Proces-verbal

încheiat In ședința ordinara a Consiliului General ai Municipiului București din data

de 27 mai 2009, oreie 13,00

Ședinaa a avut ioc în saia de consiliu de ia etajul III din clădirea Primăriei Municipiul București, ia care au participat 55 de consilieri generaii

La ședinta au participat următorii domnul Secretar General Tudor Toma, domnul Mihai Cristian Atân^s^c^c^es^L Prefectul Municipi^ui

_ București__

Au fost lnvitatisaapartecîpedlre^r1i ^apa^ațu^tțr--pfGp^nu ai ai Primarului General presa și teieviziunea

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am sa dau citire unor note în atenția consiiierilor generaii

Prin adresa nr 2909/6/22.05.2099 în^ec|istțață ia Direcția Asistență Tehnică și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 1582/25.05.2009 Aparatul Permanent de Lucru ai C.G.M.B. ne înștiințează ca Tribuna^l București, sectia a -IX- a Contencios Adminisraativ șiFiscal, în dosarul nr. 16886/3/2009, a dispus suspendarea Hotarârii C.G.M.B. nr 130/13.04.2009 privind repartizarea ia bugetele sectoarelor municipiuiui București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare. pentru sustinerea programe^r de dezvoltare iocaia pe anui 2009.

___De asemenea.în adresa se mentionează ca potrivit soiutiei

consemnaee în condica deprezeraă așeainȚeî din darade-es05.2OHO, instanța “suspendă executarea Hotarârii C.G M B nr 130/13,04.2009 pana ia pronunțarea instanței de fond”

Prin adresele nr. 825961/29.04 0099, 82578^/2^9)0^^4.2099 înregistrate ia Directa Asistență Tehnica și Juridica a C.G.M B. sub nr, 1360/30.04.2009. 1361/30.04.2009 Asociata Saivați Bucureștiul și Fundația Eco - Civica au formulat piangere preaiabilâ, prin care soiida ConsliiuM General ai Municipiuik^i București următoarele

- revocarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 106/30.03.2009 privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal cu Detaiii Pian Urbanistic de Detaliu str. Constantin Noica - str Caiea Pievnei - str. Știrbei Voda, sector Complex Muitifunctional Urban Dambovtța Center deoarece contravine OUG nr. 195/2005 privind piFtectia mediului (completată cu OUG nr 114/2007);    /

-    Planul Urbanistic Zonal propus contravine Legii nr 122/2007 pentru aprobarea OUG nr 95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dambovița' și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Minist^r^uk^i Transporturilor, Construciiilor și Turismului pentru semnarea acesteia;

-    Modificarea nivelului apei panzei freatice,

-    Planul Urbanistic Zonal propus contravine Hotararii C.G.MB nr 66/2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile construciii și amenajări aprobate pe teritoriul Munictipiuju^i București

Prin adresa nr. 826699/04.05.2099 înreglsrrață la Direcția Asistența Tehnică și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 1396/05.05.2009 S.C. Plastidrum S.R.L. a formulat plangere prealabllă, prin care solicita Consiii^ui General al Municipiului București urmatoarele:

-    punerea în aplicare a deciziei civile nr. 2197/13.10.2088, irevocabllă, a Curtiide Apel București - Secția a Vlll^a Contencios Admin^^tati^^ și Fiscal prin care s-a constatat nelegahtatea docLmențațlilo^ de atribuire precum ș a procedurilor de achizîție derulate conform acestora, privind atribuirea contractelor de prestau servicii avand ca obiect gestionarea și intreținerea semnaiizării orizontale și verticale de pe străzile aflate in administratea Primariei Muni^ipiLlkîl București - pachetele 1 - 5 și 7.

De asemenea, in adresa se menționează ca instanța a dispus reluarea procedurii de achizîție publica cu privire la pachetul numarul 6 din contractul de prestari servicii avand ca obiect gestionarea și intreținerea semnaiizării orizontale și verticale de pe strazile aflate in administrarea Primariei Municipiuiui București.

Prin adresele nr. 826076/30.04.2099 și 826398/04.05.0099, înregistrare la Directia Asistența Tehnică și Juridica a CiG.M.B. cu nr. 1367/04 05.2009 și 1395/05.05.2009, Rada Florin și Rada Maria au depus plangere prealablia impotnva Hotararii C.G M B nr. 67/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str.Drumul MurguUi nr. 40A, sector 3.

In motivele plangerii se menșoneaza ca prin Planul Urbanistic Zonal Str Drumul Murgului nr.40A. sector 3, se incalcâ art. 71 din O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului conform caruia '.schimbarea destinației terenunlor amenajaee ca spatii verzi și/sau prevazute ca atare in docLmențațlile de urbanism reducerea sLprafețelor acestora ori stramutarea lor este interzti^^, indiferent de regimul juridic al acestora "

Având în vedere cele mai sus-menționate. contestatarn solicita revocarea Hotarâi'n C.G.M B nr. 67/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str Drumul Murgului nr 40A, sector 3.

Prin adresa nr 826001/29.04.2009, înregistr-see la Direcția Asistenaă Tehnica și Juridica a C.G.M.B cu nr 1362/30.04.2009 doamna Burcea Daniela a depus plangere împotriva Hotarârii C.G.M.B nr 106/2006 privind atribuirea de denumiri pentru doua artere de circulație situate în sectorul 6, București artere de circulație nou create în urma ^□5^0 parceianlor în baza Legii nr 18/1001

în motivele plangerii se mentionează ca Hotarârea C.G.M.B nr 106/2006 prevede înființarea unei artere de circulatie, fapt care afectează dreptul de proprietate al contestaaarei asupra terenuri sau.

Avand în vedere cele mai sus-menționate, contestatata solicită revocarea parțiala a Hotarârii C.G.M.B nr. 106/2006 privind atribuirea de denumîri pentru doua artere de circulatie situate în sectorul 6, București, artere de circulație nou create în urma constituitii parceiarllor în baza Legii nr. 18/1001.

Menționăm ca plangerea doamnei Burcea Daniela a fost depusa cu nerespectarea termenuri prevazut de art. 7 alin (2) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

Prin adresa nr. 826301/04.05.2009, înregistrate la Direcția Asistență Tehnică și Juridica a C G.M.B. cu nr 1304/05.05.2009. domnul lonița Florian a depus plangere împotriva Hoterarii C.G.M.B nr. 263/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificare PUZ -Aleea Teișani (tarla nr 468) - Padurea Pustnicu - Padurea Baneasa. sector 1.

în motivele plangerii se mentionează ca se impune obtinerea avizului Oficiului de Cadastru și Publicitate îmobiliară în special pentru planșa cu situația juridică a terenurlo^r și se impune obtinerea unui nou Aviz de Mediu

Avand în vedere cele mai sus-mentionate, conțestatauJl soliate revocarea Hoterarii C.G.M.B nr. 263/2008 privind aprobarea Planu^Uii Urbanistic Zonal modificare PUZ - Aleea Teișani (tarla nr. 468) - Padurea Pustnicu - Padurea Baneasa. sector 1.

Prin prezenta, va aducem la cunoștință, ca înstituția Prefecturi Municipiutei București, prin adresa înregistraaă la Primaria Municipiutei București cu nr. 826115/30 04.2009 și la Directia Asistență Tehnică și Juridica a CGMB cu nr. 1373/04.05 2009, a sesizat unele aspecte de nelegalltate a Hoterarii CGM.B nr.111/30.03.2009, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dyi Expoziției, Str. Av M. Popișteanu. sector 1, București

Se precizează în adresa mentionate ca prin art 1, teza a doua al HCGMB nr 111/30.03.2009, o suprafața de 5466 mp urmeaza a fi transferata în domeniul public al Municipiului București pentru completarea și dezvoltarea tramei stradale

Prin urmare, se solicita de catre Instituția Prefectului, sa i se comunice, fie actul administrativ prin care s-a declarat de utilitate publica lucrarea pentru care a intervent exproprierea pentru cauza de utilitate publica, fie actul juridic prin care proprietarul terenului își manifestă voința de a dona terenul ce urmeaza sa intre în domeniul public.

Lipsa unor astfel de documente se precizează în continuare în adresă, conduce la nefrlndamentaraa sub aspect juridic a dispozițiilor cuprinse la art 1 teza a doua a Hotarârii nr 111/30 03 2009 a Con^lirJktl General al Municipiului București

Mentionam cai sesizarea înstituției Prefecturi Municipiului București a fost comunc^^te Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriuiui de catre Direcția Asistență Tehnica și Juridică a CGMB. în vederea clarificării aspectelor sesizate.

Prin adresa nr 826886/05.05.2009,    la Direcția

Asise^ă Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 1417/07.05.2009, SC. DELFîNCOM S.A. solicita adoptarea proiectuiui de hoterare privind eliberarea certificaturi de atestare a drepturi de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul Societății Comerciale DELFîNCOM S.A.i în baza avizeloremisede compartimentele de speciaHtate prevazute de Hotararea Guvernului nr.834/1001 privind stabliîrea și evaluarea unor terenuri detinute de societățlle comerciale cu capital de stat

în susținerea cererii sale, S.C. DELFîNCOM S.A. arata ca proiectul de hoterare sus-menționat s-a aflat pe ordinea de zi a ședintței Consiliului General al Municipiuiui București din data de 30.03.2009, dar majoritatea consii^^ilk^r generaii au votat împotriva adoptării acestui proiect, în mod nejustfficat și prin încălcarea legii. De asemenea, comisille de speciai^ate ale C.G.MB, în urma verificării doeumentației tehnice depuse de S.C. DELFÎNCOM S.A au constatat ca acestea îndepiinesc conditille legale prevazute de H.G. nr. 834/1001.

Prin adresa nr. 828051/07.05.2009, înregistrate la Directia Asistente Tehnica și Juridica a CGMB cu nr 1440/11.05.2009, domnul lonita Florian formulează o notificare împotriva Hotărârii C. G .M .B . nr 263/2008 privind aprobarea planului urbanistic zonal modificare PUZ -Aleea Teișani (tarla nr 468) - Padurea Pustnicu - Padurea Baneasa sector 1

Contestateml menționează ca a participat la ședinta Comisiei Tehnice de Urbanism din data de 06.05.2009. în cadrul careia a fost prezentat un PUZ rectificator care nu tine cant de prezenta mai multor proprietăți private din zona. de exemplu lotul 73 aflat în partea sudica a strazii Drumul Padurea Ștogoșoaia ș în cadrul careia s-a afirmat ca singura solutie legala este revocarea Hotarârii C.G MB nr 263/2008

Totodată, solicita sa i se puna la dispoziție procesul verbal al ședinței respective De asemenea solicita revocarea AvizuU^i de Urbanism nr 6/1/10/20.02.2008.

Prin adresa nr 020344/08.05.2009, înregistrată la Dire^c^ția Asistență Tehnică și Juridică a CGM.B. cu nr. 1440/11.05 2009. S.C. C . D .l .A Management S R L .a formulat plângere prealabilă prin care solicita adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea PUZ - B-dul Poligrafiei nr. 40-51, sector 1.

Contestaaara menționeaza ca în calitate de proprietară a terenului situat în București, B-dul Poligrafiei nr 40-51, sector 1,este lnteresată de modernizarea zonei, prin edificarea unei clădin de birouri Pentru ăceăstă construcție îi sunt necesare toate avizele și autorizațiile prevazute de legislația în domeniul construcțiilor iar pentru obținerea acestora este necesara adoptarea planului urbanistic zonal susmenționat.

De asemenea, se mențoneaza ca proiectul de hotarâre privind aprobarea PUZ - B-dul Poligrafiei nr, 40-51, sector 1 s-a aflat pe ordinea de zi a țedinței C.G.M.B din data de 13.04.2009 dar acest proiect de hotărr^l^e nu a fost adoptat, acesta constituind refuz nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitimi

Avand în vedere cele prezentate, contestaaara solida adoptarea proiectului de hotarâre privind aprobarea PUZ - B-dul Poligrafiei nr. 40-51i sector 1.

Prin adresa nr. 2600/6/11.05.2009 înreglstrată la Dlrectiă Asistența Tehnică ți Juridica a C G .MB sub nr 1442/11 .05.2009 Aparatul Permanent de Lucru al C G.M.B. ne înștiințeăză cIi pe rolul Tribunaiului Bucurețti, secța a -IX- a Contencios Admnistr^^l^^ ți Fiscal, se afla dosarul nr 24778/3/2007, în care reclamantul Draghie Victor Lucian solicita următoarele ănulăreă Hotararii C.G.M.B nr. 131/16.06.2005 prin care s-a aprobat PUZ Padurea Neagra - Padurea Pustnicu, poz.3, deoarece terenul proprietate privata, este afectat de trămă stradala propusa prin PUZi ți plata despăgublnlo^ pentru prejudiciul cauzat ți a cheltuieillor de juc^e^c^^^^

De asemenea. în adresa se mențoneazi ca terenul teclămlăntulul este situat în Tărlăuă A460/L^ok^l 3/2 ți nu în Tarlaua 317/3/2, cum a fost grețit trecut în actele de propriet^ee^, confirmat prin adresa nr. 20438/16.06 2008 emisa de Primăria sectorului 1

DDmnllor consilieri citesc aceste documente pentru dumneăvoastr9, nu pentru mine sunt chestiuni care va privesc, sunt procese pe rolul instanțelor de jude^c^^^^, sunt solicitări din partea petenȘiDr| v-aș ruga sa ma ascultați cu atenție S-ar putea sa fie procese prin care sa fi obligați la plata de despagubă ți pentru faptul ca nu aț știut sau nu ați ascultat iar o sa avem discuții Va rog sa ma ascultați cu atenție Toate aceste documente Ie gasiți la DATJ.

Avand în vedere cele mentionate mai sus Aparatul Permanent de Lucru al C.G.M.B. solicita analizarea și dispunerea în conformitere cu prevederile legale în vigoare

Prin adresa nr.2702/6/11.05.2009 înregisrrate la Directia Aslstența Tehnică ș Juridica a C.G.M B sub nr. 1478/13.05.2009 Aparatul Permanent de Lucru al C.G.M.B ne înștiințează ca, pe rolul Tribunalului București, secția a -IX- a Contencios Adminisrrativ și Fiscal, se afla dosarul nr. 16886/3/2009. în care reclamantei Consiiiul Local al sectorului 1 solicită urmatoarele; anularea Hotararii C.G.M.B nr. 130/13.04.2009 privind repartizarea la bugetele sectoarelor municpiuluji București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru sustinerea programelor de dezvottate locala și pentru susținerea proiectelor de infrastructură ce necestta cofinanțare locala pe anul2009.

De asemenea. în adresa se mentionează ca prin aprobarea acestei hotarâri nu s-a realizat o „repartizare" în sensuî Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, deoarece „0" nu reprezinte o cota sau o suma de bani. încalcandu-se prevederlle legale de referința ale art. 33 alin. 6 lit b din Legea nr 273/2006.

Avand în vedere cele menționate mai sus Aparatul Permanent de Lucru al C.G.M.B. solicita analizarea și dispunerea în conformitere cu prevederlle legale în vigoare.

Prin prezente va aducem la cunoștința ca prin decizia civila nr 1036 pronunțată în ședinta publica din 22.00.2008 a Curtii de Apel București, sectia a Vîîî - a Contencios Administrativ și Fiscal s-a admis recursulI formulat de catre Uniunea Teatrala din Romana - UNîTER împotriva sentinței civile nr 732/16.10.2007 pronunțate de Tribunatel București -Sectia a îX - a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 21535/3/2007 în contradictoriu cu intimați - parați Consiliu General al Municipiutei București și Primăria Municipiului București

înstanta a dispus anularea Hotararii C.G.M.B nr. 152/27.06.2006 prin care s-a aprobat revenirea la denumirea de ..str Orlando'' pentru artera de circulație denumtta str. Gina Patrichi, artera identificată, conform art.1 alin. 2) din hotarâre

In baza celor menționare mai sus UNîTER solicita punerea în executare a deciziei nr. 1036 a Curtii de Apel București

Prin adresa nr. 12230/^^>^1'IT^f5^^^0^ înregistrate la Directia Asistentă Tehnică și Juridica a CG.M.B cu nr. 1470/13.05.2009, Aparatul Permanent al C.G.M.B ne aduce la cunoștința ca pe rolul Trib^^a^^ti^i București, sectia a îX-a Contencios Administrativ și Fiscal se afla (dosarul nr 12230/3/2009. în care reclamantei Consiiiul Local al

SectoruLii 1 solicită instanței de jude^c^atâ în contracictkrr^ cu C.G.MB sa dispună anularea Hotarârii C G.MB nr 321/2008 privind modificarea și completarea anexei la Hotararea C.G M.B nr. 145/2006 privind indicatorii tehnic^o-^cac^nt^rr^io pentru obiectivul „Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa și canalizare, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henry Coandă, sector 1" șși abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 174/2008 și a Hotarârii C.G.M B nr 280/2008

In cererea de chemare în judecaaă reclama^r^k^l invoca faptul ca prin adoptarea acestui act administaativ se încalcă prevederlle principiului autonomiei locale financiare, consacrat de Legea nr. 273/2006 cu modificarlle și completările ulterioare. TotoCatâ sustine ca este inechitabll ca finanțarea pentru acest cartier de locuințe sa se faca din bugetul local al sectorului 1, iar pentru partea din cartier care se întinde pe raza administrativă a orașului Voluntari finanțarea cartierului sa se efectueze de catre Primaria Municipjuu^i București

Prin adresa nr 18289/LV111.05.2009 înreg^strata la Directia Asistenaă Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 1480/13.05.2009, Aparatul Permanent al C.G.M.B ne aduce la cunoștința ca pe rolul Tribunal^ui București, sectia a IX-a Contencios Adminisrrativ și Fiscal se afla dosarul nr. 18289/3/2009. avand drept obiect obligarea C.G.M.B la emiterea hotarârii de aprobare a schimburi de terenuri, înnre terenul în suprafață totala de 3050,10 mp aflat în proprietatea numițllor Draguna Nicolae. Radu Constantin și Radu Carmen Elena, situat în str. Secerei nr. 77, sector 4, și terenul în suprafaia similară, aflat în domeniul privat al municpiiuU^i București, situat în Parcul Tineretuiui, în aria destinată relocarn ptoprietătilor particulare, dispersate în parc, în conformrtate cu Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea C G.M.B nr. 232/2005.

Prin sentința civila nr. 2447/25.09.2088 ^^^8^1 București a admis cererea formulată de reclamanti, obligand paratul C.G.M.B la emiterea hoțarallrii de aprobare a schimburi de terenuri și la plata sumei de 100 RON daune cominatoni pe zi de întârziere Prin decizia civila nr. 643/09.03.2009 Curtea de Apel București a respins recursul formulat de tecutentutipârât C.G.M.B

Prin adresa 829922/14.05.2009, înregistrata la Direcția Asistenț Tehnlca și Juridica a C.G.M.B cu nr. 1506/16.05.2009 Belu Maria. Belu Vasile, Belu Marian, Vasiliu Maria. Vasiliu Ștefan, Enache Constantin, Enache Aneta. Bozdoc Valeria și Burdea Ilinca au depus plangere prealabllâ împotnva procedurllor de expropriere a imobilelor proprietate privata situata pe amplasamen^l lucrarii de interes local,. Pasaj rutier denivelat superior Basarab'

In motivele plangern se menționează ca declararea utilitarii publice pentru pasajul suprateran Basarab a fost anulata de instanta de judecată, hotârârea fiind irevocabllă

Totodată, se precizează ca Guvernul României nu are competența de a expropria monumente istorice și nici nu are dreptul sa exproprieze prin ordonanță de urgență.

Prin adresa nr. 828958/12.05.2009, înreglstrațâ la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M B cu nr. 1473/13.05.2009 Instituția Prefectului Municipiului București ne aduce la cunoștință ca prin Hotarârea nr 627/08.06.2000 a Curții Europene a Drepturilor Omului s-a stabilît, în sarcina statului roman, obligația de eliberare a unei autorizați de construire și de încheiere a unui contract de concesiune privind folosita unui teren ce apartine Municipiului București, avand ca beneficiar S.C. RUXANDRA TRADING S.R L. întrucât aceasta obligație intra în competenaa exclusiva a autoritățllor administeatiei publice locale organizate la nivelul municipiului București și a Consiliului General al Muni^i^ujk^i București Instituția Prefecturi solicita analizarea posibliitătii executării în regim de urgenta a obligației stabilite pe cale judecatorească.

Prin adresa nr. 831069/19.05.2099, înregistraaă la Direcția Asistenaă Tehnica și Juridica a C.G.M.B cu nr. 1558/22 05.2009, S.C. TRANSALEXANNDRIA S.A. prin lichidator judiciarAMCO l.P.LJ.R.L. aduce la cunoștința C.G.M B ca se afla în posesia a doua hotarari judecătorești definH:v^e și irevocablle Sentința civila nr 556/29.05 2000 și Sentința civila nr. 11 CC/13.06.2006 pronu^a^to de Curtea de Apel București, prin care se prevede „obligația C.G.M.B. de a emite o hotarare prin care sa se elibereze certificatul de atestare a drepturi de propr-j^t^to asupra terenului în suprafața de 37.782 mp., aflat în București, Șos Alexandriei nr. 152, sect. 5„.

S.C TRANSALEXADR1A S A solicita sa se dea curs cererii sale de emitere a unei hotarâri pentru eliberarea certificaturi de atestare a drepturi de proprletate asupra terenului în supr^^f^^ta de 37 782 mp situat în București. Șos Alexandriei nr. 152, sect. 5.

Prin adresa nr. 2878/6/21.05.2009, Tnreglstrață la Direcția Asistență Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 1576/25C^5?2^C^(^‘^. Serbu Nicolae solicita C.G.M.B sa dispuna retragerea sprijinuri acordat persoanelor fizice și jurid ice care au organ izat sau i ntentionează sa organizeze un circuît automobliistic în jurul Palaturi Parlamenturi.

Serbu Nicolae mentionează ca este detinatorul Certlficatului de înregistrare a desenuri/modeluri cu nr 018430 din 23 10.2008. eliberat de Oficiul de Stat pentru înventii și Marci, care îi ofera toate dreptnrlle de exploatare a Circulturi Automobliistic din jurul Palatului Păriămenturl

Prin adresa nr 831729/21.05.2099, înregist^i^^to la Direcția Asistenaă Tehnică și Juridica a C.G MB cu nr. 1566/22.05 2009. lonita Florian a formulat plangere împotriva Hotararii CG.MB nr 263/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificare PUZ - Aleea Teișani (tarla nr 468) - Pădurea Pustnieu - Padurea BOneosa sector 1

Contestatarul considera ea se impune retragerea Avizului de urbanism nr. 704094, 709376/29.02.2088, întcucât au fost prezentate date false privind loturile parcelei 468 și nu s-a evidențiat existența tuturor proprietăților, ceea ce a condus la prezentarea în mod eronat a zonei V6, această zona fiind extinsa în mod ilegal peste lotul 40/6 apartinand parcelei 468

Vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința extroordinată a C.G.M B din data de 29 04 2009, orele 13.00

Cine este pentru? majoritate de voturi. împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Domnul presedinte de ședința Murg Calin

Buna ziua. Bine ati venit la ședinta ordinara a C.G.M.B din data de 27 mai 2009. In sala sunt prezenți 51 de consilieri generai.

Toamne de a supune la vot ordinea de zi am mai multe cereri de luări de cuvant. Am sa vi Ie prezint pe fiecare în parte și am sa va cer votul. O cerere de a lua cuvantul din partea domnu^i Nicolae șerbu care ar dori sO vorbească la punctul 10 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protoc^^kju^i pentru organizarea Circud^uk^i de Formulă 3. Vă propun ca domnul ș^r^t^u sa vorbească la începutul ședintei sau înaintea punctului cu pricina.

Cine este pentru ca domnul șerbu sa ia cuv0ntuîtnainre de punctul 10 de pe ordinea de zi privitor la Circuitul de Formula 3?

Cine este pentru? majoritate de voturi. împotriva? 1 vot (Pop R.). abțineri? 3 voturi (Fuciu D., Poterașu C , POduroru A.).

Domnul șerb ramaneti în sala și veti lua cuv0ntulînalnre de punctul

10.

o cerere din partea doamnei Bucur Nicoleta. domicliiatâ în str ștucii, cartier Osrrov care solicită posibilitatea de a se adresa Consiiiului Genera.. Propun să se adreseze Consliiului la începutul ședinte..

Cine este pentru? majoritate de voturi, împorriv0? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Doamna Bucur este în solă? Sper că va veni

Domnul Bon Viorel este în solă? Nu este.

O altă cerere de luare de cuvănt este de la domnul Daraban Marice. beneficiar ol Legii nr 42/1990 solicită să io cuvăntul în foto Conslii^ui Genera. Este în solă? Do

Cine este pentru co domnul Daraban Măricel să io cuvăntul la începutul ședintei?

Cine este pentru? 10 voturi Import^ă? 0 voturi obtinen? majoritate de voturi

Domnul Daraban nu poate lua cuvântul astăzi In fața Consiliului Generali

O alta cerere de luare de cuvant este din partea domnului Sarbu Marian, care solicita sa vorbească în fața Consiliului Generali pe probleme de revoluționari.

Cine este pentru ca domnul Sarbu sa la cuvantul la sfarșitul ședinței"? majoritate de votun, împotrivă? 0 voturi abțineri? 1 vot (Prioteasa D ).

Domnul Sarbu Marian, va rog sa ramaneți în sala, veți putea sa luați cuvantul la sfarțitul ședinței

Stimate domn. nu țtim ce vor sa spuna pentru ca în cererlle pe care le-au adresat nu au avut amabliitatea sa scrie conținutul luarii de cuvant.

Mai departe, avem o cerere de la doamna Panduru Florica care solicita sa ia cuvantul în fața Constiiului Genera, dansa locuiește pe Șoseaua Bucur^e^^tii- Targoviște, nr. 16 A are o problemă, cred legata de aceasta locație. Doamna Panduru Florica este în sala? Nu este.

O alta cerere de luare de cuvant de la domnul Moroțanu Vaslle. Este în sala? Este Dorește sa se exprime în fața ConsHMui General pe probleme privind comerțul stradal de presa ți carte. Va propun sa ia cuvantuiîn fața Consliiului General la sfarșitul țedinței.

Cine este pentru? majoritate de    voturi împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 1 vot (Fuciu D.).

Este în sala domnul lonițâ Florian? Da. Exista o cerere și din partea domn^ui îonita Florian de a se adresa în Conslii^ui General din partea Companiei îMPACT Este o situație cu un PUZ pe Aleea Teițani, ar fi interesant sa îî ascultam pentru ca avem o cauza în justiție. Va propun sa se adreseze Consiliul General la începutul ședinței

Cine este pentru? 22 de voturi împotrivă? 0 voturi, abțineri? 19 voturi (Giugula D., Stan î. Draghici A., Rizoiu M , Tapardel C., Sitaru J., Popa M.i Anton M.. Popescu C., Paduraru A., Boaja M , Florescu D., Poterațu C.. Scadat H . Meran D., Tanase î. Nițu R., Grigorescu R., Purcarea S ).

Domnul lonițâ va putea sa se exprime in fața Consiii^ui GeneraL în același timp am o rugaminte de la un fost coleg de-al nostru sau

aproape fost coleg de-al nostru.Mircea Valentin sa ii acordam cuvantul la inceputol ședinței Bine, inainte de punctul cu vacantarea.

Acestea sunt luarile de cuvant

Doamna consiiier general Tapa^el Ana Claudia

Buna ziua Am rugamintea sa propunem pe ordinea de zi ți punctul

de interpelări la inc^^pju^^l ședinței va rog.

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Propuneți introducerea pe ordinea de zi a punctului interpelări, la primul punct.

Doamna consilier general Tapardel Claudia

Am 0 interpelare pentru domnul Primar General

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Stați sa votam ordinea de zi. Alte propuneri pentru ordinea de zi?

Domnul consilier general Gat-Deac loan

Va propun scoaterea de pe ordinea de zi a punct^ui 10 privitor la formula 3 pentru ca avem o hotarâre de Consiiiu General în vigoare, prin care se aprobă asocierea între Municipiul București și nu știu cinei se împuternicește primarul general sa negocieze, sa semneze contractul de asociere pentru formula 3. Am hotararea, în copie, pe care i-o voi depune domnului Primar General.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Va aduc aminte ca este o ședință ordinara și aceasta scoatere de pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea domnului Primar General. Daca mai sunt și alte amendamente la ordinea de zi? Nu mai sunt alte amendamente.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri generaii, sunt doua dimensiuni ale discursuri din acest moment raspunzand și domnu^i consliier general pe problema ridicata.

Vreau sa ridic o chestiune de principiu, nu este niciun fel de întrebare, nu este niciun fel de atenționare. este un fel de sesizare a unei situații care cred eu ca nu iși are locul în activitatea ConsiHuîui General

S-au facut o serie    de afirmații din partea colegilor noștri

din Consliiul Generai, transformâdu-ee dintr-o activitate administrativă într-o activitate de lupta politica care este adusa la nivelul administrației. Aș vrea sa precizez foarte clar poziția mea. Daca toate aceste declarați sunt facute cu verbul la îndemână "administrativ,' atunci poarta numele de informare a cetatenlor Bucureștiulur Daca aceste declarații sunt facute fara sa existe un adevăr administrativ, financiar, legal, atunci ele poarta numele de minciuni Vreau sa fiu foarte clar. cetatenn Bucureștiu^i au dreptul de a fi informați exact așa cum trebuie și cum s-au petrecut lucrurile

îî

Domnul președinte de sedinta Murg Calin întreabarea era daca aveț completări la ordinea de zi?

- la ora 14 05 a venit domnul consiiier general Mihailescu Ion Bogdan -

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte v-am spus ca am doua dimensiuni, v-am spus ca am prezentat domnilor consiiieri generaii ideea de doua dimensiuni. Nu este niciun fel de declaraiie politica, am dreptul sa ma adresez ConsINc-dui General și sa spun lucrurilor pe nume, după care ma duc la completarea ordinii de zi. Vreau sa va spun foarte clar ca sunt satul de șmecherii de genul acesta. Hotarâm ceva împreuna cu lider'ii și dupa aceea ne manifestam altfel. Nu, ne manifestam din punct de vedere administrai^. Nu încercat sa readuceri lupta politica în administrate ca nu își are sensul. Cu Stadionul Lia Manoliu declaratiUe care au fost facute sunt mincinoase. Stadionul are finanțare, guvernul trebuie sa participe la stadion și daca cineva dorește sa știe de ce se încearca aceasta diversiune am sa v-o prezint astazi, aici, în toata splendoarea ei.

în legatura cu celelalte afirmați legate de ceea ce se întamplă în administrate, cu toata responsabllrtatea și cu propr-eța^t^a responsabl^ăți și a vorbelor mele, declar în fata Consiiiului General și a cetatenllor Bucureșt^ui ca sunt minciuni. Sunt cu atat mai grave cu cat aceste afirmații vin din partea oamenllor care sunt angrenări în muca administratvă cu rol de legislativ.

A doua dimensiune domnule președinte, va rog sa îmi permiteți sa va propun pe ordinea de zi suplim^e^n^^m din ședinta de astazi cateva proiecte care au venit pe parcurs, dar pe care sper ca, comisille de speciahtare îe-au examinat Unul este proiect de hotarare privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2010.

Aî doilea este proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Muricipiuiui București pe anul 2009. în sensuî ca se majorează veniturile și cheltuiehle cu suma de 11.582,00 mii lei -încaaată prin Ordinul Ministrului AdminisTariei și înternelor nr.79/2009 pentru compensări Gcal la RADET Este nevoie sa facem aceasta rectificare pentru a putea sa primim suma și sa o cheltuim, adica RADET-ul sa faca.

Aî treilea este proiect de hotarare privind aprobarea ămendămentulul la contractul de credit între Municipiul București. RADET și Banca Europeană pentru Reconstrucrie și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea proiec^^ukh privind Programul Multi - Sector al MunicipjuU^i București" Este vorba despre un credit care curge din anul 2003. o suma de 13 milioane nu mai știu daca sunt 13 sau 15 Vreau sa va spun ca eu am avut reticențe profit de faptul ca este și directorul general al RADET aici. eu am avut reticențe de continuare al acestui credit, mi s-a explicat însa ca el poate decurge și normal pot fi executate trageri In continuare cu beneficii pentru RADET Facem înainte de restructurarea RADET, aceasta aprobare de credit daca dumneavoasrră veȘ considera ca este necesară și pentru aceasta v-o prezint dumneavoastrâ spre aprobare daca veȘ dori sa o examinați.

Ai patrulea punct este proiect de hotarâre privind transmiterea strâzii Eugeniu Carada din administrarea Consliiului Generai al Municipiului București în administrarea Consliiu^i Local al sectorul 3. Este în urma unei înțelegeri cu domnul primar al sectorului 3, aceea de a începe simultan cu noi. Strada Carada este în administrarea noastră, a Consliiului General, dorim să începem reabilrtarea în Centrul îstoric, Smardan o începem noi, Carada o ataca dumneaei, la sfarșitul acestor lucrari. lucrarea revine în administrarea Con^liiuk^i General

Ti legaturâ cu propunerea facută, domnule președinte, de scoatere de pe ordinea de zi, vreau sa va spun urmatorul lucru: anul trecut m-am confruntat, la cateva zile dupa ce mi-am preluat mandatul, cu problema cursei de foșmula ș. Am constatat ca exista o serie întreaga de neîr^^^legeri, îî informez pe domnul consilier general și pentru cei care au urechi sa auda, vorbesc pentru cei care au fost într-un fel sau altul actorii în organizarea cursei de formula 3, ca atat convenea încheiată cu un an în urma. vorbim de anul 2007 de catre fostul primar Adriean Videanu. cat și protoco^l semnat, sunt caduce, pentru simpli motiv ca ele nu au primit viza Consiliului la timpul respectiv Am fost obligat din cauza minciunii unui subaltern din executiv, nu mai este în primarie, este pe o treapta superioară de dezvotare. sa organizez aceasta cursa, la secșunea evenimente, și aceasta cursa a primit aprobarea comisie,, cu toate actele legale Am considerat ca dupa atatea sentimente, dupa atatea vanitați si orgoiii puse în joc cu aceasta cursa dupa atatea nelnțelegeri de a parte și de alta în ceea ce privește organizatorii curser este necesar ca dumneavoastrâ, cu opinia și hotarârea dumndavoasrrâ la îndemanâ sa spuneș foarte cla^ doriș sa se desfașoare aceasta cursa în Bucureșt,. da sau nu Și atunci am considerat ca este onest, legal și corect din partea mea sa va adresez aceasta întrebare Daca dumndavoasrrâ veti hotar^î ca aceasta cursa trebuie sa aiba lac, va avea loc, daca dumneavoasrrâ veș hotarî ca nu trebuie sa aiba loc, deși în paranteza vreau sa va spun. ea este trecuta pe calendarul FîA, este programate vreau sa va spun ca nu doresc sa dau naștere la discuții legate de dreptatea unuia sau altuia Daca dumrdavoasrrâ veti hotarî ca da eu va voi raporta și voi fi responsabll de orice fel de convenție încheiata pe care 0 sa o supun aprobării dumneavoastră, daca nu, este nu De aceea va rag ca acest punct sa II lasam să hotarăm

Domnul consilier general Găf-Deac loan

Vreau sa retrag propunerea. ..

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul primat, înainte sa retragă prapunerea colegul meu. v-aș informa ca materialul privitor la forma! 3 a sosit în sala

Domnul consilier general Gaf-Deac loan

Am avut lă îndemână vechea hotărâre ne avănd materia!! nou dar în condițiile aceasta am să îmi retrag propunerea pe care v-am făcut-o.

Domnul presedinte de sedintă Murg Călin

Ne-aț făcut o propunere pe care nu am putut sa o citim.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Chestiunea stă în felul următor. Dacă veți avea bunăvoință să cititi acest material, sigur că va stau la dispoziție cu toate explicațiile șicu toată povestea. Dacă veți observa, baza acestei hotărari a Consiiiului este una singură aceea de a spune dacă dorim sau nu să se organizeze. Restul responsablirtăților sunt preluate de către primar, care vi Ie raportează dumneăvoăstră în î^c^l^^i^reă contractelor și așa mai departe.

Domnul presedinte de ședință Murg Călin

Vreau să vă informez că la unul dintre puncte;! cele mai importante de pe ordinea de zi de astăzi și anume proiectul de hotărăre referitor la pasajul subteran de la Piata Presei Libere o variantă de documenăatie a ajuns la noi aseară în jurul orelor 17,00. Bănuiesc ca un asemenea proiect, de o asemenea importanta trebuie privit cu mai multă senozitaee

Dacă îmi permiteți sa vă dau un răspuns, nu este vorba despre minciună, este vorba despre rea credința a șefului executivul cănd resurse bugetare care ar putea fi alocate unor proiecte importanto sunt îndreptate către flori în cimitire floricele sau Palatul Copiilor care nu se întoarce la capitala Deci vorbim despre minciună pe care dumn^^\^(D^st^ o susțineți și rea credința care s-a văzut la aprobarea bugetului

Domnul Primat General Sotin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședință, consiiier general nu doresc să transform ceea ce spuneam la început, înr-o luptă politică însăși prin

cuvintele dumneavoastră ati subliniat dezinformarea, domnule, dezinformarea cate v-a atins și pe dumneavoastră Vteau sa va explic un luctu. răspunzand la chestiunea cu pasajul de la Baneasa ca este o chestiune serioasă cate trebuia privita cu multa seriozitate vteau sa va explic ca acest pasaj a comportat o chestiune de urgența Vteau sa va explic ca fondurile pentru acest pasaj vor fi luate dintr-un credt furnizor vreau sa va spun ca nu va cunoaște nicio atingere bugetul, vreau sa va spun ca acea chestie cu floricelele prin cimitire este o chestie creștineasca și floricelele Ie aduc aparținătorii de acasa și nu Ie planteaza directorul general de la cimitire, iar în legaturâ cu Palatul Copiilor sunteți dezinformat total. Acum cinci luni, Palatul Copillor nu a fost admis a fi trecut în administrarea Consliiului. Acolo s-a cheltutt o suma de bani ^^tr-i^n început cu emulație, suma de bani care a fost recuperata. Deci. va tog sa uitati de aceasta afirmație cate este total injusta ca s-ar fi cheltuît vteun ban în mod nelegal, așa cum sugerați la Palatul Copiilor Va multumesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Am fost destul de explicit, ati prevazut bani în buget pentru proiecte care nu exista. Votam ordinea de zi și inr-ăm la interpelări

Domnul primar ne-a ptopus o otdine supli^^r^^^a pe care sunt patru puncte. Aș vrea sa trecem la vot.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abținer? 0 voturi.

Aceste patru puncte au fost introduse pe ordinea de zi.

De asemenea avem propunerea doamnei consilier Țap^r^c^e^l de introducere a punc^uk^i interpeiari la punctul 1 pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 3 voturi (Pop R . Popescu C., Țapardel C.).

Mai aveti o propunere'domnule consiiie?

Domnule loan Gaf -Deac înneleg ca v-ați retras propunerea

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Domnule Primar General, stimati colegi aș vrea sa va propun ca punctul 12 privind B-dul Țudor Vladimrrescu având în vedere ca acolo exista o cercetare și exista documentele originale ridicate de catre DNA și faptul ca lucrarea nu este bugetată, deci nu este nicio graba, aș vrea sa va propun sa o amanam pentru o ședinta ulterloără cand se vor elucida și din punct de vedere juridic lucrurile acolo Mulțumesc.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Este bine ca acest punct sa ramana pe ordinea de zi, domnule vicepnmar, pentru ca în acest fel se clarifică situația juridică a litigiilor care sunt în litigiu în acea zona ș'i se clarifică hotărârea C.G.M.B nr 161 de anul trecut și se evita toate abuzurile facute de vechea administra^ție Această hotarâre nu face altceva decat sa puna în legalitate înca o data, ceea ce noi am votat și a fost încâlcat

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

în completarea celor propuse celor spuse de domnul consliier

general merg și eu mai departe completand și spunand urmatorul lucru. Doriți ca b-dul patrunderea Tudor Vlădimirescu sa ramana în forma care este înca mulți ani de acum încolo? Eu nu cred persoanele din zona, cetațenii Bucureștiului mai suporta calea de transport și de legatara între 13 Septembrie și Rahovei pentru ca exista cercetări și așa mai departe cercetările își urmeaza cursurile lor, lucrarea este în continuare este a vechi admi^^^tr^^ih nu ma interesează acest lucru, îe-am tratat ca și cand ar fi șisunt sarcinlle și obligațiiie noastre de a termina o serie întreagă de lucrari care au ramas agatate în aer și am o multime de exemple. Nu pot amarî viața cetațeniior Bucureștiului și cred ca nici dumneavoastrâ nu doriți sa o faceți inventand o serie întreaga de motive Aici nu este vorba decat de continuarea lucrarilor șiterminarea a ceea ce a fost proiectat în urma cu 3 ani, cu 4 ani de zile. Cred ca isterizarea cetațenilor Bucureștiului cu privire la circulație este suficient de mare ca printr-o hotarare nedreaptă sa îi lipsiti pe cei din zona și în general pe cei care încearca o cale mai libera de circulație în București de o serie întreagă de proiecte. Daca doriti sa o faceți atunci o faceți sub responsabllrtatea celor care nu doresc sa se întample nimic în București, dar o faceți în mod onest și afirmativ, nu declaraiv Mulțumesc.

Domnul președinte de ședinta Murg Calin

Domnule primar, nu fac decat sa constat cu dezama^cin ca utilizați aceasta sala, acest loc. pentru declarații politice în speranța ca veti fi difuzat la știrile orei. îmi permiteți sa termin, propunerea colegului meu era sa scoatem punctul de pe ordinea de zi pentru ca planșa originala la care face referire proiectul se gasește la DNA și nu am vrea sa votam pe o planșa care nu aparține ptoiectuiul original, deci asta erai nu ca nu neam dori sa votam dupa cum știti noi am susfinut acest proiect. î-am susținut chiar și într-o ședința extraordinara.........

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Asta ma și mira

Domnul președinte de ședința Murg Călin

Problema era să facem referire la planșa originală, astă era tot care în secunda aceasta nu 0 avem.iar pentru anul acesta, pentru acest proiect nu avem alocat niciun ban așa ca este pur declarație

Domnul consiiier general Giugula Doru Mihai

Domnule președinte nu puteți vorbi mai mult decat noi pentru ca nu aveți alta calitate decat de președinte, sunteți consilier egal cu noi Cu privire la declarațiile politice și faptul ca sunteți la prezidiu nu înseamnă ca aveți mai mult de vorbit.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul Giugula daca aveți de adus lamuriri va rag sa Ie faceți

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Deci nu mai faceți declarații politice în calitatea pe care o aveți de președinte. Trebuie sa fiți impartial ca tot romanul.

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Stimate domn va rag sa adaugați daca aveți ceva de adaugat.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Nu ma mai întrerupeți ca nu ma balbai domnule președinte, nu ma intimidați. Eu pe scaunul acela am fost, dumneavoastră nu o sa fiți niciodata avocat.

Este vorba de o planșa care a fost sustrasa din hotararea nr. 161, înlocuita de cinevadinvechea administrație, dosarele-unnt la- DNA în cercetare, asta nu înseamnă ca trebuie sa folosim o planșa falsa. Ceea ce se întamplă cu aceasta hotarare și știți foarte bine ca eu am fost cel care m-am opus în permanența aplicarii unei hotarâri ilegale acum executivul a luat o hotarare care clarifică înca o data partea vorbita din hotararea 161 care spune ca exproprierea se face între strada Cedrilor și Calea Rahovei acum se nominaiizează cum spune legea cu numar și persoane care locuiesc acolo idvrtificavea este facuta exact în baza cercetării prealablle efectuata de catre comisie în baza Legii nr. 33 privind exproprierea și de abia acum suntem în legalitate Faptul ca noi acum aprobam aceasta hotarare nu facem altceva decat sa facem ceea ce am facut și la podul Basarab unde am pus situația în legalitate, o punem și aici și executivul poate sa își desfașoare în continuare activitatea de investiții. Daca au sau nu bani cuprinși în asta. este vina dumneavoasUă ca ați refuzat sa prindeți în buget acești bani pentru această stradă Multumesc.

- la ora 14 15 a venit domnul consilier general Untaru Virgil -

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Domnul primar înțeleg ca doriti sa râmană este decizia dumneavoastră, ramane pe ordinea de zi

Domnul Primar General Sarin Mircea Oprescu

Vis - a - vis de afirmația facută ca nu sunt bani prevazuți în buget Aș vrea sa informez Consiliul General ca nici banii de acoperiș de la stadionul Lia Manoliu nu sunt prevazuți în buget, ba mai mult decât atât exista persoane din executiv care în urma cu 2 ani de zile au semnat și au antamat bugetul Primariei Capitalei de peste un an și jumătate în sensul ca au semnat fara sa aiba nici un fel de mandat Aș vrea sa întelegeți ca toate sumei! prevazute cu lucrarlle cu cele 75 de proiecte au suferit în fata dumnea^v^c^E^Etr! și cu acordul Cumneăvoasrră a serie întreaga de reprioritizări Subliniez, aceasta este a lucrare în continuare care își primește partea bugetara care este insignifianră fata de banii care au fast cheltuiti pana în prezent pe acea zona. Doresc înca a data și fac aceasta afirmație de a termina a serie întreaga de lucrari care sunt bune. care sunt necesare pentru orașul acesta și care obligatoriu nu trebuie sa poarte nici un fel de amprenta politica. Mullumesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

în ordinea de zi s-au aprobat cele patru proiecte de pe ordinea suplimentara propuse de catre domnul Primar Generai. precum și punctul de interpelări propus de doamna TapaTcIel.

Va supun la vat ordinea de zi în integi^^itt^^^a ei așa cum a fast ea amendată și completate

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? a voturi, abtiner? a voturi.

întram pe ordinea de zi. la începutul ședintei am permis doamnei Bucur și domnului îonita sa se exprime în fata consiiiukji Doamna Bucur nu este în sala.

Propun sa îi acordam domn^ui lonita 3 minute, avem și a situatie juridică dupa care sa intram pe interpeiari ș în ședinta.

Domnul îonita Florian

Domnule președinte, domnule Primar Generai, doamnelor șî domrnlor consilieri

Ati auzit numele meu repetat de mai multe ori în ceea ce a fast prezentat de domnul Secretar General și am venit aici pentru nu sunt în calitate de reprezentant îMPACT. sunt un petent Terenul meu a fast transformat în zona verde Sunt un petent caruia drumul de acces la proprietate a fost desființat, iar proprietatea mea a fost transformate în zona verde. Acest PUZ 263 este lovit de nulitate în totalitate exista 0 scrisoare OCPI catre subsemnatul care arata ca sunt mai multe proprietăți private în zona fapt confirmat și de o inspecție interna declarata ca urmare a reclamatiei petentului de catre inspecția din cadr'uil Primariei Capitalei și generata de catre Consliiul General al Municipiutei București Mai mult acest PUZ este lovit de nulitate și din punct de vedere al drumului de acces și al studiuU^i de trafic îr^nrr^^^^ se baza pe o autostradă pornind din zona Grădinii Zoologice catre zona de nord despartind padurea Baneasa în doua, în fapt un drum forestier câștigat în instanța de catre Romsilva prin hotarâre definitiva și irevocabllă Mai mult, s-a creat și o extindere ilegala de la drumul forestier catre zona impactului printr^o linie parcelara care desparteau doua trupuri de paduri Orice încercare de rectificare sau de PUZ rectificator al acestui PUZ de fapt am și fost împotova unui astfel, este lovit de asemenea de nulitate îrntucât contravine prevederilor ordonatei nr. 27 și 114. în ultimul timp am investigat m-am transformat dintr-un cetațean simpU întoun investigator și am la dispozlție o serie de documenie pe care le-am depus în repetate rânduri catre Consliiui General al Municipiutei Bucureștiși catre DUAî și alte organisme ale Primariei Capitalei. Recent am luat legatura cu autorii acestui PUZ și anume arhitecții Constantin Dobre și Tomă care mi-au spus ca ei nu au putut verifica documentole de proprietate prezentate de catre Impact în mai multe rânduri și mi-au prezentat planșe fabricate de catre S,C, Impact care nu erau corecte iar pe lotul 40/6 unde se regasește proprietatoa mea nu erau puse doua numere cadastrale, unul ăpartinăndu-mi mie și unul aparținand Impact. La încercarea de PUZ rectificator unde a fost sotia mea, în^uGăl eu eram plecat în deplasare, a aparut din nou un astfel de teren care nu era prezentat corect, de aceea am venit sa va spun ca acest PUZ trebue anulat în tof^^in^^te în baza documentolor foarte clare și foarte exacte puse la dispozîție Mai vreau sa spun ca în repetate rânduri deși sunt în proces contencios pe tema acestui PUZ cu ConsiHul General al MunicipiUui București, s-au facut diverse intervenții care cum prindeau, din partea Consliiului General al Municipiutei București care spuneau minciuni, de exemplU ca nu am calitate procesuală, deși erau documento foarte clare prezentate extras de carte funciară și așa mai departe, sau alte nereguli în concluzie va rog sa luati act de ceea ce am spus eu aici și sa anulați acest PUZ care este în totalitate lovit de nulitate sunt mai multe proprietăți private afectate în toata zona Mi s-a desființat drumul și așa mai departe Impactul ar trebui tras la râspundere printr-o plangere penala din partea dumneavoastră înntL.icât va prezentat date eronate, sa nu zis false ca sa nu fiu luat eu la

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule loniță aș vrea sa ințelegeți ca, cunosc situația respectivă

va mulțumesc pentru memorii și ca sa nu o lungim cele cu care dumneavoastrâ ati terminat acest discurs este ș punctul nostru de vedere Va mulțumesc.

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Stimați colegi este o interpelare pentru domnul Primar eeneral,

menționez ca vorbesc in numele Comisiei de relații internaționalei avem o rugaminte pentru domnul Primar eeneral sa fixeze o data, o zi și o ora la care poate avea o intrevedere cu aceasta comisie Dorința noastra de a ne intâlni este de a stabili ți de a ne lamuri care este activitatea in cadrul Primăriei eenerale. activitatea de relații    Domnule

Primar va menționez ca in luna noiembrie v-am facut și o solicitare scrisa și nu am primit niciun raspuns Va mulțumim

Domnul Primar eeneral Sorin Mircea Oprescu

Confirm ca in luna noiembrie am avut aceasta discuție, nu cred ca

eu trebuie sa raspund la intrebarea care sa fie activitatea comisiei?. Ața este aveți dreptate, insa aț vrea sa ințelegeți ca referitor la activitatea comisiei sunt sigur ca se desfațoara dupa un regulament al dumneavoastaă în ceea ce privește insa Direcția de Relații Internaționale va stau la dispoziție, acolo ar trebui sa gasiț toate rapoartele mele personale ți ale consliierllor generaii care au efectuat deplasări in interes de serviciu pe o serie    de programe ți acesta

este raspunsul punctual

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

V-am solicitat o intrevedere

Domnul Primar eeneral Sorin Mircea Oprescu

Nu cred ca este o problemă sunt cel puțn 18 persoane aici care mi-au spus ca, imi pare rau ca nu am putut sa realizez Saptamâna aceasta o realizam Multumesc

Domnul consiiier general Stan Ion

Domnule prețedinte. domnule primar, stimați colegi am ș eu trei probleme pe care vreau sa Ie aduc la cunoștința Primarului eeneral Prima ar fi ca, deși am convenit intr-o ședință de consiliu ți am vorbit cu dumneavoastaă ți nu va fac dumneavoastrâ un reproș ci exec^utv^uhjl. problema taximetretor am vorbit ți cu colegii de la PD-L, am vorbit ș la Comisia de transporturi. Am tacut impreunâ cu executivul un proiect de hotarare, numai ca executivul dumnc^\^c^^^t□ nu I-a postat pe site și ne vedem în situația de a nu-I discuta astăzi î ședință ordinară și nici în ședința extraordinara de saptamâna viitoare pentru ca dupa aceea poate sa fie atacat ca nu s-au respectat procedurile Adica nu a fost pus pe site ca sa poata fi luat la cunoștința de doritori Aceasta ar fi prima problema și am don, daca se poate data viitoare cei care se fac responsabili sa îi urecheați intr-un mod abuziv, chiar.

A doua problemă, referitor la cursa de mașini din jui^ljI Palatului Parlamentului Fara îndoiala multi dintre noi poate ca suntem pasionați de cursele de formulă, multi poate ca nu sunt pasionați și sufera din cauza acestor curse care se fac în perioada de vara. Daca ma întrebați personal nu am fost de acord nici prima data cand s-a facut cursa, nici a doua oara, nici a treia oara, era un domn marunțel. care trage de halrel'^, și s-a ocupat de aceasta cursa, domnul Ancuța sau nu știu cum îi chema Ideea este ca, cursele de mașini creeaza mai mult disconfort bucureștenllor. Vreau sa va spun, ca noi în calitatea noastre de consiiieri generaii aici facem politica cerareanului nu facem nici un fel de alta politica Daca politica cetateanului este una de a-i crea confort și nu disconfort, grupul PSD nu va vota pentru organizarea acestei curse de mașini, din doua motive. Unu. pentru ca în perioada urmatoare dumn^^\^(^^srre o sa dati drumul la niște lucrari care Ie aveti în proiect pentru acest an, pe langa celelatte care sunt în derulare și Bucureștiul deja este destul de sufocat și destul de aglomerai daca mai oprim și pentru aceste curse și mai blocam anumite zone din București, cel putin toata zona aceasta unde este Palatul Parlam^nkjh^i în mod sigur vom crea neplaceri bucureștenllor care stau în zona și nu numai lor ci și celor care se deplasează spre casa, serviciu și în alte locatii din București și au tangență cu acea zona. Ca sa nu mai spun de cei care stau în zona, perioada aceea de antrenament, eu stau undeva pe T-afic Greu și se aude pana la mine zgomotui Deci grupul PSD nu va vota

O alta problema este pasajul de la Piata Presei Libere, ati facut dumneavoas-tă ceva vorbire despre acest pasaj, grupul PSD este de acord sa luati în discuție acest pasaj dar avem o singura problemă, dumneavoas-tă ati pomenit la un moment dat ca este vorba de un credit furnizor pe care îi face constructorel, lucru foarte adevarat, dar nu știm cat va costa, sau la cat se întinde valoarea totala a acestei lucrari și daca face printr^^L^n credit furnizor este foarte bine dar oricum banii trebuie sa îi dam tot noi în aceste condiții daca dumneavoas-tă puteti sa ne explicați cat ar însemna ca și costuri, ce ar însemna ca și timp de execute și ce ar însemna ca o data, pentru sa respectam anumite termene de execute ca vedem ce se întâmpla la pasajul Basarab și la celelate care au întârzlerii Am dori, ca de exemplb daca un constructor sau dun•|neavoasrtâ ca și Primar General sa aveti modalități de a ataca constructorii care nu respecta termenele de execuție pentru ca bucureșteanul suportă destul de greu.are dorința de a se moderniza anumite drumuri și de a-și crea un confort, dar în același timp suportă destul de greu și ma refer aici și la mine perioada aceasta de depașire a termenelor, sunt de multe ori termene care ajung sa depâșească cu un an, cu 20 de luni termenele de execuție Daca aici reușim sa facem ceva cred ca atunci am putea sa multumim și pe cei care beneficiază de aceste incesțiții pe care Ie face munlcipalitatea și sa îi conștientizăm pe cei care Ie fac câ trebuie sa respecte nu fjtiu prin caietul de sarcini, prin inspectorii pe care îi trimiteți pe teren prin diriginții de șantier sa Ie spuna ca sunt în întârziere cu lucrarile Aceasta este 0 solutie pe care trebuie sa o gasiți dumneavoasrrâ

Referitor la primul punct cu taximetrișitii totuși poate se posteaza astazi pe site pentru ca în 30 de zile sa putem..., pentru ca sunt oameni carora îe-am dat o hotârâre, i-am plimbat un ani un an și ceva. Sa o rezolvam Va multumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul consiiier general ca sa procedam cat de cat operativ, în legatura cu taximetrele îmi însușesc eu faptul ca luni am terminat am tras o concluzie ce ar fi trebuit sa fie pe site, ei bine, astazi este miercurii și nu este pe site. 0 sa ma ocup eu personal sa fie pe site.

în legatura cu cursa de mașini eu am luat nota de ceea ce ati spus dumneâvoasrrr. ramane ca exprimarea tuturor prin vot sa hotarasca

în legatura cu pasajul Presei Libere, cu termenul de execuție, aș vrea sa va spun urmatorul lucru Aș vrea sa va spun ca toate contractele de construcții sunt facute superflue tocmai pentru ca nu exista acolo niciun fel de penalități. Aș vrea sa va spun ca tot ceea ce înseamnă noile licitații care s-au tinut legate de școli și care se vor tine în continuare pe cele ce s-au aprobat și mergem în continuare, vor cunoaște altfel de contracte cu penalitați și cu termene exacte de o parte și de alta,

Domnul consiiier general Popescu Costin Adrian

Domnule Primar am vazut zilele trecute niște declarații de presa ale dumneavoasraă referitoare la închiderea pasaș^^ de la Lușerulu. Aș vrea sa va întreb daca cunoaște! ceea ce se întampia cu circulația în zona?, mai ales de cand ati închis circulația pentru pasași suprateran de la Basarab Efectiv în cartierul Militari dimineatâ nu se mai poate circula facem în șur de doua ore ca sa ieșim. Pe autostrada București-Ptești s-a așuns sa se stea pana la km 15 la coada la semafoarele de pe luliu Maniu. Am cerut la buget macar sa fie deschis un capitol bugetar pentru drumul expres care este prevazut cu strapungere pe langa Lacul Morii și nu s-a deschis nici macar capitol bugetar Aș vrea sa va întreb daca macar ati prin în buget bani pentru un gard ca sa îngradim carti^rull

Militari și sa ne închideți acolo, pentru ca nu se mai poate Va invit intr-o dimineață cu mine sa vedem cum putem ajunge de acolo la Primarie impreună daca putem sa facem mai puțin de doua ore Am vazut ca vreți un pasaj subteran la Piata Presei Libere și vad ca atacati pasajele subterane Haideți sa vedem ce se întamplă ca este paralizat Bucureștiul Daca ați trecut la acestea subterane ați abandonat autostrada aceea, nu știu ce se intamplâ dar poate ne lamuriți un pic

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul consilier general punctual, pentru ușurarea circulației in zona, pentru ca aveți dreptate de ceea ce se intamplă pe b-dul luliu Maniu, este vorba de patrunderea Timișoara - Centura Patrunderea b-dul Timișoara in momentul cand la dreapta se naște Valea Cascadelor drept inainte 2,SOOkm pana ajungem in Centură, daca greșesc lungimea imi cer scuze.

în legatiu^a cu Drumul Taberei care suportă aceeași Tncărcătură. aproape la fel ca și luliu Maniu. este patrunderea pe strada ț Mai in continuarea strazii Compozitorilor pe langa zidul cimithuujL pe partea stânga nu sunt decat 12 exproprieri, in acest fel se de fluidizează tot ce inseamnă parte de sud. din Drumul Taberei vorbesc acum, pe Drumul Sarii și in continuare pe Alexandriei. Acestea au fost doua lucruri la care am ținuu și sunt trecute in planul de actiune. Eu am i'ncercat sa fac similitudine intre situația din Militari cu cea din Drumul Taberei cu modul de rezolvare a posibilitaților pe care Ie avem. Pentru ceea ce ați spus Cumneavoastră) din punct de vedere teoretic este corect, despre șoseaua de la patrunderea pe la coada lacului Morii. Aceaste inseamnă 171 de exproprien și ca valoare depașește orice posibilitate de a putea fi platite aceste exproprieri, iar ca timp dureaza cel putin doi ani Va multumesc

La pasajul Lujerului văzănd și eu proiectele am ramas pe ideea ca ramane deschis pe un fir de o parte și de alta pentru ca daca ÎI inchidem de tot atunci cream o isterie municipală Bine sunt o serie de masuri din acestea colaterale sa nu mai existe asfaltari pe strazile din jur ca sa poata sa existe un circuit logic acolo cu cateva cai de fuga scurte prin spatele blocului Oar acestea pot sa vi Ie prezint pe proiect.

Domnul consiiier general Fuciu Daniel

Domnule Primar General stimați colegi acum cateva zile in pofida unor avertismente pe care chiar subsemnatei le-a tras prin intermediul presei, la pasajul Bareasă s-a intamplat o tragedie Și acum ma adresez oamenllor care sunt acolo și muncesc, ma adresez celor care muncesc in București și in Romania. Lipsa reglemenrârllor legale, a autontații municipai^ății sau a statului conduc la tragedille de genul celor de la pasajul Baneasa Faptul ca trei oameni au murit și ca acolo investiția și lucrarea nu au PUZ se pare ca nu interesează pe nimeni. Eu cred ca este momentul ca întronarea legalitatii sa înceapă din aceasta instituție Atat timp cat Primaria Capitalei Consiiiul General și subsidiarele lor nu intervin atunci cand în mod public se întămplă situații de tipul Baneasa înseamnă ca rastul nostru aici este degeaba Cităndu-I pe Primarul General ca membrii ai executiv^ui de dupa domnia sa arunca petarde de fum și o să mi întreb imediat daca acești prieteni ai noștri învestiți cu mandat în numele legii și ai Consiiiuju^i General au o relatie de colaborare cu Primarul General și au prezentat vreodată un raport de activitate înseamnă cO ne aflam în fata unei tragedii Vreau sa vO rag, în numele famiiillor îndoliate pe cei care ne interesează și nu stOm în locul, în ghilimele din spatele nostru amenajat pentru fumat, nu este un loc pentru fumat st pOstrOm un moment de reculegere pentru cO sunt trei oameni morți în municipiul București VO multumesc

Domnule Primar General vO rog sO instituiți o comisie de anchetă într-o cooperare eficienta cu Comisia de transporturi din cadrul Consliiului General în vederea stabilirii și elucidării situotillor care tin de Primirii Generală și de Consiliul Generai Pentru celelatte aspecte, om înteles ci organele de urmărire penala au început deja verificărlle Doresc co aceasta chestiune si devinO cu titlu permanent și vO mulțumesc.

în același timp îl rog pe Primarul General ca singura institL^^e executivi de altfel, si rezolve într-un fel situația de la Evidența Populației. Am primit o solicitare de la directorul general, mi-a spus ci exista un calendar la discutillor cu domnul Primar General și or trebui si urgentam si dim tot concursul pentru ca anumite structuri din zona de patrimoniu ale primiriei plimbi hârtiile dintr-o parte în alto De altfel. î-am informat pe domnul Moconu ci o si cer președintei Comisiei juridice si se prezinte domnia so în fota comisiei so ne expuni situația reali cu privire la Evidența Populației de la sediu pini la activitate.

A treia chestiune și de altfel am reînceput si vi întreb domnule Primar General daci domni vicepriman care primesc leafa de la municipalitare au un birou și personal au vreo relatie lucrativi cu dumneavoasrtă Daci domni viceprimari vi prezinți lunar așa cum se cade vreun raport de activitate, pentru ci noi nu știm ce activitate au domnille lor. Daci domni vicepriman au o strategie cu privire la ceea ce înseamnă core^p^^r^^i^lmlrtf^t^a împreuna cu Primarul General privind activitatea executivă a primiriei și mai ales dacă au cerut. cum trebuie si ceară șefului lor aceasta este situația în scris o arie de competența Vă multumesc

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier general în legăt^r^a cu comisia de ancheta dupa cum bine știți, aș vrea sa nu lua~ cuvintele mele de pe 0 derobare de la un accident stupid, toate accidentele sunt stupide, exista însa și accidente pentru care cineva trebuie sa piateasca pentru ca s-au pierdut vieți omenești acolo, este de competența organelor de anchetă este zona foarte clara în care își desfășura activitatea antreprenorul principal LENA și subantreprenonil lui Aș vrea sa va informez domnule consliier general ca lucrările Primariei Generale s-au terminat acolo în urma cu 10 zile fără sa lase nimic în urmă, șanț deschis sau aite iucruri care sa impietezz asupra activitatilor de la pasaj.

în legătura cu Evidenta Populațieisa știț ca am avut 0 discuție cu șeful acesteia, casa aceea astăzi este mâine nu 0 mai vedem, poimaine constatam ca este aprobata de Consliiu sa fie demolată, raspoimâine se întoarce. Aveți dreptate este 0 bălbăialS la nivelul executivului. î-am propus domnului colonel, avand în moment acesta doua sedii, unul corespunzător care se afla la SîTRACO și altul pe care trebuie sa îî zllbzrzze din cauza consoiidării, este al nostru și acest sediu șiam stabilit ca în viitor^ul apropiat sa se poata muta în spațiiie închiriato pentru locanta primariei noica sa lucreze în condiții omenești, arhiva ramînand pe zona SîTRACO pentru ca este operativa și poate sa lucreze, dupa care noi putem vorbi despre acea casa 100 de ani și așa vom face dar pana la urma 0 va avea și 0 va renova

Domnul cons il ier general Di ncă Dum itr^u

De fiecare data cand iau cuvântul se găsesc anumiți indivizi mai mult sau mai puțin educați care degaja onomatopee din laringele lor bolnave. Domnule primar, domnilor colegi consilieri sub cuvant de onoare, ca nu am discutat aceasta problema cu colegii mei de partid. Vreau sa aduc în atenția    un lucru care vad ca trenează

cel puțin în mentaiitatea noastră eu am mai făcut căteva referiri la interpelărlle anterioare Nu știu daca s-a înțeles dar aș vrea 0 data pentru totdeauna sa se înțeleaga, în primul rand eu sunt cetațean al Romănierîn al doilea rand sunt consiiier general al Primariei Munic^ipjujUn București care reprezintă interesele cetățenllor din municipiul București, în al treilea rand sunt membru de partid al PD-L și sunt obligat ca în limita anumitor situați sS fiu de acord cu partidul meu.în concluzie astazi voi fi cetățean al Romăniei Interesul cetățenilor Romăniei și al Romăniei trebuie să primeze în raport cu interesul cetățenilor Bucur^^^tUlUii De ce? Pentru că această cursa de formula 3 domnilor nu vizează interesul bucureșt^s^^uU^ir el vizează interesul României prin ținerea acestei curse de formula 3 se aude de RomOsia. de București și cu această ocazie Bucureștiul nu va mai fi confundat cu Budapesta și nici președintele

României cu președintele Moldovei Se va ști cu exactitate ca această cursă este ținută în București care este capitala Romanței

AI doilea punct pe care vreau sa ÎI discut este cel referitor la situația taximetriștilor Domnule primar, domnilor colegi chiar daca împrumut formule de exprimare ale președintelui statul ui dumneavoasrrâ trebuie sa aveț înțelegerea și sa înțelegeți exact ce vreau sa spun Profesiunea de taximetrist trebuie sa fie o profesiune liberala și nu sa fie o afacere pentru mogulii care daca ar fi facut investiții și ar fi avut acele mii de mașini pentru care au licențe, eu aș spune da, este corect Dar ei au aceste licențe, nu Ie folosesc decat poate în proportie de 30, 35% iar restul Ie închiriază și iau bani pe ele. în timp ce sunt cetațeni onești ai acestui oraș care ar fi putut sa fie taximetriști. sa muncească pe cont propriu, sa caștige mai mult, sa nu fie jecmaniți de acești moguii care au pus stapanire pe transportul de taximetre din București. Daca am fost înțeles corect va urma în viitorul apropiat sa fac un proiect de hotarare a Consliiului General care sa îmiteze numarul de licențe numai la numarul de autovehicule pe care respectivulîl detine în parc Multumesc

Domnul Primar General Sorin Mircea Dprescu

Domnule consilier genera,, îî legatura cu taximetriști pentru ca este una dintre problemele importante Cred ca în primul rand, moral trebuie sa va adresați mogulilor 11x^6^11^ care prin acțune în justiție au blocat hotararea Consiliului Generai aceea ca un numar de taximetriști care așteapta de cinci ani, care sunt mintiți. care sunt pacaliți care sunt puși sa își cumpere mașini nu primesc dreptul de taximetrie încercam sa îi facem fata fenomen^ui de piraterie, nu reușim în totalitate ca nici nu avem cu cine sa putem sa luptam cu aceste lucruri Pe scurt, proiectul este gata și trebuia sa fie pe site. daca aț fost atent, domnul consiiier general Stan a vorbit despre acest lucru Ma oblig eu sa fie pe site și sa rezolvam aceasta prima problemă Restul domnule consilier va spun ca sunt atat de multe presiuni în general cu partea de taximetre pentru a acoperi o mare gogoașa mincinoasă de norma de zece ani de zile cand s-a hotarat așa, dar legea daca îmi permitet, trebuie sa o respect nu am ce sa fac. dar legea este nedreaptă masoara cu doua masuri nu cu una. Multumesc

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

La interpeiarlle doamr^^k^r și domnllor colegi vreau sa va spun ca a început sa se miște executivul la interpelările noastre Am facut interpelare împreuna cu domnul Mircea Valentin care nu o sa mai fie colegul nostru dupa ce aprobam hotarârea de vacantare a postulul, în sensuî sa ne raspunda domnul Primar General de ce domnul lordache, directorul Directiei Juridice își permite sa semneze delegații pentru

avocați    1808/07 12 2008 a fost împuternicit sa semneze

delegațiile pentru personalul din subordinea sa. Facand un abuz domnul lordache extinde această autorizație data de dumne^^^\^c^;^srm domnule primar și spune ca acest lucru implica și semnarea delegațiilor de reprezentare cu cabinetele de avocatură. Din cate știu eu angajarea cabinetelor de avocatura se face pe baza de licitație, sau prin selecție de oferte pentru ca domnul lordache nu are calitatea de a alege dansul cabinetele de avocatura și sa semneze delegațille cum dorește. De asemenea, mai spune domnul lordache ca acest lucru a fost invocat în fata instanțelor dar nu va spune ca acest lucru a fost recunoscut ca lipsa de calitate de reprezentant al firmelor de avocatură a caror delegații le-a semnat domnul lordache și pana cand acei avocați nu au venit cu semnătura Primaru^i General nu au putut intra în procese Deci, domnule primar va rugam sa atrageți atenția domnu^i lordache, de la Directia Juridica sa nu mai semneze delegații de avocatură, iar dumn^e^c^\^(^j^53trâ cand veți semna aceste delegații sa ne prezentați și noua caietul de sarcini în baza caruia ati facut aceasta selecție de oferte sau licitatiile pentru selectarea caselor de avocatură care sa reprezinte Consliiul General al Muni^ipiulk^i București Cu privire la acest aspect noi ne-am mai opus și în legislatura trecuta sa avem case de avocatură interesate în rezolvarea problemelor municipaiității pentru ca atunci va trebui ca din cei 75 de juriști pe care îi aveti sa îi dati afara jumătate sau pe toti pentru ca nu mai aveti nevoie de ei. Ori lucrati cu aparatul propriu al primăriei, ori lucrati cu casele de avocatură și renunțați la aparatul propriu al pnmariei. Nu se pot suprapune doua sisteme j^i'dic^^. sau doua sisteme de reprezentare din banii statului și la aceasta într^t^are va rog, data viitoare sau atunci cand veti face aceste selectii de oferte sau licitații pentru casele de avocatură sa ne prezentați și noua înainte sa îe aprobam în Consiiiul General criteriile de selecție a acestor case de avocatură. Va mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consiiier general în ceea ce privește o serie întreagă de

lucruri, sigur adevarul este spus pe jumătaee Aș vrea sa îrnelegeți urmatorul lucru'în primul rand ca procedura nu prevede llcitațic la casele de avocatură Problema insă este morala daca am sesizat-o eu bine, de ce? Va raspund de ce domnule consilier generai pentru ca, știti bine, prin lege cei care sunt angajați Intr-un proces alaturi de primare și reprezinta primăria nu mai au dreptul sa preia în speciai. procesele legate de Legea nr 10 ca de aici au ieșit toate di^cz^^țil^^.    în

legatura cu firma de avocatură........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu, e puțin anormal ce faceți....

Domnul Primar General Sorin Mirceo Oprescu

In legOturO cu firmo de ovocoturâ core foce exproprierile, aș vreo sO vO spun cO om declanșat forme! prin core sunt..., și dorim sO luOm consulto^rr! cOt moi more ovOnd în vedere cO preiurile nu sor deloc de porteo de „bonsens” și om pOstrot firmo de avocatura core este în ocest moment tocmai pentru o oveo responsobiirtatea încheierii unui oct. Tot otOt de bine ca și mine știți foarte bine cO multe dintre ele sunt în anchetă Nu, sO rOmOna și sO raspunda de ce are de rOspuns, și cele patru sau cinci exproprieri cOte moi sunt de fOcut, urmOnd co de acum înainte pentru exproprierile care ou venit sO avem la îndemOna trei sau patru firme de avocatura care sO preia o lucrare de la un cop la oltul și sO o duca în legOturO cu exproprierile, în principal Mi s-o pOrut mult moi onest așa, ovOnd și o mulțime de sesizOri despre propriul aparat VO mulțumesc.

Domnul presedinte de sedintO Murg COlin

SaptamOna aceasta am fOcut o aducere la zi împreuna cu doamna Luchiono Vlad și Ivancu lonel a situatillor juridice în core este implicat Consliiul Genera. Situația a fost prezentată și Primarului General, vO pot pune la dispoziție oricOnd aceasta situație sO o analizați. Apare însă o situație paradoxală, de exemplu ostOzi domnul primar a semnat actele prin core suntem actionaii în justiție pentru cO om fOcut o ședința extrooi^c^n^m cOnd om ales consiliu de administrație Avem o situație unicO, domnul primar ne-a acționat în justi^e iar noi ne aporOm cu o companie platitO de domnul primar.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

VO rog sO vO aduceți aminte de observata justa fOcutO aici suntem aparaii de executiv care este plOtit de primar. Oare cum o fi moi cinstit și moi ărestdeăâtașa?

Domnul presedinte de sedințO Murg COlin

Interpelările s-ou terminat și trecem la ordinea de zi.

îrec^^m la primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre

privind modificarea componenței Comisiei de validare din cadrul Consiiiuiui General al Municipiului București.

DupO cum știți om stabilit IncO din prima zi de funcționare o Consliiului General cO va fi un reprezentant de la fiecare partid îi aceasta comisie de validare Prin plecarea domnului Mircea Valentin și o domnului Bogdan Becheanu sunt doua locuri libere pentru grupurile politice PD-L și PNG Rog cele doua grupuri politice sa faca propunerile

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Din partea grupului PNG ma autopropun

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Din partea grupului PD-L 0 propun pe doamna Carmen Nemeș.

Chiar daca este vot de persoana pentru comisia de validare se prevede vot deschis»

Cine este pentru ca domnul Gaf-Deac loan sa faca parte din comisa de valid^r^^? majoritate de voturi, impotnva? 0 voturi, abțineri? voturi.

Domnul Gaf-Deac loan este membru in comisia de validare.

- la ora 14.45 a venit domnul consilier general Alexe Florin Alexandru -

Cine este pentru ca doamna Nemeș Carmen sa faca parte din comisia de validare? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Giugula D.), abtineri? 0 voturi.

Doamna Nemeș Carmen lonela este membru in comisia de validai re

Supun la vot proiectul de hotarare in integraiitatea lui, o sa ii dau citire articol unic. „Componenta comisiei de validare din cadrul Consiliului General al Muni^îpmu^i București aleasă prin Hotararea C.G.MB nr. 282/2008se modifica astfel

a)    domnul Mircea Valentin se inlocuieșee cu doamna Nemeș Carmen

b)    domnul Becheanu Bogdan se inlocuiește cu domnul Gaf-Deac

loan.

Acsâstă hotarare a fost adoptata in ședinta din 27 05 2009.

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotnvă? 1 vot (Giugula D.), abtineri? 0 voturi.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acorda re a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Horia Damian.

Comisia de cultura s-a exprimat, este un sculptor roman celebru are lucrari expuse la NEW YORK

Cine este pentru? majoritate de voturi impotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 votun.

",

înainte de a trece la urmatorul proiect de hotărâre, este vorba de încetarea mandatului de consilier ai domnului Mircea Valentin care dupa 5 ani parasește Consiliul General va propun sa îi dam cuvantul pentru cateva minute

Domnul consiiier general Mircea Valentin

Va mulșumesc pentru aceasta ocazie, mi-am depus și un raport de activitate conform legii, nu 0 sa vi-î citesc ca nu are sens îî voi depune la Secretariatul Tehnic Parasesc Consliiul General exact dupa un mandat și un sfert, dupa cinci ani. Aș fi vrut sa continui dar nu se poate, am alta funcție publica care ma face incompatibll. Aș vrea sa mulțumesc cu aceasta ocazie celor cu care amcolbborat în caclrul.prjmăriei.cuprimarii generaii anteriori Traian Basescu și Adriean Videanu și primai^uu^i actual îi mulșumesc. Aș vrea sa vina în Consliiu cu la fel de multe proiecte cu cate au venit predecesorii sai. Aș vrea sa mulșumesc coleglior din cel mai mare grup al Consiiiu^i General, grupul PD-L, domnllor din PNL, din PSD, PNG și PRM cu care am colaborat întotdeauna cat mai bine. Aș vrea sa va spun ca nu plec de tot. adica plec din Consiliu dar raman un cetașean al Bucureștiului și din aceasta pozișie îmi voi susșine în continuare proiectele pe care îe-am depus cateva dintre acestea sunt de interes larg și ma voi bate pentru ele și sunt convins ca, colegi care raman îe vor susșine. cel privind crearea parcului Baneasa, în padurea Baneasa cel privind accesul pe spașiiie verzi, cel privind transportul de noapte în București. Am în total depuse opt proiecte. Nu am pretenșia ca toate au soluba perfecta aștept și pe altii sa vina cu alte solușii, dintre colegi sau din executiv, dar sunt cateva idei care merita duse pana la capat Și nu în ultimul rând aș vrea sa mulșumesc unei categorii fara de care acest Consiiiu nu ar putea exista, o categorie sociala pe cat de important pe atat de discreta și anume fetelor din Secr^^crratu^l Tehnic al ConsliiuLii Generai, pe ele nu îe vede niciodata nimeni dar ele de fapt șin Consliiul Va mulșumesc

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Va supun la vot urmatorul proiect proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București al Domnului Mircea Valentin ~i vacantarea unui post de consilier din cadrul ConsiliuM General al MunicipiUiii București.

Cine este pentru? majoritate de voturi împotnvă7 0 voturi, abșineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind validarea doamnei Cristu Irinel în funcția de consiiier în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Rog comisia de validare să valideze dosarul doamnei Irinel Cristu și Tn același timp sa își aleaga un președinte

Doamna președinte a comisiei de validare, va rog citiți rezultatul

Doamna consiiier general Nemes Carmen Ionela

In urma analizări dosarului, doamna Cristu Irinel este validata în funcția de consilier general al Municipiu^i București deoarece T^tri^u^^ș^e toate conditille legale

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Va multumesc. Va supun la vot proiectul de hotarare privind validarea doamnei Cristu Irinel în funcția de consiiier în cadrul Consihuh^i General al MunicipiuM București.

Cine este pentru? majoritate de voturi 'împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Stimată doamna va rog sa depuneți juramântul

Doamna Cristu Irinel

Eu, Cristu Irinel aleasa consilier generai, Tn conform^ate cu prevederile art. 32, alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administrata publica locala, republicată. cu modificarile și completările ulterioare, depun urmatorul juramânt: ' Jur sa respect Constituia și legile tarii și sa fac cu buna credința tot ceea ce sta Tn puterea și priceperea mea, pentru binele locuitorllor Municip>iuu^i București Așa sa Tni ajute Dumnezeu."

Domnul presedinte de ședința Murg Calin

Trecem la urmatorul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind asigurarea desfașurarîi activi^^^H Primariei MunicipiuLii București în doua imobile corespunzătoare, pe perioada consolidării imobil^ui situat în Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

La aceasta hotarare titlul nu corespunde cu corpul hotararii, în corpul hotarârii spune: „se împuternicește Primarul general al Municipiuju^i București sa demareze procedurile legale și financiare Tn vederea identificării unor spatii adecvate ce urmeaza a avea destinaia de sediu al Primariei București, pe perioada executării lucrarilor de consoiidare a imobilului din B-dul Regina Elisabeta' Aici titlul face referire la doua imobile și eu zic sa modificam titlul ca și corpul hotararii

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aceasta este ă propunere de amendare să înțeleg Deci propuneți că proiectul de hotarăre să se numească, proiect de hotărăre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București pentru a demara procedurile legale și financiare în vederea identificării unor spații adecvate ce urmează a avea destinația de sediul al Primăriei Municipiului București pe perioada consoiidării imobiluU^i situat în B-dul Regina Elisăbeta nr. 47 sector 5"

Domnul consiiier general Prioteasa Doru

Acesta să devină titlul

Domnul Primar General Sărin Mircea Oprescu

Eu vă multumesc pentru amendămentol acesta, pentru că mi se pare logic dar nu este secretul lui Polisnel, este vorba și de faptul dumne^\^c^a^^tra știti foarte bine, poate mai putin colegii că am ultat, acesta este adevărul și nu trebuia să uit mi-am cerut scuze, că și Prefectura ar trebui să piece de aici.

Domnul presedinte de sedintă Murg Călin

Am ă întrebare și eu domnule primar. De îndată ce veti identifica aceste spatii, contractele propriu zise de închîriere, de leasing sau de ce or fi vor fi prezentate și aprobate de către Consiiiul General?

Domnul Primar General Sărin Mirceă Oprescu

Cum doriti dumneavoasrră. nu este nici un fel de problemă în momentul cănd îe avem identificate și eu vă spun că îe avem identificate. acesta este adevărul forma ă putem discută avănd în vedere calitatea de ordonator principal de credite, credeți-mă că mi-am luat toate măsurlle de siguranță de ă respectă legea întrutotul. însă spre informare dumneăvoastra vă voi prezenta și cifre și contracte

Domnul consilier general Stan îon

Referitor la acest punct, dacă am inteies bine propunerea făcuta de colegul de la PD-L să îî mandatăm pe dămnul primar să găsească posibile locatii sau ciădir^i care să se preteze la activitatea

Domnul presedinte de sedintă Murg Călin

Să demareze

Domnul consliier general Stan îon

Să demareze, bun deci demaratul poate dura și doi ani pană găsiți ceva pretabll îdeeă era altă pentru că eu cred că este imposibll să

gasim în București, cel putin din cât cunosc eu Bucureștiul, o clădire care sa aiba o salâ de ședinte cum este aces^^^ a Consiliului, care sâ aibă spațiile necesare pentuu activitatea executivului cat și a comisiilor de lucru Ma îndoiesc ca putem gasi o clădire poate eu știu dacă mutăm Parlamentul de acolo ca sa luam locul oâriamentariIor Acum vorbecc foarte serios, suntem puțin obosiți dar mi se pare totuși utopic sa credem ca putem sa consolidăm Primăria Capiitelei nu mai vorbim de perioada de criză care sapă o grâmaaă de bani pentuu ca este desltul de mare, dar sa zicem ca avem sursele și domnul primar face tot po^biih^l sa Ie gaseasaă, totuși mi se pare aproape imposibil sa gasim o clădire care sa fie pr^^^tii^ și cu ceea ce înseamnă zonă, cu parcare, cu saii, cu birouri penru executiv Nu cred ca vom gasi. Vroiam sa închid, ca sa nu va plictiseca foarte tare. cred ca noi am trebui sa fim ultimii precum ca un comanaat care își parăsește ultimul nava, fiind vorba despre primăne haic^^^ sa    toate clădirile cetetele care au bulină și sunt

cetățeni care sunt într-un pericol muK mai mare decât aceasta, noi ne putem asuma riscul sa suportăm aici sa destășarâm activitatea pentuu ca oricum ne vedem o data pe luna la ședințele ordinare și la cele exrraocdiaare de cate ori este nevoie, sau la comisii. Cred ca ar trebui totuși sa ne mai gandim domnuie primar pentuu ca eu cred ca avem dificuaate în a gasi o clădire care sa se preteze pentuu ceea ce dorim

Domnul Primar G^r^ea^l Sorin Mircea Oprescu

Domnul consllier geneiral, în legăturâ cu problemele ndic^^^ de dumneaoaast^ă vreau sa va raspund utmătouul lucru. înainte de a face acest pas am sa va invit sa sonstatațl ca existte posiblhtetea de a muta inir-un loc de muncă civliizat Va rag sa nu uitați ca se scurteaaă foarte muH timpul de consoliaare aici în Primăria Geneaală, adică de la cinci ani variata optimistă la doi ani și jumătete iar în al trellea rand aș vrea sa înțelegeți ca aceste consollaărl încep In Primăna Cap^alei după sonsocaările care încep pentuu blocuri și pentuu popubție pentuu ca așa mi se pare moral. Muițumecc

Domnul președinte de sedute Murg Caiin

Bun. la acest punct avem două amendaminte Primul amendmment al domnuUui Pnoteaaa de modificare a titlului ho^^a^i^n așa cum am citit mai devreme

Cine este pentuu? majoritele de votun, împotnaă? 0 votun. abțineri? l4 votun (Giug^a D.. Stan I . Drâghîci G.. Țapaddel C Sitauu J Popa M Mih^l^^c^ B , Popescu C . Pad^u^^ro A Boajă M Ni^o^^c^ V., Flor^^^t^u D. Puciu D lovici î).

Acest amendament a fost adopaat

AI doilea amendament făcut de mine și anume ca contractul de închiriere, sau leasing sa fie prezentat spre aprobare Conslii^ui General înaintea semnării lui.

Cine este pentru? majoritate de voturi. împotriva? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Scarlat H.).

Acest amendament a fost adoptat

Supun la vot proiectul de hotarîre în integraiitatea lui.

Cine este pentru? majoritate de voturi, n^|:^^^ri^ă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi (Giugula D., Stan I , Draghici G., naparclel C., Sitaru J. Popa M Mihailescu B., Popescu C., Paduraru A., Boaja M Nicorescu V., Fuciu D ).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ~i a Comisiei de soluțonare a contestațiilor privind concesionarea terenurilor, destinate construirii, apartinand domeniului privat/p ubiic al Municipiului București.

Rog grupunle politice sa faca propunerile. Din partea grupului PD-L T propun pe domnul Doru Prioteasa.

Doamna consliier general Tapardel Ana Claudia

Din partea grupuri PSD o propun pe doamna Sitaru Janina

Domnul presedinte de ședinta Murg Calin

Rog Direcția Tehnica sa faca buletinele de vot.

Pana se fac buletine de vot trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind delegarea unui membru, este un singur loc, practic ne exprimam ni cazul Comisiei de soluționare a contestabllor sunt trei membri ai executivuuui iar vis-a-vis de prima comisie exista un loc pentru un consilier genera.

Bun, mergem mai departe, proiect de hotarare privind delegarea unui membi^u al Consiliutei General al Municipiutei București în calitate de președinte al Comisiei de solutionare a întâmpinăîiior formulate de proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor in cauza propuse spre expropriere.

Acest loc a fost ocupaTde domnul Fuciu Daniel care a demisionat Aștept propunerile

Din partea grupuri PNG domnul Badulescu Aureiian Va rog sa notati propunerea mai sunt și alte propuneri? Nu.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind transmiterea in administrarea AdminisUației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a imobil^ui situat in Str. Sf. Ecaterina nr.1-3, sector 4, cu destinația de sediu.

Cine este pentru?m^^orn^^te de voturi, imp^cttrv^^^ 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei Hotarari privind transmiîtern^a in proprietatea Consiliului General ai Municipiului București a imobilului situat in Str. Ciuceru Udricani nr.12, sector 3.

Este gradinita Ronald Laudler pe care noi am ........ în mandatul

trecut și acum .    ca sa clarificăm situația.

Cine este pentru? majoritate de voturi impotevă? 0 voturi abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Urmează proiectul numarul 10, inteleg ca domnul primar I-a menținut pe ordinea de zi, iar domnul loan Gâf - Deac și-a retras propunerea.

Proiect de hotarare privind aprobarea Protocokiu^i pentru organizata Circuitul de Formula 3.

Așa cum am hotarât la inceputul ședintei domnul Niculae Șerbu se va adresa Consiliului Generai

Domnul Niculae Șerbu

Domnilor consilieri, domnule Primar Generai, in primul rand vreau sa va mullumesc ca acordați totuși atenție acestui proiect Dupa cum știm cu totii in 2007 și 2008 s-au organizat doua evenimente, din nefericn la acea data cred ca nu s-a inteles foarte bine ca acest eveniment nu detinea toate elementele juridice necesare de a putea fi organizat și legali sper sa se indrepte aceasta eroare Intre timp dupa cum ati observat și dumneavoastră am stat cuminte și am obtinut hotarâre judecătoreasaă irevocablia în urma caruia a fost inscris la OSIM ceftif'ic^^tt^l pentru desen și model industrial care ofera absolut toate drepturlle. Promit ca cel tarziu maine sa pun in cutiile dumn^^^^o^^isrm de scrisori, un pachet cu toate documentele care dovedesc acest lucru. Rugamintea mea este. nu știu efectiv cum sa va explic faptul ca acest proiect imi aparline. Lucrez la el din 2003, am venit de nenumărate ori la Primaria Capitalei și multi dintre dumneavoastră pot confirma lucrul acesta cu dovezi clare de la scrisori de la oameni competenii parteneri de ai mei cum ar fi de la Imola care organizează de 30 de ani circuitul de Formula 1 marele premiu Alsan Marino și alte competiții Am venit cu delegații și sper ca de aceasta data sa se gasească o formula legala pentru ca eu am facut tot ce mi-a stat în putință sa nu declanșez un scandal internațional nu am facut nici macar o adresa pana în momentul de fata la FIA.ocazie cu care s-ar fi cel putin suspendat și nu am mai fi putut vorbi cel putin 10 ani de acest eveniment. îmi pare rau ca nu am avut posiblhtatea sa demonstrez cum se face un astfel de eveniment pentru ca mie sa știti ca îmi pasa, eu nu pot sa fac aici un eveniment și dupa aceea sa îl vând austriecllor sau austraiienllor, eu râmân aici și voi da socoteală daca vreți cel putin moral în fata dumneavoastră Vreau sa va spun ca cineva facea aici referire la faptul ca se întrerupe circulația Este foarte adevarat pentru ca a fost prost facut. Se lucreaza cu elemente învechîte, new jersey din beton care necesîta macarale, necesta o sumedenie de utilaje și blochează circujația pentru ca nu s-a dorit sa se investească, s-a dorit sa se ia bani și atat. Eu cu mare plăcere aș aștepta cel putin o întrebare din partea domnllor consliieri.

Domnul consilier general Stan îon

Fara îndoiala ca sunt surprins Am înteles de la dumneavoastră ca ati patentat, ati luat de la OSîM ce ati luat? Ati patentat strazlle? Sau gardurile care îe puneți dumneavoastră de fier?

Domnul Niculae Serbu

Va spun imediat. Acest circuit în termeni juridici și nu numai este numit produs Un produs care este format dintr-un traseu, tribune, padocuri, linia bocselor aducatoare de profit.

Domnul consiiier general Stan îon

îndiferent cum ati vrea dumneavoastrâ sa amenajati acest circuit și cu OSîM-ul și cu tot ce aveti dumneavoasrră tot va trebui sa restricționaii circulata în perioada cand pregatiti circuitul pentru cursa, deci cele doua curse care au fost pana acum s-a închis circulația cu o saptamană înainte ca sa se stabilească traseul, sa se delimtteze cu acele betoane și gardur^i și dupa aceea mai raman trei patru zile închise ca sa se demonteze deci practic eu cand am zis nu sunt un rau voitor camia nu îi plac cursele de mașini. personalîmi plac cursele de mașini dar de regula ma uit la televizor, sau daca sunt plecat pe undeva și ma nimeresc sa fie vreo cursa ma uit acolo

Eu am spus ca pentru bucureșteni este un disconfort atat pe traseu cat și zgomotul pe care îî face o mașina de 700 de cai turata la maxim alergand pe circuit și la rândul respectiv vin mai multe zeci de mașini și este insuportabli

Pe lângă faptul ca este zgomot, se blochează circulația, astea erau impedimentele, nu ca avem ceva cu cursa

Domnul Niculae șerbu

Am înțeles domnule consilier și daca îmi permiteți zilele acestea sa va prezint toata documenteia sa vedeți ca exista formule tehnice inclusiv telescopice care nu necesită tocmai asta spuneam în momentul de fata este și un moment prielnic pentru ca spre exemplu otelul la bursa este 40% fata de anul trecut, costul Deci cu pana un milion de euro se poate organiza tot fara sa întrerupeți o secundă cu excepția celor 3 zile Domnul consilier are dreptate, asta am susținut și eu, s-au facut niște erori grosolane și sunt altele și mai grave domnul consliier, a fost omologat la limita, nu am avut nici macar șaibele necesare grower, deci a fost facut în bataie de joc. mi s-a propus și mie sa facem o ediție și sa o vindem Nu am fost de acord și din aceasta cauza am ajuns în acest razboi în care vreau sa va spun ca mi-au facut multe probleme. Vor^t^e^^ii dumneavoasrra de cineva halterofll cu mușchi. Atat vroiam sa mai spun și cu asta închei, va rog sa ma credeți, nu o spun cu rautate, nu o spun cu amenințare, daca un alt organizator continuă, se încadrează la contrafacere și nu mai este vorba ca acum doua editii de drepturi de autor cu închisoare sau amendă este vorba de închisoare și avertizez pe aceasta cale sa fie foarte atențî

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Cred ca ati înteles foarte greșit locul în care va aflati. Deci aici nu proferați amenințăn la adresa nimanui, aici vorbiți cu respect în fata Consiiiului General.

Va aduc aminte ca noi avem doar un vot de opor^i^niate^ nu suntem aici sa stabilim legalitatea

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Nu voi vorbi decat de aspectul de legalitate, leri la comisia juridica s-a prezentat domnul șerbu și ne-a prezentat toata discuția Astazi la aceasta mapa mi s-a pus un raport al Parchetului de neîncepere a urmăririi penale pentru fals. Ceea ce nu s-a spus în acest raport trebuia sa va spuna ca domnul șerbu a caștigat în instanța definitiv și irevocabll dreptul de a-și înregistra ideea.Faptul ca are o idee pe strazile Bucureștiukii nu înseamnă ca el a confiscat strazile Bucureștiukii i-am spus-o și ierrîncomisia jundlca Eu v-a§ propune sa ne gandlm cu multa atente la acest circuit, este o onoare și o mandrie pentru București ca îî poate organiza dar cineva în acest context nu spune adevarul și cred ca sunt cei de aici De aceea faptul ca dansul are o licenta pe aceasta idee nu ne împiedică pe noi sa alegem societatea care aduce cel mai mare profit la capitală. Cine da cea mai mare redeventâ la capitala cash garantată pentru evicțune sau pentru alte litigii ca nu cumva sa mai primim un asemenea bau - bau sau vezi doamne ce se întâmplă daca mai face cineva cu aprobarea noastră, vom organiza acest turneu și cu asta am închis

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Draga domnule consliier general vreau sa va spun ca sunt foarte

bucuros, aț sublimat înca o data ca ceea ce dumneavoastaă votat astazi este 0 aprobare de oportunitate. Restul, dumne^^u^c^^ssr^ știți mai bine ca sunteți jurist, este responsablii'tatea noastra. este tocmai aceea de a justifica legalitatea societaților care vin sa organizeze aceste chestiuni Este foarte clar.

Domnul cons li ier general Țica Horat iu

Stimați colegi, referitor la povestea cu zgomotul, nu am ce sa spun decat ca la Monte Carlo. este zgomot la fel de mare sau chiar mai mare. se aude pana în Franța. Ma uit la punctul numărul 10 scrie aprobarea Protocolului pentru organizarea Circuitului. Ma uit în spate, nu exista nici un protocoi.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Proiectul de hotărâre a venit extraordinar de tarziu

Domnul consilier general Țica Horatiu

Dar nu este protocol este pur și simplu hotarâre. Este altceva

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Da. este o expunere de motive, protocolul lipsește practic

Domnul consilier general Țica Horatiu

Votam fara sa știm ce contine protoc^okl?

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Domnule primar remarca domnu^i Horatiu este ...........

Domnul consilier general Țica Horatiu

Sunt pentru organizarea unui circuit dar nu vad protocok^i

Domnul președinte de ședinta Murg Calin

Deci domnul primar, la punctul 10 este proiect de hotarâre privind aprobarea Protocolul pentru organizarea Circuitului de Formula 3 protocolul lipsește

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Am sa va explic imediat. Deci am născut această dorință de aviz de oportumtate daca 0 organizam sau nu. Eu acum declanșez toate procedurile legale pe care vin și vi Ie prezint consiliului existand acest aviz de oportunitate. Daca abilitați Primarul General sa faca acest lucru, abilitaț și răspundetea Primaru^i General pentru forma legala în care vor fi încheiate toate acestea

Domnul consilier general Tica Horatiu

Domnule Primar General perfect de acord cu dumneavoasrrâ suntem pentru organizarea acestui circurt, dar vreau sâ vad ce conține protocolul.

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Eu aș propune un amendament daca îmi permiteți. Proiect de hotarare privind aprobarea organizării unui circuit de formula 3 în Municipiul.....privind oportunrtatea......

Domnul consiiier general Tica Horatiu

Putem propune amanarea pana marti sau cand va fi urmatoarea ședință de Consliu și asta este.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Da. îmi este clar de unde atâtea neînțelegeri. dar stați ca este simplu. Hotarârea avea alt conținut. Schimbându-se conținutul a ramas titlul, ca așa se întâmplă la noi. deci v-aș ruga la titlu sa fiȘ de acord sa fie așa: „împuterniclrea Primarului General al Municipiu^i București sa negocieze în condițiile legii un contract de asociere pentru organizarea cursei din Municipiul București"

Domnul consiiier general Tica Horatiu

Da. virgula contract care va fi supus atentiei Consiliului General

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Nu. acesta este art. 2.introducem articol suplimentar

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Fara probleme

Domnul presedințe de sedinta Murg Calin

ContractuI respectiv va fi supus așa. Haideti sa clarificăm, domnul primar modifica textul dupe. cum urmeaza proiect de hotarare privind împuternidrea PrlmaruiulJG>eneral _____

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier general Tica domnuie președinte de ședi^ă chestiuna este foarte ciară Ec vreau sa dăm ia o parte 0 serie întreggâ de scspicinm Legea spune foarte clar ca ec scnt ordonator de credite

Domrct^l președinte de ședință Mcrg Calin

Nc a pcs nimeni la tndoîalâ

Domnul Primat Geneaal Sorin Mircea Oprescu

In mon^e^ntd in care dumneavăastră pcneii problema in fetei ăcesța. primacul prezică înainte de semnare acest icc^i^ca nc vad rostul ei. Ca sa ma tmpurerniciti sa ce? îmi dați pcterea sa pot sa negociez și sa semnez cn contant dcpâ care vin in fața consiliului și informez de acel conri'act. Daca cineva sesizeaaă ca am greșit in semnarea acestei, atrag responăabllitatea legii Dacă dumneavăastră imi spcneți in textel legii ca acel contacnt inainte de semnare trebuie sa îl prezint, atenei nc mai are nici cn sens nici cn fel de tmputerniclre.

Domnul preseditite de sednte Mcrg Căiin

Domnul primat, aici este o problemă. Conform Legii nr. 215 privind administreaia pcbiică. orice confratt de asociere pe care îl semnat, trebuie aprobat in preateM de consiliul Genețal.

Domnul Primar Geneml Sorin Mircea Oprescu

Acesaa nc este cn confratt ...........și fiindcă este vorba de bani,

v-am spus ca scnt absotet de acord sa va prezint o inforn^^^ de ceea ce am semnat

Domnul consiiier genețal Gicgula Dorc Mihai

Deci va propun introducerea cnci articol 2, sac nc ia art 2 cn noc aiineat. „se imputernieeete Primacul Geneaal sa efecteeee in condițlile iegii demereurile necesare organizam acțiunilor de destinare a Formuiei 3 ccm este consaraată. iar forma finate a protocotetei sa fie scpusă spre aprobare Consiliului G^n^^^l inainte de a fi sem^n^te de Primacul G^^^^^l.

Domnul preseditee de sedi^ă Mcrg Caiin

Este corect, dar ia art 1 scrie așa: .se aproba desfășurarea cnui ci^c^cirt automobilistic de Formula 3 pe ămplaăameutul din jci^crt Pălafoiui Parlamenteiui" Cred ca ar trebuie sa modificăm desenarea cnui circuit ăutombbllistlc de Form^a 3.

Domnule președinte domnul Primar General stand de vorba cu colegii mei am ajuns la urmatoarea concluzie- asocierea de care dumneavoasUă faceți vorbire, implica patrimonial primăria De ce implica patrimonial? Pentru ca se face o asociere pe domeniul public și privat al MunicipjUlU^i București pentru care Consliiul General trebui sI își dea acordul Acord care se va obtine cu 2/3

Domnul consiiier generai Giugula Doru Mihai

Daca este protocol jumătate plus unu.

Domnul consiiier general Tica Horatiu

Implica patrimoniul

Domnul consiiier general Giugula Doru Mihai

Forma finala a protocolului, doamnelor și domnllor colegi amendamentul este urmatorub la art. 2 dupa organizarea așa demersurile necesare stabilite organizatouului acțiunii. Dupa aceea urmeaza alineat nou: „forma finala a protocolului va fi supusa spre aprobare Consliiului General înainte de a fi semnată de Primarul General0

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Deci în continuarea art. 2 nu articol separat.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Da, este alineat nou Forma finala a protocolul va fisupusa aprobarii Consliiului General

Domnul consiiier general Stan Ion

Domnule președinte, stimaț coleg, având în vedere propunerlle facute aici unde doar proștii sunt consecvenți, cred ca putem fi de acord și grupul PSD cu aceste amendam^^rti sa trecem totuși și mai ales ca expunerea domnului șerbu a fost una destul de eficientă Am înțeles ca face de așa maniera cat sa mearga totul brici fara sa creeze dificultați foarte mari vine cu alta tehnologie, alt mod de a planifica traseul Așa am înteles practic, lar referitor la ceea ce a spus colegul Giugula cu aceste amends^m^it^ așa cum am menționat cred ca putem sa nu fim consecvenți pana la capat într-o idee adica putem sa votam și noi PSD-ul.

-il

Domnul președinte de ședința Murg Călin

Dragi coleg, sunt două amendai mente amendamentul propus de domnul Primar General și anume modificarea

Domnul consilier general Alexe Florin Alexandru

Dragi colegi trebuie sa fie neaparat Formula 3? Trebuie sa fie omologat FIA. Formula 3 este cea mai slaba Hai sa lasam deschis sa vedem poate FIA vine cu ceva mai bun Sa intram în calendarul FIA și sa vedem poate obtinem ceva mai bun pentru București De ce trebuie sa fie cel mai slab?

Domnul președinte de ședinta Murg Calin

Stati 0 secunda domnul Alexe, propuneți ce?

Domnul consiiter general Alexe Florin

Cursa sa fie omologată FIA nu trebuie sa spunem noi ca trebuie sa fie Formula 3, 2, 7 Deci trebuie sa fie omoloc^sta FIA

Domnul președinte de ședinta Murg Calin

Deci propuneți modificarea titlului......... nu articolului: se aproba

desfașurarea unui circuit automobliisiic omologat FIA pe amplasament din jurul Palatului Parlamentul? Pe un amplasament atunci.

Domnul consilier general Meran Dan

Domnilor coleg, circuitul despre care se face vorbire și despre care domnul primar care este foarte Ti tema știe ca este omologat FIA, numai pe acest circuit putem organiza din punct de vedere sportiv acest eveniment deci este vorba despre circuitul articulat omologat FIA care nu este omologat pentru Formula 3 sau pentru Formula 5 sau pentru Formula 1.

Domnul președinte de ședinta Murg Calin

Deci dumneavoastră propuneți sa scoatem Formula 3 sa zicem omooogat FIA pe amplasament din jur^ul Palatului Parlamentului Ce va rag, organizatorul de anul trecut este prezent Ti sala și dorește sa spuna cateva cuvinte

Propun ca domnul Baver sa poata lua cuvantul în fata Consiiiut Generai

Cine este pentru? 29 de voturi dragi colegi stati putin ideea este sa auzim ambele variante, așa mi se pare corect.

Domnul consilier general Stan Ion

Stimați colegi, cand am început ședința am supus la vot ordinea luărilor de cuvant ș am manifestat dorința la vremea respectivă domnului Șerbu. domnul Bayer nu și-a manifestat dorința Eu vroiam sa completez pentru ca sa fim în deplina legalitate și sa nu cream disconfort nici consiliului nici Primarului General domnul Primar General sa faca adresa la FIA sa ceara 0 documentație daca ceea ce are domnul Șerbu este perfect legal, licenta dânsului pentru ca îndreptatim pe unul în defavoarea celuilalt. Daca de exempb domnul Șerbu are toate documentele care sunt legale și FIA atesta ca aceste documenle sunt legale și sunt conforme cu principiile Federației Internaționale de Automobliism este ok, daca de exemplu cel care a organizat înainte, domnul Bayer are și dansul alte documente aici suntem puși in^ro dilemă. Ori domnul Bayer organizează ș nu vrem sa intre Consiiiul General și Primaria Capitalei întț-un conflict între cei doi, ori domnul Bayer organizează aceasta cursa și î da domnubi Șerbu dreptul ca are licentă. ori face domnul Șerbu ca așa este documenaația sau poate vine a treia societate sau a patra societate care sa prevada la fel cu documenaațlile de la FIA și atunci domnul Primar cred ca dumneavoasraă

ar trebui cel mai bine sa..........deci în concluzie nu mi se pare normali

sa mai dati cuvantul cuiva cand eram în procedurăde vot.

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Domnul Stan Consiliul General este suveran. Poate decide daca da sau nu cuvantul cuiva.

Domnul consilier general Dinca Dumitru

Domnllor colegi, v-aș ruga ca pentru cateva momente sa fiti serioși și sa înțelegeti importanta acestei actiuni Atata timp cat s-a facut un amendament și a lasat la iatitudinea Primar^uk^i Generat deci Primarul General sa fie cel care negociază care gasește formulele cele mai bune pentru ca acest concurs sa se desfașoare în Romania, nu sunt de acord ca domnul care a vorbit mai^e sau domnul care a organizat sa vina și sa organizeze iar noi sa î dam aceasta aprobare. în principiu suntem de acord cu tinerea acestui concurs automobliistic, dar așa cum s-a stipulat în amendameneele facute de colegii mei, Primarul General sa fie cel care sa gasească modalitătlle cele mai avantajoase Atat din punct de vedere al confortuiui cetatenllor cat și din punct de vedere al riscurilor și perioadei de asamblare si dezasamblale a tribunebr și a circuitubi

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Stimati colegi, va supun la vot permisiunea ca domnul Harmund Bayer sa se exprime în fata Consiliubi General pe aceasta tema

Cine este pentru? 24 de voturi, împotrivă? 12 voturi (Giugula D , Stan I., Drăghici A Tapardel C Sitaru J Popa M. Nicorescu V Paduraru A, Boaja M Mihăilescu B Fuciu D Popescu C.), abtineri? 0 voturi.

Domnul Bayer se poate adresa 3 minute în fata consiliului

Domnul Harmund Bayer

Stimate domnule primar, stimat prezidiu, stimați domn, stimate doamne, va mulțumesc ca am oportunitatea de a-mi exprima poziția în acest caz ~ ma bucur ca acest subiect trezește atâta interes din partea dumneavoasraă

Aș dori foarte pe scurt sa iau o luare de pozitie în ceea ce privește afirmația facuta de domnul Șerbu anterior în ceea ce II privește pe domnul Șerbu acesta nu a organizat niciodată un eveniment sportiv de asemenea anvergura ș nici nu a participat la un astfel de eveniment, a fost invitat odata de catre mine sa participe la un astfel de eveniment sportiv.

în ceea ce privește documenaația despre care vi s-a vorbtt, aceasta a fost furata de catre domnul Șerbu. Exista în acest sens 3 procese pe rol și așteptam soluționarea

Aș dori sa va spun cateva cuvinte pe scurt despre însemnătatea acestui eveniment sportiv în ceea ce privește numarul de telespectatori am adunat ț,5 miliarde de telespe^tari care au vazut trănsmiterea acestui eveniment. Este un eveniment unic în București, va rog sa îmi spuneți ce alt eveniment sportiv a mai înr^^cj^^r^^t un asemenea record în ceea ce privește numarul de privitori?

Mai trebuie menționat ca în cadrul acestui eveniment sportiv exista un numar foarte mare de persoane care sunt implicate în acest proiect, ceea ce înseamnă un profit. Anul trecut am avut un profit de 7 milioane de euro

în ceea ce privește invesltr^ile pe care îe-am facut în cadrul acestui proiect am investit 17 milioane de euro pana la momentul actual și nu am caștigat înca nici un eurocent. în ceea ce privește plata proiec^l^uuji, acesta este desfășurat    aș dori sa îî întreb pe domnul care

tocmai acum parasește sala

Domnul consiiier general Giugula Doru Mihai

Am și eu o într^^t^^^^r cati bani ati varsat la casleria primariei la încheierea contunlor?

Domnul Harmund Bayer

In ceea ce privește veniturile pe care Ie-am acordat casieriei acestea se ridica la 250 de mii de euro plus 3% din sponsorizau. plus 2% din vanzarea biletelor 0 suma exacta nu va pot

Domnul consiiier general Giugula Doru Mihai

Este o suma de miliarde? Sa ne spuna exact 1leu, 2 lei, 7 lei 15 lei . Cat au fost drepturile de televizare7

Domnul Harmund Bayer

In ceea ce privește suma, nu pot sa va dau acum o cifra exactă

Insa trebuie sa luati în considerare faptul ca am avut 7 milioane...........

dupa cum v-am spus înainte, am investit 17 milioane de euro în acest proiect și înca nu am primit nici un eurocent.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

înteleg ca faceți munca patriotică în folosul comunîtății București?

Domnul Harmund Bayer

Dupa cum v-am spus avem un program care se va desfașura pe o perioada de 10 ani de aceea și veniturlle pe care Ie așteptam vor veni mai încet.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Nu mi-ați răspuns la întrebări, data viitoare cand veniți sa fiți pregattt sa raspundeii la întrebări. Afi facut circuitul pe terenul municipai^ătii și nu ne-ati raspuns la ce fonduri ati adus municipai^ății

Doamna consiiier general Cruceanu Elena

Daca îmi permiteți eu vreau sa va întreb din punct de vedere juridc daca aveti exciusiv^ate pentru organizarea în Romana a acestei manifestăn și daca aveti licenta de la OSîM

Domnul Harmund Bayer

Cred ca este vorba despre o nelntelegere pentru ca OSîM nu are nimic de a face cu omologarea din partea FîA

Doamna consliier general Cruceanu Elena

Atunci instanta de judecate care s-a pronunțat impotriva intervenitei dumneavoasrrâ în dosar înseamnă ca nu are autoritate de lucru judecat.

Domnul Harmund Bayer

Cred ca este o neînțelegere Nicio persoana fizica din nici un stat a acestei lumi nu poate dispune de dreptul de a acapara o anumită strada sau o anumita proprietate sau amplasament care aparține comunltății sau primariei unui oraș. Vorbim despre doua lucruri diferite. Ceea ce ati spus dumneavoasrră este marca inr^egisîtnîta

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

S-au facut mai multe amendamenee acum aveți o imagine generala asupra situației, va mulțumim mult.

Prima modificare a propus-o domnul Primar General care a propus modificarea titlului din titlul original „proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului pentru organizarea Circuitului de Formula 3" devine „proiect de hotărâre privind împuternicrrâa Primarului General al Municipiului București sa negocieze și sa semneze in condițille legii un contract de asociere pentru organizarea unei curse automobliistice in Municipiul București" Asta este prima modificare

Cine este pentru ca aceasta modificare a titlului? majoritate de voturi, impornvă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acum la art. 1 exista următorul amendament facut de colegul nostru Florin Alexe de la PNL. „Se aproba desfașurarea unui circuit automobliisiic omologat FIA pe amplasamentul din jurul Palatului Pariamentuiui"

Cine este pentru acest amendament? majoritate de voturi, impotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Acum amendan-iernul domnului Giugula: „se imputerniceșee Primarul General sa efectueze in condițille legii demersurile necesare stabilirii organizatoullui actiunii este la art. 2, forma finala a protocolului urmand sa fie aprobata de Consiliul Gcneralîâalntâa semnării lui"

Aceasta a fost formula propusa de domnul Giugula.

Cine este pentru amendamentul domnului Giugula? majoritate de voturi, impo^a? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotarâre in integrantatea lui cu amendameneele și completările ulterioare

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotnvă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat

- la ora 16 05 au plecat domni consilieri generaii Stan Ion și Giugula Mihai Doru -

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului Tineretului „Metropoiis” în categoria instituțiilor de spectacole, precum și aprobarea organigramei, număi^ukh de posturi, statului de funcții și Reguiămentului de organizare și funcționare aie acestei instituții.

Cine este pentru? majoritate de voturi. împotriva? 0 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei Hotarari privind aprobarea procedurii de expropriere pentru imobila! ramase de expropriat, precum și suma globala estimata a despagublîllor, în vederea continuării și finalizării iucrârii de interes public local „Reguiarizarea traseutei Buievardidui Tudor Viadimirescu - între Str. Cedrilor si Calea Rahovei”.

Sunt amendame^nte la acest punct? Nu.

Cine este pentru? 0 voturi împotrivă? 1 vot (Stan N ), abtineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini in favoarea ConsUMui General al Muni^ip)kik^i București formuaatâ de Agenția Natională pentru Locuințe a terenuri in suprafață de 6913 mp. situat în București Intrarea Godeni nr. 16A, sector 6, și transmiterea in adminisrrarea ConsiliuM Local al Secțorului 6, în vederea realizarii strazilor. spatiilor verzi și parcarilor.

Cine este pentru? 28 de voturi, impotrlvă? 0 voturi, abtineri? 9 voturi (Popescu C , Mihailescu B , Boaja M Paduraru A., Nedelcu C Tapardel C., Sitaru J.. Drachici G Anton M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind cooperarea Consiliutei Local Sector 6 prin Directia Generaiâ de Asistență Sociala și Protecția Copilul Sector 6 cu Fundatia Filantropica Metropoiis in vederea implementezi în comun și a finan'țarN proiectul "Centrul de ocrotire a copiilor Acasa".

Cine este pentru? majoritate-,de voturi, împotriva? 0 votun. abtinen? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea amplasamentelor situate în Pasajul din Piata Universității pe care vor fi amenajate spații cu alta destinatie decat aceea de locuință, conform profilelor de activitate stabilîte, precum ~ a documentarei de organizare a procedurii de licitație publica cu strigare, in vederea mchirierii acestora.

Sunt amendamente la acest punct? Nu Este un vot de 2/3

Cine este pentru? 35 de voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Popescu C., Mihailescu B., Boaja M Paduraru A., Nedelcu C., Țaparclel C., Sitaru J., Drachici G., Anton M.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotarârii C.G.M.B. nr.252/2008 privind amplasarea in subteran a echipamentelor retelelor de comunicaiii electronice pe teritoriul Municipiului București.

Cine este pentru? 29 de voturi, impotrivâ? 0 voturi, abtineri? 15 voturi (Popescu C., Mihailescu B., Boaja M., Paduraru A., Nedelcu C., Țapardel C., Sitaru J., Drachici G., Anton M., Meran D , Alexe F., Scarlat H., Poterașu C., Grogorescu R., Nitu R ).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei, numaru^i total de posturii, statului de funcții și Regulamentul de organizaee și funcționaee ale Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București -RADET.

Domnul consilier general Gat-Deac loan

Din statul de funcții se propune anularea unui post de director general adjunct și va ramane un singur post de director general adjunct. Aceasta este forma pe care o propun prin amendament

A doua propunere, este aceea de transformare a serviciului juridic recuperare creanțe și executare silita in Directie Juridica recuperare creanțe și executare silita

Acesta este amendamentul

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Nu știu daca este în regula sa propunem noi amendan-ierTe la organigramă Dansul propune 0 formă. 0 votam sau nu 0 votam Nu putem    nu știm noi mai bine cum trebuie sa funcționeze lucrurile

Domnul consilier general Gaf-Deac loan

Aș vrea sa îl anunț pe colegul ca putem face amendamente, este 0 instituție în subordinea Consiliului General, aprobam 0 organigramă la care putem aduce amendamente pentru ca suntem aici sa și judecăm cu capul nu numai sa ridicam mana și în comisii s-a ajuns la această concluzie de oportunitate de aceea am ridicat amendamentul. Mulțumesc

Domnul director Becheanu Bogdan Mihai

Sunt niște amend^m^^tt! aduse de comisia de utilitati în urma unor discuții, deci nu sunt facute personal de domnul Gaf - Deac.

Domnul presedinte de ședința Murg Calin

Va supun la vot amendament! facut de colegul nostru loan Gaf-Deac și de comisia de utilitati.

Cine este pentru? majoritate de votur'i, împotriva? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Va supun la vot proiectulîn integ^ait^^^^a lui.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat

Ttecemrla.^rmâloru! ounct pe ordinea de zi. proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Politiei Comunitare a Municipikikn București.

Sunt amendacie^e la acest punct? Nu

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind înaintarea catre Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind transmiterea monumen^ui de for public Charles de Gaulle din domeniul public al statului și administrarea Minist^miki Culturii și Cultelor in domenîul public al Municipiukii

București șl In administrarea Consiliului General al Muni^piklhii București.

Cine este pentru? 42 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind expunerea materialelor de propagandă electorală pe teritoriul Munici^uik^i București.

Cine este pentru? 0 voturi. împotrivă? 0 voturi abtineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind modificai-ea componentei nominale a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriutei și urbanism, aprobată prin Hotarârea CiG.M.B. nr.343/2008.

Apare un reprezentant al ministe^r^uk^ și în rest se mentine componența veche.

Va rog sa pregatiți buletinele de vot.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea participarii Municipiutei București la Proiectul CAPRICE „Regiuni de Capi^a^te care integreaza transportul public in scopul creșterii eficienței energetice” care beneficiază de subvenrie de la Comisia Europeană prin fonduri ERDF - norvegiene, cod Proiect 0317R1, în cadrul Programului de Cooperare Regional INTERREG IVC.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea indicat^^rilk^r tehnico - economici aferenți studiutei de fezabiiitate pentru obiectivul de investiții al Bibliotecii Metropoiitane București „Consoiidaire, restaurare, refuncționaiizare - Casa Anton Pan”.

Domnul consilier general Poterasu Cornel Constantin

La comisia economică s-a formulat următorul amendament ca acest proiect de hotarâre sa fie retransmis initiatorului cu mentiunea sa acceseze fondurile europene pentru casele de cultura, monumente istorice se dau aproximativ 92% din fonduri europene Acesta este amendamentul comisiei economice

Domnul președinte de ședință Murg Calin

Problema este ca trebuia spus de la început pentru ca domnul Primar General sa poata retrage de pe ordinea de zi acest proiect, din moment ce nu este aici nu are cum sa retragă Ne propuneți sa îi dam aviz nefavorabili

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

De fapt și de drept să stabilim problema numarul 1. Acolo investiția ajunge la 4 mii de euro pe metru patrat, 75 de mp și costa 300 și ceva de mii de euro investiția pentru reabilitare doar. Și pentru punctul 24, ca este următorul avem un WC de 10 mp........

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Și comisia de cultura a dat aviz negativ la punctul 23. îl supun la vot.

Amendamenuul dumneavoasrră nu poate fi supus la vot pentru ca este doar o sugestie de vat.

Cine este pentru? 0 voturi, împotriva? majoritate de voturi, abțineri? 14 voturi (Popescu C., Mihailescu B., Boaja M., Padurauu A., Nedelcu C., Tapardel C., Sitaru J., Drachici G., Anton M., Fuciu D., Nicorescu V., Papa M., Florescu D., Berbecaru A.),

Acest proiect de hotarare nu a fast adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici âferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ai Bibliotecii Metropoiiăane București „Extindere parter - Filiala George Toparceanu”.

Domnul cons ii ier general Popescu Cost in Adrian

O sa va prezint parerea Comisiei economice, am dat aviz nefavorabll și aici este aceeași marlame se face un WC de 10 mp cu un miliard cinci sute

Domnul președinte de ședință Murg Calin

Mai sunt alte amendament? Nu mai sunt

Cine este pentru? 0 voturi. împotriva? majoritate de voturi abțineri? 1 vat (Radoi S.)

Acest proiecc de hotarare nu a fast adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivuiui de investiții ai Teatrului Exceisior    interioară

saiâ de spectacole Teatrul Exceisior”.

Amendamente? Nu sunt

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrrva? 0 voturi abțineri? 11 voturi (Popescu C., Mihailescu B Boaja M Paduraru A. Nedelcu C Tapardel C , Sitaru J , Drâchici G Anton M., Grigorescu R Poterașu C.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare pentru modificarea anexei ia HCGMB nr.325/2007 privind aprobarea indicatorUor tehnico-econormci pentru modernizarea Centrului de Informare și Documentare pentru Reiatii cu Cetațenii ai Primariei Municipiuik^i București

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Propun sa se faca 0 reanaiizare îmtucât consoiidarea pe care 0 cere este în jur de patru sute de mii de euro pentru 1000 mp. ca suprafața, dar este vorba doar de niște staipi acolo. Deci consoiidarea cere, se suplimentează bugetul de la un milion șase sute de mii de euro. la doua milioane și ceva de euro, pentru biroul unic de vis-a-vis.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Și ne propuneți pe fond modificarea cifrei sau

Domnul consiiier general Popescu Costin Adrian

Aș vrea sa mentionez ca grupul PSD voteaza împotriva.

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Propuneți un aviz nefavorabll

Bun. Supun la vot

Cine este pentru? majoritate de voturi, îm|^^^^l^iță? 9 voturi (Popescu O., Mihailescu B., Boaja M., Paduraru A, Nedelcu C., Tapardel C Sitaru J Drachici G., Anton M ). abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea indicatorUor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea aiimentcții cu energie termica consumatorUor racordați ia Centrala termiaa CT 6 Bucureștii Noi„

Cine este pentru? majoritate de voturi împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții nReat)iii^^e - moder^nZ^iae reteie termice primare Rahova Lot III Ana Daviia - Academia Miiitara - Panduri , camin CA1 - CP4".

Cine este pentru? majoritate de voturi, imporovă? 0 votun, abbi^i^ri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotarare privind aprobarea indicat^c^irio^r tehnico-econorrcci pentru obiectivul de investiții "Racordar'ea blocurilor A1, A2, A3 din zona Jiului Pajura ia sistemul centralizat de furnizare a energiei termice”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorHor tehnico-economîci pentru obiectivul "Reabiiiâa-ea zonelor urbane cu deficit major in reteieie pubiice de âlimenta-e cu apa §i canaiizare zona Andronache din sectorul 2".

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabihtate pentru obiectivul de investiții "Pasaj subteran Piata Presei Libere”.

Dacă sunt amendamente?

Domnul consliier general Popa lonut

Noi am vrea sa modificam in devizul propus din studiul de fe^^tiliit^^^ este vorba de suma alocata proiectului tehnic. 2.200.000 euro. mi se pare nejustificat de mare De aceea 1 000.000 euro I-am dori scos din deviz și pus la construcții m0ntaj pentru lucrari neprevazute In rest. anveloparea oportunitatea construcției. Ie susținem Mulțumesc

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

leri, la comisia economică nu a venit niciun material pentru

aceasta, grupul PSD este împotriva

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Aici pot sa confirm. într-adevăr până la ora 16,35 nu era niciun materia,, a venit în jurul orelor 16,40. materialul există, cu lonuț am apucat sa ne uitam pe el cat de cat dupa aceea a venit domnul director Madahn Dumitru sa îl prezinte.

Va supun la vot , mai sunt alte amendamente? Nu mai sunt.

Supun la vot amendamentul domnuăi lonuț Popa, de modificare a cifrei cu 1 milion de la proiectare la construciii montaj?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Popescu C., Mihailescu B., Boaja M., Paduraru A., Nedelcu C., Țapardel C., Sitaru J., Drachi^i G., Anton M , Berbecaru A., Popa M.).

Amendamenuul a fost adoptat.

Va supun la vot proiectulîn integraNtatea lui.

Cine este pentru? 26 de voturi, împotrivă? 1 vot (Berbecauu A.), abțineri? 13 voturi (Popescu C., Mlhăilescu B., Boaja M., Paduraru A., NedeCcu C., Țapardel C., Sitaru J,, Drachici G., Anton M., Meran D., Scarlat H., Poterașu C, Nițu R.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționarea a 32 bucăți cabine cap linie de catre Regia Autonomă de Transport București

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotuvă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi (poterașu C., Nițu R, Grigorescu R..

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea documentației (faza „documentație de intervenție” conform H.G. nr.28/2008) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul „înlocuire piese cale în rețeaua de linii de tramvai a MunicipiuM București”.

Amendamenee?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 votur,, abțineri? 11 voturi (Popescu C , Mihailescu B., Boaia M Paduraru A., Nedelcu C., Țapardel C, Sitaru J., Drăchici G , Anton M, Nițu R Grigorescu R..,    -v

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.G.M.B. nr.289/2008 privind constituirea Comisiilor de speciahtate ale Consiliukh General ăl Municipiului București.

Prin plecarea domnului Mircea Valentin, există un loc liber la Comisia juridică, exista un loc ramas liber la Comisia pentru ONG-uri și exista un loc ramas liber la Comisia pentru relația cu Uniunea Europeană Va aduc aminte ca aceste comisii au fost compj^^^^e în funcție de proporționaiitatea fie^ar^LJi grup în componența generată a ConsiIiuM General motiv pentru care la Comisia juridică și de discipiină este un loc pentru grupul Partidului Democrat la Comisia pentru relația cu Organizațille neguv^i^r^^n^^it^^^ este un loc pentru Partidul Democrat - Liberal și la Comisia pentru relatia cu Uniunea Europeană este de asemenea un loc pentru Partidul Democrat - Liberal.

Va rog sa faceți propunerile

Propunerile sunt:

-    pentru Comisia juridica și de discipiina domnul Parvu Gabriel,

-    pentru Comisia pentru relatia cu organizatiHe neguvemamentale și alti parteneri sociai ma autopropun

-    pentru Comisia pentru relatia cu Uniunea Europeană, doamna Cristu Irinelt noua noastra colega.

Rog Serviciul Tehnic sa faca buletinele de vot.

De asemenea va propun ca, Comisia de validare sa fie una și aceeași cu Comisia de numarare.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 1 vot ('Scarlat H ). abtineri? 0 voturi

Va propun ca procedura de vot sa fie aceeași, sa barați cu 0 linie numarul candidaturi pe care nu ÎI doriți.

Rog Serviciul Tehnic sa repartizeze buletinele În sala.

Trecem la ordinea suplimentață. primul punct, proiect de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2010.

Daca sunt comentarii7

Domnul consiiier general Poterasu Cornel Constantin

Va propun următorul amendament, pe care I-am supus atenției și în Comisia economică Conform Codului Fiscal taxa hoteliera se stabllește de catre Consiliul General al Municipiiuk^i București pana la data de 31 mai, respectiv anul 2009 pentru taxa hoteliera pe anul 2010. Cota taxei se stabilește în^e 0,5 și 5% Avand în vedere contextul crizei economice actuale, volumul încasărilor din turismul de bussines În București a scazut în trimestrul I 2009 cu 25,96% conform Institutului National de Statistica Doi din cauza crizei economice măjoritatea IMM-urilor din România se confruntă cu dificultăți financiare, acestea au scăzut bugetele de marketing deplasări și participări la targuri și expoziții fapt demonsraat și de slaba participare la targul de IMM-uri din 610.05.2009. Trei. sumele obtinute de primarille de sector în perioada 2006-2008 din taxa hoteliera nu se regasesc în acti^il^^ți de promovare info-chioșcuri, indicatoare de orientare turistică în București De asemenea prezenta hartii Bucureștiului este extrem de slaba și patru orașe importante precum Budapesta Munchen Florența Barcelona au eliminat sau redus aceasta taxa locala în perioada de criza economică Prin acest amendament grupul de consiiieri PNL consecvent al politicii de favorizare al mediului antreprenori propune reducerea acestei taxe hoteliere pentru anul 2010 pana la nivelul de 0,5%, adica nivelul minim conform Codului Fiscal. Va mulumesc. Cuantumul taxei se stabllește între 0,5 ș 5% și noi propunem nivelul minim, adica 0,5%.

Domnul presedinte de ședinta Murg Calin

Mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Supun la vot amendamen^l domnu^i Poterașu de reducere a taxei hoteliere pana la 0,5%.

Cine este pentru? 20 voturi, împotrivă? 9 voturi, abtineri? 1 vot (Tica H.).

Acest amendament a fost adoptat

Va supun la vot proiecuul în integraHtatea lui

Cine este pentru? 33 voturi împotrivă? 7 voturi (Fuciu D., Popescu C., Anton M., Nicorescu V., TăpărCel C., Sitaru J., Berbecauu A.) abtineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu ăl Municipiului București pe anul 2009 ( se majorează veniturile și cheltuieille cu suma de 11.582,00 mii lei -încasate prin Ordinul Mini^^i^uK^i Adminisrrariei și Internelor nr.79/2009 pentru compensări Gcal RADET).

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea amendamentului la contractul de credit Intre Municipîul București, RADET și Banca Europeana pentru

Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea proiectului privind „Programul Multi - Sector al Municipiului București”.

Amendamente? Nu sunt

Cine este pentru? majoritate de voturi. împotriva? 0 voturi abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privind transmiterea strazii Eugeniu Carada din adminisrrarea Consiliului General al Municipikih^i București in administrarea ConsiliuM Local al sector^^k^i 3

Cine este pentru? majontate de voturi, T^r^<^^rî^ă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat

Rog Comisia de numarare ~i de validare sa mearga în spate. Dragi colegi aii aprobat ca doi petenti sa ia cuvantul la sfaruitul uedinței ~i cred ca ar fi normal sa Ii ascultam

Va rog sa nu parasiti sala pentru ca trebuie sa facem votul la comisiile de speciaiitate Nu au venit buletinele ~i trebuie sa ne exprimam votul.

Domnul Sarbu Marian

Domnule Primar Generai domnule preuedinte, domnule Secretar General ma numesc Sarbu Marian iar în anul 1999 am obținut un spațiu comercial conform Legii 42/1990 Am facut nenumărafe contracte de asociere cu anumite firme In anul 2007, înainte sa fac un alt contract de asociere cu o anumita firma am cerut consimțământul Adminisrrației Fondului Imobiliar care îmi spun ca urmare adresei mele din data de cutare ~i prevederi articolului unic al Hotarârii C.G.M.B nr. 44/1998 privind modificarea Hotarârii C G.MB nr 59/1997 prin care beneficiani, cu breveti ai Legii nrA^^/1^^^1. au dreptul sa se asocieze cu persoane fizice sau juridice în scopul desfâuurărli activităiil, în spațille pe care Ie dețin cu contract de închinere'* In luna februarie 2008 am facut contract de asociere cu o firma ELEGANî COM DECORAîION. Administrația Fonduri Imobiliar a trimis un inspector în sensul de a preda spațiul pentru ca am facut acest contract de asociere. Am specfficat în nota respectivă ca am raspunsul danelor 4838/22.03.2077 ca ma pot asocia nu au mai recunoscut aceasta adresa pe care danuii mi-au trimi^^o) miau anulat fi~a de calcul, au î^c^r^;ă.^nit sa faca fi~a de calcul societâiții comerciale cu care eu sunt asociat ace~tia plătind chiria pe care pe tarif redus de 50% conform Hotarârii nr. 32 Deci AFI refuza sI mai primească chiria Am facut adresă câtre Ttezorețla Sectorului 3 prin care mi s-a spus ca AFI a zis ca am virat eronat suma respectivă, nu este adevărat Aceste aspecte sunt cunoscute de către Oficiul Juridic, de catre inspecția din Primaria Capitalei de catre Directia de Achziițn și Concesionări a Primariei Capitalei. de catre Administrația Fondului Imobiliar dar vad ca nu ne da nimeni nici un fel de raspuns ocolește toata lumea raspur^s^urik^. Va rag frumos domnule președinte sa se mai analizeze înca 0 data situația sa fiu și eu chemat, sa aduc toate documeneele respective ș sa se ia 0 hotarâre pana la urma ca nu se poate chiar sa mi se ia cu japca spatiul Eu am facut niște cereri, am parcurs niște etape. Societatea respectiva are cumva contract de închiriere are licitatia de gestiune sau are repartiție ca sa funcționeze acolo, sa i se faca fișa de calcul? Numai Direcția de Achiztții face fișa de calcul și nu Adminisrrația Fonduri Imobiliar, aceasta numai încasează chiria de la spatiul respectiv

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Am reținut opinia dumreavoasrră. cunosc situatția dumneavoasraă. Veniti la 341 la domnul Badulesc la domnul Dinca și faceți 0 programare acolo.

Domnul Morosanu Vasile

Domnule președinte, domnule secretar, domnilor consiiieri dupa cum știți m-am mai adresat Consliiului General eu vand carii pe langa Tribunal, știe și domnul primar. M-am adresat ConsHUui Sector^uk^i 4 pentru a obține acordul de funcționaro, am primit un raspuns în care zice numai carți și flori și ziare se vand pe domeniul public și acum ma adresez și domnu^i primar pentru un memoriu Daca exista vreo reglementaro care interzice revistele, cariile și presa pe domeniul public Mi s-a raspuns ca nu se poate, am raspunsul în fata, deși platesc domeniul public, vand de doisprezece ani în acest loc, fac parte și din grupul ACCES PRESS. Aș vrea sa fiu pus îl legalitate, deși sunt și revoluționar am cerut și spatiu

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Este o problema care excede Consliiul General alC este 0 problemă pe care 0 aveti cu executivul

Domnul Mor.-sanu Vasile

Da m-am adresat printr-un memoriu și domnului primar, este la domnul consilier Moni.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bun, 0 să îi transmit domnukn primar încă o dată dar cinstit este să discutați cu dânsul

Domnul Moo^r^u Vasile

Dă dar să mă primească, să pot lua legătura cu dânsul Domnul secretar știe situația mea eu mă ocup cu treaba aceasta nu fac alt lucru, deci nu cer. am se angajați plătesc impozite pentru că toti suntem cu carte de munca

Domnul presedinte de ședintă Murg Călin

Domnul secretar a trimis situația dumne^^\^c^^^!trm la direcția de speciaiitate

Trebuie să f: .cem prezența pentru că nu putem validă rezultatul

Domnul Secretar General TudorToma

Alexe Florin Alexandru - absent Anton Mihaeîa - absentă Băcăințan Irimie Gabriel - absent Bădulescu Aurellan - absent Berbecam Aiin Dumitru - absent Boajă Minica - absent Budulan Per, piliu - absent Chiriș Mariana - prezentă Cosma Roxr.na Mariă - absentă Cruceanu â na - prezentă Dincă Dum j - prezent

Drăghici Au Dută Nicola Florescu 0): Fuciu Danii


iia Gratiela - absentă Lucian - absent jeș - absent absent

Găt-Deac locrn - prezent Giugula Do Mihai - absent

Gorodea Ti' Grigorescu lonescu Rc lovici Victo Ivașcu Tibe Meran Ștet Mihăilescu Murg Călin Neagu Mih Nedelcu C


riu Silviu - absent . ;bert - absent rt Constantin - absent eodor - absent î - absent Dan - absent i Bogdan - abs.ent ••rezent absent .1 - prezent

a’

Nemeș Cai Nitu Rober, Nicorescu \ Pădurarii A Pârvu Cosr Pop Romer Popa Grigo Popa Mari: Popescu C Poterașu C Prioteasa C P urcă rea S Raicu Mire Rădoi Silvi Rizoiu Mire


.n Ionela - prezentă miel - absent il - absent .andru - absent Gabriel - prezent aodor- absent oan - absent bsentă

i Adrian - prezent j|-Constantin - prezent - absent n - absent Cristian - prezent ' eorge - prezent absent

Roșeți Geoiye Adrian - absent Scarlat Horia - prezent Sitaru Jamna Mirela - prezentă Stan Ion - absent Stan Nicușor - absent Tănase Ion Gabriel - absent Toma Veronica - absentă Țapardel Ana Claudia - prezentă Țica Horațiu- Florin - prezent Untaru Virgil - absent Vlădan Florin Laurențiu - absent Voicu Mihai - prezent Cristu Irinel - prezentă

in sală sunt prezenți 18 consilieri

Domnul președinte de ședință Murg Calin

Dragi eolegi pentru eă sunt 18 eonsilieri în sală și pentru ea forumul minim pentru a putea valida eeva ar fi 28 declar înehise luerarile ședinței ordinare a Consiiiului General din data de 27 05.2009

Ședința s-a meheiat la orele 17.15.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA----.

SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTi

Toma Tudor


AL

Murg Calin

CONSILIERI

întocmit M. Anghel F Cotrobaș A.Preoteasa


Verificat Șef Birou

Redactare Hotarar^i C.G.M.B PerșunaruMariana