Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22 octombrie 2009, orele 13,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat din 49 cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Sorin Mircea Oprescu -Primar General al Municipiului București, domnul Tudor Toma - Secretar General al Municipiului București, domnul Atănăsoaei Mihai - Prefect al Municipiului București și doamna Zamfir Georgiana - director executiv -Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B.

Au fost invitați să participe următorii: directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru Alin Dumitru, Boajă Minică, Florescu Dragoș, Nedelcu Costel, Rizoiu Mircea, Păduraru Alexandru

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am să dau citire unor note, în atenția Consiliului General al Municipiului București:

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.09.2009 a fost supus dezbaterii proiectul de hotărâre privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituții publice

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai a formulat amendament la proiectul de hotărâre mai sus menționat iar la art. 13 din eroare s-a propus abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 338/2007 privind încadrarea Operei Comice pentru Copii în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, prlp Urniși aprobarea organigramei, numărului


regulamentului de organizare și rârea C.G.M.B. nr. 283/2007


privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 52/2000 referitoare la înființarea Agenției Municipale pentru Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București - AMEREB.

Pentru îndreptarea erorii materiale, art. 13 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 339/2009 se rectifică și va avea următorul cuprins:

Art. 13 „Hotărârea C.G.M.B. nr. 52/2000, Hotărârea C.G.M.B. nr. 153/2001, Hotărârea C.G.M.B. nr. 283/2007, Hotărârea C.G.M.B. nr. 330/2007, Hotărârea C.G.M.B. nr.61/2008, Hotărârea C.G.M.B. nr. 45/2008, Hotărârea C.G.M.B. nr. 155/2008, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.

Prin adresa nr. 4819/19.10.2009 înregistrată la D.A.T.J. sub nr. __    2989/20.10.2009 Aparatul Permanent al CGMB ne aduce la cunoștință

că prin sentința civilă nr. 2076/30.06.2008 pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 21101/3/2008, instanța a hotărât anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 41/17.01.2008 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor proprii ale bugetului local al municipiului București și ale sectoarelor pe anul 2008. împotriva acestei sentințe, C.G.M.B. a declarat recurs, dată la care Curtea de Apel București a decis respingerea recursului, astfel că sentința civilă nr. 2076/30.06.2008

a devenit irevocabilă.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 4820/6/19.10.2009 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2988/21.10.2009, Aparatul Permanent al C.G.M.B. aduce la cunoștință că prin Sentința civilă nr. 1109/18.03.2009 pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 2512/3/2009, instanța a hotărât

C suspendarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 186/08.05.2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, numai în ceea ce privește poziția 1866 din anexă, respectiv imobilul din Șos. Colentina nr. 6A, sector 2 - Centrul Pilot Gavroche -Protecție Socială, până la pronunțarea instanței de fond a obligat C.G.M.B. la plata sumei de 2000 lei cheltuieli de judecată.

împotriva acestei sentințe C.G.M.B. a declarat recurs, acesta fiind judecat la data de 15.10.2009, dată la care instanța Curții de Apel București a decis respingerea recursului și obligarea C.G.M.B. la plata sumei de 2000 lei cheltuieli de judecată, sentința civilă nr. 1109/18.03.2009 devenind astfel irevocabilă.

Municipiului București informează Consiliul General al Municipiului București cu privire la posibilitatea accesării fondurilor structurale pentru realizarea obiectivelor sale.

în acest sens a fost elaborat Proiectul Tehnic și Studiu de Fezabilitate pentru Proiecte Finanțate în cadrul Planului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - Axa Prioritară III, Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice Electronice Gestionate de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale.

în adresă se precizează că proiectul susmenționat presupune atragerea unor fonduri în cuantum de 1,5 milioane euro, din care contribuția beneficiarului este de 2%, procent prevăzut de Poliția Comunitară a Municipiului București în bugetul pe anul 2009.

Prin adresa nr. 862846/29.09.2009 , înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2887/2009 doamna Sukiazian Eugenia Haiganus solicită revocarea în parte a Hotărârii C.G.M.B. nr. 213/2005 privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale.

Contestatoarea consideră că prin aprobarea sus menționatei hotărâri i s-a încălcat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în str. Violetelor nr. 16 sector 6.

Menționăm că plângerea doamnei Sukiaszian Eugenia Haiganus a fost depusă cu nerespectarea termenului prevăzut de art. 7(1) din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Prin adresele nr. 863176/29.09.2009,    863178/29.09.2009,

863181/29.09.2009,    863179/29.09.2009,    863184/29.09.2009,

863182/29.09.2009 înregistrate la Direcția Asistență Tehnică și Juridică

C a C.G.M.B. cu nr. 2843/01.10.2009, 2844/01.10.2009, 2845/01.10.2009, 2846/01.10.2009, 2841/01.10.2009, 2849/01.10.2009, Vlădoiu Tatiana, Lincan Ioana, Cismaru Toni Daniel, Alexe Niculina, Marin Elena și Mocanu Marian au formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr. 330/2009 privind repartizarea locuințelor achiziționate din fonduri proprii ale municipiului București, întrucât aceasta încalcă prevederile constituționale privind egalitatea cetățenilor în fața autorităților administrației publice. Persoanele sus-menționate menționează faptul că se vor adresa instanței de contencios administrativ.

Prin adresa nr. 864279/05.10.2009, înregistrată la Direcția

-----    ■ , .... .    -----    "'385/06.10.2009,

=a următoarelor-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 268/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Doamnei nr. 7-9, sector 3;

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 286/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Muzelor nr. 22/1, sector 4;

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 267/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Gheorghe Mânu nr. 7, sector 1;

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 274/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 303-309; 347-349; 351-359, sector 1;

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Intrarea Străulești nr. 1C, sector 1.

Contestatarul menționează că documentația care stă la baza acestor planuri urbanistice zonale nu conține avizele necesare.

Prin adresa nr. 863078/29.09.2009, înregistrată la Instituția Prefectului Municipiului București sub nr.26780/2009 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2847/01.10.2009, Uniunea Arhitecților din România sesizează nelegalitatea următoarelor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București:

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 318/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Bărăției, nr. 33, sector 1

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 320/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Str. Calea Moșilor nr. 86, sector 2.

Contestatarul menționează că documentația care stă la baza acestor planuri urbanistice zonale nu respectă indicatorii urbanistici aprobați pentru zonele respective.

Prin adresele nr. 866119/14.10.2009,    866125/14.10.2009

înregistrate la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 2968/20.10.2009 Sindicatul Național al Funcționarilor Publici solicită, prin intermediul reprezentatului sau legal domnul Sebastian Oprescu, punerea în aplicare și acordarea drepturilor salariale stabilite prin prevederile contractului colectiv de muncă negociat și semnat la nivelul instituției - Centrul de Planificare Urbană și Metropolitană București, începând cu data de 12.10.2009 și în continuare, sumele fiind actualizate la zi cu indicele de inflație.

Având în vedere cele mai sus menționate, domnul Sebastian Oprescu solicită ca sumele necesare respectării prevederilor prezentului contract de muncă să se includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

Prin adresa nr. 863176/29.09.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a 6.G.M.B. cu nr. 2934/14.10.2009,

Ciochină Ion a formulat plângere împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr. 339/2009 privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituții publice, întrucât, în opinia sa, această instituție există deja, conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 52/2000 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 283/2007, existând și o structură identică în cadrul aparatului propriu al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Infrastructură și Servicii Publice. Domnul Ciochină Ion consideră că Hotărârii C.G.M.B. nr. 339/2009 contravine atât art. 25 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cât și Hotărârii C.G.M.B. nr. 153/2001 privind aprobarea înființării Agenției de Reglementare a Nivelelor de Servicii a Municipiului București secțiunea apă-canal denumită ARBAC.

Prin adresa nr. 866382/15.10.2009 înregistrată la D.A.T.J. sub nr. 2966/20.10.2009 domnul loniță Florian solicită anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 263/29.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Aleea Teișani (tarla nr. 468) - Pădurea Pustnicu-Pădurea Băneasa, sector 1.

în motivarea solicitării domnul loniță Florian consideră că toate avizele care au stat la baza emiterii hotărârii sus menționate sunt nelegale.

De asemenea se invoca faptul că imobilul proprietate personală nu mai poate fi identificat corespunzător pe harta zonei, întrucât configurația acestuia apare schimbată, drumul Pădurea Mogoșoaia, la care imobilul are acces, nu mai figurează pe hartă, zona în care ar trebui să se

C regăsească imobilul este evidențiată ca pădure, contrar realității.

Având în vedere cele mai sus menționate se solicită anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 263/2008.

Doamnelor și domnilor consilieri supun la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a C.G.M.B. din data de 30 septembrie 2009.

Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă? 1 vot (Scarlat H.), abțineri? 16 voturi (Meran D., Tănase G., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Poterașu C., Alexe F., Giugula D., Stan I., Drăghici A., Popa M., Țapardel C., Sitaru J., Mihăilescu B., Anton M., Nicorescu V.).

Rog secretariatul tehnic să-mi comunice numărul consilierilor

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a C.G.M.B. din data de 22 octombrie 2009, orele 13.00. Sper că vom avea o ședință cu cvorum până la sfârșit.

înainte de a intra pe ordinea de zi am să citesc câteva cereri de luări de cuvânt. Una dintre acestea este înregistrată în data de 20 noiembrie de către domnul Techiu Nicolae Adrian care dorește să se exprime în fața Consiliului General pe o temă de ordin locativ. Propun ca această cerere de luare de cuvânt să se desfășoare la sfârșitul ședinței Consiliului General.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Scarlat H.), abțineri? 2 voturi (Bădulescu A., Răileanu M.).

Domnule Techiu puteți lua cuvântul în fața Consiliului General la sfârșitul ședinței.

O altă cerere de luare de luare de cuvânt este venită din partea unei asociații de persoane din sectorul 1, am să îi dau citire, au mai insistat să participe la ședința noastră, este vorba despre aprobarea unei societăți pe acțiuni în sectorul 1 privind achiziționarea de locuințe sociale. Din partea acestei asociații dorește să vorbească, cred domnul Berche Ionel, dacă este prezent în sală? Rugămintea mea ar fi fost să le dăm posibilitatea să vorbească la început și să îi ascultăm, pentru că dumnealor au fost de mai multe ori și poate cu această ocazie clarificăm unele lucruri.

Cine este pentru ca domnul Berche să ia cuvântul în fața Consiliului General la începutul ședinței? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Neagu M.), abțineri? 0 voturi.

Domnule Berche vă rog să rămâneți în sală până ce veți fi invitat.

O altă cerere de luare de cuvânt este din partea doamnei Moroșanu Maria tot vis-a-vis de atribuirea unităților locative, nu știu dacă face parte din grupul de mai devreme. Este în sală? Stimată doamnă propun să luați cuvântul la sfârșitul ședinței Consiliului General.

Cine este pentru ca doamna Moroșanu să se exprime în fața Consiliului General la sfârșitul ședinței? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Doamna Moroșanu puteți lua cuvântul în fața Consiliului General la sfârșitul ședinței.

De asemenea, o altă cerere de luare de cuvânt din partea domnului Creanaă Gabriel domiciliat în București, are o problemă cu aplicare    i contradictoriu cu principiulunilateralității acestor acte. Domnul Creanga nu este în sală, trecem mai departe.

Și din nou domnul Mocanu Marian care a mai vorbit și nici nu este acum în sală, trecem peste.

O altă cerere de luare de cuvânt este de la doamna Albu Vasilica referitor la o problemă care nu este pe ordinea de zi, nevăzând legătura cu ordinea de zi de astăzi, aș prefera să o invit marți la Consiliul General la camera 132, discutăm întâi acolo și apoi aici.

După cum remarcați aveți în față un proiect de ordine de zi, este ședință ordinară, deci inițiatorul este domnul Primar General, îl rog pe dumnealui mai întâi să ne spună dacă sunt amendamente sau completări la ordinea de zi.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, domnule consilier general președinte de ședință, vă rog să fiți de acord ca la punctul 1 și 2 al ordinii de zi să introducem proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Cristu Irinel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București. La punctul 2 proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Mihailovici Virginia.

De asemenea propun pe ordinea de zi suplimentară următoarele proiecte:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia-Amenajare, Extindere Parc Zona Nord Ansamblu Istoric Mogoșoaia -rețele și dotări aferente.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de închiriere a imobilului situat în Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, necesar pentru mutarea temporară a aparatului de specialitate al Primarului General și a membrilor Consiliului General al Municipiului București, pe perioada consolidării imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București.

Proiectul ar fi proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii C.G.M.B. nr. 36/04.02.1999 privind aprobarea dreptului la

transport gratuit pe mijloa unele categorii de persoa Sunt câteva persoa


nsport în comun de suprafață, pentruProiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) pe anul 2010.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție reparații capitale hală pentru specific adăpost de câini, împrejmuire și rețele de alimentare cu apă și canalizare, construcție adăpost nou pe o suprafață de teren liberă.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Să introduceți pe ordinea de zi, la început, punctul interpelări.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dacă mai sunt alte completări la ordinea de zi propusă? Nu mai

sunt.

Am să le iau în ordine, prima propunere, ca ședința să înceapă cu un punct de interpelări, propus de domnul Dincă.

Cine este pentru?majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Avem apoi propunerea domnului Primar General ca primele două puncte ale ședinței de astăzi să fie încetarea mandatului de consilier al doamnei Cristu Irinel, datorită faptului că este secretar de stat la ministerul IMM-urilor și validarea noului consilier general, doamna Mihailovici.

Cine este pentru introducerea acestor două puncte pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Aceste două puncte au fost introduse și poartă numerele 1 și 2.

Mai departe avem propunerea domnului Primar General pentru C ordinea suplimentară.

La primul punct este vorba despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia-Amenajare, Extindere Parc Zona Nord Ansamblu Istoric Mogoșoaia -rețele și dotări aferente.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

La punctul 2 pe ordinea suplimentară este proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de închiriere a imobilului situat în Splaiul Independenței nr. 291-293,?sâcțor 6, necesar pentru mutarea temporarăConsiliului General al Municipiului București, pe perioada consolidării imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

La punctul 3 pe ordinea suplimentară este proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

La punctul 4 pe ordinea suplimentară este proiectul de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii C.G.M.B. nr. 36/04.02.1999 privind aprobarea dreptului la transport gratuit pe mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru unele categorii de persoane.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

La punctul 5 pe ordinea suplimentară este proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice ( AMRSP) pe anul 2010.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

C,    La punctul 6 pe ordinea suplimentară este proiectul de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție reparații capitale hală pentru specific adăpost de câini, împrejmuire și rețele de alimentare cu apă și canalizare, construcție adăpost nou pe o suprafață de teren liberă.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei așa cum a fost ea amendată și completată.


Cine este pentru? mșjdrițate^jpoturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, domnule consilier

general președinte de ședință, conform prerogativelor Consiliului, obligația mea este să vă anunț că pe perioada campaniei electorale, mai precis începând în 24 octombrie dimineață, intru în concediu de odihnă. Pe perioada concediului aproape toate prerogativele primarului general

vor fi îndeplinite de domnul viceprimar lovici.....Domnul viceprimar lovici

este abilitat să semneze toate hotărârile de instanță privind retrocedările definitive și irevocabile. De asemenea nu are voie să facă angajări sau dezangajări în Primăria Capitalei. Ordonanțarea creditelor va fi făcută de către directorul general economic Mircea Constantinescu. Eu am obligația să vă informez domnule Gâf și asta și fac acum. Cele care sunt peste 10 miliarde le fac eu, întrerupând în perioada respectivă concediul de odihnă. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință a C.G.M.B. Murg Călin Doriți să facem întâi interpelările sau îi ascultăm pe cetățeni?

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule primar, domnule președinte de ședință, domnilor colegi consilieri, vreau să vă deranjez urechile cu trei mici probleme, dar care sunt extrem de mari cel puțin în viziunea mea. Prima chestie cu care vreau să vă deranjez este că noi în calitate de consilieri ai Municipiului București avem nu numai obligația pe care ne-o conferă funcția de consilier general ci și obligația morală față de niște oameni nevinovați să rezolvăm o problemă care trenează de foarte mulți ani. Este vorba despre cetățenii din sectorul 1 care acum sunt în număr de 1200 de familii care au fost dați afară din locuințe pentru că acestea au fost retrocedate și nici până în momentul acesta, acești oameni nu au primit locuințe. Este foarte grav că am ajuns la 20 de ani de la Revoluție domnilor, să avem oameni care să stea cu copiii în corturi în pragul iernii. Părerea mea este că atât Consiliul General cât și Primarul General al Capitalei trebuie să se implice foarte serios pentru a rezolva această problemă.

Domnule Primar General, domnilor colegi consilieri solicit ca la următoarea ședință fie extraordinară sau ordinară să îl invităm pe domnul director de la Direcția Juridică să ne spună câte dosare sunt acum la dânsul în sertare, câte au fost soluționate, câte sunt nesoluționate și de ce restul dosarelor nu se soluționează. Domnule Primar, nu există să mergi la Djrecția Juridică și să ai satisfacția unor relații civilizate. Ajunsesem dgp^lcufn^bine știți de m-a dat afară o fătucă care era pe post de secretar£ âpunând că domnul director nu primește în audiență, lată ț\um au ajunăVJbbsilîeriî generali care sunt puși în situația
10


să rezolve problemele cetățenilor. Aparatul de specialitate al primarului nu funcționează corespunzător pentru a servi interesele cetățenilor. Dacă mie mi se răspunde așa, dacă pe mine mă pune într-o situație penibilă de-a dreptul jenantă, imaginați-vă în ce situație îi pune pe petenții care vin să își rezolve oarece probleme la Primăria Generală.

Domnule președinte de ședință și domnilor colegi vă rog să instituiți o comisie care să verifice activitatea mea ca președinte al comisiei pentru acordarea drepturilor pentru revoluționari, pentru că domnule președinte îmi pare rău că trebuie să aduc tocmai acum în discuție această problemă. Doamna director de la asistență socială care nici nu mă interesează cine stă în spatele ei, cine a angajat-o, cine o ține, a făcut cel puțin o declarație care nu este oficială, transmite un zvon cum că eu în calitate de președinte al comisiei, mi-aș fi pus dosarul meu în fruntea listei. Eu nu, deși am dreptul domnule președinte, pentru că sunt revoluționar, tocmai din acest motiv nici nu am vrut să intre dosarul meu în discuție, iar dacă acea comisie pe care dumneavoastră o veți face, în care să fie consilieri de la toate partidele reprezentate în Consiliul General, dacă nu este adevărat acest zvon, solicit ca acestei doamne director să i se desfacă contractul de muncă pentru răspândirea de zvonuri calomnioase la adresa președintelui acestei comisii. Vă mulțumesc. Doamna Simina Mezincescu, sau cum o cheamă că nu știu cum o cheamă.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule primar, stimați colegi, domnule președinte de ședință, cu mai multe ședințe în urmă am ridicat problema APEI NOVA și am spus la vremea respectivă că aș dori personal atât în numele meu cât și al colegilor consilieri ca cei de la APA NOVA să ne prezinte o situație exactă a respectării contractului de concesionare a activității de distribuire a apei potabile și menajere în București și îmi aduc aminte că dumneavoastră ați spus că va face acest lucru APA NOVA. Nu a făcut-o și mă simt destul de jenat ca să nu spun siderat și consternat că în condițiile date, la punctul de pe ordinea de zi, cei de la APA NOVA propun către consiliu ca și cum am fi niște imbecili că anulează niște datorii făcute de anumiți abonați și se referă la două milioane și ceva de abonați care sunt în București. Suma este de patru miliarde și jumătate pe an, dacă o împărțim la 12 luni se ajunge undeva la 300 și ceva de milioane, dacă o împărțim la 2 milioane și ceva de locuitori ajunge la 0,0016 bani. Este o rușine ce propui acești domni care încasează bani foarte mulți și nu au respectat n^I^irrclauzele contractuale. Nu știm astăzi câți kilometri din magistr^a^L^’pață\leconductă s-au schimbat, nu știm dacă s-au respectat toaje'fclabgeîe. pej csîre le-am pus noi, dar în schimb vin cu nișțe mangle, că\ac^st^J'supQyște mangle obraznice șine consideră absolut ori incompetenți ori naivi. în aceste condiții noi nu o să votăm acest punct domnule primar, ba mai mult dorim ca încă o dată să facem acest apel la această ședință oricum din punctul meu de vedere cred că ar trebui să le anulăm acest contract dar măcar să le dăm posibilitatea să ne arate ce au făcut în acești ani de când au preluat concesionarea și cred că nu este un efort foarte mare pentru ei ca să aibă posibilitatea și colegii consilieri și presa să vedem dacă au respectat într-un fel sau nu acest contract.

Și dacă cei din executiv credeți dumneavoastră pot să și rezolve această problemă adică să facă scrisorile și demersurile necesare ca să audă ceea ce au spus consilierii în cadrul acestei ședințe.

O altă problemă pe care doream să o discutăm astăzi este una care ne interesează pe toți și anume dacă până la sfârșitul anului v-ați gândit să facem o rectificare de buget domnule primar și cred că ar trebui făcută pentru a putea să discutăm și alte priorități care nu au fost cuprinse în această perioadă a anului.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, domnule președinte, domnule consilier general, în legătură cu problema ridicată de dumneavoastră aș vrea să raportez consiliului următorul lucru: am să vă prezint în sinteză tocmai pentru a nu vă plictisi. Grupul de lucru numit de Primarul General al Municipiului București și comisia desemnată de directorul general al S.C. APA NOVA București, s-au reunit în mai multe ședințe comune de lucru care au analizat, subliniez au analizat și dezbătut subiectele înscrise în tematica transmisă de către Primarul General pentru analiza contractului de concesiune așa cum ați cerut dumneavoastră. Prin acest act adițional Municipiul București menține

C. tariful actual consolidat iar APA NOVA București înțelege să participe la efortul de relaxare al cheltuielilor pentru servicii publice ale contribuabilului bucureștean prin: renunțarea fără alte pretenții suplimentare la contravaloarea facturilor neachitate de către RADET pentru serviciul de canalizare aferent apei calde menajere deversate în sumă de 51 milioane, aproximativ 12 milioane de euro. Renunță fără alte pretenții suplimentare la contravaloarea penalităților aferente datoriei RADET pentru apă potabilă furnizată în 2008 în sumă de 16 milioane RON, aproximativ 3.700.000 euro. Renunță fără alte pretenții suplimentare la compensarea pentru plata către PMB a taxei de acces autovehicule în perioada 2006-2009 în sumă de 23.000.000 aproximativ 5.400.000 euro. Finanțează din fonduri proprii fără majorare de tarif un


solicitărilor Municipiului București în

milioane euro, care se va realiza


---------’ — — -------

Stfe'iprevazut acum. Finanțarea din

\ &


fondurile proprii fără majorare de tarif a unui studiu privind caseta în scopul găsirii soluțiilor pentru prevenirea inundațiilor atunci când apar evenimente fluviometrice deosebite în valoare de 6 milioane de lei aproximativ 1.400.000 euro. Finanțarea din fondurile proprii ale APEI NOVA fără majorare de tarif asistenței pentru PMB în etapa de finalizare a lucrărilor aferente fazei 1 și fazei 2 a proiectului stația de epurare Glina în sumă de 400.000 lei aproximativ 100.000 euro/an. Pune la dispoziția PMB aplicațiile informatice necesare citirii fișelor GIS, gestiunea informatică a sistemelor în sumă de 20.000 lei/lună corespunzător unei licențe de utilizator. Și ce este mai important, sprijinirea familiilor aflate în nevoie prin implementarea unui program social de ajutorare prin care se șterg datoriile acestora pentru serviciul de apă, cei care nu pot plăti, în

sumă de 400.000 lei/an, adică 6 milioane de euro/an.........., aproximativ

1.400.000 euro. Vorbim nu de 15 ani, vorbim de 6 ani deocamdată. Da, aveți dreptate, până la sfârșitul concesiunii, conform regulilor aplicate. Câteva lucruri vreau să vă mai spun și cu asta am terminat.

APA NOVA efectuează investiții din bugetul propriu și sunt

prevăzute în......., preia datorii și penalități scutind bugetul Bucureștiului,

reduce consumul de apă pe cap de locuitor de la 800 l/zi, la 1601/zi conform investițiilor făcute până acum. înlocuirea conductelor de plumb

de la APA NOVA sau de firmele căpușă pe care nu mai avem........,

după ce s-au dat banii nu mai avem de unde să le luăm.

Programul social APA NOVA scutește de plată datoriile cetățenilor. Modernizarea conductelor pe traseele pe care le doresc primarii fără costuri suplimentare. Chestiunea mea este foarte clară. Am prezentat acest act adițional în urma analizei, important este faptul că asigură o protecție socială, că s-au șters aproape 70 milioane de euro din datoria pe care o aveam față de APA NOVA cu condițiile pe care dumneavoastră puteți să le citiți în actul adițional. Am ținut să vă spun aceste lucruri, ba mai mult decât atât am rugat ca la nivelul comisiei să se analizeze toate aceste lucruri, iar comisia a făcut acest lucru și a dat undă verde pentru a vă fi prezentat dumneavoastră. Mulțumesc.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule primar, cu tot respectul și pentru expozeul pe care l-ați făcut dumneavoastră aș vrea să vă spun ca și constatare personală că această comisie desemnată din executivul dumneavoastră vă duce în eroare. Pe de o parte ori nu știu să negocieze în interesul bucureștenilor, ori nu au capacitate, ori nu vor, ori nu au voință, ori toate la un loc. Păi dacă ne uităm la ce înseamnă contractul acesta de concesiune cu APA NOVA și pe extinderea lui pe 15 api și dacă ne uităm la cei 8-9 ani de când s-a preluat, vedeți că nt^^spactî^Kriici 1% din obligațiile lor și faceți socoteala \că ei trebuisp^/țgviefit^ăshă câteva miliarde și dacă

spuneți că a exonerat și că au renunțat la niște datorii sau la niște obligații pe care le avea municipalitatea de 70 milioane de euro este foarte puțin. Iar pentru cei care sunt în nevoi și nu își pot plăti acest așa zis ajutor se raportează la acei 15 ani de care v-am spus eu și vine 4 miliarde și ceva pe an, împărțit la 2 milioane înseamnă 0,16 bani. Este o rușine domnul primar ceea ce ne propun cei de la APA NOVA. în primul rând cei de la APA NOVA trebuie să vină în fața Consiliului General, domnul director general de la APA NOVA să spună clar că în această perioadă noi am făcut investiții concrete conform contractului de concesionare, avem obligații în primii ani 2 miliarde, după aceea încă 2 miliarde, din 7 miliarde am investit 5, mai avem 2, ne angajăm că îi investim și pe cele 2 în următorii ani. Am schimbat magistrala de plumb care oamenii aveau apă la robinet cu râme, cu gândaci, cu viermișori, deci nu s-a făcut nimic. Faptul că spun aceste chestii, vreau să spun o că ne cred naivi. Deci noi suntem Consiliul General al Municipiului București domnule primar și ar trebui să înțeleagă cei de la APA NOVA și comisia care a fost desemnată de dumneavoastră că dacă nu se pricep să ne mai întrebe și pe noi pe câte unul pe aici, poate știm mai bine despre ce este vorba. Mi se pare că informarea pe care v-a făcut-o dumneavoastră nu satisface exigențele noastre în raport cu contractul cu APA NOVA. Mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Aș mai vrea să fac o precizare la ceea ce ați spus dumneavoastră.


Tariful din București se situează pe locul 23 în ordine descrescătoare a tarifelor practicate în orașele din România. Clasamentul cuprinde 33 de orașe. Tariful actual este de 2,26 fără TVA pentru apă potabilă și de 0,50 fără TVA pentru canalizare, rămâne nemodificat.

Doamna consilier general Sitaru Janina Mirela

Stimați colegi, vreau să aduc în discuție o situație care se repetă cu

privire la modul de organizare și convocare a ședințelor comisiilor. Aceste sunt convocate arbitrar de către domnii președinți de comisie de pe o zi pe alta și astfel chiar în ziua precedentă am avut neplăcuta situație de a fi la o ședință convocată de doamna președinte, singură, domnul președinte Murg poate confirma acest lucru, dar ceilalți membrii

deci........., comisia juridică.......... am procesul verbal. înțeleg la ora

convocării doamna președinte nu era și nu este prima dată. înțeleg că toți suntem persoane foarte ocupate, avem și alte probleme dar ne-am asumat să fim aici și trebuie să ne asumăm totodată și responsabilitățile pe care le avem. Dacă dumneavoastră considerați necesar propun ca avizele de cornisie să fie semnate.de secretar și președinte și fără a maifi necesară convocarea ședințelor. Știm și noi un lucru......., așa sunt

semnate la ora actuală.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cu toate acestea vă rog să aveți în considerație faptul că este o perioadă de timp să zicem foarte activă pentru noi toți.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Domnule Primar General este o interpelare pentru dumneavoastră și de asemenea am rugămintea ca și colegii mei consilieri generali să fie atenți pentru că ne privește și pe noi și cred că ne vizează și activitatea și de fapt ne și afectează activitatea. Am să vă citesc o notă de serviciu dată de domnul Primar General către directori generali, directori, directori executivi ai aparatului de specialitate ai Primarului General și ai instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București. „în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, conform cărora Primarul General conduce aparatul de specialitate precum și serviciile și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București dispun următoarele: vă rog frumos să fiți atenți la ce dispune domnul Primar General.

Conducătorii din aparatul de specialitate al Primarului General precum și ai instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București se pot prezenta la convocările Consiliului General al Municipiului București și pot transmite date, informații și documente solicitate de către acesta numai după informarea prealabilă a Primarului General și cu acordul acestuia”.

Stimate domnule Primar General, în primul rând vreau să vă cer o explicație și apoi vă anunț că urmează un drept la replică. Mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, domnule președinte, doamnă consilier general. Pe viitor când veți cere o lămurire și o explicație vă rog să o faceți respectuos pentru că eu întotdeauna m-am adresat dumneavoastră respectuos. Vă rog să o faceți respectuos în România de bun simț. Doamnă eu v-am atras atenția respectuos. îmi dați voie să continui, sau doriți să facem un dialog electoral?Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Stimate domnule Primar General, vă anunț că în cadrul Consiliului General nu se face campanie electorală și singurul din această sală care este în campanie electorală efectiv sunteți dumneavoastră. în altă ordine de idei nota începe așa: în aplicare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Aș vrea să știu dacă domnul Primar General poate să îmi spună în aplicarea cărui articol al acestei legi a făcut această dispoziție? Am să îi spun că această dispoziție ne obstrucționează dreptul la informații, că noi consilierii generali suntem cei care votăm aceste proiecte pentru a se derula și ca atare avem obligația să fim informați și nu trebuie să ceară avizul dumneavoastră. Mai mult decât atât noi aprobăm un buget al acestor direcții și al acestor instituții publice de interes local și ca atare ele sunt și în subordinea noastră. Mai mult decât atât vreau să vă spun că există o lege a transparenței și o lege a accesului public la informație. Prin această dispoziție le încălcați. Și vreau să vă spun mai mult decât atât că această hârtie dă dovadă de iresponsabilitate și de incompetență, nu a dumneavoastră ci a celor care au întocmit-o, greșeala dumneavoastră este că v-ați asumat riscul să o semnați. Este o ilegalitate.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, din respect pentru necunoașterea legii și o sfătuiesc pe doamna consilier general să

privească cu mult......, o sfătuiesc pe doamna consilier general să

citească mai bine legea.

Chestiunea stă în felul următor: conform prerogativelor pe care le am doamnă, am aplicat doamnă consilier general, am aplicat această măsură pentru următoarele motive: pentru că directorii sunt chemați pentru rezolvarea unor probleme personale. Am o listă de 15 dorințe de concesiuni, ... îi demascăm în ședința cealaltă. Credeți că umblu cu lista la mine? Mergem mai departe. Mai mult decât atât, directorii nu sunt informați, se țin în ședințe extraordinare și se acordă parcuri. Se acordă parcuri sectoarelor. De exemplu parcul de la Universitate, din vecinătatea Spitalului Colțea este dat în administrarea Municipiului București și face parte din domeniul public al statului. Nu avea nicio legătură, nici nu era în patrimoniul nostru. Hotărârea de Consiliu care se face fără referatul direcției respective într-u nerespectarea legislației a făcut să intru în proces pentru a anula această hotărâre. Parcarea Băncii Naționale este cerută de sectorul 3. Mergem să reparăm parcarea Băncii Naționale pe strada DoamneL^îȚpc'gpem să lucrăm la o propunere de concesiune către Banca Naționala.. Când ne apropiem de terminarea actelor necesare, pentru a pre^nța în Consiliul General constatămurmătorul lucru: Banca Naționale prin directorul ei și-a intabulat proprietatea până peste limita străzii Doamnei...., uite așa foarte bine printr-un act cadastral al Bucureștiului și în momentul acesta... Poftiți? Păi uite ce se întâmplă, se întâmplă următorul lucru se întâmplă că toate cerințele astea care sunt făcute dacă nu am cunoștință de ele începe presiunea Legii nr. 834. Dumneavoastră știți foarte bine că la 834 nu am fost de acord să mai dăm 62 de ha pe marginea Dâmboviței. Mi s-a spus atunci că trebuie să execut o hotărâre judecătorească. M-am interesat, firma respectivă nu mai avea obiectul de activitate de cel puțin 18 ani și eu trebuia să vă prezint dumneavoastră în consiliu ca dumneavoastră să aprobați această trecere în proprietatea firmei respective. Din cauza aceea doamnă consilier general am făcut apel la prerogativele pe care le am pentru a nu crea haos în primărie......

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Niciodată, absolut niciodată nu am fost lipsită de respect și întotdeauna am dat dovadă de foarte mult bun simț și lucrul acesta îl știți foarte bine. Vreau să vă spun că eu cunosc foarte bine această lege a administrației publice locale și sunt foarte responsabilă în afirmațiile pe care le fac. Nu aveți acest drept. Mai mult decât atât, eu m-am referit la proiectele de hotărâri care vin în comisie și pe care noi ne dăm aviz și pe care, ulterior le votăm aici în Consiliul General. Pentru acestea nu există obligativitate ca direcțiile să obțină aprobarea dumneavoastră înainte de a ne informa. Pentru alte cazuri așa cum ați dat exemplu, acestea nu au legătură cu comisiile de specialitate și cu Consiliul General, acelea sunt probleme personale pe care directorii pot să vi le sesizeze. Noi ne delimităm de acest lucru și sunt convinsă că eu personal, și știu că și colegii mei de la PSD, bănuiesc că și ceilalți nu au solicitat la comisiile de specialitate directorilor, diverse avantaje. Dacă s-a întâmplat acest lucru, vă rog să nominalizați persoanele care au solicitat servicii personale și există și instituții abilitate care să rezolve aceste probleme. Vă mulțumesc respectuos și cred că de bun simț am dat dovadă întotdeauna. Vă rog frumos să nu mă jigniți.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar, totdeauna am dat dovadă de respect eu cel puțin pot fi foarte politicos, nu am încurajat niciodată atitudinea colegilor mei care de multe ori au exagerat puțin, să zicem.

Deci domnule primar niciodată nu am încurajat atitudinea dispusă la controversă a colegilor mei, nu am încurajat excesele de limbaj cum nu încurajez nici astăzi atitudine^J^Wîbtui Dincă referitoare la doamna director de la DGAS. Pe    însă, iar cu problema

revoluționarilor Vo vom abort nici în cazul în care dumnealui s-a exprimat despre DATJ, nici în situația de astăzi nu încurajez această atitudine și îmi cer scuze pentru unele excese de limbaj. Dar am nevoie de o explicație clară, vorbiți de informații și documente solicitate de către acesta, adică de către Consiliul General, vă rog frumos să mă ascultați, „numai după informarea prealabilă a Primarului General și cu acordul acestuia”. Și vreau o explicație punctuală. în lipsa acordului acestuia ce se întâmplă domnule primar? Punctual.


Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Nu există această lipsă de acord, numai astăzi mi-au spus că nu pot să participe la ceea ce convocasem pentru că trebuie să fie la comisie, le-am permis directorilor să își trimită acolo reprezentantul atunci, la ora când era convocat, deci nu există această chestiune.

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Domnule Primar General am următoarea întrebare: ce ne facem cu directorii de instituții care vin la noi? De unde știm dacă au acordul dumneavoastră? Că este și aceasta o situație. Eu am trăit-o astăzi pe pielea mea., vin directori de instituții și eu în primul rând la ușă trebuie să îl întreb: stimate domn/doamnă dar acordul de la domnul primar? Că aceasta este situația, dar mă rog aceasta ca o chestiune paralelă. Eu vă pot spune că de când am intrat în Consiliul General nu am cerut nicio concesiune, niciun avantaj și nicio altă chestiune și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru, și eu cred că ar fi bine să nu mai avem totdeauna în ședințe astfel de afirmații că sunt unii, că au cerut, dați-i pe mâna legii, pe mâna organelor abilitate, să terminăm odată discuțiile pentru că putem leza proiecte foarte bune și foarte interesante pentru municipalitate, pentru cetățeni datorită unor astfel de chestiuni. Vreau să vă solicit de data aceasta în mod invers, să îi sancționați pe cei care nu răspund conform legii, cererilor pe care le avem noi. Eu am depus către mai multe direcții de specialitate din primărie, cereri pentru rapoarte de specialitate și cel mai bun exemplu este acel proiect de hotărâre pe care doriți să o promovez, vis-a-vis de rezolvarea acelor două sedii ale Bibliotecii Metropolitane fără toalete. Și dacă eu, consilier general sunt purtat pe toate drumurile primăriei de am ajuns să bat din ușă în ușă la birou și nu găsesc pe cineva care să facă un raport pentru că au, nu au acord, nu știu care este situația, pe o chestiune total onestă și civilizată, restul cetățenilor ce să mai facă? Și oricum vis-a-vis de legalitate, eu personal din curiozitate, pentru că sunteți la limita interpretabilității unor articole din lege, eu zic că adevărul eSterundeva la mijloc, dar am să fac o solicitare către domnul Prefect să ne Spună un punct de vedere vis-a-vis de această Legalitate sau ilegalitate. Oricum până la dovada contară a ilegalității, dispoziția este în vigoare și se aplică ca atare. Vă mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Eu aș vrea să vă spun domnule consilier general că nu mi se pare fair-play dau un exemplu, de a aduna directorii de instituții teatrale și de a discuta despre cum să modifică bugetul prin buna vrere a comisiei. Mai mult decât atât, aș vrea să înțelegeți că am directori care venit și mi-au spus că modul de discuție cu unii dintre ei a fost în felul următor: ”dacă nu ne dai bani la nu știu ce, te distrugem”. O dată, de două ori, de trei ori, vă rog frumos, am proprietatea vorbelor pe care le spun, da? Dacă veți dori vreodată o discuție față în față cu acești directori, cu mine și cu comisiile de specialitate, atunci cred că va fi o chestiune, eu nu consider că este normal ca relațiile într-o primărie să se desfășoare în felul acesta. Aici nu Oprescu dă bani, aici nu domnul consilier general Gâf dă bani, aici banii sunt repartizați la început prin buget de către consiliu care îl aprobă iar ordonatorul de credite sunt eu. Responsabilitatea este a mea iar pentru oportunitate și necesitate răspund în fața în consiliului.

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Vreau să clarificați este vorba de mine să fi spus unui director să îl distrug? Pentru că dacă a existat un asemenea dialog să clarificați pentru ca să nu rămână onorata asistență cu ideea că aș face eu așa ceva.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

V-am rugat ca această discuție să aibă loc cu directorii și cu, comisia față în față.

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Iar la teatre am rugat insistent pe toți reprezentanții posibili și imposibili ai executivului, inclusiv pe consilierii personali ai dumneavoastră să vină la discuție. A fost o ședință și am să vă pun la dispoziție stenograma ședinței și o să vedeți că le-am mulțumit pentru efortul depus în „Cartier de Vară” și le-am sugerat ca la anul să se adapteze standardelor europene de spectacole.

Domnul consilier general Voicu Mihai


Domnule Primar General, domnilor colegi întâlnirea cu reprezentanții instituțiilor teatrale s-a făcut datorită faptului că acum aproape o lună de zile domnul vicepdm^r lovici a ținut o ședință cu directorii de instituții de cultură și cu niște persoane care vor fi discuții a domnului lovici. Eu v-am întrebat pe dumneavoastră dacă această ședință făcută de domnul lovici este cu acordul dumneavoastră și mi-ați spus că nu. între timp în mediile teatrale, angajați ai instituțiilor noastre, s-a creat o atmosferă de încordare, cine, care trebuie să plece acasă? Aceste lucru a culminat cu o delegație a actorilor de la teatrele bucureștene care s-au adresat comisiei și au întrebat în baza cărei legi vor fi dați afară? Acesta a fost motivul pentru care a fost ședința cu directorii de teatru, cu reprezentanți ai tehnicului, cu reprezentanți ai actorilor și cu reprezentanți ai celor care gestionează spectacole de teatru în București, cele 14 teatre plus Circul. Au fost invitați domnul Hreapcă, domnul Negrei, domnul Adîr. Deci consilieri dumneavoastră. Nu a participat nimeni, există stenograma acestei ședințe, iar la această ședință cum este și firesc teatrele au participat pentru că sunt în subordinea directă a Consiliului General, chiar dacă dumneavoastră sunteți, vă ocupați de ceea ce înseamnă administrare lor și discuția a fost strict vis-a-vis de mulțumim „Cartier de Vară” și apoi că nimeni nu îi dă afară. Domnule Primar General vă rog să nu faceți alte afirmații decât cele care se regăsesc în stenogramă. Stenograma se află la DATJ, a fost imprimată pe bandă, este scrisă. Motivul pentru care am fost la această întâlnire era pentru că toți erau agitați că vor fi dați afară din teatru.

țrebuie să facă niște liste :ă stenograma aceleiDomnul viceprimar lovici Teodor Victor

Domnule primar, la ședința care era cu pregătirea, dacă cumva 10 zile ne luăm concediu fără plată sau o să fie restructurări de posturi, nu la comanda dumneavoastră, eu împreună cu doamna directoare de la personal am stat de vorbă cu cei de la teatre. Nu am zis că dăm afară, chiar i-am asigurat că noi, cel puțin anul acesta avem buget și ne descurcăm perfect. Nu înțeleg de ce la comisie a trebuit să îi cheme pe directorii de teatre. Comisia nu este ordonator de credit, nu are nicio treabă. Sigur că da.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule primar voi lua în considerare îndemnul pe care l-ați făcut să ne adresăm respectuos. Domnule președinte de ședință, consider că m-am adresat suficient de respectuos atunci când a fost vorba de directorul de la DGASMB. în altă ordine de idei, domnule primar, eu dacă aș fi acum Primarul General al Municipiului București și candidat la președinția României aș fi făcut un lucru cel puțin care să suscite interesul alegătorilor și anume aș fi cerut conducerii de la APA NOVA să la câmpie, Bucureștiul dispune de suficiente surse de apă. APA NOVA în momentul de față prin practicarea prețului de 26.500 pe metrul cub practică o exploatare a cetățeanului din București. Mai mult decât atât în București sunt cel puțin 600.000 de persoane care nu au posibilitate să își plătească consumul de apă și pentru dumneavoastră care o parte ați râs, o parte ați fost atenți, îmi permiteți un singur minut să fac un istoric al acestei situații. Pe timpul domnului primar Lis, domnule Primar General a fost concesionată Regia de Apă București francezilor care s-au lăudat că vor face investiții de reabilitare a conductelor de apă și canal, că vor face investiții în toată rețeaua pe care ei o primesc aproape gratis de la bucureșteni. Până în momentul de față, având în vedere cele spuse de domnul Stan, domnul Giugula și alții APA NOVA nu a prea făcut aceste lucruri. Deci, iată cum noi din nou suntem balcanici și ne vindem căciula unor străini care nu fac treaba mai bună decât au făcut-o cei care administrau apa și canalul. Drept dovadă, domnule Primar General ați văzut ce se întâmplă în București în momentul în care Dumnezeu ne dă mai multă ploaie decât vrem noi, străzi inundate, case inundate, oameni rămași cu bunurile distruse. Cu respect vă spun domnule Primar General, încercați să renegociați contractul de furnizare a apei și canalului cu APA NOVA, cereți-le să reducă prețul pentru că aici este cuiul lui Pepelea. Dacă în toată Europa pe timpul acestei crize economice prețurile la servicii și bunuri de consum s-au redus, în România paradoxal acestea cresc sau rămân cel puțin la fel. Vă mulțumesc și chiar dacă veți da o replică ce nu îmi convine nu voi cere drept la replică.Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul consilier general, plecăm de la următorul lucru, știm cu toți

că au fost și probabil mai sunt o serie întreagă de distorsiuni. Aceasta am dorit prin această analiză făcută lor și anume aceea de a putea să desființăm o serie întreagă de datorii aberante. Am pățit același lucru, sigur mutând ceea ce este de mutat și respectând proporțiile, cu ELCEN. La ELCEN există o datorie istorică din 1995 care ne-a dus în pragul a 700 de milioane, erau cinci mii de miliarde lei vechi, la un moment dat, la care s-au mai adăugat penalități de 7, 1, miliarde. Am început să defrișăm această datorie pentru că având această datorie în cârca noastră nouă ni se spune prin lege că suntem persoană eligibilă și putem cumpăra curent de oriunde. Ei, bine nu putem cumpăra atât timp cât purtăm aceste datorii legate de ELCEN. Curentul care ni se vinde nouă în oraș, este curent care nu vine de la hidrocentrale, unde costă 1,10 lei și noi îl plătim la fel în apropierâțW$ț§^ de ceea ce plătește și populația, mă refer la iluminaMțbȘ^^TArfiXncercat să tăiem aceste penalități aberantâjsi să ne pljfeVi wfoliâ pentru a nu ne trezi, atenție

sunt făcute pe un proces, cu o hotărâre aceste penalități, deci nu avem

ce să mai.....Și atunci am dorit să scăpăm de efort bucureștenii, cu toții

nu numai eu, am dorit să îi scăpăm de 70 milioane de euro pe care să le plătim acolo și noi am considerat că este un lucru bun. Ce doriți să vă spun mai în clar că lupta este cu firmele care lucrează cu APA NOVA, cu firmele căpușă care asta sunt, care își au deja aranjamentul lor în sertare și la fiecare lucrare urmează sertarul doi, sertarul trei de unde firmele acestea execută lucrări. Eu zilele acestea o să doresc nu mai departe decât să mă lămuresc și cu directorul RADET-ului care mi-a promis în mod clar că dăm drumul la căldură la momentul oportun și nu discutăm de faptul că centralele termice nu se pot pune în funcțiune că nu s-au terminat lucrările. Ce doriți să facem? Am luat planul de investiții al APEI NOVA, ca să nu se mai întâmple cea ce spunea domnul consilier Stan, ceea ce spuneți și dumneavoastră, le-am suprapus și l-am bătut în cuie pentru tot ceea ce doresc primarii de sector și noi ca să avem o coordonare. Altfel, am găsit anul trecut, știți foarte bine, străzi care nu erau în lucru. Am întrebat de ce nu sunt în lucru. Mi s-a răspuns „APA NOVA are de intervenit aici, de făcut canalizarea”. Când am întrebat la APA NOVA la început mi-au spus că nu sunt trecute în planul de investiții pentru că...., după aceea APA NOVA a găsit bani, a găsit să investească și să terminăm străzile. Este adevărat poate mai târziu decât ar fi trebuit, dar oricum ele nu au rămas așa. Ce doriți să mai ....? înțeleg foarte bine că sunt o serie întreagă de nemulțumiri. Legat de tarif v-am spus că suntem pe poziția 23 nu pentru ca să ne lăudăm, pentru ca să o spunem clar că luăm de pe umerii cetățenilor, că nu se mărește tariful. Da, sunt de acord cu dumneavoastră să cercetăm și mai adânc care să fi fost obligațiile, deși asta a făcut comisia, care sunt acum obligațiile ca să reparăm ceea ce este de reparat dar sunt reparații făcute pe minus, nu pe un plus adăugat pe umerii cetățenilor Bucureștiului domnule consilier. Asta vreau să înțelegeți, este foarte simplu la făcut așa .... și mers pe ideea că nu facem altceva decât să anulăm contractul. Sunt clauze care ne obligă, sunt datorii pe care eu le-am moștenit împreună cu dumneavoastră. Ce vreți să fac? Să contest o hotărâre, sau hotărâri istorice judecătorești care vorbesc de încetățenirea acestor penalități. Eu am crezut și cred în continuare că pe calea negocierii ele pot fi date la o parte prin renunțare, prin achitarea datoriei și închiderea acestui capitol. Cred că important este ce facem noi de acum înainte ca să nu mai facem datorii și aceasta este valabil foarte tare pentru RADET dacă mă întrebați pe mine în aceste momente. La un moment dat nu o să mai avem subvenție, nu putem să acoperim cu subvenții RATB-ul. Nu pot să merg decât pe principiul transformării.acestor două mari regii în societăți comerciale, de altfel conforț^'<feg(î^<,Ca să o transform în societateAceasta am vrut să exprim prin ceea ce v-am prezentat, concluziile acestei comisii.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul primar, ceea ce spuneți dumneavoastră este valabil până la un punct. Ceea ce spun eu este valabil de la punctul unde l-ați pus dumneavoastră în continuare, adică eu vreau să înțeleg astăzi, sunt la al treilea mandat aici și știu toată istoria APEI NOVA și cu, concesionare și cu tot ce s-a întâmplat. De exemplu comisia aceasta a dumneavoastră nu v-a spus că APA NOVA de multe ori nu a schimbat magistrala și a transferat-o la sectoare, unde sectoarele au făcut investiții, au făcut o dată o cheltuială și apoi bucureștenii au mai plătit încă o dată cheltuiala prin costuri al respectivului serviciu. Pe mine mă interesează astăzi să știm exact, cât la sută din contractul de concesiune cu APA NOVA în bani, ca să facem un raport dacă cei 70 de milioane de care dumneavoastră faceți vorbire și pe care municipalitatea nu vrea să îi piardă dacă sunt exonerați, lăsăm poezia aceea pentru cei în nevoi și amărâți pentru că acolo cu 0,016 bani nu ajută pe nimeni, dar ținând cont de ce ați spus dumneavoastră în toată această expunere, cât la sută înseamnă din planul de investiții pe care îl aveau ei obligatoriu prin contractul de concesiune până al finalizarea contractului? De ce se grăbește APA NOVA? Pentru că la anul trebuie renegociat un alt contract și atunci vrea să facă un act adițional să prindă din nou municipalitatea pe picior greșit și să facă aceeași politică. Dacă în cei paisprezece, cincisprezece ani aproape nu au făcut nimic cât înseamnă, cât au investit ei din proiectul respectiv, câte miliarde? Vreau să mai spun un lucru, avem obligația ca și consilieri dorind să o completez pe colega noastră, să știți un lucru fiecare de aici din sală are dreptul să știe și are acces liber la informații cum se cheltuiesc banii publici, indiferent că este consilier, că e cetățean că este orice. Are dreptul să vadă și dacă o firmă a făcut o lucrare, dacă și-a încasat banii, de ce? Pentru lucrare, dacă s-a făcut recepția la acea lucrare. Este vorba de banii publici. Revin la APA NOVA și cred că este foarte defavorizantă această negociere făcută de comisie. Putea să se obțină mult mai mult, pentru că ei nu au respectat domnule primar și știți foarte bine, nu au respectat un program, l-a transferat la sectoare acestea au făcut cheltuieli și era obligația lor prin contract și apoi au încasat pe servicii, aceasta era ideea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu știu dacă este în sală domnul consilier Berevoianu, dacă este în sală îl rog să vină un minut. T    ' ” *'    1    omisie

și se pare că sunt necesare niDomnul consilier Berevoianu Costin

Da am făcut parte din comisia desemnată prin dispoziția Primarului General de a analiza contractul. Vreau să vă informez că acest contract are o durată de 25 ani, a intrat în vigoare la data de 17 noiembrie 2000, deci s-a derulat doar 8 ani și mai sunt 15 ani. Nu discutăm de o prelungire, contractul este în plină derulare. Noi am luat toate elementele contractului, toate clauzele acestuia. Vă informez că acest contrat nu este unul care are sarcini privind investițiile și are sarcini privind atingerea unor nivele de servicii care se măsoară la consumatori. Din cele aproximativ 24 de nivele de servicii au fost atinse o bună parte, mai mult de jumătate la termenele scadente. APA NOVA, din analizele pe care le-am făcut a investit în medie între 20 și 25 milioane în primii opt ani și sigur că aceasta ar putea oricând să prezinte Consiliului General ce a făcut în acești opt ani, ce investiții a făcut, ce nivele de servicii au fost atinse, ce nivele de servicii trebuie să mai atingă în continuare. Aș vrea însă să vă spun că sinteza pe care o aveți și care a fost distribuită reprezintă doar o parte a rezultatelor unei munci de aproape patru luni, cuantificând de fapt un beneficiu aș putea să spun, deși poate cuvântul nu este cel mai potrivit, de 70 milioane de euro care reprezintă aproximativ 30% din profitul firmei pe următorii 15 ani și v-aș ruga să rețineți acest indicator. Structura profitului APEI NOVA BUCUREȘTI este următoarea: 17% din profitul realizat merge în contul municipiului București, 10% aparține salariaților, restul este profitul APEI NOVA. Din acest rest 30% reprezintă 70 milioane pe următorii 15 ani. Eu nu fac o pledoarie pentru APA NOVA, aș vrea să rețineți că mai sunt și alte facilități care se adaugă la acești 70 de milioane. Spre exemplu, ei vor lua în exploatare toate fântânile ornamentale care sunt în administrarea municipiului București, tot ce înseamnă alimentarea cu apă stradală pe perioada caniculei. De asemenea, vor returna în valoare de aproximativ patru sau cinci milioane de euro, stocurile de materii prime și materiale pe care le-au preluat la data la care au preluat contractul, le vor returna la finalul contractului. De asemenea, sunt o serie de clauze care întăresc la propunerea noastră și protecția anticorupție. Eu cred că este un document echilibrat și că am obținut un bun rezultat. Vă rog să îl analizați, vă stă la dispoziție, este un document complex cu valențe economice și juridice și după opinia mea cu toată răspunderea unui om care a lucrat 35 de ani în acest domeniu, cred că am făcut o treabă bună. Vă mulțumesc.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai Au trecut două ore și încă^unt^m la interpelări. Punctul meu de

vedere și pe ce vroiam să i^^ij^vâQtLîWra pe această dispoziție de

primar care ne interzice să aare și la acte și să stăm de

vorbă cu funcționarii din primărie. Vreau să vă spun că nu este nimic nou sub soare, consider că această notă aduce o ușurare în activitatea consilierilor generali deoarece în anul 2002 cei care au fost consilieri în

acea perioadă, 2001, 2002 ..... Este un progres, dacă mă pot exprima

astfel, adică un abuz în progres dacă îmi este permis așa ceva. Bine înțeles că este inadmisibil ca atunci când în calitate de consilier trebuie să stai de vorbă cu un funcționar și îl chemi la comisie sau în cadrul Consiliului General să dea explicații, acesta trebuie să se prezinte și să ne dea avizul. Nu poate să fie nicio interdicție. înțeleg și această presiune care se face asupra funcționarilor publici din partea unor consilieri, pentru că vreau să vă spun că și eu am anumite date că unii consilieri au făcut amenințări la adresa funcționarilor în special la adresa celor din cadrul inspecției și control. Vă voi prezenta documentele modificate de acei consilieri sub presiune, știți că nu vorbesc prostii. De asemenea, problema cu APA NOVA, atunci când v-am rugat să nu aprobați hotărârea de consiliu de înființate a unei societăți de control general în care atribuțiile ARBAC-ului erau preluate la întâmplare se văd acum, că dacă nu am fi avut acea hotărâre pe care să o votăm așa cum trebuie, nu mai avea nici cine să mai controleze pe ARBAC sau cu cine să facem măsurarea nivelurilor de servicii pe care le cereți toată lumea.

Domnule Prefect vă aduc la cunoștință un fals în acte publice. în data de 21.10.2009 a fost convocată comisia juridică pentru a da avizele pentru punctele aflate pe ordinea de zi de astăzi. La ora 14,00 și îmi pare rău că ați trecut foarte ușor sau dacă ați fi prezentat scuzele de rigoare poate nu am fi făcut public acest caz, deci la ora 14,00 când a fost convocată comisia, colega noastră domnișoara Sitaru s-a prezentat și nu era nimeni. La ora 15,30 avem un alt proces verbal în care spune că se avizează toate proiectele de pe ordinea de zi de astăzi. Vă semnalez acest fals în act conform lui 262 din Codul penal și vă rog să vedeți cine a semnat avizele de astăzi și în baza cărei întruniri a comisiei. Vă rog să aveți în vedere pe doamna Nemeș Carmen și doamna Cruceanu Elena. Mulțumesc.

Domnul Prefect al Municipiului Bucrești Atănăsoaei Mihai Cristian

Vă mulțumesc, însă nu sunt organ de cercetare penală, domnule consilier general.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Giugula vă promit o monitorizare și am să fac public numărul dumneavoastră de prezență la comisii timp de un an și jumătate. Vă promit că până săptămâna viitoare o fac publică, de câte ori ați venit la vreo comisie, la v^p^cev^d^at de acest Consiliu General. Și vă mulțumesc pentru atenții


Doamna consilier general Cruceanu Elena

Eu ieri am anunțat că nu pot să vin la ora două, că voi întârzia. Dar am venit, probabil că nu am semnat condica pentru că am stat până pe la cinci și jumătate, cred să văd toate proiectele de hotărâre și în plus neam oprit la veșnicul APA NOVA, motiv pentru care am chemat pe cineva din direcția de la APA NOVA să ne dea explicații. Din acest motiv probabil că am uitat să semnez. Dacă aceasta constituie un fals..., deci proiectele au fost semnate de ieri, am mai fost dimineață, a mai fost la ora două și domnul Gabriel Pârvu și acesta m-a sunat și i-am spus că din motive de sănătate nu pot să vin la ora două fix. Dar am anunțat și am rugat să anunțe colegii care au venit și nu i-a împiedicat nimeni pe cei care au fost prezenți să vadă proiectele de hotărâre, după aceea am venit și m-am uitat pe ele, le-am dat avize unde a fost nevoie să dau avize, unde am apreciat să dau aviz pozitiv sau negativ. Deci ieri am stat preț de mai bine de două ore la Comisia juridică, probabil că am uitat să semnez, s-a mai întâmplat să fiu și să uit să semnez. Aceasta este o problemă care, probabil se mai întâmplă. Oricum nu cred că domnul coleg Giugula are autoritate morală pentru că nu prea l-am văzut la comisii. Față de colega îmi cer scuze, într-adevăr a venit la ora două dar eu cred că a fost anunțată că voi întârzia, ceea ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai mult cred că în funcție de numărul de prezențe la comisie veți fi și plătiți. Chiar nu știu dacă chiar ați câștigat banii pe care i-ați câștigat în ultimul an jumătate conform legii pentru că nu ați fost deloc domnul Giugula, decât la ATOP și ați folosit această autoritate la ATOP ca să faceți țigănia de săptămâna trecută cu ziariștii amenințând Poliția Comunitară că îi dați afară dacă nu le permite golanilor accesul în sală, aceasta faceți domnul Giugula.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Domnul Călin vă rog să ridicați tonul la familia dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă pot demonstra chestia aceasta.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Nu puteți să demonstrați........

Domnul președinte de ședință Miira Călin


Vă pot demonstra chestie


va vorDesc pe vorbe, am


fapte.


Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Domnul Călin, vă rog să ridicați tonul la familia dumneavoastră, nu vă sunt nici membru de familie, nici membru de partid.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ok.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Se pare că amenințările, șantajul și presiunile în PD-L sunt o politică. Nu mă supun la această politică.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Eu v-am acuzat în mod direct că nu ați făcut decât să utilizați autoritatea pe care o aveți în ATOP ca să amenințați Poliția Comunitară și ca să produceți scandal pentru a putea fi televizat săptămâna trecută și am probe, am înregistrare, documente și mărturii și v-o fac publică.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Domnul Călin, vorbim de comisia juridică, uitați-vă castravetele acasă, vorbim de comisia juridică și nu de ATOP. V-ați pierdut șirul gândurilor, v-a luat căldura, vorbim de comisia juridică. Este vorba de un statut și un regulament care trebuie respectat. Știu că nu vă convine că se fac abuzuri și acestea sunt demascate în campania electorală, dar nu avem niciun fel de problemă. Vreau să vă spun că există un regulament, să se arate care a fost majoritatea cu care s-a votat această comisie, nu puteți dumneavoastră să faceți aprecieri la comisia la care nu ați fost iar dacă aveți ceva puneți scris cum fac și eu sau aduceți aici în fața colegilor așa cum facem toți, nu mai profitați de microfonul pe care îl aveți pentru că nu aveți două legitimații de consilier în buzunar.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă dau cuvântul meu, există probe.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Sunteți egal cu mine în fața Consiliului General, faptul că stați temporar pe un scaun este un accident.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aveți dreptate.

Doamna consilier general SitaruJanina Mirela în primul rând vreau să v^ia^fucd^^unoștință doamna președintă

că am stat o jumătate de oră ș.să întârziați relativ, pentru a doua ședință nu am fost convocată, nici telefonic. Nu, nu este puerilă domnule......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnișoara Sitaru, eu nu neg aveți dreptate că dânsa a întârziat dar vârsta, în primul rând politețea și vârsta ar fi trebuit să vă dea o altă

Doamna consilier general Sitaru Janina Mirela

Și în al doilea rând aș dori să se consemneze că cel de al doilea

proces verbal nu este semnat de niciun membru care a participat al comisie.

Domnul consilier general Țica Horatiu Florin

întâmplarea face că am fost în biroul președintelui Călin Murg când

dumneavoastră erați acolo stimată colegă, era de față și domnul lonuț Popa. Dumneavoastră ați plecat undeva pe la 14.40, după care au venit colegii dumneavoastră din comisie, lipsea domnul Giugula care nu a fost de față și nu știe ce s-a întâmplat. A fost doamna Nemeș, a fost doamna președinte și a fost domnul Gabi Pârvu. întrebare, este normal să se ia o decizie în trei din șapte chiar dacă ceilalți lipsesc în permanență la ședințele comisiei? Păi vă întreb. Conform legii la orice proiect de hotărâre trebuie să existe atașat avizul favorabil sau nefavorabil al comisiei. Dacă nu există cvorum nu poate fi completat acel aviz și atunci trebuie semnat acel aviz pentru a fi trimis la prefectură, altfel acel proiect este nul și atunci s-a întâmplat să se amâne o oră ședința. Unde este problema?

Domnul consilier general Pută Lucian

Stimați colegi, v-aș ruga să îmi ascultați și mie nemulțumirile mele, nu sunt becuri destule în sală, câteodată nu am locuri de parcare, este destul de murdară această sală și putem continua până diseară dacă vreți să discutăm despre lucruri care nu au de a face cu nimic cu ordinea de zi și cu problemele Bucureștiului. Nu cred că interesează pe nimeni, vorbesc de cetățenii Bucureștiului, faptul că venim sau nu venim la comisii, sau că ne enervăm la microfon. Au trecut două ore, prietenii mei liberali sau și plictisit săraci, de aceea vă rog domnule președinte ca în acest moment să sistăm orice luare de cuvânt și să trecem la ordinea de zi. Au trecut două ore și de fapt nu am vorbit despre nimic, de aceea rog toate grupurile de consilieri și vreau să propun să întrerupem în acest moment orice fel de dezbatere șî să jntrăm pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Luăm act de această solicitare și s-a terminat cu punctul de interpelări. Le-am promis celor de la sectorul 1, am rugămintea este o problemă care trenează de ceva vreme și vrem să o ascultăm cu maximă atenție. Reprezentantul dânșilor are posibilitatea să se exprime acum, trei minute. Vă rog frumos să fiți succint și clar.

Domnul Berche Ionel

Domnule Primar General, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri generali vă vorbesc în numele celor două mii de familii fără case fiind evacuate și social. Noi astăzi vă rugăm, ajunși la capătul puterii și răbdării, să lăsați înverșunarea și culoarea politică pentru treizeci de minute și să participați prin votul dumneavoastră la aprobarea proiectului propus de sectorul 1, prin care poate să co-achiziționeze apartamentele necesare pentru aceste familii. Cetățenii din sectorul 1 v-au votat și vă roagă din suflet ca și dumneavoastră să votați, nu să îi plimbați între Primăria Capitalei și sectorul 1 precum o minge de ping-pong. Ei vor de la dumneavoastră votul pe care vi l-au acordat să-i sprijiniți la nevoie și la durere. Vă mulțumim.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc foarte clar, știți că am așteptat de la dumneavoastră ca sectorul 1 să vină cu un material legal, și când spun legal stimate domn, mă refer la drepturi de patrimoniu, vă rog frumos să rămâneți acolo, nu v-am dat drept la replică. Deci sectorul 1 încă nu a venit cu un material legal prin care să ne demonstreze că au drepturi patrimoniale, că pot să achiziționeze aceste locuințe. Sigur, există posibilitatea să modificăm Legea 215, dar ea nu este încă modificată și în formula actuală, singurul care are drepturi patrimoniale și îi aduc aminte și domnului primar că putem da orice parc în administrarea oricărui sector, pentru că suntem singura instituție care are drepturi patrimoniale în acest oraș, repet, până când sectorul 1 nu va avea posibilitatea ca din punct de vedere patrimonial să achiziționeze aceste case este o ilegalitate și nu puteți spuneți că facem ping-pong pentru că de fapt ne cereți să facem o ilegalitate. Mai mult, ne exprimăm însă toată deschiderea pentru a găsi o rezolvare în situația creată, dacă există posibilitatea să achiziționeze niște case, ele să fie achiziționate legal și să ajungă cumva să le puteți utiliza. Acesta este mesajul meu personal la această chestiune. Dar vă rog nu mai spuneți că facem ping-pong. Nu am făcut


sc, îmi cer scuze.


;torul 1 cu acte ca să putem da


Intrăm pe ordinea de zi, la primul punct proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Cristu Irinel și vacantarea unui post de consilier din cadrul consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Consiliul general a luat act de vacantarea acestui post.

Rog comisia de validare să constate dacă actele doamnei Mihailovici sunt în regulă.

Comisia de validare este cunoscută, doamna Nemeș, domnul Giugula, tu mi se pare.....

Doamna consilier general Nemeș Carmen

Proces verbal încheiat astăzi 22.10.2009, referitor la validarea mandatului de consilier în cadrul consiliului General al doamnei Mihailovici Virginia.

Având în vedere demisia doamnei Cristu Irinel din funcția de consilier în cadrul C.G.M.B., analizând adresa Partidului Democrat Liberal nr. 73/19.10.2009 prin care se propune validarea mandatului de consilier, Comisia de validare în temeiul art. 31, alin 3 din Legea nr. 215/2001 constată că sunt îndeplinite condițiile de legalitate pentru validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. al doamnei Mihailovici Virginia.

Vă aduc la cunoștință că hotărârea nu a fost luată în unanimitate, deoarece domnul consilier Giugula are opinie separată, în sensul că acesta contestă semnătura domnului Negoiță Liviu și calitatea acestuia.

Vă mulțumesc.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Vreau să fac o precizare și să motivez în fața consiliului de ce am avut opinie separată. Nu am nimic cu opinia dumneavoastră și cu cel pe care l-ați numit pe listă, îl respect ca și pe dumneavoastră, dar pentru că vorbim despre comisia de validare și de rigurozitatea respectării procedurilor am contestat faptul că semnătura aflată pe adresa de înaintare prin care este numită colega noastră, pe care bineînțeles că o vom vota fără niciun fel de problemă nu este semnătura președintelui organizației București Iar cel care semnează nu are o delegați care spune că se mandatează să semneze nu știu cine.

Domnul consilier general RouaGrigore loan


Domnul Giugula, o vicepreședintelui PD-L-ului^ PD-L-ului. Multume’


Domnul Prefect al Municipiului Bucrești Atănăsoaei Mihai Cristian

Doamnelor și domnilor consilieri am o rugăminte și o fac de la acest microfon și de pe acest scaun, da aveți dreptate sunt prefectul capitalei și vreau să vă rog o chestiune, nu derapați, nu este nimeni dintre dumneavoastră după cum nici eu nu sunt, organe de cercetare penală, nu ne putem pronunța asupra validității sau nevalidității unor semnături până când acestea nu sunt înscrise în fals. Vă rog așadar să nu pierdeți timpul cu detalii care nu au niciun caracter și niciun suport juridic. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Gorodea, în general când vreți să vorbiți cereți cuvântul. Doamna Mihailovici având în vedere avizul Comisiei de validare, vă rog să depuneți jurământul.

Doamna consilier general Mihailovici Virginia

"Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bunăcredință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București”. Așa să îmi ajute Dumnezeu!

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Mihailovici Virginia.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009.

Dacă sunt amendamente sau completări la acest punct?

Domnul consilier general Gâf Deac loan

Vă propun următorul amendament după articolul 2 se introduce articolul 3 cu următorul conținut: „suma suplimentară aprobată în bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic pentru sprijinul unor unități de cult se repartizează conform anexei 3”.

Articolul 3 devine articolul 4 și se completează cu textul și anexa 3”.

Voi depune în scris acest amendament, astfel încât D.A.T.J.-ul să poată să îl opereze.

Domnul consilier general Popa Griqore loan

Am și eu un amendament de depus urmare a discuțiilor din Comisia de transporturi și Comisia buget. Propun modificarea bugetului la lucrările de străzi din cadrul bugetului Primăriei Municipiului București astfel: suplimentarea cu o 150.000 RONI pe sursa împrumut-obligațiuni cu obiectivul amenajare terminal multi-modal Sf. Vineri.

A doua propunere diminuarea cu 20 milioane de RONI la următoarele obiective de investiții:

-    reabilitare sistem rutier linii de tramvai Șoseaua Pantelimon, nu se vor executa pentru că nu este timp suficient, cu 14 milioane de RONI,

-    reabilitare sistem rutier strada Liviu Rebreanu cu 4 milioane de RONI , se reduce bugetul,

-    penetrații Bdul. Timișoara cu 1 milion RONI reducere,

....    - străpungere strada 1 Mai cu 1 milion RONI.

Toate sunt în concordanță cu direcțiile de specialitate neputând exista timp suficient pentru realizarea în termen a acestor obiective. Acești 20 milioane dacă mă ascultați vă spun imediat. Se propune suplimentarea cu 15 milioane a bugetului RADET pentru suplimentarea investițiilor pe punctele termice și 4.850.000 pentru susținerea lucrărilor de extindere și reamenajare la Parc industrie Zona de Nord, se referă la Palatele Brâncovenești pe care le-am votat sau le vom vota în ordinea suplimentară. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Popa vă rog depuneți amendamentul la secretariat.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Aș vrea să ne înțelegeți, domnul consilier general, vă rog să facem următoarea precizare și să spunem așa: aceste lucrări au fost licitate, au fost adjudecate. Doresc să știu dacă banii pentru luna octombrie și noiembrie, sigur nu întregul volum, de fapt aceea am făcut-o noi, este asigurat pentru că dacă nu este asigurat atunci nu va putea fi pus în efectivitate amendamentul în forma lui totală mă refer la cifre. După aceea poate că nu ar fi rău și nu cred că este rău, cred că este foarte bine ca domnul director al RADET-ului să prezinte o listă de investiții pe care le-a făcut în reparațiile respective pentru ca să nu plătim aiurea, pentru că dumnealui a mai primit o sumă de 29 milioane de euro. Deci v-aș ruga să ne precizați treaba aceasta. Domnul director Buzdugă am să vă rog să ne spuneți în condițiile amendamentului care sunt sumele

Domnul director executiv Buzdugă Dumitru

Prevederile inițiale care au fost de o sută treisprezece milioane de la RADET s-au majorat cu 30 milioane la ședința anterioară pentru puncte termice și sistemul de dispecer și cu cele 15 de acum. Problema este cât poate să lucreze în condițiile de funcționate ale sistemului de termoficare, intervenții în puncte termice. Dacă reușește să le facă....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul Buzdugă, iertați-mă, încă o dată de RADET am înțeles ceea ce ne-ați spus, problema mea este următoarea, lucrările ale căror licitații s-au terminat, au fost atribuite, vă rog să îmi spuneți dacă prin scăderea sumelor și de acolo este vorba de străzile cu liniile de tramvai...

Domnul director executiv Buzdugă Dumitru

Rămân sume să suficiente care să acopere....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Mulțumesc, aceasta era, este în regulă. Mulțumesc.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Propun următorul amendament la proiectul de buget, propun ca din suma de 153.719.000 disponibili din sursa obligațiuni să suplimentăm la Stadionul Lia Manoliu cu încă 21 de milioane, adică de la 83.210.000 cât sunt propuși în prezentul proiect să majorăm la 104. 210.000 RONI. Am să vă explic de ce, este vorba în fapt de încă 5 milioane de euro, sunt acum în execuție șapte stadioane similare cu cel pe care noi îl facem, cu Lia Manoliu, sunt pe piață doar trei companii care execută acoperișuri de genul celor care sunt la arena noastră iar pentru ridicarea acestui acoperiș există în lume o singură companie. Ca atare, dacă până la sfârșitul lunii decembrie nu vom reuși să semnăm contractul de achiziție și dăm un avans pentru achiziționarea acoperișului și pentru aceasta ne sunt necesari cei 5 milioane de euro, este improbabil că vom reuși să terminăm arena până în 2012. Mulțumesc.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule primar, domnule președinte de ședință, stimați colegi fără îndoială că dacă este vorba de banii municipalității apar și contradicții. Eu nu sunt de acord cu propunerea de a da la stadion, pentru că eu îmi aduc aminte că am căzut de comun acord ca, cota parte a municipalității

să fie de 20 milioane de < multe ori constructorul nu e efective de 20 milioane și c


înțeles că ați dat acești bani și de 4i absoarbă, adică nu a făcut lucrări

I • I—


(l dfete obligația guvernului. Eu v-aș propune domnul primar să ne faceți o propunere dumneavoastră astăzi în cadrul ședinței cu ce dăm pentru Clubul Sportiv Municipal pentru că în discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră vrem să luăm un teren pentru centre de copii și juniori, pentru Clubul Sportiv Municipal, adică putem folosi altfel banii. Nu sunt de acord, cred că este obligația guvernului să dea diferența.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier general noi ne-am achitat de .............,

participarea Guvernului este promisă în continuare dar nu este materializată în condițiile acestea am acoperit deja luna septembrie și cred, nu sunt sigur, luna octombrie. Problema se pune în felul următor: dacă vom primi bani de la Guvern probabil că vom primi exact suma pe care noi am cheltuit-o având în vedere că sunt în deficit bugetar. Dacă dumneavoastră veți fi de acord până la consumarea banilor pe care i-am administrat noi, atunci înseamnă că se intră pe clauza contractului 3 luni de zile, deci până în luna ianuarie inclusiv luna ianuarie, plățile sunt

suportate de către......, asta în schimb ar însemna o reîntoarcere la

întârzierea care a fost. Dumneavoastră hotărâți, cum hotărâți așa facem.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai sunt alte amendamente la proiectul de buget care a fost prezentat?

Am să vă supun la vot primul amendament făcut de domnul lonuț Gâf -Deac, cel referitor la anexa pe care a prezentat-o la monumente.

Cine este pentru acest amendament făcut de domnul Gâf-Deac care se referă la lista pe care a-ți primit-o cu monumentele istorice, anexa respectivă? 31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi t (Poterașu C., Scarlat H., Purcărea S., Meran D., Nițu R., Grigorescu R., Alexe F., Tănase G., Giugula D., Stan I., Drăghici G., Popa M., Anton M.,

Sitaru J.).

Acest amendament a fost adoptat.

Al doilea amendament a fost propus de domnul lonuț Popa, a fost predat la secretariat.

Cine este pentru adoptarea amendamentului propus de domnul lonuț Popa? 36 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Poterașu C., Scarlat H., Grigorescu R., Popa M., Sitaru J., Stan I., Giugula D., Drăghici G., Anton M.).

Acest amendament a fost adoptat.


e domnul viceprimar Raicu cu


Ultimul este amendam banii pentru Lft Manoliu.


Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 6 voturi (Sitaru J., Popa M., Giugula D., Stan I., Drăghici G., Anton M.), abțineri? 7 voturi (Poterașu C., Scarlat H., Meran D., Purcărea S., Tănase G., Nițu R., Alexe F.).

Și acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009.

Cine este pentru? 38 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Grigorescu R., Popa M., Sitaru J., Stan I., Giugula D., Drăghici G., Anton M., Nicorescu V., Țapardel C.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București.

Sunt comentarii? Domnul Primar General dorește să se adreseze.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Eu vroiam să atrag atenția că într-un fel punctele 2, 3 și 4 sunt legate între ele. Vroiam să vă atrag atenția respectuos că nu cred că ar putea fi cineva împotrivă în ideea în care caseta ar trece de la Apele Române prin hotărâre de Guvern ar trece la municipiu, iar ea va fi dată Apei Nova să o întrețină după aceea dar întâi discutăm de cercetarea casetei și studiul de fezabilitate. Am vorbit mult prea mult înainte despre acest lucru, eu consider că dumneavoastră veți aprecia dacă da sau dacă nu sunt făcute servicii bucureștenilor față de tot ceea ce am spus. Este la latitudinea dumneavoastră să faceți acest lucru, asta dumneavoastră veți hotărî. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai sunt alte comentarii? Nu mai sunt. Avem un vot de 2/3 aici.

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 16 voturi (Poterașu C., Scarlat H., Purcărea S., Meran D., Nițu R., Grigorescu R., Alexe F., Tănase G., Giugula D., Stan I., Drăghici G., Popa M., Anton M., Sitaru J., Nicorescu V., Țapardel C.).

Domnul Secretar General Tudor Toma

Fiind vorba de act adițional la actul de concesiune și conform principiului de drept accesorium sequitur principale, majoritatea necesară pentru modificarea actului este majoritatea necesară pentru aprobarea actului. în cazul acesta este vorba de un vot de 2/3. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de punere în aplicare a clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București.

Aici vorbim de majoritatea de 28 voturi.

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 16 voturi (Poterașu C., Scarlat H., Purcărea S., Meran D., Nițu R., Grigorescu R., Alexe F., Tănase G., Giugula D., Stan I., Drăghici G., Popa M., Anton M., Sitaru J., Nicorescu V., Țapardel C.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri cu privire la transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale „Apele Române” în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a Canalului Colector de sub Râul Dâmbovița (Caseta de Apă Uzată).

Comentarii? Este un proiect cu 2/3.

Cine este pentru? 47 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de proiect „Servicii sociale eficiente în slujba cetățeanului bucureștean” în vederea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și finanțării acestuia de către Ministerul Administrației și Internelor prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritățile voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest pFpiect de hotărânTrecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Agenției Municipale de Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București - AMEREB.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 105/2009.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Drumul Podul Dâmboviței nr. 71 - 73, sector 6.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Stimați domni consilieri generali, mă bucur că sunteți atât de bine dispuși. Domnule primar, din câte știu începând cu data de 01 octombrie a intrat în vigoare o nouă lege a urbanismului. Acest PUZ prevede un POT de max. 60% și o înălțime de 24 m și are 5 etaje. Nu are nici o semnătură după cum vedeți nu este avizat de nimeni și am rugămintea ca directorul de la urbanism să vină să ne spună dacă acest PUZ este în conformitate cu legislația în vigoare sau ne aflăm în situația de a vota o ilegalitate și mai menționez încă o dată faptul că unele comisii nici măcar nu au reușit să vadă acest PUZ și mă întreb de ce. Nu putem vota o ilegalitate și aștept un răspuns din partea domnului director de la urbanism.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dacă este cineva de la urbanism în sală, dacă nu v-aș cere permisiunea ca doamna director a institutului respectiv să ne adreseze câteva cuvinte.

Vă rog să analizați cu atenție această situație care s-a creat în urma refuzului de data trecută.

Domnul consilier general Nicorescu Virgil

în primul rând aș vrea să întreb dacă îmi permiteți domnule președinte dacă, colegul nostru dg^Șul Țica^si-a dat demisia din funcția de președinte al comisiei de urt^Wr^^^Mwas? Dacă nu, îi rog încă odată pe colegii de la PD-L să se desolidarizeze de acest coleg care a făcut atâtea probleme pentru urbanism. în același timp aș vrea să îl întreb chiar pe dânsul, să ne dea un răspuns pentru această problemă ridicată de colega noastră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamnă, vă rog foarte scurt să explicați colegilor noștri situația care s-a creat. Doamna Țapardel, vă rog să ascultăm o situație care s-a creat săptămâna trecută.

Este punctual pe acest punct, s-a întâmplat o situație, au accesat un proiect european..........

Doamna director Nicolau Margareta

Am rugămintea dacă se poate numai un minut să mă ascultați. Acest PUZ se referă la construcția unui institut național de cercetare din fonduri europene. Este un proiect câștigat în programul de operațiuni structurale, creșterea competitivității economice prin cercetare științifică. A fost supus aprobării în ședința din 30 septembrie. Imediat în data de 01 octombrie am refăcut documentația în conformitate cu legea nouă. Documentul la dosar are avizul de oportunitate așa cum îl cere nouă lege. Prin urmare, documentația a fost refăcută, noi nu ne-am putut permite să întârziem. Imediat cum am văzut că PUZ-ul nu a fost supus aprobării în 30 septembrie, am respectat legea și am pregătit documentația pentru ca să putem să intrăm în avizare la dumneavoastră. Acest PUZ este necesar pentru a putea să accesăm pentru că avem un contract semnat din 01 martie anul acesta din fonduri exclusiv europene pentru a construi un institut național de cercetare științifică care are o vechime de 30 de ani și care acum locuiește într-o clădire pentru care plătește chirie.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumim doamnă, trecem la vot.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

PUZ-ul se încadrează în toate actele normative în vigoare, există avizul comisiei, președinte doamna Cruceanu Elena și secretar Nemeș Carmen iar expunerea de motive este semnată doamnă.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Domnule președinte de ședință, domnule Primar General, stimați colegi. Țin să vă spun că rânduri că nu vom vota nici

t 'PSD am menționat în repetate »a ce privește aceste PUZ-iu respectă parametrii


noi, gru ) ileg in vig
legali. Mai mult decât atât nu a primit nici un aviz. De o săptămână întreb de acest PUZ și mi s-a spus că a fost returnat tocmai pentru că nu respecta parametrii legali și iarăși PUZ-ul a venit la noi în ședință fără a fi modificat și fără a primi avize. Eu consider că este lipsă de iresponsabilitate și că am crea un precedent.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Lipsa de iresponsabilitate este responsabilitate domnișoară.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

De responsabilitate. Dacă vreți să faceți mișto sunteți bine venit dar nu cred că este locul pentru miștouri domnule președinte.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am glumit domnișoară Țapardel.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Nu este locul pentru glume, este locul să vorbim serios aici și cred că ar trebui să vă asumați dacă faceți această greșeală. Noi respectăm legea.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Stimați colegi și colege, în special colege și la urmă colegi, am o mare rugăminte la dumneavoastră, ochii mari, urechile spre tribună pentru că în situația în care ne aflăm acum eu cred că nu avantajează pe nimeni dacă noi nu votăm acest PUZ. De ce? Pentru că acest institut de cercetări este făcut din fonduri europene. Eu nu am dat bani, contribuabilul bucureștean nu a dat bani, deci ca să ne opunem unui asemenea PUZ pentru ca oamenii aceștia să piardă finanțarea europeană mie mi se pare că este cel puțin o crimă și este similară cu refuzul de a face un cămin pentru copii sau un azil pentru bătrâni. Mulțumesc.

Domnul consilier general Stan Ion

Cu părere de rău trebuie să îl contrazic pe camaradul de la revoluție Dincă și să îi spun stimați colegi că totuși este o ilegalitate. Pe 01 octombrie tocmai a apărut o nouă legislație care reglementează nivelul construcțiilor în București. Tocmai propuneți domnule primar sau cu acceptul dumneavoastră dacă acceptați acest lucru și cu cei din executiv cu urbanismul, cu direcțiile de specialitate să facem o ilegalitate. Vorbim despre respectarea legilon^ețUuxim-ministru, președinte orice funcție aleasă și tocmai vrem să^mfiâ@K Toată lumea, toată lumea


absolut toți. Deci, este o ilega

a nu votăm, nu că avemceva cu doamna care a fost și rândul trecut în sală, doamna care dacă era puțin mai abilă putea să facă aceste modificări la PUZ înainte să vină legea și atunci respecta regimul de înălțime și îl votam. Nu vrem să facem o ilegalitate domnule primar. Vă rog să ne explicați dumneavoastră dacă sunteți de acord cu ceea ce spunem noi ca și legalitate a demersurilor noastre în cadrul ședințelor de consiliu. Vă rog frumos.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Cred că asta nu poate să o demonteze decât arhitectul șef și comisia și mergem mai departe dacă sunteți de acord.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă cer permisiunea să mergem mai departe pe ordinea de zi suplimentară, chemăm pe cineva de la comisia de urbanism și ne întoarcem mai târziu.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vă rog să îl chemați pe domnul Arhitect Șef și comisia care este

Domnul consilier general Duță Lucian

Stimați colegi, s-ar putea să aveți dreptate, este posibil, dar una

peste alta domnul Prefect care ......, mă rog nu mai este cu noi acum,

ne-a spus că nimeni de aici nu este instituție de anchetă și nimeni nu decide ce este legal și ce este ilegal. Nu aveți decât să atacați în contencios. Prefectura să anuleze această hotărâre dacă este ilegală, dar una peste alta este absurd dacă cumva există o portiță legală bineînțeles să nu votăm acest PUZ. Dacă este cumva ilegal și s-a produs prin omisiune vreo ilegalitate va fi amânat după.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci eu îl supun la vot.

Doamna consilier general Popa Maria

Eu aș vrea să pun o întrebare și aștept un răspuns. Acest proiect, acest PUZ are avizul comisiei de urbanism? Cum nu contează? Domnul doctor cu tot respectul, am înțeles însă sunt momente, cum să vă spun rezistența la glume din acestea este destul de scăzută la toată lumea și

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Drumul Podul Dâmboviței nr. 71 - 73, sector 6.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 8 voturi (Giugula D., Drăghici G., Stan I., Popa M., Țapardel C., Sitaru J., Anton M., Nicorescu V. ), abțineri? 11 voturi (Scarlat H., Poterașu C., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R,, Alexe F., Tănase G., lovici V., Stan N., Roșeți G.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnișoara Țapardel a trecut. Aveți posibilitatea să atacați în contencios, este totul în regulă, s-a dat un vot.............

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Domnul președinte de ședință am dreptul la cuvânt, vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Sigur că da doamnă dar în general la proiectele care sunt în dezbatere.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Domnul președinte de ședință vă rog frumos să mă lăsați să îmi exprim opinia. Cu cinci minute înainte să votăm acest PUZ s-a cerut opinia arhitectului șef. Acest arhitect nu a venit iar dumneavoastră ați votat în lipsă. Este absolut anormal ce se întâmplă aici și sper să vă asumați dumneavoastră responsabilitatea și vă spun că ați creat un precedent.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnișoară sunt sigur că la Comisia de urbanism puteți primi orice date doriți dumneavoastră, doar să aveți bunăvoința să treceți pe acolo. Vă mulțumesc.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Această comisie nu a aprobat și nu a dat aviz, nu ați înțeles, ați creat un precedent.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Sunt sigur că la comisia de urbanism puteți primi orice date doriți dumneavoastră doar să aveți bunăvoința să treceți pe acolo.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Puteți avea o discuție cu dânșii, iar avizul comisiei este strict consultativ.

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Domnul președinte, vă rog frumos, nu fac o dezbatere cu dumneavoastră și o polemică ci îmi exprim opinia. Puteți să vă exprimați după ce termin eu ceea ce am de spus. Atâta spun, este o ilegalitate și ați creat un precedent.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamnă nu este nicio ilegalitate este jocul democrației, votul democratic a decis că acest PUZ poate fi pus în aplicare, dacă nu îl suspendă Prefectura.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte, chintesența problemei era că a votat o ilegalitate domnule, iar noi care suntem aici în sală prezenți, vreau să vorbesc foarte serios, vă asumați o mare responsabilitate că de la 01 octombrie funcționează o altă lege. Nu o să atacăm noi în contencios pentru că o să o facă Secretarul General și Prefectul. Cei care sunt abilitați. Dacă nu or să o facă, vom avea noi grijă de ce nu au făcut-o, asta este o altă problemă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles. îi rog pe colegii din spate să vină pentru că trecem la ordinea suplimentară.

Următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Centrului de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia- Amenajare, Extindere Parc Zona Nord Ansamblu Istoric Mogoșoaia - rețele și dotări aferente.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de închiriere a imobilului situat în Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, necesar pentru mutarea

perioada consolidării imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Este un proiect cu 2/3.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vreau să vă menționez faptul că ceea ce s-a cerut data trecută, aceea a posibilității de leasing financiar pe o perioadă de 15 ani pentru a rămâne clădirea la primărie, a fost introdus în acest contract. Mulțumesc.

Domnul consilier general Stan Ion

Stimați colegi, vreau să vă atrag atenția că rândul trecut am căzut de acord toți și PSD-ul și PD-L-ul că sumele pe metru pătrat la suprafața respectivă sunt enorme, adică foarte mult. Inclusiv PNL-ul și PRM-ul. Adică pentru o zonă periferică, nu o zonă centrală, este foarte mult și în aceste condiții am spus atunci de ce nu vrem să votăm acest proiect, nu ne-am schimbat opinia nici astăzi. Nici astăzi nu îl vom vota, dar dacă dumneavoastră v-ați schimbat opinia faceți-o.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc, trecem la vot.

Domnul consilier general Popa Grigore loan

Noi nu ne-am schimbat părerea. Ideea este că prețul și la asumat administrația, ne-a părut bine de propunerea primarului, aceea de a căuta o formulă de leasing imobiliar, ca după plata ratelor să fie proprietatea primăriei.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Proprietarul clădirii nu este nici Videanu și nici Geoană, proprietarul clădirii este în sală.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cine este pentru? 39 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Am făcut procedura, am zis abțineri, nu ați ridicat mâna la abțineri.

Te rog numără voturile la abțineri, împotrivă au fost 0 voturi. Abțineri sunt 6 voturi (Țapardel C., Sitaru J., Popa M., Giugula D., Nicorescu V., Drăghici G.). '    entru, 0 împotrivă și 6 voturi


la abțineri, proiectul a fost a»Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București.

Cine este pentru?................, s-a scos anexa aceea care a făcut

tema ultimei.........

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Este strategia pentru incinerări și anexa cu firmele a fost scoasă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 15 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterașu C., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Alexe F., Tănase G., Giugula D., Stan I., Drăghici G., Popa M., Țapardel C., Sitaru J., Anton M. ).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii C.G.M.B. nr. 36/04.02. 1999 privind aprobarea dreptului la transport gratuit pe mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru unele categorii de persoane.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) pe anul 2010.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție reparații capitale hală pentru specific adăpost de câini, împrejmuire și rețele de alimentare cu apă și canalizare, construcție adăpost nou pe o suprafață de teren liberă.

Cine este pentru? majorate de yt 0 voturi.    A

Acest proiect dîmpotrivă? 0 voturi, abțineri?

Eu vă mulțumesc că ați rezistat până la această oră, erau câteva luări de cuvânt, v-aș ruga să rămâneți și să îi ascultăm pe cei pentru care am votat să ia cuvântul în ședința Consiliului General.

îl invit la microfon pe domnul Techiu Nicolae.

Domnul Techiu Nicolae

Domnule președinte al consiliului, domnule Primar General și stimat consiliu, reprezint interesele unui bloc de locatari de pe str. Nucului nr. 2, sector 3, ocupat din stare de necesitate nu cum s-a interpretat de către organele de cercetare penală și celelalte organe abilitate ale statului să ne condamne spunând că l-am ocupat abuziv. Dar uitați-vă, suntem 35 de familii care locuim în acest imobil, toate avem în componență copii minori dintre care mulți sunt cu dizabilități, au handicap. Nu ne permit condițiile climaterice ca să locuim sub cerul liber, ținând cont că majoritatea dintre noi suntem evacuați. Acel imobil oricum era gol. Deci nu avem nici măcar paznic la intrare, nu avea absolut nimic. Noi din cauza condițiilor cum am mai spus, meteo nefavorabile am intrat înăuntru ca să avem unde locui. Nu avem apă caldă, nu avem căldură, nu avem lumină, cu toate că blocul este finalizat în proporție de 99% și nu era păzit de către nimeni. Acel imobil din câte cunosc aparține Primăriei Municipiului București și este destinat ca locuințe sociale. Vă rog rețineți acest aspect, din care facem parte și noi. Avem dosare depuse și la Primăria Municipiului București și la primăriile de sector din care provine fiecare membru al familiilor care locuiesc acolo și peste tot

ni se......., nu ne vine nici un fel de confirmare sau negare. Cu toate

acestea, actele normative pe care le-am depus în privința acestui imobil și apartamentelor individuale la AFI și la secretariatul general al Primăriei Municipiului București ni s-a scris și ne-au scris adresa de domiciliu acea adresă din Nucului, deci acest lucru înseamnă un acord din partea dumneavoastră să locuim acolo și cu toate acestea suntem somați și vine poliția zilnic peste noi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul primar tocmai asta spunea acum, că să încercați să lăsați în scris această problemă..........

Domnul Techiu Nicolae

Am lăsat lista la dumneavoastră cu toți locatarii. Există un număr de telefon.


Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Stați puțin că știu despre ce este vorba. Indiferent de orice s-ar fi întâmplat, că era nevoie că era asta, dumneavoastră ați ocupat acolo, ați intrat în casă fără nici un fel de act. Important este că dumneavoastră ați intrat acolo fără să respectați legea. Legea nu îmi spune mie că dumneavoastră sunteți sărac și nu aveți bani și v-au dat afară și nu știu ce. Nu. El mă judecă pe mine foarte clar. Nu mi-am făcut datoria să repun legea în dreptul ei. Dacă primea în apartamentul dumneavoastră, intra altul fraudulos dat de noi era într-adevăr o nerespectare a legii. Asta vreau să înțelegeți.

Domnul Techiu Nicolae

Da domnule primar, aveți dreptate, dar noi am făcut, suntem cu toții salariați cei care locuim în acel imobil și am făcut cerere pentru calcularea chiriei și pentru stabilirea unei chirii pentru că vrem să plătim. Deci noi suntem de bună credință, chiar dorim să plătim și dovadă, majoritatea apartamentelor au proces pe rol intentat de către noi primăriei și implicit dumneavoastră Consiliului General al Municipiului București pentru clarificarea acestei probleme. Dacă în consiliu și în Primăria Municipiului București nu se poate clarifica această problemă încercăm să o clarificăm în instanță. Mai mult de atât, domnul Secretar General poate confirma, există mai mult de 20 de persoane din acel imobil care protestează în acest model pe greva foamei. A fost înștiințată primăria prin domnul Secretar General. Uitați-vă cum tremur. De o săptămână și jumătate sunt în greva foamei și eu împreună cu acele persoane și vă spun, mă repet vine iarna, am mai petrecut ierni pe drum la mila altor vecini și rude apropiate care ne-au găzduit după posibilități. Nu mai putem. în cazul în care ne evacuează și de aici să ni se dea în altă parte, suntem mulțumiți cu orice numai să ni se dea ceva nu să ne arunce în stradă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aveți un răspuns oficial de la AFI că, clădirea aparține Municipiului București?

Domnul Techiu Nicolae

Da bineînțeles. Deci clădirea aparține Municipiului București și este destinație locuințe sociale.

cureștiul nu are locuințe sociale,Domnul Techiu Nicolae

Primăria Municipiului București este beneficiarul de la firma Rotari care a construit acel imobil. A fost o pancartă timp de un an și ceva cât s-a construit imobilul, lipită, scria clar: beneficiar Primăria Municipiului București.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Am fi putut să îl trecem la urgențe după cum bine știți în situația asta. Problema este în felul următor: este clar că acolo eliberează, dar am fi putut să îl trecem la urgențe. Hotărârea nu este intrată în efectivitate pentru că domnul consilier general Raicu atunci s-a grăbit și a făcut amendamentul cu 150 de apartamente și ele erau 120. Deci încă o dată, dânșii nu au decât soluția aceasta. Dacă dumneavoastră aprobați și eu în 72 de ore convoc consiliul, convoc de urgență atunci asta și

dânsul merge și să........., mai sunt și alții? Și o să mergem din 72 în 72

de ore. Bun, vorbim de dumneavoastră.

Domnul Techiu Nicolae

Toată lumea suntem bucureșteni și nu am deținut și nici nu deținem vreo locuință în proprietate.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu îmi spune problemele și le pune în plus că, cu aia ești legal că nu ai avut locuință și nu ai avut nu știu ce.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Domnul primar, dacă îmi permiteți, nu m-am implicat în bâlciurile care ies pe aici, dar pe de altă parte eu nu pot să fiu de acord să dau de mâncare 1 milion de euro la câini și să las copii pe stradă. Nu pot. Problema este următoarea, nici nu fac discursuri populiste pentru că noi nu avem ce pierde nici nu avem ce câștiga, ca grup politic. Haideți să îi păsuim, să îi înțelegem până să găsim o alternativă concretă pentru că dânșii se duc și mâine vin jandarmii cu executorul și îi dă afară.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Stați să ne înțelegem, dânșii au plângere penală făcută, atunci de ce să fim ipocriți și să nu îi spunem adevărul în față?

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian


Domnul Primar GenerapS/ri

Nu numai, ci va fi și evacț

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Evacuat de urgență dacă o cerem noi.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Dumneavoastră sunteți jurist, aveți verbul la îndemână mai mult ca mine. încă o dată vă spun, dacă este în executare pentru acest lucru eu nu mai vin să apăs pe ce l-am acuzat că a ocupat abuziv. Eu mă îndrept de a-i rezolva. Ca să îi rezolv eu convoc de urgență consiliul în 72 de ore și dumneavoastră, nu este numai dânsul, sunt mai mulți. Intră pe lista de urgențe și la fiecare le prezentăm situația aceasta. Problema mea se pune în felul următor: alții au fost scoși și nu li s-a făcut compensarea asta morală. în 72 de ore convoc consiliul.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Vă rog să îl convocați.

Domnul consilier general Gâf-deac loan

Păi atunci domnule primar general dacă tot convocăm ședințe așa eu vă propun să identificăm foarte rapid, pe toți să îi rezolvăm pentru că vine iarna pentru toată lumea nu numai pentru oamenii aceștia.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Aș vrea să îi rezolv pentru că de acum 20 de ani problema este

Domnul consilier general Gâf-deac loan

Nu domne, cazuri urgente, disperate, nu vorbim că sunt............

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Problema mea este așa: luni la consiliu sunt cazurile de urgență

care așteaptă, dați afară........, locuiesc pe stradă de 3 luni de zile. Alea

sunt locuințele pe care le-am cerut eu. Luni cu toții intră în consiliu. .............., 72 de ore pentru că sunt urgențe, stau pe stradă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cu aceasta declar închisă ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009. Mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la orele 16.45.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ Murg Că


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Toma Tudor

întocmit M. Anghel F. Cotrobaș A. Preoteasa


Verificat Șef Birou

Redactare Hotărâri C.G.M.B Perșunaru Mariana

49