Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26 noiembrie 2009, orele 13,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat din 51 cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul lovici Teodor Victor -Viceprimar al Municipiului București, domnul Tudor Toma - Secretar General al Municipiului București, domnul Atănăsoaei Mihai - Prefect al Municipiului București și doamna Zamfir Georgiana - director executiv -Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B.

Au fost invitați să participe următorii: directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Florescu Dragoș, Grigorescu Robert, Nicorescu Virgil, Roșeți George Adrian.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am să dau citire unor note, în atentia Consiliului General al Municipiului București:

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că potrivit adresei Aparatului Permanent al Consiliului General al Municipiului București din data de 23.11.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B cu numărul 3261/23.11.2009, acțiunea ce formează obiectul dosarului 37961/3/2008 având ca obiect anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 257/2008 în care este reclamant Instituția Prefectului Municipiului București în contradictoriu cu pârâtul C.G.M.B și intervenienta accesorie S C. Meridian Bussines Grup S.R.L. a fost respinsă ca neîntemeiată prin sentința civilă numărul 641/17.02.2009 pronunțată de Tribunalul București Secția a IX a Contencios Administrativ și Fiscal devenită irevocabilă prin decizia civilă 1913/08.10.2009 pronunțată de Curtea de Apel București.

Având în vedere cele mai sus menționate, rezultă că Hotărârea C.G.M.B nr 257/2008 este în vigoare.

Prin adresa nr. 37626/10.11.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 3178/2009 Direcția Juridic, Contencios și Legislație ne aduceJa-CMnoștință ca terenul în suprafață de 1885 mp care face obiectul"'Adtarârîî'C.G.M.B. nr. 357/03.11.2009 / ZL

/-7f z 'L mx /

este inclus în suprafața de teren intabulata cu drept de proprietate în favoarea B N R.

De asemenea se precizează în adresă că Municipiul București prin Primarul General a formulat cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu B N R. având ca obiect obligarea instituției pârâte să lase în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul compus din teren în suprafață de 1340,70 mp, situat în București Str. Doamnei nr 8. Cererea face obiectul dosarului nr. 42737/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI a, cu termen la data de 04 12.2009.

Prin adresa nr. 871821/10.11.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.GMB domnul Daghie Victor Lucian ne aduce la cunoștință că prin Hotărârea C.G.M.B. 263/2008 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal modificator PUZ Aleea Teișani -(tarla nr. 468) Pădurea Pusnicu-Pădurea Băneasa, sector 1 ii este afectat grav dreptul asupra proprietății sale.

în adresă se menționează că la baza hotărâm sus menționate nu sunt avizele prevăzute de actele normative în vigoare

Având în vedere cele mai sus menționate domnul Daghie Victor Lucian solicită anularea Hotărârii C.G.M.B. 263/2008.

Facem precizarea că domnul Daghie Victor Lucian s-a mai adresat Consiliului General al Municipiului București prin adresele înregistrate la DATJ sub nr 1329/29.04.2009, 1442/11.05.2009. 2312/31.07.2009, 2356/7.08.2009.

Prin adresa nr. 84473/03.11.2009 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 5137/09.11.2009 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 3194/12.11.2009 Primăria Sectorului 2 solicită atribuirea unei teren în vederea punerii în executare a sentinței civile nr. 1878/13.06.2008, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea recursului declarat de Consiliul Local al Sectorului 2

Prin sentința sus menționată Tribunalul București a dispus atribuirea către reclamanta Tănase Alina a unui teren în vederea construirii unei locuințe, în conformitate cu Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Prin adresa nr. 52666/30 10.2009 înregistrată la Cabinetul Primarului General al Municipiului București cu nr 1073/06.11.2009, la Direcția Juridic, Contencios Legislație cu nr 37555/N.S./11.11.2009 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 3199/12 11.2009, Spitalul Universitar de Urgența București a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.GMB nr. 306/31.08.2009 privind aprobarea implementării proiectului social "Asigurarea protecției persoanelor adulte fără adăpost de pe raza Municipiului București pe perioada de iarnă 2009-2010", întrucât pe terenul alocat derulării acestuiproiect este amenajată o parcare ce se află în administrarea Spitalului Universitar de Urgență București, pentru care s-au făcut investiții și care reprezintă, în caz de urgență, unica zonă de evacuare, atât a bolnavilor, cât și a bunurilor materiale din incinta spitalului

Având în vedere cele sus-menționate Spitalul Universitar de Urgență București solicită revocarea în parte a Hotărârii C.G M.B. nr 306/2009, în sensul schimbării locației acestui proiect social din str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 2-4, sector 5, într-o locație posibilă și adecvată,

Prin adresa nr. 5115/6/06.11.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B, sub nr. 3152/06.11 2009 Aparatul Permanent de Lucru al C.G.M.B. ne înștiințează că prin Sentința civilă nr. 3667/17.12.2008 pronunțată de Tribunalul București - Secția a IX - a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 30169/3/2008, instanța a hotărât anularea Hotărârii C.G.M.B. nr 197/08.05.2008 privind aprobarea amplasamentelor aparținând domeniului public al Municipiului București pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație, conform profilelor de activitate stabilite prin prezenta hotărâre, concomitent cu efectuarea lucrărilor de modernizare ale pasajului din Piața Universității, precum și a documentației cadru de organizare a procedurii de licitație publică cu strigare în vederea închirierii acestora.

Rog secretariatul să îmi comunice prezența în sală sunt prezenți 49 de consilieri generali.

Doamnelor și domnilor consilieri supun la vot procesul verbal

încheiat în ședința extraordinară a C.G.M.B din data de 03 noiembrie 2009.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bună ziua. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului General din data de 26 noiembrie 2009.

Avem o cerere de luare de cuvânt din partea Asociației de proprietari din tarlaua 468. dumnealor au o situație relativ disperată. Aș vrea să știu dacă doamna Cristina Dimir este în sală, care reprezintă această Asociație de proprietari și dorește să se exprime în fața Consiliului General pe o problemă privind accesul pe un singur drum viabil. Aș vrea să supun la vot dacă sunteți de acord ca doamna Cristina Dimir să se adreseze Consiliului General la sfârșitul ședinței.

Cine este pentru? majoritate de voturi împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Doamna Dimir vă rog să rămâneți în sală pentru a lua cuvântul la sfârșitul ședinței de Consiliu■ 'J


Aș vrea să știu care este prezența?

în sală sunt prezenți 49 de consilieri generali

Aveți în față un proiect de ordine de zi, înainte de a începe aș vrea

să fac câteva considerații, înțeleg emoția zilelor acestora, aș vrea să încercăm să ne păstrăm calmul în ședința de astăzi ca să meargă lucrurile repede și să fim productivi Dacă vis-a-vis de proiectul de ordine de zi pe care îl aveți în față, aveți propuneri?

Domnul viceprimar lovici Teodor Victor

Stimati colegi, deși știți bine că sunt împotriva ordinilor suplimentare, de data aceasta și eu am pe ordinea suplimentară 6 puncte.

Primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană din cadrul Consiliului General al Municipiului București. Colega noastră doamna Cristu Irinel se înlocuiește cu doamna Mihailovici Virginia. Trebuie să o propunem și la o comisie ca să funcționeze

Apoi avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Pasaj denivelat superior Pipera-Tunari”.

Următorul proiect este proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții” reparații capitale, recompartimentări, consolidări dotări și extindere Spitalul Clinic Nicolae Malaxa”.

Al patrulea proiect este proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii C G.M.B. nr. 65/2003 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție „Restaurarea Zonei Istorice" cuprins în programul multisector al Municipiului București.

Numărul cinci este legat de proiectul de la numărul patru și am să vă explic imediat, avem necheltuiți 215.000 euro din creditul dat de BERD pentru restaurarea zonei istorice. Nu se pot cheltui pe restaurarea zonei istorice și executivul propune ca această sumă de bani să fie alocată programului multisector al Municipiului București, respectiv investiției managementul traficului pentru că face parte din același credit, se poate, face parte din același contract de credit pe care îl avem cu BERD-ul.

Proiectul numărul șase este proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea AFI a spațiului cu altă destinație aflat la parterul blocului M23 din B-dul Octavian Goga nr. 12, sector 3, în vederea încheierii contractului de închiriere cu Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Garda Financiară - Secția Municipiului București.
Acest proiect a fost votat rândul trecut dar nu erau toate formalitățile încheiate.

Domnul consilier general Rizoiu Mircea

Rog colegii din sală, inclusiv pe domnul președinte să existe posibilitatea interpelărilor, chiar dacă sunt puține dar este important ca eu spre exemplu, din punctul meu de vedere să vă aduc la cunoștință un fapt care este necesar a fi adus la cunoștința dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Rizoiu să înțeleg că vreți să introducem la începutul ședinței punctul interpelări.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Domnule președinte l-am auzit pe domnul viceprimar mai devreme spunând că avem și noi o ordine suplimentară Noi care?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dumnealui reprezintă astăzi executivul.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Atunci vă rog frumos să luați act despre faptul că ...... domnule

președinte vă rog frumos să ne comunicați dacă la punctele aflate pe ordinea de zi suplimentară sunt obligatorii avizele comisiei juridice sau ale comisiilor de specialitate.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doriți să aflați dacă au fost supuse comisiilor de specialitate?

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Și vă rog frumos să vă mai obișnuiți cu o rugăminte domnule

președinte. Să faceți un obicei la Cabinetul domnului primar ca atunci când dumnealui nu prezidează această ședință, să obișnuiască să delege în scris pe cel care vrea să îi țină locul

Domnul viceprimar lovici Teodor Victor

Sunt delegat.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Cred că domnul viceprimar lovici^e delegarea


Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Vă rog din suflet, de fiecare dată când dânsul nu prezidează să ne arate și nouă ca să știm dacă este legal constituită această ședință

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles. Am să iau într-o anumită ordine, domnul viceprimar domnul coleg Bădulescu a adresat întrebarea dacă proiectele propuse pe ordinea de zi suplimentară au avizele comisiilor de specialitate?

Domnul viceprimar lovici Teodor Victor

Da, sigur că da.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem un răspuns afirmativ Avem punctul de interpelări în care putem să.....

Domnul consilier general Gâf - Deac loan

Domnule reprezentant al executivului stimați colegi sunt șase proiecte pe ordinea suplimentară propuse și am înțeles din ceea ce ne-ați spus acum cinci secunde că există avizele comisiilor de specialitate, întâmpinăm următoarea problemă, ori nu am știut eu fiind membru al unei comisii care s-ar fi ocupat de genul acesta de proiecte, ori nu am știut eu deși am fost aici că ele s-au discutat ori aceste avize nu există. Avem rugămintea să vedem aceste avize și fără mei un fel de problemă sigur că este firesc dacă le propuneți să intre pe ordinea de zi.

Domnul viceprimar lovici Teodor Victor

Stimați colegi dacă doriți le votați, dacă nu asta este.

Domnul consilier general Stan Ion

Era și proiectul cu Clubul Sportiv Municipal, cu înființarea Centrelor de Copii și Juniori, cu secția de tenis, secția de lupte, secția de arte marțiale pentru a-și petrece într-un alt mod timpul, nu în fața blocului. Are raport de specialitate domnule Gâf. Problema este că dacă vrem să facem ceva putem să facem, dumnealui este reprezentantul domnului primar general aici.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

în principal toate cluburile sportive din București nu se mai ocupă de jocuri deci nu avem activitate sportivă imBucurești la nivel de juniori. Pentru a susține cluburi de juniori tretfuie să avem și club de seniori, altfel nu avem cum susține, că nu ayem cum să îi ducem acolo. Părerea mea este că Clubul Municipal va fi cel mai activ din punct de vedere

.iM/


'A


/ -U'XU

sportiv la toate nivelurile și avem nevoie ca acest club sâ se extindă pe toate variantele.

Domnul consilier general Gâf - Deac loan

Eu nu am negat în nici un caz faptul că avem nevoie să diversificăm activitatea Clubului Sportiv Dacă vă aduceți aminte sunt cel care am promovat hotărârea de consiliu ca să înființăm juniorii. Nici până în ziua de azi ei nu sunt înființați și le-am bugetat și banii dar aceasta urmează să o verifice corpul de control al primarului Ceea ce spun eu este un aspect pe care domnul Giugula l-a numit procedural adică pentru ca dumneavoastră să introduceți,... sigur că îl aveți este un drept constituțional.... nu că ține de ordinea de zi. dacă vreți să îl introduceți aveți nevoie ca el să fie propus de către executiv, de o direcție a executivului, să aibă o expunere de motive, raport de specialitate și să avem avizul comisiei de specialitate care este consultativ dar obligatoriu de obținut. Fără nici un fel de problemă, facem o ședință extraordinară, introducem, modificăm tot ce vreți dumneavoastră la Clubul Sportiv. Domnul Stan eu sunt și secretarul Comisiei de sport, printre altele. Știți foarte bine că nu am intrat în comisii și nu știm despre ce este vorba și ne trezim iar că apar fenomene despre care nu știm Cu cea mai mare condescendență, vă rog să mă credeți că vă susțin Așa cum înființarea grupelor de copii juniori au devenit doar fenomene în teorie pentru că am dat milioane de RON și nu au făcut nimic. Sunt fenomene, nu sunt chestiuni faptice. Facem secții în mod legal Nu vreți în mod legal, aceasta este situația, o voi ataca în contencios

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ca un comentariu general, sunt anumite probleme care țin de urgență, de rezolvarea unor probleme foarte urgente, unele dintre punctele propuse pe ordinea suplimentară sunt foarte urgente.

Domnul viceprimar lovici Teodor Victor

Avem următoarea problemă, la cererea Clubului și a consiliului de administrație al clubului se dorește înființarea în cadrul Clubului Sportiv al Municipiului București, secția de fotbal, scrimă, lupte, tenis de câmp, arte marțiale - wushu și kung-fu.

Și încă un punct pe ordinea de zi privind modificarea articolului 3 al Hotărârii C.G.M B. nr. 345/2009 cu efectuarea plăților către APA NOVA, o parte trebuie să dăm și la RADET pentru că s-au blocat conturile societății RADET Aceasta este ordinea de zi pe care v-o propun.

Domnul președinte de ședință Murg Călir.

Domnul Gâf- Deac sâ știți că acest proiect are raportul comisiei de utilități.

Domnul consilier general Gâf - Deac loan

Domnule președinte dacă acest proiect nu are avizul comisiei de învățământ, cultură, culte, sport, avizul consultativ dar obligatoriu de obținut, eu vorbesc despre Clubul Sportiv, dacă nu are acest aviz vă declar public și vă spun că mă țin de cuvânt că voi ataca în contencios această hotărâre. Foarte simplu, pentru că lucrăm numai cu domnul Stan dar când ne convine este așa, când nu ne convine nu este așa, și vreau să cer părerea domnului Secretar General vis-a-vis de lipsa proiectului, nici în momentul de față nu îl avem și lipsa lui de la comisie. Nu este o problemă personală, vă rog sunt dispus sâ rămânem într-o ședință extraordinară după aceasta și să ne înființăm

Domnul președinte de ședință Murg Căi .'

Am o propunere, domnul Stan propun o pauza de cinci minute.

Domnul consilier general Stan Ion

Stați să îi propun domnului Gâf, nu mi se pare echitabil, vreau să îi aduc aminte mai tânărului nostru coleg că noi am hotărât acum mult timp să înființăm Clubul Sportiv Municipal. La vremea respectivă am înființat Clubul Sportiv Municipal ca o entitate a municipalității, urmând ca după aceea prin Consiliul de administrație și prin reprezentanții Consiliului General să dezvoltăm acest club prin secții de tenis fotbal, scrimă, lupte, etc. Domnul Gâf, v-am ascultat, nu v-am întrerupt, nu facem un dialog, ideea este că acest club există, secțiile trebuie înființate ca să aibă cadru legal și nu văd care este problema din moment ce este propus de către primar, are un raport de specialitate, care este problema de nu vreți să înființăm aceste secții? Domnul președinte noțiunea generală este că pe lângă acest club trebuie întărite centrele de copii și juniori. Un alt mod de a petrece timpul, copiii, liceenii și puștii decât sâ stea în fața blocului, aceasta era ideea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aveți dreptate, domnul Gâf a ridicat o problemă de procedură de

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Mă bucur că după doi ani de zit^cîne^a^de la PD-L a hotărât sâ

respecte legea în ceea ce privește prbcfedurȘkși legalitatea actelor promovate

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Giugula sunteți cel puțin nedrepi Vă propun, pentru că înțelegem importanța Clubului Sportiv, să votăm o pauză de cinci minute, comisia să se poată reuni să se exprime pe .

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Cu aceste cinci minute, vedeți că mai avem patru puncte de pe ordinea de zi la care nu s-au ținut comisiile și la care nu există avizul comisiei juridice, deci gândiți-vă mai bine să facem una de două ore dacă vreți să treceți astăzi ...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Bădulescu când apare o ordine de zi suplimentară există o anumită urgență din partea executivului, altfel ea nu ar fi .

Domnul consilier general Bădulescu Aureiian

Domnule președinte, eu v-am rugat cu tot respectul cuvenit îmi supuneți astăzi pe ordinea suplimentară de zi, ce9 Concret.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă spun eu. S-a propus de către domnul Rizoiu introducerea punctului interpelări, sunteți de acord și aici trebuia comisie de specialitate? Sunteți de acord că la interpelări nu ne trebuie avizul comisiei de specialitate?

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Nu, nu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bun, avem deja o excepție de la regulă

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Nu, nu avem mcio excepție.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

S-a făcut o propunere din partea executivului de completarea Comisiei de integrare europeană din care a plecat doamna Irinel Cristu și intră doamna Mihailovici.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aceasta este pe ordinea de zi suplimentară

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Da.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Dacă eu nu o cunosc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Pe doamna Mihailovici nu o cunoașteți?

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Eu nu cunosc propunerea de pe ordinea de zi suplimentară.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

A făcut-o domnul viceprimar.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Deci nu vorbim aceeași limbă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Propunerea a fost făcută de domnul viceprimar. Oameni buni, propunerea a fost făcută de domnul viceprimar lovici acum cinci minute.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Nu aceasta contest eu. Eu am întrebat punctual, unu dacă de pe

ordinea de zi sunt puncte care necesită avizul comisiilor de specialitate sau raportul consultativ, concret care de pe ordinea de zi?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule viceprimar. Vă rog să ne spuneți de pe ordinea de zi care dintre punctele propuse necesită aviz sau raport'?

Domnul viceprimar lovici Teodor Victor

De legalitate?

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Nu domnule, raportul este raport și avizul este aviz. Raportul

comisiilor de specialitate se dă pur consultativ obligatoriu

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu am înțeles. Domnul viceprimar vă rog să răspundeți.io


Domnul viceprimar lovici Teodor Victor

După cum știți dumneavoastră ați aprobat bugetul defalcat pe administrații și pe obiective și acum vin cu indicatorii tehnico-economici ca să îi votați

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Domnule președinte orice cerere nouă trebuie motivată în susținerea ei pentru a putea fi aprobată. Fiecare identitate pe care o supuneți la vot trebuie să aibă ori un raport, ori un aviz

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Pot eu să vă răspund. Completarea Comisiei de integrare europeană nu necesită un raport de specialitate

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Dar aviz necesită? Domnul președinte vedeți că aveți aici un secretar care știe meserie, domnul Toma haideți să ajutăm un pic, vă rog, domnul prefect, și o direcție care are ca atribuții tocmai aceasta.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Eu am să vă spun la fiecare dintre proiectele respective dacă există sau nu, aștept unul dintre proiecte pentru că nu îl am aici.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Până atunci rămânem în sală?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Rog o secundă să aveți răbdare. Rog colegii să revină în sală. Nu putem continua ședința pentru că ai noștri colegi aflați în spate refuză să intre în sală. Vă rog frumos să faceți prezența domnule Secretar General

Domnul Secretar General TomaTudor

Alexe Florin Alexandru - prezent

Anton Mihaela - prezent

Băcăințan Irimie Gabriel - prezent

Bădulescu Aurelian - prezent

Berbecaru Alin Dumitru - prezent

Boajă Mimcă - prezent

Budulan Pompiliu - prezent

Capotă Bogdan Alexandru - prezent    > i u .

Chiriș Mariana - prezent    '•    ” - '\ , / -

Cosma Roxana Maria - prezentCruceanu Elena - prezent Dincă Dumitru - prezent Drâghici Aurelia Grațiela - prezent Duță Nicolae Lucian - prezent Florescu Dragoș - absent Gâf-Deac loan - prezent Giugula Doru Mihai - prezent Gorodea Tiberiu Silviu - prezent Grigorescu Robert - absent lovici Victor Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Meran Ștefan Dan - prezent Mihailovici Virgima - prezent Mihăilescu Ion Bogdan - prezent Murg Călin - prezent Neagu Mihai - prezent Nedelcu Costel - prezent Nemeș Carmen Ionela - prezent Nițu Robert Daniel - prezent Nicorescu Virgil - absent Păduraru Alexandru - prezent Pârvu Cosmin Gabriel - prezent Pop Romeo Teodor - prezent Popa Grigore loan - prezent Popa Maria - prezent Popescu Costin Adrian - prezent Poterașu Cornel-Constantin - prezent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - prezent Rateu Mircea Cristian - prezent Rădoi Silviu George - prezent Răileanu Marius Nicolae - prezent Rizoiu Mircea - prezent Roșeți George Adrian - absent Scarlat Horia - prezent Sitaru Janina Mirela - prezent Stan Ion - prezent Stan Nicușor - prezent Tănase Ion Gabriel - prezent Toma Veronica - prezent Țapardel Ana Claudia - prezent Tica Horațiu- Florin - prezent Untaru Virgil - prezentVlădan Florin Laurențiu - prezent

Voicu Mihai - prezent

Avem 51 de consilieri prezenți și 4 absenți

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule viceprimar am înțeles că aveți mai multe propuneri,ați dat curs întrebărilor noastre, dacă mai aveți alte amendamente sau completări la ordinea de zi?

Domnul viceprimar lovici Teodor Victor

Stimați colegi, eu le propun în funcție de priorități, dumneavoastră cum credeți, le votați sau nu, o rugăminte mai am să scoatem după ordinea de zi punctul numărul 2 pentru că nu a fost întocmit corect.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Domnule președinte, stimați colegi, având in vedere faptul că PD-L nu este de acord cu creșterea taxelor și impozitelor, știm că nu este vorba despre o creștere dar este vorba de o reactualizare a taxelor și impozitelor, în propunerea pe care a făcut-o executivul nu credem că este momentul în această clipă să facem o creștere și având în vedere că nu am avut posibilitatea ca să discutăm cu Primarul General și să vedem care sunt prioritățile orașului pe care dânsul și le propune, eu v-aș propune ca punctul numărul 1 să îl luăm în dezbatere într-o ședință extraordinară care să aibă loc în săptămâna care urmează după întoarcerea Primarului General. Aceasta este propunerea mea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Fiind o ședință ordinară ....

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Doresc să îl felicit pe domnul Raicu pentru această intervenție și pot să trag două concluzii: ori dumneavoastră doriți să nu respectăm legea, în sensul că este o hotărâre de guvern dată de guvernul Boc, ori dumneavoastră vă disociați de hotărârile guvernului Boc pe care le considerați nenecesare, inoportune și ilegale Oricum grupul PSD nu avea de gând să voteze o asemenea aberație a unui guvern care oricum nu există. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stimate domn sunteți o sumă de. demagogie, statuia demagogiei.
Domnul consilier general Purcărea Sorin

Vreau să vă spun că sunt într-u totul de acord cu ce a spus domnul Raicu și domnul Giugula, vreau să vă mai spun că lăsând la o parte hotărârea de Guvern, aș vrea să vă atrag atenția că cel puțin în materialul pe care eu îl am la taxa hotelieră este trecut 3% Dacă vă aduceți aminte am votat o hotărâre de consiliu n care această taxă este

zero. V-aș ruga ca acest lucru să fie verificat ca data viitoare ............

deci având în vedere că noi ca și Consiliu Geneial am votat o taxă zero, Guvernul Boc a revizuita această hotărâre de consiliu și dacă nu este o greșeală înseamnă că este o taxă ilegală.

Domnul viceprimar lovici Teodor Victor

Domnule consilier, este o lege și noi suntem obligați să o aplicăm. Dacă dumneavoastră votați sau nu, datoria executivului este să o supună votului

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci domnule viceprimar, înțeleg că o mențineți pe ordinea de zi.

Domnul viceprimar lovici Teodor Victor

Suntem obligați de lege ca în 45 de zile de la ...........

Domnul consilier general Scarlat Horia

PNL-ul consecvent ideilor clare ale liberalismului este împotriva măririi taxelor în acest moment. Trecem printr-un moment de criză iar dacă venim cu taxe mărite, culmea și sunt puțin surprins de poziția colegilor de la Partidul Democrat mai puțin liberal care au cerut scoaterea acestui proiect de pe ordinea de zi nu în scopul de a vota împotriva lui, ci în scopul de a nu putea, sau de a nu își da arama pe față în ceea ce privește votul la acest proiect........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog frumos să vă opriți.

Domnul consilier general Scarlat Horia

îi rog pe colegii mei de la Partidul Democrat să rămână în sală și să voteze împotriva măririi taxelor dacă sunteți cu adevărat liberali. Să mărim taxele în momente de criză este cea mai mare crimă pe care o putem face. Dragi prieteni, dragi colegi liberali din Partidul Democrat mai puțin liberal, vă rog frumos să rămâneri în sală și să votați împotriva măririi taxelor. Vă mulțumesc.    '*■


TU,/1

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Scarlat, nu vă dezmințiți niciodată

Domnul consilier general Stan Ion

Având în vedere că noi rămânem consecvenți principiilor pe care le-am tot enunțat în acești ultimi ani, nu am fost de acord nici cu mărirea prețurilor privind ridicarea gunoiului menajer de la populație, nici cu scumpirea prețului la Apa Nova, nici cu multe altele, nu vom fi de acord nici cu această taxă, tocmai a explicat și colegul Giugula de ce. Constat un lucru care este absolut interesant. Domnul președinte, facem și noi aceeași propunere. Haideți să votăm să vedem cine vrea să crească taxele în București. Să nu o scoatem, să nu o amețim. O votăm, să vedem cine vrea să voteze pentru mărirea taxelor.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Procedural atâta vreme cât executivul nu dorește să o scoată de pe ordinea de zi, noi nu putem să o supunem

Vă rog doamna Cruceanu și cu asta să cam închidem dizertația pe acest punct

Doamna consilier general Cruceanu Elena

Dragi colegi din explicațiile pe care ni le-a dat executivul nu este vorba de o mărire ci de o aliniere la rata inflației. Aceasta este explicația dată. Veniți la comisii și discutați cu directorii.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Scarlat am zis că închidem aici discuțiile. Domnule viceprimar dacă credeți că aveți ceva de adăugat la acest punct.

Domnul Scarlat vă rog din suflet, penibilul care vă însoțește este suficient, vă rog.

Domnul consilier general Scarlat Horia

îmi pare rău dar încă o dată Partidul Democrat își dă arama pe față. Asta este, nu votați dacă vreți și dacă vreți ca oamenii din București să știe că ați existat cândva. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Scarlat, este ultima dată când vă permit o asemenea exprimare la adresa grupului nostru și vă promit câ în caz că, continuați în acest mod vă scot din sală.

Domnul consilier general Gâf Deac loan

Vă propun să lăsăm proiectul pe ordinea de zi și pentru că în proiect este prevăzută o bonificație de 7% pentru cei care plătesc mai rapid, haideți să o mărim la 15% și este o discuție care a fost și cu alți colegi, astfel încât cei care plătesc mai repede taxa să plătească ca anul trecut și atunci respectăm și legea și ne luptăm cât putem și noi

Consiliul General cu criza. Facem un....... da domnule coleg sunt

economist este o problemă? îmi pare rău trebuia să mă fac medic

Să facem mai bine un amendament.

Așa propune proiectul de hotărâre, iar eu vă propun să facem un

amendament când va veni vremea lui......... și cred că nu aveți studii

economice încât să................

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci domnul Gâf, doriți la punctul respectiv să faceți un amendament.

Domnul consilier general Stan Ion

Vreau să îi aduc aminte stimatului coleg Gâf ca de regulă oamenii au o conștiință privind taxele și impozitele, ați văzut că stau la cozi ca să își plătească obligațiile către stat. Aveau o bonificație de 10% dacă plăteau până în martie. Deci domnul Gâf Deac propune o chestie care este groaznică. Deci să le luăm și dreptul de a avea și acea reducere de 10% să le facem 7%. deci mi se pare aberant

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Gâf Deac și-a exprimat intenția de a face un amendament

la acest ..............., domnul Gâf vă rog frumos .... păi veți face

acest amendament la punctul respectiv

Domnul consilier general Stan Ion

Ați înțeles greșit. în proiectul pe care îl aveți în față dar desigur probabil nu l-ați răsfoit decât la segmentul bărci unii dintre dumneavoastră, spune că vor avea cetățenii o bonificație de 7% și atunci am spus, haideți fraților să mărim bonificația pentru că ne permite ordonanța și oamenii să plătească mai puțin

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Am înțeles că explicația domnului Gât se adresa părții liberale. Vreau să îi aduc aminte domnului Gâf fără.sâ tac nici un fel de referire la faptul că dânsul ar fi sau nu /economist de'următorul aspect. Indiferent dacă facem o bonificație de 7, 8; 10 sau 15% taxa este mărită. Dacă

jjA

l6


taxa este mărită, indiferent dacă noi facem o bonificați înseamnă că le-am mărit Ideea pe care eu vreau să o spun este că această taxă este o taxă mărită. PNL-ul mai ales în perioadă de criză a declarat că nu va accepta mărirea taxelor. în plus, domnul Gâf dacă ar fi să fac considerații politice aș spune că actualul guvern este atât de mult doritor de a încasa cât mai repede niște bani încât este dispus să acorde aceste bonificații, dar taxa este mărită. Considerația politică o retrag.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu vă rog, discutăm de 5 minute, nu am votat încă ordinea de zi. Vom ajunge la punctul respectiv.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Stați puțin domnule președinte, eu ce încerc să vă spun, ceea ce se supune astăzi la vot vis-a-vis de mărire nu este nicio mărire. S-a discutat clar în comisia de specialitate. Mai mult decât atât, în cursul săptămânii trecute administrațiile financiare ale sectoarelor au convenit împreună cu aparatele executive ale primarilor de sector cât și cum să mărească taxele. Deci nu este vorba nici de PNL nici de PSD nici de nimic. Este vorba de o funcțiune care trebuie pusă astăzi, noi ne pronunțăm doar pe anumite elemente care le mărim, atât. Știți care este unul dintre ele? Două sunt. Bărcile între 5 m și 12 m și taxele pentru obținerea avizelor de construcție atât, care este de un leu la 5 lei.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Taxa hotelieră........., ceea ce ați reținut dumneavoastră cu taxa

hotelieră se referea la perioada evenimentului cu cursa domnul...... deci

atunci a fost dată o hotărâre.........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cu asta s-a închis Sunt mai multe propuneri, mai este și propunerea domnului Rizoiu de a avea punctul interpelări

Am să supun la vot în ordinea în care au fost făcute aceste propuneri, în primul rând propunerea colegului nostru Rizoiu de a avea la începutul ședinței punctul interpelări

Cine este pentru? 26 de voturi, împotrivă? 10 voturi (Toma V.. Chiriș M., Popa G., Nemeș C., Gorodea T Băcaințan I., Ivașcu T Preoteasa D.. Budulan P., Duțâ L.), abțineri? 8 voturi (Pârvu C., Răileanu M . Capotă B , Bădulescu A.. Untaru V Tica H., Gâf-Deac I., Neagu M ),

Deci vom avea punctul interpelări.
17

Urmează propunerile domnului viceprimar lovici din partea executivului. în primul rând am să supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului cu numărul 2, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.328/2009 privind aprobarea „Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2009”

Cine este pentru scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi.

Vă propun introducerea pe ordinea de zi a punctului privind înlocuirea doamnei Cristu Irinel cu doamna Mihailovici Virginia în Comisia pentru relația cu Uniunea Europeană

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 5 voturi (Meran D., Scarlat H., Tănase G.. Purcărea S., Nițu R.), abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi

Vă propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Pasaj denivelat superior Pipera - Tunari”.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 31 de voturi, împotrivă? 7 voturi (Meran D Scarlat H., Tănase G. Purcărea S., Nițu R., Poterașu C., Alexe F.), abțineri? 12 voturi (Giugula D. Stan I., Berbecaru A., Drăghici A., Popa M., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Anton M., Nedelcu C., Popescu C.).

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Următorul punct propus de executiv pentru a fi introdus pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reparații capitale, recompartimentări, consolidări, dotări și extindere Spitalul clinic Nicolae Malaxa”.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 31 de voturi, împotrivă? 6 voturi (Scarlat H., Tănase G., Purcărea S., Nițu R., Poterașu C., Alexe F), abțineri? 12 voturi (Giugula D., Stan I,, Berbecaru A., Drăghici A., Popa M., Rizoiu M Țapardel C., Sitaru J.. Păduraru A., Anton M., Nedelcu C.. Popescu C ).

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi

Următorul punct propus de domnul viceprimar lovici pentru a fi introdus pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.65/2003 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Restaurarea zonei istorice” cuprins în „Programul Multi - Sector al Municipiului București”.Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 30 de voturi, împotrivă? 7 voturi (Meran D. Scarlat H., Tănase G. Purcărea S Nițu R., Poterașu C., Alexe F ), abțineri? 13 voturi (Giugula D , Stan I., Berbecaru A., Drăghici A., Popa M., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J , Păduraru A., Anton M Nedelcu C., Popescu C., Mihăilescu I.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi

Următorul proiect propus pentru a fi introdus pe ordinea de este proiectul de hotărâre pentru modificarea HCGMB nr.66/2003 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Managementul traficului” cuprins în „Programul Multi-Sectoral Municipiului București”.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 30 de voturi, împotrivă? 7 voturi (Meran D., Scarlat H., Tănase G., Purcărea S , Nițu R., Poterașu C., Alexe F ), abțineri? 13 voturi (Giugula D. Stan I., Berbecaru A., Drăghici A.. Popa M., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Anton M Nedelcu C., Popescu C., Mihăilescu I.).

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Următorul proiect propus pentru a fi introdus pe ordinea de este

proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea AFI a spațiului cu altă destinație aflat la parterul blocului M23 din B-dul Octavian Goga nr. 12, sector 3, în vederea încheierii contractului de închiriere cu Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Garda Financiară - Secția Municipiului București.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Berbecaru A.) abțineri? 6 voturi (Duță L., Raicu M., Scarlat H., Poterașu C., Tănase I Nițu R.).

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următorul proiect propus de executiv, proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea C G.M B nr 345/2009 privind aprobarea modalității de punere în aplicare a Clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S A. în calitate de

Concesionar cu privire la furnizarea de servicii de,.alimentare cu apă și

* «1_
Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 36 voturi, împotriva'? 1 vot (Giugula D), abțineri"? 13 voturi (Poterașu C., Stan l.t Berbecaru A., Drăghici A., Popa M Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Anton M., Nedelcu C., Popescu C , Mihăilescu I.).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Următorul proiect, proiect de hotărâre privind înființarea a patru noi secții în cadrul Clubului Sportiv Municipal București și anume: fotbal, scrimă, lupte, tenis de câmp, arte marțiale - wushu și kung-fu.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi (Voicu M., Gâf-Deac I., Cosma R., Popa M., Nemeș C., Chiriș M Popa R.)

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea așa cum a fost completată și amendată de dumneavoastră.

Cine este pentru? 42 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi (Scarlat H., Meran D., Tănase I., Purcărea S. Nițu R ).

Ordinea de zi a fost adoptată.

Primul punct pe ordinea de zi. interpelări

Domnul consilier general Rizoiu Mircea

Stimați colegi domnule președinte, domnule viceprimar și nu mă adresez întâmplător dumneavoastră pentru că trebuie reținut ceea ce spun întrucât spun cei de la sectorul 6 că o hotărâre din februarie acest an a implicat ce? Adică darea unor locuri de parcare aferente unui bloc și altora din alte blocuri creându-se o situație care este greu de gestionat și anume bătaia între oameni în fața blocului. Acest mod de aplicare a unor hotărâri care pe care le-am luat noi, zic cei de la sectorul 6 și de care nu știu. De ce? Pentru că modul de stocare a acestor informații rezultate din noianul aceia mare de hârtii pe care ni-l puneți la dispoziție în ultimul moment, îmi este imposibil să îl parcurg, să îl citesc ca aici în fața dumneavoastră, sau noi toți deopotrivă să hotărâm în cunoștință de cauză și ne trezim cu situații în care aceste hotărâri sunt în beneficiul

unor oameni care pretind ..... Această ambiguitate a creat posibilitatea

tranzacționării la fața locului a locurilor de parcare Dumneavoastră știți că numărul locurilor de parcare a rămas același iar numărul de autovehicule s-a dublat. Deci, bătălia pentru fiecare loc de parcare a devenit acută întrebarea vine firesc, ce facem? Dăm posibilitatea ca oamenii să se bată între ei sau le dăm posibilitatea, fiți atenți că de aici pleacă tot. ca prin intermediul asociațiilor de"propnetari să stabilească exact și precis cine stă acolo, cine' are dreptul și cine nu are dreptul


pentru că s-a văzut situații în care oameni de la alte blocuri folosesc locuri de parcare din fața blocului respectiv Ce facem? îi lăsăm să se bată sau îi oprim?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Rizoiu am luat act. faceți referire la Hotărârea C.G.M.B

Domnul consilier general Rizoiu Mircea

Rugămintea mea la dumneavoastră, ca o decizie reparatorie în acest sens să apară și prin aducerea la cunoștința Primarului General care ne-a dat gol și astăzi, a acestei situații care nu este admis ca oamenii să se bată pe locurile de parcare pe o hotărâre care chipurile a fost adoptată de noi. Nu se poate așa ceva.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Rizoiu, propuneți amendarea unei hotărâri a Consiliului General. Bun, în comisia de specialitate o vom reanaliza și probabil că vom veni cu amendamentele respective.

Mai sunt și alte interpelări? Nu mai sunt

Trecem la primul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, pentru anul 2010.

Amendamente?

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Pentru că încă nu există o modalitate de a nu respecta o lege, deci într-un fel sau altul este o lege în vigoare indiferent de situație. Propun următorul amendament, la art. 2, la sfârșitul acestui articol în loc de „este de 7%”, „este de 15%”, practic bonificația pentru plata cu anticipație până la data de 31.03.2010 a impozitului pe clădiri terenuri și mijloace de transport datorate de către persoanele fizice pentru întregul an este de 15% în loc de 7% Practic au o reducere mai mare dacă plătesc mai repede această taxă și în acest fel combatem o parte din ceea ce înseamnă indexarea valorilor de impozitare. Acesta este amendamentul.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bun, deci la art. 2 al hotărârii doriți să modificați 7% în 15% bonificația pentru plata cu anticipație.

Domnul consilier general Gâf-Deac loap Rectificăm, conform Codului Fiscal, maxjrn 10%


să nu generăm un amendament care nu este uiil


Doamna director executiv Boncotă Lenuța - Direcția Venituri

Conform Codului Fiscal bonificația poate fi până la 10%.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Cu privire la aceste taxe și impozite, eu sunt nelămurit pentru că ni s-a spus că aceste taxe vor crește cu indicele de inflație care reprezintă 15% și nu majorăm taxele, Ceva nu îmi este clar, ori Guvernul minte și indicele de inflație nu este cel declarat, ori dumneavoastră știți ceva ce noi nu știm De asemenea, sunt două afirmații aici, una prin care un reprezentant al PD-L-ului vă îndeamnă să nu votați această hotărâre și înțeleg că vă desolidarizați de hotărârile guvernului Boc care sunt ilegale și nu vă avantajează și alta prin care se propune o scutire de taxe care este ilegală. Trebuie să înțelegem, oricum vreau să vă spun că grupul PSD nu va vota niciun fel de majorări de taxe în București, indiferent dacă se referă la un indice de inflație de 15% sau la o scutire de alte taxe pentru că până la urmă înseamnă tot o majorare Dacă ați înțeles ceva vă rog să nu votați acest proiect.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dragi colegi, permiteți-mi să dau citire Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicate începând cu anul fiscal 2010”. Contrasemnează viceprim-ministrul, ministrul Administrației și Internelor, domnul Dan Nica, contrasemnează șeful Departamentului pentru Afaceri Europene, domnul Vasile Pușcaș Felicitări.

Domnul consilier general Stan Ion

Aș vrea să îl completez pe domnul Doru Giugula și de ce nu suntem de acord cu mărirea taxelor? Pentru simplu motiv, orice sume pe care le majorăm și le luăm de la cetățeni se reîntorc la clientelă, la firmele de salubritate, vedeți cine are firme de salubritate, la prețuri majorate ale tarifelor la Apa Nova, cu care nu sunt de acord, etc. Acesta este motivul esențial pentru care nu le vom vota domnul președinte și mai puțin important este hotărârea ilegală a domnului Boc.

Domnul consilier general Poterașu Cornel - Constantin

Domnule președinte și stimați colegi vă propun corectarea H G M B. nr 186 în luna mai am avut stabilirea taxei hoteliere pentru anul 2010. Această taxă se stabilește cu conform Codului fiscal până la data de 31 mai Atunci s-a întâmplat în felul următor eu am propus din partea Partidului Național Liberal un amendament la acel proiect de hotărâre, s-a supus la vot și conform numărului de voturi și cum scrie și

în procesul verbal acest amendament a fost adoptat după aceea colegii

f    l U

‘V«—


din primărie și-au dat seama că au fost 20 de voturi pentru, dar trebuia minim 28 de voturi pentru, deși în sală erau treizeci și ceva de colegi. Probabil că nu au ridicat mâna toți colegii care au vrut sa voteze acest amendament. A trecut teoretic, asta știam și noi dar nimeni nu ne-a mai adus la cunoștință că trebuia să întrunească minim 28 de voturi pentru și de aceea mai dau citire încă o dată acestui amendament și vă rog să îl supuneți încă o dată la vot.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Poterașu, stați să clarificăm, faceți referire la o altă hotărâre a Consiliului General

Domnul consilier general Poterașu Cornel - Constantin

Este același lucru, taxa hotelieră face parte din ansamblul taxelor

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci taxa hotelieră face parte din acest proiect. Domnul Poterașu haideți să clarificăm, nu putem face un amendament la hotărârea respectivă ci la acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier general Poterașu Cornel - Constantin La acest proiect fac amendamentul dar am vrut să exemplific. Având în vedere contextul crizei economice actuale volumul încasărilor din turismul de bussines în București a scăzut în trimestrul I 2009 cu 25,96% conform Institutului Național de Statistică. Din cauza crizei economice majoritatea IMM-urilor din România se confruntă cu dificultăți financiare, acestea au scăzut bugetele de marketing, deplasări și participări la târguri și expoziții, fapt demonstrat și de slaba participare la târgul de IMM-uri din luna mai. Trei, sumele obținute de primăriile de sector în perioada 2006-2008 din taxa hotelieră nu se regăsesc în activități de promovare, info-chioșcuri, indicatoare de orientare turistică în București. De asemenea prezența hărții Bucureștiului este extrem de slabă în București, alte orașe din Europa, precum Budapesta Munchen, Florența. Barcelona au eliminat sau redus această taxă locală în perioadă de criză economică. Propun acest amendament din partea grupului de PNL care este consecvent al politicii de favorizare al mediului antreprenorial Amendamentul presupune reducerea taxei la nivelul minim de 0,5%.

Domnul consilier general Tica Horatiu Florin

Stimați colegi, propunerea ar fi fost ujai^ună dacă nu era criză, fiind criză nu puteți să îmi spuneți că oam^hii.de aîâceri străini nu mai vin în România pentru că taxa hotelieră este^prea mare.pentru România și

nu își permit să mai dea încă 10 euro la cazarea pe trei zile Nu are sens, nu face obiectul discuției. Banii din taxa hotelieră vin la bucureșteni, este o taxă aplicată străinilor care vin în București. Deci sunt bani pentru bugetul local, de ce să scădem taxa hotelieră? Nu are nicio legătură.

Domnul consilier general Poterașu Cornel Constantin

Această măsură și această propunere este de orientare liberală, de dreapta și știam că, colegii de la PD-L se dădeau de dreapta până acum. De aceea am făcut propunerea pentru că știam că și dânșii vor să susțină acest amendament.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Stimați colegi, într-un avânt demagogic putem să propunem ca taxele să fie 0 Eu aș vrea să vă atrag atenția că de trei ani de când PD-L-ul a avut majoritate în consiliu, Bucureștiul are cel mai ieftin bilet la transportul în comun, avem cea mai ieftină giga calorie și în general am fost de acord ca primăria să subvenționeze toate aceste servicii publice și așa s-a întâmplat inclusiv la salubritate am ținut prețurile foarte jos. Vreau să vă spun însă că trebuie să fim atenți la ceea ce facem cu acest oraș pentru că s-ar putea să îl blocăm. Deja avem probleme cu RADET-ul și ne așteaptă o iarnă care nu știm cât de rea va fi De aceea noi ne vom abține la votarea acestui proiect pentru ca el să cadă și să îl putem rediscuta atunci când Primarul General va fi în primărie și după ce vom avea o discuție detaliată cu dânsul asupra a ceea ce urmează să se întâmple în anul financiar următor. Vă mulțumesc.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Vreau să fac o mică rectificare, în cei opt am și jumătate de când vă aflați la putere în București ați dat toate lucrările grupurilor de interese, ați pus borduri prin tot Bucureștiul, ați asfaltat cu firmele favorite și nu ați făcut nimic în interesul cetățeanului.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Giugula. în cei opt am și jumătate am inventat Bucureștiul modern.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule președinte, domnilor colegi am o mare rugăminte la dumneavoastră indiferent că sunteți de stânga^ ori de dreapta indiferent că sunteți PNL. PSD sau PD-L nu transbordați problemele alegerilor în ședința de consiliu, nu încercați să vă inflamați pentru că eu vin de la serviciu, sunt obosit vreau să am o ședința de. Consiliu General, o

ședință ca lumea nu o parodie de ședință. Mai mult decât atât, având în vedere domnule președinte că acum câteva luni de zile am avut o interpelare a primarului și a dumneavoastră, inclusiv a DATJ-ului pentru ca materialele pe care noi suntem puși să le votăm să ne parvină cu șapte zile înainte de ședința de consiliu Ce doriți ca să votăm? Eu astăzi nu știu ce să votez, eu sunt cetățeanul turmentat. Pe noi ne sancționați cu toate că venim și ne pierdem timpul suntem sancționați pentru că nu știu ce comisie nu s-a ținut. Dar funcționarii care primesc salarii și salarii mari domnule Secretar. Degeaba vă uitați la mine, nu faceți ca înainte cu cinci, șase, șapte zile să ne parvină materialele Eu sunt obligat acum în

cinci minute ..... în condițiile în care de astăzi încolo nu vor parveni

materialele cu un timp suficient ca să poată fi studiate conform legii, eu voi declara grevă în acest consiliu. Voi veni, voi fi prezent dar nu voi vota nici pentru, nici contra, nici abținere. Aceasta pentru a avea în vedere că banii contribuabilului sunt foarte scumpi iar salariile dumneavoastră sunt pe măsura eforturilor acestor oameni. Domnule președinte, apropos de taxele și impozitele pe care noi dorim acum să le indexăm, să le mărim, să le micșorăm, să le facem ce se dorește numai ceea ce este corect nu facem. După părerea mea oricare consilier, pentru că niciunul dintre consilieri nu este atât de deștept încât să cuprindă toate anexeie pe care Primăria Generală le produce. După părerea mea mărirea taxelor, povestea cu taxele și impozitele trebuia însoțită de cuantumul taxelor de anul trecut și cuantumul taxelor care se propune acum pentru ca un consilier în cunoștință de cauză să ia și să verifice, să vadă dacă se respectă legea bună, rea, proastă, idioată cum, e ea dar să fie respectată. De unde știm noi acum că executivul primăriei nu vrea să umfle aceste taxe pentru a mări bugetul primăriei și pentru al folosi așa cum ... mă rog, cum vrea primarul, notarul, consilierul Acestea fiind zise rogu-vă frumos pentru dată eu aș fi de părere ca acest proiect să fie retras de pe ordinea de zi pentru că nu este corect redactat.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Dincă, vă atrag atenția că art. 251 alin 3, la capitolul II impozite și taxe pe clădiri, de exemplu o să găsiți valoarea impozabilă pe anul fiscal 2009, alăturat pe anul fiscal 2010 și o să constatați cu surprindere că puteți face o comparație.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul președinte, cred că trăim o tragic comedie. Pe de o parte dumneavoastră ați spus că majoritatea dumneavoastră în ultimii opt ani și jumătate în Consiliul General a adus Bucureștiuî modern, eu cred că sunteți într-o mare eroare Bucureștiuî este plin de câini, nu are străzi adevărate, nu are un marcaj, o semnalizare corespunzătoare, nu are un

iluminat eficient, nu are un sistem de servicii publice așa cum și-ar dori bucureștenii. Dacă acesta este Bucureștiul dumneavoastră modem vreau să vă spun că trăiți într-o mare eroare. Era vorba despre București domnule președinte, ați spus că ați adus Bucureștiul modern în mandatul celor opt ani și jumătate de majoritate. Referitor la taxe, trebuie să înțelegeți și domnul Dincă, a propos domnul Dincâ să știți că aveți dreptate ideea este una singură că degeaba ne războim noi cu o parte din executiv pentru că o parte din executiv este moștenită din istorie, cum spune domnul Oprescu și atunci aceasta este viața. Ideea este că nimeni nu dorește, constat că și ceilalți colegi, să mărim taxele și impozitele în București și plecând de la acest deziderat haideți să facem un pas înainte să votăm cum și în ce fel stabilim noi împreună

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Sunt două amendamente care s-au făcut amendamentul domnului Gâf - Deac loan și anume de modificare de la 7% la 10% bonificația pentru plata cu anticipație, la art. 2.

Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

La amendamentul domnului Poterașu am fost informat că tehnic avem o problemă .. . Am înțeles că taxa hotelieră nu face obiectul acestei hotărâri noi ne referim la taxa pe clădiri, impozite și alte bunuri patrimoniale iar această taxă este oarecum ilegală în acest moment. Domnul Secretar General, vă rog să expuneți dumneavoastră acest punct de vedere pentru că sunteți de specialitate ca să înțelegem exact ce votăm.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Referitor la taxele și impozitele locale noi adoptăm acum o hotărâre de consiliu în vederea punerii în aplicare a hotărârii de guvern. Domeniile de modificare, majorare sau micșorare a taxei clare sunt stabilite prin hotărârea de guvern, acestea nu se referă la modificarea taxei hoteliere Taxa hotelieră la fel ca toate celelalte taxe care nu sunt prevăzute în această hotărâre au fost stabilite până la sfârșitul lunii mai 2009 pentru anul 2010. Este în tabel dar nu poate fi modificată, tabelul cuprinde toate taxele și impozitele locale dar hotărârea prevede limitativ taxe și impozite locale care se modifică

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stați puțin că dacă nu avem un temei legal nu îl putem supune la

vot.


Domnul consilier general Poterașu Cornel - Constantin

Dar acel amendament la momentul respectiv. în luna mai a fost

supun la vot

Domnul Secretar General TudorToma

A fost supus la vot și nu a fost adoptat.

Domnul consilier general Poterașu Cornel - Constantin

Nu, scrie în procesul verbal că acest amendament a fost adoptat

după aceea altcineva și-a dat seama.

Domnul Secretar General Tudor Toma

S-a întâmplat de mai multe ori să fie anunțat ca un amendament să

fie trecut

Domnul consilier general Poterașu Cornet - Constantin

Cineva trebuia să atragă atenția atunci.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Păi este greu să vă urmărim când ieșiți din sală, când sunteți în altă parte ....

Domnul consilier general Poterașu Cornel - Constantin

Nu. era în sală toată lumea

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Poterașu am să spun la vot amendamentul cu, comentariile care au existat, există riscul să nu aibă un temei legal. Este vorba de reducerea taxei hoteliere la nivelul minim de 0,5%.

Cine este pentru9 majoritate de voturi, împotrivă9 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate, proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, pentru anul 2010.

Cine este pentru? 1 vot (Gâf-Deac I ), împotrivă? 19 voturi (Giugula D Stan I., Berbecaru A., Drăghici A., Popa M., Țapardel C., Sitaru J., Rizoiu M., Anton M., Nedelcu C Păduraru A., Boajă M..

fi


f iwlL-

Poterașu C , Scarlat H., Purcărea S., Nițu R Meran D., Tănase I., Alexe F.), abțineri? 28 voturi.

Acest proiect nu a fost adoptat.

Următoarele trei proiecte fac referire la Administrația Lacuri și Parcuri, vă atrag atenția ca domnul director radu Popa este în sală, vă stă la dispoziție cu explicații, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Sistem administrare electronic (e-administrare A.L.P.A.B.)".

Cine este pentru? 30 voturi. împotrivă9 12 voturi (Giugula D., Stan I., Berbecaru A., Drăghici A., Popa M Țapardel C., Sitaru J., Rizoiu M, Anton M, Nedelcu C., Păduraru A. Boajă M.), abțineri? 6 voturi (Poterașu C., Scarlat H., Purcărea S., Nițu R., Meran D., Tănase I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 1 a picat cu un vot pentru, 19 împotrivă și 28 de abțineri.

Punctul patru proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare Parc Ghencea".

Domnul consilier general Meran Dan

Domnule președinte, stimați colegi am înțeles că domnul director de la ALPAB este în sală , mi-ar face mare plăcere să îl cunosc și să îl întreb câteva lucruri. în primul rând ca locuitor al sectorului 5 cunosc foarte bine zona Prelungirea Ghencea unde se dorește să se înființeze acest parc sau parc de distracții. Vreau să vă spun că acel loc de 8 ha. este la capătul străzii Drumul Cooperativei care de curând a fost asfaltată și nici măcar canalizare din câte știu eu nu are, nu mai spun gaz. Este un loc la margine de București, chiar acea seră este marginea marginilor Bucureștiului și nu știu ce am ozona acolo dacă am face un parc, poate câmpul care este în imediată apropiere și nu știu de ce trebuie să băgăm 10 milioane de euro într-un loc în care nu ajunge niciun mijloc de transport. Vă amintesc că acest paie care se dorește să fie este undeva, dacă știți Prelungirea Ghencea . de la Stadion mergând în colo spre domnești, este pe partea stângă și de acolo un lung drum al Cooperativei după cum v-am spus, duce la aceste sere care sunt în liziera, nu sunt în liziera unei păduri, mă rog ci a câmpului. Cine va veni acolo să se distreze și să facă activități sportive9 Am înțeles, bineînțeles acum domnul popa, cu toată simpatia, nu l-am cunoscut încă nu știu cine este poate este un urmaș al lui' AneTtekPopa vestitul haiduc, dar haiducul dădea bani săracilor nu lua de ta.-șăracii din Prelungirea

Ghencea , un cartier pauper să îi dai eu știu căror bogați care doresc să construiască acolo. Vă mulțumesc dragi colegi, vreau să vă gâdiți dacă această investiție acolo de 10 milioane este oportună Mulțumesc.

Domnul Radu Popa director ALPAB

Vreau să vă spun că această investiție este din fonduri structurale, nu din banii municipalității. Municipalitatea plătește 10%. Acesta este procentul pe care municipalitatea trebuie să-l susțină pe cofinanțare, este pe Agenția, da, dumneavoastră știți sunt 20 dar ca și bani sunt 10 pentru ca 10 sunt contribuție proprie prin manoperă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul director aș vrea să vă întreb sunt bani rambursabili sau nerambursabili?

Domnul Radu Popa director ALPAB

Sunt bani nerambursabili.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci practic avem un cost de doar 10 procente. Am înțeles

Domnul Radu Popa director ALPAB

Doar 10 procente. De ce în sectorul 5? Pentru că este un loc viran în administrarea ALPAB-ului, este locul Primăriei Capitalei care de ani de zile nu s-a făcut nimic pe acel loc. Parcul înseamnă împădurire. Rămâneți aici domnul Popa.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte, domnule viceprimar domnule director vorbiți despre niște fonduri care vin de la guvern, deci și-i aloca Guvernul României, deci da, bun, deci contribuția guvernului este una destul de semnificativă. O parte dintre ei sunt nerambursabili și o parte contribuie guvernul că știm despre ce este vorba. Altceva vreau eu să spun domnul director, deși pare paradoxal noi am dori ca dumneavoastră să ne prezentați o situație în care să găsiți patru sau cinci locații mai centrale, indiferent de sector în care să investim acești bani în interesul bucureștenilor. Adică. în loc de unul pe câmp unde nu merge nimeni să facem trei parcuri de dimensiuni mai mici, limitate la aceeași sumă pe care faceți vorbire acum. Vă sugerăm să faceți un alt proiect și să identificați aceste zone în care bucureștenii să beneficieze de aceste parcuri Când spun bucureșteni mă refer la copii pentru că preponderența acestor parcuri pe cară vreți să le faceți sunt pentru copii și pentru ceilalți. Am dori ca să faceți împreună cu Direcția Patrimoniu, să identificăm aceste terenuri dacă este posibil în mai multe zone mai centrale și mai accesibile și apoi să facă domnul director un alt proiect ținând cont de aceleași sume și aceleași condiții Mulțumesc.

Domnul consilier general Pop Romeo Teodor

Eu nu cred domnul director că avem atâtea terenuri de numai știm ce să facem cu ele, vă propun să facem case pentru tineri conform legii. Sunt o mulțime de posibilități, nu trebuie să facem un parc la capătul Bucureștiului, să facem un cartier, să construim blocuri cu ANL-ul Avem atâta teren încât am ajuns la excedent? Vă mulțumesc

Domnul consilier general Tica Horatiu Florin

Stimați colegi, domnul primar Chiliman se răsucește pe scaunul lui de la Primăria sectorului 1 auzindu-i pe colegii lui liberali că sunt împotriva parcurilor în București. Vreau să vă aduc aminte de o directivă a Uniunii Europene prin care până în 2012 Bucureștiul trebuie să ajungă la 25 mp. de spațiu verde/cap de locuitor. Vă amintesc că la această oră suntem undeva la 16, este media pe tot Bucureștiul și ea diferă de la un sector la altul foarte puțin. Orice parc în București este bine venit, dacă deja s-au obținut fondurile structurale pentru amenajarea unui parc vreau să vă spun următorul lucru, că trebuie făcut un alt proiect și trebuie să așteptăm câteva luni pentru a face un alt parc și nu se știe dacă se vor obține fondurile respective.

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Vreau să vă spun în primul rând că nu cred că domnul Chiliman se răsucește pe nicăieri, este la locul lui

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aceasta este o întrebare pe care o adresați domnului Popa, dacă se răsucește domnul Chiliman?

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Nu, a fost o considerație pentru domnul Țica întrebarea este următoarea, din acești 10 milioane de euro este adevărat că 10% sunt acoperiți de municipalitate, adică 1 milion? în al doilea rând, este acest parc un parc în înțelesul de spațiu verde sau este un parc de distracții? A treia întrebare, este adevărat că această construcție care se dorește a fi edificată, conține o bibliotecă? Dacă această bibliotecă este adevărat că va fi conținută în acest parc, vă spun că cel putift4ocația este nefericită, dacă nu banii aruncați pe fereastră. Noi rțu sunterh stare să terminăm Biblioteca Metropolitană și ne-am prins deja urechile np niște încăperi cu

i ■■

destinația alta decât de bibliotecă. In schimb avizăm favorabil o bibliotecă într-un loc în care nici serele nu mai merg Mulțumesc.

Domnul Radu Popa director ALPAB

Da, este vorba de 10% cofinanțare din care 5% sunt contribuție proprie a ALPAB. Este un spațiu verde și un parc, nu un parc de distracții cum spuneați iar acea bibliotecă nu știu unde aț găsit-o. într-adevăr sunt spații de cultură, spații recreative și un pavilion botanic care va adăposti specii de plante, un amfiteatru în aer liber și toate celelalte facilități ale parcului și acolo sunt oameni. Poate că veți aproba acest proiect sau vă veți gândi după ce acea zonă va fi dezvoltată imobiliar fantastic de nu se va mai dori un parc în acea zonă. Probabil aceasta este intenția pentru că în acea zonă au fost foarte multe cereri de revendicări, respinse. Este un loc tentant pentru anumite construcții. Nu, noi vrem să oferim bucureștenilor spațiu verde. De ce acest lucru? Pentru că doar acest spațiu îl avem în administrare. Este un spațiu viran pe care nu s-a construit până acum nimic, s-a lăsat în paragină A fost pepiniera Grădinii Botanice care la fel este un subiect pe care aș vrea să îl pun pe ordinea de zi a consiliului și să facem transferul de la Universitate către municipalitate Grădina Botanică este un punct reprezentativ al Bucureștiului care de altfel a fost lăsat în paragină ca și spațiu verde. Vă mulțumesc, situația juridică este certă, avem adresă de la Direcția de Cadastru. Nici nu puteam depune proiectul la Agenția de Mediu dacă nu aveam situația juridică clară.

Doamna consilier general Sitaru Janina Mirela

Așa cum s-a menționat anterior acest proiect a primit avizul negativ de la Comisia juridică din următoarele considerente.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stați puțin doamna Sitaru, să înțeleg ca acest proiect are un aviz negativ de la Comisia juridică?

Doamna consilier general Sitaru Janina Mirela

Da. Noi nu am regăsit în dosar situația juridică a terenului, lipsa studiului de fezabilitate și planurile cadastrale Acestea au fost motivele pentru care noi, comisia juridică am dat aviz nefavorabil. Menționez că și pentru punctele trei și cinci am dat tot avize nefavorabile.

Domnul consilier general Bădulescu Autaiian

Domnul președinte, și punctul de dfnainte^^are deja l-am votat, mă rog secretariatul și prefectura știu ce â'u de fecâtj\nu au primit avizul nostru. Mai mult decât atât, am cerut situația de la Apa Nova vis-a-vis dece are acel teren ca rețea de canalizare pentru câ nu mă apuc să fac proiecte și să cheltui banii europeni pentru ca apoi să vină Apa Nova să sape acolo Și o altă problemă, ați hotărât cumva ca în acea zonă, după ce vom face parc pentru că este foarte frumos să îl facem, nu mai întindem mcio rețea de canalizare acolo? Ce se întâmplă? Răspundeți-mi și mie, veți că sunteți la douăzeci de metri de Centura Capitalei. Aveți un proiect pilot pentru Zona Metropolitană unde sunt rețelele de canalizare le opresc acolo, nu le mai extind? Haideți să facem parcuri cu capul nu cu fundul.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu înțeleg, în Comisia juridică s-a discutat de rețeaua de canalizare?

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Absolut tot.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Sunteți experti în canalizare

Domnul Radu Popa director ALPAB

Terenul în suprafață de 22 hectare are număr cadastral, este intabulat și are situația juridică foarte clară. Adresele sunt depuse și la proiectul respectiv și Comisiei juridice, le avem aici și le-am prezentat din nou. îmi pare râu câ, Comisia juridică nu a reușit să ia act de ele, nu se puteau depune proiectele dacă situația juridică a terenului nu era clară.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul director să înțeleg că temeiul cu situația juridică nu este real, ați prezentat situația juridică?

Domnul Radu Popa director ALPAB

Bine înțeles.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai rămâne întrebarea următoare, situația Apa Nova versus canalizare.

Domnul Radu Popa director ALPAB

A deci asta era problema, imobiliară, da? Mulțumesc frumos.

Domnul președinte de ședință Murg Călir

Domnul Popa vă rog să nu sărim calul, răspundeți pe chestia cu canalizarea

Domnul Radu Popa director ALPAB

Canalizarea în acel loc este realizată și nu trece pe sub pepinieră. Nu ne trebuie aviz Planurile cadastrale arată că situația tehnică a canalizării nu afectează terenul cu absolut nimic și este depus acest lucru la proiect Domne, avem studiile de fezabilitate am rugămintea să le studiați. Le am în original și vi le predau la comisie

Domnul consilier general Meran Dan

Domnul Țica, dumneavoastră locuiți într-o zonă foarte bună eu vă spun că acolo este o stradă desfundată care nu are canalizare, este la capătul lumii, este în câmp. Din punct de vedere al ozomficării, oxigenării atmosferei este cel mai bun loc acolo să faci o cură de oxigen. în afară de aceasta, domnul Țica acolo sunt mai multe sere care ar trebui după părerea mea să fie mai bine reabilitate, ca ALPAB-ul să facă material dendricol sau ce ar putea să facă pentru . Acolo există o vegetație spontană care aduce oxigen, multe buruieni și acum noi ce vrem să facem? Să băgăm 10 milioane într-o fundătură unde nu vine nimeni, în loc să încercăm ori să reabilităm acele sere, să le facem mai bune, ori să căutăm niște locuri în centrul Bucureștiului, acolo unde avem nevoie de spații verzi și să investim acești bani. Aceasta trebuie făcut.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Meran, să știți că inițial și parcul Herăstrău era la capătul

lumii.

Domnul consilier general Meran Dan

în afară de aceasta domnul președinte fac o propunere ca să nu mai existe atâtea discuții, să facem o comisie pentru că, consiliul este îndrituit să facă acest lucru formata din consilieri, atât ai dumneavoastră cât și ai opoziției, să verificăm acest proiect. Sunt 10 milioane de euro.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Domnul Meran, așa zis liberal ca să obtn ceva trebuie să faci o investiție, va rămâne capătul pământului fără nicio investiție, cu vegetație spontană până peste o sută de ani. Nu înțelegeți că se transformă un loc cu o investiție? Aceasta înseamnă un parc. Marirea valorii terenurilor din jur, dacă tot aveți interese imobiliare gândiți liberal.    ,

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Meran, nu putem face un parc la capătul lumii dar putem cumpăra case în comuna Bragadiru. Este extraordinar domnul Meran, sunteți o sumă de deontologie.

Domnul consilier general Țica Horatiu Florin

Domnul președinte, stimate coleg liberal, vreau să vă spun, conform noii legi a mediului orice zonă verde amenajată nu mai poate fi desființată O dată ce s-a făcut acolo parc nu se mai poate construi nimic. Acesta este motivul...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Păi nu se mai poate construi și nu mai poate cumpăra domnul Chiliman următoarele 2000 de case acolo.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul președinte, vreau să vă spun că conduceți ședința într-un mod foarte discutabil, nu este liniște, vorbiți în același timp cu alți colegi de ai dumneavoastră, faceți dialog cu secretarul. Am rugămintea la dumneavoastră, conform Legii nr. 215 să conduceți ședința conform Regulamentului și aceasta înseamnă, că pe de o parte ar trebui să asigurați liniștea în sală, când vorbește un consilier indiferent din ce zonă este să fie ascultat și de ceilalți. Constat că o doamnă consilier vorbește cu domnul director care este invitat aici . .

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, sunteți primul care nu respectați această regulă atunci când nu sunteți acolo și sunteți în sală Haideți să încercăm să respectăm toți regulile și o să constați că lucrurile merg

Domnul consilier general Stan Ion

De regulă criticile sunt și bune și constructive

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, regulile sunt de politețe, de șapte ani de acasă de respect, de alte norme. Haideți să le respectăm cu toții haideți să vorbim acolo și după aceea să stăm liniștiți și o să constatați că lucrurile funcționează.

Domnul consilier general Stan Ion

Eu am să încep prin a spune că am mai luat o dată cuvântul, nu am să încerc să îi dau răspuns colegului de la PD-L care discuta acum câteva luni de PUZ-uri de șaizeci de metrii, sau de nouăzeci de metrii că nu aceasta este important. Dar am să pun o întrebare, vreau să vă spun că nu contează dacă sunt utilitățile sau nu pentru că ele oricum sunt în momentul de față perimate pentru că acolo primăria sectorului 5 a adus canalizare în spatele serelor. Nu aceasta ar fi problema. Problema este investiția în sine care este foarte mare și pentru că eu sunt aici la al treilea mandat niciodată nu am știut situația exactă a terenurilor. Indiferent cine a fost primar nu a putut să rezolve problema patrimoniului stimați colegi, că dacă o să vă uitați o să vedeți că există și alte terenuri în București unde se pot face cu aceiași bani trei parcuri mai mici, dar ideea este una singură că aceasta este o manglă dirijată și făcută bine de unii din executiv, pasată la ALPAB și ei ne-o pasează nouă. Aceasta este ideea de bază. Propunerea pe care vreau să o fac este să încheiem discuțiile pe acest punct pentru că nu ne putem permite într-un an de criză, într-un an în care populația trăiește așa cum trăiește să facem ceva pentru bucureșteni fără să avem și acordul lor De ce nu ați postat domnilor din executiv acest proiect pe site, să fie dezbătut public, să vedem câte accesări are. dacă oamenii sunt de acord cu astfel de investiție și atunci puteam să discutăm în cunoștință de cauză. Sau noi ne certăm aici de ce vrem să facem sau nu vrem să facem un lucru și în plus cei care au interes, lasă domne că se ceartă nebunii aceea acolo, fac puțină gălăgie și noi mergem mai departe Nu domnilor, este momentul, domnul președinte ca toți să analizăm acele proiecte care sunt într-adevăr în avantajul bucureștenilor, care îl ajută și îl interesează. Trebuie să punem o dată punct acestor mangle care vin așa pe ușa din dos că vine sfârșitul de an, că vine rectificare de buget că sunt oamenii mai obosiți, că este campanie și putem să o votăm că sunt bulversați. Domnul președinte, încă o dată am rugămintea la dumneavoastră ca la aceste ședințe de consiliu să țineți cont de ce doresc în primul rând bucureștenii pentru că ei ne-au ales aici Nu cred că bucureștenii doresc să vadă un consiliu care are în contradicție anumite lucruri pentru că ni le bagă cineva din executiv. Cine a inițiat acest proiect de hotărâre?Domnul președinte de ședință Murg Călin

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București.

Domnul consilier general Stan Ion

în subordinea cui este ALPAB-uP

Domnul consilier general Stan Ion

Eu vreau sâ îl întreb pe domnul director pentru că eu sunt consilier general și nu am auzit niciodată-de „acest proiect până astăzi.

Deci.......alea le tăiem ca să stai fu liniștit, nu- le mat votăm pe alea. Stai

liniștit pentru că văd că ai un punct de vedere cu copiii, cu centrele de copii și juniori Nu o să le mai votăm astăzi nici noi PSD-ul că nu vrea PD-L-ul să facem centre de copii și juniori și nu le mai votăm. Care este problema? Văd că asta spui. Deci domnul director general, deci acest proiect pe care l-ați făcut dumneavoastră nici un consilier nu l-a văzut până astăzi. Vi se pare normal să nu îl fi pus pe vreun site să putem să îl accesăm dacă dumneavoastră nu puteați să îl multiplicați? Pe care site domnul?Domnul director, eu am o rugăminte la dumneavoastră, vreau să înțelegeți un lucru, că fiecare dintre noi care suntem consilieri aici nu suntem nici naivi, nici necunoscători. Dacă dumneavoastră trebuia să

faceți aceste ........, vă întreb acum pe dumneavoastră. Poate mulți nu

s-au uitat pe site-ul acesta că dacă l-ați pus undeva unde să nu fie găsit, de ce nu ați făcut o mediatizare? Domnilor intenționăm să facem acest

proiect cum ați făcut .......... și dacă mă întrebați pe mine ...............

ideea este una singură. Rugămintea mea este ca așa mă aliez la cele spuse de domnul Dincă, deci pe lângă faptul că nu primim materialele așa cum ar trebui, dar lăsăm asta, haideți cel puțin pe proiectele care înseamnă bani mulți, aproape 11 milioane de euro, eu vă întreb pe dumneavoastră domnule director, am înțeles că sunt nerambursabili domnule director, dar vă întreb pe dumneavoastră ați identificat și alte locații în care s-ar putea face 3 parcuri mai mici? Da domnule și Parcul Izvor se poate face pentru că este mai accesibil care este problema? Parcul Izvor are o grămadă de teren, să se facă și acolo într-o porțiune parc de distracții pentru copii. Care este problema? Puteți să faceți și la Toboc că este teren destul, puteți face în multe zone Hai să fim serioși și nu ne luați de fraieri.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul consilier ați pus o întrebare dacă nu se pot face mai multe parcuri mai mici, haideți să răspundem la întrebări .

Domnul consilier general Stan Ion

Rugămintea mea este. acesta este ca și un amendament să ne prezinte domnul director și cu doamna director de la patrimoniu dacă în momentul de față există și alte locații dacă s-ar putea face în loc de unul mare, trei parcuri mai mici accesibile pentru bucureștem Mulțumesc.

Domnul Radu Popa director ALPAB

Am căutat să depistăm toate locațiile unde am putea face spații verzi Să ne fie foarte clar și vă rog domnilor consilieri să înțelegeți, că sunt fonduri europene nerambursatoiter-. nu sunt bani din banii municipalității, ai oamenilor. Este păcat pe'ntru că se vorbește la nivelul Uniunii Europene că nu suntem în stare și capabili să atragem aceste

fonduri ...    , pentru că acolo este suprafața juridică a terenului foarte

clară, este intabulat, are număr cadastral și este în patrimoniul municipalității și în administrarea ALPAB. Cu acel proiect și acel loc suntem eligibili

Domnul consilier general Stan Ion

Eu vă spun că ne desconsiderați în continuare și ne tratați cu dispreț. în primul rând ați vorbit despre fonduri structurale care sunt de la Guvern Eu vreau să vă aduc respectuos la cunoștința domnule director că dacă sunt fonduri structurale sau nerambursabile 80% sau 70% din ei nu se rambursează și 20% sau 30% din ei este contribuția Guvernului, deci oricum din 10 milioane, 3 milioane îi dă Guvernul Mint cu ceva sau nu ? Păi nu ne mai zăpăciți că nu sunt ban; ... banii aceia de la Guvern sunt tot ai noștri. Cu 3 milioane poți să faci altceva nu ne mai zăpăciți.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

De fiecare dată încercați ca să îmi puneți căluș Domnul președinte vreau să vă întreb de când domnul director Popa de la ALPAB stă la prezidiu? Este un aspect da?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stați să vă explic de ce stă domnul director aici Domnul viceprimar lovici i-a permis să stea la prezidiu ca să poată răspunde mai ușor la întrebările puse de consilieri pentru că aici mai avem un microfon.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule președinte în această privință \/reau să vă atrag atenția că nici dumneavoastră, nici domnul lovici, nici domnul Oprescu nu are voie să ia oameni din sală să îi pună la masa de prezidiu. Stop cadru. Domnul director Popa..............

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu s-a dorit decât o ușurință a comunicăm

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Foarte bine. Data viitoare am să stau și eu în prezidiu. Domnul

director Popa ............, v-am rugat dacă se poate puțină liniște pentru

că nu am chef ca să fac circ, am chef ca să rezolvăm cel puțin o problemă pe ziua de astăzi.

Domnul director dumneavoa^tfa'ii'acă- pu ma înșel ați pronunțat următoarea frază: „stați domnule finiștif'Qă s.unt fonduri nerambursabile’’. De unde atitudinea asta domnule director? De unde această atitudine?ZA


37


Fondurile nerambursabile trebuie tratate cu cea mai mare seriozitate exact ca și fondurile românești pentru că ele vin în sprijinul nostru iar Uniunea Europeană în momentul în care ne dă aceste fonduri vrea să le folosim în mod judicios

Domnule președinte, domnule director domnilor colegi să știți că de aceea Uniunea Europeană ne tratează ca pe țigani, de aceea ne-a aruncat la marginea Europei. Din cauza faptului că nu avem capacitatea să înțelegem că civilizația este altceva decât ce spuneți dumneavoastră domnule director

Domnule director ați pronunțat încă o frază cel puțin ciudată pentru mine, că acel teren în suprafață de 8 ha, 10, 20, 70 a fost grevat și de niște cereri de retrocedare. Știți cumva ce înseamnă o cerere de retrocedare a unui teren unde acum nu există nimic sunt buruieni în comparație cu o cerere de retrocedare a unui teren care se afla pe o stradă și proprietarul și-a luat strada iar cetățenii nu mai pot circula pe strada aceea. Nu trebuia să pronunțați cuvântul acesta pentru că intrați în conflict cu legea proprietății care este garantată domnule director Popa de Constituție ori dacă sunteți obișnuit să căleați Constituția în picioare în atare condiție vă rog să vă abțineți, să retrageți proiectul pentru că domnule președinte, domnilor consilieri problema revoluționarilor de 20 de am nu a fost rezolvată pentru că toți cei care au trecut pe la Primăria Capitalei au vândut spațiile comerciale pe bani iar revoluționarii nu au avut de unde să primească De aceea domnule director Popa. domnule președinte de ședință domnule viceprimar solicit ca acea suprafață de teren de 20 ha să fie dată la revoluționari ca să poată să își facă un en gros

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Dincă a pus o întrebare, dacă există o verificare pe aceste fonduri, cred că, comisia europeană face niște verificări vis-a - vis de utilizarea acestor fonduri nerambursabile așa că domnul Popa poate ne puteți da mai multe detalii cum se verifică aceste sume

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Stimați colegi, domnule director la ședința trecută directorul dumneavoastră din subordine ne-a spus că aceste fonduri sunt fonduri guvernamentale și nu europene. Mai mult decât atât am să vă spun că eu vă cred pe cuvânt că este vorba de fonduri europene, din acest motiv vă rog să menționați sursa acestor fonduri europene adică, care este acel fond european prin care accesați acești bani. Nu este scris în titlu, dar vă rog nu mă întrerupeți pentru că nu facem.polemică.

Am discutat despre situația juridică a proprietății* ați spus că există număr cadastral, ați spus că totul este în ordine Sunt de acord cu dumneavoastră, vreau să vedem documentele scriptice adică extrasul de carte funciară și intabularea atâta timp cât . de ce nu le-ați pus la

dosar ca să fie dosarul complet...........Domnule Popa vă rog frumos să

mă ascultați și pe urmă să le arătați colegilor ce vreți dumneavoastră. în al treilea rând vă spun că dacă este vorba de un fond european deci sunt bani europeni se cere neapărat un studiu de fezabilitate altfel nu veți primi acești bani. Nici acest studiu de fezabilitate nu a fost la proiect, deci dacă nu v-ați făcut bine temele nu este vina noastră că nu ați venit cu un dosar complet și mai mult decât atât dacă ați găsit bani europeni pentru acest teren la capătul lumii de ce nu găsiți bani europeni sâ faceți parcuri și în centrul Bucureștiului și în alte spații care ar fi mult mai utile? Nu este vorba de demolat, este vorba de găsit spații ș de curățat acele spații și făcut parcuri și încă ceva, dacă în acest proiect veți face grădină botanică și veți pune iarbă tot iarna sunt niște bani irosiți așa că măcar amânați-l până la primăvară ca să nu mai dăm bani pe iarbă care se ofilește până primăvara

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Domnule președinte dacă îmi permiteți eu v-am rugat, insistăm

prea mult pe acest subiect care oricum nu poate fi votat sau dacă v-a fi votat va fi atacat de către secretariat și de către Prefectură. Sigur că nu trebuie să punem la zid și nici să blamăm oameni de genul acesta pentru că într-adevăr să faci un parc este un lucru frumos însă dacă îmi permiteți la începutul ședinței eu v-am rugat sâ îmi răspundeți la niște întrebări. Nu ați reușit. Prin același vâșhaț legislativ pe care dumneavoastră l-ați aplicat cu mine eu vă rog și vă supun acum să introduceți pe ordinea de zi ca aceste 8 ha    vreau prin aceeași

metodă pe care dânsul a folosit-o să introducă pe ordinea de zi anumite puncte care trebuie să comporte un anumit comportament legal când intră pe listă să îmi permiteți și mie ca să introduc ca să transformăm aceste 8,3 ha în parcele de câte 300 de metri și să le dau la tinerii căsătoriți. Sunteți de acord să votăm acum chestia aceasta și sâ terminăm cu golăneala asta care tot perpetuăm aici și vrăjeala și bătaia de joc? Că îmi este silă, vă rog frumos să ma credeți dacă nu îmi dau demisia din Consiliul General. M-am săturat. în afară de pomi, copaci și alte viețuitoare pe care le ținem pe lângă capitală nu ne interesează. Ce face copilul, ce facem cu casele, ce facem cu tinerii? Unde vreți să ajungem?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu vă aduc aminte că aceste,5 sunt propuneri ale

executivului condus de domnul Primar generai Sorih Qprescu.

Z'

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Nu sunteți atent la ce vă spus eu. Prin aceeași metodă prin care ați

făcut acest lucru, le-ați introdus, prin aceeași metodă la solicitarea mea pe ordinea de zi vă rog să înscrieți transformarea celor 8,3 ha care se intenționează a fi parc în locuri pentru tinerii căsătoriți Haideți vă rog eu câte 500 m.

Domnul președinte de ședință Murg Călir

Am să îl rog pe domnul Secretar General să vă răspundă conform

legii.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Nu. Domnul Secretar General îmi va răspunde pentru că este jurist

la ceea ce am insinuat eu puțin mai devreme.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci nu puteți introduce pe ordinea de zi a unei ședințe ordinare un punct, doar executivul poate propune

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Același lucru trebuia să faceți.........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am să vă rog să îl rugați pe domnul viceprimar lovici să introducă pe ordinea de zi acest................

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Nu. Același lucru procedural nu îl putea face chiar la propunerea

executivului dacă nu îndeplinea următoarea condiție Care este condiția domnul secretar ca un proiect să intre pe ordinea de zi suplimentară?

Domnul Secretar General Tudor Toma

Dacă îmi permiteți să vă citez din lege art 43 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Art. 43 „ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local la propunerea celui care în condiția art. 39 a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente care nu pot fi amânate până la ședința următoare și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului”. Vă rog frumoșsă îmi permiteți să finalizez ca să înțeleagă toată lumea. Proiectele de'hotărâri 'nscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătL&\dacă nu sunt însoțite

de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului cu excepția cazurilor prevăzute la art 39 alin. 2 și 4” Dacă mai aveți nevoie de completări sau............

Domnul consilier general Bădulescu Aureiian

Tot nu mi-ați răspuns.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu nu puteți dumneavoastră propune într-o ședință ordinară din nefericire poate propune doar executivul. Este foarte clar Dacă domnul lovici preia acest proiect de la dumneavoastră probabil că în următoarea ședință ar putea veni cu un asemenea punct pe ordinea de zi.

în același timp vă aduc aminte că ordinea de zi a fost votată și nu mai poate fi modificată.

Domnul consilier general Bădulescu Aureiian

Vă mulțumesc domnule președinte.

Domnul consilier general Rădoi Silviu George

Domnule președinte, stimați colegi, nouă ni s-a propus un proiect, ne-am dat cu părerea despre acest proiect și ar trebui să trecem la vot să lămurim clar prin vot acest proiect. O grămadă de muncă, tot ce spune domnul director este o muncă întreagă Cu plan de fezabilitate, cu situații juridice, cu alte și alte lucruri. Dacă s-a întâmplat treaba aceasta hai să trecem la vot că vorbim de 4 ore pe același subiect și nu ajungem la o concluzie clară

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aveți dreptate domnule consilier.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Aș dori de la domnul director general să îl întreb dacă există întâi studiul de fezabilitate. îl cunoașteți în detaliu? Perfect Vă rog frumos să îmi spuneți pe unde ajungem la acest parc. Pe ce străzi? Este Drumul Cooperativei care are o lățime de 7.5 m. Pe o stradă de 7,5 m să vedem câți oameni ați stabilit dumneavoastră că vor ajunge acolo la acest parc de 8 ha? Pentru câte persoane se va adresa în perioadă maximă gen duminică?

Domnul Radu Popa director ALPAB

Domnul consilier general are avizul de oportunitate................

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Nu mă interesează avizul de oportunitate Eu v-am întrebat pur

tehnic...........

Domnul Radu Popa director ALPAB

Pur tehnic din moment ce studiul de fezabilitate ...............

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem situația următoare: domnul Dincâ era foarte deranjat că domnul director a stat în prezidiu. Domnul Dincâ, ca să putem realiza un proces verbal ne trebuie înregistrarea pe bandă așa că am să îl invit eu de data aceasta pe domnul director, Domnul director vă rog veniți în prezidiu ca să putem înregistra.

Domnul Radu Popa director ALPAB

în studiul de fezabilitate se menționează oportunitatea proiectului, eficiența proiectului..........

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Pentru câte persoane........ , câte persoane vor ajunge în acest

parc într-o perioadă maximă?

Domnul Radu Popa director ALPAB

Vor ajunge toate persoanele din sectorul 5 al capitalei. Este un parc creat pentru sectorul 5 al capitalei.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Nu. într-un studiu de fezabilitate........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Tănase ați primit un răspuns, exisiâ un drum.............

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Nu am primit nici un răspuns Deci în studiul de fezabilitate se prezintă și oportunitatea. Este oportun pentru câte persoane să amenajăm 8 ha.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Nu există pentru bucureșteni. Se face un studiu foarte amănunțit

pentru...........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Tănase repet, când Parcul Herăstrău a fost conceput, era la capătul pământului și era pentru bucureșteni

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Ajungem și la Parcul Herăstrău la punctul respectiv. Vă rog frumos

să nu îmi luați cuvântul.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog frumos, mai aveți o întrebare.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Am vreo 20 de întrebări.

Domnul Radu Popa director ALPAB

Parcul Bazilescu este mult mai mic și locuitorii din zonă sunt mult mai puțini.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Vă rog frumos. Pe o singură stradă de 7 m bănuiesc că

dumneavoastră estimați că vor ajunge între 6000 și 7000 de oameni în zi de duminică. Altfel nu se justifică. Am zis măcar un om la 10 mp sau la 100 mp

Domnul Radu Popa director ALPAB

în Cișmigiu nu vin mai mult de 2000 - 3000 de oameni în perioada sărbătorilor.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Care este mai mic decât acest parc de 8 ha.

Domnul Radu Popa director ALPAB

Sunt 14 ha. Cișmigiul are 14 ha

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Tănase haideți să participați la <    ă puneți întrebări


la comisie nu aici


Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Dânsul a lipsit de la comisie.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Acest proiect nu este serios, este total neserios

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Practic ne țineți pe toți ca să aflați niște răspunsuri punctuale. Este inadmisibilă situația. Este lipsă de respect grosieră domnul Tănase.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Nu este lipsă de respect grosieră domnul președinte. Dumneavoastră răpiți jumătate din timpul consiliului, așadar vă rugăm să ne lăsați și pe noi să vorbim.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Totul este să fiți mai prezent la comisii și s-ar putea să aflați răspunsul.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Sunt prezent la orice comisie la care sunt invitat. Acest amfiteatru domnule director general, vă rog frumos să îmi spuneți pentru câte persoane.......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Tănase, vă rog să continuați, ca să închidem odată lista, pentru că dorește și domnul Rizoiu să ia cuvântul.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Nu vă ia decât 5 minute domnul președinte din timpul dumneavoastră. Să răspundă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci s-a luat cuvântul de 14 ori este incredibil. Domnul director vă rog să răspundeți la frământarea domnului consilier

Domnul Radu Popa director ALPAB

Am răspuns la această frământare și vă răspund din nou. Cel mai mare răspuns cu cea mai mare responsabilitate și cu mult respect, 2000 de persoane pot intra și accesa acel parc zilnic Acea șosea este șoseaua care dacă planul urbanistic zonal se va extinde vor putea accesa mult mai mulți acel parc. însă deocamdată acelea sunt condițiile pe care ne structurăm.........    1    / jT-f z ,

Domnul consilier general Tânase Ion Gabriel

Adică să-i nenorocim pe cei de pe strada respectivă, circulând 2000 de mașini, acolo nu se poate ajunge decât cu mașina, pe jos nu se poate ajunge sunt 2,5 km de la prelungirea Ghencea. Dar câți sunt?

Domnul Radu Popa director ALPAB

Nu este adevărat. A-ți fost vreodată acolo?

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Bineînțeles.

Domnul Radu Popa director ALPAB

Eu nu cred. Mergeți acolo și o să vedeți

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Sunt peste 2 km.

Domnul Radu Popa director ALPAB

Nu este adevărat.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Nu este niciun mijloc de transport care poate să ajungă acolo.

Domnul Radu Popa director ALPAB

Nu vreau să vă răspund la asemenea întrebări insinuante.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Ultima întrebare. Cu câți bani se construiește un metru pătrat de spațiu verde și cât se construiește un metru pătrat de construcție ușoară?

Domnul Radu Popa director ALPAB

Am să vă pun la dispoziție studiul de fezabilitate ca să vedeți că indicatorii tehnico economici sunt aprobați de către comisia de specialitate iar în studiul de fezabilitate sunt trecute toate aceste întrebări. Important este să îl citiți.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Ceea ce ați scris dumneavoastră în acest proiect, acești indicatori pentru dumneavoastră înseamnă că un metru pătrat de spațiu verde se va construi cu 5 milioane, cu 120-130 euro/mg. £§teconstrucție deja?

Domnul Radu Popa director ALPAB

Nu domnule consilier.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Acestea sunt calculele. Banii sunt din fondul de mediu. Sunt banii

strânși de pe urma taxei de poluare sau de primă înmatriculare. Acolo sunt banii din taxele de mediu pe care le plătesc toți cei care doresc să construiască sau cei care au mașini, deci nu sunt din fonduri structurale. Deci banii Agenției Fondului de Mediu sunt strict de la populația României nu de la Uniunea Europeană

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci participarea aceea de 5% . La acea participare vă referiți

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Nu. Scrie că toți banii sunt de la Agenția Fondului de Mediu.

Domnul Radu Popa director ALPAB

De la Agenția Fondului de Mediu, de acolo sunt banii.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Dar Agenția Fondului de Mediu nu are bani decât de la populația

României nu de la Uniunea Europeană.

Domnul Radu Popa director ALPAB

Domnule consilier general, cu tot respectul vă spun, când veți fi dumneavoastră în stare să depuneți un proiect și veți accesa bani, atunci să puneți asemenea întrebări. Este lipsă de respect ..............

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Du-te mă de aici, pleacă de aici, ești nesimțit

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul director, vă rog frumos.....

Domnul Radu Popa director ALPABEste lipsă de respect.........

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul președinte, vreau să vă rog cu respect când avem

din partea executivului să trateze cu respect consilierii. Nu vă permit chiar dacă aveți obrazul nebărbierit în stil- englezess să vorbiți așa cu consilierii. Vreau să v^spun că mințiți. Uitați ce Scrie aici în proiectul de

hotărâre în expunerea de motive și presa vreau să fie atentă. Banii vor fi din bugetul local și de la mediu nu din fonduri structurale domnule director. Și vreau să vă spun că fiecare dintre noi poate să facă oricând un proiect mai bun ca al dumneavoastră Vreți să vă spun eu care sunt și constructor de meserie și transportator? Vă spun eu că acolo nivelați pământul imediat cu doi poli și dacă vă uitați pe studiul de fezabilitate să vedeți cât înseamnă. Deci vreau să informez presa că domnul director

ne minte. Banii sunt din fonduri........ scrie clar aici în expunerea de

motive, deci nu sunt fonduri structurale Și va rog frumos să îl puneți să își ceară scuze în secunda asta.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aveți dreptate.

Domnul consilier general Stan Ion Dacă nu, vă rog frumos să îi dați afară

Domnul Radu Popa director ALPAB

îmi cer scuze

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Asta urmează să fac domnul Stan. dar lăsați-mă să vorbesc.

Domnul Radu Popa director ALPAB

îmi cer scuze domnul Stan.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul director vă rog în fața Consiliului General să vă adresați cu respectul necesar. Eu înțeleg că este o chestie emoțională și dumneavoastră vă rog, îl încolțiți practic din toate colțurile, dați-i șansa să și răspundă, dar vă rog frumos să vă cereți public scuze pentru exprimarea de mai devreme.

Domnul Radu Popa director ALPAB

Bineînțeles că îmi cer public scuze pentru domnii consilieri pe care i-am deranjat și nu am făcut-o cu astfel de intenție, iar afirmațiile mele au fost pur manageriale și profesionale.

Domnul consilier general Rizoiu Mircea

Domnul director, vă rog frumos să mă ascultați............

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog frumos, haideți să închidem lista odată. Haideți să îl ascultăm pe domnul Rizoiu, este decanul de vârstă, vă rog un minut. Haideți să închidem dezbaterea la acest punct

Domnul consilier general Rizoiu Mircea

Domnul director eu cunosc zona de acolo, nu este în sectorul 5, este sectorul 6. Este mare nevoie de un parc în zona respectivă. Dumneavoastră trebuia să veniți așa cum a spus și colega mea cu un studiu de fezabilitate să îl prezentați Consiliului General pentru că numai în baza acestui studiu putem să ne dăm cu presupusul. Nu așa cu vorbe și cu presupuneri aruncate. Vă rog frumos să aveți și deferența necesară și tot ceea ce va trebui să vă însoțească.

Vă rog foarte mult să înțelegeți, este nevoie de parc. Costurile ne interesează în mod deosebit pentru că într-adevăr costurile este una să nivelezi un pământ să pui câțiva copaci să faci două trei alei și să faci un parc unde să se ducă copiii, oamenii să se plimbe, dar după aceea vom pune și piscina și bazin și caracude și ce vreți dumneavoastră, dar deocamdată nu punem decât un parc. Vă rog frumos, acolo este nevoie de un parc. Nu este nevoie de ceva extraordinar, dar este nevoie de un parc și pentru asta dumneavoastră să veniți cu ceva care să ne convingă pe noi că și costurile sunt în consonanță cu ceea ce propuneți.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc, domnule Bădulescu haideți să închidem, este ultima luare de cuvânt.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Domnule președinte am o rugăminte, este adevărat, este nevoie de un parc, vă rog să suspendați 10 minute ședința, să convocăm o ședință a Comisiei juridice și în felul acesta dacă așa cum am văzut că există în acest moment toate actele, să dăm avizul favorabil și să supunem la vot.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu toți colegii doresc să treacă la vot, am putea să facem.......................

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Nu aveți avizul favorabil și va fi...........

Domnul președinte de ședință Murg Călin


Am putea să facem o scurtă........

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Lăsați-mă 5 minute să vorbesc cu domnul secretar.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Așa foarte pe scurt, practic 10% este participarea municipalității, restul sunt fonduri europene verificate de Comisia Europeană, nu sunt probleme cu canalizarea, situația juridică a terenului este clară, a fost pus pe site, există studiu de fezabilitate Acesta este dacă vreți răspunsul pe scurt la întrebările care au fost puse Am să rog consilierii să revină în sală să dăm un vot, până la urmă este un parc pentru București versus un cartier rezidențial pentru București și vă rog să vă gândiți cu multă seriozitate.

Deci votăm între un parc și un proiect rezidențial privat.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare Parc Ghencea".

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 16 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Berbecaru A. , Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Nedelcu C., Boajă M., Anton M Meran D., Purcărea S.. Nițu R., Tănase I., Alexe F), abțineri? 4 voturi (Scarlat H., Popa M., Nemeș C., Dincă D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Extindere și reabilitare Parc Herăstrău".

Domnul consilier general Stan Ion

Stimați colegi, dacă se face și liniște pentru că nu vreau să vorbesc să mă obosesc. Nu mai comentez că este rușinos modul în care a trecut acest proiect după ce am discutat două ore și ceva și totuși a trecut cu o majoritate pe care nu o discutăm. Vreau să îl întreb pe domnul director ce înseamnă extindere Parc Herăstrău?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul director Popa, domnul viceprimar lovici, există o întrebare punctuală. Domnul director ce înseamnă extindere Parc Herăstrău'?

Domnul consilier general Stan Ion Eu v-am întrebat și stați o secundă că mai am oDacă extindere Parc Herăstrău înseamnă extinderea parcului deci dacă ați venit cu un alt teren, asta înțeleg eu prmtr-o noțiune simplă prin extindere, sau extindere înseamnă o extindere în interior care anumite zone în care au fost pomi uscați ați depozitat crăcite, mizeria și faceți curățenie. Deci ce înseamnă extindere?

Domnul Radu Popa director ALPAB

Asta înseamnă extindere pe o zonă de 3.500 m unde este sediul administrativ al parcului, între sediul administrativ și serele din parc sunt 3.500 m neutilizați de cetățenii bucureșteni în acest moment acea zonă vrem să o deschidem accesului publicului și să creăm la fel, să o integrăm în Parcul Herăstrău ca un spațiu de recreere. Este păcat de 3.500 m pe malul lacului în zona restaurantului Pescăruș să rămână închisă pentru cetățeni.

Domnul consilier general Stan Ion

Cu tot respectul domnule director, vreau să vă corectez puțin, asta nu este extindere. Asta este. deci dacă aparține de Parcul Herăstrău deci înseamnă nu extindere, înseamnă o reamenajare a parcului, deci vă rog frumos când faceți un proiect de hotărâre sau când îl inițiați să folosiți un jurist sau dumneavoastră personal și să fiți foarte atent la termeni. Asta nu înseamnă o extindere. Deci 3.500 m din suprafața Parcului Herăstrău care este destinat pentru administrația ce spuneți dumneavoastră, îi redați circuitului pentru parc. Deci asta înseamnă că nu este o extindere, face parte dintr-un întreg ... termenul este greșit. Am dreptate? Atunci vă rog frumos să nu ne mai certați să spuneți că nu suntem în stare să facem un proiect pentru că știm să facem un proiect și să îl și înțelegem.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, se numește extindere și reabilitare

Domnul consilier general Stan Ion

Nu este extindere, este reabilitare și eamenajare. Acesta este termenul și vă rog frumos în proiectul de hotărâre sa scrieți reabilitarea și reamenajarea Parc Herăstrău nu extindere.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Este un amendament acesta'?

Domnul consilier general Stan Ion

Este un amendament da ca să fim în concordanță cu termenii

Domnul președinte de ședință Murg Căln

Reamenajare și reabilitare da?

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Din câte am înțeles 3.500 mp este aceasta reamenajare da? îi

spuneți dumneavoastră chiar igienizare. Dumneavoastră îi spuneți, nu este extindere, l-ați spus în text igienizare. Atunci de ce în indicatori sunt

23.000 mp7 Păi ori.....eu cred că vom băga 25 miliarde doar în

3.500, așa este din raportul de specialitate. Dumneavoastră l-ați făcut nu l-am făcut eu. Comisia tehnico - economică dacă vă uitați pe el ați fi văzut că scrie, se referă strict la 3.500 mp asta înseamnă de 7 ori

Domnul Radu Popa director ALPAB

Suprafața amenajată este de 23.710 din care 3.500 este numai suprafața de extindere. Acea suprafață care în acest moment este neutilizabilă de către cetățeni Deci vrem acea suprafață să o deschidem publicului.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Din înșiruirea dumneavoastră aici scrie că veți mări, veți planta pe acești 23.000 mp 100 de arbori și 3.500 m de gard, 3.500 m liniari. Păi ce facem? Un pom la 500 m? Haideți să ne uităm, un pom la 500 mp? și avem 250 m liniari alei noi. 25 de miliarde pentru 250 m și 100 de arbori?

Domnul Radu Popa director ALPAB

Domnul consilier general acești 100 de arbori sunt specii de arbori rare care se încadrează în arhitectura peisagistică a Parcului Herăstrău. Parcul Herăstrău are plantările și arborii bătrâni Acești arbori întineresc parcul, nu putem planta mii de arbori ca să facem o pădure acolo. Există........

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel


Cât costă un arbore din acesta?


Domnul Radu Popa director ALPAB

Există studiu de fezabilitate cu parametrii aprobați cu oportunitate aprobată.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

250 m liniari de alei noi, crearea a 250.4X1 liman ar costa 250.000

euro Acest proiect este de 600.000 eurdC Șa înțeleg că diferența, deci 300.000 euro ar costa 100 de copaci, ceea ce mi se pare mult prea mult pentru București y


Domnul consilier general Băcăintan Irimie Gabriel

Dacă îmi permiteți, Comisia economică a dat aviz negativ acestui

proiect întru-cât a considerat că prețurile sunt exagerate. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Scarlat gata, nu mai putem. Mergem la vot, avem și un amendament de votat, stați puțin.

Domnul consilier general Scarlat Horia

Domnule președinte nu puteți multe dumneavoastră și cu cât îmbătrâniți nu puteți și mai multe, vă spun eu de la bunicul meu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dumneavoastră nu știți despre ce este vorba în nici un proiect de pe ordinea de zi este probă de oratorie.

Domnul consilier general Scarlat Horia

Vă rog frumos. Am o rugăminte, poate nu mă pricep eu, dar 3000 de euro un arbore,ce arbore costă 3000 de euro pe acest mapamond? 6000 de euro?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă pot răspunde eu?

Domnul consilier general Scarlat Horia

Ce ar putea să fie la 6000 de euro? Pentru că vă dau cuvântul meu de onoare mi se pare enorm de mult domnul director. Nu se poate, ce face arborele acela la 6000 de euro? Ați înnebunit? 6000 de euro un arbore? Chiar așa? Nu vă este rușine domnule director? 6000 de euro un arbore? Doamne ferește. Vă rog frumos mai recalculați. Retrageți-vă acest proiect rușinos. Este inadmisibil.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Pot să vă răspund domnul Scarlat? Știți ce arbore costă mai mult de 3000 de euro? 6000 de euro? Domnul Scarlat știu arbori de 20.000 euro. Sunt palmierii lui Agaton domnul Scarlat

Domnul consilier general Scarlat Horia

Dragi prieteni, să înțeleg că o să punem în Herăstrău palmieri ca să se încadreze în arhitectura peisagistică ctltn spunea domnul director. Să ne fie rușine și când spun să ne fie rușine spun cu cea mai mareresponsabilitate. Nici măcar în râs nu este de luat un astfel de preț. Este mult prea grav.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Am o rugăminte ca să nu mai transformăm chestia aceasta într-o chestie hazlie. De când am venit în acest consiliu in vocabularul meu a intrat un nou cuvânt „manglă". Deci dacă 3.500 mp dintr-un parc care nu este nici hrubă nu este nici prăpastie, nu este nici nu știu ce mama dracului ca să dăm 25 miliarde pentru 3.500 mp mie mi se pare o măsură nesimțită. Și dacă parcul acela din Ghencea și parcul acesta din Herăstrău se reamenajează cu sumele acestea eu vă promit că dau în judecată Primăria Municipiului București pentru cheltuirea banului public în mod aberant, fraudulos și nejudicios.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, haideți să trecem la vot că avem și amendamentul dumneavoastră de supus la vot.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte, eu sunt un băiat inteligent și am să fac o sinteză a sintezei. Vreau să vă spun ca de obicei sunteți în alt film în alt rol. Deci nu Dan Matei Agaton făcea investiții în București, chiar dacă este vorba despre palmieri.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu. Dracula Parc voia dânsul lângă București

Domnul consilier general Stan Ion

Dacă vreodată a făcut vreo investiție a făcut în Constanța și a făcut de la minister nu de la primărie. Noi discutăm despre banii municipalității. Aici este vorba despre banii municipalității domnule președinte și bănuiesc că, colegul care a pus această întrebare, mai tânărul nostru coleg liberal a vrut un răspuns de la domnul director Ce pom este acela de 6000? Probabil că este un pom care face hârtii de 500 euro Ca să nu mai vorbesc despre rododendronii lui domnul Videanu care vroia să îi pună pe aleea de la sectorul 1 ca să fim în ton cu explicația pe care ați dat-o dumneavoastră. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul director puteți să ne spuneți ce specie de arbore este pentru că v-a întrebat domnul Stan. Domnul Stan era o licență poetică sau chiar doriți să știți specia de arbori care ........


Domnul Radu Popa director ALPAB

Permiteți-mi domnule Stan, stimați consilieri permiteți-mi să vă răspund din studiul de fezabilitate arborii costă 200 de euro un arbore, arbuștii 8 euro. . Nu știu domnule Stan de unde ați scos această sumă dumneavoastră.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule director dumneavoastră puteți avea cu mine un dialog cu care putem să fim de acord sau nu unul cu altul, dar am rugămintea în momentul în care vă rog ceva să mă ascultați până la sfârșit Cât costă un arbore și ce fel de arbore este? Cum se numește'?

Domnul Radu Popa director ALPAB

V-am explicat, arborele costă 200.

Domnul consilier general Stan Ion

Dumneavoastră trebuia să veniți cu lecția învățată că vă prind în offside mereu. Cum se numește arborele acela? Este pin? Este brad argintiu? Este cum vreți dumneavoastră să spuneți

Domnul Radu Popa director ALPAB

în funcție de ce se va stabili la caietul de sarcini ......

Domnul consilier general Stan Ion

Vreau să vă spun că ne desconsiderați din moment ce ați venit cu un proiect trebuie să știți la cât este metrul pătrat de iarbă pus acolo în zonă, cât costă un arbore. Aveți un studiu Veniți cu o chestie care vreți să o voteze Consiliul. Deci văd că nici dumneavoastră nici domnul viceprimar nu știți ce arbore este acela de 200

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ne referim totuși la un arbore de 200 de euro

Domnul consilier general Stan Ion

Cum se numește domnule? Nu aveți un răspuns

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem de supus la vot amendamentul domnului Stan. Haideți vă rog să îl..............

Domnul consilier general Stan log/^\_ ? '

Vreau să înțelegeți două lucpți^o^inule președinte, cu toată oboseala pe care o avem cu toții,<șizdtirhheavoastră și noi în egală

W    l

măsură vreau să vă spun că am dorit și doresc în continuare ca orice fel de director care este în subordinea Consiliului să vină cu lecțiile învățate domnule director. Să vină cu lecțiile învățate să ne spună exact pentru că bănuiesc că dânsul are un studiu de fezabilitate pentru care a făcut niște simulări. Cât înseamnă metru pătrat de iarbă montat în zonă, cât înseamnă arbore, cât înseamnă decopertâri cât înseamnă clădiri ușoare, cât înseamnă transport, cât înseamnă cu totul și întregul acesta dă 25 miliarde. Acum să dau răspuns domnului director. Noi socoteala am făcut-o pentru 3.500 cum bine spunea colegul nostru de la PNL, 3.500 mp la 25 miliarde vine cam 6000 de euro/m Asta era socoteala dar s-a exprimat greșit colegul nu un pom. 6000 și ceva de euro/metru investit. Asta era ideea. Și v-am dat răspunsul și dumneavoastră.

Domnul consilier general Pută Nicolae Lucian

Dragi colegi, domnilor, Victor îmi este un prieten foarte bun și deja îmi fac probleme ca să nu îi crească tensiunea și să pățească doamne ferește ceva Haideți să vă spun punctul meu de vedere. Nu mă interesează ce pomi sunt și nu mă interesează nici măcar cât costă. Problema mea este foarte punctuală și simplă. Aveți de făcut amendamente? Domnilor faceți-le, le picăm sau le votăm. Avem de votat o hotărâre? Haide să o votăm pentru că vorbele care se tot derulează de 4 ore și nu am votat decât 3 proiecte care până la urmă tot politic le-am votat nu contează. Ne crește tensiunea, văd că domnul Victor Stan s-a înroșit, mai avem încă un coleg la noi, vă rog frumos, fac un apel să încetați cu această vorbărie fără rost. Domnule președinte, vă rog să supuneți de urgență la vot.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Știți cum este domnul coleg, dacă nu le dai cuvântul să își exprime neliniștea ești nedemocratic, dacă dai prea mult cuvânt lumea obosește și este foarte greu de găsit.

Haideți să mergem la vot. Avem în primul rând amendamentul făcut de domnul Stan, citesc din nou acest amendament. Dânsul propune ca numele obiectivului de investiții să nu mai fie extindere și reabilitare Parc Herăstrău, ci „reamenajare și reabilitare Parc Herăstrău? Domnul Stan am zis corect? Ați propus reamenajare și reabilitare da?

Cine este pentru amendamentul făcut de ............ domnul

Tănase ați vorbit de 4 ori, vă vin ideile mai greu?

Domnul consilier general Tănaselori'Gabri'eî

Domnule președinte. întru-cât rni/^-3 explipat pă 100 de pomi fac 20.000 euro iar 250 metri liniari de alei fac 25.000 euro, atunci tot proiectul nu poate să ducă mai mult de 50.000 - 100.000 euro. De ce să votăm noi 600.000 euro când el costă 100.000 euro?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dar nu votați domnul consilier, aveți posibilitatea să nu votați. Spuneți-mi amendamentul domnul Tănase ca aș vrea să îl notez da? Amendamentul vreți să îl notez da?

Doriți ca întregul proiect să coste 100.000 euro

Vă supun la vot ca titlul să fie modificat din extindere și reabilitare Parc Herăstrău în reamenajare și reabilitare Parc Herăstrău

Cine este pentru'? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Rizoiu M., Scarlat H.).

Titlul a fost modificat.

Domnul Tănase chiar vreți să fac acest amendament? Este puțin naiv. Deci amendamentul domnului Tănase    , domnul Tănase

vă rog frumos să îl faceți în scris.

Deci doriți să se reducă suma de la 650 000 la 100.000 euro. Așa verbal doriți chestia aceasta?

Vă supun la vot amendamentul ..... .., este un amendament

făcut de grupul profesionist al PNL-ului așa cum vor conduce țara în mintea lor împreună cu Klaus Johanes.

Vă supun la vot amendamentul făcut de domnul Tănase de reducere a costurilor studiului de fezabilitate propus de ALPAB de 650.000 la 100.000 euro

Cine este pentru acest amendament?.. .    .., nu știm pentru

că nu a avut nimeni timp să citească proiectul domnul Tănase nu ne-a

putut indica, dânsul fiind prea preocupat cu ......16 voturi pentru

(Giugula D., Stan I., Drăghici A., Berbecaru A., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Popa M., Nedelcu C., Anton M Boajă M., Păduraru A., Scarlat H., Tănase I., Purcărea S., Meran D.), împotrivă? 15 voturi, abțineri? 13 voturi.

Acest amendament nu a fost aprobat

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el amendat, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reamenajare și reabilitare Parc Herăstrău".

Cine este pentru? 22 de voturi, împotrivă? 18 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Berbecaru A., Rizoiu M. Țapardel C., Sitaru J , Popa M., Nedelcu C . Anton M., Boajă M., Păduran>-A^- Scarlat H., Tănase I., Purcărea S., Meran D., Poterașu C., Nițu R’.), abțioerj.?,2 voturi (Răileanu M., Pop R ).Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea.........

domnișoara Țapardel vă rog să mă scuzați.

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Domnule președinte de ședință, cu prietenie și considerație vă rog din respect pentru noi, să nu mai faceți declarații de campanie electorală în timpul Consiliului General. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stimată doamnă nu m-am referit la grupul PSD. M-am referit la înaltul profesionalism al grupului PNL.

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 2, Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C și abrogarea Hotărârii C.G.M.G nr. 296/29.08.2008.

Dacă nu sunt comentarii aș merge direct la vot.

Cine este pentru? 26 de voturi, împotrivă? 17 voturi (Giugula D,, Stan I., Drăghici A., Berbecaru A., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Popa M., Nedelcu C., Anton M., Boajă M Păduraru A., Scarlat H., Tănase I . Purcărea S., Poterașu C., Nițu R ), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi. proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului București cu Consiliul Județean Ilfov, Orașul Voluntari și Sectorul 2 ai Municipiului București în vederea finalizării obiectivului de investiții’Pasaj denivelat superior Pipera-Tunari”.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Trebuie să vă fac o dovadă de atitudine civică Cu toate că primarul Onțanu este un trădător și a trecut la PD-L îl susține pe președintele Băsescu în campanie, noi nu ținem cont de acest lucru care din punct de vedere politic este o rușine și vom vota în interesul cetățeanului această chestiune.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai există și alte puncte de vedere9 supun la vot acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru9 45 de voturi, împotrivă'9 G\oturi, abțineri? 0

voturi.

a.


Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului București cu Orașul Voluntari în vederea finanțării din POR Axa Prioritară 2 - îmbunătățirea Infrastructuri Regionale și Locale de Transport, domeniul major de intervenție 2.1. - „Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene și străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură”, a obiectivului de investiții „Pasaj denivelat superior Petricani”.

Cine este pentru7 majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri7 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi. proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața Monseniorul Vladimir Ghika pieței situate la intersecția străzilor Cpt. Gheorghe Demetriade și Ermil Pangratti, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de str. Episcopul Grigorie Leu.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere Centru de zi pentru copii cu autism și tulburări de spectru autist din Str. Sălcetului nr.5, sector 4 București”.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă7 0 voturi, abțineri? 1 vot (Poterașu C.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi. proiect de hotărâre privind trecerea Cantinei Centrale de Ajutor Social din administrarea Consiliului local al sectorulttf ’t în administrarea


I

f

Consiliului General al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Intrăm pe ordinea suplimentară.

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Dragi colegi, vă promit că sunt foarte scurt Dacă ar fi fost numai o singură referire a dumneavoastră la profesionalismul grupului liberal m-aș fi abținut. Fiind două, îmi permiteți să vă atrag atenția............

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog să nu o luați în nume personal.

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Nu o iau în nume personal. Vă atrag atenția că ne cunoașteți foarte bine de atâția ani, știți că în general suntem profesioniști lăsând la o parte discuțiile politice. Pentru faptul că noi considerăm neprofesionist pregătite aceste proiecte de pe ordinea suplimentară, dați-ne voie să ne retragem. Mulțumim.

- la ora 16.35 grupul PNL părăsește sala de ședință -

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Purcărea, stați o secundă, vreau să vă zis ceva Vă cunosc de prea multă vreme și mi se pare ca folosiți acest moment strict politic. Mergem mai departe. Suntem pe ordinea suplimentară la primul punct, vă rog frumos să faceți buletinele de vot pentru alegerea doamnei

Mihailovici ......, trebuie să completăm....., stați puțin să dau citire,

proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană din cadrul C.G.M.B.

Aștept propuneri. Ca urmare a eliberăm acestui loc prin plecarea doamnei Cristu Irinel. Am să fac eu propunerea, o propun pe doamna consilier Mihailovici pentru această funcție Va rog să faceți buletinele de vot ca să le putem introduce în urnă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Până se fac buletinele de vot, trecem la următorul punct pe ordinea

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Pasaj denivelat superior Pipera - Tunari”

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reparații capitale, recompartimentări, consolidări, dotări și extindere Spitalul clinic Nicolae Malaxa”

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul președinte, la acest punct nu știm sumele care sunt alocate pentru acest proiect.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul director de la Administrația Spitalelor și domnul director al Spitalului Malaxa sunt în sală și vă pot da explicațiile

Domnul consilier general Stan Ion

Sumele nu le știm, proiectul nu îl avem

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aici avem o urgență pe care domnul director de la Administrația Spitalelor domnul doctor Savu v-o poate explica și îl avem aici și pe domnul director de la Spitalul Malaxa.

Domnul Secureanu Florin Adrian - managerul Spitalului Malaxa

Doctorul Secureanu sunt. managerul Spitalului Malaxa și vă pot aduce la cunoștință că acesta nu este un proiect nou, completăm un proiect început de trei ani, s-au investit până acum un milion și ceva din fondurile Consiliului sector 2, am primit și de la minister, urmează să consolidăm, să reabilităm celelalte trei corpuri de clădire care au mai rămas. Zece milioane de euro pe patru ani păstoriți sănătatea Bucureștiului, sănătatea este bunul cel mai de preț, domnilor. Valoarea integrală a lucrării este de opt milioane opt sute treisprezece mii euro, fără TVA din care avem repartizați pe fiecare an cam un milion jumătate pentru dotarea, consolidarea corpului D, două milioane pentru dotarea corpului B Acest proiect se întinde pe patru.afMrși cu aparatură de înaltă performanță, am mai primit, avem aiciprpiecf vă pot citi toată lista. Mulțumim și apreciem.Domnul consilier general Stan Ion

Mă iertați, nu am auzit cum vă numiți, ați vorbit foarte încet ca și cum ați fi vorbit pentru dumneavoastră înșivă, ați vorbit evaziv, deci concret, de când este început acest proiect, ce finalitate are pentru că bănuiesc că nu puteți să îl finalizați până la sfârșitul anului.

Domnul Secureanu Florin Adrian - managerul Spitalului Malaxa

Nu, este un proiect care a început cu trei ani în urmă și care cuprinde reabilitarea tuturor celor patru corpuri de clădire.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul doctor, noi o să-l votăm pentru că ne interesează actul medical pentru toți cetățenii dar dumneavoastră să știți că nu ne-ați convins.

Domnul Secureanu Florin Adrian - managerul Spitalului Malaxa

Vă mulțumim pentru dorința dumneavoastră de a servi sănătatea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reparații capitale, recompartimentări, consolidări, dotări și extindere Spitalul clinic Nicolae Malaxa”

Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 9 voturi (Giugula D., Stan N., Drăghici A., Sitaru J Țapardel C., Nedelcu C., Păduraru A., Boajă M., Popa M ).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.65/2003 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Restaurarea zonei istorice” cuprins în „Programul Multi-Sector al Municipiului București”

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă7 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Giugula D., Stan N.. Drăghici A., Sitaru J Țapardel C., Nedelcu C., Păduraru A , Boajă M., Popa M.)..

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea dp zi proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.66/2003 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Managementul traficului” cuprins în „Programul Multi-Sector al Municipiului București”

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Din punct de vedere legal această hotărâre nu poate fi adoptată

este un proiect de hotărâre ilegal. în conformitate cu normele și contractul cu Uniunea Europeană, în care se iau 215.000 de euro dintr-o parte și se alocă în altă parte. Această mutare a banilor este ilegală deoarece nu avem acordul Uniunii Europene și al Comisiei Europene pentru a face această mișcare. Banii sunt cu destinații precise și nu pot fi deturnați, acesta este termenul penal, de la o destinație la alta fără acordul scris manifestat expres de parte. La acest proiect doresc vot nominal.

Domnul viceprimar lovici Teodor Victor

Doru, este cu BERD-ul nu este cu Uniunea Europeană.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai sunt și alte puncte de vedere la acest proiect? Nu mai sunt.

Supun la vot cererea domnului Giugula ca acest punct să se voteze nominal?

Cine este pentru? 6 voturi (Giugula D Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A,, Popa M., Drăghici A.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 23 voturi.

Nu va fi vot nominal la acest proiect.

Supun la vot, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.66/2003 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Managementul traficului" cuprins în „Programul Multi-Sector al Municipiului București"

Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă9 9 voturi (Giugula D., Stan N., Drăghici A., Sitaru J., Țapardel C . Nedelcu C., Păduraru A., Boajă M., Popa M ), abțineri? 1 vot (Dincă D

Acest proiect nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/2009 privind aprobarea modalității de punere în aplicare a Clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de Concesionar,cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare, pentru municipiul

București.


Domnul consilier general Giuqula Doru Mihai

Având în vedere că această hotărâre a rost aprobată cu 2/3, orice

modificare se face cu 2/3. Această hotărâre nu poate fi modificată, ea a avut în spate un acord și un regulament de aplicare pe care dacă îl modificați distrugeți toată structura acordului și acesta devine caduc și toate promisiunile angajate, în valoare de 200 milioane de euro sunt nule, luați-vă răspundere să anulați această hotărâre

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stați puțin, de ce vot am nevoie aici? 37 de voturi

Cine este pentru? 30 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Giugula D., Stan N., Drăghici A., Sitaru J . Țapardel C., Nedelcu C., Pâduraru A., Boajă M., Popa M ).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea AFI a spațiului cu altă destinație aflat la parterul blocului M23 din B-dul Octavian Goga nr. 12, sector 3, în vederea încheierii contractului de închiriere cu Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Naționala de Administrare Fiscală - Garda Financiară - Secția Municipiului București.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 39 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la ultimul proiect pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind înființarea unor noi secții sportive în cadrul Clubului Sportiv Municipal București - fotbal, scrimă, lupte, tenis de câmp, arte marțiale -wushu și kung-fu.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte, stimați colegi a făcut ceva vâlvă acest proiect până a fost trecut pe ordinea de zi și vrem să și lămurim această problemă, este una la care am mai făcut referire. Acum câțiva ani de zile am înființat Clubul Sportiv Municipal și domnul viceprimar cred că ar trebui să mă ajutați și dumneavoastră. Acest Club pentru a putea funcționa, pe lângă secțiile pe care le avea și vreau să fac o informare consiliului. Cei care suntem în consiliu din partea dumneavoastră a Consiliului General suntem trei colegi: domnul Poterașu, domnul Doru Prioteasa și eu, am găsit acolo o grămadă de lucruri care la prima vedere .. Ideea este că am găsit niște* lucruri care păreau la prima vedere destul de delicat de comentat șț/pânâ .a urmă am găsit și formula

care să....., era vorba de o secție de motociclism care avea....., ca să îi

dau și răspunsul domnului Gâf-Deac, aveau 2 sportivi. Numai deplasările pentru înscrierea în competiție costa 100.000 de euro ca și cum noi neam fi bătut cu Max Biagi și Valentino Rossi care au tradiție și performanță. Ce vreau să vă mai spun, să știți domnul Gâf-Deac că nu mă bat foarte tare pentru acest proiect și de aceea vreau să și spun că ați avut dumneavoastră destulă voință să limitați un entuziasm Am vrut să facem aceste secții și dorim să le facem și acum din două motive Pe de o parte pentru ca fiecare secție să aibă centre de copii și juniori ca să își petreacă timpul într-un alt mod copii noștri Știți că unii au optat să facă sau nu sport în școli și poate să facă și la club Cheltuielile sunt suportate de municipalitate. Aici înseamnă că dacă ai secție de fotbal trebuie să ai o echipă cu care să poți fi înscris în anul competițional, să ai centre de copii și juniori. Nu știu dacă la celelalte secții se aplică aceeași regulă dar aici în mod deosebit. în schimb am constat că domnul director general Samungi care a fost pus când s-a înființat Clubul Sportiv Municipal, ori tratează cu ușor dispreț consiliul de administrație, ori are impresia că noi o să acceptăm ca dânsul să cheltuiască banii pe care noi îi alocăm ca și surse. Vreau să vă spun că atât mie în calitatea de membru al consiliului de administrație, cât și celorlalți colegi nu ne-a prezentat un proiect de activitate. Ne-a prezentat niște sinteze, niște statistici cu performanțele făcute pe munca unor sportivi și cam atât. Nu ne-a prezentat un proiect, o viziune a dânsului și din acest motiv am și două probleme. Noi convenisem și îl rog pe Doru Prioteasa să mă contrazică, să facă o documentație să o aducă al domnul primar cu o expunere de motive, cu tot ce trebuie, ca să nu fim in situația să ne certe domnul Gâf astăzi și domnul Samungi nu a făcut-o. Ne-am văzut în situația......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, stați puțin ca să câștigăm timp pentru că trebuie să validăm și votul colegei noastre în comisie, rog comisia de numărare să înceapă să numere voturile.

Domnul consilier general Stan Ion


Trecând mai departe, am înțeles că din partea executivului sunt doi domni, un domn consilier, un domn director, nu știu de pe la Direcția de învățământ, nici nu îi știu numele și încă o doamnă Urmând ca dânsul împreună cu dânșii și cu ceilalți de aici din primărie să facă toată această documentație pentru a nu fi puși în situația în care într-o ședință extraordinară prin inițiativa unor consilieri să punem acest proiect de hotărâre. Prin amabilitatea primarului, am -și vorbit cu dânsul și a fost de acord cu acest proiect pe care vrem să îl facem, ba mai mult am vorbit


să găsim și o bază sportivă referitor la Stadionul Național. Ce vreau să spun, cred că se înșeală oricine dacă mă cunoaște câtuși de puțin că eu am să accept ca domnul Samungi să rămână doar președinte al consiliului de administrație sau director general al Clubului Sportiv Municipal în condițiile în care creează o dificultate nouă ca să ne certăm astăzi în consiliu. Eu cred că nu aveam nimic de împărțit cu domnul Gâf - Deac sau cu altcineva dacă domnul Samungi își făcea datoria și ceea ce îi sugerasem noi conform celor scrise în procesul verbal, domnul Doru Prioteasa. Ba mai mult am vorbit că am vrut și vrem să construim la acest club, pentru că vreau să vă spun o chestie, nimeni nu își pierde toată vara pe acolo ca să ne contrazicem în consiliu. Ba mai mult, am

convenit împreună ca..... am sunat la Direcția Patrimoniu să identificăm

un teren, să prindem o sumă de bani ca să facem o sală de sport cu activități multiple și complexe cum ați văzut-o dumneavoastră am văzut-o și eu. în aceste condiții îmi rezerv dreptul ca membru al consiliului de administrație și ca și consilier să vă sugerez că ar fi bine să votăm această extindere cu aceste secții și în același timp să vă sugerez ca să putem să avem posibilitatea ca împreună să scoatem la concurs postul de director al Clubului Sportiv Municipal pentru unul mai tânăr sau unul care este competent, indiferent din ce zonă ar veni, cu alte viziuni să facă un proiect, să ne aducă un proiect pe care să îl analizăm. Domnul viceprimar vreau să vă spun un lucru, în momentul în care îmi prezinți într-o ședință a consiliului de administrație o situație avem rezultatele acestea la baschet, avem asta ..... eu nu am văzut un proiect, o viziune Ceea ce dorim noi să facem ca și consilieri este să creăm în primul rând centrele de copii și juniori care este o problemă importantă, toți avem copii, sau nepoți și să își petreacă într-un alt mod timpul. Nu între blocuri, nu să fumeze, nu să bea, nu să se drogheze sau să facă parte din anturaje dubioase Aceasta a fost domnul Gâf-Deac dacă vă interesa de ce m-am bătut pentru acest proiect și de asemenea vreau să vă spun public că cer demisia domnului director Samungi pentru că noi nu lăsăm un director să cheltuiască banii având doar calitatea de a cheltui banii, vrem un director cu viziune, să aibă un proiect și să fie părtaș la ceea ce vrem să facem. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Domnul consilier dacă îmi permiteți nu vreau să va retez entuziasmul, am înțeles că sunt niște probleme acolo care trebuie reglementate însă în momentul de față nu exisțg._p,roiect de hotărâre în formă materială. Nu avem un raport de specialitate, nu avem expunere de motive, nu avem avizul comisiilor de specialitate. Acesit proiect solicită modificarea organigramei, solicită capitol bugetar. Nu putem aproba, cu
toată bunăvoința, eu fac mențiunea că sunt obligat conform legii să vă spun că eu voi face opinie motivată, nu din alte considerente.

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Cu toată condescendența încerc să fiu foarte scurt dar să vă spun câteva elemente reale. în primul rând, aduceti-vă aminte atunci când nu am înființat noi secții, dar am înființat secțiile de copii și juniori la secțiile existente, că am promovat o hotărâre prin care am modificat organigrama și regulamentul de organizare și funcționare al Clubului. Al doilea aspect, și aici o să discutăm un pic vis-a-vis de ce se dorește, avem cu toții temerea principală este că prin această secție de fotbal, dacă vom merge pe ideea Clubului Sportiv de astăzi cu performanță, performanță performanță să vrem să ne batem financiar cu echipe similare și că o să cădem într-o capcană bugetară este o temere vis-a-vis de ceea ce spuneți dumneavoastră lipsa de viziune de astăzi de la Club. Eu spun că înainte să facem alte secții să încercăm să îi facem o bază pentru că mai mult de jumătate din bugetul acestui Club pleacă pe închirieri de săli. Avem o sală acum, îmi spuneți dumneavoastră. Bun, și unde să introducem șapte secții cu șase grupe de copii și șase de juniori. Haideți să ne ocupăm, să fim serioși și să nu cheltuim bani aiurea și știți că am fost un promotor și că am încercat cât am putut de mult să ajut. Le-am cerut o opinie, câți bani au nevoie pentru copii și juniori, au dat opinia către executiv și v-am rugat să o trecem și am trecut-o în rectificarea bugetară Am toată deschiderea dar astăzi ne aflăm în fața unui proiect care nu poate exista legal pe ordinea de zi pentru că lipsesc elementele invocate

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul președinte de ședință, vreau să vă aduc respectuos la cunoștință că este un proiect inițiat de primar de domnul lovici, vedeți că acolo este expunerea de motive făcută.......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu, există un raport de specialitate aici

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Noi nu îl avem, nu l-am primit.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul Gâf, are expunere de motive și dacă dumneavoastră doriți să fim mai catolici decât Papa vreau să vâ șpun ca cei care au făcut expunerea de motive își asumă acest lucru‘dacă vă interesează. Dar este însușit de către primar.    / / _ .
Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Este un proiect de hotărâre pregătit pentru inițiativă de consilieri, ceea ce vă felicit dar nu are nici raport de specialitate, nici expunere de motive. La raportul de specialitate aveți nevoie de cel puțin o ștampilă a

direcției

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Retrag proiectul.

Domnul consilier general Stan Ion

Și eu retrag proiectul și vreau să vă spun că îmi dau și demisia de acolo și faceți ce vreți că am pierdut toată vara acolo

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Ne zbatem pentru o chestie și vine unul și se pune moț.

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Nu a venit unul, ci a venit un om care are aceleași drepturi ca și dumneavoastră, vreți să îl votați votați-l mcio problemă, îl atac în contencios. Au patru milioane de RONI, arătațimi un junior legitimat.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stați puțin, să validăm candidatura colegei noastre.

Domnul consilier general Stan Ion

Eu nu știu ce diferend a avut domnul Gâf-Deac pe la rugby pe acolo, că așa am înțeles. Vreau să îi spun că nici nu mă interesează ce nu a făcut domnul Samungi tocmai că ce nu a făcut și activitatea lui am discutat-o puțin mai înainte, vrem să îl schimbăm Vreau să vă spun că sunteți într-o mare eroare, centrele de copii și juniori se formează printr-o echipă din liga a treia, a patra care nu se va bate niciodată pentru performanță cum vedeți dumneavoastră. Nu. niciodată noi care suntem acolo nu ne-am pus minte să ne batem cu Dinamo și cu Steaua. Am spus că vom lua o echipă din liga a doua. a treia a patra ca să poți să înființezi centrele de copii și juniori că acesta este regulamentul

Federației și ca să îl învăț am pierdut toată vara...... Eu am avut

impresia când am stat de vorbă cu domnul Doru și cu celălalt coleg că

împreună putem să facem..... Eu personal vă spun că nu mai susțin și

am să îl pun pe un alt coleg dar oricum am să îi cer demisia domnului Samungi pentru incompetență și pentru că nu trebuie să stea să cheltuiască hanii dar vreau vă sDun că sunteti într-o mare eroare jnt înscrise
Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dragi colegi, plecând faceți imposibilă validarea colegei noastre. Este o atitudinea lipsită de bun simți, este o nesimțire tipică PSD. Când voi ați fost validați a plecat cineva din sală? Asta este țara lui Vanghelie!

Constatând lipsa de cvorum, întrucât în sală sunt prezenți 20 de consilieri generali, conform Legii nr. 215 declar ședința închisă.

Ședința s-a încheiat la ora 17.10.


întocmit M. Anghel F. Cotrobaș A Preoteasa


Verificat Șef Birou

Redactare Hotărâri C.G.M B Perșunaru Mariana

i lCnU- !

6S