Primăria Municipiului București

B-dul Regina Elis^^teî^ 47. sector 5, Bucureșh, România Tel. 305 55 99; tel.cenoralâ 305 55 00. int. 1300, fax' 305 55 23 http:/taftwr.buuuresti-pnmaOa. ro—WOMC'te: PVCUREȘIT

cabine:    tc; • /.s&eral

na    ......

2QS j    O 3 Z:ja?*S*?î

NOTĂ

În atenția Consiliului General al Municiului București

Poin prezenta vă aducem ia cunoștinței că În procesul verbal ai ședinței Consiliului General ai Municptujk^i București din data de 27.02.2009, din eroare, proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Caiea Pievnei nr. 138A a fost consemnat ca fiind adoptat.

Potrivit Înregistrărilor audio și video aie ședinței mai sus menționate proiectul de hotărâre nu a fost aprobat

De asemer^^^, menționăm că această eroare materială nu a produs efecte juridîce.

Având În vedere ceie de mai sus se impune Îndreptarea erori materiale sutveniră În cadrul proces^ui verbal ai ședinței ordinare a Consiiiului General ai Municipiuiui București din data de 27.02.2009

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUIBUCUREȘTI Tudor Toffia


Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27 februarie, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 51 de consilieri din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu, doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv al Direcției Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B., domnul Ion Țincu -Prefectul Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii consilieri generali: Berbecaru Alin Dumitru, Cruceanu Elena, Grîgorescu Robert, Nițu Robert Daniel.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Bine ați venit la ședința Consiliului, de astăzi.

Prin adresa nr. 809592/26.02.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a CGMB sub nr. 640/2009 domnul Saulea Vlaicu a depus o notificare prin care solicită Consiliului General al Municipiului București sa nu aprobe PUZ-ul str. Ion Brezoianu nr. 23-25, sector 1.

în motivele notificării domnul Saulea Vlaicu arată că prin notificarea în calitate de moștenitor al doamnei Popescu Cornelia, decedata, după formularea notificării în temeiul Legii nr. 10/2001, arată că prin Dispoziția nr. 7934, Primăria Municipiului București a declinat competența soluționării notificării în favoarea S.C. Universul S.A. în calitate de deținătoare a imobilului din Str. Ion Brezoianu nr. 23-25, sector 1.

Este vfcrba despre PUZ-ul din str. Brezoianu care este pe ordinea de zi la punctul 28.

în sală sunt prezențî 49 de consilieri generali. Mulțumesc.

Vă supun la vot procesul-verbal al ședinței din 24 februarie 2009.

Cine este pentru7? majoritate de voturi; împotrivă? 0 voturi; abțineri9 0 voturi.

Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Bună ziua. Bine ați venit la ședlnțâ ordinară a C.G.M.B din data de

27 februarie 2009.


Vâ supun la vot permisiunea pentru domnul colonel Dorel Grădinaru de a lua cuvântulm fata C.G.M.B.înainte de punctul 2.

Cine este pentru? majoritate de voturi; împotrivă? 0 voturi; abtineri? 0 voturi.

Sper câ dl. colonel este în salâ și va putea sâ se exprime înainte de punctul 2.

De asemenea, am aici o cerere de luare de cuvânt din partea domnului Macrin Mircen Valentin care este director al SC APA NOVA București S.A, care dorește sâ își spunâ un punct de vedere înainte de punctul 7 pe ordinea de zi. Vreau sâ vâ întreb dncâ sunteți de acord sâ dâm permisiunea domnului Macri Mircen Valentin sO se exprime în fota C.GîM1B3M înainte de punctul 7 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi; cine este împotrivă? 0 voturi; abtineri? 1 vot ( Stan î.).

Domnul Macri, sper cO sunteți în salâ.veți putea vorbi înainte de punctul7.

De asemenea, mai am o cerere din partea Asociatei București pentru a lua cuvântul prin reprezentanți, bănuiesc cO prin doamna Alexandra Binescu, care și semnează înainte de punctul 28 după ordinea de zi.

Cine este pentru? 11 voturi; împotrivă? 15 voturi (Fuciu D, Dutâ N., Giuguia D., Stan I., Georgescu B., Rizoiu M., Nedelcu C., Drăghici G., Țapardel C., Popa M., Câmpurean M., Anton M., Boajă M.,Nicorescu V.,

Mihăllescu B.)i abtineri? 1 vot (Popa î.).

ș

Din nefericire în această situație nu puteți să luati cuvântul înainte,

dor ne propunem ca domnu....... eu am primit adresa dumneavoastcă,

domnul Primar General va face unele modificări la ordinea de zi.

Vă rog frumos să pâstr-fți liniștea în solă.

Domnul consilier general Horațiu Țico

Stimați coleg, în cadrul Comisiei de Urbanism și Amenatarea Teritoriului din C.G.M.B. am propus oricum amânarea acestui proiect controvernat, pnatru^ăămu au fost aduse modificările necesare, cerute în cadrezi dezbntenijșj&i'ce.împreună aici și cu asociatille de fotă.

---O---------- wrv


Domnul Presedinte de sedințâ Murg Calin

Va mulțumesc domnule consilier. Stimați domni.cumva demersul este inutil, practic astazi nu se va lua în discuție în urma votului Exista propuneeea de retragere de pe ordinea de zi a acestui proiect.

Domnul consliier general Horatiu Tica

Am următoarea întrebare pentru domni de la ONG-uri, unde earu dânșii când era domnul Bold,arhitect șef?

Domnul Presedirte de sedinta Murg Calin

Domnul Tica.....va rog frumos sa nu transformăm aceasta într-un

dialoci.

Domnul consliier general Stan îon

Domnule Primar, domnule președinte, stimați colegi întotdeauna am militat pentru ca la ședințele noastre de consiiiu sa participe și cetățeni care doresc sa vadă ce se dezbate la aceste ședințe. De multe ori am contribuit și am rugat chiar gardienii publici sa îi lase pe onumiți domni care au o anumită divergență cu Consliiul sau mi se pare lipsit de bun simț sa vad acolo pe un ponou-consilieri municipaii teroriști imobliiari și miliția spirituala și teroriștii și ma rog ce au scandat. Domnlloi, vreau sO vO spun ca sunteți într-o mare eroare, niciunul de aici nu ore nicio legătură cu afacerile imobiliare din București. Un coleg spunea că unde eroti când ero domnul Bold arhitect șef. Nu foc un diolog cu dumneavoastoă, cred că or trebui domnule președinte de ședintâ, să luăm o pșzoă de 5 minute să iasă domni afară, să putem să discutăm deoarece cu ocest gen de manifestări.....

Domnul Presedinee de sedintă Murg Călin

O clipă domnul consilier, stimați domni șidoamne este evident câ este în intenția Consliiului General co acest punct ostâzi să nu fie pe ordinea de zi. Ce faceți ocum este doar proastă creștere. Vă rog, lOsoti-^î pe colegul sâ continue, sâ își expună punctul de vedere, veti vedea de^l^ț^^uțțr^^a ședinteL.

Domnul consilier general Stan Ion

Va rag frumos domnule Președinte sa își stranga bannerele, eu ma vad nici consilier, nici terorist imobiliar, nici milițian spiritual, nici într un fei din lozincile pe care Ie au. $i ma consider jignit ca și consilier general pentru ca au astfel de exprimări. Va rog frumos sa Ie atrageți atenția sa își strânga aceie bannere și daca nu să suspendăm ședința sa iasă afara danșii, ca avem o gramada de puncte ia ordinea de zi. Cred ca niciunul din sala aceasta nu se simte, nu numai eu, nici un consiiier nu se simte milițian spiritual sau terorist.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Va mulțumesc domnule consliier Stan.

O sa trecem acum la votarea ordinii de zi, vi s-a prezentat o ordine de zi cu 50 de proiecte de hotarâre, aș vrea sa va întreb daca față de proiectul de ordine propus exista modificări sau completări?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte, doamnelor și domnllor consiiieri generaii, va rag sa fiți de acord ca proiectul de hotarâre privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hota^^i^i privind pasajul rutier suprateran Basarab sa îl scoatem pentru ca este caduc, deoarece dumneavoastră l-ați aprobat în ședința extraordinarâ

Cred ca este de notat și propunerea șefului Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului cu amanarea PUZ-ului din Brezoianu.

Domnul Presedinie de sedinta Murg Calin

Va rag frumos sa pastrați ilnișteăi V-am lasat cu bannere, v-am lasat sa va expuneți punctul de vedere, va rog sa nu exagerați Revenind, propuneți scoaterea punctu^i 1 ți a punctului 28?

Domnul consliier general Stan îon

Donfouie prețedinte, v-am rugat frumos sa rugați gardienii publici sa strânga bannerele acelea, pentru ca ne simțim jigniți toți Nu avem nicio treaba cu ce se întamplă în Brezoianu, este o solicitare a unor cetațeni, noi stabiiim daca se face, daca nu se face. Nu vrem sa lucram sub presiune ți sa ne jignească niște copii, vad ca majoritatea dintre dumneatar sunt nițte copii de 18-20 de ani. Eu am rugat frumos sa strângă acelea. Nu suntem niciunul milițian spiritual, terorițti imobiiiarl, nu avem nicio treabă. Mi se pare deja jignîtor.

Domnul Presedinie de sedinta Murg Calin

Domnul Stan, am înteles punctulLdqrm1eațoaătră de vedere. Rog reprezenaantii Asociatei Bucurețti ssțț^i^â^c^ă banneeele șidaca vor în

e’irâ


Af.continuare sa participe la ședință sa 0 faca în tacere, fără sa deranjei lucrările ședinței Va rog sa nu escaladăm inutil un conflict care nu există Deci, domnul Primar General a propus scoaterea punctului 1 ș a punctului 28 de pe ordinea de zi. Daca mai exista și alte propuneri față de ordinea de zi? îmi permit sa fac și eu 0 propunere de introducee a unui punct, interpelări.

Domnul consliier general Gat Deac loan

La punctul 10 din partea Comisiei de cultur^^, propunem amânarea punctului 10. Scoaterea de pe ordinea de zi și amanarea pentru ședinșa următc^ia^^.

Domnul Presedmte de sedinta Murg Calin

Domnul Gaf Deac, dumneavoasfră propuneși scoaterea punctului 10 de pe ordinea de zi, va informez ca este o ședinșă ordinara și daca domnul Primar General, care a initiat ședinșă este de acord, poate fi scos, scos;.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Va rog sa îmi permiteți sa spun cateva cuvinte in legatura cu, in

general, scoaterea în ultimele 4 luni a statelor de funcșii și de organizare.

Aș vrea sa întelegeti ca atunci cand am semnat expunerile de motive pentru 0 serie întreagă de lucruri pe care Ie-am introdus în

Consliiul General spre examinarea dumneavoastaă și aprobarea, în principal am dorit sa va prezint 0 noua forma de organizare a domeniîlor respective. Dintre acestea fac parte și Administrațiă Cimitirelor. Aș vrea sa va spun cateva lucruri legate de adminis^rea care s-a desfașurat pănă în mandatul trecut și în mandatele trecute. Aș vrea sa cunoașteți faptul ca zona Adm^^straai^^^i Cimitirelor este zona cea mai patrunsa de ceea ce dumneavoasttă numiș civilizat, corupție. Aș vrea sa întelegeti ca acolo s-au cheltuit sume de bani nejustificare. Aș vrea sa știți ca organizații a reactionat a doua zi dupa îndepărtarea conducătorului Adm^^str^^rei Cimitirelor, prin plangeri penale și prin amenințări fizice. Aș vrea sa știși ca au fost necesar sa putem asigura protecția celor care încercau 0 schita de organizare la Adminisrrarea Cimitir^^k^r în ConsHiul General am remarcat 0 stare de nervoz^te cu exacerbarea tuturor ptoiectelor1 bune proaste este alt palier de discuție facute pana acum. Niciodatâ nu a fost vorba și este un singur exempUu, de a cheltui milioane de lei, de RQN din bugetul primariei și întotdeauna coparticipări la primele actiuni care se cer facute acolo, cu acela de a întari paza cimitir©^, și de a îe proteja. Multi au crezut ca numai acestea sunt proi^^t^^ lui oprescș''și.de principiu proiectele lui Dprescu trebuiesc respinse Am șăeutaeestjuîșu din sentimenUul de demnrtate pentru ceea

ce au reprezentat acei oameni, pentru faptul ca nu îmi este indiferent ca în capelele cimitir^^O^r existau avize date cinem^^tc^cr^^'^^^i pentru a turna filme „XXL” și știu ce vorbesc. Aș vrea sa va spun, mai mult decat atat aș vrea sa va spun ca persoane din fostul Consiiiu Generai, persoane din actualul Consiiiu General au interese legate de lucrările de construcții în cimitire și daca va fi nevoie cu toata responsabi^atea și știu bine la ce ma expun și veti dori sa cunoașteți aceste lucrului Ie veți cunoaște. Aș vrea sa va spun ca presiunea de a pastra în funcții ca administratori de cimitire, ca factor de decizie în Administeația Cimitirelor a fost facută din toate punctele posibile și imposibUe ale eșichierului politic. Am reușit sa fac 0 lista cu toti cu care m-au rugat, dar în același timp am și verificat daca oamenii aceia unno eșenti n.u cei care au intervonit, cei care ar fi trebuit sa ramana în continuare. Aș vrea sa va spun ca sunt gata de a va raporta, nu în ședinte publice, toate interesele și faptul ca multi, unii nu multi au interese directe legate de Adminisrrația Cimitirelor. Conduzie: amânarea sinodiei, pentru ca este a treia amânare pentru a putea pune frană, pentru a putea sa nu restructurăm acolo absdut nimic pentru ca sa se pastreze 0 clientelă constata de la paza pana la îngrijirea cimî'tH^^o^r nu face altceva decat sa aduca în deriziune ideea de a da servicii mai bune populației. Este a treia oara cand amanam acest lucru, cand constituim structuri pe jumătate și de multe ori facute din interese personaîe. Langa interesele personaîe s-a adaugat obligatoriu marca politicai, care se adresează în general "nu votam nimic din ceea ce propune Oprescur. Asta s-a întamplat pana acum și la spitale. Cu toate riscurlle vreau sa va spun ca daca astazi Consiiiul General al Municipiului București nu are în admiristrare Palatul Copillor este în primd rând din cauza voinței ■politice. Palatul Copiilor traiește din 6 magazine închiriate care vin în ultimii 19 ani unde se vand brice, ace și gogoși. Gogoși la propriu. Salile în numar de 26, mai mici sau mai mari din Palatul Copiilor sunt închiriate, au fost închiriate pana acum la 4 televiziuni. Din cele 4 televiziuni una singura, atunci cand s-a desființat și a platit dctonile fata de salar Singura sala furcționaiă traiește din chiria pe care o ia din adunarlle pe care îe programează acolo. Profesorii de acolo ne-au vorbt despre faptul ca nu au niciun fel de baza logistică, cu toate acestea au existat voci care au otravă atmosfera și în Parlament spunând ca Oprescu dorește sa transforme Palatul Copiilor în altceva. Țin sa va spun domnllor consilieri și cetațenllor care ne aud în acest moment, ca Oprescu nu dorește împreună cu consliiui, cu majoritatea con^liulU^i decat sa sustina din punct de vedere financiar și sa adminisrreze. Daca va uitati în orice Hotarâre și O.G. cuvantul metodofogie este al ministerului respectiv. rJinrer^^.^^'t^.r^ra dreptul sa fie în BucL^r^^ș^^i vataf șî sunt ultimul cu care a^f” p'uuut .t:i-<i.t^ acord cu astfeî de maniere Va rog respectuos sa fiti de aca.r^9sa ■pă'ar^arrOpe ordinea de zi și dumneavoastră să vă spuneți cuvantui. întotdeauna o decizie când este luată bună sau proastă, este alt palier de discuție dat lipsa de decizie nu face sa duca decat la 0 ftana totala în ceea ce ne-am propus pentru cei 3 ani și jumătate cat au tamas. Va mulțumesc.Domnul Presedinta de sedinta Murg Calin

Daca mai sunt alte completări la ordinea de zi?

Domnul consiiier general Voicu Mihai

Stimați colegi, domnule președinte, domnule Primar General în legatară cu punctul 10 la care ati facut referire în primul rand aș vrea sa va spun ca departe de noi interese personale sau interese politice legate de acest stat de funcții și de ROF. Noi am avut o relatie buna cu domnul Tanase de la cimitire, l-am rugat sa faca în conformitata cu Legea nr. 215 modificările necesare. Dansul nu a dorit sa le faca, dansul nu s-a prezentat la comisii. Nici la Comisia de mediu, nici la Comisia de culte. în situația aceasta cum sa facem? Pentru ca acest ROF nu este conform cu Legea nr. 215. Acesta este motivul pentru care am cerut amanarea lui pentru ședinta urmatoare. în rest daca aveti cunoștința de persoane care au interese domnul primar, va rog frumos numiți-le pentru ca altfel planează asupra întregutai consiliu aceasta.....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Așa vom face, iar în legatura cu prezența directorului, cu lipsa lui de la comisii, eu sper sa îî putem chema pe domnul director de la cimitire. Acum, vreau sa îî chem pentru ca vreau sa va spun ca ultima saptamână în fiecare zi a fost prezent aici și dupa o ora cand ma întâlneam cu el îmi spunea ca a fost la comisie. Vreau sa vad și eu cine

......., nu m-am referit la comisia dumn^^a^N^^îs^rta doamnă. Lasati-Î sa

vina și sa explice lucrurile acestea. Va multamesc.

DorYrnnl Presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul primar am înteles ca nu va asumați scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr. 10.

Daca mai sunt alte completari la ordinea de zi? Nu mai sunt.

Am sa va supun la vat scoaterea punctului 1 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri?

0 voturi.

Va supun la vot scoatefea punctului 28 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.    <

Și punctul 28 a fost scos de pe ordineade z\

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul președinte, domnul primar, am de facut un comentanu. am votat pentru scoaterea de pe ordinea de zi, ati văzut ca a fast acel mic incident, am ieșit afara și am vorbit cu reprezentanții celor care încercau sa iși manifeste nemulțum^ea și din discuția pe care am avut-o cu danșii a reieșit un lucru interesant. Fapt pe care îl știm și noi cu uratirea București-ului cu acești așa ziși dezvoltatori imobiliari care construiesc clădiri extraordinar de inate și poate ca nu ar fi rau dumneavoastaă domnule primar sa aveti a discuție pe plan local acolo in zona respectiva și sa discutati cu danșii, sa ascultați și punctul lor de vedere și am promis ca am sa fac aceasta interpelare in Consiliu și de ce nu și un referendum local pentru ca spun ca sa nu traiasca aceeași experiența nedorita ca și la Biserica Armenească, unde s-a construi un sediu extraordinar de înalt cu nu știu cate nivele, ca și la Catedrala Sfanțul losif care noi la vremea respectivă am fast împorrivă și s-au sistat lucrarlle și sa nu apara acest diferendum, poate ca nu ar fi rau sa propuneti chiar și un referendum local pentru acea zona sa vedem daca intr-adevăr necesita sa dam aprobare. Pentru ca daca tinem cant doar de interesele dezvoltatorilor imobliiari care fac acolo in zona clădiri care Ie ia din spatiu, din lumina și urâțesc București-ul poate ca ar trebui totuși sa ne aplecam cu mai multa seriozrtate și asupra acestor probleme pentru ca rn^l^^l^n mod sau altul și ei sunt bucul^^ș^^^^l și au dreptul sa iși spuna a nemuțțumlte. Asta era completarea.

Domnul Presedinte de ședința Murg Calin

Supun la vat introducerea pe ordinea de zi a unui punct, primul de interpelări.

Cine este pentru? majoritate de voturi, rmpotrivă? 0 votur,, abtineri? 0 voturi.

Va supun la vat ordinea de zi așa cum a fast ea modificata și completată.

Cin^^t^te pentru? majoritate de voturi, imporiivă? 0 voturi, abtineri? a voturi.

Ordinea de zi a fast votata.

Trecem la primul punct interpelări.

Am sa imi permit sa fac eu prima interpelare este și a informare pe care a fac colegllor mei.

Am primit astazi a adresa din partea domnu^i director executiv de la Juridic, Adrian lordache și din p^r^^a,.?Qnn^^i consilier jșridic Vlad LucMana Carmen, care ne reprezintă-in'ș'u^t^țlc^^i^^m sa ÎI permlt sa ÎI dau citire foarte repede acestei adreșe: ,pr^^ p^enta va aducem la cunoștință ca prin sentința ciVile''h^.t■2009/2e.•itet.2008 pronunțata in

dosarul 11437/3/03.2008 având ca obiect obligați de a face și parte reclamanta pe Tomescu Grigore instanța obliga parații Municipiul București, Primarul General al Municipiului București și Consiliul General al Municipiuiui București la atribuirea către reclamant a unui spațiu comercial sau de prestări servicii cu o suprafață utila de pana la 100 mp. din fondul de stat fie prin cumpărare fie prin închinere fără licitatie Ti condtțille Legii nr. 341/2004 sub sanctiunea unei penalități pentru fiecare zi de întârziere de la data rămânerii irevocabHe a prezentei sentințe și pana la îndepHnirea efectiva a obligației, penaiităii' în cuantum de 100 lei/zi de întârziere. împotriva acestei sentințe parații au formulat recurs, cerere ce s-a judecat la data de 15.01.2009, cand instanța Curții de Apel București a dispus respingerea recursului șimenținerea sentinței recurate ca definitivă și irevocabllă. Ca urmare a nepunerii în aplicare a sentintei, reclamantul a introdus încă doua cereri de chemare Ti judecată la ■01^3^1 Municipmiu^i București sectia a IX a, formându-se dosarul 2419 având drept obiect obligar^^â Municipiului Bucureștii, Consiiiul Gerletal al Muni'cipiuiui București și Primarul General al Muricipiuiui București în solidar la plata sumei de 1000 lei/luna începând de la data de 01.04.2006 pana la data îndeplînîrii obligației prevazută de sentința civilă nr. 2009/24.06.2008.

Având în vedere obligația stăbiittă prin sentința civila 2009/24.06.2008 definitivă și irevocabllă, prin respingerea recursurilor revenim prin prezenta adresa și va rugam sa luati masurile în vederea executării obligației stabiiîte de catre instanța de judecată. în cazul în care nu se va realiza punerea în aplicare a sentinței nu ne asumam nicio răspundem fata de penaHtătile ce pot fi aplicate de instanțăl'. L-a obtinut în urma unui proces pe care I-t caștigat în baza Legii nr. 341/2004, cu revoluționarii. V-am informat de aceasta situație, se pare ca mai exista și alte situații, o sa cerem un punct de vedere șial domnu^i lordache de la Direcția Juridic. Avem mai multe asemenea situații în care trebuie sa punem în aplicare sentințe definitive și irevo^^k^H ale instanței

și...........^din cate știu eu este și obligația Prim^r^uuji General sa Ie puna

ln dicuuții și rnsl să le pnnem la votîn puma ședinta ordinară, din momenuul în care a fost informat.

Domnul consiiier general Mircet Rizoiu

Domnule președinte, folosesc momentul de a fi prezent un reprezentant al Apei Nova aici în salâ și sâ întreb doar atât: când apt furnizată de catre această instituție, sau întmprirdnm va fi potabilă în București, și când vt fi potabllă să fieînsotită de un buletin de analiză dat în fiecarn lună, publicat prin mijloacele de informam pentru că,și buletinul de analiză să fie făcut de Un lăeoratorHinnpnennent și știu ce

spun și nu pentru altceva, dar cred că această firmă s-a cam pricopstt pe seama traitorllor din București Va mulțumesc.

Domnul consilier general Fuciu Daniel

Domnule președinte, domnule Primar Generai, stimați colegi. Am aflat și eu împreuna cu dumneavoastră ca sunt din ce In ce mai multe hotarâri de instanța care ne privesc, atat în ansamblu cat și individual. Am sa îl rog pe domnul Primar General sa solicite compa^timenreler de speciaiitate din cadrul Primariei care s-au ocupat de aceste aspecte ca pana la ședinta viitoare sa ne prezinte prin persoana cea mai calificata de preferință directorul sau directorul Adjunct al acestui compartiment, sa ne prezinte un raport detaliat cu privire la cauzele în care Consiliul General este parte la situația acestora și mai ales la perspectivele pe care Consliiul va trebui sa le aiba. Nu va ascund ca am aflat ca exista și o doamnă avocat care lucreaza și care mi s-a transmis pe cai laturalnice ca este bine sa o las în pace ca altfel se sperie. Vreau sa va spun ca vreau sa o speriem pentru ca nu cred ca este normal ca cetațeni platiti din banii contribuabllului pe care legea sau prin care legea trebuie sa ne reprezinte nu ajung în fata Cons>iiulk^i cu rapoarte de activitate în ceea ce ne privește pe noi ca, Consliiul General pe de o parte și ca consiiieri pe fiecare de la 1 la 55. Pe de alta parte această atitudine cu privire la anum|■ti responsablii din cadrul Primariei care vin sau nu vin la ordinele Primaruti^i General pe de o parte și la ordinele Consiliului General pe de alta parte va trebui sa se termine pentru ca poate este bine domnule Primar General sa luam în discuție în cadrul unui pact, pact înseamnă parteneriat, chiar și modificări de structura la aceasta organigramă. Va mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mimea Oprescu Ceea ce o sa și facem domnule consliier generai, atunci cand o sa prezentem și o sa analizam înainte organigrama, iar în privința anunțurilor astea la sfârșit pompieristice fara sa ști ca ai avut o cauza și nici nu ai putut sa te aperi de diverse cauze vreau sa va spun ca pana acum am plătiț amenzlle în procesele în care Primaria nu se prezenta. Eu, Oprescu conform legii cand este chemată Primaria în jud^c^ate și PrimarulGeneral. Și așa am descoperit eu faptul ca multi dintre distinșii noștri colegi juriști nu se prezinta în instanța. Nu a fost o surpriza pentru mine din diverse motive, altii participa la aceste instanțe cu sau fara succes, este alt palier de discuții, dar în cazul nostru sper ca și printr-o organigramă noua o îm^^rțire mai judi^qa^ancelor de acolo sa putem sa obtlnem ceea ce spuneați dumnea9;rbcstraald&ea ca exista un raport, exista responsablii Ș exista o alta tfncptădecalittce a procesului juridic în Primarie. Va multumesc.


Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Imi fac doar datoria să vă informez că în cadrul Comisiei juridice ș-ă făcut o analiză asupra număr^uU^i de procese pe care Ie are în instanță la ora aceasta municip^^ii^^e^^, în fata comisiei a fost prezentă doamna Luchiana Vlad. Pot să vă spun că s-a constatat că este un număr enorm de cauze pentru care doar doi avocați este aproape imposibil să facă fată, motiv pentru care laorannigramă și în curănd la buget vom încerca sa prevedem sumele necesare pentru a fi mai bine reprezentați în justiție.

Doamna consiiier general Cămpueean Mariana

Exact acest lucru vroiam sa ÎI spun și eu. Consliiul General nu știu dacă știți este reprezentat decăt de doi consilieri juridici, aproape imposibll să facă fată celor 300 de procese care sunt pe rol, de aceea noi am discutat și la comisia juridică și cu președintele Consiliului General să îi propunem domnu^i Primar, pe lăngă faptul că ș dănsul este în permanență în procese alătui^i de Consliiul General este pe post de parat, deci plătim și noi Consiiiul General cei 55 de consliieri ș dansul în cazul în care pierdem un proces să angajăm o firmă de avocatura care să ne reprezinte și sa nu existe niciodată imposibliitatea ca unul din cei doi consliieri să nu se poată prezenta la procese mai ales ca dupa cate știm îitf^-^o zi pot fi și 5 procese pe rol la care cei doi nu pot face fată sub nicio formă. Ori o hotărâre definrtivă și irevocabllă nepusă în aplicare domnule Primar, înseamnă deja infracțiune și chiar nu vrem să ajungem în aceste situații ca deja ne aflăm și să plătim pentru ceea ce nu suntem vinova^.

Domnul Presedinte de sedintă Murg Călin

Cu o mică rectificare, au fost trei sute și ceva de procese, mai sunt 70-80 de procese în curs la ora aceasta.

DoșUnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnllor la prima problemă legată de ce trebuie să executăm judecătoeecc, în urma hotărâm rămase definîtive și irevocablle vom răspunde, eu personal voi răspunde de acest lucru ș voi încerca repartizaiea unui spatiu. Daca peacaestă hotărăre trimit la comisia 314, care va începe în momentul în care va avea la dispozitie spatiile care sunt de împărțit nu facem altceva decăt să ne trezim că încep și reaprindem vanități și orgolii și aici nu mai există discuție legată de treaba asta, deci anunț

rnsiliul ca    la îndeplinire această

titlu ex^ț'OTș-iș^.'^'? Așa că pot sta liniștiti


Consiiiul cu


hotărare, estș investita dlstlnșl colegi.

\ 'A's

A

Domnul consilier general Nedelcu Costel

Domnule Primar General, stimați coiegi, cu câteva ședlnte în urmă a fost prezent în Consiliul General șl a solicitat sa vorbească domnul Dumitrescu FIorl'n, care este reprezentant a vreo 795 de admlnistrarii de proprietari dln București. Problema era legata șl proflt de faptul ca este prezent reprezenaantul Apei Nova în ședlnta noastra șl vrolam sa pun problemă pentru ca ea trenează șl are repercusîuni șl asupra modal’tățli de a fl prlvit Consiliul Generai, lnciusiv Primarul General asupra acestei probleme. Ce se întamplă? La asociațlile de proprietari nu exlsta contoare, exlsta undeva în amonte ia hldrofor șl toate plerderile dlntre hldrofor șl biocurile respective se pun în seama locatarilor, ceea ce este anormai. Sunt sltuațîi în care au lnterven’t Iocatarli șl au reparat tevlie de aducțiune de ia hldrofor pana Ia biocurile ior, sltuațli în care au fost puși sa piatească el reparațlile ceea ce este iârâșl ceva anormai. Domnul Dumitrescu a vorbît alcli nu ștlu cațl dlntre nol am înțeles sau am vrut sa înțelegem ce a vrut dansul sa spuna, dar âltâ modal’tate nlcl nu se mal vede decat sa gasească pe clneva care sa îl duca probiema mal departe șl va rog daca puteți, daca averi âmabll’tarea sau daca nu sa îî prlmlm în Comisia de uriHtați sa dlscutam personal cu dansul pentru ca este și un cadru tehnic competent în aceasta probiemă.

A doua problemă, domnule Primar General slgur a fost dezbatut prolectul Basand în fei șl chîp șl blne ca a trecut șl eu ma bucur ca a trecut pentru ca Bucureștiul merlta sa alba o clrcuIație normala în acest oraș. Dumncâvoasttă atl facut o lnformare foarte Ia oblect ceea ce ar însemna sa nu continuăm. Probiema este pentru ca stam de vorba cu cetațenli șl ne întreabă care este probiema înțâlzierilo^. Ar dorl un graflc ai eșaionărli Iucrarilor pe perioade, cheItuieli, responsâbiiități. Asta este șl atunci nu mal avem nlclo dîscuție pentru ca aitfei ia înțâlnirile cu cetățenli trebuie sa dam întotdeauna expilcațli ce faceți acoio? Presa vehiculează nlște clfre, nol de asemenea nu șrim toate probiemele pentru ca mal aies unll nu îe șrim șl atunci vrem sa îe ștlm și nol ia fei ca șl el. Ace^t^^ ar fl probiema pe care aș vrea sa o averi în atenție.

Domnul Primar General Sorln Mlrcea Oprescu

Domnule consilier generai, în Iegatura cu Pasajul Basarâb, Iucrurlle stau în feiul urmator? De ce a întarziat? Slnteza; pentru faptul ca cei purin într-o anum’tă zona geografică, adlca cea dlnspre Gara de Nord, eu personal nu am fast de acord sa piatesc despâgubl^ de 3 milioânede euro pentru 19.2 m. Exlsta o hotarare definitivă am acrionat șl nol ia rândul nostru cerand reexaminarea acestei chestiuni. Pe de âltâ partei în aceeași casa în care proprietani pretiaa©a4țnumai pentru 19 mp. suma de 3 mliloașe de eem se apa-țj’^^^'famîlii. Prln hotarare judecatoreasca ramasa defInitivășaeeVocb1)i1a Ijainte de sorea mea în

Primăria Generală am fost obligat să Ie asigur locuințe la toate cele 26 de familii, ceea ce am și facut minus plata acelor despagubiri. Este una dintre cauze, celelalte cauze sunt de ordin tehnic în principal, este vorba de Electrica și de felul cum și-a facut ea serviciul acolo, angajamentul, contractul pentru ca trebuie sa știți ca este un contract separat, dar cred ca este mai bun ceea ce aȘ spus dumn^^x^c^^^tm aceea de a va prezenta în scurt timp care sunt obligațiile constructouului, graficul, sumele, care este stadiul în așa fel încât dumneavoasttă în discuția cu cetațenii de acolo sa puteț avea verbul la îndemâna, dar verbul adevărat. Va mulțumesc

Domnul consliier general Dinca Dumitru

Domnule președinte,domnule Primar Generai, stimați colegi, onorata asistența s-a pus acum problema unei hotarâri definttv^e și irevocablle pentru o persoana care a sesizat instanța de judecaaă pentru ca nu i-au fost respectate drepturlle, cu alte cuvinte nu i s-a acordat un spațiu comercial Ca o instanță de judecaaă da o asemenea soiuție, da o asemenea hotarâre definitiva și irevocabllă, pe mine ma bucura, pentru ca timp de 20 de ani, toț cei care au vrut sa își arate mușchii au luat în discuție Legea nr.42/1990 și mai nou Legea nr. 341/2004. Nimeni, cand spun lucrul acesta sunt responsabll, nu a realizat ca tot ceea ce se întâmpla din 1989 în Romana și pana în prezent se datorează acestor oameni. Daca oamenii aceștia nu ar fi ieșit în stradă, nu l-ar fi rasturnat pe Ceaușescu, nu ar fi încercat punandu-și viața și libertatea în primejdie, în momenhjl acesta, domnule președinte, nu vreau sa fac literatura, însă timp de 20 de ani, atat în Primaria Municip>u.lk^i București cat și în multe alte primarii din ța^a, drepturlle revoluționarilor nu au fost tespectate. De aceea, și v-am rugat domnllor colegi, eu cred în momenujl cand v-am solidtat putina atenție este ca ș cum v-aș solicita un moment de reculegere pentru cei care și-au dat viața pentru ca sa fiș astazi aici. Multumesc, în numele revoluționarilor, domr^ukji^pfma^ General Sorin Oprescu, pentru ca a luat masura înființarii unei Comisii speciale pentru aplicarea Legii 341, care cred ca de acum încolo va rezolva, în mare, problema revoluționarilor. Numai ca aceasaă problemă a revolutionariioc nu poate fi rezolvata decat în confo^mitate cu legea. Ori Legea nr.341 prin regulamenuul de aplicare al legii care a fostemis în 1995 prevede ca cei care emit pretenția sa obțină niște drepturi sa aiba ultimul model de certificat. în condițiile în care nu are acest ultim model de certificat este consideaat ca i s-a retras titlul sau ca legea nu își

e fașșfeetul așupra acelei persoane.

JșW vi


Domnul consilier general Fuciu Daniel

Am sa îl spun ceva domnului Primar Generai, dar fiind faptul ca nu este în sala, nu mai am ce sa îi spun.

Domnul președinte, va rog să faceți în așa fel încât aplicând regulamentul Consiliului, sa îl rugați pe domnul Primar General pentru ca vreau sa îl rog ceva în numele întregu!ui Consiiiu Genera....

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul Fuciu, 0 sa îl chem pe domnul Primar Generai, de îndată.

Propun sa luati cuvantul atunci cand Primarul se întoarce, deocamdaaă în sala este domnul Creci de la Direcția Juridic și voiam sa aiba un punct de vedere vis-a-vis de sentințele care au râmas definitive și irevocablle șidespre modul în care sunt puse ele în aplicare.

- la ora 14.20 domnul consliier Florescu Dragoș a venit -

Domnul Creci Andrei - director adjunct DJCL

în legatura cu prima sentință, cea privind pe reclamantul îomescu

Grigore, a ramas definitiva și irevocabllă și va trebui pusa în aplicare prin emiterea unei Hotarari C.G.M.B,, pentru ca putem fi obligați în curand sa platim pe zi de n^t^^r^^i^re atat cat cere reclamantoi, cam 1000 lei pe zi de înnârziere.

Domnul Președinte de ședința Murg Calin

Am 0 ^^nf^^l^^re punctuală aiciiacest proiect de hotarare în sarcina cui cade sa îl faca și sa îl aduca în ședința ConsliiuM Genera?

Domnul Creci Andrei - director adjunct DJCL

Consliiul General are niște juriști, care l-au aparat în instanță, nu Direcția Juridic a Primariei Capitalei a reprezenaat în instanța...

Domtiul Presedinte de sedinta Murg Calin

Nu am spus aceasta, v-am întrebat punctual cine trebuie sa faca proiectul de hotarare șicine trebuie sa îl aduca în ședinta? Și ce model de ședința ordinara sau extrăordlnată?

Domnul Creci Andrei - director adjunct DJCL

într-o ședinta ordinară, în- urmatoarea ședinta ordinara dar totul

trebuie sa piece de la juriștii care au aparat Consiiiul și care trebuie sa faca acest proiect de hotarâre.    .

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnul Creci, ca să clarificăm, juriștii care au aparat Consiliul trebuie sa faca un proiect de hotarâre, dumne^^\^c^^stm așa spuneți, în sensul sentinței care s-a pronunțat, iar acest proiect de hotarâre în prima ședința ordinara convoc^^râ de Primarul General trebuie sa fie adus la cunoștința consilierilor generai,, care la rândul lor trebuie sa se exprime

Domnul Creci Andrei - director adjunct DJCL

Bineînțeles ca, acest proiect trebuie sa dețina toate avizele cerute de lege, toate dccumentele și toate rapoartele. Așa trebuie promovat. Nu trebuie sta faca acest proiect de hotarâre consiiierii din cadrul Consiiujkji

Domnul Țincu Ion - Prefect al Municipiul București

Stimați consliieri generai, domnule președinte de ședinta, domnule Primar General trebuie sa fac cateva precizân Din ce am înțeles din sentința suntem Ți fata obligarii PrimăruiuiGeneral. De ce? Pentru ca Legea nr. 42 așa cum a fost modificata de 311, este o lege speciala și de fapt prin ea se dau atribuții delegate de stat, primarău,, dumneavoasrrâ deja v-ați pronunțat cu privire la partea de patrimoniu, în sensul ca iȘ stablUl niște crit^r’ii de afectare a bunului în vederea fi atribuit revc^ionarilor. De fapt acum Primarul General este cel care aplica. Ca actiunea domn^ui ^mescu s-a îndreptat și asupra ConsUMu,, Consiiiul avea calitate procesuală pasiva, nu era necesar sa se sau ne este comp^^^^rtrâ ConsUlului de a face aceasta ațribuire, de a pune în exec^u^^^^. Din punctul meu de vedere sunteți în situația în care nu este comp^^^^rtrâ CcnsiJiuiui, ci obligația primarului de a aplica o lege speciala care, iatăi printr-o sentința civilă, îl obliga sa o fac^. Nimic mai mult.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Va mulțumesc pentru clarificări. Domnul Fuciu și cu aceasta trecem

la ordinea de zi.

*

Domnul consliier general Fuciu Daniel

Domnule Primar Genera, vreau sa va rog, în sensul cel mai direct, sa solicitaii cetațenllor juriști pe care Primăria î are angajați sa nu va mai aduca pe dumneavoasrrâ, pe de o parte, pe de alta parte pe Consiliul General în situația în care sa aflam de pe strada de anumite hotarâri pronunțate. Va admir spiritul de curaj în care ati spus ca ati aflat ca nu s-au prezentat la procese, deși erau obligați conform legii, dar ma mira de ce organele de specia^ate ale Primăriei, precum și organele de cercetare penala nu intervin pe acest subiect, ș o sa profit de aceasta chestiune, pe de o parte sa rog membrii Coșeai juridice sa procedeze la o verificare atat cat ^maete^a acesteî'îSom^i-a Consli'iului î permite

pe această speță, pe de o parte, iar pe dumne^c^\^c^î^:5tră, pe de altă parte, sa va rog sa cereți Direeției IT ca toate proeesele Primariei și ale Consiiiului General sa fie reprezentate pe internet, sa știm și noi care este situația, ca sa ne aparam singuri Va multumesc.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Mergem mai departe, a fost ultima interpelare, intram pe ordinea de zi. La punetul urmator și anume proiect de hotarâre transmiterea terenului în suprafata de 24.627 mp situat în Șos. București -Ploiești km 8,5 din domeniul privat al municipiului București in domeniul privat al statului in vederea construirii unui sediu al Unitatii Speciale de Aviatie.

A dorit sa ne spuna un punct de vedere domnul colonel Dorel Gradinaru, din partea MIRA. ÎI invit sa ia euvantul. Din neferieir'^, dansul nu este în sala.

Domnul consliier general Prioteasa Doru

La aeest punct este vorba de transmiterea din proprietatea privata a munieipiu^i în proprietaeea privata a statului a 24 de mii de metri patrați pentru o unitate speeiaia de aviație, care probat)! ea este foarte utila. Se refera la tot felul de intervenții urgente, de transplantau, etc. Problema noastra este ea Bucureștiul este un caz special, ca de obieei, 70% din terenurile din București sunt proprietaeea statului ceea ce este un caz unic pentru Europa și pentru lume, cred și statul vine la municipiu sa mai ceara terenuri. Eu aș propune ca Ministerul de Interne sau Guvernul sa ne ofere un schimb pentru aceasta unitate speciala care deja, ea funcționează, noi nu i-am luat terenul de dedesubă, funcționează foarte bine, are toate condițiile acolo dar ca sa putem sa trecem în proprieratea statuU^i acești 24 mii metri, propun sa facem un schimb. De ce? Pentru ca, va spun ceva, din 2005 încerc sa gasesc, și acum am vazuă șidomnul Duta, probabll ca a vorbît și cu domnul Primar, un teren pentru un^spital de urgența al Municipiul București. Și nu reușim sa gasim. Dar avem terenuri sa dam tutur'c^r instituțillc, care deja sunt proprietari aici. Toate terenurile care Ie eliberează statul din diverse motive, de exemplu Ministerul Aparariri sau Ministerul de Interne, pentru ca nu mai au activităi" Ie transformă în afaceri imobiliare, pentru ministerele respectivei rar Bucureștiul trebuie sa dea degeaba terenuri ministerelor și Guvernului. Mi se pare o absurditate. Aceste ministere funcționează pentru toata tara, comunitatea Bucur^șt;iuU^i trebuie sa suporte și sa dea terenuri aiurea, degeaba^Terenurile sunt o valoare, un patrimoniu, care pot deveni active dinpuhctde-vedere socia,, active din punct de vedere financia,, sa aducavenitarNaJanunicipiu. Aș vrea sa înteleagă și domnul Primar, sa neîntâlnim oda^Ea stabilim o strategie

■'    A V%.

pe acest domeniu, ca nici un teren de la municipiu să nu mai plece fără să aduca bani sau fara un schimb, ca este 0 aiureală, 0 nebunie, avem terenuri foarte puține, suntem comunitatea de capitala din Europa cea mai saraca din punct de vedere al pătrimoniuiui, terenuri. Nu avem cu ce garanta împrumuterile pe care vrem sa Ie facem. Domnule Primar, va rog frumos sa va gândrti la 0 varianta ca acest teren sa fie la schimb cedat, adica sa gasească un teren, sa ne dea un teren echivalent ca valoare, daca este 0 valoare mai mica pentru ca acolo este 0 valoare foarte mare la Baneasa. In toate cazurile, ori facem concesionări,ori schimburi, ori închirieri, dar sa nu mai cedam din patrimoniu, pentru ca eu de principiu nu sunt de acord și sper ca și dumneavoasrră sa întelegeți aceasta situație ca Bucureștiul este unul din cele mai sarace munlclpaiirăți din lume. Multumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Principille enunțate de dumn^^v^o^^^rta sunt absobt corecte. în privinta înțelegerii de catre mine a acestui fenomen va spun ca, chiar daca 0 sa va mire, eu I-am înteles din prima zi. Toata lumea cere aceste terenuri. Vreau sa va spun însa ca buba este și la noi, la executiv și am sa ma

expiic Timp de 18 ani de fiecare data ......, a cunoscut 0 demarcaiie

clară, totul a fost pierdut în ceata. Ti momentul cand încercai sa actionezi și îmi aduc aminte 0 data ca domnul consiiier general Giugula mi-a atras atenția și știu ca i-am raspuns la vremea respectivă, da, dar sa știi ca pămănrurile acestea nu sunt intabulate niciunul dintre ele. Dupa șapte luni de mandat am ajuns la concluzia ca așa s-a vrut și s-ar fi dorit sa meargă în continuare. Cand au vazut ca începem partea de inventar al anuk^i 2009 mi s-a explicat ca nu exista atat de multi evaluatori, lata ca acum exista și acești evaluatori, dar acesta este un proces pe care doresc sa îî discutam în ămanunrime, pentru ca nu 0 sa pot sa îî fac singur, oricât de mult aș vrea. Daca vreți 0 comparate deplasata poate așa 0 sa considere unii cu cadastrul cimitirelor. Am la dispoziția dumneavoastră raportul din anul 2006, cadastru care nu s-a terminat pentru ca s-a oprit la    nici macar jumătate, pentru ca 3 sau 4

cimitire verificate din punct de vedere cadastra,, raportau 7800 de locuri, 9600 de locuri, ele în realitate fiind de 17.000 de locuri sau șaisprezece mii opt suteii.și așa mai departe, ia speța la care ati facut referire, înca data subliniind ca sunt absolut de acord cu dumneavoastra privind aceste schimburi. Aici este 0 situație părticulară pentru ca aceasta reprezinte un pic de pamant de 24.000 mp, într-^c^^'^ern da ies 2,5 ha. dar este într-o zona care este declarate zona speciala din cauza construcțiilor militare, de ani de zlle:Jnșaceaste zona nu se pot face tranzacții imobirare, nu se poatecușipăra, nudse pot șușe blocuri, nș se pot pune clnematografe, nu se/pocate aace eeereur nlmlc din cauza ca zonele speciale au regulamentul lor, care funcționează și acum. Despre ce este vorba? De 0 largire a spațiului de parcaj al celor opt elicoptere pe care Ministerul Adminisrrației și Internelor Ie primește dupa câțiva ani de zile. Din aceste opt elicoptere șase sunt ale SMURD-ului care acționează împreuna cu Ministerul Adminisrrației prin pompieri, etc. Aici nu se poate construi nimic, aici exista următoarea situație, e foarte clar ca Unitatea Specială de Aviație a Ministerului de Interne nu poate sa dea absotat nimic la schimb, nu are cum sa propună acest lucru, este propunere pe care noi 0 sustinem în continuare și bine ca ati exprimat-o foarte clar în legaturi cu celelalte ministere. Eu la chestiunea aceasta pe care 0 spuneți dumn^^v^c^^^rm am facut 0 initiativă, este adevărat morala, aceea de percepe chirii pentru spatiile care sunt ale municipa^ății și unde actionează ministerele, chiar daca sunt ministere ale ^^nr^^<gii natiuni. Aici râmlne ca dumneavoasltră sa hotarați. Doriti ca ei sâ poata dezvotta acest lucru? Atunci 0 fac. Daca nu ramane camp ca acolo nu se poate construi nimic. Ramane însă valabll schimbul de care vorbeați, aș îndrăzni sa îi spun în acest moment schimb ipotetic, pentru ca nimeni nu ne-a oferit nimic. Aceasta este situația și am dorit sa cunoașteți atat cat 0 cunosc și eu și cat m-i s-a prezentat.

w.Domnul consliier general Mircea Valentin

Domnule Primar, nu puteti spune ca un coleg are dreptate dar 0 dam și ajungem în același punct, evident nu se discuta înriinrareâ acestei unități, poate ca este și 0 anumita urgența pentru ca vorbim chiar de unitatea de asistenta medicala de urgență, dar statul Guvernul are în Bucui^e^^ti terenuri disponiblle, sunt foste unități militare dezafectata, sunt unități ale Minist^^ruu^i de Interne dezafectata iar cea de aviatie nu este de una singură. De altfel terenul care s-ar da, s-ar da câtre Guvern care ÎI dâ mai departe acestor unitati speciale, nu dam noi unitât;ii speciale, procedural vorbind. Deci terenuri ale statului neutilizata în zone mai mult sau mai putin bune, exista în București. Facem un schimb este cea mai sârătoasȘâabordare.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

lertați-mă, știti ce cred ca ar fi interesant 0 harta cu asta asta

nu am reușit sa 0 fac.

Domnul consliier general Stan Ion

Plecand de la rationamental explicat de colegul nostru Prioteasa și de ceilatți ante vorbitori, poate nu ar fi r-^usa gasim 0 utilitate pentru muricipaiitata ca este mai bine des^â7săpi:l^^/liristarului Aparări, sau Aviației Civile și sâ ne dea ceva în-ișchimbșcSo^o^ta acel ceva în schimb nu ește la fel de util ca și locatiâ -respeV^șz^ Poate ar trebui sâ aveti în vedere și acest lucru, poate puteți să faceți acolo un spital de urgență, un azil de batrâni, un centru de plasament pentru copiii strâzii. Adica sa facem și ceva pentru municipaiitate.

Domnul consliier general Prioteasa Doru

Domnule Primar, urbanismul în București este 0 dinamică, chiar dumneavoasrrâ acum iniȘiați o discute pentru urmatorul PUG. E discuție vis-a-vis și de desființarea acestui aeroport, nici o bucata de teren nu are o utilitate definitivă. Noi trebuie sa tinem de toate. Un schimb ne-ar putea da posibl^atea sa avem un teren mai mare unde sa putem face eventual acest spital de urgența și alte lucruri, camine de batrâni, etc. Noi nu ne putem atinge de terenuri. Avem bucați de 200300 mp. împartie în București. Toate bucațile mari le-au luat tot felul de univers^ii pentru cultura, ministerele pentru diverse interese nationale și noi nu putem face nimic pentru București. Nu sunt de acord cu cedarea pur și simplu, sa gasim o variantă, oricare ar fi ea, ca platesc o chirie, redevență prin concesiune, ca facem un schimb, dar trebuie sa discutam problema și cu ei începand de acum și sa facem un plan generai. Nu se poate, orice bucațica de teren poate fi utila peste doi - trei ani cand se schimbă PUZ-ul acolo, sau PUG-ul.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnule Prioteasa, ca sa fim îi propuneți domnu^i Primar General retragerea de pe ordinea de zi?

Domnul consiiier general Prioteasa Doru

Amanarea acestui punct și discuția unei alte variante.

Domnul consliier general Scarlat Horia

Dragi colegi, în primul rând aș avea o simpla rugaminte la dumneavoastrâ și mai ales a colegiîde laPD să luațiproiectul in mâna și sa datl^a pagina trei și o sa vedeți ca exista o solicitarea pentru realizarea acestui proiect semnată inclusiv de domnul Vasile Blaga. în speranta acestei solicitări credeam ca exista o con^^c^v^e^nrâ a PD-ului în ceea ce privește anumite solicitări și speram ca acest proiect sa fie susținut de colegi noștri din Consiiiul Generai, reprezentanți ai PD-ului. Sunt surprins sa vad ca una se semnează și alta se vorbește, dar în speranaa ca va veti gandi ca un schimb este aproape imposibll în acest moment sa ne gandim la rezultatul final al acestui proiect, pe care eu personal îî consider a fi un proiect benefic.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cine este pentru? 6 voturi, împorîivă? 0 voturi, ăbtineri? 28 voturi.

Acest praîect de hotărâre nu ă fost ădoptat.

Trecem lă următorul punct pe ordîneă de zî, proiect de hotărâre prMdd ăprobarea st^^tuUL^i de funcții șî Reguă^nenr^UuM de crganiăare șî aur^ct'^ioe^^ ăle Adminisrrației Sp^elor șî Servcclilor

București.

Amendameat??

Domnul consiîier generăl Fucîu Dănîel

Stîmați colegi, domnule Primăr Generai, Comîsiă de sănătăte ănăîizând proîectul propus ă luăt în dîscuție întreducerea unu punct în corpul prîncipal ăl hotărârii, respectiv ărt. nr. 5, căre să ăîbă următorul conținut „în vedereă duceri lă îndepîimre ă Hotărârii C.G.M.B. 252/2008 șî cu respectarea dîspozîțîllor ărt. 18 ălîn. 3 șî ărt. 22 dîn OUG nr. 162/2008 prîvînd trănsfeuul ănsăm^t)uju^i de ătrîbuțîi și competente exercrtate de Mînîsterul Sănătătii Publîce către ăutontățlle ădmînistratiei pubîice locăle, pănă lă 31 decembrie 2009, Admimsrratia Spîtălelor șî ServicîHor Medîcale București vă efectuă toăte procedurile legăle de trensmitete prîn predăre prîmîre efectivă în domeniul publîc ăl Municipiului București șî în edministrarea Conslîujui Generăl ăl Mun icipiului București ă î mob ilelor constructillor și/său terenurllor ăferente un îtăților săn îtăre numă i după verificarea sîtuăției jurid ice urmănd ă fî trănsmise număî îmobilele căre nu făc obîectul cererilor de retrocedare ș nu sunt supuse unor lîtigîî”. în făpt este ■vorbă de ărt. 18 ălîn. 3 șî șr^. 22 căre mentionează șî ăm să cîtesc ărt. 22 ”trănsmiterea îmobllstor constructiHor șî/său terenuîllor    ăferente, precum ș

sch imbarea ădm in istratorilor prevăzute prîn prezentă OUG se făc număi dădă ăcestea ău s îtuăț ă jur id ică reglemettată, nu făc ob îectul cererilor de retrocedare ș nu sunt supuse unor lî t î g î î". Multumesc.

Domnul presed inte de sed întă Murg Căl în

Dorit 1 să introduceți amendamentuLca articol în corpul hotărârii? Art. 5.    ,X * ’


Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu în acest fel, domnul consilier general înseamnă ca de la doua spitale ramane ca cetațenii Bucureștiului sa își ia la revedere și este vorba de Scarlat Longhin, de langa Liceul $incai și cel de al doilea care este adevarat, are un drept de a funcționa un număr de 10 ani dupa cate îmi aduc aminte, este al comunității evreiești, este vorba de Spitalul Cantas. Personai, eu nu am nimic împotrivă însa vreau sa va atrag atenția respectuos ca atunci cand am initiat acest pilot, I-am initiat pentru ca ministrul de la acea vreme nu a dorit ca aceste spitale sa piece din admin^^tme^a Ministerului Sanatații. Aș vrea sa va spun ca deși exista lege care vine din anii doua mii, doua mii doi sau doua mii trei niciodata spitalele nu au procedat la predare primire și intrarea în legalitate, ca sa îi spunem așa, cu sectoarele Municipiul București. Cred ca mai interesant ar fi sa putem reamenaja și reconstrui și transforma aceste spitale în ceea ce așteapta populația de la noi. A ne feri din calea vicisîtudinilor patrimoniale, a nu recunoaște și a da 0 rezolvare a unor hotarâri cvasi legale, înseamnă sa îe lasam în aer. Nu este 0 nota buna pentru Consliiul Generai, care își însușește atat lucrurile bune din spitale, pentru ca ele sunt, clădiri din spitale care nu sunt afectate de retrocedări, etc. dar nu da soluții fuge de celelatte situații. Aș vrea sa va spun ca unul dintre motivele, nu are nici 0 legaturâ poate apropierea, are legatura cu cauza juridică, toata lumea a ramas fericită cand la momentul respectiv am cerut PiIiIuI Copiilor sa îî luam în administrare și la acea vreme nu mi s-a dat în admini^^rrare prin ordonanță decat atunci cand am spus ca preluam cu tot cu litigiu. Dupa cum știti la Palat este un îitigiu de 17 ani cu fostul UGSR, patrimoniul fostuk^i uGsR. Mutam ce este de mutat și la fel se întâmpla și cu cele doua spitale. Daca noi nu ne însușim acest lucru și daca nu ne luptam pentru a putea sa pastram ceea ce este de pâstrat pentru populație, atunci înseamnă ca respectam, cu ghilimele, linie care ne-a calauziK concepția timp de 18 ani. Sa dam totul din mănă pentru ca ădminisrțația locala și centrală, adica statul în totălitatea lui, nu este capa^ll sa gestioneze. Ati vazut și dumneavoasrră ce s-a întamplat cu întreprinderile pe care statui nu a fost capabil sa îe gestioneze,, vorbesc de marile întreprinderi. S-a ales praful. Așa ca v-aș ruga sa va gandîți bine 1n momentul cand im/ertăm probleme. 0 spun în sensuî cel mai bun. Mai mult decat ătăț am constat la riv^eK^I unor sectoare emotie deosebea ca noi am bagat bani, mai putem baga bani în spitalele noastre din sector? Raspunsul meu este da. în legea administțariei scrie foarte clar primarille de sector, consiliile de sector pot    participa.

Cuvantul pot înseamnă sa dorească. Este addvVțaț ca pana acum nu a dorit decat un singur primar. Eu sper îps^^^-vce viitor lucrurile sa fie privite în constructie și nu în distructiv. 'Văi muișrscsc.Domnul consilier general Dută Nicolae Lucian

Stimate domnule Primar Genera,, stimați colegi art. 22 din OUG

care a ieșit acum 0 luna, poate ca lucrurile s-au desfașurat cu o anumita viteză, deoarece colegul meu este jurist nu a insistat la ceea ce trebuie. Art. 22 spune ca transmiterea imobilelor, construcții și/sau terenuri aferente precum și schimbarea administratorilor, ne referim ia spitale acum, prevazute prin prezenta OU se fac numai daca acestea au situație juridică reglem^^^^^^^, nu fac obiectul cererllor de retrocedare și nu sunt supuse unor litigii. Ce am vrut noi sa spunem prin acest amendament este ca va dam, pentru ca nu stipulează termenul în care trebuie sa faceți asta, un termen pana la sfarșitul anului sa reglementat situația pe clădiri, deci nu pe management. Spitalele în ceea ce privește managementul nu se pune problema, cl^c^ir^ii^, din pacate trebuie Serviciul de Cadastcu și Patrimoniu sa identifice aceste probleme. Acesta a fost amendamentol și v-am dat termen cat este și ordonanța, pana la 31 decembrie.

Domnul Primar General Sorin Mircla Oprescu

Fiti de acord ca situația juridică este reglementata. Au fost retrocedale, sunt intabulate, ramane singur a discuție cu proprietari,, pe care o poarta municipiul alaturi de admins;r^^^^, cat, cum și în ce condiții ramane spital acolo. Altfel eu va spun ca nimeni nu discuta și începe sa sune telefonul ca sa ma înttebe ministrul sănătății unde duc cele 120 de paturi de la Longhin, unde Ie mut? Aeeasta am vrut sa va spun. Situația este clara, acestea doua sunt retroeedate. Exista o înțelegere înaintata sigur nu pusa pe hartie, pentru ea aeeasta o sa v-o prezint uitai dumneavoastta și apoi daea o aprobați este in regula, de ădminisrrare și col^t^o^^^^, ramanere în spațiul Spitalului Elias pentru o perioada de 25 de ani tacuta eu Fundata Menahem Elias. Dincolo nu exista, din pacate, decât diseu^ii. în caz ca aici nu vom avea o întelegcre cu proprietarul acdui păelânt probabll ca va trebui sa mutam spil^^k^l respeetiv înt'-o alta loeație. Va multumesc.

Domnul presedinte de ședința Murg Calin

Am ș eu eateva amen€^^n^^rtta la acest proiect, de hotarâre. La cap. IV art. 8 alin. 3 deci pentru realizarea obiectuiui sau de activitate Adminisrrația Spitalelor și Servicillor Medicale București are următoarele atribuții generale, la alin. 3 fund^m^^rt^^^ta și înainteaza propuneri privind struetura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, statui de funcții, regulamentol de organizare și funeționare, sehimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domețTi^tau de eompet^^nta care sș aproba priș dișeozița Primărule-.eec^'aJ|G;o șvizul eșnform al Mlnistenjlui Sanatățli Publice. Comisia.âesenâratțe șl protecție sodaia

dorește modificarea cu „ ... care se aproba prin Hotărârea C.G.M.B. cu avizul conform al Ministerului Sănătății Publice.”

AI doilea amendament, la cap. IV la art. 8 alin. 5 „controlează modul de utilizare de catre unitațile sanitare publice, aflate în adminisrrare, a fondurilor alocate împreuna cu reprezentanți ai Comisiei de sanatate din cadrul C.G.M.B.”

AI treilea amendament, la art. 9 managementul asistenței medicale:, prevazut la art. 8 pct. 2 se realizează prin, alin. 2 conti^ok^l de fond al unitățllor sanitare. în colaborare cu reprezentanții Casei de Asiguram de Sanătate a Municipiu^i București șireprezentenți ai Comisiei de sânâtare ai Consliiului General al Municipiul Bucureșt..

Cap. IV art. 11 directorul general al Adminisrrației Spitalelor și Servicillor Medicale București are urmatoare^ atribuții, raspunderi și competente, alin. 25 „fundamenteaăă și înainteaza propuneri privind structura organizatorică. reorganizarea, restructurarea, statul de funcție, regulamentel de organizare și funcționare, schimbarea sediului și a denummi pentru spitalele publice din domeniul sau de competență, care se aproba prin dispoziiia Primar^ui Generai, cu avizul conform al Minis^^ereh^i Sanatății Publice și avizul Consiliutei General al Municipiului București”

Cap. VI art. 22 „cheltuieille pentru activitățlle desfașurate de catre Administâaâa Spitalelor și Servicillor Medicale București în îndepllnirea obiectului sau de activ^ate, atribuțillor ce îi revin se finanțează de la bugetul local precum și din sumele încasate în urma operațiunllor de închiriere, concesionare, casare a mijloacelor fixe cu respectarea dispozițiilor legale și cu avizul ConsliiuUui General al Municipiului București”

Acestea au fost amendamentele Comisiei de sanatate. Daca mai sunt și alte amendamente la acest proiect de hotarâre?

Domnul Savu Marius, inițiatorul acestui proiect este în sala daca doriți sa îi puneți 70^063^.

Am șa supun la vot pe rând aceste amendamente.

Domnul consiiier general Prioteasa Doru

Vreau sa va rog sa faceți o modificare, Consliiul nu poate da avize, da numai hotarâri, sau aprobări. Ori dam aprobări ori nu mai ..... pentru ca un aviz da o comisie.

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Avizul în sensul de aprobare expHcîtâ, clara pnin Hotararea ConsliiuUui General al MuniciPiului București

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Păi atunci spunem aprobarea Consiliului General.

Domnul Primar General Sorln Mlrcea Oprescu

Domnule președinte de ședința, domnilor consilieri generali sigur

ca exlsta 0 serle lntreagă de pareh, flecare lncercăm sa perfecționeze acest iucru. V-aș ruga lnsa sa observați o chestiune de principiu, nu neaparat legata de spltale, aș vrea sa înțelegeți ca orice cuvant ln pius ln cazul de fata contează foarte mult. Nu pot, de exemplu, sa ma duc ln contro,, daca iuam contr^okiL ma refer ia Adminisrrația Spltaleloc, pot sa fac 0 comlsie cu, consilieri generali numlta prln dlspoziție de prlmar, etc.

Domnul președinte de sedlnta Murg Cailn

Domnule Prlmar Genera, lmi cer scuze, cu reprezentant ai Comisiei de sanatate.

Domnul Prlmar General Sorln Mlrcea Oprescu

Absotat, dar vreau sa se lnțeleagă foarte blne acest iucru, pentru ca aitfel lmlxtlunea foarte mare ln executiv nu face altceva decat ca structurile sa ramana „bujbec" șl sa nu mal mlște absolut deioc pentru ca eu, pentru dlspozițile pe care Ie dau raspund șl au aceeașl putere ca șl hotarârea Consiliutai General. Am sa va rog respectuos sa vedem foarte

blne aceste nuanțe ........... dupa aceea, domne nu sunt prerogativele

Adminisrratiei Spltalelot, acestea erau prerogativele ConsiliuM, etc. Va rog o dlstanțare foarte ciara ln ceea ce lnseamnă executiv șl a face șl ceea ce înseamnă a -fiotarî ta î^filnțare,’ ta bunui mers șl la eeznltat, facute de catre Consiliu.

Domnul presedinta de sedlnta Murg Cailn

Totuși, revln, orlce administrate dln subordinea Consiliului General prezintâ ROF-ul șl statul de funcți ln Consiliul General. Dumneavoasrrâ ne propurteți sa nu se mal prezlnte aceasta sltuați ia Consiliul General

Domnul Prlmar General Sorln Mlrcea Oprescu

Nu m-am referlt ia asta.

Domnul presedinta de sedlnta Murg Cailn

Bun, mergem mal departe, v-am rugat sa avem reprezentanți ia momentul ln care dumneavoasrrâ faceți un control de fond.

Domnul consilier general Fuclu Dajtfșpy-1^

Domnule Prlmar Genera,, vreayzsă‘vă'aduc0a cunoștința faptul ca ln sensul ceior prezentate de dumneavoastră Grdonanta nr. 162 este

foarte clara, este explicită. La art. 18 alin. 1 se spune „ plin aplicarea prevederilor prezentei OUG, Consliiul General al Municipiului București și consiliile locale au urmatoarele atribuții: alin. 1 lit. c) controlul modului de utilizare de catre spitale a fondurllor alocate; alin. 2 lit. b) controlul de fond al unitâțiior sanitare în colaborare cu reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sanatate". în fond Consliiul General T^tr-i^n parteneriat, într-o coparticipare cu Primarul General nu face altceva decât sa exercite o presiune natu-ală, legala și sociala pe aceasta componentă, ajutand în fapt adminis-tația sa își realizeze obiectivele pentru care atat legea, cat și hotararea de întiințere, cat și regulamentul de organizare și funcționare o mandatează. Adica nu exista și nu trebuie sa luam în calculsub nici formă vreun impediment, este doar un suport în plus.

Domnul presedinte de ședința Murg Calin

Reformulez, a fost o opinie a domnului Prioteașâ și p-obabll ca trebuie sa fie mai clap deci nu cu avizul, vorbesc de art. 11 alin. 25 ,,di-ectotul general fundamenteaâă și înainteaza propuneri p-ivind șr-uctuta organizatorică, reorganizarea, restructurarea, statul de funcții, regulamentel de organizare și funcționare, schimbarea sediuluî, sau a denumirii pentru spitalele publice din domeniul sau de competența, care se aproba prin hotarare a Consihului General al Municipiului București, cu avizul conform al Ministerul Sanatații Publice.” și la sfa-și la cap. VI art. 22 „cheltuieille pentru activitațile desfașurate de catre Administtațiâ Spitalelor și Servicillor Medicale București în îndepllnirea obiectului sau de activitate, atribuțiilor ce îi -evin se finanțeaza de la bugetul local precum și din sumele încasate în u-ma operațiunilor de închiriere, concesionare și casare a mijloacelor fixe cu respectarea dispozițiilor legale și cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București".

Supun la vot amendamentele formulate. P-imul amendament pe ca-e îl supun la vot este cel facut de domnul Fuciu, de introducere a art. 5 în co-puihotârari..

Cine este pentru? 30 voturi,    1 vot (Scarlat H.), abțineri?

16 voturi (Giugula D., Anton M., Boaja M., Nedelcu C., Georgescu B., Dreghici G., Campurean M., Mihailescu B., Nico-escu V., Flo-escu D., Popa M., șanase I., Purcarea S., Paduraru A., Șâpardel C.,Sten I.).

Acest amendament a fost adoptat.

îotuși nu ma pot abține sa nu comentez, în Comisia de sanatate și în Comisia juridică colegi de la PSD au acceptat ca bun acest âmet^(J;an^^nt chiar I-au susținut șiacum ..,<(țțț. n

Bun, trecem la urmatorul amendament

Domnul consilier general Georgescu Bogdan

Domnule președinte, dragi colegi indiferent de ce s-a discutat în

Comisia de sănătate, grupul PSD a analizat ceea ce ati stabilit dumn6^s^\^(^?3srm acolo și considerăm ca sunt foarte multe puncte divergente. Noi dorim 0 reanalizare a acestui subiect, nu am mai luat cuvantul ca sa nu mai pierdem timpul aici, dar grupul PSD se va abtine de la toate aceste amendamente și de la hotarâre în ansamblul ei. Va mulțumesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnule Georgescu, poate ne spuneți și argumentat la fiecare punct.

Trecem la urmatorul amendament pe care I-am facut din partea Comisei de sanatate la cap. IV art. 8 alin. 3.

Cine este pentru? 2-8 voturi, împotriva?'! vot (Saarlat H.), abtineri? 15 voturi (Giugula D., Anton M., Boaja M., Nedelcu C., Georgescu B., Draghici G., Campurean M., Mihailescu B., Nicorescu V., Florescu D., Popa M., Tanase I., Purcarea S., Tapardel C.,Stan I.)..

Acest amendament a fost adoptat.

Trecem la urmatorul amendament facut la cap. IV art. 8 alin. 5.

Cine este pentru? 28 votun, împotrivă? 1 vot(Scarlat H.), abtineri?

18    voturi (Giugula D., Anton M., Boaja M., Nedelcu C., Georgescu B., Draghici G., Campurean M., Mihailescu B., Nicorescu V., Florescu D., Popa M., Tanase I., Purcarea S., Paduraru A., Tapardel C.,Stan I., lovici V., Roșeți G.).

Acest amendament a fost adoptat.

Trecem la urmatorul amendament facut cap. IV art. 9 alin. 2.

Cine este pentru? 26 voturi, împotriva? 1 vat (Scarlat H.), abtineri? 17 voturi (Giugula D., Anton M., Boaja M., Nedelcu C., Georgescu B., Draghici fc, Campurean M., Mihailescu B., Nicorescu V., Florescu D., Popa M., Tanase I., Purcarea S., Paduraru A., Tapardel C.,Stan I., Roșeți G.).

Acest amendament a fost adoptat.

Trecem la urmatorul amendament facut la cap. IV art. 11 alin. 25.

Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 1 vot (Scarlat H.), abtineri?

19    voturi (Giugula D., Anton M., Boaja M., Nedelcu C., Georgescu B., Draghici G., Campurean M., Mihăilescu B., Nicorescu V., Florescu D., Popa M., Tanase I., Purcarea S., Paduraru,>A„f. Tap^r^c^^l C.,Stan I.,

Iov.ciV., Roșeti G., Stan N.).
Acest amendament a fost adoptat.

Trecem la urmatorul amendament făcut la cap, VI art. 22.

Cine este pentru? 27 voturi, împorrivă? 1 vot(Scarlat H.), abțineri? 19 voturi(Giugula D., Anton M., Boaja M., Nedelcu C., Georgescu B., Draghici G., Campurean M., Mihailescu B., Nrcorescu V" Florescu D.Popa M., Tanase I., Purcarea S., Paduraru A., Tapardel C.,Stan I., lovici V., Roșeți G., Stan N.)..

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminisraației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în rntegrahtatea lui, așa cum a fost modificat și completat.

Cine este pentru? 30 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 16 voturi (Giugua D., Anton M., Boaja M., Nedelcu C., Georgescu B., Draghici G., Campurean M., Mihailescu B., Nicorescu V., Popa M., Paduraru A., Tapardel C., Stan I., lovici V., Stan N., Scarlat H.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

- la ora 15.23 domnul consiiier Georgescu Bogdan a plecat -

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind controlul reproducției cainilor și pisicilor în Municipiul București.

Daca sunt amendamenee?

Domnul consiiier general Giugula Doru Mihai

Acș^t proiect de hotarare este un exempu cum din ceva bun se face ceva prost. Un coleg de al nostru a fost la acest proiect de hotarare și abamna director de ha protectia animalelor, doamna Panaitescu a reușit sa faca un lucru prost. în momentul in care doamna Panaitescu se va steriliza voi vota acest proiect. Acest proiect este o rușine. Numai o persoană care nu are nici un pic de dragoste fata de aproape și de animale poate sa faca un asemenea proiect și o asemenea aberație. Va comunic ca voi vota imporriva acestui proiect, vom vota impotriva acestui proiect de hotarare.

Domnul consiiier general Gaf-B^^^.o^fc^QR**?S"iș

Stimați coleg,, suntem cu totii.de"acorda'ccfcștrebuie sa rezolvam accastă problemă, a câinllor fâra staparn-Șar aceSt proiect nu rezolva această problemă șimai mult decât atât intra în viata privată a bucui^e^^te^nik^r și se ocupa mai nou și de cainii cu stapan și de cei fara stapan și de pisicile cu și fara stapan și 0 sa se ocupe cat de curând și de stapani. Țin sa va spun ca acest proiect este unul extrem de cosilissiorG ca trebuie gasite soluții mult mai ieftine. Nu am gasit în acest proiect 0 mențiune vis-a-vis de Univers^tea de Medicina Veterinară, care este 0 instituție de stat, și nu este parteneră la așa ceva și ar trebui sa fie. Avem aici extrem de multe mențiuni, care ne indica un iz de business decat unul de rezolvare a problemei. Nu vom susțne acest proiect și ne asumam ca în termen de 0 luna sa venim cu 0 solutie normala, firească și nu atat de costisrtoare pentru bucureștem. Va mulțumesc.Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Stimați colegi, sigur cred ca urmam 0 cutuma nenorocită la care

cred eu ca ar trebui sa renunțam. Citez pe domnul consiiier generai, noi cu totii dorim sa rezolvam aceasta problemă, au dorit și altii înaintea mea, înaintea noastră, care unii saracii au și disparut biologic. Dorim sa facem ordine în aceasta problema viu discutarâ, nu mai putem sa suportăm, etc. Dupa care apare cuvantul magic, este foarte costisîtor. Da stimați colegi toate proiectele sunt costisrtoaire, dar fiindca exista legii în tara asta pe care trebuie sa Ie respectăm va prezentam și costurile acestor lucruri. Țoâtâ lumea s-a obișnuit sa devina inhibata în momentul cand aud costistor, care să fie dimensiunea?, care să fie dimensiunea vieții unui câine?, care să fie dimensiunea de bani?? dimensiunea financiară a unui om. 0 putem judeca noi?? nu n-o putem judeca Imediat va aparea soluția peste timp sa facem adaposturi. Nu mai departe de saptamânile viitoare, cand vom stabiii întâlnireă noastia lunara, ședinta ordinară, vom redisc^a aceste lucrului și va vom prezenta proiecte care sunt de trei ori mai costisitoare decat 0 serie întțeagă de masuri care reduc. Bucureștenii au fost mințiți ca exista adaposturi, din 1990 și pana în anii pe care îi traim acum. Da? la unul dintre ele chiar directia executivă mi-a cerut sa merg sa ÎI vad, sa îl închid în luna iulie pentru ca acolo cainii tirâiau înm-o mizerie de nedescris și pentru ca muni^ip^^iî^^^^a plâțeă proprietai'ului 15.000 euro pe luna chirie. Era mai bine așa? 150.000, 200000 pe an? Nu era mai bine. 95% din populația acestui oraș, în care mi-au atras atenția ONG-urlle, și noi au spus ei la afirmația mea, nu doresc acești cainL Acesta este adevarui. 5% sunt vocali și spun lucrurilor pe nume, cei 95% sunt inhibați. Noi avem de respectat lege. Legea lui Marinescu, care a aparut în urma cu un an. Ce doritei sa fac cu acești caini? Dorescsă î^c^^i^rc sașR^M^bpă lege și civili^^t cate ceva, subliniez cate ceva din aceșțfdUcru. DacO\tocte lucrurile sunt costisitoate, daca toate lucrurile sușt p'use sșbsernnul întțebăriii daca

toate lucrurile sunt ilegale și imorale, atunci cum vreti sa acționăm împreună? Am chemat din nou ONG-urile, am stat de vorba cu reprez^^^a^n^n lor. Oameni, care în timp s-au verificat a fi onești. Nu se vorbește de înstitut. Cabinetele medicale, va atrag respectuos atenția ca ia cabinete! medicale cu care dorim a încheia aceste contracte, pentru a mari numarul cainilor steriiizati, sunt și cadrele didactice. Am întrebat ia facultate care sa fie disponibiiitatea facultății. Au dat înapoi. Am întrebat cat sa fie medicii aceștia care ne stau ia dispozrtie? Mi s-a raspuns cu alta întrebare. Cine îi cara domnul primar? Am încercat, prin acest proiect de hotarare sa cointeresez financiar ONG-urile, ca sa nu termine totul numai ia „bia, bia, bia" din partea noastră, sau a lor și sa nu se întample nimic. îmi aduc aminte cand am exuitat cu totii de bucurie vorbind despre fenomenul de adopție a cateiior, despre responsabili^area popuiației. Respectuos, va comunic domnilor consilieri generaii ca în marea majoritate oamenii care au semnat ia biocuri ca au grija de ei, nu au grija. în acest timp se petrece aceiași schimb de catei dintr-o parte în aita. Giurgiu vine și varsa în București, îifovui în general aduce seara. Ceea ce spuneți dumne^N^c^a^isrm acum, fata de rateie crimir^^H^^^n și a ceea ce se întâmplă în momentul de fata, ideea de avem poiitie, nu este poiitia mea domnul consiiier generai. Este poiitia cetațenilor. Cred ca estemai importantăppăstreze oeainea pubiica, sa nu se întămple ceea ce se întamplă și sa ne ocupam fiecare, ma refer ia executiv, de ce are de executat Este costisrtot, nu pentru ca cuvantul a fost peiorativ aici pus. Este costisttor? Haideți sa va spun domnule consiiier generai, ca iocărtă care s-a cumparat acum doi ani a costat un miiion și jum^ăt^te de eura. Condițiile de cumpărare, scriau așa, va fi situat ia drumul principal, va avea apa, etc. Am mers împreuna cu doamna director și acum patru iuni am reuși sa întabulez toata bucatiie respective. Nu am facut nici un comentariu, ma pregateam pentru comentariile dumn^^Ă^o^^^tm atunci cand, veti auzi SF-ul prezentat de catre doamna director în ședintele urmatoare. Daca aș avea bam, aș incerca s^ fac un adapost de 5.000 de câini, nu de 500. Asta v-aș ruga respectuos sa înțelegeț,, respingem niște soiu^ii apriori, respingem niște soiulin care nici eu nu cred în foarte muite dintre eie. Oar ce sa fac, trebuie sa îe încerc. Sa spunem nu ia tot, îmi este greu. Va muitumesc.

Domnul consiiier general Gaf-Deac ioan

Domnule Primar Genera, va rag sa ma credeți ca nu a fost deioc ostentativ termenui. Vreau sa va aduc ia cunoștința opinia Coiegiului Medicilor Veterinari din Romania care spune așa, vis-a-vis de acest proiect. Prima ar fi în iegatura cu chestorșl^    de acei iaborator

mobil, in momentul de fața iegeajn Fțcmneiieuu permite efectuarea ăcțului medical decat de cătae eeeirete medicalăț veterinare autorizate

conform legii, ceea ce nu se întâmplă în acest caz. A doua chestiune este legata de acea clinică mobila, așa cum se menționează la anexa 1, nu are nici a problema de respectare a acestei legislații. Deocamdată lcgislația, ne spune domnul And^Nc Viorel, și nu sunt cuvintele mele, nu permite ca aceasta Adminisrrație a Cainilor fara Stapan sa se ocupe de dinii cu stapan. lar ceea ce a ridicat a mare controversă a fast tocmai aceste animale cu stapan, aceasta este marea problemă. Ati vazut ca pe site-ul primarie, în dezbatere publica au fast foarte multe opinii vis-a vis de acest lucru. Foarte multe temeri. Nu va spun sa respingem totul de dragul de a respinge, nu va spun sa îl respingem pentru ca așa consider eu ca trebuie. Dar eu va spun, sa înceraăm sa nu mai alegem din doua rele un rau mai mic, nu mai faceți încercări nici dumn^^\^c^^srte și nici noi nu trebuie sa mai facem încercări doar de dragul de a încerca. Haideți sa gasim a alta soluție viabilă, pentru ca lumea este împotriva acestui lucru. Sunt a parte de DNG-uri care sunt pentru, pentru ca sunt implicate în această chestiune acesta este adevarul și traiesc din acest gen de proiecte, ceea ce nu este în regula, lar vis-a- vis de bani, este a creștere semniricatiâă a costului per caine. înainte se putea face cu un milion acum a sa se faca în jur de un milion patru sute, lei vechi.

Domnul consiiier general Rizoiu Mircea

Domnule Primar Genera, domnllor consiiieri, stimată audiență din capul locului vreau sa va spun ca nu aș vrea ca aceasta actiune sa fie politiz^aa sub nici o forma. Toata lumea, toți cei care traiesc în acest oraș își dau seama de un lucru absout necesar și anume numarul mare de dini din toate pietele, pe toate strazlle, în toate parcurile trebuie rezolvat. Este adevarat acest proiect nu a fost în prealabll periat așa cum am și cerut de altfel și dau un singur exemplu la art. 13 suna cam așa „termenul de sterilizare și înregisttare Tî baza unica de date a cainilor cu stapan este de 6 luni" și eu vreau sa va spun de la capul locului ca nu exista obligația, retineți, obligația de a-și steriliza cainii din curti, sau din apartamente. Dar are obligația fiecare detinător de animal sa raspunda de caine sub masurile coerct^v^e în cazul în care vor proceda altfel. Cea mai mare nemutumire a multora plead de la faptul ca se vor duce în curțlle oamenllor și Tî apartamente sa îe sterilizeze cainii și nu este corect. Dar totodată generator de fenomen de caini pe strada sunt dinii <din curiile oamenllor și chi'ar cei din apartamente. De aici și obligația celor care detin aceste animale, indiferent pe ce formă, sa aiba obligația

sa îe tina Dacă nu vom înnelege ca acest lucru este absolut necesar

de a se rezolva și în beneficiul celor care au copii și în beneficiul celor care au de suferit datorita fapt^ui ca cainii fara discuție suntgeneratori de boh, etc. Sun^e^^a^^d ca tot ceedd-d^<^-d^^p^^lă pe dtrăzi cu aspectul „ne la locul lui” legat de dCGjîttațileGfăaute de cainii dinpe străzi fara a fi adunat și așa mai departe. Dar indiferent cum luam lucrurile, acest lucru trebuie rezolvat. De aici trebuie sa plecam Va rog foarte mult sa T^țșeîge^ți ca va trebui sa rezolvam acest lucru, nu putem politiza 0 chestiune care tine de viața noastra și de respectul față de animale, în egala masură. Nu putem sa ne uitam la animale întt-o stare jalnica cum sunt pur și simplu în piețe, pe strazi, etc Tret^uie sa luam 0 masură, dar trebuie sao luam pe cea mai buna în care sa rezolvam și lucrurile legate de animal și cele legate de oameni. Va rog sa aveș în vedere acest lucru. Dacâ vom politiza acest aspect înseamnâ ca pur și simplu e regretabili, ca sa nu spun mai mult. Va mulfumesci

Domnul consiiier general Stan Ion

Domnule primar, fără îndoialăexista o problemăcareestedestul de evidentă, fara îndoiala sunt foarte mulș câini, fara îndoiala nu avem un inventar al acestora, sau avem niște estimări ca va steriliza un numar de, poate sa fie 20.000, 30.000, 100.000, 500.000, pentru ca pretoriie, sau costurlle înseamnă și în funcșe de un presupus inventar al acestor animale care stau pe strazi. Pe de alta parte sa nu înțeleeeți, sau cel pușn aș vrea sa fiu întelec și de ONG-unle care militeaza pentru gasirea unei soluȘi. Domnul doctor, v-aș fi recunoscător daca m-aș asculta, ca spun lucruri interesanto chiar și pentru dumncavoas-tă. Aceasta ar însemna ca ar trebui sa parcurgem niște etape. Fara îndoiala, sunt de acord ca aceasta problemă, așa cum spuneâți și dumnca\^c^^^-n de ani de zile tot s-a încercat sa se rezolve. Din nefericire avem doua aspecte, iubitorii de animale care militeaza pentru un gen de a rezolva problema șicei care mUr-jn mod sau altul au fost afectași de acești caini maidanezi, sau acești caini care stau prin piete, pe strazi, etc. Cu atat mai mult daca și un membt^u al famliiei, sau un copil mușcat de un caine și trebuie sa îi faci 0 serie de injecții ântirabice veș vedea ca nu mai ești în situatia de a fi foarte mare iubitor de animale. în ceea ce ma privește pe mine, %u am vreo 9 caini, prin acest proiect de care facem vo-bi-c, domnul doctor, nu explica în mod clar de unde se iau cainii, nu apare acolo cu exceptia cainilor care au proprietar. Daca eu de exemplu, ipotetic vorbindi spal prin faȘa cuȘii și îmi iese cainele din curte sa se joace pe langa .mine și hingherul m baza acestui proiect mi-I ia fârâ drept de apel, fara sa pot sa îl mai recuperez v-eociată. Atunci eu aș propune în felul următoti dumneavoas-tă spuneaȘi ca din ncfc-icirc pentru noi nu avem sumele necesare sa facem un adapost de 5.000. Probabll ca ar fi foarte insuficient și 5.000, ar trebui un adapost, sau mai multe adaposturi care sa preia un numar mai mare de cernit^n’estcste condiții âceâ suma de un milion jumătate pe care am dat-o en&VlâȘ\vtp»e ea respectivă, tot în baza unor presiuni ale unor ONG-uri. s,-9dovedit a^i ineficientă și chiar

..........Bun, putem sa 0 gasim și astazi împreuna sa apara clar ca nu au

treaba animalele care au proprietari, ca nu rezulta din aceasta hotarâre. sunt niște scapari și în acest sens va propun domnule Primar ca daca nu luam astazi 0 decizie în prima hotarare care 0 sa o facem împreună sa discutam și noi , doamna Simionescu sa coboare de ia înalțimea funcției dumneaei la nivelul comisillor din cadrul Consliiului General sa gasim acea soluțieaare este    bună pentru și deci ideea este problema

cainllor vagabonzi trebuie rezolvata dar nu oricum, nu oricand și nu în orice fel.

Domnul Președinte de sedința Murg Calin

înteleg, domnule Stan ca ati propus amanarea acestui punct. Domnul Stan ati propus retragerea de pe ordinea de zi? Amanarea sau

Domnul consilier general Stan îon

în mod cert am propus ca astazi sa nu 0 treceți pe ordinea de zi sa o postam pe site, sa 0 discutam și într-o luna de zile sa aplicam 0 solutie care sa fie convenita și de PSD și de PNU și de PRM și de PD-U și de societatea civilă, de oNG-uri. Asta era problema.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Am înțeles. Deci domnule Primar, domnul consiiier Stan îon a propus amanarea, daca v-o asumați putem sa........

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Aș 'lea sa va spun ca toate procedurlle la asta au fost îndepiinUe,

asta nu înseamnă, dar tot de la dumneavoasrra am învațat, de la juriști ca forma mananca fondui. Daca vom merge într-un fel de urgență, daca vom merge într-un fel la ședinta urmatoare, 0 vom pune pe ordinea de zi, eu va spun însa aă pana și cetatenii care s-au adresat Primariei pe site au interventt, i-am invitat aici în sediul Primariei, s-a desfașurat aceasta întâinlfe de luni, s-au adus 0 serie întreagă de mici amendamente, am discutat-o cu liderii, s-au adus 0 serie întreagă de amendamente chiar și acolo. Uegea chiar a fost citita, hotararea ceea ce va propunem aici va fi o chestie de 10 zile de întarziere, nu esteumcapat de tară. împortant este sa întelegeii ca asta poate sooigtatea să pș^^u^ și sa supuna aprobării dumneavoasfră, aceste foi^^n^c^ șentnu că attfel discuțille sunt

interminabile. Avem exemplu? Avem, de 18 ani de zile pun registru mai domol până la acute tot discutam aceasta chestiune. Nu ne-am priceput mai mult decat atat, acesta este adevarul. De aceea am dorit sa va prezentăm cateva lucruri pe care Ie privim în dinamică. S-ar putea, sigur ca impedimentul cel mai mare este cel legat de faptul ca domnule, eu sunt stăpanul cățelului, catelul este bun mobil deci ca telefonul mobil, nu pot sa vorbesc la el, deci în conduzie nu vreau sa îl castrez. Este hotarârea fiecaruia. Sigur ca din punctul acesta de vedere, juridic totul este în regulă Această dimensiune de timp nu face altceva decat sa ne viețlle în continuare, nu numai noua ci ș cetatenilor. Eu nu am spus ca acesta este panaceul universal. Probabll ca asta va fi, astazi am putut sa producem aceasta propunere care.......de amanare adica

și de rediscutare în prima ședinta.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Va supun la vot amanarea acestui punct. Stimata doamna puteti sa vorbiți oricand Consiiiu^i respectand procedura. Va adresați Secretarului Generai, depuneți 0 cerere, 0 înregistrati, 0 supunem la vot și 0 sa puteti sa vorbrti în Consliiul General

Supun la vot amanarea, scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 4, a proiectului de hotărâre privind controlul reproducției câinilor ș pisicilor in Municipiul București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Scarlat H.), abtineri? 2 voturi (Rizoiu M., fanase î.).

Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modăiitatea de facturare de către S.C. APA NOVA S.A București a căntităților de apa rece pentru prepararea apei calde menajeee pentru consumatorii din Municipiul București, in aplicarea Regulamentul - cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 91/2007 și ContractUui - cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 483/2008 privind serviciul public de alimentate cu energie termică.

Amendamente? Nu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtinen? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, Proiect de hotarâre privind aprobarea masurlor de punere in conformitate cu prevedeiNe legisl^^i^i servic^kjk^i de alimentare cu apa și de canaliZ^<3e a branșamente^ care ălimșn.teșăZăfom mulți utilizatori, realizate inainte de data inchșierii Contraatului U’^Conc^^sik^r^e cu

Ttecem la utmatorul punct pe otdinea de zi, ptoiect de hotăaâre privind aprobarea masurilor de Resta^rne a Riscurilor șl Răspuneeritor îegatede Mediul înconjutător, în opîicatea clauzei16 „Medîul ^<200^310^’ din Contaactul de Concesîune cu privne la f^rr^ia^i^^ de senricii de zlimentare cu apa și canalizare pentuu mumcîpiul București.

Și-a exprimat dorința și ati aprobat ptin vot ca domnul director general de la Apa Nova sa își exprime un punct de vedete. Este în sala și îl tog sa vina la microfon.

Domnul Macri Mitcea Valentin - director general Apa Nova

Domnule președinte, domnule Ptimar, doamnelor și domnilor consliieri generali, va muitumesc penttu oportunrtatea pe cate mi-ati dat-o sa ma exprim în fata numneavoasrtă privitor ia acest proiect de hotarâre cate își așteapta tandul de a inttz pe otdinea de zi de cel putin 7 zuI și el este legat de o obligație impusa ptin couțractul de concesiune și anume aceea de a evidenția și identifica riscurile de mediu existente înca înainte de iuțtzrez în efectivrtate a coutractuiui de concesiune. Auditul de mediu și concluzille lui reprezintă o obligație pentru partii proiecte pentru Consîiiul General al MuniciprujU^i București și penttu Apa Nova. Scopul acestui audit de mediu este acela de a identifica tiscurile de mediu existente înainte de inttatea în nfnctivitate a couttactuiui, de a stablii masurile pentru remedierea acestor riscuri de mediu și în același timp realizează și o reevaluare a acestor masuri. Privitor la rzspunderi, în ceea ce ^^6^6 finanțarea acestor luctari, art. 16.1.3 din couțract menționează 3 paliere valorice de la 0 pana la 500.000 de euro, masuri corective cate sunt suportare din cadrol tarfului ofertat de catre Apa Nova, între 500.000 și 1.000.000 de euto masuri cate utmnazz sa fie fiuzntate ptintt-o ajustare nxCtaordinată de tarif, luctzrile cate depașesc 1.000.000 de euto ^mează sa fie suportate de catre Consiliul General, de catte conceden.. în ceea ce privește adoptarea de catre dumneavoasttă a acestei hoțztzri este un lucrn care aș vtea sa îî spun din start, se aptoba un prestam de masuri, nu se aptoba imediat aplicarea și executarea luctarilor corective. Aceste luctati corective utmează sa fie stabilte și bugetate pe mas5j[-iș^’ef^^^^t^^^^^^le utmezzz sa fie îșate în discșție șișonsidetate ca fșid^-urfenșet^n acest sens vreau sa va spun ca odata cu elaborarea 'aușftu’lși de mepîu acesta a

fost distribuit și Ministerului Mediulu, care daca pana la intrarea României în comunitatea europeană nu a fost foarte insistent privitor la a vedea un astfel de plan de masuri și angajament clar al Consiliului General, al concedent-ului în a remedia aceste riscuri de mediu nu a fost atat de evident, la momentul acesta presiunile cresc și vreau sa va spun ca pentru anumite obiective chiar exista ameninterea cu ridicarea dreptului de a opera și de a exploata acele instalații. Unul dintre exemple este cel legat de stația de tratare Arcuda, unde lagunele de namol nu exista în condrtille acestea deversarea namoluk^i rezultat din procesul de tratare se face direct în raul Ciorogarla, fara o amenajare speciala exista acest pericol ca autorizația pentru funcționarea acestui obiectiv sa nu mai fie data. Deci revin la ceea ce probabll ca cei care au fost parte la momen-ul la care Cont^r^^r^tc^l de Concesiune a fost aprobat știu, acest angajament este un angajament asumat de catre autoritatea concedentă la momentul cand a redactat caietul de sarcini și I-a aprobat, concesionarei este obligat sa aplice masurlle în masura în care fina^area este asigurată și pusa în aplicare. Aceasta am vrut ca sa spun legat de urgența aprobarii acestui proiect de hotarâre, tinand cont de faptul ca am ajuns în situația în care ameni^ările auteritătilor de mediu sa fie din ce în ce mai directe și imposibll de lamurit, daca sau nu dorim sa ne respectam angajamentele asumate prin acel document.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Domnule director, nu ati facut referire la branșamentele de plumb, care constituie și ele o mare cheltuială.

Domnul Macri Mircea Valentin - director general Apa Nova Branșamentele de plumb sunt pe de o parte un risc de mediu

identificat de catre auditor, risc de mediu care dateaza dinainte de începutul concesiunii dar în același timp prin alinierea legislației romanești la legislația europeană, H.G. nr. 974/2004 obliga toți detinatorii de reteleȘe distribuție de apa sa nu mai utilizeze materiale de plumb în așeste retele. Din acest motiv, din punct de vedere al calității și aici aș putea sa raspund și domnu^i consiiier care a pus înfrebare privitor la calitatea apei furnizata în sistemul de distribuie de catre Apa Nova. Această apa este o apă care raspunde în totalitate parametri^r de performante impuși de legislația în vigoare nu avem absolut nici un fel de problemă, verificările sunt facute nu așa cum s-a afirmat aici, probabll ca avem o mare dificu^^^te de a comunica ceea ce facem șinu cum facem, deci tot ce înseamna parametrii de caiitaf^^apei sunt verificați în pe^m^^^^rtte de Institutul de Sanatate PublîcăJâ^și de laboratoare independente care în mod clar confirm ă/aăapaesf'e\de cea mai buna

\ -•( F j ___

calitate care încă 0 dată vorbim de apa furnizată la nivelul branșamentul consumatorilor. în ceea ce privește......

Domnul Președinte de ședința Murg Calin

Va mulțumim.

Domnul Macri Mircea Vale^r^'tm - director general Apa Nova

Mai aveam de raspuns la 0 întrebare.

Domnul consiiier general Popa Grigore loan

Stimați coleg, fara a aduce atingere pledoariei domnului director, referitoare la contextul în care a aparut aceasta hotarâre aceea de respectarea unor obligații de mediu asumate înainte de semnarea contractului, Comisia de utilitari și eu personal va propun reanalizarea punctual, tabe^lui nr. 4 și 5 adica în speta tradus, scoaterea art. 4 și 5 din corpul hotarari, deoarece pe sumele care sunt prevazute aici nu s-a stablht ș o reeșalonare de abordare din perspectiva primariel, cum vom aborda, cu ce bani în ce eșalonare de timp, iar în ceea ce privește art. 5, masuri ce vor fi finanțate de clienrii ne referim la consumatori va trebui sa analizam în detaliu cum se va reflecta asupra pretului de consum aceasaă hotarare Multumesc.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Deci propuneți un amendament, scoaterea art. 4 și 5 din corpul hotarârii, aici ne îimitam.

Domnul consliier general Stan îon

Eu aș vrea sa T adresez domnu^i director doua întrebăii în primul rand dumneavoasUă va aflati în fata Consliiului General și aș vrea sa va aduc la cunoștința ca în momentul preluarii acestei activități a de^c^^^ralharim de la municipaiitate catre firma pe care dumneavoasUă o reprezentștți, aveați niște obligații. Trebuia sa înlocuîți un întreg sistem de magistrale principale de transport al apei potabile catre cetațeni. Nu ati venit sa ne prezentări niciodata un raport cat din aceste conducte principale, din aceste magistrale ati schimbat, în cuantum, cati Km, 25, 50, 100, 200, 300, 500, ba mai mult în același timp este chiar o batjocura la adresa cetațenNot, este cum sa va spun eu, un dispreț total fata de cetațenii pe care noi îi reprezentăm aici în acest Consliiu, veniri și ne propuneri niște tertipuri și niște combinării pentru niște reajustări sau majorau de preturi JncCondiriiie în care dumn^^\^(^^stto nu ati facut absolut nimic din    dumneavoasttă ati preluat contractul

sau nu ati îndepiin^Ș;conDaărȘ^ în termenii stabliîți și semnați cu municipalitatea. îmi pare rău că rtu avem aici a chiuvetă și sunt închise

aici în spate toaletele sa va aducem aici un pahar cu apa pe care o distribuiți dumneav^c^^^rrâ sa vedem daca puteți sa o beti In direct aici, de fata și cu noi și cu presa, sa vedem daca mai aveți aceeași parere buna despre calitatea apei. în primul rând în afara de gandaci și de rame care vin pe conductele acestea este sfidător plus de asta, eu rog pe domnul Primar, respectiv pe domnul viceprimar sa nu discutam astazî, sa amânam acest proiect de hoterâre care au interes cei de la Apa Nova ca sa nu mai spun despre faptul ca acele probleme care apar în mediul strada,, acele canele care se colmatează, care datorita ploilor se depune nisip, namol, pana suni la Apa Nova și daca te prezinți ca ești consliier. ca ești Gheorghe Dracu, v-am înregistra pângerea, o sa va dam soluiiepeste nuștiu cât timp.vă vine un râspuns, adica este o batjocura totală. Și vroiam sa spun domnule viceprimar faptul ca dumneavoastrâ sunteti în aceasta poziție în executiv și prin inteligente dumneavoastrâ și a domnutei Primar Dprescu ar fi treburt sa îi chemați la ordin pe acești domni de la Apa Nova și în prima ședinta de Consiliu General sa ne prezinte și noua cat au respectat din contractul pe care î-au luat, cat au schimbat din conductele principale pentru ca va spun eu personal am vazut niște intervenții pe o strada în care puneau niște cepuri de lemn, îe batea cu barosul, m-am și uitat așa, domnule urmeaza sa intervenim cand schimbam o teava sau o bucata din acea conductă. Deci ca și conduzie, este rușinos domnule director pentru dumneavoasrrâ ca veniți cu acest fel de proiect de hoterâre sa îî prezentati în fata Consiliutei, noi reprezentem bucureștem care ne-au ales aici și daca vreți sa majorați niște preturi oferiți niște condîții, apa sa fie ca cea de la dozator, sa o poti bea și atunci putem discuta în ce cuantum probabll discutam aceste propuneri pe care îe faceți, dar deocamdate trebuie sa ne prezentati ceea ce i-am solicitat domnutei primar pentru prima ședinta, ca este extr^aorcin^^râ și ar fi bine ca, chiar la prima ședinta extraordinară sa îi punem la munca pe acești domni de la Apa Nova sa umble pe strâzi sa scoata scțșrte cat au schimbat, cu procese verbale de recepție, daca s-au facut, nu harți! ca sa avem o situație exactă pentru ca suntem Consiiiul General și suntem râspunzători pentru tot ceea ce facem pentru bucureștem. Va multumesc.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Stimate domn, în fata Consiliului General cereți și luati cuvântul numai cu aprobarea expresa a Consiliutei General pe care nu o aveti.

Domnul consilier general Rizoiu Mircea

Domnule preșe^^^^am facut enunțul înainte special ca dânsuL domnul director, saâ5?â'tim{ș ^SȘftormuleze un râspuns, de aceea î-am și facut înainte ca dansul sa râspun'dă în cadrul cuvantu^i dat și în legatura

cu posibilitatea de a face analiza în fiecare luna și sa fie data publica,

pentru ca este de neacceptat mizeria ce o luam..... nici mâncarea nu o

poți face de multe ori cu apa pe care ne-o dati dumneavoasUă și care o dati pe bani, nu o dati pe gratis.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte, domnilor consiiieri generaii, cateva precizari facute în legatura cu cele discutate aici. Aș vrea sa întelegeți ca au existat momente de alarmare cu privire la calitatea apei. Aș vrea sa va spun ca personal sa ne întelegem de la bun început nu sunt un prozemît pe parcurs al unora dintre actiunlle lui Apa Nova. Aș vrea sa fie foarte clar. Exista sistemul de control tehnic ca sa îi spunem așa, chimic care

este foarte bine pus la punct asupra componeneelor, iar...... la plecare

binerneeles și recoltare automată, ca sa îi spun așa, din cateva zone dupa ce apa a început sa se împraștie catre rebelele......

în privința conti^okjL^i bacteriologic aș vrea sa va spun ca este facut la 4 ore prin citirea libera daca exista sau nu încarcătură mare bacteriană, sunt aici oameni care cunosc procedurile acestea și a doua zi, dupa 24 de ore apare rezultatul cand exista suspiciune exista și metode urgente. Deci aceasta monitorizare și anunțare a zonelor unde de încârcătlrră periculoasă încercam sa o tinem sub control pentru ca știm foarte bine cu totii ceea ce înseamnă. Sunt foarte multe retele care cedeaza, sunt foarte multe reparații daca odata veti avea curic^^^^^e^a ca sa vedeți cum se poate umple o harta a Bucur^e^șt^i-^uk^i zilnic de incidente

legate de țevile care își au vechimea lor și.......

Le înlocLiieșee dar nu au, probabll ca nu exista suficientă forta sa o faca mai repede. Sunt elemente de discuție în cazul nu a negocierii, ci a exprimării nemut^L^^ii-ih^r cetatenllor și ale noastre ale Consiliului și ale mele personal puse pe agenda discutillor cu Apa Nova, care nu o sa se termine așa de repede pana cand ele nu vor intra în normaiîtate. Va mulțumesc.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Exista un amendament făcut de domnul lonuț Popa și anume scoaterea art. 4 și 5 din corpul hotarari..

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 1 vot (Prioteasa D.).

Acest amendament a fost adoptat;,

Va supun la vot proiectul de hotarare în integraiitatea lui.

Cine este pentru?uoâ~orltatâ de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri?

0 votori.

Acest proiect de hotarârea fost adoptat.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, ațineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobata asocieiii Con^iiu^lm Locel ai Sectorului 1 cu Consiiiul Local ai Oraeu^^i ChitMa in vederea con^rn^im unei unități sani^^ee.

Cine este pentru? 5 voturi (Tanase I., Scariat H., iovici V., Stan N., Purcarea S.), impotriva? 0 voturi, abeinen? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de n.otarâre privmd aprobata statuM de tunciii ei a Regulamentu^i de organizai ei fuacîioaare aie ACministâatiei    el

Crematorioor Umane București.

Supun direct ia vot Nu a fost retras, domnui Primar Generai nu a vrut sa îl retraga.

Domnui Primar Generai Sorin Mircea Oprescu

Domnui director este aici in saia, îl rog sa iamurim aceasta situaeie

ca sa nu existe dubii in ceea ce priveete......, pentru noi, pentru mine

personai nu ca am iuat-o personai, pentru mine personai astea reprezinta niete obstacoie in ceea ce desfaeuram in dorința de a organiza ecolo iucruriie ei pentru ca sa nu se mai intample ceea ce se intamplă. Poate ca daca îl ascuitam impreuna pe director acum cu privire ia iucruriie acestea ne iamurim ei dupa aceea, de abia dupa ce votae punctui pentru ca nu vreau sa va infiueneez indiferent de rezuitetui votuiui, anune ....am sa punctez daca este cazui ei care este motivui principal

Domnui Tanase Bogdan Peter - director Administrația Cimitireior si

Crematoriilor Umane

Doamneior e domniior consiiieri motivui principai pentru care doresc sa fie aprobaeeU-eF-ew-este unui foarte simpiu. Nu pot sa imi fac treaba. La toate cocmsijle.la care em fost soiicitat am venit La Comisia de mediu am fost soli^^t, am venit, ia Comisia de buget fiaaațe am fost

solicitat de 4 ori, am venit, ba mai mult a cinci a oara am încercat sa vin din propria inițiativă, mi s-a spus „domnul director, cand va chemam noi". La fel te Comisia de culte.am fost chemat de doua ori, am venit, cred ca o condiție simpla este sa fiu chemat. La alte comisii nu am fost chemat.

Domnul Presedinte de sedintă Murg Calin

Domnule director, îmi cer scuze, ideea este sa veniț la comisii sa modificați proiectul dumr^e^a^>^c^:^^trâ în sensul celor indicate de comisie,, acesta este sensul prezenței la comisie nu numai prezența fizica.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

lertați-ma ca intervin, este mare, este vaccinat, nu are nevoie de

......are susținerea și girul meu motăl, dar chestiunea sta în felul urmator

domnule prețedinl^e^, haideți sa discutam deschis, nu suntem copii, s-a ridicat aici problema ca a existat rea voința în prezentarea la comisii. Domnule prețedinte de ședinta, doamnelor ți domnllor consilieri generai,, eu traiesc aceasta chestiune de cateva luni de zile nu numai la cimitire, amânări peste amânări cu prezentarea directorHor la comisii, ți mai mult decat atat ce ma doare, ma doare altceva, ma doare c~ întreb ca orice om de bun simt din tara aceasta, domnule ți-a recomandat comisia sa faci ața sau sa faci altfel? Ca sa țtim cum, nu a motivat în nici un fel ți nu mi s-a adresat nicio cerere. Mi-a spus, nu suntem de acord cu acest lucru. Deci aț vrea sa întelegeti ți apelez ți eu la cuvintele unui consiiier genera,, sigur vorbind despre alta problemă, doămnelor ți domnllor consilieri generaii, v-aț ruga sa nu transformam chestiuni ădministtarive, îșrtebări pertinente puse de dumneăvoasttă, înteo țtergere totala țiaplic^^i^^a unei hotarâri politice fiindca s-a exprimat directorul de la cimitire, vorbim despre care sa fie adevarul, am sa încerc sa va spun ți adevarul acestei situații. Nu mai departe decat aseară înteo țedință a unui partid politic important deți conducătorul organizației a fost de acord cu aceasta ordine de zi, în momentul cand i s-a spus^ă directorul nu participa la țedințe, nu a venit sa justifice nici buget nici nimic, aceasta hotarâre a fost în sensul de a nu vota acest lucru. Eu v-aț ruga sa repunem adevarul în drepturlle lui istorice, țț nu Hsați ș va rag din suflet îucrul acesta, sI nu lasati părty-frșe politic, pentru ca nu sunt cimitirele lui Oprescu nu este viata oamenllor care roman sa își îngrijească un mormant pentru ca din punct de vedere politic nu da bine. Am mers ți am fast ânga dumreavoasttă chiar pana ți în glumele pe care îe-am facut ți îmi aduc aminte aici de domnul consliier Popa, atunci cand în urma cu 6 luni vorbea de un proiect în cimitire moțtenit^, de    mițcare în morminte. Am ros langa

dumneavoastaă domnule,a^mîș1ămbit pentru ca mi-am dat seama de enormrtatea unor lucruri caro veneau din istorie ți din nepasarea sau

poate nebăgarea ............. aș vrea sa înțelegeți doamnelor și domnilor

consilieri ca nu exagerez cu nimic. Pe acest director I-au iuat de braț și I-au dus ia MC Donaids sa î arate cum arata un hamburger batut cu ciocanul, spunându-i ca așa va arata și figura lui daca mai îndrăznește sa vina la serviciu ia Adminisrrația Cimitirelor. Domnul director, va rog sa povestiți pe scurt daca îmi permiteți domnule președinte, va rag sa povestiți pe scurt domnilor consiiieri atmosfera în care ati trait primeie 3 iuni de ziie ia Cimitire, domnule, în caiitate de director ai cimitirelor.

Domnul consiiier general Giugula Doru Mihai

Este foarte grav ceea ce ne aduce ia cunoștință domnul primar și

va rag sa ne spuneți cine și ce vi s-a propus și ce s-a îr^nt^r^i^l^t. Trebuie sa iuam ia cunoștința aceasta chestiune foarte grava.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule director va rag sa vorbiți de toate presiuni! pe care mi ie-

ati raportat ia timpul respectiv. Va rog respectuos sa vorbiți de ceea ce vi s-a rnțâmpiăt.

Domnul Tanase Bogdan Peter - director Administrația Cimitirelor si

Crematoriilor Umane^E^i^r^une^^ti

Vroiam sa va spun de fapt de suma tuturor probiemelor care s-au rnțâmpiat. Au fost anumrti angajați ai Adminisrrației Cimitirelor împreuna cu persoane de afara care în^-adevar m-au condus pe hoiuriie Primariei pana ia MC Donaids spunandu-mi cum voi aratai cum 0 sa fac cunoștintâ cu graparii, nu știu daca are vreo reievanță numele.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Distinșii reprezentanți ai iumii interiope care iucreaza în cimitire de

pe vremea iui îudor Viadimrrescu și pe care îi cunoaștem cu totii.

Dot^iul Tanase Bogdan Peter - director Adminjsrratia Cimitirelor si

Crematoriilor Umane București

Nu am spus din Primarie, am spus ai Adminisrrației Cimitirelor.

Domnul Presedinte de sedința Murg Caiin

Domnule director, haideți daca vreți sa ne spuneți despre Adminlstrarie1 ce considerai ca ar trebui sa facem sunt și Comisia de mediu și de cuite, punem în^obări și mergem mai departe. Dansul nu vrea sa raspundă, esteoărecum jenat și nu vreau sa îl........

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnilor consilieri, dacă îmi permiteți, aș vrea să înțelegeți ceva. Aș vrea să vă spun următorul lucru: a existat o perioadă de o lună, o lună și jumătate, când la informațiile pe care le-a obținut organele de stat și la solicitarea mea am încercat și probabil că am reușit dacă este aici, să îi asigurăm protecția din punct de vedere oficial. Toate chestiunile acestea pot fi găsite la mine și vă stau la dispoziție actele pe care le-am dresat.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Totuși sunt acuzații foarte grave, stimate domn director, sper că dacă ați fost într-adevăr agresat sau s-au întâmplat aceste chestii v-ați adresat organelor competente, da?

Domnul consilier general Giuguta Doru Mihai

Domnule Primar General, domnule președinte de ședință, stimați colegi și colege, aceasta este o problemă extraordinar de gravă. Domnule Primar, vă somez pe această cale să prezentați la Autoritatea de Ordine Publică a Municipiului București toate documentele necesare pentru a chema pe generalul Tutilescu, pe șeful gardienilor Bolboacă, a chema pe domnul general Pop, șeful Jandarmeriei, a prezenta toate aceste documente să luăm măsuri și să dăm termene de rezolvare. Este inadmisibil să ne spuneți că există o mafie și noi nu putem să o rezolvăm.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Este absolut corect propunerea dumneavoastră, am rugămintea ca

tot această Comisie să îl audieze și pe domnul director în legătură cu lucrurile acestea.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Pe cffceastă cale vă aduc la cunoștința membrilor comisiei ATOP joi

la ora 12 ne întâlnim pentru a analiza această soluție.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnul Director vă rog să vă exprimați.

Domnul Tănase Bogdan Peter - director Administrația Cimitirelor și

Crematoriilor Umane București

Joi la ora 1 ^fldȚve'n'i’^fața comisiei cu tot ce am.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule director, urmează să dăm un vot pe proiectul dumneavoasăă de hotărâre. Vă rog frumos ăduceți ărgumentole căre lipseău pentru colegi noștri.

Domnul Tănăse Bogdăn Peter - d irector Adm inistra tia Cim it irelor S

Crematoriilor Umăne Bucuresti

Lă începutul lunii decembrie ă fost votătă orgănigrama, nouă orgănigramă ă Admiristră^șiei Cimitirelor, căre prevedeă făptui că Ti decurs de măxim două luni vă fi completaăă cu regulămentul de orgănizare ș funcȘionăte. Așă cum sunt lucrurlle ăcum, nu pot funcȘonă pentru că numai lă ăceăstă oră cinci din directorii executivi de lă Administrătiă Cimitirelor ori suntîn concediu medical de trei luni de cănd ăm venit eu, ori s-ău pensionat. Există codul muncii, nu pot să î dău ăfără dăcă sunt în concediu medical. De ăceeă vă solicit în mod respecT^s votărea ăcestui punct.

Domnul Presedinte de sedință Murg Călin

Deci există ămend^m^^rtto lă ăcest punct în ăcest moment? Domnule director, dăcă nu sunt ălte elemento importănte I-ăș rugă pe domnul consliier Voicu să .......

Domnul consiiier generăl Voicu Mihăi

Domnule președinte, stimăȘ coleg, domnule Primăr General vă propun următorul lucru: să votăm ășă cum este ăcum propus ROF-ul iăr lă ședința următoare să făcem amendamente, nu ăm făcut ămenc^^n^^nte și sunt chestiuni de fond pe 215, pentru că sigur, domnul director spune că ă fost lă comisie, dăr nu ă fost lă comisiă poăte căre îi moritorizeaaă ăctivitatea, lă Comisiă de culte, ă fost lă juridic, lă buget fin^^șe, lă mediu, dăr pănă lă urmă.......

Donfriul Primăr General Sorin Mirceă Oprescu

Domnul Voicu, ăveș dreptăte și mi se păre că este normal ceeă ce spuneși. Propun pe ordineă de zi pentru ședinșă următoăre amer^(^^n^^nte lă „.., dăr corpul legii în totăiitatoa ei, ăl furctiora^i ăl stătutului, omul ăcestă ăre nevoie să funcșoneze.

Domnul consliier generăl Voicu Mihăi

Domnule Primăr ăm întoles exăct, deci nu este vorbă de o măfie, nu este vorbă de un părtid...........    {^ș^ș^-^.

'    ' ■»    ’.I ,W

Domnul Președinte de ședintă Murg Călin

Nu venii cu un amendament în corpul hotărări, corpul hotărârii vă trece că ătăre, vom veni cu ămendă^^rtte în primă ședință ordinără lă regulămentul de orgănizare și funcționare.

Domnul consliier generăl Voicu Mihăi

Pe 215 nu ăltceva.

Domnul consiiier generăl Stăn Ion

Domnule Primăr, domnule președinte, eu sunt putin nedumerit, vreău să îi spun domnului director de lă Administrația Cimittir^^k^r că dănsul că și ătitudine ăr trebui să fie un om măi hotărăt pentru că ăcolo nu lucrăți cu domnișoare și cu oămeni mănierați, lucrăți cu oămeni căre

sunt măi ......., mă refer lă cei căre făc în cimitire lucrări, lă măfiă, ășă

zisă măfie. Deci dăcă vă prezentați în fătă lor cum v-ăti prezentat în fătă noăstră, nu ăti vrut să ne spuneți nimic, eu vreău să vă spun că primă măsură pe căre trebuiă să 0 luăti, trebuiă să ii dăti ăfără pe cei căre vă îngreuneăză procesu,, pe băză vechiul regulăment și vreău să vă spun că nu mă convinge nimeni din sălă ăstă că nu puteăți să funcționai pentru că ăveti vechiul regulăment. Am dreptate domnul primăr? în băză vec^^ulhji regulăment puteă să funcționeze foărte bine. Aveți directori

căre considerai că sunt ......, ăstă este ăltceva, vroiăm să spun

că.......stimăți colegi..........

Domnul Primăr General Sorin Mirceă Oprescu

Voiăm să Ț explic fără să plictisesc pe nimeni. în momentul cănd chemă pe unul, de exemp»! lă Comisiă de discipiină, intră în concediu de boălă. Cănd se întorcea din concediu de boălă, se întc^r^^^^, o zi, după căre își luă concediu din părteă Pătriărhiei și liber din părteă Pătriărhie,, că să poătă să meărgă în Țără Sfăntă.

înțeeegeți? Nici măcăr nu îi găseăm lă serviciu să poătă să îi cheme să lămureăscă.....

Domnul consliier general Stăn îon

Sunt convins că și dumneavoasrrâ și domnul director ă înteles ce ăm vrut să spun.

Domnul director......

Eră o orgănigramă nouă, ăstă nu vreau să uiți.

Domnul consiiier general Stăn lonAceastă organigramă noua pe care    ne-o

prezenta ți, intr-o perioada de criza, în care spuneți ct este 0 criza, totuș i m i se pare destul de stufoasă, respectiv, spuneți aici 530 de posturi,dinUe care 37 posturi de conducere. Domnule director, dati-mi voie sa va spun un lucru, mi se pare absolut aberant, cate cimitire sunt in Bucureștii? Ca dumn^c^\^c^^!srrâ sunteți directorul admiris^r^^l^^^i la toate cimitirele. Cate sunt?

Sunt 37? Ca sa puneti la fiecare cimitir cate un director și dumneavoastră să fiți șeful lor? Nu sunt 37. Cate sunt? 22, deci din start, daca ati pune la fiecare cimitir despre care facem vorbire cate un director sau ădministrator cum îi spuneți dumn^^y^r^^^rra tot nu sunt 37 de posturi. Domnilor, stati o secundă, eu am o logica in ceea ce spun, domnule președinte, sunt baiat mare, la școala la care am fost eu sa știti ca profesorul avea rabdare sa asculte elevul și dum^ravcas^ă nu puteati sa fiti profesor, deci vreau sa va spun daca ma ascultați, domnule președinte umorul dumneăvoastrâ a la Benny Hill expirat nu ma deranjează. Deci concluzia, stimați colegi ca sa tragem o concluzie, mi se pare destul de mult sa pui 37 de posturi de conducere la Adminisrratia Cimiti^elo^ in care nevoiașii cand au un deces in famiiie sau multi care sunt foarte saraci sa fie jecmăniti acolo și datorită costurilor care îs suportăm, faptul ca sunt oameni care lucrează cum ati spus dumneavoastră dupa vremea lui Tutancamon acolo și fac regulile, mie mi s-ar parea mai de bun simt ca acest regulament pe care I-a propus domnul director de fapt daca ma intrebati pe mine este o mare dezamăgire, domnul director nu a spus nimic, deci domnul director prezent aici nu și-a exprimat punctul de vedere, de ce are nevoie de acest regulament. L-ati ajutat dumneavoastră. Eu am sa imi rezerv dreptul sa ma abtin, pentru ca domnul director nu ma convinge ca este foarte vanos acolo.

Domnul consilier general Atanasoaei Mihai - Cristian D~mnule primar Genera,, doamnelor și domnllor coleg, aș vrea sa fac o singura observație referitoare la celeritatea ședintei de Consiiiu Generai. Suntem int^^^o ședinta de Consliiul Genera, nu suntem intr-un for de execuție.publtcE. Eaistă organe de cercetare și urmarire penala, nu este permis ca intr-o ședinta de Consiliu General sa se faca acuze care dupa cum știti colegi juriști, pot fi denunțuri calomnioase, de aceea va cer domnule președinte de ședința și domnule Primar General sa ne abtinem pana la inceperea unor anchete oficiale și pana la soluționarea acestora, sa ne abtinem de la orice afirmație care ar putea atrage raspunderea penala a celui care Ie face§Tîmpovriva celui care sunt facute. Va multumesc.

\A


Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Eu vreau sa va spun atat: la ora actuala sunt 6 acțiuni penale

făcute de mine ca executiv pentru ce s - a întâmplat acolo. Deci aici ca sa fim foarte clarii nu vorbesc pe camp.

Domnul Presedmte de sedinta Murg Calin

Domnule Atanasoae,, aveti dreptate, I-am rugat pe domnul director daca intr-adevăr s-a întâmplat sa se adreseze organelor in drept, daca

Comisia pentru ordine publica acesta este obiectul comisiei sa

ancheteze problema dumneavoasrrâ o va face, cred ca nu, nu este locul pentru asemenea discuții.

Trecem la vot.

Cine este pentru proiectul de hotarare discutat? 32 de voturi, impotuvă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Giugula D., Stan I. Anton M., Rizoiu Mi, Nedelcu C., Nicorescu V., Draghici G., Boaja M., Mihallescu B., TapaTcIel C., Campurean M.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Va multumesc.

Domnul Presedmte de sedința Murg Calin

Urmatorul proiect de hotarare, proiect de hotărâre privind trecerea a 67 mijloace fixe din domeniul public ăl Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București pentru scoaterea din funcțiune in vederea casarii și valorificarii.

Aici exista un amendament. Am sa fac eu acest amendament, Comisia de patrimoniu propune scoaterea din anexa a pozrtiei 34 și 35.

Daca mai sunt și alte amendamente? Nu mai sunt.

Va tupun la vot amendamentul pe care I-am facut in numele Comisiei de patrimoniu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Este o clădire de 600 mp și inca una de cam tot așa, deci sunt doua clădiri. Le-am scos din anexa. Deci nu fac obiectui..iiasta ati votat.

Mergem mai departe, va supun la vot proiectul de hotarare in int^cj^^iî^^^^a lui.

Cine este pentru? 44 de voturi!tJmpotrtva?-?0•(_ voturi, abtineri? 0 voturi.    i

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot ambienaal în Municipiul București.

Daca exista amendamente? Nu exista.

Vi-I supun la vot.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind modificarea articolului 9 din Anexa nr. 3 a Strategiei de parcare pe ter-itcri^îul Municipiului București, aprobata prin Hotar ar ea C.G.M.B. nr. 124/2008.

Daca sunt amendamente?

Domnul consilier general Mircea Valentin

Aceasta strategie de parcare, de altfel nu de mult a necesitat mai mute modificari, eu am sesizat citind-o o analiza foarte bine facuta, concluzii destul de pertinente mai putina norma imperativa in aceasta strategie, ce este de facut, cand este de facut. în schimb confuziile create și care au aparut în presa nu în hotarârea noastra spunea ca nu pot parca între blocuri cei care au mașinile în leasing, dar o sa doresc la un moment ulterior sa discutam și alte modificari, vreau sa vin acum cu un amendament care este de principiu și care se refera la introducerea dupa art. 2.3 al unui nou art. 2.4 cu urmatorul continut, „pana la realizarea noilor locuri de parcare prevazute în strategia de parcare -subterane și supraterane, administrarea tuturor locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București se va face exclusiv în conditiile stabilite prin hotarâri ale Consiliului General al MunicipiuJ București, în conditiile prevazute in contractele incheiate în acest scop cu administratorii acestora. în cadrul administrarii va fi avut in vedere principiul maximizarii folosirii fiecarui loc de parcare din Municipiul București, iar administratia publica locala va sprijini fara a se impllca direct administrarea efidienta a locurilor de parcare aflate pe domeniul public local. Deci este vorba de faptul ca poate nu sunt folosite pentru ceea ce sunt destinate, nici cele rezidentiale, nici cele comerciale deci pana facem locuri de parcare ceea ce se pare ca mai dureaza ca sa îe fol?sim cum trebuie pe acestea, ește    de norma cu o

dlrectie fata de celelalte care nu au decat recomandâfnț ștrategle.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin peci ă~ propus introducerea art. 2.4 nu? Dă.

Qgmnul consilier general Purcărea Sorin

Referitor lă punctul ăcestă dăcă vă ăduceți ăminte ăcum două Ședințe ăm ăvut 0 propunere șimilăr^ă^. Nu ăm înțeles foărte multe din ce ă sduS colegul Mirceă Vălentin, dăr vreău să vă spun următerul lucru: în Hotărâeă C.G.M.B. nr. 124/2008 punctul 2 spune următorul lucru: ,,planlj| de ăcțiune privind implementarea strătegiei de părcăre vă fi supus ăprobării Consiliului General.” Vă reăduc ăminte ăcest lucru nu s-ă îr-nâmplat și ătunci măi bine făcem un ămendăment în căre spunem: ărt. 2 său 3 pe căre vi-i enunț ăcum este următorui, „plănui de ăcțiune privind implementarea strătegieide părcăre vă fi prezentat spre ăprobăre ConsHiului General până lă 30 iunie 2009”. în ăcest fel și executivul ăre timp să î redăcteze și noi ăvem timp să ÎI ăprobăm. Vă mulțumesc.

Domnul Presedinte de sedintă Murg Călin

Vă fiărticolul căt?

Domnul consliier general Mirceă Vălentin

Art. 2.4. Susțin ce ă spus și domnul Puroăreă și ăre dreptăie, ne împiedică și ăcest ămendăment, eu ăș crede că este un ămendăment în plus ce ă spus domnul Purcăreă, ăbsolut necesar și pertinent.

Domnul Presedinte de sedintă Murg Călin

Deci ăr putră fi ărt. 2.5? Dă.

Domnul consiiier general Purcăreă Sorin

Propun, deci că titlul hotărării să se modifice de ăsemenea să nu

fie ........., deci propun că hotărăreă să poărte următoarea titulătură:

„proiect de hotărâre privind modificarea ărticolului 9 din Anexă nr. 3 ă Strategiei^e părcăre pe teritoriul Municipiului București și modificarea și com^D>^^^^^^a Hotărârii C.G.M.B. nr. 124/2008.’’

Domnul Presedinte de sedintă Murg Călin

Deci practic dorii o modificare ă titlului și ună de ămendăment căre ăr fi introducerea ărt. 2.5 și domnul Mirceă Vălentin propuneți introducerea ărt. 2.4 în formularea pe căre ăm ăuzit-o.

Am să supun lă vot ămendămenlul făcut de domnul Mirceă Vălentin de introducere ă ărt. 2.4.

Cine este pentru ăcest ămendăment? măjoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, ăbțineri? 0 voturi.

Acest ămendăment ă fost ădoptat.    * A.

Va supun la vot amendamentul referitor la planul de acțiune până la 30 iunie 2009 făcut de domnul Sorin Purcarea și care va fi introdus sub forma art. 2.5.

Cine este pentru? majoritate de voturi împotriva? 0 votur, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

De asemenea domnul Purcarea dorește o modificare a titlului

hotă^â^i, aici avem o problemă, trebuie sa verificam legalitatea ........

renunța domnul Purcarea la aceasta modificare.

Va supun la vot proiectul de hotarâre în integraiitatea lui.

Cine este pentru? majoritate de voturi împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Fundația Estuar în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului “Sistem integrat de servicii comunitare destinate adultilor cu probleme de sanatate mintala din sectorul 6“

Cine este pentru? majoritate de voturi, T^|^(^t:ri’va? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind cooperarea Consilujh^i Local Sector 6 prin Direcția Generala de ASistența Social" și 'Protecția 'CopiluiuiSectorU so Asaciația Centrul Creștin București in vederea implementării in comun ș a finanțăriiproiectului “Cantina Sociala HARUL.’’.

Cin^este pentru? majoritate de voturi, ^potriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la următoull punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind cooperarea ConsiliuM Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 6 cu Fundația Crucea Alb Galbenă in vederea implementării in comun și finanțării proiectul “Sprijin la batrânețe” .

Cine este pentru? majoritate de votup^qrîpotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 VOt

urii

Acest prolect de hotarare a fost adoptat?'"''

Trecem la următor ui punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Directia Generală de Asistenâă Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația „Sprijinirea Integrarii Sociale” in vederea implemenâării in comun și a finanțării proiectului „Apartament social pentru fete”

Cine este pentru? majoritate de voturi, împorrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Caracaș nr.44B, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi împotrivă? 0 voturi abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fast adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Drumul Murgul nr. 40A, sector 3

Cine este pentru? majoritate de voturi împotrivă? 0 voturi abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fast adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. București-Ploiești nr.89-str. Ștefan Holban nr.8, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi împothvă? 0 voturi, abtineri? o voturi.

Acest proiect de hotarare a fast adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Ștefan Holban nr33-35, sector 1

Cine este pentru? majoritate de voturi impotrivă? 0 voturi abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Ștefan Holban f.n., sector 1

Cine este pentru?i.O voturi, împot^vă? 0 voturi, abtineri? majoritate

de voturi.


Acest pro'ieot de hotărâre nu a fast adoptat.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Barației nr.47-49, sector 3

Cine este pentru? majoritate de voturi împofrivă? 0 voturi, abtineri? o voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. București-RIdești nr.172-178, sector 1

Cine este pentru? majoritate de voturi Tmf^c^^rî^a? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Arh. Grigore Cerchez nr.12, sector 1

Cine este pentru? majoritate de voturi ^potriva? 0 voturi, abtineri? o voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Verzișori nr.6 și nr.10, sector 4

Cine este pentru? majoritate de voturi, ^potriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi..

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Amman nr.2, sector 1

Cine este pentru? 0 voturi, T^f^c^^ri'va? 1 vot (Becheanu M.), abțineri? majoritate de voturi.

proiect de hotarâre nu a fost~îdoptât:

/ XV** •


Acest


Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. București-Ploiești nr.107, lot.14, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, impotrivă? 0 voturi, abtineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. București-Ploiești nr.107, lot.13, sector 1

Cine este pentru? 0 votur, împotîivă? 0 voturi, abtineri? majoritate de voturii

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Splaiul Independenței nr.294A 296A, sector 6

Cine este pentru? 0 voturi, impotrivă? 0 voturi, abtineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Maior Vasile Bacilă,sector 2

Cinteste pentru? 0 voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorui punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Christian Tell nr.16, 16B, 18, sector 1

Cine este pentru? 0 voturi, impotrivă? 1 vot (Mircea V.), abtineri? majontate de voturi

A^e^s^tș^șt^ifj^Q^.t^^^^e nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Calea Plevnei nr.159-Șos. Orhideelor, sector 6

Cine este pentru? 0 voturi, împotriva? 1 vot (Mircea V.), abțineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privmd aprobarea planuri urbanistic zonal Str. Luceal^^i^uu^i nr.5, sector 5

Cine este pentru? 0 voturi, impotriva? 0 voturi, abtineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privmd aprobarea planuri urbanîstic zonal Str. Natatiei nr.57, sector 1

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotriva? 1 vot (Nicorescu V.), abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privînd aprobarea planuri urbanistic zonal St^. Latina nr.6, sector 2

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privmd aprobarea planuri urbamstic zonal Str. Icoanei nr.28, sector 1

Cine este pentru? 0 voturi, impotriva? 1 vot (Gorodea T.), abtineri? majoritatede voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privmd aprobarea planuri urbanîstic zonal Str^. Friguri nr.18, sector 4

Cine este pentru? 0 voturi, impotriva? 2 voturi (Fuciu D., Gorodea 1.), abtineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Traian intersecție cu Calea Calarașilor și Str. Prof. Dr. Mihail Georgescu, sector 2 și 3

Cine este pentru? 0 voturi, impotrivă? 1 vot (Mircea V.), abtineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. București-Ploieștî-Tarla nr.696, sector 1

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotrivă? 0 voturi, abtinen? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Calea Vitan nr.210-212, sector 3

Cine este pentru? 1 vot (Duta N.), impotrivă? 1 vot (Mircea V), abtineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Calea Șerban Voda nr.225, sector 4

Cint este pentru? 2 voturi (Duta N., Stan N.), impati^ă? 1 vot (Gorodea T.), abtineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Isbiceni nr.117-119, sector 1

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 2 voturiFuciu D., Gorodea T.)ișȘ^^^eJăOmaJorltate de voturi

Acest ștoiect de "httșrâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Doina, sector 5

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea plunului nrbanistic zonal Șos. Fundeni-Lacul Fundeni, sector 2

Cine este pentru? 0 voturi, împotriva? 1 vot (Gorodea T.), abtineri? major^e de voturi

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Cu aceasta declar Ochise lucrarlle ședintei ordinare a Consiiiului Geneaal din data de 27.02.2009.

Ședința s-a Tncheiat la orele 16.45.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ.Întocmît M. Anghel F. Cotrobaș A.PteoteaâaSECRETAR GENERAL - al Municipiului bucurești Toma Tudor

Ver'ilfk^^t Șef Birou

Redactare Hotarâri C.G.M.B Peș^arnaru Mariana

55