Proces-verbal

încheiat în ședința extrac^i^dn^errâ a Consiliului General ai Municipiutei București din data de 19 februarie, oreie 15.00

ședinaa a avut ioc în saia de consiliu de ia etajul III din clădirea Primariei Municipiutei București, ia care au participat 50 din cel 55 de consilieri generaiî.

La ședința au participat urmatorii: domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu, domnul Secretar General Tudor Toma, domnul Ion Țincu Prefectul Municipiutei București.

Au fost invitați sa participe urmatorii: directorii aparaturi propriu ai Primăriei Municipiului București, press și teieviziunea.

La ședința au fost absenți urmatorii consiiieri generaii: Berbecau Aiin Dumitru, Fiorescu Dragoș. iovici Victor Teodor, Mircea Vaientin, Paduraru Aiexandu.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am sa va rog sa fiți atenți ia noteie pe care Ie voi citi pentru ca se refera ia muite dintre proiectele de pe ordinea de zi. de astazi

Prin prezenta, va aducem ia cunoștință, ca di. Sarbov Soare Constantin, a formulat o petitie adresata Consiiiului General ai Municipiul București, înregisrcaCă ia Direcția Asistenaă Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 518/19.02.200..

în opinia petentului, proiectul de hotarâre privind „privind soiicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele ramase de expropriat precum și suma giobaia estimata a despagubirilor, in vederea continuării finalizării iucrarii de interes pubiic iocai Dubiarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzești - Berzei - Vasile Parvan - Caiea Rahovei” nu respectă cadrul iegai general din urmatoarele considerente:

Lucrarea respectivă este de interes iocai iar competenaa deciararni utiiitații pubiice aparține Consiiiului General și nu Guvernu^i, fiind deci apiicabilă Legea nr. 33/1994 șinu Legea nr. 184/2008 și Legea nr. 198/2004.

Pentru aceste motive, petentul care este unui dintre proprietarii imobilelor ce vor fi expropriate iși deciara intenția de a se adresa ju^^i^^^. Guvernul va returna propunerea ConsUHui General intrucât nu se poate amesteca in bugetul Primariei MunicipiJiui București, in iocui C.G.M.B.

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin adresa înregistrată la D irecția As istența Tehn ică și Jurid ict sub nr. 308/18.02.2009, sol icita Consiiiului General al Municipiului București sa retraga de pe ordinea de zi proiectul de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Gral. Gheorghe Manu nr 17, sector 1, deoarece avizul emis de Comisia Tehnică de Amenajare a Ter^i^c^i^uju^i și Urbanism a fost anulat, urmând ca aceasta sa teânâllzeze docum^e^na^ția dupa ce Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național prin direcțiile sale de specia^ate va reanaiiza avizul cu nr 1659/SMI/25.02.0088, emis pentru acest PUZ de catre Direcția pentru Cultură. Culte și Pâtrimoniu Cultur^^l Național București.

Prin urmare, Direcșa Urbanism și Amenajarea Ter'itoriulul aduce la cunoștința faptul ca documentația ce se afla pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 19 februarie 2009 este cea bazata pe avizul anulat, și nu poate fi supusa dezbaterii Consliiuri General al Municipiuri București.

Prin adresa nr. 801536/30.01.0099, rnregisrrata la Direcția Asistența Tehnică ți Juridica a C.G.M.B cu nr. 302/04.02.2009, Instituția Prefecturi Municipiuri București a depus plângere împotava Hot^r^^rii C.G.M.B nr. 404/2008 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotarârea C.G.M.B. nr. 257/2008 privind aprobarea unui schimb de terenun int^r^e municipiul București și proprietatea privata a S.C. Meridian Sud S.R.L.

în motivele plangerii se menționeaza ca la momentul adoptăni Hotararii C.G.M.B. nr. 404/2008 Hotarârea C.G.M.B. nr. 257/2008 era suspendata de drept, conform art. 3 alin. (3) din Legea 554/2004. privind contenciosul âdministrariv, cu mod^'^c^^i'de ulterioare. în consecința" Hotarârea C.G.M.B. nr. 257/2008 nu poate fi modificata pana la soluționarea cauzei de catre instanța de judecata.

De asemenea, contestatairul arata ca actul administrativ modificator nu a fost adoptat cu respectarea normelor imperative referitoare la procedura adoptării actelor administrative, in^i^uc^^t a fost adoptat prin suplimentarea ordinii de zi a ședinței CGMB din data de 09.12 2008. Orii sub acest aspect, art 43 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala tepubiicară, cu modificările ulterioare, prevede ca suplimentarea se admite "numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la ședința urmatoare", insa in acest caz nu rezutta in ce consta urgența pentru care proiectul de hotarâre a fost supus dezbaterii și aprobarii C.G.M.B.

Avand in vedere cele mai sus-menționate, Instituția Prefecturi Municipiuri București solicita revocaraa Hotararii C.G.M.B nr 404/2008 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotarârea C.G.M.B. nr. 257/2008 privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Municipiul București și proprietatea privata a S.C. Meridian Sud S.R.L..

Prin adresele nr. 805145/11.02.2009, 804923/11.02.2009, 804945/11.02.2009,    8054851/ 2.02.0099,    805605/12.02.0099,

805840/13.02.0099 înregistraee la Direcția Asistentă Tehnică și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 428/12.02.2099, 429//2.02.2009, 430/12.02.2099, 451/13.02.2099, 452//3.02.2209, 522/18.02.2009 Asociația Salvați Bucur^țliiu, Asociația pentru Tranziția Urbană, Agenția de Monitorizare a Presei, Asociația București, Ordinul Arhitecților din România ți Uniunea Arhitecților din Romana solicita Consiiiuiui General al Municipiului Bucurețti sa nu aprobe proiectul de hotarare privind Planul Urbanistic Zonal - str. Constantin Noica - str. Calea Plevnei - str. Știrbei Voda sector 1 - Complex Multifuncțional Urban Dambovița Center.

în motive;! pângerllor se menționeaza ca Planul Urbanistic Zonal contravine Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. /95/2225 privind protecția mediuiui, Legii nr. /22/2227 pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernuiui nr. 05/2226 privind aprobarea Actuiui adițional la Contractul de parteneriat publi^-^prrv^^t pentru reconversia funcționala a amplasamentului "Centrul Dambovița" ți de finalizare a construcțiilor existente ți mandatarea Minist^e^i^uUji Transporturilor, Construcțiilor ți Turismului pentru semnarea acestuia ți Hotarârii C.G.MB. nr. 66/.^C^6 privind aprobarea normelor privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile construcții ți amenajări autorizate pe teritoriul Municipiuiui Bucurețti ți a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație. De asemenea, se menționeaza ca nu exista avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediuiui Bucurețti, avizul Autorității Aeronautice Civile Romane ți avizul Brigazii de Polițe Rutiera. Cont^st^^^^i'n arata ca implementerea proiectuiui ar duce la inundarea subsolurilor a numeroase imobile din zona adiacente ți ar paraliza rețeaua de canaiizare ți rețelele de utilitaț ale zone.

Prin adresa nr. 806839117.02.2299, înreglstrate la Direcția Asistența Tehnică ți Ju^idk^ă a C.G.M.B. cu nr. 508/19.02.2099, domnul Mihai Cuptor a depus plangere impotriva proiectului de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal - B-dul Expoziției nr. ..-30, sector 1.

Tn motivele plângerii se menționeaza ca domnului Mihai Cuptor i-a fost incălcat dreptul de proprietare. Drept urmare, contestateiul a inițiat acțune in instanță avand ca obiect constatarea nulitați absolute a contraciuiui de vanzăre-cumăârare_at^tentiflcct sub nr. /878/24.28.2008 a incheierii de întăbuiare din data de 26.08 2008 ți rectificarea carți funciare în sensul radierii dreptului de proprietate al domnului Pascu Claudiu și al doamnei Pascu Miruna.

Avand în vedere cele mai sus-menționate, contestatarul solicita suspendarea procedurilor adminstt^^^ive prin care famiiia Pascu ar putea obtine autorizația de construcție.

Prin prezenta va aducem la cunoștința ca prin adresa înr^cistr^^ai la Direcția Asistența Tehnică și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 504/18.02.2009 Asociația Frontului Negustoresc Obor ne înștiințeaza că Hotararea C.G.M.B nr. 213/2005 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale a fost anulata partial (referitor la PUZ Str. Ziduri Moși - Piața Obor - poziția 63) prin sentința civila nr. 1658/23.05.2008 a Tribur^^uju^i București, ramasa definitivă și irevocabllă prin respingerea recursului.

Avand în vedere cele mai sus menționate se solicită:

-    întocmirea, în regim de urgența, a unui proiect de hotarare privind constituirea unei Comisii de anchetă care sa stabilească daunele produse în urma demolării ilegale a Pieței Publice Obor,

-    întocmirea, în regim de urgență, a unui proiect de hotarâre privind refacerea și modernizarea Pieței Obor ca piață publica

Prin adresele nr. 805134111.02.0009,    805140/11.02.0009,

805138/11.02.0009,    80517^ 111'1^^2.000^    8051^^1-^ -|^^^.0009.

înregis^re la Direcția Asistența Tehnică și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 420/12.02.2009, 421/^1^0^^2^<30^ 42^-^1^0^^2^009, 423/12.02.2009, 424/12.02.2009, Asociația pentru Dezvottare Durabila - Viitor Plus, Andronache Georgeta. Andronache Veronica Mihaela, Bena Romuuus Andrei, Andronache Adrian solicita Consliiului General al Municipiuiui București sa nu aprobe planul urbanistic zonal - PUZ - str. îon Brezoianu nr. 23 - 25, sector 1 pentru urmatoarele motive:

-    în biianțul teritorial suma suprafețelor destinate diferitelor funcțiuni depașește suprafața totala a amplasamenti-Jlui ce a generat Planul Urbanistic Zona. Același lucru este valabll și pentru repartizarea procentual a funcțiunilor;

-    avizele care însoțesc proi^^'^ul de hotarâre mai sus menționat nu sunt întocmte în conformitare cu prevederile legale ;

-    Planul Urbanistic Zonal propune o înalțime de 42 metri, mult peste limita maxima a Zonei Protejate 42- Zona Btezoiănu, subzona Cp'b, de 16 metri.

Prin adresa nr. 800^^5>2J7.01.200^ întegistrată la Direcția Asistența Tehnică și Juridica a C.G.M.Bb cu nr. 230/30.01.2009, S.C. DUMîCOM PRODCOMIMPEX S.R.L a depus plangere împotriva

Hotai'â^r'u C.G.M.B nr. 202/2008 privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaiă de 939,8 mp - teren cota parte indiviză, situat in Șos. Berceni nr. 183, sector 4, aflat în patrimoniul societății comerciale "Concordia A 4" S.A.

In motivele plangerii se menționează ca prin emiterea de catre Consliiul General al Municipiuiui București a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate catre S.C. Concordia A 4 S.A.,, a fost încălcat dreptul de proprietate al S.C. DUMICOM PRODCOMIMPEX S.R.L. asupra suprafeeei în cota parte indiviza de 663.1 mp.

Avand în vedere cele mai sus-mentioaare, S.C. DUMICOM PRODCOMIMPEX S.R.L. solicita anularea parțială, pentru suprafaia de 663,1 mp în cota parte indiviza a Hotarârii C.G.M.B. nr. 202/2008 privind eliberarea Certificatului de atestare a drepturi de proprietaee asupra terenuiui în supral^a^a de 939,8 mp - teren cota parte indiviză, situat in Șos. Berceni nr. 183, sector 4, aflat în patrimoniul societăiiii comerciale "Conc©^ A 4" S.A.

Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimonii Naționa,, prin adresa îm^^^istrata la Cabinetul Secretamiui General al Municipiuiui București sub nr.351/6/28.01.0099, solicita Consliiuiui General al Municipiuiui București sa retraga de pe ordinea de zi proiectul de hotarâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Gral. Gheorghe Manu nr. 17, sector 1, pentru reanaiizarea de catre minister, prin structurlle de speciaiitate, a avizului nr.16^£)/S^^I2^t^.2^.00^ emis de Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Naiional București.

Prin adresa nr. 800132/26.01.2009, înnegistrata la Direcția Asistență lehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 240/30.01.2099, domnul Militam Pop Horia Dragoș solicita acordarea cu prioritate, fara licitație a unei locuințe, a unui spațiu comercial și a unei suprafete de teren intravllan de 600 mp, în calitate de beneficiar al Legii nr. 341/2004 a recunoștiniei fața de eroii-marUri și luptatorii care au contribui la victoria Revoluției romane din decembrie 1989. Domnul Militaru Pop Horia Dragoș menționează ca de la intrarea în vigoare a Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor dreptur^i urmașiior acestora, rânițllor, precum și luptatorllor pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, abrogată prin Legea nr. 341/2004 a recunoștinței fața de eroii-martîri și luptatorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989, nu a beneficiat de niciun drept prevazut de aceste legi (locuință, spațiu comercial.

Prin adresa nr. 80095j728.01.2009. înregistrara la Directia Asisteniă Țehnica și Juridic# £ C.G.M.B. cu nr. 272/03.02.2009, domnul Baican Laurent Virgilius faddepus plângere împotriva proiectului de

hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Agatului nr. 224-234, sector 1

In motivele plângerii se menționează ca acest Plan Urbanistic Zonal prevede construirea unei artere de circulație pe terenul aflat în proprietatea sa. Contestatarul menționează ca pana în prezent nu s-a emis niciun act normativ privind exproprierea acestui teren șinu s-a facut un studiu de impact care sa justifice necesitatea unei artere de circulație pe terenul aflat în proprietatea sa.

Avand în vedere cele mai sus-menrionare. domnul Baican Laurent Virgiiius solicita ca proiectul de hotarâre privind aprobarea Planuri Urbanistic Zonal - str. Agatului nr. 224-234, sector 1 sa nu fie introdus pe ordinea de zi a ședintei ConslIiuM General al Muni^ipjujk^i București.

Prin adresa nr. 800978/28.01.2009, înregistrata la Direcția Asistenaă îehnică și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 270/03.02.2009, S.C. ALLEGRO MAXI îAXI S.A. solicita ca în baza art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completănle ulterioare, să îi fie eliber^^t Cer^^^c^^u^l de atestare a drepturi de proprietate asupra terenului situat în str. Chitila îriaj nr. 4, sector 6, București, în suprafață de 18923,45 mp și asupra terenuk^i situat în Calea Giulești nr. 250, sector 6, București, în suprafată de 1206,03 mp.

Prin adresa nr. 3351/29.01.2009, înregistrata la Direcția Asiste^a îehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 313/05.02.2009, domnul consliier juridic Ivancu lonel din cadrul Aparatului Permanent al C.G.M.B. ne aduce la cunoștința ca prin Sentința Civila nr. 1658/23.05.2088 a T^bunalu^ui București, pronunțată în dosarul nr. 20015/3/2007/3/0008, instanța anulează în parte Hotararea C.G.M.B. nr. 213/2005, în privința P^Z -ului str. Ziduri Moși - Piața Obor - pozitia 63 din anexa.

De asemenea, prin încheierea din data de 01.10.2008 a Tribunalului București, pronunțaaă în dosarul 24778/3/2007, instanța suspendă executarea Hotăi^^ru C.G.M.B. nr. 131/2005, poziția 3 din anexa, de aprobare a P.U.Z. str. Padurea Neagra - str. Padurea Pustnicu, doar în ceea ce privește terenul proprietatea reclamantelui Daghie Victor Lucian.

Prin adresa nr. 805154/11 02.0099 înregistrata la Direcția Asistență îehnică și Juridica a C.G.M.B cu nr. 416/12.02.2009, Asociatia Salvați Bucui^^șț;iul a depus plangere împot^vă Hotarar'ii C.G.M.B. nr. /0/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Școala Floreasca nr. 28, sector V v

în motive! plângerii se menționează că docun^e^nOai^^ care a stat la baza avizarii acestui PUZ conține date false;.

Avand in vedere cele mai sus-menționate, Asociația Salvați Bucureștiul solicita revocarea Hotarârii C.G.M.B nr. 19/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Școaaa Floreasca nr. 28, sector 1.

Prin mai multe adrese (nr. 805134/11.02.0099, 805140/11.02.0099, 805138111.02.0099,    805171/11.02.0099,    805136/11.02.0099),

mregisraate la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. (sub nr. 420/12.02.2099,    421/12.02.2009,    422/12.02.2099,    423/12.02.2009,

424/12.02.2099), domnii Preda Mihail, Ion Olteanu, Vrabie Razvan, Cerin Gheorghe, Ciprian Cataiin Necula, Sanziana Olteanu, Oana Preda, Bahnaru Cristina, Presada Florina Raluca. Tataru Cristiane Ecaterina, Popa loana Irimia Minodora, Vrabie Ana Maria, Asociatia pentru Tranziție Urbanaj^^^oc^^^^^ București Pro Urbe, solicita ConsHMui General al Municipiul București sa nu aprobe Planul Urbanistic Zonal -PUZ - str. Ion Brezoianu nr. 23 - 25, sector 1 pentru urmatoarele motive:

-    in bilanțul teritorial suma suprafețelor destinate diferitelor funcțiuni depașește suprafața totala a amplasamentul ce a generat Pianul Urbanistic Zonal Același lucru este valabll și pentru repartizarea procentuaaâ a funcțiunUor;

-    avize! care însoțesc proiectul de hotarare mai sus mentionat nu sunt țr1tc5c^nție in conformițate cu prevederile legale;;

-    Planul Urbanistic Zonal propune o ^^6 de 42 metri, mult peste limita maxima a Zonei Protejate 42- Zona Brezoianu, subzona Cp1b, de 16 metri.

Prin adresa nr. 43215/2009 țrregistțață la Direcția Asistenaă Tehnică și duadică sub nr. 352/2009 doamna consilier juridîc Vlad Luchiana Carmen din cadrul Aparaturi Permanent de Lucru din cadrul C.G.M.B. ne aduce la cunoștința ca pe rolul Tribunaiuiui București, secția a IX a Contencios Adminisraativ și Fiscal se afla dosarul nr 43215/3/2008 in care reclamanța Dragoteanu Maria Daniela soMcrta instanței de judecaaă in contradictoriu cu C.G.M.B. și PMB sa dispuna obligarea paratilor la emiterea hotarârii de aprobare a Planului Urbanistic Zonal Str. Buzești-str. Dr. Sergiu nr. 2-18, sector 1, ca urmare a nesoluționării cererii țnregistțațâ sub nr. 795245/14.04.2088 la Direcția Asistenaă Tehnică și Juridica sub sancțiunea platii de penalități in cuantum de 1000 RON pe zi dE int^ir^^^r^

Menționăm ca pana in .prebe^r nu a fost inaintat spre dezbaterea și aprobarea C.G.M.B niciuri pr^i-)c^r^t de hotarare cu privire la Planului Urbanistic zonal    Str.    BUzești -    ștr    Dr.    Sergiu    nr    2-18.    sector    1,

docume^na^i^^ aflându-se la Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului.

Prin adresa nr 801906/02.02.2009 înnegistrata la Direcția Asi^t^^na Tehnică și Juridica a C.G.MB. sub nr. 301/04.02.2009 Direcția Silvica București prin domnul Director Theodor Chiriac a formulat piangere prealabilă T^i^otriva Hotarârii C.G.M.B nr. 263/29.05.2088 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modificare PUZ - Aleea Teișani (tarlaua 468) - Padurea Pustnicu - Padurea Băneasa, sector 1 - pentru o suprata^ de teren de 499346,99 mp teren proprietate persoană juridică.

în adresa se menționează ca aprobarea PUZ-uUui mai sus menționat și emiterea avizului de urbanism nr. 6/1/10/20.02.0083 pentru beneficiarul impact Developer & Contractor S.A. constituie acte juridice lovite de sancțiunea nulitații absolute deoarece sunt emise cu nerespecterea dispozîțillor Hotarârii C.G.M.B. nr 254/29.05.2088, Tn anexa careia Tn mod legal nu apare drumul public denumit strada Vadul Moldovei, sectorul 1, terenul forestier proprietatea publica a statului aflat Tn administrarea Direcției Silvice București și compus din drumul forestier nr. FE008 68 D1, pe o lungime de 1,3 km, mTe borna nr. 37 și borna nr. 40, și linia parcelara care desparte parcelele nr. 16 și nr. 19 pe o lungime de 350 metri liniari, Tint^ borna nr. 40 și borna nr. 41, din cadrul U.P.îI Baneasa.

în urma Sentinței Civile nr. 1492/12.05.2008 ramasa definitivă și irevocabilă Tribunal! București Secția a-IX-a Contencios Administrativ și Fiscal a dispus anularea dispozitillor privind declararea ca drum public denumT srrad9 Vadul Moldovei, sector 1, a retenului forestier proprietate publica a statului aflat Tn administratea Romsilva - Direcția Silvica București

Avand Tn vedere cele mai sus mentionate, se soUcta de catre domnul Theodor Chiriac - director Direcția Silvica București abrogarea Hotararii C.G.M.B nr. 263/29.05.2088 și a avizu^i de urbanism nr. 6/1/10/20.02.0088.

Prin adresa nr. 800568/2009 înregistrara la Direcția AsisrenJâ Tehnică și Juridica a CGMB sub nr. 257/2009 domnul Gheorghe Stelian ne aduce la cunoștință ca Circul Globus ocupa Tn mod abuziv terenurile situate Tn str. Aleea CircuT^i nr. 5 ,respectiv str. Dinu Vintiia nr 12, sector 2, ptopt^etatea acestuia.

Prin adresele nr. 427, 428, 429 și 43^j/^^0^^^^^77 domnul Gheorghe Stelian a notificat Circu. Globus soHctand sa elibereze terenurile sus menționate , iar Consiliul Generaa al Municipiutei București sa ia toate maSUrile legale penH rezolvarea acestei situa^iL Deoarece

Circul Globus nu s-a conformat acestei notificări domnul Gheorghe Stelian a formulat 0 acțiune în instanța prin care solicita revendicarea imobilelor sus menționate și plata unei sume reprezentând lipsa de folosință a imobilelor, în cuantum de 60000 Euro/lună din luna iunie 2007 și pana la momentul predarii. Acest proces a fost suspendat datorita unei actiuni introduse de către Circul Globus prin care acesta solicita anularea titlurik^r de proprietate asupra imobilelO^r aflate in litigiu, actiune care s-a soluționat prin respingerea cereri formulate de Circul Globus. în prezent. Primaria Municipiului București a introdus actiune de anulare a titlurilor de proprietate pe care Ie detine domnul Gheorghe Stelian asupra terenurior sus mentionate.

Avand în vedere cele mai sus menționate domnul Gheorghe Stelian solicita rezolvarea pe cale amiabllă a acestei situații, fiind dispus în acest caz sa renunțe la pretențiile financiare formulate pentru lipsa de folosință a imobilelor proprietatea acestuia.

Prin adresa nr. 8014-42/30.01.2009 înr^^^ssrrete la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B sub nr. 471/03.04.2009 S.C. Ventilatorul Real Estate S.A. ne înștiințează ca renunța la toate solicitările adresate Consjlikjk^i General al Muni^ip>rl^^i București prin plangerea prealabllă nr. 705212/02.01.0009 înregisttată la Primaria Municpiklk^i București avand ca obiect abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 411/08.04.2008, privind aprobarea PUZ Nod întermodal Razoare -Calea 13 Septembrie, sector 5/6.

Și o ultima rugaminte pentru care v-aș ruga sa fiti atenți.

Prin preze^a va aduc la cunoștință, în confoi^rnit^^te cu prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 415/2001, reputniK^^^^, fiecare consiiier local, precum și viceprimarii sunt obligați sa prezinte un raport anual de activîtate, care va fi facut public prin grija secretaruiui. Pana în acest moment am primit doar doua rapoarte de activitate. Aveți obligația legala sa îe faceți și sa îe depuneți.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Buna ziua. Am o problemă, an calendaristic sau an de mandat?

Domnul Secretar General Tudor Toma

Deci începe din momenM pornirii mandatuLii și pana la finele anulu, urmand ca în anii următori sa îe faceți de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie.

Domnul președinte de ședință Murg Calin

Buna ziua. Bine ați venit .

Domnul Secretar General Tudor Toma

Daca îmi permiteț, mai avem de supus la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a C.B.M.B din data de 28.01.2009.

Rog secretariatul sa îmi comunice câți consiiien sunt prezent?

Sunt prezent 47 de consiiien generaii. Muliumesc

Va supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința ordinară a C.G.M.B. din data de 28.01. 0009.

Cine este pentru? majoritate de voturi; împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Va mulur^^esci

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Bine aț venit la ședința extraordinai'ă a C.G.M.B de astazi 10 februarie 2000.

Dupa cum remarcat avem un proiect de ordine de zijnainte de a intra pe el vreau sa va spun ca avem cateva cereri de luari de cuvânt.

Domnul consiiier general Giugula Doru

O sa va aduc la cunoștință ca aceasta este o ședința extraordn^^te convocată de 10 coleg. Probabll din cauza rapidr^^l^n și dorinței de a trece niște puncte pe ordinea de zi....

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Stimate domn nu am ajuns la ordinea de zii va rag sa discutaii despre ordinea de zi atunci cand vorbim despre ordinea de zi.

Domnul consiiier general Giugula Doru

Domnule Calin, un pic de respect ca nu ești mai mare decat mine. A uitat sa îndepiineasaă o procedură și anume sa invite la aceasta ședința Primarul Genera. Doresc sa va informez ca am acoperit acest viciu de procedură și î-am invitat eu pe domnul Primar la aceasta ședință.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul Giugula, ca de obicei sunteți dezinformat. Prin adresa pe care am adresat-o primarului în data de 12 febr^tJ^ț| anul curent î-am invitat la aceasta ședință și m^.mult am specificat ca în situata în care considerați necesară introducerea pe ordinea de zi a ședinței a unor proiecte de hotarari ale consiiiului general inițiate de executiv, va adresam rugamintea de a va formula propunetlle pana la data de 13 februarie. Stimate domn. ca de obicei sunteți dezinformat. îmi pare rau și pe mass media și în sala Consiliului aveȘ aceeași atitudine.

Avem câteva cereri de luari de cuvant și am sa va supun votului aceste cereri de luari de cuvant. Prima cerere de luare de cuvant este din partea Companiei CLEAR CHANEL Romana SRL care dorește sa formuleze un punct de vedere la punctul 6 de pe ordinea de zi.

Va supun votului ca reprezentantul Companiei CLEAR CHANEL Romania sa poata lua cuvantul la punctul 6 pe ordinea de zi. Nu poate lua cuvantul la sfarșit pentru ca vrea sa vorbească punctual despre un punct de pe ordinea de Trebuie sa fim informași înainta aă ne exprimam votul. Am mai multe voturi. Este și domnul Melian .... haideș sa mergem la vot.

Cine este pentru ca reprezentantal Companiei CLEAR CHANEL sa se adreseze......

Domnul consliier general Stan Ion

Atunci sa aplicam un tratament egal și pentru domnul care a avut acea nefericrită situașe, este în sala, sa vorbească și dansul.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul Stan ca și domnul Giugula va gasiș în aceeași situașe. domnul Melian este în sala. înaint:e sa începem ședinșa m-am dus la domnul Melim, care va poate confirma acest lucru, am discutat cu dansul cand dorește sa se adreseze Con^iikJk^i Generai.

Va supun votului propunerea ca un reprezentant al Companiei CLEAR CHANEL Romana SrL sa se adreseze Consiliului General cu un punct de vedere la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? 24 de voturi; împotriva? 0 voturi; abșneri? 11 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Nedelcu C., Boaja M., Rizoiu M., Popa M., Campurean M.. Mihăilescu B., Draghici G., Țap^r^c^^l C.).

Vom audia acest punct de vedere înainte de a trece la punctul

nr.6.

Domnul Simion Walter, reprezentant al Blocului Nașional al revolușonarilor din Romana dorește sa aiba un punct de vedere înainte de punctul nr. 8 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi;

Domnul Hanșg va rog sa văcoccenarați, ședinșa o conduc eu și nu domnul Giugula, sa va fie foarteclara chestia aceasta.

Cine este împotriva? 0 voturi; âbțineri? 1vot (Dușa N.)

Domnul Simion Walter va putea să se exprime înainte de punctul

nr.8.

Domnul Melian iulian, care nu a respectat procedura data trecută și s-a exprimat cum s-a exprimat ne roaga de data aceasta, a facut adresa înregistrai ia Secretaml General în 18 februarie de a lua cuvantul la sfârșitul ședinței pe problema ....

Domnul consilier general Giugula Doru

La începutul ședinței.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Este și aceasta o variantă, înainte sa trecem la capitolul de

PUZ-uri.

Eu am discutat cu domnul Melian iulian înainte sa înceapa aceasta ședință și dansul și-a exprimat dorința de a se exprima la sfarșitul ședinței.

Domnul consliier general Stan îon

Eu am discutat cu domnul Melian. nlC nu a fost lasat sa intre în sala.....

Domnul presedinee de sedinta Murg Calin

Domnul Stan nu transformăm în circ, va rog frumos, va supun la vot propunerea.....

Domnul consliier general Stan îon

Domnule președinte, sa vorbească și dumneaei cand vorbesc și ceilalți , la începuil PUZ-urllor, nu la sfarșit cand nu mai este nimeni în sala. Nu ne mai certați ca nu suntem copii.

Domnul presedinj de sedinta Murg Calin

Domnul Stan puteți sa îmi explicați de ce la sfarșit nu mai este nimeni în sala? Aceaste este lipsa de considerație sa nu stați sa îî ascultați pe petent.

Domnul consiiier general Stan îon

Dânsul vrea sa fie și presa sa se vada ca se face o nedreptate, la aceasta m-am referit ca noi ramanem. dar presa nu mai este interesată de problemele cetațenilor în momentul cand nu se produc:.

Domnul președinee de sedinta Murg Calin

Dragi colegi exista doua variase pe care o sa îe supun pe rand la vot

Cine este pentru ca domnul Melian petent pentru un PUZ de care s-a făcut vorbire în ședința trecută, sa se exprime la sfârșitul ședinței?

Cine este pentru? 27 de voturi; împorhvă? 12 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Nedelcu C., Boaja M., Rizoiu M., Popa M., Campurean M., Mihailescu B., Draghici G., Țapardel C., Anton M.)i abtinen? 6 voturi (Meran D., Alexe F., Țanase I., Purcarea S., Poterașu C.........).

Domnul Melian se va exprima la sfarșitul ședinieL

Mai este o cerere de luare de cuvant din partea doamnei Stanescu Simona, In legatura cu punctul 31. Va supun votului dorina doamnei Stanescu Simona de a lua cuvantul, de a face opinie, înainte de punctul 31.

Cine este pentru? majoritate de voturi; împotrivă?O voturi; abțineri? 3 voturi (Purcare S., Alexe F., Meran D.).

Doamna Stanescu Simona. o rog sa ramana în sala sa ia cuvantul la punctul 31.

Domnul Melian, am sa rog pe toata lumea și pe colegii mei sa ramana în sala sa va audiem la sfarșitul ședințe..

Intram acum pe ordinea de zi propusă. Aveți un proiect de ordine de zi, v-aș ruga sa faceți amendamente daca exista.

Domnul consiiier general Prioteasa Doru

Propun scoaterea de pe ordinea de zi și amanarea punctelor 7, 12, 13,14,15, 16, 17,18, 19,20 și 22.

și punctul 26 se refera la un PUZ al domnului Horațiu. Celelalte puncte se refera la consiiille de adminisrrație. iar retragerea lor este pentru a putea analiza mai bine componente acestor consliii și mai ales persoanele respective. CV și altele.

Domnul consilier general Țica Horațiu

Domnul președinte, o precizare. La punctul 26 PUZ str. General Gheorghe Manu nr. 17, cerem retragerea de pe ordinea de zi în urma adresei primite de la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului semnată de Arhitectul șef prin care se precizează ca avizul Ministeru^i Culturii a fost retras.

Domnul consilier general Purcarea Sorin

Stimaii colegi vrem sa va propunem spre aprobare, fiind o ședința extraordinara, un proiect de hotarâre care speram sa devina hotar^r^, care se refera la vestita deja Hotarâre nr. 124/2008 referitoare la strategia parcarllor. Ce am Să vă spun^n doua cuvinte de ce va supunem spre aprobare acest/~.

Dupa cum știți, reglementarea parcarilor numite așa de reședința, se face de catre primăriile de sector prin organizațiile speciaiizate, ADP -urile de sector La ora actuala situația exista în aproape toate sectoarele, o gramadâ de cetațeni sunt multi dintre ei cu handicap, sunt în situația de a nu - și putea prelungii contractele de închiriere datorita faptului ca în Hotararea nr.124 s-au strecurat niște erori. Aceste erori provin din doua cauze. Prima este ca studiul pe care Primaria I-a primit de la firma specializaaă a fost pur și simp! luat, i s-a pus o copertă și a fost .. ... deci la ora actuala sunt niște probleme care apar din aceasta hotar^r^^ în al doilea rand aș vrea sa va spun ca în Hotararea 124 exista un punct 2 care spunea: planul de actiune pentru impl^m^^rta^^^a strategiei de parcare va fi prezentat spre aprobare Consiiîului General al Municipiutei București, lucru care nu s-a întamplat.

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Este pus în dezbatere publică, înca nu a ieșit din dezbatere.

Domnul consliier general Purcarea Sonn

Datorita acestui fapt ADP-urlle sunt în imposibl^atea de a semna contractele, drept pentru care va propun un proiect de hotarare initiat de grupul PNL care este semnat de noi, pe expunere de motive de consilieri, pe care am sa vi-î depun și pe care am sa vi-î citesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

într-o ședința extraordinaaă consiiierii generaii pot aduce proiecte de hotarare pe ordinea de zi.

Domnul consliier general Purcarea Sorin

Va rog sa ma ascultați, vi-î supun aprobării daca este sau nu aprobat vom vedea la vot. Dati-mi voie sa dau citire acestui proiect de hotarare care este 99% din formularea sa identic cu cel al Hotarârii nr 124/2008. Țin sa fac precizarea aceasta.

,,Se aproba strategia de parcare pe teritoriul Muni^ipiujk^i București prezentată în anexa care face parte integrală din prezenta hotarârei este aceeași anexa care a fost și la Hotararea nr.124, punctul 2 este același, planul de actiune privind implem^^^a^^^a strategiei de parcare va fi prezentat spre aprobare Con^iliuk^i General al Municipiului București și aici am facut o singura adaugare, „pana la data de 20.06.2009’.. Se introduce art. 3 pana la data aprobării de catre Consiliul General al Municipiului București al planului de actiune. procedurile legale de atribuire a locurilor de parcare prin închiriere raman aceleași cu cele anterioare Hotarârii C.G.M.B. nr. 124/2008. Art. 4 la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotararea C.G.M.B nr.82/2008 și

\

124/2008 precum și toate celelalte prevederi contrare și art. 4, direcțiile de speciaiitate din Primăria Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri, deci este 90% identica.

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Doriti sa modificaii Hoterarea C.G.M.B. nr. 124/2008?

Domnul consiiier general Purcarea Sorin

In așa fel încât sa nu blocam activitatea ADP-UNlor pana la prezentarea catre Consliiul General a planului de acțiune. Acesta este scopul.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

înainte am sa o las pe colega noastra Roxana Cosma sa la cuvântul Totuși pot sa va spun ca în 2-3 zile iese din dezbatere publică.

Doamna consliier general Maria Roxana Cosma

Daca îmi permiteți exista o strategii de parcare votata de noi consliierii acum un an de zile, respectiv undeva, nu știu exact data, martie anul trecut Ti cateva zile va face un an de zile. în acea strategii de parcare Ti privința parcarllor la nivelul Bucureștiului erau specificate niște regiementări obligatorii la nivelul Bucureștiului. Printre acele reglementări era stipulat foarte clar faptul ca politica parcarllor la nivelul Bucureștuăi nu este facuta de catre sectoare ci este facuta de catre, aprobată de catre Direcția de Circulaiie din cadrul Primariei Municipiuiui București, independent daca pana atunci sectoarele și-au alocat politica proprie în privința autorizării parcarllor pe strâzl. Sigur, contractele se încheie la nivelul ADP-unlor, iar veniturile se realizează la ADP-urile de sector. Ceea ce noi am facut și în cateva zile iese din dezbatere publică, am propus grupul PDL respectiv Direcția de Transporturi și nu numai, împreuna cu alti colegi de la alte partide un proiect de hotarâre care modifica aceasta reglementez votata acum un an de zile, referitoare la cei care au dreptul de a închiria aceste parcari. Ea se afla în dezbatere publicai, o puteti studia pe site, în doua zile ea va ieși din dezbatere publica, completează regulamentul votat de un an de zile, completează strategia de parcare la nivelul Municipiului București pe de o parte și pe de alta parte ofera posibiUtatea sectc^ar^k^r dupa ce intra cu propunerile de politici de parcari la nivelul secțoarelor în comisia de circulație și obtin avizele necesare inclusiv de la Politia Capitalei sa poata încheia cu cetațenii care vor depune cererile, contractele de parcari în fiecare sector în parte.Numai veniturlle se contabliizeaaă la nivelul secțoarelor, nu și politica de parcări. MuUumusCl

Domnul consilier general Purcarea Sorin

Sunt de acord. Ceea ce am vrut eu sa fac este numai sa scurtăm durata pe care oamenii o petrec ia ADP-uri degeaba pentru faptul ca noi Consiliul General nu am adoptat 0 hotarâre rapid. Atat am vrut sa va spun. Eu v-am propus-o ia vot, sigur ca va fi sau nu aprobata. Mulțumesc.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul președinte, domnule primar, stimați coiegi am șleu 0 interpelare.

Domnul presedinie de sedinta Murg Caiin

Domnul Stan daca doriți sa introducem punctul de interpelări, îl introducem pe ordinea de zi.

Domnul consiiier general Stan Ion

Domnul președinte daca tot m-ați acceptat sa vin ia tribuna aidi. va rog sa ma iasați sa vorbesc acum.

Am și eu o problemă, ma interesează și aș dori ca domnul Primar

General sa........ din aparatul propriu de anchetă, de control, cum vreți

dumn^^\^c^^;stm sa îi spuneți, prin consiiierii pe care T aveți dumneăvoasttă, expertii dumneavoasUă consiiien, sa faceți o anchetă sa vedeți cum s-a semnat contractul cu AdminisUația Lacuri, Parcuri și Gradini privind paza și asigurarea pazei în aceste parcuri. Este o rușine 150.000 de euro pe iuna pentru o firma care a semnat contract în data de 31 decembrie, ia vremea respectivă era ei și cu nevasta - sa saiariați, întte timp au mai angajat cateva sute, asta nu este un iucru rau ca au angajat oameni, partea mai rea este ca au angajat oameni care muiti dintre ei sunt pensionari, nu știu daca pot face fata condițiilor care se impun de a patrula printr-un parc. Deci ideea sau ca sa scurtez, mi se pare aberant ca muniep^^ii^^^^a sa dea ț.800.000 de euro pe an ia un contract care se derulează pe nu știu cați anii pai 150.000 euro pe iuna înneamna ț.800 000 pe an. Dedi mi se pare ca ar trebui sa T ănuiăm. deci în baza comisiei pe care o faceți    sa ne prezinte un

raport sa îl anuiam și sa cerem destituirea acestui director care s-a grabit foarte tare, parca venea sfarșitui iumii pe data de 31 decembrie ei s-a grabit sa semneze un asemenea contract care este pagubos pentru municipaiitare. Asta ar fi prima și a doua chestie este una care ma interesează și v-am mai spus domnule Primar General, eu am neciaritate cu consiiieni ășțiă carșetint aici ia primarie, deci consiiieni aștia sa înțelegeu. ei trebuie sa^biEe r^alațiridirăctă cu dumncavoasttă. Dumneavoasttă sa le dati teme-ce af trebui sa facă, nu sa eiaboreze ei

strategii sau documente sau sa preia documente de la______ consilierii

domnilor Consilierii personali.

Domnul presedinte de sedlntă Murg Calin

Va refe^i^i ia consilierii generali?

Domnul consilier general Stan Ion

Consilierii personali, consilier general sunt eu și vorbesc aici. Adica ma interesează chestia asta din doua motive, pentru ca ml se pare aberant totuși ca niște consilieri, documenle care vin de ia structurile executive sau de ia direcțiile din primarie sa treacă înnâi pe ia ei daca vrei sa promovezi sau daca vrei sa ai 0 discuție cu patronate, cu sindicate, cu ceva și nu sunteți dumneavoastră în primarie, trebui sa caut pe X sau pe Y care este consilier Chestia aceasta nu este un reproș, este 0 chestie pe care nu 0 îrneleg domnule primar, eu personai, adica nu am 0 chestie. Și în aita ordine de idei, stimați coiegi, domnule președinte, vreau sa va spun ca sunteți partinitor, trebui sa conduceii ședinta în interesul bucureștenilor și daca un bucureștean care a avut un incident ia ședinta trecută dorește sa vorbească ia ședinta, trebuie sa faca ca și ceiialți, ia începutui PUZ-urilor, ia începutui ședinței, adica sa nu fiti partinitor, unii sa vorbească ia început și aitii ia sfarșit. Va spun despre ce este vorba, omului î trece strada prin casa, nici macar nu a fost iasat sa intre în saia pana am venit eu, adica ml se pare 0 chestie

de...... ar trebui totuși sa gasim acea deschidere pentru toata iumea.

Mulțumesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Caiin

îmi permiteți înainte sa trec, dumneavoasttă faceți 0 nedreptaie. Am discutat cu domnul Meiian personal și cu sotia dansului și și-a exprimat dorința de a vorbi ia sfarșit. Nu am făcut decat sa supun votului dorința dansuri.

îi dau cuvantul domnu^i Primar Generai

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședință, doamnelor consilieri generali, domnilor consilieri generali, domnule consilier general Stan Ion, ia înrtebăriie dumneavoasrtă raspunsurile sunt urmatoarele: directorul de ia parcuri nu a încălcat nici un fei de iegisiație în vigoare. Aveți toate do^u^m^^n^^^ care va stau ia dlspoziție din acest moment, aveti toate documenlele care au stat ia baza, și nu este iicitație pentru ca nu se supune iicitațiilor. Contractul nu estiș^@Qi^@it pe 15 sau pe 29 de ani așa cum atațăc contractele până ia pledatea fc^tuiui director ai parcurilor din această zona.în iegatura cu consilierii personali ei au avut 0 perioada

cand fără sa faca nici un înscris pe actele primăriei au controlat documentele din punctul lor de vedere, au supra vizat nu controlat documentele primariei pe care eu am pus semnătura în urma acestui control. Această activitate s-a terminat de acum 5 luni de zile. De 5 luni de zile lucrez cu directorii din primai'! pentru ca așa este norma, cu executivul cu cei care și-au dovedit și onestitatea și participarea la actul instituțional. Nici un fel de consilier al meu nu 0 sa gasiți vreo semnatara pe vreun document care comporta o dimensiune financiară chiar și 0 dimensiune morală In legatura cu reprezentanții societății profesionale sau societății civile, va informez domnule consliier general ca ei nu sunt decat interfața, iar la fiecare aceste adunai ale lor, unde și-au exprimat cererile am fost prezent pentru ca sa iau cunoștință de ceea ce doresc de la Primaria Capitalei și va aduceți foarte bine aminte ca au existat etape prin care personal mi-aduc aminte ca v-am deranjat într-o ora din seara târzie, cand v-am rugat sa veniți și sa ne dați o parere despre ceea ce doreau acel grup profesional de oameni. Așa înteleg sa procedez întotdeauna, iar consliierii personaii s-au așezat întotdeauna deasupra acestor lucruri neparticipând prin vreun act, prin vreo semnatară și nu am cunoștința ca au încercat în alt fel sa provoace distorsiuni în activitatea primarieL Va multamesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Alte amendamente? Nu mai sunt. Am sa va supun amendamente! formulate^rând.

Amendamentul domnubi Doru Prioteasa de amânare a punctelor 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 22 pentru o alta ședinta.

Cine este pentru amanarea acestor puncte de pe ordinea de zi? 27 de voturi, împotr'ivă? 5 voturi (Meran D., Purcarea S., Alexe F., Tanase îi, Poterașu C.), abtineri? 13 voturi (Anton M., Giugula D., Stan î., Georgescu B., Rizoiu M., Nedelcu C., Campurean M., Boaja M., Mihailescu î., Tapardel C., Popa M., Draghici A., Nicorescu V.).

Aceste proiecte au fost scoase de pe ordinea de zi.

Urmeaza propunerea domnubi Horațiu Tica de scoatere de pe ordinea de zi a punctului 26.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acestproiect a fost scos d^p-^-on:linaa de zi.

Supun la vot propunerea domnului Sorin Purcarea de introducere pe ordinea Suplimentară a unui proiect de modificare a Hotararii nr 124/2008.    \


Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 19 votul', împorrivă? 4 voturi (Raicu M., Prioteasa D., Atenasoaiei M., Gaf-Deac I.), abțineri? 21 voturi (Bacaințan G., Becheanu M., Budulan P., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Dinca D., Duță N., Fuciu D., Gorodea T., lonescu R., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Parvu C., Popa G., Radoi S., Toma V., Tica H., Voicu M.).

Acest proiect de hotarâre nu a fost introdus pe ordinea de zi

Supun votului ordinea de zi așa cum a fost ea completată și amendată.

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotnva? o voturi, abțineri? 5 voturi (Meran D., Purcarea S., Alexe F., Tanase I., Poter^așu C.).

Ordinea de zi a fost votată.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri privind aprobarea procedurii de expropriere pentru imobilele ramase de expropriat, precum și suma globala estimata a despagubrrllor, în vederea continuării și finalizării lucrarii de interes public local „Pasaj Rutier Deniveaat Superior Basara^’

Domnul Viceprimar Raicu Mircea Cristian

Stimași coleg, sunt 9 ani de cand au fost initiate o serie întreaga

de proiecte de Infra^i^i^L^<oujm importante pentru Bucureșt.. Cinci dintre aceste proiecte importante Ie aveti acum pe ordinea de zi la primele 5 puncte, in luna martie, adica luna viitoare ar fi treburt sa inauguram împreună cel mai mare obiectiv, cea mai mare investiție de infrâst^uctută, Pasajul Basarab. Acest pasaj ar fi rezolvat o mare parte din problemele de trafic ale Bucureștiuîui. Ar fi deschis și ar fi degrevat centru, el inchide inelul central al Bucureștului și ar fi scazut presiunea pe centru Din pacate cunoașteți ce s-a intamplat in ultimul timp, avem hotarâre a Curții de Apel București care pe motive procedurale, adica nu pune in discuție caracterul de utilitate publica al acestei investiși, anulează Hotarârea nr. 160. 0 sa va intrebați ce inseamnă motive procedurale și am sa fac o comparație. Daca va aduceți aminte cu cateva săptămâni in urma, in centrul atenției publice se afla cazul unei doamne judecătoare care bause la volan și fusese prinsă, iar instanța exonera de vina aceasta pe motiv ca trusa respectivă nu fusese omologate. Cam așa s-a intemptet șt cu acest pasaj. Din fericire Legea nr. 184/2008. pe care Pariamențul a adoptat-o anul trecut prin lege prezuma utilitatea publica a acestei investiți, Deci din punct de vedere legal nu avem nici un obstacol ca lucrarlle sa continue Am auzit cu toții dimineață angajamentul Primului Minist^i^L^, luat în numele Guvernu^i PNL- PSD de a sprijini aceste proiecte de dezvoltare ale Bucureștiului. Noi ce-famm acum este sa pornim procedum de expropriere pentru locațiile care au mai ramas, prin aceasta adresare care o face printr-o hotarâre de consiiiu catre Guvern. Aceasaă procedură este una legală, luand act de declarația Primului Ministru în numele Guvernu^i am sigura^a și certitudinea ca, colegi noștri de la PSD vor vota alaturi de noi și ca de acum înteun an de zile vom avea un pasaj și 0 lucrare de care sa fim mandri cu toții. încheind această pledoarie pentru aceste proiecte de dezvotare ale Bucurcștiului, care au durat nepermis de mult, va rog pe dumneavoastea, pe toți colegi ținând cont de faptul ca nu este al niciunui partid un astfel de obiectiv de investiții, sa II votați și sa susțineți aceste proiecte. Va mulțumesc.Domnul consilier general Giugula Doru

Referitor la acest proiect, proiectul Basarab, vreau sa va spun ca susținem în totaiitate acest proiect. Suntem de acord cu realizarea acestui proiect Nu este vorba ca proiectul Basarab ar fi cel mai important proiect din București. Cel mai important proiect din București a fost metroul, introducerea canaiizării, introducerea apei calde, deci nu este 0 mare realizare, este necesar și este util. în acest scop am introdus și am avut o comisie de mediere pentru a stabili care sunt aspectele de legalitate care au împiedicat realizarea acestui proiect. în cadrul acestei comisii s-a stabiit ca existau amplasamente la 2,5 Km distanță de podul Basarab care trebuiau sa fie expropriate. Erau amplasamente care trebuia sa fie expropriate și nu se știa unde se aflai Erau amplasamente care erau monumente arhitectonice și nici pana în prezent, timp de 9 ani nu s-a facut o adresa la Minist^^r^ul Culturii pentru a se stabili daca aceste amplasamente pot sau nu pot sa fie declasiticate De asemenea s-a stabiit ca acea firma care face expropnerile nu are contract cu primaria.

Nu știu ce baza și-a atribut. De asemenea în cadrul..... și avem

procese verbale semnate de reprezentenți ai tuturor partidelor de la aceste ședințe și vi Ie punem la dispozițe. De asemenea s-a constatat ca nu putem sa facem o extrapolare cu o judecătoare beata moarta și cu o sen^irite a Curții de Apel.

..........o atacam, sau atacam persoanele care au dat-o atunci cand

ne convine chiar daca este în potriva legii Ie lasam sa treacă. Cand suntem serioși? Pana cand nu vom daniica. De asemenea am soldat aparatului Primariei, domnule primar sa puna la dispoziția acestei comisii de mediere toate documentele și valorile de expropriere pentru fiecare imobil in parte sa știm daca s-aș încadrat în aceasta chestiune. Nici pana in prezent, timp de douș să|mțmâui hp am primit raspunsui. Probabll ca e vorba de mișpăreă unor hârtii, de mișcarea unor

documente Și pana nu vom avea clarificate toate aspectele legale noi nu ne putem face partași la acoperirea unor ilegalităfi Va mulțumesc.

Domnul consilier general Atanasoaiei Mihai

Doamnelor și domnilor coleg, vorbim fara doar și poate despre un proiect al carei importante nu poate fi negata și nici pusa sub semnul îndoielii. Este pentru prima oara când un consiiiu general este chemat sa ia o măsura care tine în primul și în primul rând de modernizarea ora'^uk^rîncan^lc^c^i^îf^:^ Este pe-ntruprima oarăcâad un-Consliiu General are în fata provocarea și este pus în situația de a-și exprima curajul de a lua o decizie de care tine modernizarea urbei noastre. Eu consider ca avand în vedere importante de netagaduft a acestui proiect și în baza art 50 din Ordonante de Guvern nr. 35/2002, consider ca este foarte important, domnule președinte sa trecem la procedura votutei uninominal, repet, numai și numai din dorința de a pastra cadrul general și de a nu uita ce facem noi astazi aici și pentru cine facem noi ceea ce facem astezi aici. Nu o facem nici pentru un partid nici pentru altul, o facem pentru noi ca și cetațeni nu ca și consilierii generaii manați sau nu de interese personale sau de grup. Mulțumesc.

Domnul presedinie de sedința Murg Calin

Va spun dbararâlâăeete cert ca înae^■cămsâ tacamceva pentru bucureșteni, știu însa pentru cine face domnul Giugula ceva astezi, pentru domnul Vangheiie. Feliciteri.

Domnul consliier general Prioteasa Doru

Domnul Doru Giugula a spus ca grupul PSD susține acest proiect. Aș vrea sa aud de la dansul sau de la liderul de grup, daca grupul PSD voteaza acest proiect? Pentru ca de 9 ani îî susține și nu îî votează.

Domnul consiiier general Georgescu Bogdan

Domnule Primar General, dragi colegi, domnule președinte de ședinta grupul PSD ar vota acest proiect daca ar fi legal. Vreau sa va spun un singur lucru. Domnul Giugula a devenrt diplomat mai devreme în urma analizei comisiei s-au constat o serie de nereguii, ca la dosar exista o serie de ptengeri la DNA împotriva fostului Primar General Adriean Videanu și a domn^ui Udriște. Exista documenie ridicate de la Primăria Capitalei referitoare la aceste exproprien de catre DNA. Unde este legalitatea dragi colegi PD-L? Va spun un singur lucru, grupul PSD va vota aceste proiecte numai în momentul în care domnul fost Primar Generai Adriean Videanu va veni în fața opiniei publice și va explica ce s-a întamplat cu aceste exproprieri. Pană-atnnci grupul PSD nu va vota serie de ilegalități ale colegllor de la PD-~. vom vota aceste proiecte

numai pentru cetățeni și nu pentru grupuri de interese și pentru a satisface cerințele colegilor de la PD-L. Vă multumesc.

Domnul consilier general Giugula Doru

Domnul Calin Murg obraznicia nu tine loc de inteligență. Adresarea la unele persoane care nu sunt de fata ma fac sa va depiang ca v-am votat în calitatea de președinte de ședinta.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Alaturi de felicitările mele.

Domnul consilier general Meran Dan

Domnllor coleg, sigur ca s-au rebugetat aceste lucrari de multe ori, banii s-au mancat, s-au dus, colegii de la PSD au mari dubii, ș noi avem dar trebuie sa raspunda la DNA cei care vor raspunde și care sunt citați acolo Ne aflam in fata unui nod Gordian astazi, PNL-ul vrea sa ÎI taie și pentru asta va vota pentru proiectele de expropriere Va multumesc.

Domnul consiiier general Purcarea Sorin

Vreau numai sa intreb. pentru ca data trecuta am pus o intrebare referitoare la suprafața totala de expropriat și nu am primit un raspuns, vreau sa intreb de aceasta data sunt 16 locații din ceea ce am reușit eu sa vad, iar proiectul de hotarare conține o suma de aproximativ 25 mil. euro. Întrebarea mea este ce supra^e^a de teren ocupa aceste 16 locații prezentate in anexa? Va multumesc.

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Aceasaă intrebare o adresați exec^uth^uUi, sa ințeleg.

Domnul consilier general Purcarea Sorin

Data trecuta am adresat-o domnului Raicu nu am primit nici un raspuns. o adresez cui poate sa imi raspunda

Domnul consilier general Poterașu Cornel Constantin

Vroiam sa ÎI corectez un pic pe colegul Atanasoaie,, un consliier poate solicita votul nominal al dansului, nu ÎI poate solicita nimanui din sala de consliiu, sa știți.

Domnul consiiier general Atanasoaiei Mihai

Stimate coleg sunteți jurist pentru ca proceduaa votuiul nominal este prevazutâ in ordonata de Guvern? Aitceva vroiam sa va spun, doamnetar ~ apmnilor colegi astazi dlmineață așa dupa cum arata

domnul Viceprimaa Raicu de la Palatul Victoria ni s-a transmis un mesaj

1"    ■ * A

,    cr a

puteți să ÎI descifrați cum vreți, politic, nepolitic. Este locul pe unde trece și domnul președinte Mircea Geoană. De lă Pălătul Victoria am primit un mesaj care nu poate fi, nu poate lasa loc de nici 0 interpretare. Cele doua forțe politice aflate la guvernare în acest moment cu sau fara voința dumneavoastră celor din Consliiul Genera, , cele doua forțe politice și-au dat mana solidar pentru a ajuta nu doar Primăria, nu doar Primarul nu Consliiul General ci cetâțenii orașului sa iasa dint-un impas. Daca acești lideri pe care probabll dumneavoastră nu Îi recunoașteri ca șefi, daca acești lideri ne-au cerut sa ne mișcam intr-o direcție nu pentru ei, nu pentru dumneavoastrâ, nu pentru mine, ci pentru niște cetațen,, nu ințeleg de ce poate fi atat de greu sa ajungem la maturitatea politica și sa ne dam mana pentru un proiect de o lmportanră extraor^d^^^^^. Va multumesc.

Domnul consliier general Dinca Dumitru

Domnule președinte, domnule primar, domnllor colegi, domnllor din public sunt oripilat de feluiîn care se vorbește despre un proiect inceput, despre un proiect care a costat peste 30 mil. de euro, despre un proiect care daca va intârzia, va putea sa coste mult mai mult. Sa nu uitam ca am platit aproape 800 mil. de euro pentru 5 km de autostrada șiaceasta pentru cas-au intârziat procedurile, pentru ca nu s-a pus la punct exact cum trebuia ca sa poata sa continue lucrarlle și cu 800 mil euro sa avem cativa zeci de km de autostradă. Sa presupunem ca domnul Stan, domnul Giugula și toți ceilati au dreptate. S-ar putea ca eu in sinea mea, ca simpuu cetatean ascuttandu-aă sa spun ca averi dreptate, dar v-ați gând^ ca daca noi blocam acum acest proiect și nu este chestie de o zi, doua. Eu constat ca intenția de prelungire de punere in practica a acestui proiect este „a la long". V-ati gandt ca in momentuim care acest pasaj care leaga partea de est cu partea de vest a orașului nu va fi funcționab,l, in cond^ille in care numarul de mașini crește excesiv, cum vom putea circula intr-un oraș in care și așa nu putem circula. Mai mult decat atat, sa presupunem ca dumneavoasrră veți reuși sa blocați proiectul și sa inceteze lucrarlle, v-ați pus intrebarea dam cu piciorul la 30 mil. euro numai pentru ca noi dorim sa ne facem un joc, sau sa ne satisfacem un orgoiiu personal Nu va reproșez nimic domnllor coleg,, atat reproșez celor care sunt aici, că proiectul Dasarab nu este a lui Sasescu, al lui Videanu. nu este al lui Oprescu. Acest pasaj de interes public pentru Capitala Romaniei este al cetațenllor și inclusiv al nostru. Va multumesc și sunt convins ca o parte dintre dumneăvoastră de la PSD se vor gandi purin și vor vota pentru continuarea lucrarilor la acest

Domnul consilier general Stan Ion

Domnulepreședinte, OomnulePrimar-Geeeral, stimați colegi fara Indoială distinsul nostru coleg la fel ca pi ceilalți vorbitori de la PD-L aveau dreptate ca este un proiect maret, un proiect important al Bucurepti. Și noi cei de la PSD avem dreptate, pi cetățenii au dreptate ca ar trebui facut acest proiect dar hai sa parcurgem putin istoria acestui proiect. în urma cu multi ani acest proiect a avut alocata o suma de 60 mil. de euro, intr-o prima faza avea o lungime de 800 metrii cu nipte documenee, sau nipte artificii tehnico-economice, s-a lungit la 2 km pi a ajuns la 284 mil. euro. Fara de indoialâ cu acepti bani se putea face inclusiv Inelul 2 al Centurii Bucureptiului, care prelua mai multe mapini decât 5 mii cat ar prelua acest pasaj, zilnic. Din punctul nostru de vedere, pi vrem sa nu a se Ințeleagă altfel, am vazut aici mici rautați, dumne^a^N^c^c^'S^rm ați pomenît de domnul Vangheiie, altcineva a pomenît ca pi domnul eeoana trece, noi suntem alepi de bucurepteni aici pi daca interesul bucureptenllor reprezentat de unii sau de altii nu ma convinge ca este cel pe care pi l-ar dori eu am dreptul sa comentez anumite direcții pe care Ie primesc de la pefii de la partid, pentru ca îeț^l^■^un fel sau altul nu suntem nipte ,,yes man" care sa ridicam mana ca apa trebuie ca ne-a sunat nu ptiu ce pef. Ca sa eoeciuzionez, ideea este una singura acest proiect domnule prepedinte pi domnule prima, in momentul de fata deja s-a derulat o parte din el, s-au alocat nipte băe'ii au fost nipte sume, dar exista pi nipte probleme acolo. Noi am vrut sa lamurim aceste probleme nu suntem contra. Apa cum spunea colegul nostru Bogdani, daca ni se face dovada ca lucrurlle sunt corecte pi ca acele exproprieii sunt facute conform legii pi ca nu exista case care trebuie expropriaee la 2,5 -3 km, nu avem nici o problemă, dar eu, ca sa repet ca tot s-a spus de mesajul primului ministru in marinimia lui primul ministru poate sa aloce o suma mai mare municipaiității sa facem pi proiectul de care vorbim podul Basarab pi sa facem pi al doilea inel de centura. AI doilea inel de centura sa preia 20.000-30.000 de mapini zilnic pi cu 5000 aici preia 30.000 de mapini pi atunci avem o dubla rezolvare a problemelor cetațenllor.

Domnul consliier general eiugula Doru

Conform proceduri, daca mi-ati rostit numele trebuie sa dau drept la replica Domnul Dinca dumn^^'^c^^srm nu ati Inteles ca noi nu suntem împorîiva acestui pasaj,    sunteți impotriva acestui pasaj

Daca doreați ca acest pasaj sa fie realizat faceați ca toate documeneele sa fie legale, sa nu ajungem astazi sa dezbatem legalitatea sau nu pi sa Incercaii sa aruncați pisica in gradina altora. Timp de noua ani ati avut la dispoztție sa faceți totul legal, daca astazi sunt 18 plangeri penale la DNA nu le-am facut eu sau colegi mei, sunt ale cetatenllor despre care

noi am aflat. Deci, domnul Bogdan va spus foarte clar până ce nu domnul Adriean Videanu nu va ieși public și va spune care este situația dosarelor penale de la DNA, modul lor de soluționare, în așa fel încat mapa profesional sa fie acceptară pentru acest pod Basara^ nu vom vota acest proiect. Ne obligați sa încaicam legea? Luati-va râspunderea și încâlcati legea.

Domnul consiiier general Fuciu Daniel

Domnule președinte de ședința, domnule Primar General, stimați colegi în primul rând rog PSD -ul sa nu mai faca presiuni asupra organelor de ancheta și respectiv asupra DNA. în al doilea rând va atrag atenția ca la fel ca și domnul Giugula am facut parte din acea comisie. Nu exista nici 0 ilegalitate, exista suspiciuni cu privire la anumite probleme procedurale pe care organele de anchetă penala au datoria sa îe puna în discuție, sa îe rezolve, sa îe trimita în judecarâ cu rapiditate chiar. Pe de alta parte exista o problemă de natura politica și aceasta este urmatoarea, nu diverși, nu o parte a executivul ne face politica noua. noi în calitatea mandatu^i pe care îî avem facem politica municipa^ății, iar daca PSD nu vrea sa faca aceasta politica pentru modernizare sa o spuna cinstit ca nu o face, sa nu mai invoce numele fostului Primar General, Adriean Videanu pentru ca aceasta chestiune tine de lașitate.

Doamna consliier general Cruceanu Elena

Stimați colegii eu vreau sa dau o replica și cred ca sunt în asentimentul domnubi Giugula, la toate problemele care s-au ridicat și sa amestecat politicul cu juridicui, din pacate. Din punct de vedere juridic suspendarea unui proiect trebuie sa treaca printr-o instanța de judecaUi, care aproba sau nu în conformirate cu art. 244 Cod Procedură Civilă. Faptul ca sunt niște reclamații la DNA sunt anumite suspiciuni, nici macar indicii ca exista comisa vreo infracțiune, chiar și așa fiind numai instanța poate sa suspende un proiect de o așa mare anvergura. Faptul ca cineva s-a plans pentru ca s-a expropriat, iar suma nu este corespunzătoare este o problema care se rezolva prin instanță, dar care nu poate bloca un proiect și aici cred ca sunt în asentimentill domnubi Giugula ca art. 244 C.P.C este pe deplin aplicabll și nu are nici legaturâ cu proiectul care nu poate fi stopat de existența unor plangeri mai mult sau mai putin subiective. Va multumesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Doamna Cruceanu, este stopat de astazi de domnul președinte PSD București, domnul Vangheiie, îî stopează în acest moment, aceasta

este problema, restul sunt argumente fara sens. putem continua până mâine.

Domnul consilier general Giugula Doru

Domnul Murg reveniți - vă cu nervii. Din câte constatați cineva dezinformeaaă opinia publică, doamna colega Hotararea 160/2006 care declară de utilitate pubiica pasajul BasaaaU nu a -fast abrogata de Giugula, este anulata de 0 instanța de judecată. La ora actuala totul este o ilegalitate. în ai doilea rand referitor ia plangerile penale, intr-adevăr de doi ani de zile se afla la procurouul Enescu acest dosar care mLa spus ca trebuie sa analizeze politic aceste dosare și apoi va lua o decizie1 Pe aceasta cale îl rog și pe domnul Daniel Morar sa ne spuna care este situația dosarelor ca sa nu mai ascundem dupa degete, știe la cine este dosarul v-am spus exact despre ce este vorba. Aveți ceva împorîivă sa aflam pana pe data de 27 realitatea?

Doamna con^ii^^r gen^r^^l Cruceam Elena

Proiectul se refera la declararea de utilitate publica și in acest sens trebuie Consliiul General sa aprobe un demers catre Guvern pentru a declara de utilitate publica acest pasai.    blocați pe alte

considerente și evitați sa rezolvaii problema care s-a pus in discuție. Este vorba de un demers pe care Consliiul General iI face catre Guvern pentru a declara de utilitate publică, din acest motiv instanța a anulat;. Instanta solicita acest lucru, Guvernul cere catre noi, sa facem demers pentru ca Guvernul sa ii declare de utilitate publica. De ce amestecaii plangerile de la DNA?

Domnul consiiier general Metâr Dan

Domnule președinte va rog sa puneți capat acestei certe matrimoniale din coaliție, mutați-o la Guvern, sa vina mai marii dnmneâvoasttă sa o negocieze aici, dar haideți sa supunem ia vot și sa incheiem discuția.

Domnul consiiier general Georgescu Bogdan

Dragi colegi. se pare ca inca nu suntem conștienți ca am fost trimiși aici de bucureșteni și nu de partidele politice V-am mai spus și va mai spun inca o data nu facem jocul nici unui lider politic;, facem jocurile cetațenilor in acest Consiiiu General al Municipiului București. Va multumesc

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Aveți dreptate domnul Georgescu avem posibiiitatea sa ne exprimam pentru sau contra cetațenilor Bucureștiului, așa este.


26

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consiiieri generaii, domnule președinte de

ședința prezența mea astazi aici este strict iegata de problema care a aparut în cazul poduiui Basarab Nu este pentru prima data, așa cum se spunea aici, va rog sa va aduceți aminte ca în urma cu doua sâptamâni aceasta a fost pe ordinea de zi ^i a fost respinsă nu aveam de unde sa ;>tim atunci ceea ce se va întâmpla peste doua saptamâm. Toată iumea are dreptate, aș vrea însă sa spunem lucrurilor pe nume fara sa ne ferim de absolut nimeni. Gloanțele anilor 2002, 2003 se descarcă acum, vorbim cu toții foarte frumos și credem ae^ ce s-a spus aici pentru ca am refuzat întotdcaună sa cred ca cineva prezent aici în saia este împolriva dorinței cetațenilor. Cred cu tarie acest iucru și daca cred acest iucru va îndemn domnilor consilieri generaii sa vă gandiți foarte bine și am sa ma expiic. Poate exproprierile care au fost facute nu au respectat înfru totul iegea, nu știu actionează prezumiia de nevinovăție, ceea ce pot sa va spun este ca starea de isterie în care am ajuns cu circulația în zona acestui pod, greutățile pe care Ie întâmpinam Ie-au întâmpinat predecesorii mei și pe care Ie înnămpin și eu Nu ma piang știam foarte bine ce etapa urmează. Daca astazi vom actiona în acest fei și vom iasa ca suspiciunea sa primeze în fata inteiigenței și a dorinței oamenilor dumncavoast/ă hotat^^•ț^ nu eu. Aș vrea sa înnelegeți foarte bine ca aceasta înseamna ca 0 iucrare pe 0 distanță de 1,872 km ramane sub ideea de conservare. Ca sa introducem aceasta iucrare în consen/are pana se vor rezoiva toate ceicialte aspecte înseamna un minim de 32 mii. euro. Uitimele discuții purtate cu constructorul, discuții care va spun deschis nu mi-au facut piacere înainte de faptul dea vorbi despere facturile care s-au prezentat ia control am discutat despre penalităti și a început vechea poveste. Penalitările pe care Ie doreau ia momentul respectiv erau de aproape 66 mii. euro îoata iumea a uitat ca un an și șapte iuni acest pasaj nu a început și ca întârzlcrcă era de un an și șapte iunir Toata iumea vorbea despre faptul ca s-a construit un tablier care este gata și pe care trebuie sa îl așezam acoio și cu toti ne așezam în postura de a minti cetatenii acestui ora;;. Nu doresc, domnilor consilieri și cred ca nici dumneavoasrrâ nu doriți ca acest iucru sa se întâmplc, nu doriți sa iasași niște gioanțe care se descarcă dupa patru sau cinci ani pentru a crea cetatenilor senzația ca nu suntem în stare sa putem sa continuăm aceste iucrari. Sunt convins ca putem sa organizam orice fei de dezbaten, și daca e bine și daca e rau și ce a fost rau și daca a fost facut cu tendin^ și daca nu a fost facut cu tendințai. Sunt convins ca putem sa avem și certificarea Direcției Nationale Anțicoruprie, s-a greșit, sa piatească cine a greșit, cine nu s /eopcc/at iegea Nu este nici un fei de probiemă probiema este ca înacestmomenl am pregatit In speranța

ca dumneavoastrâ veți hotărî astăzi cum este drept, atenție domnilor colegi și pot să spun așa pentru că am stat în bancă cu dumneavoastră de a lungul timpuri. în spermă că cetătenii acestui oraș nu mai suferă agresiuni în plus, atăt nimic altceva. Nu în nume de lideri, nu politic:, cetățenesc 0 să mi se reproșeze că sunt titirambe, dar nu sunt titirambe Am zeci de exemple în care multi dintre noi sunt amestecați, nu vreau să creez suspiciune în această seară, nu vreau sa creez dihonie, nu discut despre cine este la guvernare și cine este în opoziție, discut așa cum au spus și distinșii reprezentanți ai PSD-ului și distinșii reprezentanți ai PD-L-ului șiai PNL-ului prezenți aici în sală, vă rog sa judecați foarte bine cu inteligența șicu responsabiiitataa dumneavoasrra pentru București Suntem într-un moment în care orice fel de amănare, nu pe Oprescu îî încriminează pentru ca nu poate sa își dezvote proiectele, încă mai refuz să cred acest lucru. Pe noi toți ne încriminează. Vă multamesc și sper că nuv-am plictist șisper în justa deeptatepe care o    acestuia Vă

multamesc.

Domnul presedinte de sedintă Murg Călin

Consider că am discutat destul pe acest subiect. Am să spun la vot pentru că discută de aproape o oră pe această temă.

Domnul consliier general Stan îon

Ceea ce spune domnul primar este emoționant și în același timp este și mobilizator atăt pentru noi căt și pentru cetățeni dar dacă ati urmart ce am spus eu noi nu din punct de vedere politic discutăm, discutăm din punct de vedere al celor care ne-au trimis aici. Și dacă cineva a fost atent eu am făcut o mică istorioara a acestui pasaj. La înc^^p^otcrr^i^ lui cănd a fost proiectat acest pasaj, stati domnllor secundă, păi a ajuns la 284 mil. Ati avut primar domnllor de ce nu î-ati terminat? îmi dați voie să vorbesc?

Domnul presedinte de sedință Murg Călin

Domnul Stan repetam, colegi noștri au tot luat cuvantui, Va rog frumos sa scurtăm ca să putem ajunge la vot.

Domnul consiiier general Stan îon

Domnule președinte, dacă colegii noștri nu mai au răbdare sa asculte și un alt punct de vedere este treabă danșilor. Eu am avut răbdare și nu am comentat.

Domnul președinte de sedința Murg Călin ..

Domnul Stan v-am atras atenția doar că am început sa ne repetam, spunem aceleași lucruri.' ’

Domnul consilier general Stan Ion

Vroiam sa spun domnul primar ca ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat, nu ca ati fost în banca cu noi, chlar ne-ați fost șef și ati fost un șef respectat 0 lunga perioada. Eu ca și doctor va respect foarte mult. Ideea este ca nu vi se reproșeaza dumneavoasfră ca nu continuați proiectul, Ii se reproșeaza celor care sunt de vina ca nu au continuat acest proiect. Termenul de întarziere nu se datorează noua domnul primar, termenul de începere a execuției nu se datorează noua. Vâ rog sa nu mai tipați aici ca la școala. Cand nu ne convine ceva facem gaiagie și Inganam pe ceilalți. Ideea este în felul urmator domnul primar, noi avem niște rezerve, votam cu simbm noi și nu trebuie sa dam socoteală nimanui.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Domnilor aici s-au spus niște neadevăruri și aș vrea sa Ie corectez. Daca ne aducem aminte de anii 2000-2004 vom vedea ca o parte din acest Consliiu General sunt tot cei care s-au opus proiectelor Primarului Genera.. Ca Guvernul PSD de atunci este cel care de asemenea s-a opus Inceperii acestor proiecte, iar Bucureștiul a pierdut atunci finanțam pentru acest proiect de la Uniunea Europeană, ceea ce face ca astazi sa II platim din bugetul propriu. Aceste Intarzien repetate au dus succesiv la creșterile costurilot, iar proiectul In ansambbl sau, In acest moment daca ar fi sa II terminam costa 160 mil. euro, nu 280 nu alta suma..

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

A fost o propunerea a colegului nostru Mihai Atanasoiaiei de a se vota nominal la acest punct. Este o vanan! de a ne exprima In mod clar pentru sau contra cetateanu^i din București.

Cine este pentru ca acest proiect sa fie votat cu vot nominal? 25 voturi, Impotrivă? 0 voturi, abțineri? 16 voturi (Giugula D., Georgescu B., Stan Ii, Draghici G., Rizoiu M., Nedelcu C., Stan I., Popa M., Tapardel C., Mihailescu B., Campurean M., Boaja M., Anton M., Meran D., Purcarea S Alexe F. )

Se va vota nominal Domnule Secretar General repetam procedura de vot, va puteți exprima pentru, contra, sau va puteți abtine. Pentru sau contra cetațean^ui bucureștean Va rog domnule Secretar General sa faceți apelul nomina..

Domnul Secretar General Tudor Tom'a-

Va rog sa nu parasiți sala suntem In    de vot.


- -r

Alexe Florin Alexandru - pentru proiect, contra bâlciului și pierderii de timp de aici.

Domnul Secretar General TudorToma

Vâ rog sa spuneți pentru sau împotriva.

Alexe Florin Alexandru - pentru proiect Anton Mihaela - abtinere

Atanăsoaiei Mihai Cristian- pentru Bâcâințân Irimie Gabriel - pentru Becheanu Mihai Bogdan - pentru Berbecaru AlinDumitru- șbsent Boaja Minica - aținere Budulan Pompliu - pentru Campurean Mariana - absent

Chiriș Mariana - pentru toti cei 750.000 de bucureștem care au spus da proiect^ui Basarab

Cosma Roxana Maria - pentru

Cruceanu Elena - pentru

Dinca Dumitru - pentru

Draghici Aureiia Grațiela - abtinere

Duta Nicolae Lucian - pentru

Florescu Dragoș - absent

Fuciu Daniel - pentru

Gaf-Deac loan - pentru

Georgescu Bogdan Cristian - abtinere

Giugula Doru Mihai - abtinere cu amendamentele facute

Gorodea Tiberiu Silviu loan - pentru

GFgoressu Robert - absent

lonescu Robert Constantin - pentru

lovici Teodor Victor - absent

Ivașcu Tiberiu - pentru

Meran Ștefan Dan - pentru

Mihailescu loan Bogdan - abtinere

Mircea Valentin - absent

Murg Calin - pentru

Neagu Mihai - pentru

Nedeccu Costel - abtinere

Nemeș Carmen lonela - pentru

Nitu Robert Daniel - absent

Nicorescu Virgll - abtinere

Paduraru Alexandru - absent

Parvu Cosmin Gabriel - pentru

Popa Grigore loan - pentru'

Popa Maria - abținere

Poterașu Cornel - Constantin - pentru continuarea proiectului

Prioteasa Doru - pentru

Purcarea Sorin - pentru

Raicu Mircea Cristian - pentru

Rădoi Silviu George - pentru

Rizoiu Mircea - abtinere

Roșeti George Adrian - absent

Scarlat Horia - absent

Stan Ion - absent

Stan Nicușor - în speranța ca nu voi ieși la pensie și acest pasaj nu va fi finaiizat sunt pentru finalizarea acestui proiect

fanase Ion Gabriel - pentru Toma Veronica - pentru Țapardel Ana - Ciaudia - abtinere

Domnul consiiier general Stan Ion

Treceti-ma ca ma abtin.

Domnul Secretar General Tudor Toma

îmi pare rau trebuia sa fiti în sala domnul consiiier. Nu se poate relua procedura de vot, este vot nominal trebuie sa fiti prezenți în sala.

Tica Horațiu - Florin - pentru

Untaru Virgil - pentru

Viadan Fiorin Laurențiu - pentru

Voicu Mihai - pentru

Sunt 33 voturi pentru și 11 abtineri

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Prin refuzul grupuri PSD de a votat acest punct practic ati oprit lucrarile la pasajul Basarab. Acest proiect de hotarare nu a trecut.

Domnul consiiier general Giugula Doru

Din refuzul grupului PSD de a Incalca legea cum a facut PD-L și de aceea nu merge pasajul Basarab.

Domnul Primar General Sorin Mircea Opreseu Ti situația grea, doamnelor eonsilieri, domnllor consliieh generaii, domnule președinte de ședinta, avand în vedere ca exista și 0 agenda proprie a dumn^e^^^c^^^^tra eu 0 sa va rog sa îmi permiteți sa ma retrag, nu de alta dar cred ea trebuie sa gasim soluții pentru a repara. Fara dumreavoastră nu o sa se poata. dar pentru a repara aeest lueru pentru \


A'

ca directorul de cabinet ma anunță că constructori cere de urgență întâlnire, probabil pentru ca a auzit acest rezultat. II rog pe domnul vicepnmar Raicu sa ia ioc ia prezidiu și vreau sa mai spun ceva, însa aș vrea sa înțelegeți ca nu 0 spun peiorativ aș încerca sa atrag atenția ca serie înt^r^^^c^ă dintre hotararlle înscrise astazi aici, este parerea mea, au o componentă care încalca o moralitate ți în aceteți timp 0 legalitate. V-aț ruga sa va gandiți foarte bine, vorbesc de celelatte proiecte, tocmai pentru a nu purta anateme, mai tarziu pe care nu îe meritați, nu îe merit ți cred în acest lucru Va mulțumesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a urei Hotărâri privind aprobarea procedurii de expropriere pentru imobilele rămase de expropriat, precum și suma globală estimată a despăgubirilor, in vederea continuării și finalizării lucrării de interes public local „Dublarea Diame^l^i^ae^i N-S pe tronsonul Buzețti -Berzei - Vasile Părvan - B.P.Hașdeu - Uranus - Calea Rahovei”

Aveți amend^m^^nte la acest punct?

Domnul consliier general Popa Grigore loan

Solicit vot uninominal ți la acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Domnul presedinee de sedinta Murg Calin

Alte amenc^s^n^e^n^ la acest punct? Nu mai sunt. Domnul Popa a propus vot uninominal ți la acest punct.

Cine este pentru? 25 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 17 voturi (Giugula D., Georgescu B., Stan î., Draghici G., Rizoiu M., Nedelcu C., Stan î., Popa M.,    Tapardel C., Mihailescu B., Campurean M., Boaia

M., Anton M., Meran D., Purcar^a S., Alexe F., Poterațu C. ).

Vom avea uninominal

Domnule Secretar General va rog sa faceți apelul nominal.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Alexe Florin Alexandre - pentru Anton Mihaela - abținere Atănăsoaiel Mihai Cristian- pentru Băcalnțan îrimie Gabriel - pentru Becheanu Mihai Bogdan - pentru Berbecauu Alin Dumitru - absent Boaia Minica - aținere Budulan Pompau - pentru


Câmpurean Mariana - abținere

Chiriș Mariana - pentru

Cosma Roxana Maria - pentru

Cruceanu Elena - pentru

Dincă Dumitru - pentru

Drăghici Aurelia Grațiela - abținere

Duță Nicolae Lucian - pentru

Florescu Dragoș - absent

Fuciu Daniel - pentru

Gâf-Deac loan - pentru

Georgescu Bogdan Cristian - abținere

Giugula Doru Mihai - abținere cu amendamentele făcute la primul

punct

Gorodea Tiberiu Silviu loan - pentru

Grigorescu Robert - absent

lonescu Robert Constantin - pentru

lovici Teodor Victor - absent

Ivașcu Tiberiu - pentru

Meran Ștefan Dan - pentru

Mihăilescu loan Bogdan - abținere

Mircea Valentin - absent

Murg Călin - pentru

Neagu Mihai - pentru

Nedelcu Costel - abținere

Nemeș Carmen Ionela - pentru

Nițu Robert Daniel - absent

Nicorescu Virgil - abținere

Păduraru Alexandru - absent

Pârvu Cosmin Gabriel - pentru

Popa Grigore loan - pentru

Popa Maria - abținere

Poterașu Cornel - Constantin - pentru

Prioteasa Doru - pentru

Purcârea Sorin - pentru

Raicu Mircea Cristian - pentru

Rădoi Silviu George - pentru

Rizoiu Mircea - abținere

Roșeți George Adrian - absent

Scarlat Horia - absent

Stan Ion - abținere

Stan Nicușor- pentru

Tănase Ion Gabriel - pentru

Toma Veronica - pentru

Țapardel Ana - Claudia - abținere

Țica Horațiu - Florin - pentru

Untaru Virgll - pentru

Vlădan Florin Laurentiiu - pentru

Voicu Mihai - pentru

Sunt 33 voturi pentru și 13 abtineri.

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Domnul consliier general Purcarea Sorin

Vreau sa va fac 0 propunere simpla care tine numai de operativitaeea ședinței. Suntem abia la punctul doi și aș vrea sa va spun urmatorul lucru, probabil ca la punctul trei și patru se va cere din nou vot uninominai.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Eu va propun o pauza de un minut pentru consuttarea liderilor de

grup.

Domnul consliier general Parcarea Sorin

De acord, dar pot sa termin, domnul Murg?

Domnul consliier general lonut Popa

......... asupra proiectelor atata timp cat PSD-ul nu votează în

aceasta zi proiectele de infrastructura pe București, propun amanarea lor pentru ședinta urmatoare. Respectiv cele legate de expropriere, punctele 3, 4 ș 5.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Deci domnul Popa, ca sa clarificăm, Ți urma discutiHor pe care le-ati avut cu liderii partidelor politice, sau este punctul dumneavoastaâ de vedere, ca datorita inconsisteneei votului pana acum din punctul de vedere al PSD-ului nu are sens sa continuăm. Doriti amanarea punctelor 3,4 și 5

Domnul consliier general Giugula Doru

Domnule președinte, pentru a fi Ț^r^^cgi^trat pe banda, vreau sa va spun ca nu se poate admite aceasta propunere deoarece avem ordine de zi votata. De asemenea va aduc aminte ca aici nu suntem Ți dictatură, iar noi votam toate proiectele. Punctul de vedere ca este consistente ca este neconsiseente, ca ,vreti dLmneaaoastra sa votam Ț^tt^r^un fel ș noi nu suntem de acord eșt.șșltceva.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Giugula, este un punct de vedere personal Atâta vreme căt și dumn^^\^c^^sr^ aveti dreptul la opinii și eu am aceleași drepturi.

Domnul consilier general Giugula Doru

Vreau sa va aduc aminte domnule președinte, ca eu trebuie sa vorbesc și dumneavoasrra sa ma ascultați, dupa aceea spuneți ce aveț de spus. Deci noi votam aceste proiecte, ca nu Ie votam cum vreți dumn^^\^(^^srra asta este altceva, dar nu faceți aprecieri de natura jignt^o^e la adresa noastră.

Domnul consliier general lonut Popa

Aspectul cu „jignitoare” va definește cum abordați problema în aceasta zi. Aspectele jignitc^^re le-ați facut dumn^^\^c^^^rra la adresa unor lideri ai PSD-ului implicați în administrația locala și care și-au exercrtat mandatul în plina legalitate, ati facut afirmații asociate cu atribute în fostul consiiiu 2000 - 2004. Dumneăvoastră ați participat și la acel consiliu care nu l-ati votat și acum faceți același lucru și așa mai departe. Asta este 0 constante, v-ați ident:i1:c^^t cu acest pasaj, dumneavoastte ca partid votend nu. Este în regulai.

Domnul consliier general Giugula Doru

Vreau sa va informez ca tot ce am spus în 2000 - 2004 se confirma acum. îoate ilegalitățlle tecute în perioada aceea cum v-a spus și Primarul Generai, ies la lumina acum.

Domnul consliier general Parcarea Sorin

Dragi coleg, suntem înttro ședinta extraordinara, convocată din cate am înneles tocmai pentru ca aceste proiecte de hoterâre sunt de urgența maxima pentru cetetem. Nu vom da dovada de nici un fel de setiozitate daca cerem retragerea, dupa ce acum 10 minute le-am susținut urgența de a fi votate. Rog grupul PD-L sa regandească strategia și sa menținte aceste proiecte pe ordinea de zi. Noi grupul PNL ne vom menține promisiunea de a le vota, dar rog grupul PD-L sa reconsideee aceasta pozitie. Va multumesc.

Domnul consiiier general Stan Ion

Domnule președinte este o ședinta extraordinara convocată de un numar de 19 coleg, majoritatea de la PD-L. Eu nu mai înțeleg nimic, este un nonsens. Au pus pe ordinea de zi niște puncte pe care dupa aceea domnul Prioteasa a venit și a spus să Ie scoatem pe acestea, deși au făcut 0 convocare și 0 ordine de zi, acum ati propus vot nominal.

Domnul presedinte de sedința Murg Călin

Domnul Stan, da, am înțeles.......

Domnul consiiier general Stan Ion

...... domnule ma lăsați sa vorbesc? Parca sunteți un diriginte

exigent la școala. Lasă-mă sa vorbesc domnule........

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

........ce este drept, la școala la mine nu ati fi fost elev.

Domnul consiiier general Stan Ion

.......faci caracterizau, consistența votului, ai rautați în cap. lasa-ne

domnule sa vorbim.

Vroiam sa va spun domnule președinte de ședinta ca este inadmisibil ca în momentul în care convocați 0 ședinta extraordinară, veniți scoatei niște puncte de pe ordinea de zi, impuneți un vot nominal și după aceea nu va mai convine. Haideți sa parcurgem ședința în continuare așa cum a-ți convenit, așa cum dumneavoasLa ati facut regulile, iar referitor la domnul lonuț Popa, colegul meu, unde este, ca nu este, vreau sa îi dau 0 replica, Giugulă nu a fost pe faza, grupul PD-L la vremea respectivă și-a dat demisia, el făcea parte din grupul PSD și spunea ca înțț-adevăr sunt anumite suspiciuni la pasajul acela și a stat 4 ani pana la sfărșitul mandatul. Nu cred ca este în măsură el sa ne spuna ce am facut bine și ce am facut rău la vremea respectivă.

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Am și eu drept la replica. Domnul Stan, la școala la care aș fi fost eu profesor, dumneăvoasrra nu ati fi fost niciodata elev.

Domnul Giugula, este penibil, este penibil va exprimat și la televizor.....

Domnul consiiier general Stan Ion

.......băi baiete. la școala lă care am fost eu, Lech Walesa

președintele Poloniei nici macar școala mea nu a avut-o. Ma ce școala ai avut tu, de te umfli ătăt? Extraordinar ești atât de îngâmfat, ești atât de plin de tine......,nu ț-e rușine?

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Poate faceți publica instituția la care ati fost:.36


Domnul consilier general Stan Ion

Lech Walesa a fost electrician simplu șl a condus Polonia și a bagat-o In NATO. Ce dracului funcție al avut tu ia școala ia care al fost?

Domnul președinte de sedlnta Murg Calin

Vă rog sa va aiaturațl iul Lech Walesa

Domnul consilier general Stan Ion

Te rog eu frumos, alun stli împuțit de a conduce ședlnțele.

Domnul presedinte de sedlnta Murg Cailn

Domnul Stan, nu ma forțați sa va eilmin. Vorbiți urat. Domnul Stan va manlfestațl în concordanța cu cuioarea grupubi dln care faceți parte. Sunteți apropo, sunteți foarte acordat cu grupul dln care faceți parte, 100%.

Exlsta 0 propunere dln partea domnubi ionuț Popa........

Domnul vlceprimar Mlrcea Ralcu

Vreau sa spun șl eu ceva. Am înțeles care este punctul dumne^a^x^c^^ît^râ de vedere, de aceea ca sa nu mal plerdem tlmpul nlcl dumneavoasrră, nlcl nol, nlcl celialți, grupul nostru a propus scoaterea de pe ordlnea de zl, vom convoca 0 noua ședlnță extraordinară probabil mațl, cu aceeași ordlne de zl șl 0 vom face pana cand aceste prolecte vor trece. Va muițumesc.

Domnul presedinte de sedlnta Murg Cailn

Domnul Ralcu, sa înțeleg ca va asociațl propunerii domnului.....,

domnul Stan, va rog aveți 0 râbdare ca sa clarificam ce a propus domnul Ralcu. Domnul Ralcu, va asociați propunerii domnubi Popa de a scoate de pe ordlnea de zl punctele iegate de lnfrastructura, punctele 3, 4 șl 5?

Domnul vlceprimar Mlrcea Ralcu

Da, exact, pentru ca este plerdere de tlmp, am vazut pozlția PSD-uluă avem nevoie de 2/3, nu exlsta, plerdem tlmpul de pomană.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul președinte, nol avem 0 ordlne de zl șl sa înțeleg ca daca nu va les pronosticurile pe care Ie gândiți va suparațl? Pal este

extraordinar ce propunețl, pal va aduc șl......auzlți domnule președlnte

va aduc decontul ca eu am venit de ia Cralova pentru ședlnța asta sa îml decontațl benzina

Domnul președinte de ședință Murg Calin

Domnul Stan am înțeles, mai sunt puncte pe ordinea de zi.........asta propuneți? Propuneți.

Domnul consiiier general Stan Ion

La școala aia la care ai fost tu, ești vai de steaua ta

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul Stan, era 0 metaforă, dar nu înțelegeți sensul cuvantului.

Domnul consilier general Georgescu Bogdan

Domnule președinte, grupul PD-L este atat de grabit sa piece acasă, eu va propun sa îi ajutam și sa renunțăm la toate punctele de pe ordinea de zi. Așa îi scutim de o problemă. Va mulțumesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Ați propus sa scoateți toate punctele de pe ordinea de zi?

Doamna consilier general Maria Roxana Cosma

Exista niște propuneri din sala, va rog daca se poate pentru a continua ședința propunerile tocmai facute sa le supuneți votului iar ulterior daca mai sunt de facut propuneri sa le supuneți și pe acelea votului Haideți sa dam drumul la ședință sa mergem in continuare.......

-    la ora 17.30 domnul consliier Grigorescu Robert a venit -

-    la ora 17.30 domnul consliier Scarlat Horia a venit -

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Avem doua propuneri de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor de infra^t^r^uctKjm și de reprogi^a^n^<3^ pentru o ședință extraordinară, ma refer la punctele 3, 4 și 5. Este propunerea domnului lonuț Popa și a domnului viceprimar Raicu.

Cine este pentru scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 3, 4 și 5? Voturi pentru? 27 de voturi impotiivă? 13 voturi (Anton M., Boaja M., Campurean M., Draghici G., Georgescu B., Giugula D., Nedelcu C., Popa M., Rizoiu M., Stan I., Nicorescu V., Țapardel C., Mihailescu B.), abțineri? 7 voturi (Scarlat H., Grigorescu R., Purcarea S., Poterașu C., Meran D., Alexe F., Țanase G.).

Aceste proiecte au fost scoase de pe ordinea de zi.

Va supun la vot propunerea domnului Bogdan Georgescu, daca v-o mențineți? De scoatere a tuturor punctelor de pe ordinea de zi. Vreți sa le citesc pana la capat?

Ale punctelor 6, 8, 9,10.11.21, 23,24, 25, 27, 28.29. 30, 31, 32, 33, 94, 92, 96, 97, 98, 99,40,4 4 42 pana la 37.

Aceasta este propunerea domnului Bogdan Georgescu, propun ere a grupului PSD.

Domnul consilier general Tica Horatiu

înainte de a scoate.....ok, referitor la punctul 6 vreau sa ascultam și

punctul de vedere al firmei care a facut........ categoric, dar nu la punctul

6 vreau sa ma refer acum. Vreau sa ma refer la PUZ -urile pe care

domnul Bogdan Georgescu a propus sa Ie scoatem. Vreau sa va fac......

în consiliu să știți exact cum stau lucrurile. Ordonanța nr. 27/28.28.2008 stipulează ca în termen de 6 luni, adica în 28 febi^LJ^n anul acesta trebuie analizate toate proiectele de urbanism. Analizate înseamna fav^r^^tid sau nefavorabl.. Noi trebuie sa ne spunem un punct de vedere Daca Ie amânăm, riscam sa fim daț în jude^c^j^Oî.

Domnul consliier general Georgescu Bogdan

Domnul Țica, încă o data va spun, eu am venit cu o propunere în întâmpinarea propuneni dumneavoasUă. Nu vrem sa va rapim programul pe ziua de astază Daca tot vreți sa faceți o ședință extra^r^dn^i^tâ saptamâna viitoare nu vad nici un impediment în a discuta aceste PUZ-uri saptamâna viitoar^e^ Mulțumesc.

Domnul consiiier general Stan Ion

îl rog pe domnul Secretar General al Primariei sa îi dea un raspuns domnubi pca ți sa explicați consiiiubi care este procedura cu aceste PUZ-uri ți de ce ajung foarte târziu sa fie puse pe ordinea de zi ți dupa aceea suntem puți la impuse sa le votam.

Domnul Secretar General îudor îoma

Prevederea Ordonanței 27 este ca toate PUZ-urlle care depațesc limitele prevazute în aceasta ordonanța, limite care devin efective de la data de 1 martie trebuie supuse aprobării sau pot fi aprobate, acestea sunt date tehnice pe care vi le poate spune un arhitect, nu le țtiu pe dinafară pentru ca nu sunt de speciaiitate. Deci în contextul în care le scoatem nu este nicio problemă, dar le putem supune dezbaterii.

Domnul președinte de ședinta Murg Calin

îrecem la propunerea domnului Georgescu de a elimina toate punctele de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? 14 voturi, voturi împotriva? 92 de votun, abțineri 0 voturi.

Aceste puncte au rțmanpe ordinea de zi.Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind interzicerea amplasării suporturilor publicitaee de tip piasă pe suprafețele imobilelor de pe raza Municipiului București.

La acest punct, dorește să ne prezinte un punct de vedere compania Clear Channel România S.R L.

Domnul Mihai Gabriel

Sunt directorul general al Clear Channel România In primul rand vreau sa va mulțumesc pentru faptul ca ne-ați acordat acest drept la cuvant. Așa cum știti cu totii suntem interesați de imaginea acestui oraș, industria împreuna cu arhitectii și cu autoritătile locale au lucrat începând din anul 2005 la un proiect de hotarâre pentru un regulament pentru toata publicitatea din București și dintr-o data a aparut aceasta interzicei-e a unui singur mijloc de publicitate, lucru care ni se pare cel putin discriminatoriu. Exact acest lucru ne este reproșat de UE Ti ceea ce privește tara noastră, Ti sensul ca nu se elaborează niște reguli clare pentru toti agenții economici și numai interdicții selective de acest fel care defavorizeaaă sau favorizează anumite categorii. De aceea investitorii sunt reticenti Ti a investi T^tt-^un climat Ti care nu este posibil sa faci planuri de afaceri pe termen lung. Intr-o perioada de criza ca cea Ti care ne aflam este inoportună o astfel de abordare atat timp cat afectează semnificativ taxele la bugetul de stat, taxele la bugetele locale, locuri de munca și toate consecințele aferente, asociații de proprietar,, alti agenți economici cu servicii conexe. Trebuie sa știti ca piata de publicitate la nivelul Bucureștiuluia fost de 40.000.000 anul trecut. Cu referire la imaginea de aasambiu a orașului Ti care locuim, care este unul dintre motivele importante invocate pentru elaborarea acestei hotararr cred ca ar fi indicat sa ne întțebăm cum arata toate aceste fatade pe care vrem sa le protejam, de cate ori au fost ele renovate Ti ultimii 20 de ani, cine s-a    de ele, cum se dau autorizații de

constru^e și alte lucruri de genul acesta. Consider ca Tn loc sa luam o masura distructivă, ar fi mult mai bine sa luam niște masuri constructive și astfel v-am propune amânarea acestui proiect și v-am sugera ca Ti locul acestei masuri sa ne conjugam eforturile pentru elaborarea unui regulament de publicitate care sa avantajeze toate partile implicate și care sa fie echitabll pentru toata lumea, atat pentru primarie cat și pentru firmele de publicitate implicate. Nu Ti ultimul rand aș vrea sa va spun ca Tn afara acestor meșuri publidtare, panze publicitare pe care acum ar trebui sa le interzicem exista foarte multe alte suporturi publidtare care sunt pe domeniul public, acestea fiind pe domeniul privat care s-au câștigat prin licitații foarte vechi și au fost prelungite pe zeci de ani cu acte aditionale fara nici un fel de licitat^i^. Ultimul este cazul EPA Media

care și-a prelungit contractul cu 10 ani anul trecut între cele doua tururi de scrutin pentru stațiile RATB.

Mie personal nu mi se pare aceasta decizie de interzicere o urgența maxima pentru cetateni așa cum a fost ea formulate pe ordinea de zi a acestei ședinte extraordinare

Domnul consliier general Georgescu Bogdan

Domnul Mihai Gabriel, știti ca va adresaii Con^liuik^i General al Municipiului București? Ne-ati vazut cumva mai proști? Scuzați-mă, dar in momentul de fata aproximativ 90% din meșurile publicitare montate pe fatadele clădiriior și ale blocurilor din București sunt fara autorizatie de construire. Dumneavoastră vorbiți in momentul de fată de bani la bugetul de stat. Care bani domnule? Banii pe care dumneavoastrâ nu ii platiți și in mod ilegal montați aceste meșuri pe fatadele blocurilor? Nu. Din acest motiv va spun ca grupul PSD va vota pentru aceasta hotarare de consiiiu. Este inadmisibil ceea ce se intamplă in momentul de fata in București cu toate firmele de publicitate. Este inadmisibll evaziunea fiscala care se întămplă in moment de fata in București, evaziune pe care o fac firmele de publicitate

Domnul consliier general Tica Horatiu

Stimați colegi, in cursul zilei de astazi chiar m-am bucurat ca a venit domnul director de la firma de publidtate în cursul zilei de astazi am primit o adresa la secretariat cum ca proiectul de hotarare de consliiu va fi contestat de firme! de publicitate pe motiv ca nu respecta Legea nr. 52 a transparentei și ca nu a stat pe site o luna de zile. Probabll la ce avocați au s-ar putea sa caștige. Nicio problemă, îl vom pune și pe site sa stea o luna de zile și atunci sa vedem ce mai faceți. Dar vreau sa va mai spun un lucru. De hoterârea C.G.M.B. nr. 22/1997 ati auzit? Regulamentel de publidtate.

Domnul Mihai Gabriel

Este vorba de acel regulament prin care pe domeniul public se amplasează tot felul de mijloace publicitare in strada, in trafic cu nerespecteeea tuturor regulilor de circulație și așa mai departe. Este vorba de același regulament? Am auzit de el.

Domnul consiiier general Tica Hotătiu

Și il respectați?

Domnul Mihai Gabriel

în mare masura da.    .Domnul consilier general Tica Horattu

Eu vreau sa va explic, sa va întreb pentru ca toți colegii mei sa aiba o imagine de ansamblu asupra 8^^» de publicitate in București și in

special a cearșafurilor care se amplasează pe ....... nu am treaba cu

calcanele. Am treaba cand veniri cu un cearșaf și puneț omuk^i in față geamuri acei cearșaf, iuandu-i dreptul de a vedea strada. Asta ma interesează.

Domnul Mihai Gabriel

Domnule consiiier, sunt de acord cu dumneavoastră dar pe dumneavoastră va deranjează un panou publicttar care este montat in Piața Unirii in trafic? Nu va deranjează acel panou publicîtar care este......?

Domnul presedn^i de sedință Murg Calin

Vi s-a adresat 0 intrebare, aț raspuns, v-a adresat și domnul Georgescu. Domnul Mihai Gabriel, nu facem un dialog.

Domnul Mihai Gabriel

Va pot garanta ca absobt toate taxele sunt platite la zi la stat, platim taxe de publi'citate, platim TVA, impozite pe profit, taxe la salarii și tot ce este.

Domnul consliier general Tica Horatiu

Autorizării de construire aveș pentru toate cearșafurlle acestea?

Domnul Mihai Gabriel

Pe o parte din cearșafurile acestea cum ie numiș dumneavoastră, avem autorizatie de construlre. Pentru cele pentru care nu s-a obșinut

Domnul consliier general Tica Horatiu

Și restul sunt nelegale sa in^^leg. Daca sunt nelegale, ar trebui sa sesizam și Admlnlstrația Financiara și Garda Financiară sa va faca un control pentru ca daca nu au autorizarie riscaș sa va fie confiscate venituri știaș treaba aceasta?

Domnul Mihai Gabriel

Este in discușe pentru c8 noi am depus cerer^i pentru autorizarea acelor reclame iar primarule de sector sau Primaria Capitalei nu au raspuns în termen util acelor cererii

Domnul consilier general Tica Horatiu

Cate cearșafuri aveti dumneavoastrâ în București?

Domnul Mihai Gabriel

Cearșafuri nu avem, avem niște reclame publicitare care se numesc meșuri.

Domnul consliier general Tica Horatiu

Ok, câte meșuri?

Domnul Mihai Gabriel

...... peste un milion de euro anual.

Domnul consiiier general Tica Horatiu

Cate locații aveți?

Domnul Mihai Gabriel

In jur de 200.

Domnul consliier general Tica Horatiu

200? înseamnă 200 de blocuri, |a care acoperii geamurile, hai nu la toate, dar probat,! ca puneți și pe calcan. Vreau sa va asigur Tn fata Consliiului General, retrag astazi proiectul meu de pe ordinea de zi, astazi îl pun în dezbatere publica și va asigur ca peste o luna în același Consiiiu General îl dezbatem, conform și a legii nr. 52 cum susțineii dumneavoasrrâ

Domnul Mihai Gabriel

Ceea ce aș vrea eu sa dezbatem ș ar fi mult mai bine pentru toata lumea.......

Domnul presedinte de sedintă Murg Calin

Domnul Țica, ati propus retragerea punct^ui de pe ordinea de zi?

Domnul consliier general Tica Horatiu

îl las pe ordinea de zi și T votam. îi supunem votului.

Domnul consiiier general Dinca Dumitru

Domnul președinte, Tnainte de a adresa o m^edare domnuRii director va rog frumos T^t^i^i^rcați sa faceți putina ordine ca sa putem termina ce avem de facut.    -—'-v.

Domnule director. știȘica din 2b07 îhceppnd cu 01 ianuarie Bucureștiul este capital^ europeană? Știți da? Dbmnule director, ati fost

în occident? Aț fost în America? Aț văzut asemenea cearșafuri tot orașul? Știți    ce impresie T face tui'i^^uUr^ Deci nu

bucur^eș^^a^r^uUr^L Turistului care vine în București acele cearșafuri? Ca oamenii Își astupa vederea la strada pentru ca nu sunt corespunzătaare.

nu au ferestre domnule.

Domnul director, eu în decembrie 1989 nu am luptat ca dumneavoasrrâ sa obțineți în mod ilegal niște bani

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul Stan foarte scurt va rog, domnul Dinca a formulat o ^^n^^l^^re, daca dansul a vazut în alte orașe europene asemenea meșuri. Sa II lasam sa raspunda.

Domnul Mihai Gabriel

Da, am vazut în alte orașe europene asemenea meșuri, dar aș vrea sa î spun domnu^i Țica ca sunt de acord cu propunerea dansului de a dezbate public acest subiect, dar nu numai pentru un singur mijloc de publicitate ci pentru toata publicitatea ,,out door” în general și mai mult decat atat eu cred ca putem sa facem ceva ca sa câștige și orașul și cetațenii, sa strângem taxe și o taxa pe mp la aceste meșuri.

Domnul consliier general Stan Ion

Vreau sa ÎI întreb pe domnul director general, domnule ai impresia ca suntem proști aici în consiiiul acesta? Vreau sa va spun ca traiți înnr-o mare eroare domnule. Dumne^\^o^^^rrâ vrei sa va dam posiblittatea sa dezbateți pe site un proiect pe care noi ÎI avem astazi în dezbatere? Ați spus ca aț avut o cifra de afaceri de 40.000.000 de euro.

Domnul Mihai Gabrtel

Am spus ca acești bani se încaseaza pentru public^atea ,,out door” din București.

Domnul consiiier general Stan Ion

Ideea este ca noi suntem pentru proiectul care a fost iniț^t de colegii de la PD-L din doua motive. Nu numai ca pun cetațenii în imposiblirtatea de a avea lumina și de a avea o intimitate ca își platesc aer. Vreau sa va înnreb. dumneavoasrrâ aț avut autorizație de const^r^uc^ție? Aț platit o taxa de acces la municipairtate sau la primaria de sector?

Domnul Mihai Gabriel

Bineînteles, platim 3% din tot cese încaseaza pe publictate catre consliiul local plus toate taxele aferehte conform legilor.

Domnul consilier general Stan Ion

Lăsați toate taxele astea. Taxa de acces ca atl pus pe o clădire...........

Domnul Mihai Gabriel

Bineînțeles. Aceasta taxa de acces de care spuneți dumneavoastră reprezintă niște contracte cu asociațiile de proprietari

Domnul consilier general Stan Nlcusor

DecI daca tot trecem Ia vot, eu propun cea susțnut initial colegul nostru Horațiu TIca sa avem o dezbatere publica pentru un regulament în domeniu șI dupa aceea să votam în consecință.

Domnul Secretar General Tudor Toma

înainte sa îl supuneți ia vot, proiectul acesta are caracter de act normativ, aducem niște reglemen^ri general aplicabile ia nivel de societăți de pubiicitate. Avand caracter de act normativ v-aș propune sa îl iasati sa mearga în procedura de dezbatere, sa ajungeți ia o concluzie comuna cu societățile sau cu repr^^^r^^^n^u societa^lor de pubiic^ate și

sa propuneii un proiect temeinic data viitoare .......... și parerea

cetațenitor.

Domnul presedinte de sedinta Murg Caiin

Domnul TIca propuneți retragere de pe ordinea de zi?

Domnul consiiier general Tica Horatiu

Propunem retragerea și supunerea dezbaterii pubiice în cursul ziiei de astazi. Peste 30 de ziie discutam.

Domnul presedinte de sedinta Murg Caiin

Exista propunerea domnului Tica de retragere de pe ordinea de zi a acestui punct.

Cine este pentru retragerea acestui punct de pe ordinea de zi?majo^rare de voturi, împotrivă? 11 voturi (Giugula D., Georgescu B., Stan I., Nicorescu V., Anton M., Tapardel C., Boaja M., Câmpurean M., Popa M., Nedelcu C., Rizoiu M.), abtineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul Tica, va trebui sa II puneți în dezbatere pubiică.

Trecem ia armatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CGMBnr.423/2008 privind desemnarea ă doi reprezentanți ăi CGMB in Comisia de analiză ă dosarelor

solicil^c^nțiO^r de spații cu altă destinație decât aceea de locuință beneficiari ai Legii nr.341/2004.

Din această comisie vor face parte doi consilieri generai.. Eu ÎI propun pe domnul Atanasoaei Mihai șl pe domnul Dinca Dumitru.

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Îmi cer scuze, domnul Mircea Vaientin s-a retras, domnul Atanasoaei fusese deja numit În aceasta comisie, În locui domnului Mircea Vaientin ÎI propun pe domnul Dinca.

Domnul consiiier general Bogdan Georgescu

Grupul PSD nu are nicio propunere pentru aceste comisii, Îi iasam pe cei de ia PD-L sa Îi numească pentru câ am vazut ca Începe sa Îe placa..

- ia ora 18.00 domnul consiiier Stan Nicușor a parasit ședința -

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

ÎÎ susțineți sa Înteleg tot pe domnul Dinca. Mai exista și aite propuneri pentru aceasta comisie? Nu. Am sa rog secretariatul sa faca buletinele de vot.

Trecem ia următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantilor ConsUMui General al Municipiului București ca membri in Comisia pentru analiza soli^i^^^lo^r privind exercitarea dreptutei de preemțîune de catre Municipiul București pentru imobile monum(?ne istorice, precum și abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr.306/2006.

Am sa va citesc proiectul În integr^^ii^^^^a iui. Se aproba desemnarea ca membrii În comisia pentru analiza soiicitărilor privind exercitarea drepturi de preemțîune de catre Municipiul București pentru imobiie monumente istorice următorii reprezentanți ai Consiiiului General ai Municipiuii Bucureșt., Președintele Comisiei economice buget finanțe, președintele Comisiei patrimoniu, președintele Comisiei Învațamănt, cuitură, cuite, sport, președintele Comisiei urbanism și amenajarea teritoriului, președintele Comisiei juridice și de discipiină.

Art. 2 Hotarârea C.G.MB. nr. 306/2006 se abroga și art. 3Direcțiile din cadrul aparatuil de speciahtate ai Primaruii General ai Municipiutei București și persoanele desemnate ia art. 1 vor duce ia Înd^p>iinie prevederile prezentei hotarari.

Va supun ia vot aceasta hotarare.

Cine este pentru? 25 de voturi, Împotrivă? 9 voturi (Giugula D., Stan Î.t Georgescu B., Boaja M., Nedelcu C., Campurean M.,

Nicor^^c^u V., Popa M., Țapardel C.), abțineri? 2 voturi( Poterașu C., Anton M.)

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Domnul consilier general Giugula Doru

Nu este vot secret?

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Nu pentru că se desemnează președintele Comisiei juridice, președintele Comisiei patrimoniu, nu este nominal. Cine este președinte face parte din comisie.

Mergem la punctul nr. 10 proiect de hotărâre privînd abrogatăa Hotărârii C.G.M.B. nr. 404/2008 pentru modifîaaraa anexei nr. 4 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 257/2008 privînd aprobaeaa unui schimb de terenuri intre Municipiul București și proprierataa privai a S.C. MERIDIAN SUD S.R.L

Cine este pentru? 26 de voturi, impotrivă? 0 voturi, abtineri? 19 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Draghici G., Anton M., Boaja M., Câmpurean M., Popa M., Țapardel C., Nicorescu V., Nedelcu C., Rizoiu M., Mihailescu B., Meran D., Puțerașu C., Purcarea S., Țanase G., Scarlat H., Grigorescu R.).

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pnvmd mudifiaarea și cumpierataa Hotărârii C.G.M.B. nr. ...

Dragi colegi avem o problemă, mainie de punctul nr. 8 un revoluționar vrea sa se exprime.

Domnul Simion Valter

Onorai consliieh, doamnelor, domnllor, domnule secretar, ma numesc Simion Valt^r^, vicepreședinie la Blocul National al revoluționarilor din decembrie 1989), mai pe scurt BNR. Țin sa va anunț ca BNR îl sustine și ÎI va ajuta pe domnul Dinca in aceasta comisie.

Domnul de la Craiova imi pare rau trenul a plecat din dreptul dumneavoastră, daca va grabiți lasai-ma sa vorbesc. Domnul de la Craiova daca sunteți consiiier la București așteptați sa vorbească Bucureștiul și dupa aceea vorbiți dumneavoastră. întreba^ ce vreti dumneavoastră. Eu va aștept. V-aș ruga frumos, am un pic de respect pentru dumrleavoastră lasati-ma sa vorbesc și eu.

Am sa rog aceasta comisie care s-a format sa iși intre in drepturi cat mai repede pentru ca este inadmislbil de 19 ani stam pe la ușile primariei din diverse motive: consiiien. ha-roage^ vrhivă, chiar și primaru,,

primarul este ultimul, ca și conșȘieiul yeneral care este primul

■ Jcv?- *


Am 0 rugăminte la dumneavoastră, cei care veti face parte din comisia la 341, sa va uitați pe Hotarârea C.G.M.B. nt. 242 și sa se modifice cateva puncte la ea. Sa se dea dreptul sa cumpărăm acest spațiu și sa ne asociem. Nu toti revoluționarii au posibiiitate ca unii care au fost consliieri sau au fost președinți de firme și toate astea sa își cumpere spațiu.. Vrem sa piatim taxe la aceste.......

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Stimate domn, am înteles îl sustineti pe domnul Dinca.........

aceasta comisie se face tocmai pentru ca știm ca aceasta problemă este importante.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 202/2003 privind aprobarea transmiterii in folosință gratuita a terenurilor proprietatea Municipiului București catre S.C. Grupul Editoriter și DifuzorUor de Presa S.A. pentru o perioadă de 49 de ani și abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr. 237/2008.

Daca sunt amendamente la acest punct.

Domnul cons il ier general Atar^^^c^^ei Mi ha i Crist ian

Am un amendament care vizează mai mult forma, este pe tehnică legislativă.

Propun ca art. 1 sa aiba urmatorul text: anexa b la Hotarârea C.G.M.B. nr. 202/2003 astfel cum a fost pprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 23/2004 se completează cu activitățlle menționate în anexa care face parte din prezenta hota^^!^^ Este o chestie de tehnică legislativă. Multumesc.

Doamna consilier general Maria Roxana Cosma

Aș propune introducerea unui ultim articol, art. nr. 6 cu urmatoarea specificate: prezenta hoterâre va fi pusa în aplicare în corformirate cu legislația în vigoare

Domnul consiiier general Stan îon

Platesc ceva taxe doamna Roxana? Platesc ceva taxe cei care îe

dam aceste......... Platesc ceva taxe? Ca au bani. Știm cine vrea

chestille astea. Sa nu ne mai ascundem dupa deget ca nu suntem oligofreni. Platesc taxe? Cat platesc? Hai sa facem dublu fata de cat

plateau pana acum. Daca nu platea sa o facem dublu.......daca platea

putin sa facem dublu. Deci cat platesc domnule președinte? Hai sa introducem un articol. Daca sunt în zonele centrale facem o medie cat este chiria pe un spațiu într-o zona centrală, calculăm cat are baraca aia de chioșc. cE are căț'iva'mp și înmultim cu 25 sau 30 de euro ori cateva

sute cât au și sa dea banii. Nu stabilim noi. Noi sa votam hotărârea cu mențiunea ca la ultimul articol pe care ÎI punem noi, experții, domnul viceprimar cu experții din primare sa stabilească și sa ne prezinte cat,

pentru ca pe 49 de ani Ie dai și nu Ie iei nici un ban...........sau sa

spunem cu achitarea taxelor În confor^rnita^te cu prețul zonei, prețul pietei ș pretul la zi.

Doamna consliier general Cruceanu Elena

În raportul de speciahtate se stipulează cuantumul taxelor. Este prevazut la punctullb din anexa 1 la Hotarârea C.G.M.B nr. 227 privind stabliirea. este prevazută și În preambui, privind stabilirea impozttelor și taxelor locale În Municipiul București pentru anul 2009.

Domnul presedinee de sedința Murg Calin

Aveți În corpul hotar^^i^n la art. 2 pentru activitățile nou aprobate prevazute În anexa nr. 1 se vor aplica taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice de la punctul 1b din anexa nr. 1 a Hotararii C.G.M.B. nr. 227/2008. Nivelul taxelor locale se stabilește anual prin Hotarârea C.G.M.B.

Avem amendamentul domnului Ațanasoae..

Domnul consliier general Atar^^^c^^^i Mihai Cristian

Este o modificare pe tehnică legislativă.

Art. 1 Anexa b la Hotarârea C.G.M.B. nr. 202/2003 astfel cum a fost aprobata prin Hotarârea C.G.M.B. nr. 23/2004 dupa care textul curge. Este o modificare În sensul ca H.C.G.M.B. nr. 202 a fost aprobata prin H.C.G.M.B nr. 23/2004. Se precizează temeiuHeaal

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Va supun la vot amendamentul domi-iubi Ațanasoae..

Cine este pentru? 33 de voturi, Împotrivă? 0 voturi, abtineri? 12 voturi (Giugula D., Stan Î., Georgescu .., Draghici G., Anton M., .oaia M.i Campurean M., Popa M., Țapardel C., Nicorescu V, Nedelcu C., Rizoiu M)

Acest amendament a fost adoptat.

De asemenea doamna Roxana Cosma a avut un amendament

Doamna consliier general Maria Roxana Cosma

Am propus introducerea unui artl nou, art. 6 care sa aiba urmatoual conținut: prezenta hotșrâre Aja pusa În aplicare În corforn^iirare cu legislația În vigoare

Cu asta am închis amendamentul in privința taxelor și impozitelor. Noi anual votam nivelul taxelor la Municipiul București prin Codul Fiscal cum ar fi al Bucureștiu^i. Deci taxele Ie fixam anual in urma votului, in urma propunerii executivului și in urma voturi nostru.

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Vă supun la vot amendament făcut de doamna Roxana Cosma

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi..

Acest amendament o fost adoptat

Va supun la vot hotarârea cu ămendamentele adoptate.

Cine este pentru? majoritate de voturi, ^0^3? 0 voturi, abtineri? 1 vot (Boaja M. ).

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi.

Domnul consiiier general Stan Ion

Stimați colegi, faptul ca i-am dat in folosință gratuita pe o perioada de 49 de ani nu ne obliga sa ii dam și sa nu platească, deci vreau sa se consemneze praiectul de hotare viitor la prima ședinta ordinara domnul viceprimar ca Ie vom percepe niște taxe in funcție de preț zone, cati metri are.....

- domnul consliier general Grigorescu Robert a plecat -

Domnul presedi^te de sedinta Murg Calin

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.177/2008 privind desemnarea unor consiiieri generaii în Adunarea Generală r Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov (ADIBI).

Aici era domnul Razvan Murgeanu. Este vorba de domnul Razvan Murgeanu care va fi inlocurt de domnul Raicu și este domnul Fuciu Daniel care era prezent in calitate de lider de grup și care renunța in favoarea doamnei Roxana Cosma.

Am sa rog secretariat tehnic sa faca biletele, deci in locul domnului Razvan Murgeanu, domnul Raicu și in locul domnului Fuciu. doamna Roxana Cosma.

- domnul consliier general Stan Nicușor a revenit in sala -

\    x

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanist tic zonal Str. Vârtejului nr.73A, sector 5.

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 1 vot (Boajă M.), abțineri? 10 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Draghici G., Campurean M., Nedelcu C , Rizoiu M., Tapardel C. ).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Tomești nr.10A, sector 4.

Cine este pentru? 31 de voturi, impotrivă? 0 voturi, abtineri? 11 voturi(Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Draghici G., Campurean M., Nedelcu C., Rizoiu M., Tapardel C., Mihailescu B.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Splaiul Unirii nr.165, sector 3.

Cine este pentru? 29 de voturi, impotnvă? 1 vot (Giugula D.), abtineri? 11 voturi (Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Campurean M., Nedelcu C., Rizoiu M., Tapardel C., Meran D., Furcarea S., Tanase G.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Mihail Moxa nr.2-4, sector 1-Extindere Hotel Moxa Internațional

Cine este pentru? 29 de voturi impori^ă? 0 voturi, abtineri? 14 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Campurean M., Nedelcu C., Rizoiu M., Tapardel C., Meran D., Purcarea S., Poterașu C., Mihaiiescu B., Papa M.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal „Defimrea regimului tehnic al construcțiHor supuse autorizării in zonele protejate și in zonele de protecție ale monum^n^^^^r istorice in scopul protejarii patrimc^nklu^i arhitec^al și urbanistic ^municipiuk^i București-etapa 1/2005”    \    ~

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi (Giugula D., Stan î., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Campurean M., Nedelcu C., Rizoiu M., Țapardel C., Mihăilescu B.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Axinte Uricariul nr.11, sector 1.

Cine este pentru? 29 de votun, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 10 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Câmpurean M., Nedelcu C., Rizoiu M., Țapardel C., Mihailescu B.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Emanoll Porumbaru nr. 41, sector 1.

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 11 voturi. (Giugu a D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Campurean M., Nedelcu C., Rizoiu M., Țapardel C., Mihailescu B., Popa M.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Urmeaza punctu I 31 l a care exista o so licitare de exprimare în fata consiiiului care a fost aprobată, este vorba despre proiectul de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Bd. Expoziției nr. 22-30, sector 1.

Doamna Simona Stanescu

Ma numesc Simona Stanescu, sunt avocat și reprezint în această

seara pe domnul Cuptor Mihai, îi reprezint interesele........., nu știu ce

relevantă are în acest moment sa va dau asemenea detalii, acesta este numele, Mihai Cuptor, daca cineva știe despre cine este vorba foarte bine. Dupa cum știti acest proiect privește aprobarea PUZ-ului pentru un teren situat în Bd. Expoziției nr. 22-30. sector 1. Acest proiect a mai fost pe ordinea de zi și în ședinta trecută, a fost respins, noi am depus și atunci chiar doua memorii cu privire la aceasta problema învederând faptul ca acest teren se afla în acest moment în litigiu, au fost conteste! titlul de proprietate atat al solicitantilor Pascu Mihai Claudiu și Pascu Miruna, dar și a persoanelor de la care aceștia au cumparat terenul. Acesta este motivul pentru care și astazi în aceasta ședinta ne opunem aprobării acestui proiect de hotarare de aprobare a PUZ. în acest sens am depus un memoriu în urma cu doua zile învederând același aspect, vreau sa insist asupra faptului ca în acest moment titlul lor de proprietate este contestat, terenul se afla în htigiu și emit aprobarea unui PUZ, nu va

mai avea 0 finalitate concretă. Finalitatea acestuia ar trebui sa fie emiterea unei autorizații de construire și dupa cum bine cunoașteți nu este posit>Ua emiterea unei autorizatii de construire In cazul în care imobilul este în litigiu. Eu odata cu cererea de luare la cuvant am depus și toate înscrisurile dovedrtoare, exista notarea în cartea funciară a litigiului existent, am depus actele dovedttoare ale litigiilor existente pe rolul instanțelor din București. Așa cum spuneam deja am depus domnului Murg toate actele doved^oare ale acestei probleme, exista notat litigiul în cartea funciară, am depus încheierile de notare, v-am depus și cererile de chemare în judecate, exista chiar și 0 plangere penala formulate, atat titlul de proprietate al soșior Pascu cât și a persoanelor de la care aceștia au cumpărat, au fost încheiate chiar fraudulos. în acest moment noi solicitam sa suspendați orice fel de emitere a unei aprobări, a unui aviz sau oncaror acte adminisraative în legatura cu acest teren.

Domnul consliier general Atenasoaei Mihai Cristian

O scurta opinie și din partea comisiei juridice. Am luat act despre cererea dumneavoastrâ, însa comisia juridică a opinat ca pana la pronunțarva unei hotarâri judecătorești definitive și irevocablle prin care instanșa competente anuleaza titlul petentilor, Consliiul General este pus în situașia de a analiza cererea unui PUZ. Noi nu ne pronunșam pe fondul cauzei, aici urmand ca instanșa sa îșispuna cuvantul. Daca instanșa va anula contractul de vanzare - cumpărare pe principiul ca anularea actului principal atrage anularea actelor retroactive noi suntem puși în situașa de a aproba un act administrativ urbanistic și nu unul cu caracter juridic. Aceaste a fost opinia Comisiei juridice. Aș cerut instarșei suspendarea PUZ-ului?

Doamna Simona Stenescu

Nu.

Domnul consliier general AtanâsQaei Mihai Cristian

Oricat de multa dreptate am dori sa dam cuiva sau altcuiva......

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Trecem la vot. Va supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Bd. Expoziției nr. 22-30. sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot, abșneri? 4 voturi ( Poterașu C., Boajă M., Stan N., Rizoiu M.).

Acest proiectde hotărâre a fost adoptat

Domnul președinte de ședință Murg Calin

Trecem la următorul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. Nordului nr.142B, sector 1

Cine este pentru? 27 voturi, împotriva? 0 voturi, abținen? 11 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Campurean M., Nedelcu C , Rizoiu M , Tapardel C., Mihailescu B., Popa M.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, proiect de hotarae privmd aprobarea planului urbamstic zonal Str. Ecaterina Teodoroiu nr.9, sector 1

Cine este pentru? 28 voturi, impotriva? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Campurean M., Nedelcu C., Rizoiu M., Tapardel C., Mihailescu B., Popa M.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, proiect de hotar âre privind aprobarea planuri urbamstic zonal Str. Antiaeiriaaă nr.38, sector 5

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotriva? 0 voturi, abținen9 1 vot (Boaja M.)

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, proiect de hotarae privînd aprobarea planuri urbanîstic zonal Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr.2, sector 1

Cine este pentru? 29 voturi, impotriva? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Campurean M., Nedelcu C., Rizoiu M., Tapardel C., Mihailescu B., Popa M.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, proiect de hotarâre privind aprobarea planuh^i urbamstic zonal Str. Italiană nr.18, sector 2

Cine este pentru? 27 voturi, impotriva? 0 voturi, abținen? 12 voturi( Tica H., Gorodea T., Giugula D., Stan I., Georgescu B., Campurean M., Nedelcu C., Rizoiu M., Tapardel C., Mihailescu B.,Purcarea S., Meran D.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, Proiect de hotarâee privmd aprobarea planuk^i urbamstic zonal Str. Dornei nr.14, sector 1

Cine este pentru? 30 voturi, impotriva? 0 voturi, abțineri? 12 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V.,5-1

Campurean M., Nedelcu C., Rizoiu M., Țapardel C., Mihăilescu B., Popa M., Scarlat H.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Barajul Argeșului nr.41-Str. Epocii nr.26, sector 1

Cine este pentru? 30 voturi, imporrivă? 0 voturi, abtineri? 11 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Campurean M., Nedelcu C., Gorodea Ț., Țapardel C., Mrhailescu B., Scarlat H.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, Proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Hagi Ghita nr.89-91, sector 1

Cine este pentru? 30 voturi, împorovă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Campurean M., Nedelcu C., Popa M., Rizoiu M., Țapardel C., Mihailescu B., Boaja M.)

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, Proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Carol Davilla nr.21A-23-Srr. Thoma lonescu nr.4, sector 5

Cine este pentru? majoritate de voturi, imporrivă? 0 voturi, abtineri? 1 vot (Boaja M.)

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul proiect, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanisticzonal Str. Școala Floreassa nr.26, sector 1

Cine este pentru? 28 voturi, imporrivă? 0 voturi, abtineri? 13 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Campurean M., Nedelcu C., Popa M., Rizoiu M., Tapardel C., Mihailescu B., Boaja M., Scarlat H.)

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Sirenelor nr.49-63-Str.Sâbinelor nr.66-70, sector 5

Cine este penttu? 32 voturi, impotrivâ? 0 voturi, abtineri? 12 voturi (Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V.,

Campurean M., Nedelcu C., Popa M., Rizoiu M., Tapardel C., Mihăilescu B., Boaja M.)

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonă, Str. Dobrogeanu Gherea nr.51, sector 1

Cine este pentru? 29 voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 12 voturi(Giugula D., Stan I., Georgescu B., Anton M., Nicorescu V., Campurean M., Nedelcu C., Scarlat H., Rizoiu M., Țapardel C., Mihailescu B , Boaja M.)

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr.44, sector 1

Cine este pentru? 0 voturi, împotriva? 0 voturi, abținen? majoritate de voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, Proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr.76, sector 1

Cine este pentru? 1 vot (Scarlat H.), împoteva? 2 voturi (Duța N., Stan N.), abținen? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zona, Str. George Enescu nr.23 nr.25, sector 1

Cine este pentru? 1 vot (Scarlat H.), ‘împotriva? 1 vot (Stan N.), abținen? majontate de voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect, Proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Occidentului nr.53-55. sector 1

Cine este pentru? 3 voturi (Scarlat H., Boaja M., Stan N.), T^f^i^trivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Rog Comisia de numărare și validare sa înceapă sa numere voturile, iar pe de alta parte îi rog pe colegi sa II asculte pe domnul Melian, este domnul cu problema de data trecută.

Domnul Melian Iulian

în primul rând vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, dorința mea este să se coreleze Hotărârea C.G.M.B. nr. 14/28.01.2009 prin care s-a adoptat o nouă soluție, dar din păcate și în această soluție s-au strecurat unele erori materiale, ca să nu le spunem falsuri, după cum urmează avizul de urbanism care stă la baza noi hotărâri nr. 14/28.01.2009 a înlocuit un aviz inexistent, care nu a stat la baza Hotărârii nr. 359/13.12.2006, deci s-a înlocuit alt aviz rămânând avizul cu șosea peste casa mea în vigoare. Planșa PUZ aferentă, prin care dumneavoastră spuneți că ați scos strada de pe casa mea în realitate este inițiată în numele unei societăți inexistente la Registru Comerțului, deci această planșă nefiind nu s-a scos strada de pe casa mea, acest document fiind nul. în concluzie, dacă avizul de urbanism a rămas în vigoare de la vechea hotărâre și planșa este inițiată în numele unei societăți care nu există acest PUZ este nul și dumneavoastră oricând puteți veni la soluția anterioară să cereți exproprierea mea. Nu au aviz de mediu, nu s-a respectat legea 1076, nu s-a făcut comunicarea Am probe, sunt la vechiul PUZ. Avizul comisiei de coordonare lucrări edilitate este păstrat de la hotărârea 359/13.12.2007 și prevede șosea utilată cu canal pentru blocul oct opus garden, deci este în vigoare nu s-a rezolvat nimic. în documentația memoriului PUZ prevede așa, la regimul juridic și obiectelor de interes public, proiectantul propune schimbarea proprietarilor persoane fizice dar și exproprieri pentru cauză de utilitate publică pentru sistematizarea străzilor existente, crearea unei noi artere de legătură între strada Brădetului, fix peste casa mea prin strada Foișului, în continuarea străzii Luminișului, spune și suprafața care să fie expropriată de 1148 mp,, ai mei sunt 391 La regimul circulației spune, sa dat acordul la acel PUZ să se facă cu respectarea Hotărârii C.G.M.B. nr 66/2006 care prevede pentru P+9 în zona de case să acces carosabil de 28 m., dumnealor au decât 14 și cu cât aveam eu 13 le ieșea numai 27 și la regimul de circulație scrie, străzile existente își păstrează activitatea și crearea noi artere de circulație prin proprietatea mea Avizul MDLP este vădit ilegal deoarece coeficienții CUT, POT și Hmax sunt dați conform PUG 269. planșa L1A, prin derogare PUZ aveau voie să facă P+3, retras mansardă și nu P+9 cât li s-a dat. Actele care stau la baza acestei hotărâri, planșele PUZ în număr de 8 și avizele sunt eliberate în numele unor societăți inexistente la Registrul Comerțului sau societăți cu nume SC APOLODOR SA care ne-au spus că nu au nimic de a face cu acest PUZ. sau SC APOLODOR CONSULT SA care nu există la

Registrul Comerțului, sau SC APOLODOR CONSULT SA care existâ pe undeva prin Baia Mare.

Domnul președinte de sedintâ Murg Calin

Domnul Melian puteți sa fiți mai clar, ce banuiți dumneavoastră ca s-a dat un PUZ inexistent? Acest PUZ exista.

Domnul Melian Iulian

Acest PUZ avand la baza actele ilegale care sunt în numele unor societăți inexistente este nul de drept și nu își poate mentine aplic:

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Puteți sa îmi raspundeți și mie la 0 înnfebare?

Domnul Melian lulian

în azzul în carenuse pot îndrepta aceste erori arătate mai sus consideraț plangerea mea prealabllă ca procedura îndeplinita pentru atacarea în instanța a Hotararii C.G.M.B. nr. 14/28.01.2009 cat și a Hotararii C.G.M.B nr. 359/13.12.2007 deoarece ambele hotarâri îmi încalcă dreptul de propr'i^^^ee fiind prevăzut în conținuate pentru expropriere de utilitate publica șireorganizare de drumuri, utilitate

publica care nu exista iar acest drum decat la blocul ....... galben,

deoarece strada Nucetului și strada Brâdetului sunt strazi înfundate care duc la acest teren. în plus nu vreau sa mai întind discuția prea mult pot face și dovada ca terenul este retrocedat fraudulos, dar aceasta este alta discuție. Va multumesc

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul Melian ramaneți ca s-ar putea ca unii colegi sa va puna în^obări. Dumneavoastra vreti sa fiți expropriat, da sau nu?

Domnul Melian lulian

Nu vreau, nu am acceptat și nu am cerut niciodată, nu am avut nici o negociere cu aceasta firma acre construiește în zona. Repet nu accept exproprierea.

Daca îmi permiteii, prin aceasta plangere prealabllă eu va rog sa puneți capat la acest șir de procese, actuaiizaii aceste falsuri daca se mai pot sa își ia alt PUZ în numele adevaratului beneficiar și datii coeficienți legali în zona.

Domnul presedinte de ședinta Murg Calin

Doriti sa fiti despagubrt de cineva care ar construi acolo?

Domnul Melian Iulian

Nu vreau nimic, vreau sa îmi rămâna casa nu vreau sa fiu expropriat. Vreau anularea PUZ-ului

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

PUZ-ul scotea strada de pe proprietcJk^. Doamna Chiliman daca poate sa ne dea cateva lamuriri.

Domnul consiiier general Giugula Doru

Comisia de la Consiiiu General sa faceți extras din procesul verbal cu tot ce a spus domnul și cu documentele anexate șisa le dati la Departamentul Juridic și la Direcția de Urbanism sa ne de-a soluția sa îl repunem pe om în drepturlle lui și la urmatoarea ședinta care va fi mâine, poimâine sau cand va fi această ședința sa aveti raspunsul pregatit și sa ne dati solutia.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Doamna Chiliman va rog 0 opinie.

Doamna Balaurea loana

Domnul Melian a venit și la noi la servICu și avem un râspuns pentru dumneavoastră, pentru domnul Melian și pentru toata lumea. Este punctul nostru de vedere într-adevăr este 0 singura eroare, prezentul aviz înlocuiește avizul nr., și este un aviz prost. Noi am depus la Secretarul General 0 adresa prin care am dorit sa se elimine aceasta eroare, alta eroare nu exista. Avizele pot fi luate de oricine care depune o cerere Categoric prin acel PUZ a fost scoasa strada de pe terenul domnului. Singurul plan valabll și care are vreo importanta juridică este planul de reglementau, este singurul indiferent cine este beneficiafui.

Domnul consilier general Giugula Doru

Domnul președinte reiau Secretariatal Conslliutei face adresa cu extras din procesul verbal al ședintei de astazi cu expunerea domn^ui Melian, cu documentele anexate catre Direcția Juridic și Direcția de Urbanism. Pentru urmatoarea ședința danșii ne fac un punct de vedere scris în care își asuma raspunderea ca au rezolvat problema și ca omul este în deplinătatea drepturilor de proprietate Cine semnează raspunde. ca daca ne mai da în judecata domnul Melian sa ma duc împotriva lui x sau y, care ne minte, daca ne minte, daca este adevarat am închis problema Domnul președinte sa supuneț al vot aceasta procedură.

Domnul președinte de ședință Murg Calin

Domnul Giugula, doamna Chiliman susține că PUZ-ul pe care I-am votat data trecuta îi scotea omului de pe proprietate strada, dar menține o mica eroare materială. Rugam insistent sa îndrepaați această eroare și sa putem eventual, trece din nou prin vot un PUZ corect

Doamna Balaurea Ioana

Am transmis adresă. PUZ-ul I-a piatit APOLODOR pentru a îndrepta aceasta greșeală, este platit este piatit singurul aviz necesar era cel de circulație întrucât toti ceilalți indicatori privind terenul Apolodorului au ramas neschimbați. Avizul de pre-coordonaee retele nu cuprinde niciodata un sistem de retele viitoare, totdeauna arata daca terenul respectiv este afectat sau nu de vreo retea.

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Doamna Chiliman mai trebuie sa trecem acel PUZ prin vot? Mai este necesar votul Cons^u^i?

Doamna Balaurea loana

Daca acea eroare se îndreaptă din punctul nostru de vedere este operațional.....

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Ati auzit domnul Giugula?

Doamna Balaurea loana

îndiferent cine a depus cerea de avizi indiferent cine a facut planul. Arhitectei Șef a avizat și Consliiul General a aprobat scoaterea strazii de pe terenul domnului Melian.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Supun la vot Comis;! de numarare sa fie una șî aceeași cu Comisia de validare.

Cine este pentru? majoritate de voturi împotrivă? 6 voturi, abtineri? 0 voturi

Comisia de numarare va fi una și aceeași cu Comisia de validare Domnul Giugula va rog sa numarați voturile.

Domnul consliier general Giugula Doru

Am plecat.

Domnul președinte de ședința Murg Călin

Vă rog să se consemneze că este membru în Comisia de validare și nu își T^c^^^linește sarcina. Va rog, domnul Becheanu.

Domnul consliier general Becheanu Mihai Bogdan

Proces verbal al Comisiei de validare încheiat astazi 19.02.2009, orele 19.00. S-au exprimat un numar de 39 voturi, voturi anulate 4. Pentru doamna Cosma Maria Roxana voturi pentru 31, voturi împotriva 4. Pentru domnul Mircea Raicu votur^i pentru 34, voturi împotriva 1.

Se desemnează ca reprez^^^^^tț^i ai Consliiul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomumtară București Ilfov urmatorii: Cosma Roxana Maria și Mircea Raicu Cristian.

Proces verbal al Comisiei de validare încheiat astazi 19.02.2009, orele 19.00. S-au exprimat un numar de 42 voturi, voturi anulate O Pentru domnul Dinca Dumitru 31 de voturi pentru, împotriva 11 voturi.

Se desemnează ca reprezenaant ai Consiiiul General al Municipiujh^i București în Comisia de analiza a dosarelor solicitanților de spații cu alta destinație beneficiari al Legii 341/2004 domnul Dinca Dumitru.

Domnul Presedinte de sedința Murg Calin

Cu aceasta declar închise lucrarlle ședinței extraordinare a Consiiujh^i General din data de 19.02.2009.

Ședința s-a încheiat la orele 19.00.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTi

Murg Căiții    ■' f    TomaTudor

\y$;

x    - CONSILIERI

întocmit

Verificat

Șef Birou

M Anghel

Redactare Hotarâri C G.M B

F. Cotrobaș

Peawaru Mariana

A. Preote asa

I

1    I * t

61