn temeiul art. 3 alin. (/) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, T^nti^c^^t actul administrativ a fost adoptat cu T^c^c^lc^^r^^^ dispozitiilor legale Tn vigoare, iar Consiliul General al Municipiului București nu a dat curs solicitarilor Institutiei Prefectului Municipiului București Tn exercitarea controlului de legalitate, procedura necontencioasă Tn conformitate cu art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, Hotarârea C.G.M.B. nr. 374/2008 privind aprobarea numarului maxim de auțdazațikde taxi pe teritoriul Municipiului București și abrogarea art. / și ar)(2^din^^^^^rea C.G.M.B. nr 0//2008

Prin prezenta va aducem la cunoștința ca grupul de protest Anticorupție cu sediul in strada lonescu Petre, nr. 5, bl. X 19, ap. 28, București, afirma faptul ca spațiile cu alta destinatie au fost atribuite cu incalcarea Legii nr. 341, defavorizand revolufionarii. Grupul contesta numirea domnului Dinca Dumitru prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 49/2009 In Comisia de analiza a dosarelor solicitantilor de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, beneficiari ai Legii nr. 341/2004 precum și faptul ca nu a fost luata in considerare propunerea grupului. De asemenea se specifica faptul ca Hotarârea C.G.M.B. nr. 95/2004 nu a fost pusa in aplicare.

Prin adresa nr. 42803/27.04.2009 inregistrata la Directa Asistenta Tehnica și Juridica sub nr. 1315/2009 domnul consilier juridic Ivancu lonel din cadrul Aparatului Permanent al C.G.M.B. ne aduce la cunoștinta ca prin sentinta civila nr. 3460/09.12.2008 a Tribunalului București, pronuntata in dosarul nr. 42803/3/2008, ramasa definitiva și irevocabila prin respingerea recursului la data de 23.04.2009, instanta admite cererea formulata de catre Consiliul Local al sectorului 1 și hotaraște suspendarea Hotararii C.G.M.B. nr. 321/29.10.2008 privind modificarea și completarea anexei la Hotarârea C.G.M.B. nr. 154/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia" Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa și canalizare", precum șia drumurilor aferente ansamblului de locuinte "Henri Coanda", sector 1 și abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr. 174/15.04.2008 și a Hotararii C.G.M.B. nr. 280/29.05.2008.

Prin adresa nr. 824730/24.04.2009, înregistrata la Directa Asistenta Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 1314/28.04.2009, Institutia Prefectului Municipiului București a formulat nota de sesizare prin care solicita reanalizarea Hotararii C.G.M.B. nr. 88/2009 privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București in Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București și abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr. 80/2008.

Contestatarul arata ca Hotarârea C.G.M.B. nr. 88/2009 prevede numirea in Conslliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București a trei persoane, dintre care una nu are calitatea de consilier general in cadrul Consiliului General al Municipiului București, deși prin actul constitutiv al Clubului Sportiv Municipal se instituie obligatia nominalizarii in Consiliul Administrativ al acestuia doar a persoanelor care au calitatea de consilieri generaii.

Avand in vedere cele sus-mentonate, contestatarul solicita reanalizarea Hotararii C.G.M.B. nr. 88/2009, in vederea reformularii continutului sau normativ. Facem precizarea ca proiectul de hotarâre privind modificarea Hotararii C-^'M.fr. nr. 88/2009 se afla pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

Prin adresa nr 37767/ 99.02.2009 înregistrata la Directia Asistenta Tehnica ș Juridica cu nr. 1316/2009, domnul consilier juridic Ivancu lonel din cadrul Aparatului Permanent al C.G.M.B. ne aduce la cunoștinta ca prin sentinta civila nr. 3714/2008 a Tribunalu! București pronuntata in dosarul 27767I3>20(^^^^ ramasa definitiva și irevocabila prin respingerea recursului la data de 13.04.2009, instanta respinge actiunea formulata de către Prefectul Municipiului București împotriva Hotararii Consiliului General al Municipiului București nr. 281/2008 privind modificarea Hotararii C.G.M.B. 116/1997 cu privire la vanzarea unor apartamente finalizate prin aplicarea Hotararii de Guvern 449/1991.

Prin adresele nr. 823084115.04.0099, 823586117.04.0099 și 823653/21.04.0099, inregistrate la Directia Asistenta Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 1248/16.04.2009, 1265/21.04.2009 și 1292/24.04.2009, Primaria Sectorului 1 și Consiliul Local al Sectorului 1 formuleaza plangere prealabila impotriva Hotararii C.G.M.B. nr. 130/2009 privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului București a unor sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala și pentru sustinerea proiectelor de infrastructura ce necesita cofinantare locala pe anul 2009, aprobata in ședinta Consiliului General al Municipiului București din data de ^^^Og.

Contestatarii considera ca hotarârea mentionata mai sus este lovita de nulitate absoluta, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare. Astfel, conform dispozitiilor imperative ale art. 33 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 273/2006, cota de 15% din procentul de 11% din impozitul pe venit se repartizează de catre C.G.M.B. „pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala și pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala". Aceștia considera ca C.G.M.B. a repartizat aceasta cota in mod discretionar și fara a tine cont de amploarea proiectelor de infrastructura și de dezvoltare care sunt cofinantate de la bugetul fiecarui sector al municipiului București, fiind alocata intreaga suma sectoarelor 2-6, fara a aloca nimic sectorului 1.

Avand in vedere cele mai sus-mentionate, contestatarii solicita revocarea Hotararii C.G.M.B. nr. 130/2009 privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului București a unor sume defalcate din impozitul pe venit și adoptarea unei hotarari conforme prevederilor legale, in termen de 5 zile lucr^^re de la data revocarii.

Prin adresa nr. 8^193/22.04.2009, înregistrată la Directia Asistenta Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 1298/24.04.2009.

Asociația Umanistă Română a formulat plângere prealabilă împotriva Hotarârii C.G.M.B nr. 58/2006 privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Calea 13 Septembrie - Str. Izvor, sector 5 - Ansamblul Arhitectural Catedrala Mantuîrii Neamului.

In motivele plangerii se menționează ca Pianul Urbanistic Zonal Calea 13 Septembrie - Str. Izvor, sector 5 - Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului este ilegal și neconsrituțioăal, pentru urmatoarele motive: a fost adoptat în baza unui act neconstituiional, și anume O.U.G. nr. 19/2005 aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 261/2005; O.U.G. nr. 19/2005 încalcă art. 136 alin. (2) din Constituia Romaniei care prevede ca: „Prop^ret^^ti^a publica este garantată și ocrotita prin lege și aparține statuai sau unitațllor administrativ-teritoriale”; O.U.G. nr. 19/200)5 încălca art. 136 alin. (4) din Constituia Romaniei care prevede ca: „Bunurile proprietate publica sunt inâlienâblle în cond^ille legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori insti^u^ilC^r publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea ele pot fi date în folo^sinite gratula instituțiilor de utilitate publică”. Contestata^Jl consideră ca terenul de 11 ha, proprietate publică, în valoare de peste 200 milioane euro, nu poate fiacordat în proprietate Bisericii Ortodoxe Romane, care nu este nici regie autonoma, nici instituție de stat. De asemenea, terenul nu poate fi înstrăinat, din cauza existenței revendicărilor din partea foștilor proprietar, ca urmare a aplicarii prevederiior Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica ș regimul juridic al acesteia coroborate cu art. 4 din litlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeni'lle proprietătii ș justiției, precum și unele masuri adiacente.

Avand în vedere cele mai sus-menționate, cont^^sit^^^i'n solicita revocarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 58/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea 13 Septembrie - Str. Izvor, sector 5 - Ans^m^t)kjl Arhit^^cti^^^l Câtedraia Mantuirii Neâmului.

In sala sunt prezenti în acest moment 39 de consliieri generai..

Doâmneior și domnllor consliieri supun la vot procesul verbal al ședintei ordinare a Ccnsiiiului General al Municipiului București din data de 13.04.2009

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

imit câteva cereri de luări de


supune atenției proiectul ordinei


Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009. înainte de a vă cuvânt, am șă vi le citesc și am să le supun votului Prima cerere de

luare de cuvânt este de la Asociația Salvați Bucureștiul, prin reprezentantul acestei asociații domnul Nicușor Dan care solicita sa vorbeasca trei minute în fața Consiliului General al Municipiului București, înainte de discutarea punctelor 4 - 32, adica înainte de PUZ-uri Va supun la vot cererea domnul Nicușor Dan de a lua cuvantul înainte de punctele 4 - 32 referitoare la PUZ-uri.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Fuciu D., Gaf-Deac î.).

Domnul Nicușor Dan, sper sa fiȘ în sala, va veȘ putea exprima în fața Consiliului General al Municipiului București, înainte de punctul 4.

De asemenea mai avem o cerere din partea Asociației București prin domnul Binescu Alexandru care dorește sa ia cuvantul în fața Consiliului General al Municipiului București, timp de trei minute, înainte de punctele 4-32 înainne de PUZ-uri.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, âbține^? 2 voturi (Fuciu D., Gaf-Deac î.).

Domnul Binescu Dan sper sa fiți în sala, va veți putea exprima în fața Consiliului General al Municipiului București, mainne de punctul 4.

O alta cerere de luare de cuvant din partea domnului Doru Braia care face aceasta solicitare de a se exprima în fața Consiliului General al Municipiului București pe teme privind urbanismul capitalei.

Va propun sa vorbeasca tot înainte de punctele referitoare la PUZ-uri.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abține^i'? 1 vot (Prioteasa D.).

Domnul Doru Braia veȘ putea s0 luaȘ cuvantul maintea punctului 4.

înainte de a va supune ordinea de zi la vot, aveȘ un proiect în fața dumneavoastră, aș vrea s0 știu daca sunt amendamente sau completari la ordinea de zi propusa.

Domnul consilier general Dinca Dumitru

Aș dori ca pe ordinea de zi de astazi sa introduceți și rubrica interpelari pentru ca au aparut probleme deosebit de importante care trebuie discutate în fața Consiliului și nu în birou sau la intrarea în Primarie.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Mai sunt alte amendamente la ordinea de zi propusa? Nu.

Supun la vot propunerea domnului Dinca Dumitru, ca pe primul punct pe ordinea de zi sau practi^-foamte de a intra pe ordinea de zi sa existe punctul interpelari.Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Deci ordinea de zi va conține punctul interpelări la început

Am sa va supun votului ordinea de zi ața cum a fost ea amendata și completata.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Ordinea de zi a fost adoptata.

Domnul consilier general Dinca Dumitru

Domnule Primar, domnule președinte, domnule Prefect, domnilor consilieri, domnilor cetațeni din public, înainte de a începe aceasta interpelare vreau sa fac o precizare de bun simț Eu cand m-am nascut, m-am nascut om, nu am fost nici consilier municipal, nu am avut nicio alta funcție, de aceea vreau sa va spun ca în urma unor analize pe care îe-am facut am ajuns la concluzia ca dumneavoastră, toȘ consilierii, indiferent de culoarea politica, sunteȘ colegii mei și daca acceptați și termenul de prietenii mei eu va mulțumesc anticipat. Sa nu va mire ț sa nu îi mire nici pe colegii mei din grupul POL - PNG daca în anumite situați nu voi vota sau voi fi împotriva unor decizii pe care Consiliul General îe va lua.

Voi începe aceasta interpelare cu cateva lucruri pe care îe supun atenției dumneavoastră. Eu consider ca onor Consiliul General al Municipiului Bucurețti are ți sarcini ți atribuții pentru rezolvarea unor probleme ce țin de ordinea publica. Am ramas oripilat de felul în care am vazut ca ordinea publica se exercita în capitala de catre Poliția Romana ți de catre BGS care a devenit o super organizație para militara. Nu am crezut niciodată ca organele poliției romane pot sprijini o societate comerciala, cum vreți dumneavoastra sa îi spuneți pentru a produce nu ordine, ci dezordine De aceea supun atenției comisiei pentru ordine publica din Consiliul General sa ia atitudine, sa analizeze, sa cheme factorii de raspundere din polițe cu care sa analizeze activitatea de ordine publica pe teritoriul capitalei ți fac o propunere domnilor colegi în condițiile în care se va constata ca organe ale poliței romane indiferent la orice nivel sunt, sunt parte într-un act de dezordine în capitala, sa fie demiți iar nu mutaț într-un serviciu sau pe o funcție superioara. Am încheiat acest punct.

Punctul numarul doi îî constituie comisia pentru analizarea dosarelor revoluționarilor. Vreau sa spun ca aceasta comisie este formata din doi consilieri ți trei salariati care fac parte din executivul primariei. Daca eu împreuna cțc^țegul meu care suntem consilieri vrem sa facem treaba, domnule pritflir.    nu vor sa ne

sprijine pentru a rezolva aceasta problema care trenează de 20 de ani. Cred ca nu este greșit sa amintesc ca atât doamna de la patrimoniu cat și doamna directoare Nastase încearca prin tel de tel de subterfugii sa î^fpi^<dice punerea în aplicare a acestei legi pe care nu am tacut-o eu, nu aȘ tacut-o dumneavoastră, a tacut-o Parlamentul Romaniei. Și daca nu avem capacitatea sa înteleggm ca o lege buna ori rea trebuie respectată și pusa în aplicare, atunci menirea noastră aici și menirea noastra de cetațeni cu drept de vot nu mai are nicio valoare

Domnllor colegi, ma adresez dumneavoasfră în speranța ca voi ti înteleg. Solicit modificarea titulaturii acestei comisii, din comisia pentru verificarea dosarelor așa cum este ea stipulata în Hotărârea C.G.M.B nr 242 în Comisia pentru apli^^i^^a Legii nr. 341, din Primaria Capitalei. Daca vreș ca sa spun și motivul, este ca Legea nr. 341 nu contera numai acel amarat de drept de spașiu comercial, mai contera șialte drepturi la care cred ca are acces orice revolușionar care are o diplomă, care are un certificat care îi conferă aceasta calitate.

Punctul numarul trei. Eu îmi dgsfașor activitarea înfrrunul din sectoarele capitalei ca simplu inspector. Din netedare pentru mine și acum va rog sa ma credeși ca nu vorbesc doar în calitate de consilier, vorbesc într-o tripla calitate. Sunt consiiier general, sunt președintele Consiiiului Moral al revolușiei și sunt președintele Romaniei Civice. De aceea îmi permit sa tac aceasta interpelare In cadrul acestui liceu unde eu îmi destașor activitatea înR-o alta institușil, este un haos total. Directoarea școlii a permis deschiderea unui chioșc care nu știu daca și dansa are oarece interese și permite elevilor sa tumeze pentru a cumpăra catea. Daca mergeși și va uitași în acel liceu va apuca groaza.

Pe mine m-a apucat groaza Eu nu pot ca............ a sectc^r^uU^i 4 pentru

ca eu nu pot sa accept sub nicio forma în urma sacrificiului celor care în 1989 au crezut ca pot sa dea urași atara din sa ma confrunt cu asemenea probleme. Sa vad copii de varsta copiilor mei care tumează și se îmbrățișelaă înfr-ur mod indecent în cadrul acestui liceu. In momentul în care am venit aici în aceasta calitate, am crezut și am tost convins ca exista un plan de dezvottare al capitalei pe mai mulși ani. Acest proiect de dezvotare al capitalei nu există, motiv pentru care solicit ConsiiiUjU^i Generai, P-lmarului General precum și tuturor organelor abilitate sa contribuie la un plan de dezvo^are al capitalei de lunga durata, sa taca acest lucru pentru ca nu ca vreau eu, este necesar Este necesar sa știm ca exista un centru istoric, ca exista ciadiri care sunt protejate din punct de vedere istoric, ca exista ciadir^i cu arhitectură pe care nu o întâlnești decât în marile capitale europene. De aceea consider ca Certl^u^l Istoric al capitalei precum și toate zonele pe care Consiiiul General le va desemna ca -patrimoniu istoric și cultural sa tie toate zonele capitalei unde vine unul și altul care nici nu ma interesează ce interes au ș încep sa construiască 'n neștire fara nici un fel de discernământ.

protejate. Nu


De asemenea, solicit Consliiului General sa dea 0 hotarâre pentru protejarea tuturor parcurilor, gradinllor precum și a tuturor locurilor de agrement de interes public.

Este nevoie ca in capitala Romaniei copii noștri, parinții noștri, noi înșine sa putem ieși sa ne relaxam și sa ne destindem. Înca un lucru pe care aș vrea sa ÎI aduc in atenția dumn^a^v^c^c^^^râ este acela de a reuși sa transformăm Bucureștiul intr-o capitala turistică la fel ca toate celelatte capitale europene. Noi nu avem deocamdată atracții care sa suscite interesul cetățenNor straini sa vina sa vada biserici, monumente de arhitectului, sa vada monum^^nl construite chiar și moderne dar nu in centrul capitalei ci undeva la periferie. Daca se poate Panteiimon, IMGB, Drumul Taberei și așa mai departe. În centrul capitalei nu mai trebuie sa existe acest kitsch care este alcatuît din monumentele istorice și construciii noi care strica aspectul Bucureștiu^l și ÎI transformă din fostul Micul Paris îr^l^-^o șandrama de tip est european. De aceea domnule Primar am rugaminlea la dumreavoasrrâ sa acordai tot sprijinul necesar departamentuiui de turism pentru a promova toate edificille care prezinta interes atat pentru cetațenii Romaniei cat și pentru cetațenii din Europa și nu numai. Aceasaa a fost interpelarea pe care am facut-o astazi și aș dori sa nu ma obligați sa trec de partea celor care vor un București curat, un București verde, un București care sa nu mai fie la discreția celor care vor sa faca bani pe spinarea bucureșteanului.

Domnul consliier general Gat - Deac loan

Domnule Primar Generai, in ședința trecută daca imi amintesc bine, domnul consliier general Fuciu v-a solicrtat sa primim toti cei 55 consilieri generaii o situație cu procesele in care Consliiul General este implicat și cu cea mai mare condescendenaă vreau sa va multumesc ca i-ati dat domn^uk^i consliier Fuciu acest dosar. Aceasaa era singura rugaminte sa rugați DATJ-ul sa ne dati și noua situația la zi cu toate procesele.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Aș vrea sa va spun ca sunt trimise pe e-mall la toti consiiierii pentru ca nu au avut timp sa vina pe suport scris. Deci va rog sa va verificați e-mall-ul și daca veți constata spre surprinderea dumneavoanrtă ca am dreptate atunci toate lucrurile vor intra in normai MultumescDomnul consilier general Gaf Deac loan

Fac parte din generația care iși verifică e-maH-urile de 7 - 8 orl pe zi și nu este pe e-mall.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Eu va cred și va ințeleg in aceiași timp pentru ca ș eu am facut parte din generata care verificau de 20 de ori, nu aveam e-mall atunci, verificam altceva.

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Domnul Dinca ia un moment dat ati propus modificarea titulaturii comisiei pentru revoluționari. Trebui facut un proiect in acest sens.

Domnul consliier generat Fuciu Daniel

Domnule președinle de ședinta am luat act de rugamineea pe care i-ati fâcut-o domnului Dinca sa fie mai scurt. Ați facut o rugâminte nepotrivită. In calitatea pe care o avem, avem voie sa vorbim cat este cazul daca este necesar pana măine dimineață, iar daca domnia dumneavoastaă nu puteți suporta lăsați funcția altuia. Va multumesc

Domnul pres^c^^^e de sedinta Murg Calin

L-am rugat pe domnul Dinca sa ne faca și scris mățe^ialul ca sa putem ințelege mai bine.

Domnul consliier general Fuciu Daniel

Domnule președinte de ședinta va rog sa nu ma intrerupeți

Domnul pres^dnil de sedinta Murg Calin

Sa da, domnule Fuciu ca de aceea sunt președinte de ședința ca sa pot sa coordonez ăccăstă ședinta. V-am raspuns imediat, I-am rugat pe domnul Dinca sa iși scrie materialul ca sa il putem intelege

Domnul consliier general Fuciu Daniel

Nu sunteți din acest motiv președinte de ședința. Sunteti informat in mod greșit. Studiai legea pentru a vedea pentru ce sunteți.

Domnule Primar General va multumesc    in nume

personal și in numele coleglor mei care inca nu pot sa beneficieze de prompitudinea și compele^e servicillor Primariei Municipiului București și ale Con^liuju^î General al Municipiul București, dar vreau sa va informez și sa va citesc din raportul pe care I-am primit astazi pentru a fi informat dumneavoastaă de catre noi și nu de catre unii care sunt convins ca nu au acest interes de a aă informa corect, de aceea aștept ca și dumneavoastaă organigrama. Sunt convins ea dupa noua organigramă von\fi informai foarte coțect.Așddar va citesc exact ceea

ce Direcția Juridică prin domnul director Adrian lordache trimite catre Direcția de Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. pentru a-mi parveni, din materialul pe care I-am luat. „ Urmare adresei dumneavoastra înregistrata cu numarul...., prin care solicitati sa se raspunda la interpelarea domnului consilier Fuciu va înaintam situatia scrisa raportat în perioada anilor 2008-2009 de cand am fost angajați. Vâ transmitem cele solicitate atat în format electronic cat și în copie xerox." Copie xerox este ca sa folosim limba romana 0 impolitete la adresa ei. Copia este copia, iar Xerox este compania care produce copiatoare.

Domnule Primar General aflu cu surprindere ca anumiti angajati ai institutiei își bat joc în continuare de domnia voastra și își bat joc în continuare de noi. Vreau sa va rog sa dispuneti masurile disciplinare și sa ma luati parte la aceasta chestiune informandu-ma ca atunci cand veti convoca Comisia de Disciplina sa vin și sa dau note scrise cu privire la aceste chestiuni. Este intolerabil ca functionarii primariei sa raspunda cu indolenta și pana la urma ingratitudine atat Primarului General cat și Consiliului General. Multumesc.

în al doilea rand am aflat cu surprindere din surse evident publice care umbla pe doua picioare prin primaria noastra ca acum cateva luni am votat la recomandarea dumneavoastra și bine am facut, PUZ-ul cu privire la construcția monumentului Holocaustului. Aceasta chestiune am aflat ca este în urmatoarea situatie: este blocat dat fiind faptul ca anumiti functionari, este vorba despre alti functionari, nu despre cei de la Directia Juridica își transmit corespondențe probabil sentimentale și uita atat ceea ce Primarul General a cerut cat și ceea ce Consiliul General a dispus ca aceasta lucrare ca pana la urma ce face? Pune în valoare recunoștinta Romaniei și a Bucureștiului fata de victimele acestei atrocitati și nu sunt putine. Monumentul Holocaustului care ar trebui sa se afle aici în imediata apropiere a Primariei am înteles ca se blocheaza dat fiind faptul ca nu știu ce avize nu sunt înca eliberate de ALPAB Vreau sa va rog ca pana la ședinta urmatoare sa dispuneti acestor colegi, dar va rog sa nu dispuneti foarte urgent, adica sa nu îi stresam, sa elibereze, sa continue aceasta procedura sa transmita catre comisia de mediu posibilitatea eiiberarii acestor avize.

Am aflat de altfel ca președintele Romaniei se va afla în îsrael într-o saptamana sau doua și va fi interpelat pe aceasta tema Cred ca este rușinos pentru Consiliul General și pentru Primarul General ca sa nu știm cu exactitate ce se întampla atunci cand hotarâm anumite lucruri și nimeni sa nu raspunda.

A treia chestiune. Vreau sa va rog ca beneficiind de data aceasta de dispozitiile legii sa cereti atat    în calitate de Primar

General cat și domnul consili<ș generaPpreședinte de ședinta Murg

RATB-ului și RADET-ului rapoartele pe anul 2008 „in extenso" spre a fi trimise și studiate de catre toți consilierii generali, inclusiv de catre mine.

în alta ordine de idei vreau sa va informez ca constatand faptul ca comisia privind întampinarlle proprietarilor cu exproprierile, comisia pe Legea nr. 33 fiind 0 comisie de împachetat fum, am decis ca nu are rost sa fac parte din ea și mi-am dat demisia acum doua saptamani, informez Consiliul General pe aceasta cale sa trimită înlocuitoru. Mulțumesc.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule Primar, domnule președinte, domnilor colegi, trei probleme. Domnule primar așa cum am mai discutat cu dumneavoastra știți ca am ramas datori cu 0 modificare de hotarare privind activitatea de taximetrie din București, am discutat inclusiv astazi, urmeaza ca dumneavoastra prin aparatul propriu sa propuneți un proiect de hotarare în ședinia ordinara în care sa fie modificat fara acordul asociaților profesionale pentru ca dam posibilitatea unor asociații care nu au reprezentativitate juridică, nici personalitate juridica sa atace în instania și de multe ori sa caștige anumite hotarari pe care îe dam noi, asta ar fi un prim punct, de fapt sunt și reprezentanți ai taximetriștilor aici în sala

Aî doilea punct ar fi ca aflam din ce în ce mai des de la TV sau din mass-media ca, Comisia tehnica de circulație din cadrul Primariei Municipiului București se substituie Comisiei de circulație a Consiliului General și are sau vă propun niște iniiiative care nu au fost discutate cu noi. Fiind structura politica din primarie respectiv Comisia de transporturi din cadrul Consiliului General cred ca ar trebui sa fim informaii de iniiiativele acestei comisii tehnice, respectiv de domnul comisar lana,nu știu daca mai este la comisia tehnica șef, ș am înieles ca vrea sa interzica începand de duminica accesul în zona în care se lucreaza la Pasajul Basarab și pe niște drumuri adiacente acestei zone. Mi se pare o soluiie care este destul de discutabila, ca sa nu spun inconfortabila pentru bucureșteni. Cred ca cel mai indicat ar fi ca acești constructori care se ocupa de aceasta lucrare sa gaseasca alte soluiii de finalizare în termen și în grafic a acestor lucrari, respectiv sa lucreze în week-end-uri, seara, noaptea, nu știu mi se pare nedrept ca într-un București și așa supraaglomerat sa-î mai gatuim și sa cream ambuteiaje suplimentare și aș vrea sa ia nota Comisia tehnica de circulație, ca trebuie sa aiba întai avizul Comisiei de transporturi din cadrul Consiliului General al Municipiului București indiferent daca pune și un indicator sau presemnalizare. De asemenea pot sa va mai spun ca au aparut în București semnalizau care cu o zi în urma nu erau și te trezești în situaiia ca te oprește agentul de circulaiie și îii ia și puncte și permisul sau îii da și amenda, respectiv it^tf^r^^-la stanga, interzis la dreapta. Cred ca orice modificare sau orice in^t^aHva pe care o are Comisia tehnică de circulație sa facă și 0 prezentare Comisiei de transporturi Ca să nu va mar spun ca ar trebui totuși sa discutam și acest lucru. Nor plecam de aici de la ședintele de consiliu, avem interzis sa mergem spre Universitate, cred ca ar trebui totuși sa faca o excepiie „cu excepția riveranllor’’ ma refer cei care suntem consilieri și cei care lucrează în primărie. In alta ordine de idei referitor la apăratul dumne^^k^c^^stn de lucru din primărie am aici la ultima poziție a PUZ-ului de la punctul 32 de pe ordinea de zi documentația privind Brezoianu. Vreau sa va spun domnule Primar că ar trebui sa ÎI da^i afară pe acest domn care ne-a prezentat o schiță, o documentație care nu este ăcruaiizată, respectiv astăzi suntem în dără de 29.04.2009 și avem aici o schita cu documentație din 17 mai 2oo7. Mi se pare că din 17 mai 2oo7 pșnâ în 29.o4.2009 s-ar fi putut întâmplă multe în această zonă. Nu este o schită actuaiizată și am senzația din ce în ce măi des că ănumîte lucruri nise bagă pe găt, dacă Ie halim că pelicani, Ie halim și Ie votăm în necunoștinăă de cauză. Nu în ultimul rănd aș vrea să menționez că mi se pare un lucru.... și cm avut o discuție și cu reprezentanții ONG - urilor de aici, cred că am găsit soluția cea mai delicată, dănșii să ne prezinte și noi să luăm act de ceea ce vor dănșii în același rănd și de ceea ce

considerăm noi ca și consiiieri generaii, am găsit o variantă care .......

vedeți că nu mai este balamucul cu acele pancarte și vreau să vă spun că grupul consliienlor PSD în momentul în care se vor vota PUZ-urlle vă vota în cunoștință de cauză șicu responsăbliitate

Domnul consliier general Nedelcu Costel

Domnule Primar General, domnule președinte de ședintă, stimați coleg, cu toții suntem preocupaii de problemele pe care le-ar putea avea capitala în cazul unui seism destul de puternic și v-am văzut și pe dumneăvoasttă în destule intervenții destul de îngriiorat cu ce s-ar putea înnâmplă cu orașul nostru în cazul unui seism extrem de puternic pe care eu de fapt conform celui mai bun seismolog romăn care este în viată ar fi treburt să fi apărut dar natura pămantu^i este greu de cunoscut în ^regime și se pare că situară dramatică se mai amănă, dar această ne-ar oferi nouă o posibliteie pentru că știu că aveți un program în caz de dezastru seismic, să avem în vedere pentru locurile care apartin domeni^ui public să construim un hotel pentru cei care ar trebui să Ie consoiidăm prin lege clădiriie ăflăte cu bulină roșie. Mă găndesc că dacă se amănă dezcstuul pentru cătivc ani ne dă posibl^aiea să salvăm măcar căteva clădiri care adăposiesc căteva mii de oameni. Este o idee, lumea este foarte înghionti, a fost foarte multă panică la ultimul cutremur și ă fost de dimensiuni foarte mici dar știm ce panică a produs în toctă tora.    ■

Domnule Primar General sunt lucruri care cu costuri foarte mici produc efecte foarte mari și ar fi bine nu numai pentru imaginea noastra, dar ș pentru cetățenii Bucur^șt^iuLir îmi permit sa va readuc aminte ca pornind de la frumosul Pasaj de la Universitate sa avem in vedere refacerea intreguliji trotuar care este departe de trotuarul unui centru de capitala europeană și nu cred ca sunt costuri așa de mari ca sa ii putem realiza și am intregi 0 imagine cu adevarat frumoasă pentru centrul Bucureștiuiui.

De asemenea, aici in centrul Bucureștiuiui ianga Spitalul Coitea care și acesta este in restaurare și sper ca va avea o imagine foarte frumoasă s-a amenaaat un parculeț care a fost proiectat foarte frumos, dar arata jainic fata de costurile care au fost introduse acoio. Nu s-a ținut cont ca un soi vegetal tasează diferit și au fost puse piacile și subtirele direct pe soi și s-au spart, efectiv este compromisa o iucrare. Nici acoio unde s-a turnat beton pentru susținerea acestor pi aci și este nu granit din ace ia cu grad de crista nn^ate care crapa foarte ușoo i a efort. Jumatate din pi aci sunt compromise și sunt sigur ca intr-un an de zi ie va aparea ba itoacă. Ce i care a facut acea i ucrare, din punctu I meu de vedere și cred ca sunteți de acord cu mine, trebuie sa faca i ucrarea. sa o refaca i a termenii proiectai,, a itfe I inseamnă ca am introdus bani degeaba ș nu numai ca am pierdut banii, dar am distrus un i oc, in i oc sa infrumusețăm ÎI facem mai urat decât era inainte Nu este o treabă atat de greu de rezoivat. Avem imaginea trotuarelor din jurul bisericii Sf. Gheorghe care este ia nivei european, te simți ca ia Miiano, dar va rog aici trebuie facut, am mai spus și aite dati cu privire ia amplasarea unor toalete pubiice ia mariie inter^^^ctiiL acolo pute a urina.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consiiier general președinte de ședință, doamnelor și domnilor consiiieri generaii. Sunt cateva chestiuni ridicate in interpeiari pe care aș dori sa Ie iamuresc in acest moment și voi incepe cu domnul consilier general Fuciu și am sa ii spun ca are dreptate. Și eu am vazut raportu,, am inceccat sa prind cateva iamuriri din ei, nu am putut, l-am dat mapoi. A mai venit inca o data și I-am dat din nou inapoi. Forma care v-a parveni dumneavoasraă nu am mai vazut-o, cred ca este cea completă.

în iegatură cu parculețul pe care prin aprobarea Con^iiiuk^i am aprobat Monumenuul Hoiocausrului. Nimeni nu mi-a vorbt ia momentul respectiv dupa aprobarea Consiliul Genera,, nu mi-a aratat pianuriie de dezvo^are a monumenuului și niciodata nu a fost vorba de taierea ceior 32 de copaci de acoio. primam^a- reaetie a fost sa iși revizuiască mai aies ca nu era vorba de monurn^ntulîn sine șl era vorba de zone Imediat inco^rutătoare sa iși revizuic^sș^t^, rugămintea către arhitect să

revizuiască acea zonă și sa lase acești copaci în deplina liniște dendrologică. Din pacate am constatat ca presiunile au început de la Ambasada Romaniei în America și au continuat cu ambasadele din Israel, de la Moskova, de la Sankt Petersburg și așa mai departe. în urma acestei chestiuni s-a iscat o problema de discuție generala. leri domnul ambasador al Romaniei din Statele Unite mi-a adresat 21 de faxuri cu rugamintea sa renunțam la acești pomi. Nu este de vina ALPAB-ul domnule consilier general, nu este de vina nici macar Direcția de Mediu care a spus cinstit, domnule Primar General suntem în pozitia de a nu respecta legea. Tot ieri dupa amiaza și azi dimineata prin bunavointa consilierilor generali care au fost informați în comisia de mediu am gasit soluța sa scoatem acei copaci și sa îi așezam în alta parte iar lucrarile sa poată sa înceapa de îndata, dupa ce se plantează 100 de copaci în Parcul îzvor. Așa consideram ca este moral, nimeni nu a pus bete în roate construirii acestui monument, de aceea aș vrea sa va spun ca Primarul General al capitalei care în acest moment sunt eu, am fost nevoit sa readuc aminte domnului ambasador al îsraelului în Romania, domnului ministru al culturii ca în luna septembrie dupa cum știți exista o sarbatoare a poporului israelian legata de acest lucru. Va asigur ca este probabil ca una din interpelarile anticipate de dumneavoastra în îsrael sa fi reprezentat acest motiv........

în legatura cu, comisia de care vorbea domnul consilier general Dinca. Domnule consilier general vreau sa va informez respectuos ca acea comisie, daca titlul este cel de care dumneavoastra vorbeati, probabil ca este o scapare, este pentru rezolvarea problemelor. Aș vrea însa sa întelegeți un lucru, timp de 19 ani acestor oameni nu îi s-a repartizat absolut nimic. întinderea însa, domnule consilier, catre rezolvarea tuturor drepturilor prevazute de lege, așa cum scrie în Legea 341, eu va spun deschis și îe-am spus și lor, consider ca în acest moment este imposibil. Aș vrea sa nu extindem acest lucru, aceasta comisie a plecat din forma ei pentru acordarea de spatii comerciale. Problema, domnule consilier general este alta și anume care sa fie prioritatile în cadrul unei îîste, care respectuos va spun ca nu știu de unde a aparut, am gasit-o gata facuta. Am considerat și consider în continuare ca prezenta dumneavoastra în aceasta comisie va aduce echilibru pentru ca de la prima vedere se vede ca nu pot fi satisfacute toate cererile. S-au adunat acolo doua sute de oameni, pe lista. Discuțiile sepoartd din punct de vedere al prioritatilor, deci mai mult la nivel moral daca vreti, iar posibilitatea noastra imediata este de aproape patruzeci și ceva de spatii. De ce? Putem sa discutam pana maine dimineata. Cred ca este normal ca sa primeasca un contur foarte clar, nu o tușa aceasta lista, sa înceapa sa fie repartizate sRtnle și pe masura ce lucrurile merg înainte sa putem sa ne apropiem câtrhai mult de rezolvarea lor. Sunt

absolut de acord cu dumneavoastră căi sunt; încă mii de oameni în București care poartă titlul de erou al revoluției, eto. și care nu și-au cerut, sau nu și-au primit nicio data drepturile pe care statul, poporul le-a acceptat pentru danșii. Eu cred ca daca este ceva la nivel tehnic, pe calea diab^ukjh putem sa rezolvam problemele acestea. Nu cred ca cineva, în timpii de astazi sa mai puna piciorul pe frână.

Domnul Nedelcu, eu am un compendiu despre ce ați spus dumne^r^v^(^;asrm acolo, pentru ca m-a preocupat și pe mine. Acele dale așezate acolo de douazeci de centimern și de optsprezece centimern se cheama pasul japonez. A existat o persoana la ALPAB care, cand am întrebat de ce s-a întamplat așa cum spuneați dumneavoastră, mi-a spus ca este pasul japonez numarul doi. I-am vorbit despre pasul japonez numarul trei și I-am dat afara pentru ca e magar. Dar acesta saracul nu avea nici o vina. Pentru mine este important, am trecut și eu acolo, știu despre ce este vorba. Mai greu o sa fie cu toaletele ecologice și aș vrea sa va spun ca în urma unui studiu aprofundat facut de speciaiiști și prezentat mie la patruzeci de folosințe ale acestor toalete compoziția urinei are foarte mult amoniac și ele put. Pentru acest lucru, pentru ca ele sa nu mai puta am început discuțiile cu responsabilul care vine de undeva din istor'i^, despre cum ar trebui sa arate toaletele ecologice în București. Eu sper ca în aceasta vara sa avem în București toalete ecologice ne-puțtoare. Nu aș vrea sa știți ce razboaie de a surda se poarta în jurul acestor toalete. A venit un cretin cu trei neuroni în cap, unul în cap, unul în cur, unul în picior care mi-a spus foarte clar este nevoie de PUD,

în legatua cu întreruperea circulației, vorbim de Orhideelor. Da, se închide circulația, dar se închide exact în termenii care ați spus dumoeavoasrrâ domnule consiiier generai. Vineri dupa-amiaaă de ț mai, sambătă și duminid în așa fel încât sa pot sa fac patrunderea cu firele care însoțesc o coloană. De luni se circulă. S-ar putea sa fi uitat ceva, daca am uitat îmi cer scuze.

Domnul pres^dm! de sedinta Murg Calin

Rapoartele RATB, RADET, este propunerea domr^uk^i Fuciu

Domnul Primar General Sorin Mircea Dprescu

Da, nu cred ca este o problemă. Și eu la fel ca și domnul consilier general Fuciu aștept cu mult interes sa va spuneți parerea despre noua organigramă. S-ar putea sa existe o emulație colectivă. Va mulțumesc.

Domnul presedinee de segintăMurg Calin

Trecem la primul punct' pe    de zi, proiect de hotarare

pentru modificarea HotaF^r^riș^G^J ariBS/ZQos pnvînd numireareprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de AdminisOaatie al Regiei Autonome de Transport București și abrogarea HCGMB nr.151/2004.

Este un vot de persoană, v-a fi vot secret. Procedura rămâne aceeași vă rog să barați cu o linie numele candidatului pe care nu îl doriți. Rog grupurile politice sa faca propunerile

Domnul consliier general Stan Ion

Din partea PSD îl propun pe domnul Adrian Campurean.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Mai sunt și alte propuneri? Nu. 0 sa rog secreterlatul tehnic sa pregatească buletinele de vot.

Trecem la urmatoral punct pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii CGMB nr. 88/2009 privind numirea a trei consiiieh din cadrul Consiiiutei General ai Municipikikii București în ConslHul Adminisraativ al Clubuk^i Sportiv Municipal București și abrogarea Hotararii CGMB nr. 80/2008.

Rog grupurile politice s0 faca propunerile.

Doamna consliier general Popa Maria

Din partea grupuri PSD domnul Stan Ion

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Mai sunt și alte propuneri? Nu. O sa rog secretariatal tehnic s0 pregatească buletinele de vot.

Va propun o pauza de cinci minute.

Supun la vot ca, Comisia de numarare și Comisia de validare sa fie aceeași.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 2 voturi (Fuciu D.. Scadat H.), abțineri? 1 vot (Meran D.).

Comisia de numărare și Comisia de validare va fi aceeași.

Domnul consliier general Poterasu Cornel Constantin

Proces-verbal al Comisiei de valid^r^^. încheiat azi 29.04.2009 pentru constatarea rezultat^ui voturi secret privind numirea unui reprezentant al Con^likjhji General al Municipiul București în ConsiHul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București S-au exprimat un număr de 41 voturi Voturi anulate 1. Pentru domnul Campurean Adrian, voturi pentr^-39 șr^pt împotrivă.

Ca atare se desemnează ca reprezentant al Consliiutei General al Municipiul București în Consiliul de AdminisUație ai Regiei Autonome de Transport București domnul Câmpurean Adrian.

Proces-verbal al Comisiei de validare, încheiat azi 29.04.2009 pentru constaaarea rezultatuiui votului secret privind numirea unui reprezenaant al Consliiului General al Municipiutei București Ti Consiliul Administaativ al Cluburi Sportiv municipal București S-au exprimat un numar de 41 voturi. Voturi anulate 2. Pentru domnulStan lon, voturi pentru 39 și niciun vot împotriva.

Ca atare se desemnează ca reprezentant al Consliiu^i General al Munlcipiuiui București Ti Consiiiul Administeativ al Cluburi Sportiv municipal Bucur^^ștti domnul Stan Ion.

- la ora 14.50 domnul consliier general Florescu Dragoș a parasit sala de ședință -

Domnul presedinte de sedintă Murg Calin

Treeem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CGMB nr.306/2008 privind aprobarea participării municipiului București în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in București

Amendameree?

Doamna consliier general Nemes Carmen lonela

Avand Tn vedere ca textul modificator este aproape identic eu textul modifieat propun modificarea dispozitivuiui hotararii astfel ,,Art 1: se abroga anexele 1 și 2 prevazute la art. 2 șiart. 3 din Hotararea C.G.M.B. nr 306/2008 Art. 2: se aproba Actul Constitutiv și Statutul Asoeiației pentru Promovarea și Dezvoltarea Tu^i^m^u^^i Ti București, conform anexelor 1 ș 2 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3: eelelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr. 306/2008 raman neschimbate. Art. 4: direetiile din cadrul aparatuu^i de speciaiitate al Primarului General și Asociația pentru Promovaitea și Dezvoltarea Turism^ui Tn București vor aduce la îndepllnire prevederile prezentei hotarari.

Ti textul hotarârii modificatoare trebuia sa se precizeze ca anexele sunt modificate și nu art. 2 din hotararea veche.

Domnul președinte de ședință Murg Calin

Mai sunt amendamente la acest proiect de hotărâre?

Supun la vot amendamentul propus de doamna consilier Carmen Nemeș.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 1 vot (Fuciu D.).

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea lui, așa cum a fost modificat.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 2 voturi (Fuciu D., Sitaru J.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

- la ora 15.00 domnul consilier general Fuciu Daniel a parasit sala de ședinta -

Am avut cateva cereri de luari de cuvant cu care ati fost de acord.

Domnul Doru Braia

Domnule Primar General, domnule președinte de ședința, doamnelor și domnilor consilieri generali, iertata-mi fie în primul rand tinuta în care apar în fata dumneavoastra dar ma aflam la cumparat castraveti într-o piata dezafectata abuziv. 0 piata în care ne-am petrecut cu totii copilaria mult mai sanatoasa decat astazi, piata Obor. Am venit alarmat fiind de grupul civic București caruia îi aparțin, pentru ca astazi este înca o zi hotaratoare pentru orașul în care din strabuni ma gasesc și eu cu familia mea. Nu știu cati dintre dumneavoastră își au radacinile adanci în viata acestui oraș, dar noi cei care am respirat o vreme un București mult mai civilizat suntem de-a dreptul împietriți sa vedem, sa confirmam ca Bucureștiul nostru are cea mai scazuta calitate a vieții dintre capitalele europene. Sigur ca nu este de cateva luni, ba aș putea spune ca a existat chiar un puseu optimist, nu demult, dar a fost doar un puseu. Am aici o lista de aprobari ce vi se solicita a unor întreprinzatori care nu au absolut nimic de-a face cu Bucureștiul. Sunt niște întreprinzatori care au furat bani din banci romanești, sau banci americane și transforma zgarie norii din orașul nostru în adevarate mașini de spalat bani. Am venit în fata domniilor voastre pentru ca acest organism a fost impasibil în fata atitudinii mele, atat pe strada, cat și la televizor și a dat cu o condamnabila larghete aprobari unor proiecte care ne mutileaza estetica campului vizual. Am aici o lista și mai sunt nenumarate obiective care va solicită suplimentari de-a dreptul catastrofale.Nu am auzit în niCc

pooiție ? .domniilor voastre, sau a

O)~~


z

specialiștilor Primăriei ce se întâmplă daca un mastodont de 20, 25 etaje intră in tangaj fara sa iși distruga structura dar pe o raza de sute de metrii de jur imprejur monumente istorice vor cadea prada hraparelii unor mafioți ordinari. Nu va faceți instrumentele acestor oameni pentru ca exista un Dumnezeu și v-a aratat de cateva ori care este puterea lui. AȘ vazut odioasa clădiie de langa Catedrala Sf. losif a fost oprita Ș va garantez doamnelor și domnilar ca atat timp cat eu și alȘi ca mine vom trai asemenea proiecte in orașul nostru nu vor aparea ș de ar fi sa ne punem trotil. Va garantez insa ca Dumnezeu ne ajuta așa cum ne-a ajutat și la Catedrala Sf. losif. De asemenea, cu privire la acel obiectiv, va solicit dupa ce aveți și o hotarare a instanțelor judecatorești sa cereți imediat executivului Primariei sa impuna demontarea de urgenȘa a unui schelaj metalic de douazeci și unu de etaje care continua sa fie un mare pericol in zona. Și in incheiere va rag sa ii daȘ scutire cateva ore Primarului General de a raspunde juramantului lui Hipocrate, el fiind unicul medic pe acest pamant in care pacientul Doru Braia are incredere ș voi avea nevoie de dansul in zilele urmatoare. Va mulȘjmesc.

Domnul Nicusor Dan - Ao^tia Salvati Bucurestiul

In primul rand colegul meu Alexandru Binescu de la AsociaȘa București nu mai este in sala a trebuit sa piece de urgenȘa la serviciu și daca imi permiteȘ sa vorbesc eu doua minute in locul lui. Referitor la Brezoianu aveȘ aici punctul 32 așa cum il am și eu, pe ultima pagina scrie ca s-au constat niște inexactitaș cand a fost dezbaterea publica acum doua luni, ele urmau sa fie remediate. Din pacate nu ni se prezinta harta, la pagina șase este numai o mica parte din ce ar fi trebuit sa fie planșa, eu nu știu ce conȘne planșa, nu știu daca s-au remediat sau nu și ar fi trebuit dupa parerea mea, ca noua planșa cu inexacțițațiie corectare sa fie repusa in dezbatere publica. Legat de legalitate din nou este aceeași observaȘe, conform Hotararii 66/2006 ar fi trebuit sa fie cel puȘn 420 de locuri de parcare și sunt numai 240. înȘeleg ca nu a venit inca avizul de la Ministerul Culturii, in arice caz in aceste foi nu exista. Acestea toate au fost chestiuni de legalitate. Asupra oportunițații vreau sa va spun cum ar fi traficul pe Brezoianu daca vor fi inca cinci sute de mașini in fiecare zi pe sttada aceasta. Aceasta a fast chestiunea legata de Brezoianu.

Eu vreau sa ma refer la PUZ-urile din zonele protejate. Dumneavoastra ați facut un lucru foarte bun in urma cu doua luni, ati aprobat studiile de cartare pentru douasprezece zone protejate din București, Bucureștiul are 98 de zone protejate. Printr-o munca a UniversitaȘi de Arhitectura pentru douasprezece din aceste 98 de zone s-a luat imobil cu imobil și s-a spus a^Ețsrsepoate demola, acesta nu se poate, cum este firesc. DumneavoastrăaȘztorobat acest studiu și va

sugerez sa continuați această muncă pentru celelalte 76 de zone protejate. Eu o să mă refer la aproximativ zece PUZ-un, PUZ Calea Moșilor, proiectul numărul 5, se cere suplimentaeea CUT^uk^i de la 2,5 la 5. Proiectul numărul 6, lancu de Hunedoara se cere suplim^^ntian^a CUT-ului de la 2 la 8 și înălțimea de la 13 la 70, adica regulamentul zonei protejate făcut de un colectiv de speciaiiști sugerează ca în aceasta zona sa fie 13 metrii, toți vecinii au 13 metri și aici se cere să aprobam 70 metrii. Punctul 8, Str. Vulturilor la fel înăllimea de la 10 la 45, nu este zonă protejată dar este o zonă istorică a Bucureștiului. Punctul 14 Str. Sevastopoi, zonă protejată Occiden^lui, înăltimea de la 10 la 16,5. Punctul 15 un CUT de lă 1,3 la 2,98. Punctul 16, punctul 26, punctul 31 și punctul 32 de care am vorbit deja. Arhitectol Șef al Londrei a venit acum două luni la București și a spus că trebuie să stopați haosul urbanistic din acest oraș că nu se mai poate cu aceste PUZ-uri. Ce se întâmplă? Sunt niște oameni care cumpără niște terenuri, construiesc mai înall decat toți vecinii lor și în acest fel dacă vine un turist în București nu mai ai unde să II plimbi, acesta este rezultatul

De asemenea, va aduc aminte că mulți dintre dumn^a^'^c^îastm ați semnat prin Pactul pentru București că veți limita acest urbanism derogatoriu, adică aceste PUZ-uri prin care se modifică înăltimea ș densitatea. V-aș invita, dacă aveți curiozitatea să vedeți ce spun oamenii pe site-ul Primărie,, sunt șase persoane care scriu la punctul 6 B-dul lancu de Hunedoara, sunt opiniile oamenllor, să vedeți ce spun despre cum arată Bucureștiul Eu în numele Asociatiei Salvați Bucureștiul vă solicit să nu votati aceste PUZ-uri.

I

Domnul presedinte de sedintă Murg Călin

îrecem la următonjl punct pe ordinea de zi, proîect de hotăaâre privînd aprobata planuiui urbanistic zonal Str. Mușetești ^.29, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Tanase G.), abțineri? 3 voturi (Poterașu C., Nițu R., Meran D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Ttecem la următouul punct pe ordinea de zi, proiect de hotătâre privînd aprobata planuiui urbonistic zonal Calea Moșitor ^.86, sector 3.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 15 voturi (Berbecauu A, Drăghici A., Meran D., Nedelcu C., Nițu R., Nicorescu V., Păduraru A., Popa M., Popescu A., Rizoiu M., Scarlat H., Stan I. Tanase G , Tapa^del C., Sitar^u J.. ), abțineri? 19 voturi (Poterașu C., Stan N., Băcăințan I., Budulan P., Chiriș M., CosmaR., Cruceanu E., Dincă D.,

Gorodea T., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Parvu C., Popa G., Prioteasa D., Raicu M., Toma V., Viadan F ).

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Bd. lancu de Hunedoara nr.48, sector 1.

Cine este pentru? 25 voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 11 voturi (Berbecaru A, Draghici A., Nedelcu C., Nicorescu V., Paduraru A, Popa M., Popescu A, Rizoiu M., Sitaru J., Stan I., Tapardel C.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind apr^c^t^^rn^a planu^^i urbamstic zonal Str.Drumul Marin Dracea nr.80-86, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă'? 0 voturi, abtineri? 5 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterașu C., Tanase I., Nitu R).

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privînd aprobarea planuri urbamstic zonal st^r-V<ultur^i^r nr.95A-97-99-Str. Voinicului nr.1-5-7-9, sector 3.

Cine este pentru? 28 voturi, împot^vă? 0 voturi, abtineri? 6 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterașu C., Tanase I., Nitu R, Stan N ).

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privînd aprobarea planuri urbamstic zonal Sti". Wittîng nr.5, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă'? 0 voturi, abtineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planuu^i urbamstîc zonal Șos. Chitliei nr.16, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă7 0 voturi, abtineri? 5 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterașu C., Tanase I., Nitu R).

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe    zi, proiect de hotarâre

privind aprobarea planuri urbanIsttczonaf Str. Sabinelor nr.87,

sector 5
Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri"? 5 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterațu C., Tănase I., Nitu R.).

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planuri urbanistic zonal Str. Cuțitul de Argint nr.2, sector 4 și Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9, sector 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 1 vot (Gaf-Deac I.), abținea? 4 voturi (Stan N., Meran D., Tanase I., Poterațu C.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Maior Alexandre Campeanu nr.4-6-8A-8, sector 1 - modificare PUZ str. Maior Alexandre Campeanu, sector 1, aprobat prin HCGMB nr.278/2005.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 5 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterațu C., Tanase I., Nițu R.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privînd aprobarea plan^h^i urbanst^k zonal Str. Sevastopol nr.16, sector 1.

Cine este pentru? 21voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi.

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privmd aprobarea planuri urbanst^k zonal Str. Teodosie Rudeanu nr.66A, sector 1.

Cine este pentru? 22 voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 15 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterațu C., Tanase I., Nițț R, Draghici A,, Nedelcu C., Paduraru A, Popa M., Popescu A, Rizoiua M., Sitaru J., Stan I., Tapardel C., Nicorescu V.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privînd aprobarea planuri urbanst^k zonal Str. Preot Vasile Lucadu nr.17-19, sector 3.

Cine este pentru? 21 voturi, împotriva? 5 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterațu C., Tanase I., Nițț R.), abțineri? 10 voturi (Nedelcu C., Nicorescu V., Popa M., Popescu A,, Rizoiu M., Stan I , Sitaru J., Tapardel C., Paduraru A


Acest proiect de hotarare ni


Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea pla^uHn urbanistic zonal Str. Natației nr.52-54, sector 1

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 5 voturi(Meran D., Scarlat H., Poterașu C., Tanase I., Nitu R.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privînd aprobarea planului urbamstcc zonal Sti*. Tiparnrtei nr.105-111, sector 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, ^^f^c^t^i^^Vâ? 0 voturi, abțineri? 5 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterașu C., Tanase I., Nitu R.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planuri urbamstic zonal Șos. Buc^ue^^t^ipl^lc^ie^ti nr.170, sector 1.

Cine este pentru? 0 vaturi, Tnfoc^tțl\^£^? 0 voturi, abtineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planuri urbanistic zonal Str. Zagazuk^i nr.4, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, imp©^^'? 0 voturi, abtineri? 5 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterașu C., Tanase I., Nitu R..

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planuri urbamstic zonal Str. Ion Garbea nr.26, sector 5.

Cine este pentru? 21 voturi, împptrivăa 9 voturi (Berbecaru A., Draghici A., Nedelcu C., Nicorescu V., Popa M., PopescuA., Rizoiu Me Stan I., Sitaru J., Tapardel C.), abtineri? 6 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterașu C., Tanase I., Nitu R,, Stan N.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planuri urbamstic zonal Drumul Manastirea Govora nr.24-28, sector 6.

Cine este pentru? 11 voturi, impo^ă? 0 voturi, abtineri? 26 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterașu C., Tanase I., Nitu R, Bacaintan I., Budulan P., Chiriș M., Cosma R.,(4y-eeanu E., Dinca D., Duta L., Gaf-Deac I., Gorodea T., Ivașcu "(ȚKLurg C., Neagu M., Nemeș C.,

Parvu C., Popa G., Prioteasa D., Raicu M , Rădoi S., Toma V., Vladan F., Voicu M.)..

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Drumul la Roșu, sector 6.

Cine este pentru? 0 voturi, împotriva? 3 voturi (Poterașu C., Meran D., Scarlat H.), abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planuri urbanistic zonal Str. Drumul Regimentul nr.89-93, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, impotriva? 1 vot (Gorodea T.), abtineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planuri urbamstic zonal Str. Ștefan Holban nr.20-30, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, impotriva? 0 voturi, abtineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privînd aprobarea planuri urbanistic zonal Str. Temișana nr.14 și nr.36-38, sector 1.

Cine este pentru? 4 voturi (Stan N., Scarlat H., Poterașu C., Meran.), impotriva? 10 voturi(Berbecâru A, Draghici A, Nedelcu C., Nicorescu V., Popa M., Popescu A, Rizoiu M., Sitaru J., Stan I., Tapardel C.), abtineri? 21 voturi.

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planuri urbanistic zonal Str. Doamnei nr.7-9, sector 3.

Cine este pentru? 0 voturi, impotriva? 1 vot (Gorodea T.), abtineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului ur^ai^^tic: zoșnl Șos. Colentîna-Șos. Banu Andronacee-Șos. Colentina rtr.^1, sector 2.

Cine este pentru? 20 voturi, împotrivă? 14 voturi (Berbecaru A., Draghici A., Nedelcu C., Nicorescu V., Popa M., Popescu A., Rizoiu M., Sitaru J., Stan I., Țapardel C., Meran D., Stan N., Tanase I., Poterașu C.) abtineri? 2 voturi (Scarlat H., Nitu R.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Drumul Padurea Pustnicu nr.87-91 și nr.93, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, împottlvă? 10 voturi (Duta L., Gorodea S., Nedelcu C., Nicorescu V., Popa M., Popescu A., Rizoiu M., Sitaru J., Stan I., Țapardel C. ), abtineri? 25 voturi.

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre priyind aprobarea planukh urba^s^c zonal $os. lancukii nr.90, sector 2.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 1 vot (Gorodea T.), abtineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privînd aprobarea planuri urbamstic zonal Str. Sfinții Voievozi nr.5, sector 1.

Cine este pentru? 4 voturi (Parvu C., Neagu M., Chiriș M., ....), împotrlvă? 10 voturi (Berbecaru A., Nedelcu C., Nicorescu V., Popa M., Popescu A., Rizoiu M., Sitaru J., Stan I., Tapardel C., Gorodea T), abtineri? 20 voturi.

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planuk^i urbanîstic zonal Str. Ion Brezoianu nr.23-25, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, împot^vă,? 17 voturi (Berbecaru A, Draghici A., Nedelcu C., Nicorescu V., Popa M., Popescu A., Rizoiu M., Sitaru J., Stan I., Tapardel C., Paduraru A., Meran D., Scarlat H., Poterașu C., Gorodea T., Prioteasa D., Vladan F.), abtineri? 19 voturi.

Acest proiect de hokCu aceasta declar închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului General din data de 29.04.2009.

Ședința s-a încheiat la orele 15.30.


întocmit > n M. Anghel (jlltibJJ A. Preoteasa I>/

O


Verificat Șef Birou

Redactare Hotărâri C.G.M.B Per^riaru Mariana

28