Proces-verbal

Încheiat În ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 25.09.2009. oreie 13,00

Ședința a avut ioc În saia de consiliu de ia etajul III din clădirea Primăriei Municipiului Bucureși, ia care au participat 49 din cei 55 de consilieri generai.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu, domnul Secretar General ai Muni^piuju^i București Tudor Toma, domnul Sunică Marin reprezentant ai Instituției Prefecturi Municipiului București și doamna Zamfir Georgiana, director executiv -Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G M.B

Au fost invitați să participe următorii: directorii din cadrul aparatului de spe^i^ii^^te ai Primaruiui General ai Municipiuiui București și teieviziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru Aiin Dumitru -motivat, iovici Victor Teodor, Pop Romeo Teodor, Poterașu Cornel Constanin, Sitaru Janina Mirela și Stan Nicușor.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am să dau citire unor note, În atenția Consiiiului General ai Municipiuiui Bucureși:

Prin adresa nr. 855919/26.08.0099 Înregisrraăă ia Direcția Asistenăă Tehnică și Juridică a C.G.MB. sub nr. 2583/01.09.2099 S.C. Rom -Vial S.A. soiicîtă analizarea proiectuiui de hotărâre referitor ia eiiberarea certificaiuiui de atestare a drepturi de proprietate asupra terenurilor afiate În patrimoniul societăii mai sus menționaee, privind ceie patru ampi^s^^n^^^nte situate În Str. Feroviarilor nr. 35 B, sector 1, Str. FeroviarHor nr. 37 A, sector 1, Str. Pictor Stahi nr. 9, sector 1 și Str. Popa Tatu nr. 35, sector 1.

Prin adresa Înr^e^cjs>r^^^ ia Cabinetul Secretacuiui General ai Minicipiuiui Bucureși cu nr. 4321/6/09.09.0099 și ia Direcția Asistenăă Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2656/09.09.2099, S.C. COMPANIA CONCRETE S.A, În caiitate de creditor ai S.C. ACM LIRTRAC S A. ne Înștimț^^^ă că până ia această dată nu a primit din partea admlnisrtatohuiui judiciar CRIS CONSULT S.P.R.L. nicio piată din creanța datorată de ACM LIRTRAC S.A. și dorește să i se comunice dacă În bugetul propriu ai Municipiuiui Bucureși au fost prevăzute sumele ce constituie creanțele sus-mentlonate


Menționăm că adresa formulaăă S.A. a fost transmisă și Direcției Primăriei Minicipiuiui Bucureși.

Prin adresa nr. 858168/07.09 2009, Îni^e^cjsîtnatâ la Direcția Asistenta Tehnica și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2642/08.09.2009, doamna Constanda Maria și domnul Constanda Costică au formulat o notificare privind nerespectarea de către Consiliul General al Municipiului București a obligațiilor asumate prin contractul de schimb cu suită autentificat sub nr. 420/15.03 2088, ca urmare a adoptării Hotărâm C.G.M.B. nr. 5/2008 privind schimbul de proprietăți Între terenul proprietarea Munic:p^^iiăa^n București (Satul Francez) și terenul proprietatea domnuiui Constanda Costică și a doamnei Constanda Maria (Parc Bordei).

Petenții menționează că prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 5/2008, Consliiul General al Municipiuiui București și-a asumat obligația de a aproba, pentru terenul din Satul Francez oferit la schimb, parametrii urbanistici POT 60%, CUT 3,5 și H (Înălțime) P+5, În conform^ate cu avizul prealabll emis de Comisia Tehnică de Urbanism și Amendarea Teritoriului, obligație care nu a fost respectată.

Petenții solicîtă Consliiuiui General al Muni^p)kjk^i București să ia măsurlle ce se impun pentru respectarea obligațillor asumate prin Hotărârea C.G.M.B nr. 5/2008.

Prin adresa nr. 858636/09.09.0009, Înre^g^^r^^ă la Direcția Asistente Tehnică și Juridică a C.G.M.B cu nr. 2684/15.09.2009, Camera Taximerriștilor din Municipiul București ne informează că pe rolul Trit^L^n^hjh^i București - Secția a IX-a Contencios Adminisraativ și Fiscal, se află dosarul nr. 31270/3/2009, având ca obiect suspendarea H.C.G.M.B nr. 250/2009 pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B nr. 01/2008, privind aprobarea numărului maxim de autorizatii, a tarifului maximal de distanță și a modelelor ÎnscrisurHor specîfice serviciuiui public de transport În regim de taxi. Având În vedere cele susmenționate, Camera Taximeteștilor din Municipiul București solicită să nu fie atribuie autorizatiUe de taxi până la rămânerea defin^ivă a hotărârii judecătorești, În caz contrar putând fi angajată răspunderea delictuală a celor vinovate

Prin adresa nr 850147/10 09.0009 Înr^^g^^r^^te la Direcția Asistente Tehnică și Juridică a C.G M.B. sub nr. 2685/15.09.2009 Partidul Social Democrat - Organizația Municipiului București solicită prin intermediul domnllor șidoam^r^^k^r consliieri: Anton Mihaela, Berbecaru Alin Dumitru. Boajă Minică, Drăghici Aur'^ia Grațiela, Florescu Dragoș, Giugula Doru Mihai, Mihăilescu loan Bogdan, Nedelcu Coste,, Nicorescu Virgli, Păduraru Alexandru, Popa Maria, Popescu Costin Adrian, Rizoiu Mircea, Sitar^u Janina Mirela, Stan Ion și Țapardel Ana-Claidia, revocarea Hotărâm C.GM.B nr. 260/15.07.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Poligrafiei nr. 40-5ț, sect! 1 deoarece consideră că a fost adoptate cu nerespecte^ea pr^râdeVilbtVt^le În vigoare.

În adresă se menționează că, toate documentele care au stat la baza adoptării hotărârii au fost emise ulterior Avizului de urbanism nr 23/1/72/06.06.2007 eliberat de Comisia Tehnică, iar raportul de spe^a^iiOa^ al Direcției Urbanism și Amenajaeea Teritoriului nu poartă nici o dată.

Având În vedere cele mai sus-menționaee, contestații solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B nr. 269/15.07.200,, privind aprobarea Planuri Urbanistic Zonal B-dul Poligrafiei nr. 49-51, sector 1.

Prin adresa nr. 858625/09.09.2009, Înreg^^taaă la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2686/15.09.2099, Camera Taximetțiștilor din Municipiul București a formulat o notificare prin care pune În Întârzi^^e Consiiiul General al Municipiului București cu privire la obligația de a Încheia, Înlocui sau modifica Hotărârea C.G.M.B nr. 374/2008 privind aprobarea numărului maxim de autorizatii de taxi pe teritoriul municipiul București șiabrogarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 91/2008, Întruc^^t a fost depășrt termenul de la data rămânerii defin^^iv^e și irevocablle a Hotărârii 1118/18.03.2009, pronunță În dosarul nr. 3098/3/2009, de către Tribunal București -Secția a IX-a Contencios Ad^ni^^rntlt^ și Fiscal.

Având În vedere cele sus-mențlonate. Camera Taximetoștilor din Municipiul București solicită să fie Înlocu^ă sau modificaăă Hotărârea C.G.M.B nr. 374/2008, În caz contrar putând fi angajată răspunderea celor vinovati.

Prin adresele nr. 861928/21.09.0099,    861912/230 09.0099

la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr.

2768/24.09.2099, 2779/24.09.2099 domnul Joitoiu Cristian Liviu și doamna Mazilu Alexandaa susțin aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Văcărești nr. 295-303, sector 4 , aflat pe ordinea de zi a ședinței C.G.M.B. din data de 25 septembrie 2009, considerând că se valorifică potențiali urbanistic al zonei Vâcăreși.

Semnatarii se opun Însă propunerii de concesionare a suprafetei de aproximaiiv 1000 mp., menționând existența unei hotărârii judecătorești care obligă autontatea adminisfrativă locală să dea la schimb terenuri similare

De asemenea informează că au depus cererea nr. 44579 din data de 21 09.2009 la Primăria sector^uk^i 4 pentru a fi soluționat acest schimb de teren.

Prin adresa nr. 862003/23.09.2099 Înregisttață la Direcția Asistenăă Tehnică și Juridică a CGMB sub nr. 278C^^/^^0^^^^^99 doamna Bălașa Anda Ruxandra solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Teodosie Rudeanu nr.66 A,

sector 1.

;ă prin ap^aejStei^^fclZ-ului sus menționat ^ynte. f^Tdț foarte Îngust de la


Semnața consideiăi \ apare positili^^^^^a locuirii Îra__strada, de 5,00 m, impune desfășurarea casei pe verticală, Înălțimea rezultată de P+3E Înscriindu-se În PUG și În caracterul zonei

Menționăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal Str Teodosie Rudeanu nr.66 A, sector 1 a fost pe ordinea de zi a ședinței CGMB din data de 15 iulie 2009, Însă nu a Îndeplinit numărul de voturi necesare pentru a deveni hotărâre.

Prin adresa nr. 061190/18.09.0099 Înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr 2769/24.09.2099 doamna Drăgoteanu Maria Daniela ne aduce la cunoști^ă că prin cererea Înregisraate la Primăria Municipiutei București sub nr. 725244/14.04.0008 s-a soli^tt^t avizarea PUZ pentru terenul situat În București, sector 1, str. Buzești nr. 57-59 și a terer^uk^i situat În București, sector 1, str. Dr. Sergiu nr. 4-18. acestea fiind proprietatea doamnei Drăgoteanu Maria Daniela.

În adresă se menționează de către contestaratâ că a declanșat un litigiu, În contradictenu cu Primăria Municipiului București dar i s-a invocat ca argument, inexistente unor demersuri comune, necesare pentru corelarea celor două documenteții de urbanism Întocmite pentru zona menționate mai sus.

Având În vedere cele mai sus-menționate, contestate! solidă ca În situația avizării altor documenteții similare pentru imobile aflate În imediata vecinătete a imobikjujh să se aibă În vedere respectarea strictă a prevederior legale.

Rog secretariatel să Îmi comunice numărul consilierllor prezenți În sală În acest moment.

În sală sunt prezenți 40 consiiieri generai

Supun la vot procesul verbal Încheiat În ședința ordinară a Consi)iului General al Municipiutei București din data de 31.00.2008

Cine este pentru? 32 de voturi, Împortivă? O voturi, abțineri? 7 voturiițM^^n^n D., Scarlat H., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Tănase G., Alexe F.).

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bine ați venit la ședința ordinară a Consiiiutei General al Municipiutei București din data de 25.09.2009. Rog colegi care nu și-au ridicat legitimatille să aducă la camera 132 o fotogratie În format digital pentru realizarea acestei legitimatii.

Mulțumesc tuturor colegllor care au participat la dineul oferit de Consliiul Genera,. sâmbătă la celebrarea "București 550 de ani de atestare doc^um^^n^^^^”.


Înainte de a intra pe luări de cuvânt

Din partea doamnei Stănoiu Nicoleta Împreuna cu un grup de cetățeni, doresc participarea și luarea la cuvânt în ședința Consiliului General din 25 septembrie pe o problemă legată de situația locativă a persoanelor evacuate și aflate pe lista de priorități a Primăriei Sector 1.

Propun ca dna Stănoiu Nicoleta să poată lua cuvântul în fața Consliiului General la sfâr^^t^ul ședinței

Cine este pentru? 36 de voturi, împortivâ? O voturi abțineri? O voturi.

Doamna Stănoiu Nicoleta este rugată să ia cuvântul la sfârșitul ședinței Consliiului Generai

Avem o altă cerere din partea domr^uk^i Alexandm Binescu, președinteee Asociaiiei București care dorește o interveniie legată de punctele 3i 13i Mi 20i 30i 33 și 34. Propun ca domnul Alexandru Binescu să poată lua cuvântul în fața Consliiului General la sfârșrtul ședinței.

Cine este pentru? majoritate de voturi, îm^c^r^v^ă^?    O voturi,

abțineri? 4 voturi (Boajă Mm

Scarlat Hii Alexe Fii Nițu R.).

Domnul Binescu Alexandru va putea lua cuvântul la sfâ^șit^ul ședinței Consliiuiui General.

Rog Poliția Comunrtară să intervină.

O altă cerere de luare de cuvânt este de la domnul Mocanu Marian care dorește să se exprime în fata Consliiuiui General în legătură cu anumite revendicări adresate de Grupul de Protest Anticorupție. Propun ca domnul Mocanu Marian să ia cuvântul în fața Consliiului General la sfârșrtul ședinței

Cine este pentru? majorttate de voturi, împortîvâ?    O voturi,

abțineri? 3 voturi (Scarlat Hii Alexe Fi, Nițu Ri)i

Domnul Mocanu Marian va putea lua cuvântul la sfârșitul ședinței Consliiuiui Generai

O altă cerere de luare de cuvânt în plen este a doamnei Oancea Valeria care dorește să vorbească referitor la punctul 7 pe ordinea de zi

Propun ca dna Oancea Valeria să poată lua cuvântul în fața Consliiuiui General la sfârșîtul ședinței.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împorrivâ?    O voturi,

abțineri? O voturi.

Doamna Oancea Valeria este rugată să ia cuvântul la sfârșrtul

Acestea ar fi cererile de luă'i de cuvânt. De asemenea, după cum remarcați avem un proiect de ordine de zi propus de executiv Aș vrea să știu dacă sunt completări sau amendamente ia ordinea de zi propusă?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri generaii vă rog să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zia punctului 1, proiect de hotărâre privind alegerea preșe^dineîh^i de ședință a C.G.M.B. pe perioada 30.09.2009 - 29.12.2009.

De asemenea, vă rog să fiți de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a punctual 8, proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnk^oe^^onmni^ și indicatorHor tehnico-economici pentru un număr de 7 străzi din Municipiul Bucureșt.. Este vorba despre străzi care sunt prinse În proiecte de genul Bulevardul Avionului care cuprinde o mare parte din cele 7 străzi, la fel de pătrunderea către A1 care cuprinde Încă 4 străzii Toate acestea sunt cuprinse În proiectele care În momentul acesta se află pe SEAP

Să fiți de acord pe ordinea suplimentară să introducem următoarele proiecte

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetu^i propriu ai Municipiului București pe anul 2009. Este vorba tot despre o mică rectificare, este vorba despre RATB, de RADET, de suplimentarea unor sume pentru Stadionul Naționai. Podul Basarab se află În limitele lui financiare prevăzute.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea con^r^^cttuU^i de Închiriere al imobi^ui situat in splaiul independenței, 291-293, sector 6 necesar pentru mutarea tempoaară a apar^al^uk^i de speci^iiaî^te al primarului general și al membrllor consiiiujU^i general al Municipiul București, pe perioada consolidării imobilului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

3.    Proiect de hotărâre privind validarea domr^uk^i Țincu Ion ca membr^u de drept În Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiul București. Domnul Țincu Ion a fost numit director general al Poliției Cnmunitare.

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B nr. 201/2009 privind aprobarea ampiasamenrelor situate În Pasajul din Piața Universrtătii pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație decât aceea de locuință, conform profilelor de activitate stabihte precum și a documentației de organizare a procedurii de licitație publică cu strigare, În vederea Tn^hih'^^rh acestora. Vreau să vă spun că este vorba despre spațiul cabinetului medical de urgență care merge În administrarea Adminisraatiei Spitalelor. /CaV5. Proiect de hotărâre privind instituu^^a zilei de 19 septembrie drept Ziua Elevilor Bucureșten, În urma cererilor făcute și a referatului Direcției Învățământ. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dacă mai sunt alte amendamente sau completări ia ordinea de zi. Domnul consliier general Popescu Costin Adrian doriți introducerea punctului de interpelări.

Am să supun la vot, pe rând propunenle făcute

În primul rând introducerea pe ordinea de zi la punctul 1 proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a C.G.M.B. perioada 30.09 2009 - 29.12.2009.

Cine este pentru?    majoritate de voturi, Împortivă?    O voturi,

abțineri? O voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Primar General a propus scoaterea punctului 8 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împortîvă?    O voturi,

abțineri? 1 vot (Bădulescu A.).

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi

Următorul punct, introducerea pe ordinea suplim^e^n^^râ a proiectuuui de hotărâre privind rectificarea bugetutei propriu al Municipiutei București pe anul 2009.

Cine este pentru? majoritate de votur', împortivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

De asemenea următorul punct pe ordinea suplimentară, proiect de hotărâre privind aprobarea contractatei de închiriere al imobilutei situat in splaiul independente, 291-293, sector 6 necesar pentru mutarea tempotarâ a aparatutei de speciairtate al primarului general și al membrUor consliiului general al Municipiutei București pe perioada consoiidăru imoblilui din Bulevardul Regina Elisabeta nr.47, sector 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împortîvă?    O voturi,

abțineri? O votur.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Următorul punct pe ordinea suplimentară, proiect de hotărâre privind validarea domnului Țincu Ion ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine P


Cine este pentru? majoritate de voturi, Împortivă?    O voturi,

abțineri? O voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Următorul punct pe ordinea suplimentară, proiect de hotărâre pentru modificarea și completerea Hotărâriii CiG.M.B. nr 201/2009 privind aprobarea amplasamentelor situate în Pasajul din Piața Universtteții pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație decât aceea de locuință, conform profilelor de activitate stabilte precum și a documenteției de organizare a procedurii de licitație publică cu strigare, în vederea închirierii acestora.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împorfivă?    O voturi,

abțineri? O voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

- la ora 13.30 au venit domni consilieri generai Giugula Doru Mihai și Mihăilescu Bogdan

Ultimul punct pe ordinea suplimentară, proiect de hotărâre privind inst^ituh^^a zilei de 19 septembrie drept Ziua Elevilor Bucureșteni.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împortivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Supun la vot ordinea de zi în integr^^i^^^^^a ei așa cum a fost ea amendate și completate de dumneavoastăă.

Cine este pentru? majontate de voturi, împorfivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Ordinea de zi a fost aprobată

Secretanatul tehnic poate să îmi comunice câți consiiieri sunt în

sală?

în sală sunt prezenți 45 de consiiieri generaii D scurtă declarare politica a colegului nostru, domnul consliier

Voicu Mihai,

- la ora 13i45 au venit domnii consiiieri generai Nedelcu Costel și Grigorescu Robert -

Domnul consilier general Voicu Mihai

Stimați colegi vreau să vă anunț că proiectul Consiliului General al Municipiului București, 'București cartier de vară“ a avut un succes deplin. Am avut 216 spectacole oferite de-teatrele noastre din subordine și 48 de spectacole oferite de ARGtjfe1' Aș vrea să aduc mulțumiri

Direcției de Cultură, domnului Mnrius Păumta și colectivului dumnealui. Aș vrea să aduc mulțumiri doamnei Păun de la ARCUB și colec^t^^uk^i pe care ÎI conduce. Aș vrea să vă spun că cel puțin 11 capitale au dorit să participe la acest eveniment, Însă pentru că nu am bugetat fonduri nu am avut cum să invităm, speram că la anul În vară să reedităm și să-I transformăm Într-un festival european și cu ocazia aceasta și celelalte capitale să participe și nu În ultimul rând vreau să mulțumesc actorilor de la teatrele noastre care pe perioada de vară, ca niciodată au participat și și-au adus concursul la acest festival De asemenea vreau să mulțumesc domr^uK^i Primar General care a fost de acord, a acceptat și ne-a susținut În acest proiect. Vă mulțumesc.

- la ora 14.15 a venit doamna consliier general Cosma Roxana Maria -

Domnul președinte de ședință Murg Călin Intrăm pe ordinea de zi, primul punct interpelări

Domnul consliier general Popescu Costin Adrian

Am mai multe probleme de supus atenției, În special domnului

Primar Generai. Prima problemă este puțin cu dedicație și pentru domnul Victor Ciutacu care ne-a acuzat pe noi corsliieni PSD că nu ne rupem hainele de pe noi și suntem coautori la ceea ce se intâmplă cu PUZ-urlle. Vreau să vă anunț că am atacat PUZ-ul din Poligrafiei În instanță și am cerut revocarea lui inclusiv la Consliiul Generai, acolo unde după ce consliierii PD și-au dat votul, acel teren valoreaza la ora aceasta cel puțin 40 milioane de euro iar Înainte era o fâșie verde care nu putea fi folosită În niciun fel. Vreau să aduc atenției că domnul Gheorghe Pătrașcu care este Arhitectul Șef al capitalei nu a ținut cont de faptul că nu există avizul Apelor Române deși acel teren se află În zona de protecție a prin^ip^^kjh^i apeduct al Bucureștiului, iar dumneaei În momentul În care era director general al Direcției de Dezvoltare Teritoriaăâ din minister a semnat raportul de speciaitt^e care stă la baza hotărârii și l-a dat cu anum^^e condiții și anume: clarificarea regimului economic al acestui teren care nu se află.... Deci dumn^^^kil În momentul În care a devenrt Arhitect Șef al capitalei a uitat că În momentul În care era director a cerut aceste condiții și și-a dat avizul A doua problemă se referă la Piața Niki Scorpion unde știți că În repetate rânduri am luat cuvântul și am spus că este În neregulă ceea ce ne propune domnul Primar General acolo și vă spun domnule Primar General că mi-ați trimis o adresă În calitatea mea de director la Adminisraația Piețelor prin care Îmi spuneți, ca urmare a analizării contracturi de asociere ce Ve ca obiedTCo^f^xul Comercial Glicinelor

vă comunicăm următoarele, suni mai multe puncte aici iar la final Îmi spuneți ca având În vedere că nu există proces verbal de primire predare a imot)lkju^i conform declarațillor reprezentantului, deci a dânsului, ne

solicită să sistăm Încasarea sumelor stabilite prin............. București,

urmând să se urmărească acest contract și să Încaseze sumele datorate de S.C. Niki Scorpion, este semnat de domnul Primar General aici și vă spun că dânsul Încalcă o hotărâre a Consliiului Generai, Hotărârea nr. 239/2001 unde Consliiul General al Munic^ipiuh^i București hotărăște: art. 1 Începând cu data prezentei, piețele si complexei agroaiimentare trec În administaarea consliillor locale ale sectoareoor muni^pikjkji București iar la art. 2 spune căi contractele de concesiune și de asociere Încheiate până la data intrării În vigoare a prezentei hotărâri vor fi analizate de o comisie aprobată de consliille locale ale sectoarelor. Nici până la ora acesta nu există un raport al acestei comisii și dânsul vrea să ia hotărârea asupra a ceea ce se Întâmplă acolo. Nu mi se pare În regulă și am aici o calculare inclusiv a sumelor, a datorilor pe care le are Niki Scorpion către Adminisfrația Piețelor Sector 5i este vorba de 6 miliarde de lei și voi acționa În instanță și pe dânșii și probabll că și Primăria Capitalei dacă nu va respecta hotărârea Consliiului Generali. Aici aveți raportul Curții de Conturi la Administeația Lacuri, Parcuri și Grădini. Vreau să vă spun că am aflat despre acest raport al Curții de Conturi de la conducerea Curții de Conturi, acesta a fost trimis către Consliiul General și există o notă a celor de la Curtea de Conturi care ne spun așa: vă citesc puțin concluzia și după aceea vă spicuiesc și din problemele pe care le-a găsit Curtea de Conturi, „având În vedere gravele abateri Înscrise În procesul verbal de constatare precum și abuzurile manil^e^satte de directorul Admini^^rn3i^e^i Lacuri, Parcuri și Agrement București În cheltuirea banilor publici din bugetul local, vă rugăm să supuneti analizei Consliiutei General al Municipi^ui București dacă se mai justifică prelung^ea mandatul de director interimar al domn^ui Radu Popa care expiră la data de 27.06.2009". Vă amintesc că suntem În septembrie și nu am discutat nimic pe această temă În acest consliiu și nu știu dacă domnul Primar General a prelung! mandatul acestui director unde Curtea de Conturi cere să nu fie prelung!. Domnul director general a avut un termen până la care să remedieze măsurile pe care le-a constatat Curtea de Conturi.

Vreau să vă spun că nu am avut nici măcar un răspuns la acele probleme, din contră, a continuat cu gravele nereguii pe care le-a făcut.

Printre principalele probleme constatate de Curtea de Conturi, vă spun: Adminisrcația Lacuri Parcuri și Agrement București a Încheiat 3 contracte de cadru de asistență juridică cu 3 case de avocatură În condiții neeconomicosse și neeficiente ținând seamă că toate operațiunlle pretinse a se efectua de aceste firme constituie obligații deserviciu ale salariaților Încadrați le. aceasta instituție publică și vă spun că dânsul a angajat firmele de avocatură cu un cost de 100 de euro/oră pentru asistența juridică De asemenea conti^ok^l a constatat că toate contractele Încheiate În această perioadă care angajează fonduri publice nu au fost supuse controlului financiar preventiv nefiind semnate de contabilul șef, acesta purtând doar semnătura directoru^i interimar și avizul dat de aceste case de avocatură, deci În această instituție contabUul șef, directorul economic la Întrebăille Curții de Conturi spun că nu știu despre condițiile În care s-au Încheiat acele contracte Totodaăă s-a constatat angajarea a 12 persoane cu ÎncăCcarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 233 și Ordonata de Urgență nr. 34 considerând În mod nejustificat că posturile astfel ocupate ar fi posturii unice, situație nereală. Tot din raportul Curții de Conturi vă dau niște citate: „ordonatoujl de credite al ALPAB nu a respectat prevederi! legale privind comunicarea modului de aducere la Îndepiinire a deciziei nr. 10. măsunle dispuse prin decizia nr. 10 nu au fost aduse la Îndepiinrre respectiv conducerea ALPAB nu a luat măsuri În vederea utilizării legale și eficiente a fondurilor bugetare". Concluzii: la un moment dat Înainte de a-i angaja pe acești oameni domnul director de la ALPAB dă o decizie și spune așa: „salariații Administirației Lacuri Parcuri și Agrement sunt obligați să asigure pentru persoanele nominaiz^^! În listă, deci rețineți, nu erau angajaii, În lista anexă la prezenta decizie accesul liber În toate incintele Adminisrrației Lacuri, Parcuri și Agrement București precum și accesul liber la toate documeneele, actele și infor'm^^țile legate de activitatea desfășura! de aceștia Obligațille mențio^r^a^re de art. 1 se vor menține pe o durată de puncte, puncte luni. Nu există. O chestie foarte interesan! Un contract de Închiriere făcut Între Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și Twins Caffe S.R.L., este vorba despre interesan!! club francez domnior, unde Adminisriația Lacuri, Parcuri și Grădini Închiriază Twins Caffe și spune așa: loca1tarr^l ia cu chirie clubul de agrement la club În suprata^ totală de 6919 m format din spațiul construit În suprata^ de 2236 mp., terenuri ocupate de terase cu .... sau neacopeiie existente din construciie În suprafaăă de 2300 m și spațiul verde În suprafaăă de 2380 mp. care se află În Șos. Nordul. ÎI știți cu toții. Surpriză. știți cât este Închirierea? Dacă facem socoteala doar la suprafaia construia 22.736 de euro, adică 10 euro/mp, dacă facem un calcul la toată suprafaia cu tot cu terase și spațiu verde iese un preț de 3 euro/mpriună. Vreau să vă spun că nu a existat licitație pentru această Închiriere iar Legea nr. 213/1998 privind proprietaeea publică și regimul juridic al acesteia spune așa: la art. 15 „concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică În condițille legii’’ și dacă vreți vă stau la dispoziție cu tot ra9Ortul Curții de Conturi și

dumneavoastră și presei ca să vedeți tot ce se Întâmpla acolo. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule consilier general vă propun ca În prima ședință sa în chemăm și pe domnul Radu Popa ca să putem avea o conversate mai largă cu dânsul

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinle de ședință, domnilor consliieri, stimate domnule consliier generai, la problemele ridicate de dumr^^s^\^c^î^'strâ vă răspund; contrarele sunt contracte perfect legale făcute cu casele de avocatura și dacă citeați cu atenție constatat că există posibiiitatea și nec^^itet^^a În același timp a contractelor subsecvento. Fiecare cauză este apărată separat iar contractul cadru general nu face nici un fel de vorbire despre sume,

La toate problemele ridicate de Curtea de Conturi directorul ALPAB-ului a semnat cu observați În momentul de față contestata se află la Curtea de Conturi a României Se judecă de către judecători acolo. În altă ordine de idei am prelungrt mandatul domn^uk^i director câte două luni de zile pentru ca să existe posibiiîtatea să răspundă. Și dacă este cazul să se fi depășrt limitele și nu antamez aici niciun fel de lucru, dacă a Încălcat legea plătește. Ca să fie foarte clar. Domnule consliier doriți un răspuns onest sau doriți să o plimbăm cum facem de fiecare dată, lăsăm pe data viitoare să vă răspundă cineva și nu vă răspunde nimeni. Sigur că aveați posibiiitatoa să stați de vorbă cu directorul de acolo și era bine dacă stăteați de vorbă pentru că constatai! și dumneavoastră o serie Întreagă de lucrur^i care sunt real În discuție șio serie Întreagă de lucruri care sunt amendate din punct de vedere legal. Aș vrea să vă mai informez spre știința dumneavoasrTă, că toate contraclele din cele 620 de contracte Încheiate pe vremea fostei adminisrrații la ora actuală există la Procuratura Generală 44 de plângeri penale făcute de mine, pentru contractele care au fost făcute În mod oneros Între 2005 și 2007, ca să nu spun 2008. Aș vrea să mțelegeț domnule consliier gene^r^^l că am luat foarte În serios această problemă a parcurllor, a problemetor ivite acolo și a multor altora pe care nu le știți, tocmai pentru a putea să repunem adevărul În drepturlle lui istorice Mulțumesc De Niki Scorpion am să Îi rog pe domnul director iordache

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule Primar, domnule președinte, domnilor șl doamnelor coiegi consilieri. Am rugămintea ia dumneavoasLă să mă ascultați câteva minute să nu mă obligați să Întrerup ca să lungim această ședință sine dle. După cum bine știți criza economică afectează nu numai Româna ci aproape Întreaga Uniune Europeană și se extinde pe pian internațional ajungând până În Asia, Africa și America Latină. Constatarea pe care am făcut-o este următoarea: În toate țăriie afectate de criza economică prețurile ia anumite servicii, bunuri precum și ia aiimente au fost micșorate. Paradoxal În Româna acest iucru nu se Întâmplă, ba din potrivă sunt foarte muite produse și servicii care și-au mărit prețurile. Lucrul acesta ÎI spun pentru că În caiitate de mic poiitician, În caiitate de membru ai PD-L În caiitate de consilier care primește sesizări de ia cetățeni, am obiigația morală de a supune atenției dumneavoasrră câteva probleme care fac obiectul nemulțumirilor cetățenilor cei puțin ai capitalei, să nu mai vorbesc de Întreaga țară.

Domnule primar, domnule președinte, domnilor coiegi Este adevărat că dacă după propunenle pe care ie voi face ni se va spune că În România funcționează economia de piață care se regiează În raport de cerere și ofertă, dar nu aș vrea să uitați un iucru domnilor, ia vremuri excepționale trebuie iuate măsuri excepționale și anume: nu vă este străină perioada În care ia Începutul democratei românești exista o prevedere economică cum că agentul comercial nu are voie să pună mai muit de 30% ia produsele pe care ie comerciaiizeaăă După cum bine știți cândva În vremuri apuse exista și metoda mef^c^^raikjh^i adică prețurile maximale cu care un producător, un comerciant poate să vândă acele produse. Îmi veți spune că nu este corect Nu este corect dacă stau să mă gândesc că omul aceia are dorința de a câștiga niște bani, dar este corect pentru noii pentru mine, pentru dumneavoastră să admitem ca oameni care iau 5-6 miiioane/lună, ca oameni care și-au pierdut iocurile de muncă să cumpere În Româna un kg de carne domnule primar cu 5-6 euro sau chiar 7euro, iar ia Nisa francezul care are 1500 euro/ iună să cumpere carnea cu 3 euro/kg Este posibil ca un kg de roșii În România să se vândă ia momentul acesta cu 25-30 sau 40 de mii pe kg? Da, În condițiile În care producătorul domnule primar nu

are acces pe piețele Bucureșriului ci numai speculanți, de aceea .......

deci aș vrea ca să nu poiitizăm această probiemă pentru că poiitizarea acestei probleme existențale, probiema existenței cetățeanul Bucur^^^tuju^i și nu numai, ar trebui să fie un subiect care să vă dea de gândrt. De aceea domnule primar, domnule președinto de ședință, domnilor coiegi consiiieri Propun adoptarea unei hotărâri de consiiiu prin care să se instituie un mercurial În piețeiecapitalei precum și prevederile aceiei iegi care exista f^in anii 90 car^rrj'ai'dâu voie agentului economic


fa \\ ___-


să perceapă mai mult de 30%. Această măsură nu trebuie să fie definitivă ci ea trebuie să fie temporara până când economia românească se revigorează și până când efectele crizei se atenuează foarte mult sau dacă vreți după părerea mea până când acestea dispar. O altă solicitare pe care o fac domnului Primar General este aceea de a modifica anexele 3 și 4 ale Hotărâm nr. 32/2007 privind tarifele la chiriile pe care municipahtatea le percepe agențllor economici. Consider că reducerea cu 50% a chiriilor acestor persoane care desfășoară activități În spațille Închiriaee de la Primăria Capitalei vine În sprijinul acelui agent economic Noi nu suntem satrapi, noi suntem oameni care gândim. Noi trebuie să gândim ca atâta timp cât Îi cerem unui agent economic să diminueze prețurile pentru ca cetățeanul de rând să poată să existe, să poată să treacă peste această perioadă de criză trebuie să venim cu măsura ca acel agent economic să nu fie Înglodat În datorii să fie obligat să dea faliment. De aceea cer reducerea cu 50% a spațiilor Închiriate de municipaiitate. Dacă am fost Înțeles așa cum trebuie vă mulțumesc pentru că știu că oricum cetățenii capitalei Îmi vor mulțumi pentru interpelarea pe care am făcut-o În moment acesta Mulțumesc.

Domnul președirtte de ședință Murg Călin

Cu respect vă atrag atenția că trăim Într-o economie liberă de piață În care Încurajăm activitatea concurențială, dar reținem punctul dumneavoastrâ de vedere, mi le-am notat pe amândouă.

Domnul consliier general Stan Ion

Domnule primar, domnule președinee, stimați colegi, am ținut să vorbesc la Început pentru că vom ajunge la problema PUZ-urllor, este vorba despre acel PUZ care este veșnica noastră problemă Costică Costanda Nu o să Încep cu istoria, știți foarte bine fiecare dintre dumneavoatrăă că s-a ajuns În această situație delicată pentru toți cei care suntem aleși În funcția de consiiieri generaii la Primăria Capitalei. Eu unul mă simt revoltat de anumite lucruri care se Întâmplă vis-a-vis și de notificarea pe care ne-o trimite domnul Costică Costanda ca să nu mai spun și de anumte hotărâri ale unor instanțe. Eu am avut impresia că dacă sunt ales consliier general am dreptul să votez pentru, contra sau să mă abțin. Deci mi se pare aberant și știu că Consiiiul General a făcut niște demersuri la Consliiul Superior al Magistraturi să atace anumte hotărâri obținute de domnul Constanda

Domnul consilier general Stan Ion

Ca să rezum ceea ce vreau să spun În primul rând acesta este un reproș pe care ar trebui să ÎI fac În executivul primăriei PUZ- ui pe care ni-I propune nu mai are obiect Schimbul de terenuri care a fost făcut de către municrip^ailiaate cu domnul Costică Costanda vis-a-vis de Parcul Bordei domnul Costanda avea un PUZ pentru Parcul Bordei. Între timp noi nu am renunțat ia iupta noastră de a ceda un spațiu verde respectiv Parcul Bordei și a făcut cu municipahtatea, a făcut o ofertă, un schimb În Șos. Nordului În Cartierul Francez pentru un teren deci practic dânsul, notificarea asta ce avocat i-a făcut-o sau ce parte din executiv a pus PUZ-ul pe ordinea de zi mi se pare că nu mai are obiect pentru că În momentul de față domnul Costică Costanda nu mai are terenul din Parcul Bordel, ÎI are municipalitatea. Domnul Costică Costanda eventual ar trebui să parcurgă aceleași etape și dacă consiiiul dorește să Îi dea În Șos. Nordu^i acolo un aviz este cu totul aită problemă, dar mi se pare totuși destul de deranjai ne aceste hârtii pe care ie tot primim. Deci În concluzie este bine de știut că noi consilierii PSD nu am fost niciodată de acord cu această modalitaee de a deveni un om cunoscut În imobiliare domnul Costică Costanda și cu metodele cu care a obținut terenul În București Parcul Bordei șischimburile pe care ie-a făcut ne-am și dat demisia. Și acum ne trezim În situația că avem o hotărâre a unei instanțe care ne obiigă să Îi dăm domnubi Costică Costanda un PUZ mai muit decât ÎI avea ia vremea respectivă unde municipaiitatea a devent tituiara Parcuk^i Bordei În ioc de un P+ 4 are un P+ 8 + nu știu cât. Adică cu atât mai muit crește și vaioarea terenuk^i În zona respectivă ca echivalenți a fost .... Deci asta era ideea și mi se pare normal că ar trebui totuși să facem ceva domnule primar, spuneți că aveți case de avocațl, că aveți pentru anumit^e reprezentativități aie probiemelor consiiiuți În instanță și juriștii pe care Îi aveți aici să facă mai muite demersun să miiiteze mai muit pentru interesul a ceea ce dorim noi În instanțe și cu atât mai muit să avem și posibiiitatea să ne exprimăm ca aieși ai bucureștenilor prin da, nu sau abținere, nu doar să avem ca și bază de piecare hotărârea unei instanțe. Muițumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Domnule președinee de ședință, domnilor consiiieri generail, domnule consiiier Victor Stan răspunsul este În două paiiere. Primul paiier este faptul că hotărârea judecătoteaccâ, vorbind ia rece este irevocabilă, este executorie și obiigația mea, se adaugă ia obiigația mea de a prezenta În consiiiu aceste cereri. Ea vine de undeva din istorie. Pentru toată partea iegală, pentru toată partea de punct de vedere iegat de ceea ce dumneavoasrrV ați Întreit țlperiV^Ot domnul director lordache face răspunsul și la prima interpelare pentru Niki Scorpion și la a doua sigur În linii mari ca să nu ținem Conslliul General.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am să vă rog să Îl chemați pe domnul director lordache să vină să dea un scurt răspuns, pe de altă parte cred că am distribuit În sală notificarea pe care am primit-o de la doamna și domnul Costanda.

Domnul Director Adrian lordache

Bună ziua dommlor consliieri generaii, bună ziua domnule Primar General, referitor la problema cu piața lui Niki Scorpion vreau să vă spun un singur lucru și anume acest complex comercial nu face obiectul vechii hotărâri de consiliu de trans^rnit^^e către sectoare, acea hotărâre de consiliu făcea obiectul piețelor construîte din fondurile statuUi care fac parte din domeniul public, acest complex comercial este făcut În baza unui contract de asociere Între muniCipairtaee și societaeea respectivă, el a fost urmărit din punctul nostru de vedere eronat de către sectorul 5 și totodată greșit de sectorul 5 ne urmărind Încasarea sumelor corespunzătoaee pentru acea piață. Nefăcând obiectul vechii hotărâri de consliiu, piața nefiind domeniu public tocmai de ace^a acest proiect de

hotărâre a fost promovat ....... Nu vreau să intru În polemică cu

dumneavoastăă domnule consliier

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Haideți să nu intrăm Într-o polemică, acest proiect nu este pe ordinea de zi. Dragi colegi, domnule consilier proiectul nu este pe ordinea de zi, Îl vom dezbate atunci când va intra pe ordinea de zi.

Domnul Director Adrian lordache

Vă pot răspunde și În scris domnule consliier general și poate renunțăm și la aceste gesturi.

Domnul preș^dnț de ședință Murg Călin

Domnul iordoche, vis-a-vis de problema ridicata de colegul nostru Victor Stan.

Domnul Director Adrian lordache

Ce pot să vă spun despre PUZ-ul referitor la Șos. Nordului 114-140 este următorul aspect. Acest PUZ este promovat ca urmare a schimbului semnat Între municipaiîtaee și domnul Constantin Costanda, este obligația municipa^ății pe care și dumneavoasrăă v-ați asumat-o În momentul În care s-a aprobat schimbul, tocmai de aceea executivul a avizat, știu că sunt studii.făcute, știu căeȘf~. Studiuorbacistic și nu a fost un proiect făcut de dragule a fi făcut '~r ~~~~

Domnul președinte de ședimă Murg Călin

Dragi colegi, vom propune la punctul respectiv vot nominal astfel Încât fiecare să se poată exprima

Domnul consliier general Stan Ion

Domnule director era vorba despre Parcul Bordei, PUZ-ul din Parcul Bordei la vremea respectivă. Schimbul de teren care s-a făcut ulterior eu nu l-am votat pentru că mi-am dat demisia din cadrul consliiului. Eu vroiam să vă Întreb pe dumne^a^\^c^î^!5tm dacă proiectul de Puz pe care ni l-ați propus astăzi are toate elementele de legalitate În sensul că dacă ține cont de schimbul pe care l-ați făcut dumneavoasrră la vremea respectivă cu Costică Costanda sau are ca bază de plecare terenul pe care l-a avut Într-o primă fază În Bordei pentru că acolo În Parcul Bordei avea un PUZ la un anumit sistem de Înălțime și aici are un alt PUZ cu alt sistem de Înălțime.

Domnul Director Adrian lordache

Din câte Îmi aduc aminte acești indicatori urbanistici au fost aprobați atunci când a fost aprobat și schimbul domnul consiiier generai

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc domnule director.

Domnul consliier general Bădulescu Aureiian

Referitor tot la punctul 13, domnule președinte, am rugămintea să

permiteți ONG-urllor care Înțeleg să protesteze față de această situaliie accesul În sală pentru că motivul pentru care solicită acest lucru este Întâinirea care a avut loc cu aceștia Înaintea Începerii acestor ședințe și sigur este foarte important să Înțelegem dacă dânșii la acest moment doresc constituirea unei noi comisii...........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul consliier aici vă spun cu toată onestitatea domnul Nicușor Dan - Asociata Salvați Bucureștiul și toate aceste asociații care reprezinte civismul legat de urbanism În București au avut mereu posibliltatea să se exprime În Consliiul Generai, cum de fapt o au și astăzi. Mai mult, am stat la dispoziția domnuu^i Nicușor Dan În fiecare zi, i-am spus că poate veni și În week-end și sunt dispus să ne Întâlnim oricând să dezbatem această problemă Realitatea domnul Bădulescu este următoarea și o spun cât se poate de răspicat, domnul Nicușor Dan și Asociația Salvați Bucureșiiul nu doresc decât să facă scandal În schimbul unui câștig de poDulahtate. Aceaataeste tot, a refuzat În mod repetat să se Întâlnească ou mine, cu a$ consilien generai,, cu comisiajuridică, cu comisia de urbanism. Cum puteți    să Îmi

spuneți că un om este bine intenționat când el nu dorește decât în sală și decât cu televiziunile de față. Dacă aceste televiziuni În acest moment părăsesc sala, domnui Nicușor Dan nu mai dorește să discute cu nimeni Aceasta este realitatea.

Domnul consiiier general Bădulescu Auteiian

Domnul președinte, dacă îmi permiteți, nu știu cine este domnul

Nicușor Dan, lăsați-mă să termin...

Domnul președnie de ședință Murg Călin

Sunt convins că orice cetățean are dreptul să intre la această ședință în mod civilizat. Civilizat înseamnă să nu îi faci pe consilierii generaii mafioți și alte apelative de genul acesta. Vă rog.

Domnul consliier general Bădulescu Aureiian

Văd că dumneavoastră aveți o susținere foarte pertinentă într-o anumită direcție, însă aceeași preocupare ar fitrebut să o aveți și la momentul în care ați dat curs acestei solicitări șiacestei negocieri cu Constanda și să nu mă puneți pe mine sau alți consliieri din această sală să răspundă pentru manieră în care ați înțeles să gestionați, nu știu dacă dumneavoastră ci Consliiul întrutotul lui această situație. Eu am nevoie de această prezență pentru că dacă voi considera necesar voi cere scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct pentru a lua consuttăn cu cetățenii, care conform Legii nr 215 m-au adus în această sală. Aceasta este motivația pentru care eu solicit acest lucru, dar se pare că rafinamental dumneavoasrră juridic este lipsit în acest moment de atenție.

Domnul președinta de ședință Murg Călin

Cine a împiedicat reprezentanții ONG-urllor să intre în sală. Rog Poliția Comunîtară să permită accesul în sală în limita locurilor disponiblie

Domnul consliier general Bădulescu Aureiian

Și pe domnul Nicușor Dan.

Domnul președinta de ședință Murg Călin

Dragi colegi putem discuta de PUZ-ul cu pnclna la punctul respectiv.

Domnul consliier general Scarlat Horia,

Domnule președinta nu avem cvorum^ri1 acest moment.

Domnul consilier general G~f -Deac loan

Foarte scurt domnule președinte, vreau să se consemneze că m-am simțit În dese rânduri jicnit de această asociație care nu face altceva decât scandal, cum ați spus dumneavoasrră și eu personal plec dacă intră dânșii că nu este normal să flm jicniți ședință de ședință că nu am fost aleși conform Legii nr. 215 ca să mă Înjure același individ de când am intrat În mandat, este inadmisibil. Să vină să discute la comisii și nu să facă circ În sală.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul consliier vă respect punctul de vedere și Îl suspin.

Domnul consliier general Stan Ion

Domnul președinee, fără Îndoială, probabll colegul a vrut să spună că modaittățHe cu care se adresează cei de la asociații nu sunt cele mai elegante, dar cineva trebuie să spună șiopinia bucureștenllor care poate văd anumite lucruri mai bine decât noi de la nivelul străzi unde stau și a locuințelor. Cred că metodele domnul Gâf v-au deranjat că pe toți ne-au deranjat. Eu cred că dacă domnul de la asociația respectivă are un limbaj mai elegant, nu ne jicnește cred că putem să Îl lăsăm să vorbească.

Domnul consliier general Gâf-Deac loan

Domnul Stan am fost numiți teroriști imobiiiari, nu sunt terorist. Există modaiîtate legală de a discuta.

Domnul consliier general Stan Ion

Nici eu nu sunt. Ideea este că ar trebui să Îi lăsăm totuși să vorbească.

Domnul consliier general Gâf-Deac loan

Am să mă duc și eu la toate ședințele dânșUor de la asociație și am

să țip.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Repet, nu s-a dorit decât scandal. A fost În dezbatere publică, nu au venit la discuțille din dezbatere publică, a fost invitat la comisia de urbanism, la comisia juridică, a fost invitat de mine În repetate rânduri să stăm de vorbă pe această temă. Nu a dorit să vinăt dorește să vină aicii cu trei pancarte pe care scrie hoți sau orice alt apelativ ca televiziune să-l poată da În direct. Vă garantez că dacă televiziunlle părăsesc sala

domnul Nicușor Dan nu mai dorește vedere

ă punctul dansuri de


Domnul viceprimar Raicu M.rcea Cristian

Domnule Primar Generai stimați coleg, În urmă cu vreo două săptămâni apărea Într-unul din ziarele bucureștene un articol care făcea vorbire despre o asociație În participațiune a ALPAB-ului cu o firmă privată În scopul realizării unui parc de distracție În Parcul Cei de la presă m-au Întrebat dacă deja s-a semnat contractul de asociere. Eu știind că pentru acest lucru este nevoie de o hotărâre a Consliiuei Generai, adoptată cu 2/3, am răspuns că nu există nicio hotărâre a Consilikik^i General cu această temă. Am aflat ulterior că există totuși semnat un astfel de contract de asociere În participațiune.

În condițiile acestea domnul Primar General vă spun că acest contract este nul de drept și este ilegal. După această teorie fiecare poate să se asocieze cu unul dintre parcurile bucureștene și să facă orice proiect. Noi nu suntem Împotriva unui astfel de proiect. Probabll că Bucureștiul și bucureștemi au nevoie de un astfel de proiect dar el trebuie să se facă cu parcurgerea tuturor etapelor prevăz^e de lege. Vă mulțumi esc

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședință, doamnebr și domnllor consiiieri, domnule viceprimar, În legătura cu AQUA LAND-ul aș vrea să știți că În generai, dar nu În general În absolut toate contractele având persc^r^sliia^e juridică avea dreptul să Încheie acest lucru și nu era nevoie de vreo hotărâre de Consliiu. Aici sunteți În eroare. Aș vrea să vă spun că, chiar dacă ipotetic din punct de vedere legal lucrurile ar sta așa cum spuneți    cele 44 de plângeri penale nu vizează acest

obiect al lipsei hotărârii de Consiiiu. Sunt făcute pe asocieri În participațiune Între anii 2005^^C^C^8^, așa cum le-am găsit eu și erau de genul următor, investiție 20.000 euro și era făcută pe 25 ani. încă o dată, se refereau la clădirii, dacă dumn^£^\^o^;^5ttm considerați la Început Casa Oi David o tarabă, ați spus-o dumneavoasrăă. Lucrurile stau În felul următor, el are toate vizele, eu am verificat lucrurlle acestea tocmai pentru că după ce s-a terminat acest proces am fost sesizat și Întrebat din toate părțile. Am dorit să verific să nu cădem Într-o greșeală sau să cadă Într-o greșeală dir^c^l^o-^l respectiv. ÎI mai verificăm o dată domnule consliier și dacă găsesc vreun element legat de netespecratea legislației sunt primul care vi-I voi face cunoscut aici cu măsurile de rigoare

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnu! primar, mă asociez la această propunere și propun să vă dăm o mână de ajutor și noi Consliiul General și În prima ședință să găsim o formulă a unei comisii care să verifice Întreaga activitate a domr^uk^i Radu Popa astfel \Încât la sfârșit săvayem o imagine corectă asupra acestei activități. Vă mulțumesc s-a închis punctul de interpelau și intrăm pe ordinea de zi.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 30.09 - 29.12.2009.

Vă rog să faceți propunerile.

Domnul consliier general Popa Grigore loan

Îl propunem pe domnul Murg Călin să continue activitatea fructuoasă de până acum.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai există și alte propuneri ? Nu mai există.

Supun la vot ca domnul consliier general Murg Călin să conducă ședințele Consiliujhji General în perioada 30.09 - 29.12.2009.

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 11 voturi (Giugula D., Drăghici G., Stan 1, Popescu C., Nicorescu V., Țapardel C., PopaM, Nedeccu C., Mihăilescu B., Rizoiu M., Anton M ).

Vă mulțumesc pentru încredere.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipi^ui București precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate în proiectul „Dezvoltarea și dotarea serviciHor profesionisee pentru intervenții în situații de urgență în regiunea București - Ilfov" din cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenție 3.3.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi- împotnvă? O votur-abțineri? O voturî.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2009”.

Comentarii?

Doamna consliier general Toma Veronica


Avizul pentru proiect este favorabll dar vă rugăm să eliminați cap. nr. 7 până la completal^ea lui cu susținerea t^jnieă de speci^iite^^^ Este un capitol care nu este susținut tehnic

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Acesta proiect a fost Înaintat de Prefectura, doriți să fie amendat și să se revină cu capitolul 7 În fața Consiiiului Genera?

Doamna consiiier general Toma Veronica

Cu susținere tehnică.

Domnul președmte de ședință Murg Călin

Practic, doriți să scoatem capitolul 7 urmând ca la o ședință ulterioară să vină cu el dezvoltat.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Domnilor colegi, acest plan de analiză și acoperite a riscurilor pentru anul 2009 În conf^oi^mn^^e^a cu legea cei care trebuie să ÎI Întocmească sunt Prefectura Împreună cu Comitetul de Acțiune Împotriva dezastretor organizat la municipiul București. Cel care are competente de aprobare a acestui plan este Prefectui, ceea ce s-a și Întâmplat și este Înaintat Consimtei General pentru a lua act de el și este nevoie de el pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, pentru a accesa banii pe componentă europeană, sunt bani nerambursabiii, ca să obținem mașinile pentru intervenții În caz de dezastre avem nevoie de aprobarea acestui plan. Eu vă rog să ni-I Însușim așa cum este pentru că nu avem calitatea legală să putem interveni pe el. Este cineva aici În sală de la ISU care vă poate răspunde la orice Întrebare legată de acest plan. Vă mulțumesc.

Domnul președinee de ședință Murg Călin

Domnule consliier realitatea este că atunci când acest proiect a ajuns În comisii la punctul 7 există o oarecare superficiaiitete În abordare și poate că ar fi o soluție, probabll că vom avea o ședință extraordinaăă, am putea să completăm acest punct până În 30

Domnul consliier general Giugula Doru

În calitate de președinee al Autoritătii de Ordine Publică ce are o bună activitate și cooperare cu ISU și celelatte unități de asigurare a ordini și a discipiinei În oraș cât și a siguranței cetățeanutei În cazul de dezastre, eu vă propun să aprobăm proiectul de hotărâre așa cum este el cu rezerva ca acest punct 7 să fie completat În 2-3 zile cu materiatel care Îi lipsește, În vederea obținerii pentru care ne batem, și la Autontaeea de Ordine Publică, a fondurilor europene,pe finanțarea tuturor acestor activități, este imperios necesar șă-avem aprobat acest proiect. Vă mulțumesc

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul consilier Giugula a propus o soluție, dumnealui propune să ÎI votăm așa și să venim ...atunci renunțăm practic ia amendament? Cer Prefecturii să ia act de această poziție a Consili^ui General să aducă completări punctual 7 este total insuficient Doamna consiiier Toma Veromca vă retrageți amendamentul rămânând În grija....

Doamna consiiier general Toma Veromca

Îmi retrag amendamentel sub rezerva depunerii totuși a susținerii tehnice pe material Rog Prefectura să țină cont.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bun. Rămâne așa, retragem amendamentel sub rezerva că aceste comp>^^ărri vor fi făcute până la data semnării lui.

Domnul consiiier general Giugula Doru

Domnul președmte de ședință Murg până la semnar^^a de către tine să fie completaăă.

Domnul președmte de ședință Murg Călin

În acest fel supun la vot proiect de hotărâre privind aprobarea „PlanuU^i de Anaiiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2009".'

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind Înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind transmiterea bunurilor imobile cu terenul aferent amplasamentului „Esplanada”, situat În B-dul Unirii, sector 3, Bucureșt”, din proprietatea privată a statului În proprietatea privată a municipiutei București.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

V-aș ruga să fiți amablii, este o greșeală din proprietatea privată a

statului, În domeniul public al munic^^ujU^i Bucureșt. Mulțumesc

Domnul președime de ședință Murg Călin

Deci practic modificăm din domeniul public al statului În domeniul public al municipiul București....

Deci din domeniul privat al municipiuUui Bucureșt Acesta este un Alt amendament mai există la a

statului în domeniul public al

amendament,

V. _____’ ■ A


Supun amendamentul făcui chiar de către inițiator și anume de modificare atât În titlu cât și În conținut și exprimarea va fi proiect de hotărâre privind Înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotăr^^ri privind trans^miieîe^a bunurilor imobile cu terenul aferent amplasamen^lui „Esplanada”, situat În B-dul Unirii, sector 3, București, din proprietarea privată a statuai În domeni^ui public al municipi^ui București.

Cine este pentru acest amendament ? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? 11 voturi (Giugula D., Drăghici G., Stan I., Popescu Ci, Nicorescu V., Țapardel C , Popa M., Boajă M., Mihăilescu B., Rizoiu Mi, Anton M.).

Acest amendament a fost adoptat.

Este un proiect cu vot calificat, cu vot de 2/3.

Supun la vot proiectul În integraitr^e^a lui așa cum a fost amendat.

Cine este pentru? 8 voturi (Gâf-Deac 1, Meran D., Alexe F., Purcărea S., Tănase G., Scarlat H., Nițu R., Gngorescu R.), Împotrivă? voturi, abțineri? majoritate de voturi'.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat

- la ora 14.45 a venit domnul consilier general Florescu Dragoș -

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnllor consiiieri generai,, domnule președinte de ședință, neaprobarea de către dumneavoastră a cererii nu Iasă decât În continuare acest spațiu la Îndemâna reprezentanților partidelor absolut toate au repr^z^^r^a^n^ acolo, care fiecare a intrat În această afacere Esplanada. Dacă dumn^^î^x^c^i^s^^re doriți ca În mijlocul Bucur^^ș?tkjh^i să păstrați acest spațiu pentru ceea ce probabll se va Întâmpla după prezidențiale. Vorbesc cu toată lumea, nu fac nicio deosebire. Este dorința bucureșrenilor de a face acolo un parc și am să vă rog să vă uitați pe site. Respingând acest proiect, numai ideea de a-I cere Guvernul,, de a-I trece din domeniul privat Înseamnă că dumneavoastră nu doriți ca acolo să fie un parc. Conform legii, eu am să vă propun de fiecare dată când o să ne Întâlnim În continuare această chestiune. Dacă doriți să dați satisfaciie oamenllor care de a lungul anilor au cumpărat acolo terenuri vă rog să vă mențineți această poziție dar nu este În beneficiul oamenllor

Domnul cons;lii^r gen^r^^l Stan Ion

Domnule primar sunteți Într-o eroare, nu am votat nu pentru că nu avem interes sau nu coincid interesele no^re^cu ale dumneavoastră

Acolo este o problemă și n

vrem ,să


ocmai vorbeam mai


Înainte de Costică Constanda cu terenul lui. Acolo sunt o grămada de retrocedări și nu vrem să fie făcute pe picior și sunt foarte multe litigii cu străzi, cu persoane care au În instanță terenuri dobândite pe Legea 10. De aceasta nu am votat nu pentru că avem o problemă dar dacă dumneavoastrâ ne prezentați la ședința extraordinară pe care putem să o facem și astăzi o răspundere În care dumne^s^\^c^asst^ spuneți că este un proiect În care am toată responsabliltatea, nu sunt litigii, nu veți fi dați În judecate, nu veți avea probleme să venim cu hotărâri ale instanței și să vă oblige, ÎI votăm. Aceasta era ideea.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consliier general, haideți să ne Înțelegem că ați ridicat o

problemă interesante. Eu nu am spus niciodată că acolo nu sunt litigii și așa mai departe. Eu vă spun următorul lucru, acolo există retrocedări pe Legea 10 iar aceasta este o cerere către Guvernul României de a trece În proprietate de la Ministerul Transporturilor atât cât a mai rămas și nu a rămas mult decât 82.000 mp., restul reprezintă retrocedări cu acte În regulă și așa mai depate care În faza a doua vor trebui expropriate și plătite despăgubiri. Mai mult decât atât municipailtatea......

Domnul consliier general Stan Ion

A cumpărat 2 ha. și munic^ip^^iî^^^^^

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Municipa^atea a cumpărat În administrata Videanu 1,8 - 1,9 ha.,

la acestea s-au adăugat trama străzilor care au existat acolo și se realizează probabll În jur de 5 ha.. Mai mult decât atât există procese câștigate pe partea drumului care Însoțește Pasajul Mărășești În care noi avem obligația să cumpărăm tot pământul cetățenllor de acolo pentru a putea să păstrăm acel drum de acces prin hotărâri judecăCotești. Bine, ei vor să le cumpăr tot pământul. Eu nu cred că la sumele pe care le cer putem să cheltuim bani. Deci În concluzie domnul consliier general am dorit să facem toate actele premergăOoaee pentru a ne adresa guvernului În ideea că cei aproape 80 și ceva mii de metri pătrați sunt trecuți de la Ministerul Transporturilor la ora când stăm de vorbă, terenul acesta este făi^ă sarcini. Tregannul s-a retras din combinația făcută În urmă cu 6- 7 ani. Aceasta este situ^^^^.

Domnul consilier general Stan Ion

Este în regulă domnul Primar așa cum spuneți dumneavoastră dar trebuie să înțelegeți și ce spunem noi pentru că nu vrem să fim în situația iar de a avea probleme, să vină cu hotărâri de l^^rț^rjte, domne aici era litigiu, de ce ați votat, sunteți răspunz^": *    °    '

.O

Domnul Primar General Sor.n Mircea Oprescu

Din cauza aceasta era un act premergător că noi nu puteam să ne dăm pământul care ține de Ministerul Transporturilor

Domnul consiiier general Purcărea Sorin

Domnul Primar General ca să ÎI citez pe domnul Stan de asemenea și eu cred că sunteți În eroare. După cum ați văzut partidul Național Liberal și fac această declarație În numele grupului liberal a votat acest proiect. Motivul pentru care am făcut-o nu este faptul că ar exista sau nu litigii pe acel teren, de asemenea nu cred sau nu știu care sunt partide! implicate, dacă ar fi sau nu PNL-ul, ați spus că nu faceți nominaiizări pentru noi important este cum arată Bucureștiul. V-aș fi

rugat să le faceți pentru că din punctul nostru de vedere În al doilea

rând, important era că ceea ce am votat noi era adresarea unei cereri GuvernuLi României de trecere În proprietatea publică a municipiu!! București a terenuLi proprietate publică a statului care poate fi trecută. Deci, nici vorbă de trenuri care fac obiectul unor retrocedări. Am vrut numai să vă spunem că susținem construirea oricărui parc, suntem de acord cu aceste proiecte și așa cum am declarat susținem inițiativele Primarului General de a dezvotta Bucureștiul

Domnul președirte de ședință Murg Călin

Domnul Purcărea, dragi colegi un lucru trebuie să fie clar, ca acel spațiul să ajungă parc, ca această destinație să se și poată realiza trebuie să ne clarificăm care este situația terenurllor de acolo. Eu cred că, Consliiul General a evitat să dea un vot În necunoștința de cauză pentru că sunt anumite terenuri acolo a căror situație este neclară. Mai departe nu dorim să se repete situația Micșunescu și În parcul din zona Esplanada. Eu sunt convins că dacă se reglemeneează această situație acest proiect.......

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președnte vreau să vă spun, ca să fie clar, nu mi-a

treburt mult, nu vă fac nicio vină, dar vă spun doar atât nu este niciun centimeruu de pământ nelămurit Pentru cei care doresc să verifice afirmațille mele cu multă bunăvoință și cu respect pentru acest interes le stau la dispoziție cu precontractul Încheiat acum șase ani. O să vedeți clar că, Compact este terenul Ministerul Transporturilor, a fost pe vremuri. În momentul când s-a Încheiat acest precontract el era extras din domeniul privat al statului, că altfel nu se putea. Acolo domnule președin! de ședință nimic nu este nelămurit, fiecare centimeruu Își are destinatia lui Motivația Întotdeauna când nu cunoaștem niște lucruri noi spunem nu este lămurit, sunt niște re^ccedări pănâ lU'proba contrarie.Nu, am proprietatea vorbelor melc În fața Consiliului, vă spun clar acolo totul este lămurit. Dacă dumneavoasfră veți vrea sau nu veți vrea asta ține de libera conștiință a dumneavoastră. Vă mulțumesc

Domnul consilier general Stan Ion

Apropo de proprietatea propriilor cuvinte pe care le folosiți, am fost atent la nuanța spusă la Începutul discursuri dumneavoasUă că au interese toate partidele. Eu aș vrea să știu cine de la PSD ca să fac propunerea să ÎI dăm afară. Dacă este cineva de la PSD să ne spuneți și nouă că este public aici, este transparenăă să ÎI dăm și afară. Mi se pare absolut normal pentru că eu sunt consiiier aici.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu, am să fac În felul următor: o să vă aștept În birou la mine după ce se termină ședința și dumreavoastță veți avea atitudinea, liderii, să comunicați sau nu. Așa mi se pare corect și așa mi se pare cinstit. Astăzi, nu mâine.

Domnul consliier general Stan Ion

Domnule primar, cu tot respectul pe care îl am pentru și pentru funcția pe care o aveți, dumne^^c^^^rm ați spus chestia aceasta În plen aici. Domnul președinte suntem ridicoli și caraghioși dacă nu ne răspundem propriilor Întrebări pe care le avem..

Dumn^^\^o^^^rrâ ați spus aici În plen.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Dumne^^^o^^srm doriți să folosim această listă la altceva sau pentru informarea noastră corectă?

Domnul consliier general Stan Ion

Pentru informarea noastră corectă.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Cred că propunerea mea este mai mult decât elegantă și decentă

Domnul consliier general Stan Ion

Eu cred că Într-o transparenăă totală pentru că ați spus aici public trebuia să spuneți tot public ca să știe și presa care sunt aceia care au interes


cum trebuia să


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu-i nimic acum ați reușit să faceți subiectul orei.

Domni! Primar General Sorin Mircea Oprescu

Rămân la aceeași propuneee, vă aștept.

Domnul președinle de ședință Murg Călin

Cu toată onestitalea, domnule primar a fost o discuție Înainte de ședința, oamenii nu erau perfect informați Nu cred că sunt reprezentanții unor interese de altă natură.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind trecerea unor spații cu destinație medicală din adminisrrarea Consiiiului Local al Sectorului 1 În administrarea Consiiiului General ai Municipiului București și trecerea spațiilor din domeniul public al MuniciiFiHJh^i București În domeniul privat al Munic:iF)ujh^i București.

Comentarii?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Stimați colegi, eu aș vrea aici să fac o de^ls^i^^țe În nume personal

Am văzut atacurile din presă, fiecare aici Își apără onorabl^alea și buna reputație Aș vrea să resping cu hotărâre ideea că dorim să le trecem aici ca să le iau eu toate cabinetele medicale. Aceste cabinete medicale, este propuneeea comisie,, o propunere justă de altfel de a lua aceste cabinete medicale și a le trece la Consliiu pentru ca, conform legii să poată fi vândute iar prețunle să intre În bugetul Primăriei Capitalei.

Domnul președinle de ședință Murg Călin

Practic este o completare a anexei, este vorba de Cinci spații medicale care nu erau În anexa originală a Ordonanței 68.

Supun la vot acest proiect de hotărâre

Cine este pentru? 26 voturi, Împotrivă? 12 voturi (Giugula O., Drăghici G., Stan I., Popescu C., Nicorescu V., Țapardel C., Popa M., Nedelcu C., Mihăilescu B., Rizoiu M., Anton M., Florescu O.), abțineri? 7 voturi (Meran O., Alexe F., Purcărea S., Tănase G., Scarlat H., Nițu R., Grigorescu R.).

Acest proiect Ce hotărâre nu a fost adoptat.

Pe fond, practic ați făcut imposibllă vânzarea acestor cabinete către cei care le utilizează

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor În Municipiul București.

Amendamente? Nu suni:.

Cine este pentrue 26 voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 20 voturi (Meran D., Alexe F , Purcărea S., Tănase G., Scarlat H., Nitu R., Gngorescu R., Giugula D., Drăghici G., Stan 1. Popescu C., Nicorescu V., Țapardel C., Popa M., Boajă M., Mihăilescu B., Rizoiu M., Anton M., Florescu D., Nedelcu C.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat

Dragi coleg, aici am modificat anexa așa cum s-a cerut.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea StudiuM de fezabliitate pentru consoiidaeea imobilu^i situat În str. Sfântul Elefterie nr. 11, sector 5 și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 290/22.12.2005.

Cine este pentrue majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind repartizata locuințelor achi^i^ior^^^ din fonduri proprii ale MunicipiuM București.

Amendamernee? Nu sunt.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Am două amendamenee: la art. 2 care trebuie să sune așa „ atribuirea locuințelor prevăzute la art. 1 de către Primarul General al Municipiului București peroanelor a căror situație este deosebită pe baza propunerHor formulaee de o comisie special constituia de către acesta, urmând ca listele de atribuire să fie aprobate de Consiiiul General al Municipiul București” și mai am un amendament la anexă, care este completare la art. 3, este vorba de locuințele care trec la sectoare și aici la sectorul 1 urmează să meargă un număr de 10 apartamenee, la sectorul 2 un număr de 32 apartamenee, la sectorul 3 un număr de 33 apartamenee, la sectorul 4 un număr de 10 apartamenee, la sectorul 5 un număr de 33 apartamenee și la sectorul 6 un număr de 32 apartamenee

Depun amendameneeee la secretariat

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Doamnelor și domnilor consilieri, chestiunea stă în felul următor. La primul amendament, completarea adusă/le dd'rrinul viceprimar nu face

altceva decât să șteargă spiritul hotărârii, nu mai este nevoie. Când vorbim de urgențe, dar domnul viceprimar probabll că nu a fost niciodată și nu i doresc niciodată să fie În urgență, vorbim de asumarea responsabilității directe și angajarea responsabiiității mele directe. A mă duce către aprobarea Cons^likik^i nu Înseamnă rezolvarea urgenței. Nu există ideea că dacă profesorul de pe secția de chirurgie nu spune că bolnavul trebuie operat, bolnavul este lăsat acolo și operat când se adună toți doctorii a doua zi dimineață. Vă rog să fiți de acord cu mine că sunt o serie Întreagă de oameni care stau pe stradă de ani de zile. Vă rog să fiți de acord cu mine că unii mai și mor Între timp. Vă rog să fiți de acord cu mine că majontatea așa ziselor „urgențe” date de a lungul celor 18 ani au făcut ca aceste case să nu ajungă la cei care sunt În nevoie, acesta este adevărui, acesta este spiritul hotărârii nimic altceva. Vă aduceți aminte că și data trecută amend^^^nh.^L ați avut Înțelepciunea să renunțaii la el, sper și astăzi să existe această Înțelepciune. În legătură cu amendamentul numărul 2, nu știu pe care bază ați calculat dumn^£^\^c^;asrm numărul de locuințe dar eu știu un singur lucrui că am Încercat să păstrăm o balanță clară Între cele șase sectoare Că sunt multe, că sunt puține este alt palier de discuție. Prin această hotărâre intră În    Serviciul Spațiu Locativ care nu a fost desființat

niciodată din Primăria Capitalei. Doriți ca aceste case să plece În continuaee fără niciun fel de viză morală, că ele sunt Împărbte Într^^^c^^x^^r oamenllor care au nevoie? Bine, nu doriți atunci Înseamnă că păstrăm aceeași metodologie greoaie fără un serviciu de administrare al celor, mă refer la cele care sunt făcute din fondurlle Primăriei Capitalei și ajungem În situația În care Adminisrrația Fondului Imobiliar de stat a ajuns, a Început cu o mare golănie și continuă la fel. Nu știm niciun fel de inventar al fonduri imobiiiar de stat, tocmai pentru că s-a dorit ca acestea să fie ÎmpărțH În mii și mii de alte firme private care atenție domnllor consliieri generaii dețin toată baza de date a fonduri fost imobiiiar de stat. Eu nu am spus că a Încălcat cineva legea, eu am spus situația de acum. Ceea ce se Întâmplă acum este o repunere Într-un circut normal al caselor construrte din fondurile primărie.. Doriți să continuăm și să rămânem În acest circuit nenorocrt sau doriți să Începem să ne manifestăm propria dorință legată de urgențe și de necesitatea de case? Dumneavoasrră hotâr^â^r Vă mulțumesc.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai Într-adevăr sunt de cord cu tot ce a spus domnul primar, așa este. Ca să nu dăm dovadă de ușurință În tratarea acestei chestiuni la amendamenUul făcut de domnul Raicu vă mai propun o completare, „reparliz^^^^a va fi făcută de Consliiul General ^termen de 72 ore de la prezentarea listei Consliiului Generai”. Adi^~ ~vMf Kșta domnule primar ne convocați, În confc^f^miktte cu Legea 2115 orice ședință extraorcin^am poate fi convocată În termen de trei zile Ne convocaii În fiecare zi și noi venim și votăm aceste liste.Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Și ce se Întâmplă dacă În 72 de ore nu se adună consiiiul? Eu vă

Întreb ce se Întâmplă, Îmi răspundeii. Nui nu aș vrea să cad În deriziune. Eu nu comentez propunerea, eu vă spun Încă o dată că dacă vreți, miezul acestei chestiuni este următorui, acela de a avea dreptul să rezolv aceste urgențe. Dacă acest lucru dumn^c^\^o^a3stm doriți În continuare cu persuasiunea dumneavoasttâ să rămână la Îndemâna comisiilor, comitetelor, prezentate liste În consiliu atunci miezul și formarea acestei hotărâri nu Își are sensui. Vă atrag atenția respectuos, nu am venit În fața ccnsiiiuiui pentru a ascunde ceva. Mulțumesc.

Domnul consliier general Meran Ștefan Dan

Domnule Primar Generai, stimați colegi ați văzut cum arată aceste

locuințe sociale? Domnule sunt excepționale. Haideți să vedem ce dăm, cui dăm. De aceasta cred că este Îndriturt domnul Giugula să facă amendamenuul acesta pentru că poate exista suspiciunea, pentru că aceste locuințe sunt tare arătoase, ca nu cumva ele să iasă din sfera aceasta a socia^ui și să devină, eu știu, un fel de sinecură Mulțumesc

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Îmi petmiteți să vă Întreb și eu ceva domnul consiiier? Aceste case

vin din istorie. Aceste case au fost cumpăraee cu piscină. Nu au piscină vă spun eu dar nu contează. Am făcut o analiză domnul consiiier asupra cât au costat la timpul respectiv Domnul consliier Îmi dați voie să vorbesc? Chestiunea stă În felul următor, vin din istorie. Ce credeți că era de prefer^^? Să țin aceste case În continuare, după un an de zile cum le-am găsit cu igrasie și așa mai departe? O să le repar eu că nu am ce să fac altceva. Ce credeți că este de făcu? Să o repartizăm eventual unui guler alb pentru că este cu piscină și că merită acela să stea cu piscină? Sau să o repartizăm unor oameni normali, săraci care nu au unde să stea?

Domnul consliier general Meran Stefan Dan

Știu că vin din istorie și ar Încăpea ușor, domnule Primar General trei famliii Aceasta este tot ce vreau să vă spun.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Aici sunt de acord cu dumn


Domnul consilier general Meran Ștefan Dan

Eu am mare încredere în dumneavoasrră că o să ie repartizați pe echitate.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Perfect și eu m-am gândii chiar la opt familii.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule primar, vreau să plecăm de ia un lucru absolut normal și firesc Să știți că propunerea pe care v-am făcut-o noi, atât cei de ia PD-L cât și consiiierii de ia PSD este una constructivă și care îniătur^ă orice fel de suspiciune. Faptul că v-am împuternici să ne prezentati în 72 de ore lista cu necesitările, alea care sunt ele pentru oameni normaii și firești, fără gulere albe, fără angajați din primărie, fără obligații prietenești, etc., tocmai asta facem. Și atunci vă spun eu că, consiliul este responsabili. La toate ședințele la care ne-ați convocat am venit. La toate ședințele la care ne veți convoca v-om veni și atunci nu cred că există niciun fel de problemă. Și eu sunt de acord cu dumneavoasrră, nu trebuie să treacă prin comisii, comisioare, le atribuim noi la propunerea dumn^£^\^c^rasrm că sunteți împuternici și spuneți, astea sunt necesiățlle dați-le domnul primar. Și avem responsabllate comună, nici asupra dumn^£^\^c^^3$^rm nu va plana o suspiciune că ați dat cuiva care nu merita vreo casă și nici asupra noastră, pentru că unde sunt cinzeci șiceva de părer^i probabll că este și cea mai bună soluție.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Am o întrebare. Ce se întâmplă dacă, consliiul nu se adună în 72 de ore?

Domnul consliier general Stan Ion

Stați o secundă că vă răspund eu. Domnul primar, eu aici de față cu colegii noștri și cu presa și cu cine doriți dumneavoasrră, probabil și cu oameni care sunt în nevoie și au nevoie de locuință nu o să aveți surpriza să nu se adune consiiiui. Veți avea surpriza că va fi și va fi chiar implicat să vadă cum se distribuie aceste case.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Este perfect Ce se întâmplă dacă, consiiiui nu se adună? Eu mai

efectuez urgența sau nu?

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Dacă mergem pe teoria absurdului, ce dumneavoastrâ nu faceți listele să repartizati locuinței

daca


Domnul Primar General Sor.n Mircea Oprescu

După cum știți, eu În viața mea am văzut mult mai multă urgență

decât ati văzut dumneavoasrră Mulțumesc.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Aici nu ne putem compara, fiecare cu urgențele lui. Dar ce se

Întâmplă dacă nu avem listele niciodată?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu vorbeam de urgențe financiare.

Domnul consiiier general Giugula Doru Mihai

Dar ce se Întâmplă dacă nu ne dați listele?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consliier general , fi-i convins că am Înțeles cu toții foarte

bine. Eu am glumit cu chestia financiară. Poziția este una singură. Problema este așa, vă rog să fiți de acord cu următorul amendament și vedem cum ÎI formulăm, Primarul General rezolvă urgențele și informează, sau prezintă lista. Haideți să ne Înțelegem, dacă vă respect și prezintă lista Consliiului Generai Domnul consiiier general pe mine nu mă Întoarceți cu chestiunea cu aprobare, eu nu mă umilesc ca să le dau case la urgență, eu răspund În fața dumneavoasteă și a lor și atunci pentru ca să fie cum spune Victor foarte bine transparent, eu mă oblig ca la ședința de consliiu și dacă uit eu cereți dumneavoastră, să vă prezint urgențele care au fost rezolvate. În prima ședință.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Domnul primar, cu tot respectul pe care vi-I port chestiunea

financiara am luat-o și eu ca o glumă și nu ca o chestie mai importante pentru nu știu cine. De asemenea, vreau să vă spun că eu am vrut să vă ajut prin acest amendament de 72 de ore, că dacă o lăsam așa Într-adevăr ajungeam la situația În care nu se rezolvau. Luați demersul meu ca o chestiune de bună voință și de ajutor nu de Încurcare

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Păi eu de aia te-am Întrebat ca avocat, ce se Întâmplă dacă nu se

adună?

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai Dacă s-a făcut un amendament trebuia să vă ajut să dăm 72 de ore. Nu există să nu se adune. Dacă nu se adună Înseamnă că e cutremur e calamitare, e război. Dumneavoasrra

iveți


situația În care consiliul nu s-a adunat să repartizeze locuințele, dar nu trebuie să vă Învăț eu aspecte de imagine, În secunda doi faceți o conferință de presă și anunțați, astăzi am avut de repartizat 40 de locuințe la oamenii amărâți șl nenorociți din consiliu nu au venit. Aceasta este soluția

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Scriem asta În hotărâre?

Domnul consliier general Purcărea Sorin

Vreau să spun numai două lucruri. Primul ar fi că suntem perfect de acord și cu urgența repartizării acestor locuințe, vorbesc În cadrul grupului liberai, cu faptul că aceste locuințe trebuie să fie atribuite de urgență persoanelor care Într-adevăr au nevoie de ele. Ceea ce Înseamnă situație deosebrtă văd că s-a modificat puțin, Înainte numărul de locuințe alocate fiecărui sector era, dacă Îmi aduc bine aminte, 20. La ora actuală există un amendament făcut de către colegul nostru, domnul Raicu prin care ele sunt modificate În sensul diminuării În sectorul 1 și creșterii În alte sectoare. Vreau numai să fac o singură precizare, nu cred că ar fi bine să facem o discriminai'e, nu mă refer na niciun sector anume, dar cred că la fel cum În sectorul 1 există persoane cu situaliii grele, la fel există și În alte sectoare. Vă propun să renunțați la amendamentul cu modificai'ea celor 20 și să rămânem așa cum a fost proiectul.

Domnul președinee de ședință Murg Călin

Domnul Purcărea. este foarte greu să Împărțim nevoia socială din București În mod egal.

Domnul consliier general Dincă Dumitru

Domnule primar, eu cred că această dilemă În acre ne aflăm poate fi rezolvata numai Într-un singur mod și anume cuvântul urgentă din proiectul pe care l-ați prezentat să fie explicat Ce Înseamnă urgență? Că urgență poate se aibă și Dincă, poate să aibă și Oprescu. Deci ce Înseamnă urgență În viziunea acestui proiect? Și atunci probabll că oamenii se mai gândesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Aceasta se trece În Regulament pe care comisia ÎI are În față

Domnul președirte de ședință Murg Călin


Domnul Dincă. nu apare nicăieri cuvântul

Domnul consilier general Bădulescu Aureiian

Domnule primar, domnule președinte, rugămintea mea este

următoarea haideți să revenim la lucruri serioase. Problema este În felul următor, noi ne cramponăm de fapt de ce? Că dânsul ar da niște locuințe cui? Cui nu trebuie Eu vreau să vă aduc la cunoștință un singur lucru, avem instituții de drept În România și instituții care veghează la respectarea obligațillor pe care și le asumă un primar sau un funcționar public. Rugămintea mea este, eu nu cred că nu avem marjă, nu avem mijloace de control asupra acestei situaliii. În opinia mea vis-a vis de caracterul social al acestui proiect de hotărâre care a fost pus astăzi pe ordinea de zi, eu cred că nu trebuie să intervenim În conținutul lui. Dacă noi constatăm, pentru că avem acest drept fiind consiiieri să mergem la acele locuințe unde ni s-a indicat adresa și considerăm că nu sunt cei care trebuie să stea acolo, mergem frumos cu toții la DNA, că ne-am Învățat să mergem acolo și ÎI pârâm pe domnul primar care o să se ducă la pușcărie dacă nu face ce trebuie. Vis-a-vis de modul În care Împ^^r"imi casele, vreau să vă spun un singur lucru că Bucureștiul este o problemă. Noi nu putem să spunem că unul are o problemă mai mare sau mică. Cel puțin modul În care sector^uk^i 4 s-au dat, la propunerea domnului Raicu, 10 apartamente eu nu sunt de acord. Problemele la acest moment În sectorul 4 vis-a-vis de aceste situații de urgență sunt solicitări care au ajuns la numărul 1300.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am reținut domnul Bădulescu punctul dumn^s^\^(^£3srte de vedere. Există inițiate trei amendamente. Acum am putea cupla două dintre ele, pentru că domnul Raicu a spus așa: „atribuirea locuinț^k^r prevăzute la art. 1 se face de către Primarul General al Municipiutei București peroar^^o^r a căror situație este deosebită pe baza propunerilor formulate de o comisie special constituiră de către acesta, urmând ca listele de atriburre să fie aprobate de Consliiul General al Municipiutei

București............., prezentare Într-o ședință extraordinara ... Deci,

urmând ca listele să fie aprobate de C.G.M.B. În maxim 72 de ore de la

prezentare Într-o ședință extraordinara. Sunteți ........... dacă cei doi

lrltiatc^r^i de amendamente sunt de acord ca să le cuplăm, domnul Raicu sunteți de acord ca amendamentel dumneavoastrâ să fie cuplat? ÎI supun o singură dată la vot. Domnul Giugula sunteți de acord? Rămâne să clarificăm cuvântul „va fi aprobat” sau „confirma"” . Aprobat. Bun, acesta ar fi amendamentel numărul 1, iar amendamentel numărul 2 este modificarea anexei la proiectul de hotărâre „sectorul 1 zece, sectorul 2 treizeci și doi, sectorul 3 treizeci și trei, sectorul 4 zece, sectorul 5 treizeci și trei, sectorul 6 treizeci și două”. Am să suFnn^RRJte* amendament la vot, sectorul 5 treizeci și trei.    "    *n


Cine este pentru amendamentel comun al domnului Raicu...... vă

rog este vot calificat de 2/3.

Amendamentul este la art. 2 după „persoanelor a căror situație este deosebită pe baza propunerHor formulate de o comisie special constituia de către acesta, urmând ca listele de atribuire să fie aprobate de către Consliiul General al Municipiutei Bucur^e^^ti în maxim 72 de ore de la prezent are într-o ședință extraor^d^^^^nâ".

Cine este pentru acest amendament? majoritate de voturi, voturi împotrivă? 1 vot (Bădulescu A ), abțineri? O voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Vă supun la vot al doilea amendament, împărțrrea pe cele 6 sectoare.........

Domnul consliier general Scarlat Horia

Stați puțin, este vorba de 150 de apartamente......., în anexă sunt

120 de apartamente, hotărâți-vă cu acestă problemă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am dat citire amendamentului cu împărțrrea pe cele 6 sectoare.

Cine este pentru amendamentel făcut de domnul Raicu? 37 de voturi, împotrivă? 7 voturi (Meran D., Scarlat H., Alexe F., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Tănase G.), abțineri? 1 vot (Gâf-Deac 1).

Acest amendament a fost adoptat

Vă supun proiectul de hotărâre în integrahtatea lui așa cum a fost el amendat și completat.

Cine este pentru? 38 votur,, împotrivă? O voturi, abțineri? 8 voturi (Meran D., Scar'l^t H., Alexe F., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Tănase G., Bădulescu A.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnllor consiiieri, vă mulțumesc că ați aprobat acest proiect în forma lui ciuntită Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Și îmbunătățltă.

Domnul consliier general Stan Ion

Domnul primar ne mulțumește și pentru senozitatea dezbatenlor și

pentru modul în care ne-am implicat ca să nu fi® lucrurile


rte


simple atât În modul hotărârii cât și după aceea În alocarea acelor locuințe.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Va fi o transparență totală. Consliiul va Împărți toate urgențele

respective pentru că vă dați seama eu personal niciodată nu am să Îmi iau răspunderea ca la sfârșit de mandat să mă trezesc că vine să Îmi spună că i-am dat lui Cucuța din deal care Între timp a murit și nu avea soțul, era fără mâini, fără picioare și bătea la tobe. Eu vă mulțumesc În orice caz.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar, avem cel puțin două exemple care confirmă buna credință a consiiiutei Repartizarea caselor din centrul istoric pe de o parte și funcționarea comisiei de mediu cu tăierea arborilor. Ați văzut că am fost și prompți și ne-am făcut treaba cu multă onestitate așa că vă puteți baza pe susținerea consiilklkJi.

Domnul consliier general Tănase Ion Gabriel

Domnule primar, stimați colegi după cum știți fac parte din comisia

pentru repartizarea caselor pentru cei evacuați din zona Pilot A a Centrului Istoric. Dacă Îmi aduc bine aminte nu mai sunt suficiente case să repartizati 150 de apartamente Nu sunt. În primul rând pe strada Mânzuuui nu sunt 150 de apartamente cum    le-ați dat. Ați

repartizat 150 din 120 posibile Nu sunt trecute. Am văzut amendamentul .......... de unde le-ați luat domnul Raicu Întrucât le veti lua de la cei

evacuati din casele naționaiizate. Păivă spun eu că nu sunt. Întrucât sectorul 3 a trimis la limita maximă posibilă de repartizare a caselor disponiblle la momentul respectiv

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci stimate coleg, noi am votat și ne-am asumat lista trimisă de Direcția Socială a sectorului 3. Mai mult ce puteam face?

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea    documentațiilor    tehnico-economice    și

indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

• •

„Proiectare, execuție, Întreținere și service” pentru un număr de 2 intersecții din Municipiul București.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi împotrivă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi (Giugula D., Drăghici G.. /ytton M.,,Țaparcfeî.C.,

Popa M., Rizoiu M., Nedelcu C., Boajă M., Nicorescu V., Popescu C., Mihâilescu B., Florescu D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini În favoarea Consiiiului General al Municipiului București, formulată de S.C. AB INVESTIȚII ȘI CONSTRUCȚII S.R.L..

Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Este un vot de 2/3. Nu, nu este vot de 2/3, rectific, este cu majoritatea de 28.

Domnul consliier general Giuqula Doru Mihai

Doresc să ne mai explici o dată în ce constă această donație și care este valoarea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Rog pe cineva de la comisia de cultură să ofere explicațiile necesare.

Domnul consliier general Voicu Mihai

Vă mulțumesc domnule Giugula că știți exact denumirea comisiei și asta mă bucură foarte tare.

Vorbim de Teat^r^u^l Excelsior care a fost refăcut complet și în contract era prevăzut un împrumut pentru amenajarea sălii. Dat fiind faptul că acea firmă care a construtt nu poate să facă legal un împrumut, atunci el plătește taxele bancare ale împrum^ului care sunt în valoare de 45.000 de euro donație făcută la notariat, cu toată documenaația, a fost la comisie, cred că și la comisia juridică, cred că și la comisia de........ eu știu de 45.......30? Deci este o donație

Domnul președinee de ședință Murg Călin

Din punct de vedere legal sunt toate formele îndepiinHe.

Domnul consliier general Voicu Mihai

Este legal, din punct de vedere legal este legal, condiția este să o acceptăm

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cine este pentru? 39 de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O

voturi


Acest proiect de hotărâre a fost adoptat


Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru modifiaarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 160/12.07.2007 privind achiziționerea de către Regia Autonomă de Transport Buc^un^ști a unui număr de 150 de tr^ț>hîibz^ pentru recbilCarea transțortului urban de călători din municipiul București

Dacă sunt comentarii? Nu sunt. ÎI supunem la vot.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proîect de hotărâre prîvînd modificarea și compierarea compoennței unor Comisii de speciatitate ale ConsHiului General al Municipiblui București.

Au plecat câțiva colegi, au fost înlocuiți, o să îmi permit să fac eu propunerHe urmând ca secretariatel tehnic să facă.... La comisia juridică și de discipiinâ îl propun pe domnul Bădulescu Aureiim. Mai există o altă propunere pentru comisia juridică și de discipiinâ? Nu. Sunt pe locurile partidelor

La comisia de sănătate și protecție socială îl propun pe domnul Capotă Bogdan.

La comisia de ecologie și protecția medibiui îl propun pe domnul Răilennu Marius

Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt. Practic sunt colegii de la PNG care s-au înlocutt și am să rog secretariatul tehnic să facă biletele ca să putem trece în procedură de vot.

Vă propun o pauză de 2 minute.

Vă propun ca, comisia de validare să fie una și aceeași cu comisia de numărare a voturilor

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturr

O rog pe doamna consliier să prezinte rezultatul votului

Doamna consliier general Nemeș Carmen lonela

ÎI citesc pe scurt. S-a exprimat un număr de 49 de voturi privind

alegerea Pentru domnul Bădulescu Aureiim 48 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, pentru domnul Capotă Bogdan 48 de voturi, 1 vot împotrivă și pentru domnul Răileanu Marius 48 de voturi și 1 vot împotrivă Toți trei au fost aleși în comisille respective.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zl, proiect de hotărâre prîvîdd apr^ț^i^^r^a Plcouiui Urt^^n^^^ Zonal Șfcs. Nord^ui nr. 114140, sector 1.

Înainte să mergem la această propunere, permiteți-mi să mai dau o dată citire. Ați citit notificarea, ați citit nota transmisă de domnul Secretar General. Atunci există propunerea din sală, domnul Horațiu Țica a făcut propunerea ca votul să fie nominal.

Cine este pentru vot nominal? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 6 voturi. Deci vom avea vot nominal.

Domnul consliier general Stan Ion

Domnule primar, domnule președinte, stimați colegi Așa cum am spus și la punctul de interpelan, mă văd nevoit să mă repet pentru că am ajuns pe ordinea de zi la acest punct care ne interesează sau cel puțin pe marea majoritate dintre noi. Vreau să vă spun că la vremea respectivă noi ne-am dat demisia tocmai datorită acestor dispute cu terenul lui Costanda, cu Parcul Bordei, cu schimbul de terenuri. Vreau să vă spun că se face vorbire despre hotărârea nr. 5/2008 Având în vedere că în perioada când s-a redactat această hotărâre nr. 5 noi consilierii PSD eram demisionari, recomand colegllor noștri de la PSD astăzi să plecăm de la acest punct de pe ordinea de zi și de la toate celelatte PUZ-uri care sunt pe ordinea de zi șisă nu le votăm, cu atât mai mult că noi ne-am dat demisia la vremea respectivă și nu am făcut parte nici într-un fel din redactarea hotărârii nr. 5 care a făcut schimbul de terenuri între Costanda și municipahtate. În aceste condiții noi nu eram atunci părtași și nu vrem să fim nici astăzi Mulțumesc

Domnul consliier general Nicorescu Virgll

Stimați colegi, vreau să vă spun faptul că acest conflict și toate nenorocmle legate de PUZ-uri au început pe vremea când Arhitect Șef al capitalei era domnul Bold și toate aceste lucruri le făcea împreună cu domnul Țica. Întrucât nu cred că cineva vrea să își asume tot ce a făcut domnul Bold ca Arhitect Șef împreună cu domnul Țica, aș propune colegllor de la PD, tuturor colegllor din consliiu să îl schimbăm pe domnul Țica din funcția de președinte al comisiei de urbanism. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Înțeleg că propuneti plenului să îl schimbe plenul pe domnul Țica din funcția de președinte? Propuneti comisiei bănuiesc pentru că, comisia are un regulament al comisiei.

Domnul consliier general Nicorescu Virgil


Și grupul PSD se va retrage din sală dacă PUZ dacă acest lucru nu va fi acceptat

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Nicorescu vă atrag atenția că procedural În cadrul comisiei se petrec alegeri și numai acolo se pot...., plenul nu poate schimba pe nimeni.

Domnul consliier general Tica Horatiu

Nu rețin numele colegului meu, nici nu........Nicorescu, mă bucur

să_______

Aș vrea să Îi dau un răspuns. În urma hotărâm de consiiiu la care dumn^^^c^^st^ nu ați fost, s-a luat o decizie. Ca PUZ - ul din zona de Nord, la punctul "d" mi se pare, să fie CUT maxim 3,5, POT 60% și H maxim 5 etaje sau ceva de genul acesta. În cazul În care unul din punctele din hotărârea de consliiu nu este respectat primăria va trebui să plătească 17 milioane de euro plus Încă 11 milioane penalități. Întrebare: Primarul General se va Îndrepta În regres Împotriva consliierllor să recupereze acești bani sau nu? Și vă rugăm să ne răspundeți dumneavoastră De aceea am cerut vot nominal, fiecare să voteze cum Îi dictează conștiința.

Domnul consliier general Meran Dan

Domnul președinte Țica, poate pe mine mă cunoaște^ și de mine o să vă aduceți aminte de numele meu. Dacă este vorba de alegeri În cadrul comisiei de urbanism așa cum spuneți și există un regulament, vă rog să prezentai să ne spuneți dacă se poate să se voteze din acel regulament și dacă ÎI aveți la comisie, dar vreau să vă amintesc că Întreaga comisie de urbanism este votată de plen și că noi oricând putem vota altă comisie de urbanism Așa dacă există o propunere În sensul acesta s-ar putea să o votăm.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci domnul Meran, propuneți să votăm din nou comporie^a comisiei de urbanism?

Domnul consliier general Meran Dan

Dacă am ajuns În punctul acesta, da.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci asta este o hotărâre de consiliu care va trebui introdusă pe ordinea de zi și aveți posibiiitaiea Într-o ședință extraordinara să o faceți

Domnul consliier general Scarlat Horia

Dragi prieteni, dragi colegi sunt consternat deîfaptul că un coleg de la PD-L vine cu o propuneee pentru prima dată caVin PUZ să fie votat nominal Încălcând un principiu ae bază al liberalismului pe care ÎI invocați de atâta timp, acela citez "șanse egale pentru a deveni inegal"’ Asta Înseamnă liberaiism dragi coleg’. Pentru cei care nu știți. Este foarte important ca În momentul În care luăm această decizie În mod special pentru o anume persoană indiferent care ar fi aceasta, este foarte important ca acest dacă pot spune așa, vot pe care ÎI dăm astăzi nominal să se fi repetat sau să se repete și pentru celelalte. Eu propun În baza principillor pe care le avem și În baza consecvenței pe care PNL o are ca Împreună cu toți cei care se alătură principillor și deciziei noastre să părăsim sala la acest punct de pe ordinea de zi. Este inadmisibil și vom ține piept mafiei imobiiiare atâta timp cât vom fi În acest Consliiu General Mulțumesc.

Domnul consîiier general Dută Lucian

Este un subiect care mă frământă de mulți ani și anume ce Înseamnă liberaiism Stimați coleg, vă spun eu ce Înseamnă liberaiism așa cum este trecut În acte publice Înseamnă chirie pe un sediu În care s-a mutat Primăria Sectorului 1 pe care se plătesc 24 de euro pe mp. În condițille În care chiria acolo este cam 10 euro/mp. Înseamnă să cumperi apartamenee În zone care nu au nicio legătură cu sectorul 1 dar le cumpărăm numai pentru că așa vrea și mai ales Înseamnă să vorbești despre mafia imobiiiară când chiar tu ești șeful mafiei imobiliare În Bucureș^ Și atunci eu voi rămâne consecvent și vă voi spune ceva. Am să vă reamintesc că de 6 ani de zile sunt În comisia de urbanism și de 6 ani de zile, 4 ani de zile În comisia de urbanism cel mai bun membru din comisia de urbanism a fost chiar domnul Giugula. Respectiv În 4 ani de zile a vent de exact o dată. De asemeni un foarte bun membru al comisiei de urbanism a fost domnul Meran care nu venea la ședința de urbanism decât uneori Restul nu mai comentăm De fiecare dată când lucrurlle În privința urbanismul s-au desfășurat În conl^^i^mi^^^ cu anumite doleanțe ale domnllor de atâtea ori domnul Țica a fost foarte bun. De fiecare dată când lucrurile În București au luat-o razna și aici

vorbim și de Catedrala despre care vorbim de atâția ani......... stimați

colegi vreți să discutăm cumva despre terenul domn^^k^i Popoviciu pe care PSD-ul la votat prima dată În 2005? La votat pentru că atunci

........I-ați votat.......nu despre asta este vorba. M-am simțit obligat să vin

și să vorbesc despre valorile liberali^m^uh^i autentic. Și v-am explicat și am să vă spun ceva, nu mă voi lăsa și fac declarație oficială, până când domnul Chiliman nu va răspunde din punct de vedere legal asupra tuturor nereguiUor care s-au petrecut În achiziția de imobile de la sectorul 1.    -----


Domnul consilier general Scariat Horia

Domnule doctor, am să vă răspund În termeni medicali. Aveți discursul unui om poiitlc boinav de SIDA. Șl nu mă refeream ia virusul HIV ci mă refeream ia supe^iffc:aîiiatb^, incompetență, demagogie și arivism Acesta este discursul pe care ÎI promovați Împreună cu partidul dumneavoastăâ Discursul oamenilor boinavi de SIDA, Politicienilor boinavi de SIDA. În noiembrie foarte muiți dintre dumneavoasUă vor deceda. Muițumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Căiin

Domnul Scarlat, ați depășrt orice iimită a bunuiui simț. Înțeleg că astăzi medicația nu a ajuns ia timp, dar vă rog frumos

Domnul consiiier general Dută Lucian

AscUteii-mă puțin, unii dintre coiegii noștri nic măcar nu mai au bun simț ca să nu mai vorbim de cunoștinle medicale, pentru că dacă ar fi avut cunoștințe medicale ar fi făcut facuttatea de medicină, dar din păcate nu se ocupă decât cu vânzarea de portocale și de mere. Atâta i-a dus mintea și viața i-a dus doar până aici. Care sunt portocale

vopsrte.........am să vă spun ceva, iimbajul foiostt, coborârea cât de jos a

putut să ajungă discursul pubiic astăzi, ne-a dovedrt Încă o dată un membru ai PNL și pentru injuriile și jicnirile pe care eu cred că dânsul nici nu Își dă seama că ie pronunță, nu pot să fac decât să Îi muițumesc și să ÎI mai anunț ceva, nu are nicio iegătură medicina cu vânzarea de iegume, din păcate pentru dânsul SIDA este o boaiă care nu dă afecțiuni mentale, dar dânsul prin discursul acesta eiucubrant nu ne poate demonsraa decât și vă spun cu proprietatea vorbelor ca să îi parafrazez

pe domnul..... că are o probiemâ foarte mare pe care după terminarea

acestei ședințe o să ÎI trimitem În cămașă de forță pentru a fi tratat.

Domnul președinte de ședință Murg Căiin

Aceasăă hotărâre a ConsiiiuM General ai Municpiuih^i București și contractul de schimb cu suită constituie modalitarea de punere În executare a deciziei civiie cu nr 1146/2007 a Curții de Apel București, rămasă definrtivă și irevocabilă prin care Consiiiul General ai Municipiului Bucureșii a fost obiigat atât ia piata sumei de 17.757. 210 euro cu titiu de despăgubire cât și ia ... miiioane de euro, cât și ia aprobarea documenaației de urbanism, PUZ referitor ia terenuri! situate În

București........În conformrtate cu documenaația depusă, respectiv POT

32, CUT 3,8. Această renunțare, prin contractul de schimb am renunțat definitiv ia piata acestei despăgubin ia cheituieiile de executare siiită În vaioare de 549.000 de RON, precum și ia despăgubirlle caiculațe ia data

de 01.10.2006 care depășesc 12 miiioane de


s-a făcut Însă condiționat de respectarea de către municipalitate și Consiliul General ale unor obligații expres asumate de municipalitate și Consiliul General al MunicipiuUui București, una dintre ele fiind aprobarea de către Consliiul General pe terenul din Satul Francez oferit la schimb a unor parametrii urbanistici expres prevăzuți atât În Hotărârea C.G.M.B nr. 5/2008 cât și În cuprinsul contracturi de schimb. V-am citit acest extras, paramecii de astăzi, domnul Țica este În sală și poate să ne........., practic există decizia civilă cu nr. 1146/2007.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Doamneter și domnllor colegi am auzit aici multe discursuri, unele

interesante, altele puțin ieșite din limita bunului simț, dar nu este treaba mea să le critic. Vreau să vă Întreb domnule președinte de unde ați citit ceea ce ați citit?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am citit din notificarea care a fost transmisă către Primăria Generală și către............

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Deci nu este un act oficial al nostru. Este o notificare pe care o

persoană ne-a adresează. În acea notificare dânsul poate să scrie vrute și nevrute. Nu Înseamnă că ceea ce scrie acolo este și corect.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Giugula eram colegi și știți că există această sentință civilă, eu nu apăr pe nimeni, am citit doar ca să vă explic care este baza de plecare

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Am citit și de aceea v-am și Întrebat. Nu creați aparența de legalitate nespunând care este sursa. Sursa În ceea ce ați citit este o notificare, o adresă făcută de un cetățean către Consliiul General Nu Înseamnă că ceea ce scrie acolo este și corect sau este și legal. Eu nu pot lua În discuție ca bază legală o asemenea notificare Eu pot să iau ca bază legală că vorbim de consecvență, hotărârea pe care ne-o invocă cel care a promovat această hotărâre, Hotărârea C.G.M.B. nr. 5/2008 În care se spune foarte clar art. 1, lit. c), alin 3, În considerarea renunțării soților Costanda la sumele de mai sus menționate, Municipiul București și C.G.MB. garantează integral și În mod expres ca aceștia atât cu privire la evicțiune cât și la dreptul de a construiconform deciziei civile 1146 pronunțaăă de Curtea de Apel cât și a'hotăt~pi două sute nu știu

ce, referitor la terenul În suprafață de 462-4 mp. ce nu formează obiectul schimbului de teren. Deci hotărârea de instanță invocată 1146/2007 se referă la Parcul Bordei. Parcul Bordei este grevat de această hotărâre de instanță având obligația ca să dăm un PUZ În Parcul Bordei. Nici În Tei nici la Gara de Nord. Această hotărâre este grevată pe un loc bine determinat. Este ca certificatul de naștere, ca buletinul. Nu putem muta o hotărâre de instanță din Parcul Bordei În Satul Francez cu atât mai mult cu cât această hotărâr-e se referă la un teren de 4624 mp. care nu face obiectul schim^t^uh^L Pentru că vă aduc aminte că În acest schimb 4600 de metri au rămas În Parcul Bordei, proprietatea domnuk^i Costanda și restul de 24.000 de m sau cât au fost, au fost la schimb. Mai jos, se spune la lit. d) a Hotărârii C.G.M.B nr. 5/2008, C.G.M.B. va aproba pe terenul din Satul Francez oferit la schimb parametrii urbanistici similari zonei din Satul Francez, nu zonei din Bordei. Nu cădeți În capcană. Respectiv POT 60% CUT ... virgulă 5 și H P+ 5. Ce Înseamnă P+ 5? 18 m., dumn^^^c^^stm În hotărârea pe care o promovaii astăzi Îi dați un H de 28 de m, asta Înseamnă P + 8. Vreau să cred că propuneeea făcută de colegul meu este binevenrtă, iar PSD-ul nu se face părtaș la nicio disfunciionahtate a comisiei de urbanism. Dacă dum^e^a^x^o^i^^l^râ nu veți lua În considerare propunerea colegului nostru Înseamnă că sunteți părtași la tot ceea ce s-a Întâmplat acolo, iar cu privire la aceste PUZ-uri noi nu le vom vota și nu vom permite ilegalități De asemenea vă mai spun că această hotărâre din 17.01.2008 a fost dată În perioada

În care consliieni PSD erau demisionai.. Nu mai făceau parte ..... că ne

Întreba cineva aici cu un mare tupeu, cine răspunde? Cine a aprobat hotărârea 5/2008 să răspundă și material Noi nu am fost la aprobarea ei și nu vom aproba nicio hotărâre care Încalcă legea. Consliiehi PSD ies din sală. Mulțumesc.

- grupul PSD și grupul PNL părăsesc sala de ședință la ora 16.02 -

Domnul consliier general Bădulescu Aureiian Aș dori dacă se poate să suspendăm puțin ședința pentru că avem nevoie să citim și noi hotăr^^r^^^ Noi până la acest moment nu am intrat În posesia acestei hotărâri care este definrtivă și irevocabllă și mai ales cu titlu de probă vă rog frumos să rețineți faptul că noi suntem intrați În Conslliul General, membrii PNG, mai puțin colegul Gâf de foarte puțin timp. Ori considerați să amânați acest PUZ pentru ședința extraordinaăa din data de 30 pentru a observa dacă intr-adevăr sunt elemente care să atragă răspundeeea noastră patrimonialâ la nivel de individ de consliier sau treceți cum consideraii la procedura

rog să Îmi dați posiblitt^^^a ca Împreu conțlnutul hotărâri..

’nr Înainte de asta vă *î să luăm act de


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am reținut propunerea dumneavoastră, pe de altă parte este și Arhitectul Șef În sală, este și președintele comisiei de urbanism Sunt oameni..........

Domnul Secretar General Tudor Toma

Dacă Îmi permiteți domnule președinte, În momentul de față nu cred că mai avem majoritatea necesară să mai continuăm ședința, deci

ședința .......... Îmi pare rău, În sală În timpul desfășurăm ședinței

conform legii trebuie să existe un număr de consiiien care În acest moment nu se află, deci În acest moment ședința Încetează, nu mai poate continua conform legii, așa că domnule președinte conform art

Domnul președ^^te de ședință Murg Călin

Rog secretanauul tehnic să facă prezența nominală.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Nu are sens că numărăm În sală și vedem consilierii. Dacă vreți eu o fac și nominal.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog să facem prezența nominală.

Domnul consliier general Dincă Dumitru

Domnule președinlte, Înainte să faceți prezența, este foarte important cel puțin pentru mine. De când am intrat În acest consiliu nu am jicnrt nici un coleg, nu l-am făcut hoț, nu l-am făcut bolnav, nu l-am făcut afacerist, nu am făcut absolut nicio remarcă. Chiar dacă aș fi avut motive În ceea ce privește anumiți colegi ca să fac aceste remarci. Nu le-am făcut și mă voi abține până la terminarea acestui mandat Cer domnului coleg de la PNL să Îmi ceară scuze pentru că eu nu sunt nici hoț, nu sunt nici așa cum a spus domnia sa. În al doilea rând domnule președinte, povestea..................

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Dincă vă rog să Îmi permiteți să fac prezența.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Alexe Florin Alexandru - absent Anton Mihaela - absent Băcăințan Irimie Gabriel - prezent Bădulescu Aureiian - prezent


Berbecam Alin Dumitru - este Învoit Boajă Minică - absent Budulan Pompliiu - prezent Capotă Bogdan Alexandu - prezent Chiriș Mariana - prezent Cosma Roxana Maria - absent Cristu Irinel - prezent Cruceanu Elena - prezent Dincă Dumitru - prezent Drăghici Aureiia Grațiela - absent Duță Nicolae Lucian - prezent Florescu Dragoș - absent Gâf-Deac loan - prezent

Domnul consliier general Gâf-Deac loan

Cu mențiunea, ca titlu de probă În eventuale procese că sunt prezent și aș vota pentru acest PUZ dacă avem cvorum

Domnul Secretar General Tudor Toma

Giugula Doru Mihai - absent Gorodea Tiberiu Silviu - prezent Grigorescu Robert - absent lovici Victor Teodor - este Învoit Ivașcu Tiberiu - prezent Meran Ștefan Dan - absent Mihăilescu Ion Bogdan - absent Murg Călin - prezent Neagu Mihai - absent Nedeccu Costel - absent Nemeș Carmen lonela - prezent Nițu Robert Daniel - absent Nicorescu Virgll - absent Păduraru Alexandru - absent Pârvu Cosmin Gabriel - prezent Pop Romeo Teodor - absent Popa Grigore loan - prezent Popa Maria - absent Popescu Costin Adrian - absent Poterașu Corn^l-C^c^nstar^^i - absent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - absent Raicu Mircea Cristian - prezent Radoi Silviu George - prezent


Răileanu Marius Nicolae - prezent

Rizoiu Mircea - absent

Roșeți George Adrian - absent

Scarlat Horia - absent

Sitaru Janina Mirela - absent

Stan Ion - absent

Stan Nicușor - absent

Tănase Ion Gabriel - absent

Toma Veronica - prezent

Țapardel Ana Claudia - absent

Țica Horațiu- Florin - prezent

Untaru Virgll - absent

Vlădan Florin Laurențiu prezent

Voicu Mihai - prezent

În sală sunt prezenți 25 de consliieri generaii și vă rog domnule președinee să citiți dumn^^'^o^^st^ art. 40 din Legea nr. 215/2001 așa cum a fost ea repubiicată.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci art. 40 din Legea nr. 215/2001, alin 1: "ședințele consiiiului local/general se desfășoacă legal În prezența majoritățli consliierllor locali În funcție”.

Con^t^ă^m că nu este Îndepiinrtă această situație, nu este Îndepiin^ă, prezența a fost făcută la ora 16.10. La ora 16.10 În sală sunt prezenți 25 de consliieri, motiv pentru care considerăm ședința Închisă. Vă mulțumesc pentru prezență.

PREȘEDINTE DE ȘEDI


Murg Că\


Întocmit M. Anghel F Cotrobaș A Preoteasa


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Toma Tudor

CONSILIERI

Verificat Șef Birou

Redactare Hotărâri CGMB Perșunaru Mariana

48