NOTĂ

Referitor la procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului General al Munlcipiutei București din data de 16.12.2009 facem următoarele precizări: dln motive tehnice, nu au fost Înregistrate audio dezbaterea șl aprobarea proiectelor de hotărâre Înscrie la punctele 9 șl 10 pe ordinea de zi a ședintei mal sus menționate, șl anume: Prolect de hotărâre prlvlnd aprobarea lndlcatorilor tehnico-economlci aferenți studiutei de fezabll^te pentru oblectivul de lnvestitii „Consolidare șl reamenajare pentru l mob llul s ltuat În Stt. Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4" ș l Pro lect de hotărâre prlvlnd aprobarea l nd lcatorilor tehn ico-economlci aferenți stud iubi de fezab I lîbate pentru ob lectivul de l nvest ițli „Ext lndere Sp ltal CI ln ic de Ortopedie - Ttaumatelogie ș'l TBC Osteoarticular Fo îșor”.

Având În vedere faptul că procesul verbal al șed intei a fost redactat În cooformirate cu banda magnetică, În cuprinsul acestuia, astfel cum a fost adus la cunoștință publ ică, nu se regăsesc cele două pro lecte menț ionate ma l sus.

Potrlvt consemnă rilor efectuate de D îrecția As iste^ă Tehn ică ș l Jurld ică a C.G.M.B. aceste pro lecte de hotărâri au fost aprobate fără dezbate ri, astfei:

„•••••••••••♦

Președ inte de șed intă Murg Căl ln

Supun la vot prolectul de hotărâre prlvlnd aprobarea lndicato^ior tehnico-economici aferenți studiukji de fezabllitete pentru oblectivul de lnvestițli „Consolidare șl ream^n^^^^re pentru lmoblk^l sltuat În Stt. Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4.

Clne este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțlneri? O voturi.

Acest prolect a fost adoptat.

Supun la vot Prolect de hotărâre prlvlnd aprobarea lndlcatorilor tehnico-economici aferenți studiubi de fezabllitete pentru oblectivul de lnvestițli „Extindere Spltal Cllnlc de Ortopedie - Ttaumatelogie șl TBC Osteoa^ticuiar Folșor”.

Clne este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțlneri? O voturi.

Acest prolect a fost adoptat

Prezenta notă face parte lntegranta dln procesul verbal al ședinrei ordlnare a Ccosiliubi General al Municipiului București dln data de 16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

rxSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Toma Tudor


Proces-verbal

Încheiat În ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 16 decembrie 2009, oreie 13,00

Ședința a avut ioc În saia de consiliu de ia etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 50 din cei 55 de consilieri generaii.

La ședință au participat următorii: domnul Sorin Mircea Oprescu -Primar General ai Municipiul București. domnul Tudor Toma - Secretar General ai MunicpiUjU^i București, domnul Atănâsoaei Mihai - Prefect ai MunicipiuU^i București și doamna Zamfir Georgiana - director executiv -Direcția Asistenăă Tehnică și Juridică a C.G.M.B.

Au fost invitați să participe următorii: directorii din cadrul aparatului de speciaiitaee ai Primarului General ai Municipiul București și teieviziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Anton Mihaela, Boajă Minică, Florescu Dragoș, iovici Teodor Victor, Popa Maria.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Bună ziua și bine ați venit ia ședința ordinară a ConsiiiuM General ai Municipiului București. Înainte de a Începe iucrările ședinței de astăzi am să dau citire unor note formulaee către Consiiiul Generai.

Prin adresa Înregistrată ia Primăria MunicipiUjU^i București cu nr. 877901/07.12.2099 și ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.GiM.B. cu nr. 3415/11.12.2099, doamna Bursea Daniela Aiina soiicită Consiiiuiui General ai Municipiului București să dispună revocarea parțiaiă a Hotărârii C.G.M.B. nr. 106/04.05.2006, și anume art. 1 și art. 3.

Menționăm că, doamna Burcea Danieia Aiina În anui 2007 a acționat În instanță Consiiiul General ai Munipiului București În dosarul cu nr. 26699/3/2009, TribunaH București a acmis acțiunea și a anuiat parțiai HCGMB. nr. 106/04.05.2006 art. 1 și art. 3.

La această dată dosarul a fost suspendat cu acordul ambelor părți.

Prin adresa Înregist^ă ia Primăria Municipiul București cu nr. 878973/ 10.12.2009 și ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 3443/15.12.2099. domnul^D.agSie Victor Lucian formuiează piângere preaiabilă privind Hotărârea C.G.M-.B. nr. 263/20083

În motivele piângerii se menționeaz&faStSl.căSpeeSiciaril PUZ-ului Str Drumul Pădurea Neagră au biocat ac=9^^t^l pe drumul public.

Aduce la cunoștință că majoritatea avizelor existente la dosar se referă la alt proiect cu alte dimensiuni și cu alți indicatori urbanistici (aviz urbanism nr. 14/1/2/04.04.07) motiv pentru care va formula plângeri penale Împotriva funcționarilor publici PMB - DUAT care au comis un astfel de abuz.

Domnule președinte de ședință am Înțeles că aveți o Înștiinț^ee În atenția Consiiiului General al Municipiului București, de citit.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bună ziua, bine ați venit la lucrările ședinteî ordinare a Consiiiului General din 16 decembrie 2009. Înainte de a Începe, permiteți-mi să fac o Înștiințare către Consiliul General, În ședința ordinară din 26 noiembrie a fost supusă dezbaterii și aprobării Consiiiului General proiectul de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr.345/2009 privind aprobarea modaiită^i de punere În apl care a Clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000 Încheiat Între Municipiul București În calitate de Concedent și S.C. Apa Nova S.A. În calitate de Concesionar cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București.. Potrivit Înregistrărilor audio ale ședinței mai sus menționate și transcrise În procesui-verbal de ședință, proiectul a Întruntt un număr de 30 voturi pentru O Împotrivă și 9 abținerii. Din eroare am anunțat că pentru adoptarea acestui proiect este necesar un minim de 37 voturi. Pentru aprobarea actului inițial, respectiv Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/2009 privind aprobarea privind aprobarea modalității de punere În aplicare a Clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr.132^£)/2^S30D3^.00^0 Încheiat Între Municipiul București În calitate de Concedent și S.C. Apa Nova S.A. În calitate de Concesionar cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canaiizare În Municipiul București a fost necesar la momentul respectiv un număr de minim 28 de voturi În conformttate cu prevederile art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001. În consecinăă modificarea Hotărâm C.G.M.B. nr. 345/2009 trebuia sa obțină același cvorum de 28 de voturi. Având În vedere cele menționate precizez că proiectul de hotărâre mai sus menționat pentru modificarea art. 3 din hotărârea C.G.M.B. nr. 345/2009 a fost adoptat.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Vă supun la vot procesul verbal Încheiat În ședința ordinară a Consiliului General al Municipiutui București din data de 26 noiembrie 2009.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Înainte de a intra În dezbaterea ordinii de zi, aș vrea să vă rog dat fiind faptul că au trecut emotiile electorale să Încercăm dacă avem declarații polilice de făcut, rog liderii partideter politice să facă aceste declarații la Începutul ședintei, urmând ca În cursul acesteia să ne pror^t^nă^m puncteal pe punctete supuse În dezbatere. Mai am o rugăminte la Cumneacaastră. În general dreptei la replică să ÎI utilizăm mal rar ca să nu lungim În mod absurd fiecare punct. Am anaiizat cu atente procesele verbale ale șec^n^^l^ trecute, le aveți și dumneaveastră la dispoziție și puteii să consrarați că se pierd zeci de minute În dezbateri inutile și mai ales În repiici fără sens. De aceea de preferat ar fi În luărilte de cuvânt pe care o să le faceți de aici Încete să nu mai faceți referire la persoaee.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Mai am de făcut un anunț Având În vedere că probabil aceaste este penubma, dacă nu chiar ultima ședirtă pe anul În curs, vreau să vă aduc la cunoști^ă că În conOr^^^^;^te cu prevederile art. 51. alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrada publi^^ă locală, fiecare consliier local precum și viceprimarul sunt obiigați să prezinte un raport anual de ectivitete care va fi făcut pubiic prin grija secreratului. De asemema Legea nr.393/0055 art. 50 alin (3) prevede că pentuu comisiile de speciaHtete existe obiigativitetea să prezinte Consiliului un raport anual de activirate care va fi făcut pubite tot prin grija s^^r^^^uu^i comunei sau orașutei, respectia a Secreteuuiui General al Munîciptelui București.

Domnul președinte de șednite Murg Căii

Care este termeuul exact pentuu predarea...?

Domnul Secretar General Tudor Tomna

Nu avem un termen Însă trebuie să-o facem cât mai curând.

Domnul președimte de ședinte Murg Căii

Înainte de a discute eventealele completeri pe ordinea de zi avem o cerere de luare de cuvânt din partea asociației de proprieteri din tarlaua 468 Vadul Moldovei reprezentetă de doamna Crisiina Dimir. Vă propun ca    luare de cuvânt să fie la sf/ișiiul ședinlei Consliiutei

General.

Cine este pentuu? majontete de voturi, Împorriă?? O voturi, abțineri? O voturi.

Doamna Dimîr sunteți În sală? O să aveți posibili@e^ ~ă vorbiii În fața Conslliutei la sfârșrtul ședintei.

Câți consilieri sunt prezențiÎn acest moment?./

■i'\    IÎn sală sunt 45 de consilieri generali.

Aș dorl să știu dacă ia proiectul de ordine: de zl aveți completări sau amendamente?

Domnul Primar General Sorin Mlrcea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri generai,. domnule președinte de ședință, pe ordinea suplimentară a ședinței vS rog să fiți de acord să adăugăm câteva puncte pentru că ele au apeirut din istoria apropiată, proiecte pe care le supun atenției dumneavoasti’ă:

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea CiGiM.B. nr44/2008 privind aprobarea indica:orilor tehnico-economici aferenți studiului de fezablirtate pentru obiectivul de investiții Extindere Teatrul Masca.

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.201/2009 privind aprobarea amplasamentelor situate În pasajul din Piața universrtății pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație Este vorba despre punerea în legalitate, În sensul că noi am scăpat la hotărârea aceea de a vorbi despre punctul de prim - ajutor.

3.    Proiect de hotărâre privind vânzarea dărre SC Remax Imobiliare SRL a terenului în suprafaăă de 151,70 mp., proprietatea Municipiului București, reprezentând cota indiviză de 28,52°/: din suprafaaa totală.

4.    Proiect de hotărâre privind recjlementarea raporturilor contractuale cu utilizatorii spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medica, spații aflate în imobile proprietate privată a Municipiutei București.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf” și aici este încă un proiect de hotărâre conex la fel pentru Observatorul Astronomica, la fel pentru vila Mina Minovici și pentru casa Cesianu. Fiecare reprezentând câte o baterie de două proiecte, sunt tăcuți pe banii Uniunii Europene, facem aceste refaceri..

6.    Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, pentru anul 2010.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonuU^i prevăzut de articolul nr.178 din Ordonanța Guvern^ui României nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar dacă am înțeles bine doriți introducerea pe ordinea de zi suphm^^rttiarâ a unui număr de 14 puncCe. Bun. Dacă mai sunt și alte?

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Soiicît introducerea pe ordinea de zi a punctatei interpelări la începuUul ședintei.

Domnul consilier general Scarlat Hore

Bună ziua. Dragi colegi vă propun în primul rând puțină atenție și cu tot respectai domnule primar, dar sunt 14 puncte introduee pe ordinea de zi pe care sunt convins că majoritatea consliieritor nu au avut timp să le studieie. Uitați-vă, acestea sunt materialele în posesia cărora am intr^^t acum 3 minute.

Domnul pr^ș^^dit^te de ședință Murg Căite

Dacă îmi permrteți, proiectele au fost ieri în comisii.

Domnul c^n^^i^^^r general Scariat Horia

Ok. Dar mi se pare puțin anormal ca aproape să se dubleze ordinea de zi cu un număr de proiecte pe ordinea supiimenrață,când aceste proiecte puteau foarte frumos să fie pe convocatorul ordinii de zi deja prezentată de domnul primar. Vă rugămi ca măcar pentra data viitoare totuși să nu mai excgețăm cu 14 pj^cte pe ordinea de zi supiimentară. Este foarte mua și deja cred ce) foarte mulți dintre noi votează în necunoșiință de cauză. Vă mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnitor consilieri generați, domnuto președtete de ședinăă, vă rog să îmi permUeți să răspund și dacă puteț să fiți puțin atent este perfect Vă rog să facem urm^ăoa^r^ socoteală, următoral exercițiu. Din 14 ptoiecte propuse pe ordinea supiimenaață, 8 privesc 4 obiective cuaurale care de un an stau în pr^c^^i^i^ pentra a îndeplini toate condiții! de a fi supuse aprobării dJmneavcastră penrra a putea obține banii ca în 2010 să putem să ie tvpatăm. Am mers din aberațe în aberație cu cererile pe care mi le-au făcut aceasta Agenție pe care sunt hotărât să o rezo^ odata penrra totdeanaa pentru lipsa ei de efectvitate, agenta interplaeetară care funcțiovczză de câtva ani și rămâne cu bugetal neatinse de 300 milioane, nu s-a chefuit un ban din aceasta inter - relație dintre București și județ timp de 3 ani și jumătate și noi facem proiecte. în sfârșîț, ele au fost puse de comun acodd, deci opt dintre aceste proiecte sunt pe formă și pe fond. Ele au trecut prin comisiă, a noua propunue pe care am făcui-o este nivelul de taxe stablia prin hotărâre de guvern, unde noi vom veni și vom interveni și vom spune că cei care își plătesc taxele acestea până la data de 31 martie bvnețicizăă de o sc^utre de 10% dacă CJmneavcastră veți fi de acodd și iată că aceasta stă în puterea noas^, a Cumneavcastră. Iată

că, practic din multiUjc^in^ aceasta de proiecte care par a fi foarte multe, șase dintte ele au fost terminale pe parcurs și ce este important au trecut toate prin comisii, domnule consiiier ger^al

Doamna consilier gen^a^l Tapajdel Ana Claudia

Domnule primar într-adevăr ac^^to proiecle    că au trecut

Ieri prin comisii. Țin să vă aduc la cunoștință că eu, consilier ge^^asil, care nu am făcut parte din acele comisii, nu am nici cea mai mică cuno^'tl^n'^tâ de ac^^to pr^^^c^^. Nu știu dacă este dovadă de incompeterțtă sau de irnsponsabilitnte, eu nu vreau să votez precum primarul, vreau să votez În cunoști^ă de cauză și vreau să citesc acele proiecto.

În al doilea rând, la Com^^^ de relații imrr^^i^HDn^^. am chemat niște directori din cadnl primăriei care au primH acoddul Jumnevdaaețră să vină, cu semnăruta Jumnevdnasțră. Acești directori nu s-au prez^^nOtit.

Domnul președiree de ședinăă Murg Căiin

Ddmnidaara Țapatoel, ac^^^to la punctol de interpelări.

Doamna consilier genetal Tapaitoel Ana Claudia

Tocmai pentm că vorbim de acele com^^iȚ despee proi^^c^^to din comisii și ac^^^to se discuăă la comisii. Cu cine se discuăă la comisii? Cu directorii care nu vin? Cu cine discuăăm proieclele la comisii? Ca atare grupul nostm .... Cred că putem să avem cunostinăă de ac^^to proiecle, să nu ne mai trezim în ziua șediniei cu un teanc de preiecto supiimentare. Sunt importanto atunci le putem pregăti din timp, așa mi se pare normal.

Domnul președinie de ședinăă Murg Căiin

Avem mai mume propuneri din partea domnului Primar Genetal Opresc.. De asemeiaa avem o propunue din partea domn^ui Dincă Dummi'u. Le dau citire pe rând și ne vom exprima prin voi;.

-la ora 14.00 a venim domnul consliier general Păd^uarm Alexandre -

Mi-^ți comuniaat la orele 13,50 că sunt 45 de consllieri prezenți iar alore 14.00 sunt prezenți 46 de coasiiieri.

Am să supun al vot propunerea domnu^i Primar Genei'al de supiimentare a ordinii de zi.

Primul punct pe ordinea de zi supiimentară proiect de hotărâre pentre mddltlcetna anexei la Hotărâm ClG.\/IlB at;44/2008 privind aprobarea indicatorilor rnhnico-economici aferenți studiului de feznbilitate pentre obieotiuul de investiții Extindere Tearul Masca.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 25 voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? 16 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Țapardel C., Sitaru J., Rizoiu M., Nedelcu C., Păduraru A., Berbecaru A., Scarlat H., Poterașu C., Purcărea S., Meran D., Nițu R., Grigorescu R., Tănase I.).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.201/2009 privind aprobarea amplasamentelor situate În pasajul din Piața Universității pe care vor fi amenajate spații cu altă destinate decât aceea de locuință, conform profilelor de activitate stabilite, precum șia documentației de organizare a procedurii de licitație publică cu strigare În vederea Închirierii acestora

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 28 voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? 18 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Țapardel C., Sitaru J., Rizoiu M., Nedelcu C., Păduraru A., Berbecaru A., Mihăilescu I., Scarlat H., Poterașu C., Purcărea S., Meran DM Nițu R., Grigorescu RM Tănase I., Nicorescu V.).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind vânzarea către SC Remax Imobiliare SRL a terenului În suprafață de I5I,70 mp., oroprietatea municipiului BucureștL reprezentând cota indiviză de 28,52% din suprafața totală de 526 mp. situat În Str. Mihai Eminescu nr.I65, sector 2

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 29 voturi, Împotrivă? 5 voturi (Meran D., Purcărea SM Scarlat HGrigorescu R., Nițu R.), abțineri? I0 voturi (Giugula Do Stan I., Drăghici GM Berbecaru A., Sitaru J., Țapardel CM Rizoiu M., Nedelcu CMihăilescu B., Nicorescu V.).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind reglem^na^^^a raport urilor contractuale cu utilizatorii spațiilor În care se desfășoară activități conexe actului medica,, spații aflate În imobile proprietate privată a Municipiul București. Este vorba despre cabinetele de tehnică dentară

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi?28 voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? I6 voturi (Giugula D., Stan I., Drăghici A., Țapardel C., Sitaru J., Rizoiu M., Nedelcu C., Păduraru A., Berbecaru A., Mihăilescu I., Scarlat H., Purcărea S., Nițu R., Tănase I., Nicorescu V., Grigorescu R.),.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Consolidare, restaurare și conseraare Arcul de Triumf” și a cheltuielilor legare de proiect, penttu soicii^^rn finantare nere^m^ltL^ra^l^^ prin Programul Oper^eațona^ Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.0.

Cine este pertuu introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 28 voturi, împorriv?? O voturi, abțineri? 06 voturi (Giugula D., Stan 0, Drăghici A., Țapareel C., Sitauu J., Potereuu C., Nedelcu C., Păduratu A., Berbecatu A., MihăHeccu 0, Scartat H., Purcăcea S., Nițu R., Tănase 0, Mcran D., Grigorectu R.)..

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documontației tehi^c^o-cconomice și a indicatorilor tehnc^o-e^or^oc^i aferenți proiectatei “Consoliaare, restaurare și conserarre Arcul de Triumf, penttu solititare finantare ncramCursaăilă prin Programul Operațioaal Regional 2007200 3, Axa prioritara 5, Domeniul major de intervenție 5.0.

Cine este penttu introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 28 voturi, împotav?? O voturi, abț^n^^r^ 06 voturi (Git^c^ir^te D., Stan 0, Rizote M., Țapa^el C., Sitatu J., Poterauu C., Ned^c^u C., Păduratu A., Nicoresuu V., Mihăiiecuu I., Scartat H., Purcărea S., N^u R., Tănase L, Mcran D., Grigocecuu R.).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabiiitare și sonsoiidare muzeu Dr. Nicolae MinoNicer precum și a che^uielilor legate de proiect penttu soiidtare finantare nerambursabilă prin Programul Operațioaal Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Dome^ul major de intervenție 5.0.

Cine este penttu inttoducacea acestui punct pe ordinea de zi? 28 voturi, împorriă?? O voturi, abțineri? 9 voturi (Giugula D., Stan 0, Dtăghici A., Țapaneel C., Sitauu J., Rizote M., Nicorecuu V., Mihăllesuu B., Păduratu A.).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dccumonratiel tchnico-economice și a indicatariior tehnico-sconomici aferenți proiectatei “Reabilitare și scnsoliaare muzeu Dr. Nicotae Mincvic^, pentuu soiidtare fin^rț^^re ocremCuraaăilă prin Programul Operațiosal Regional 2007200 3, Axa prioritară 5, Domeniul major de interveniie 5.0

Cine este pcrtuu introducerea acestui punct pc^ordinea de zi? 28 voturi, împotriv?? O voturi, abțineri? 7 votari (PVc(C'^^~(j'’'A/, Rizoiu M., Țapardel C,, Sitaru J,, Giugula D,, Stan 0, Drag hicri    ■

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobaraa proiectului “Consoliaare, resta^uaarc și conseraare Obse^ator Astronomic Vasiie Urseam.” și a cheltuielilor legaie de proiect, pentru solicitare finanțare ner^^o^itcs^s^i^ilă prin Pr^gra^m^ Opetarinaal Regional 200<--201^ Axa p^iori^^m 5, Domeniul major de interventie 5.1.

Cine este penttu introdueerea acestui punct pe ordinea de zi? 28 voturi, Impordă?? O voturrL abține?? 13 voturi (Purcăraa S., Pădui'atu A., Nicoresuu V., Țapareel C., Tănase 0, Nițu R. , Meran D., Sitaru J., Nedeicu C., Mihăiiecuu 0, Scarlat H., Potecauu C., Grigorscuu R.).

Acest proiect a fost inti'^d^i^s pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documontațiel tehncco-economice și a indicatorilor teh^c^OreGO^o^^^ aferenți proe^ctUr^iui “ConsoiiSare, restautare și consersare Obse^ator Astronomic Vasiie Urseanu”, pen^u soicn^^^ finantare nersmbarsabilă prin Programul Opei'ațioaal Regional 2007-2013. Axa p^i^i^t^^râ 5, Domeniul major de intervenie 5.1.

Cine este pentru iotrodueersa acestui pu'ict pe ordinea de zi? 28 votun, împ^ori^iv^ O voturi, abțineri? 13 voturi (Purcărea S., Pădutatu A., Nicoresuu V., Țapa^el C., Tănase 0, Nițu R., Meran D., Sitaru J., Nedeceu C., Mihăiiecuu 0, Scariat H., Poteaașu C., Grigorecuu R.).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind apr^c^t^^rsa    “Consoiiaare,

res't^u^^re și conseraare Casa Cesianu" și a ehelUuieiilor legate de proiect, pentuu soicn^^^ fin^^^^re neramba''aabilă prin Programul Opesațiosal Regional 200720013, Axa prioritară 5, Domenii major de intervenție 5.0.

Cine este penru intr^^cduc^r^a acestoi punct pe ordinea de zi? 29 voturi, împorriv?? O voturi, abțineri? W voturi (Purcărea S., Păriui^™ A., Ni^or^^^u V., Țapa^el C., Sitaru J., Nedeceu C., Mihăiiecuu L, Scariat H., Poteiauu C., Grigorecuu R., Giug^a D., Drăghîci A., Stan 0).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

- ia ora KW a ventt domnul consiiier Stan Nicușor-

Proiect de hotărâre privind aprobarea documontarlei tehnico-economiee și a indicatorHor tehnico-eoonomici aferenți proie^cur^uji “Consoliaare, restaurare și consersare Casa Cesianu”, Penlfiusolicircre fin^^r^^^re neramburaabilă prin Progi'amul Operatioaa^. Regional 2007200 3, Axa prioritară 5, Domenii major de intervenție 5.K    •

Cine este pentru in^r^oc^uc^i^^a acestui punct pe ordinea de zi? 29 voturi, împotriv?? O voturi, abține?? 13 voturi (Purcărea S., Păduraru A., Nicorescu V., Țapareel C., Sitar J., Nedelcu C., Mih^iesc^u 1, Scarlat H., Poterauu C., Grigorecuu R., Giugula D., Drăghici A., Stan 1).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zii

Proiect de hotărâre privind stabliiraa nivelurilor impozitelor și taxelor locale în munccipiul București. pentru anul 2010.

Cine este penrru introdueerea acesUui punct pe ordinea de zi? 29 voturi, împorvă?? O voturi, abține?? 13 voturi (Purcărea S., Păduraru A., Nicoresuu V., Țapaneel C., Sitaru J., Nedeceu C., MihăHecuu I., Scarlat H., Poterauu C., Grigorecuu R., Nițu R., Tănase I., Rizoiu M.).

Acest proiect a fost intr^G^c^i^^ pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea plafoniUui prevăzut de articolul nr.178 din Ordonante Guvernul Româneei nr. 92/2003, repubiicată, cu modifiăările și completările ulterioare.

Cine este penttu introdueerea acesUui punct pe ordinea de zi? 35 voturi, împorriă?? O voturi, abține?? 7 voturi (Sitaru J., Țapa^el C., Drăg^^ci A., Păduraru A., Mihăii^^s^u I., BerbecotlJ A,, Nicorecuu V.).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Mai avem o propun^e din partea domnuUui Dum^ru Dincă și anume și anume introdueerea pe ordinea de zi a puncrului interpelări.

Cine este pentru? majo^l^^te de voturi, împorriă?? O votun. abțineri? 1 vot (Pop R.).

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi în iatcgralitaraa ei așa cum a fost ea com^p-^^tc^^ și amendaăă prin votul dumnevvoastră.

Domnie primar avem o propune^re din partea, dacă vreți a coinitiatoruiui acesUui proiect, este vorba despre proiecUul numărul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind sompleta^ea și modificarea Hotărârii CGMB nr. 32/2007 pentru reg!ementarea rapotturilor contracruale privind spatiile cu altă destinaeie decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București. Dânsul solid amânarea pentru ședința ulterioaăă pentru o mai bună clarifs^^re.

Domnul Primar General Sori Mircea Opresuu

Îmi închipui că ați cerut amânarea pentru lucruri serioase nu

pentru...., absoUut de ^0^.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dacă vă asumați acest punct de vedere ÎI supun la vot.

Domnul Primar General Sorin Mlrcea Opresuu

Absolut.

Domnul pr^ș^^c^ir^^ de ședință Murg Călin

Avem propurer^e^a de a scoate de pe ordinea de zi proiectul de hoterâre privind compieterea și modificarea Hotărârii CGMIB nr. 32/2007 pentru reglementerea raporturilor co^'t^ac^ua^^ privind spațilie cu altă destinație decât aceea de locuirtă aflare În administrarea Conslliutei General al Municipiului Bu^u^^^ti.

Cine este pentuu scoaterea acestei punct de pe ordinea de zi? majoritete de voturi, Împoteă?? O voturi, ab^n^^r^^ 1 vot (Purcărea S.).

Acest proiect de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi În irtegraiitetea ei așa cum a fost ea și amendate prin votul dumneaceastră.

Cine este pen^u? m^joi-iar^e de voturi, Împorriă?? O voturi, abțineri? 5 voturi (Drăghici A, Sitare J., Giugula D., Purcărea S., Nițu R.).

Ordinea de zi a fost adoptete.

Punctel interpelări.

- la ora 15.15 a venit domnul consilier Alexe Florin Alexandru -

Domnul conslliur general Dincă Dumi^u

Domnie primar, domnie președinte, stimați colegi consliieri generaii, având În vedere că anul aceste se ÎmpUnscc 20 de ani de la Revokji^te din decembrie 1989 solicît un moment de reculegne În memoria celor care s-au jertfit pentru ca noi și mulfi alții să fim În lccurlie pe care le-am ocupat sau pe care dorim să le ocupăm. Vă rog un moment de reculegete. Vă mulțumesc.

Ca să^i ilniștesc pe colegii mei revoiuțioaari care sunt În sală^, am cerut amânarea proiectetei legat de revoluționari pentiu că proiectel domnule primar aș vrea să vorbesc cu Ccmneaceastră.... Domnuie primar, proiectel numărnl 2 de pe ordinea de zi mă străduiscc de cel puțin 6 luni să-l fac viabll să poată fi introdus in Consiliu ca să putem repara o dată pen;ru totdeanaa niște nedrepte; care li s-au făcut unor oameni, care s-au jertfit pentrn ca și dumneaceastră domnuie primar să fiți astăzi primar general. Poate că dacă nu era momentel decembrie 1989 ati fi fost docteml Sorin Oprescu de la SpitaluJtMunrcipal, de la o altă clinică sau mai știu eu ce. Având În vedere ^^r^a asesCo^oameni,

dcmneaceauțră sunteți acum primar general, o cemnitatefoarte înaltă În

-

statul român. Este cam a treia funcție sau a patra În ierarhia funcțiilor În acest stat. Ce vă reproșez domnule primar este că aparatul de specialitate al primarului, refuză cu bună știință, să lucreze la anumite proiecte și lucrează numai ia proiecte care Îi interesează, din ce motive numai dumneavoastră știți. Proiectul care a fost inițiat de către Direcția Achiziții este un proiect struțo-cămllă care nu poate să vină În Întâmpinarea problem^ek^r cu care acești oameni se confruntă. Acesta este unul dintre punctele pe care le-am atins, vă rog să luați notă de această problemă pentru că nu știu dacă ați observat domnule primar, nu sunt impertinent, nu sunt obraznic. sunt cât se poate de respectuos, nu am venit niciodată să dau buzna la dumneavoasrrâ În cabinet pentru a rezolva aceste probleme.

În al doilea rând, domnule primar Încă de când am fost promovat În funcția de consliier generai, chiar de la prima ședință dacă Îmi aduc bine aminte, am adus În atenția dumneavoasrrâ și În atenția Consiliului General neces^atea realizării unui monument cu ocazia comemorării a 20 de ani de la Revoluția din decembrie, v-am rugat atunci să uzați de toate pârghiile de care dumneavoastrâ dispuneii pentru ca să se realizeze un proiect, să se stabilească licitații și În sfârșit, În luna decembrie acest monument să fi putut să fie astczi nu numai privit, dar și admirat de milioanele de oameni, stimați colegi, care În decembrie 1989 au participat la revoluție. Stimați colegi, eu am niște probleme, probleme pe care aș vrea să le Înțelegeri cu toții, domnule aici este vorba de societatea românească, aici nu este vorba de un partid anume, nu este vorba de ce vrea sau ce nu vrea un individ, dacă Revoluția Română a fost realizată de către societatea românească ea trebuie respectată, trebuie stimată ca atare nu trebuie marginaLzarâ, nici revoluția ca fenomen dar nici revoluționarii ca subiecți ai acestei revoluții. Tocmai de aceea domnule primar am marea rugăminte la dumneavoasTă să dați mai multă atenție acestor probleme ale revoluționarilor pentru că vă promit În modul cel mai serios, foarte bine că nu este presa aici pentru că nu vrem ca să ieșim cu problemele noastre În public. Vrem să ne spălăm rufele aici, În famliia noastră. Domnule primar dacă nici anul acesta nu Începem cu dreptul și nu realizăm nimic pentru repararea anumitor greșeli vă dau cuvântul meu că mobilizez revoluționarii din toată capitala care sunt aproximaiiv 5000-6000 și atunci vom Încerca dacă de bună voie, dacă prin duhul blândeții nu se pot realiza anumite lucrui'i vom Încerca să le realizăm așa cum le-am realizat În decembrie 1989. Eu nu doresc nimănui să ajungem În momentul acela.

Ultimul punct pe care Îl am În această interpelare este următorul: domnule primar, domnule președinte, domnilor coleg,, fac propunerea ca În fiecare an În luna decembrie ședința de Consliiu General să fie declarată ședință solemnă și să creeze posibilitatea și revoluționarilor să

își expună anumite puncte de vedere, anumite neîmpiinîri și de ce nu să comemorăm și să aniversăm împreună evenimentul din decembrie 1989. Ținând cont de acest lucru va fi necesar ca la această ședință aniversară și de comemorare, pentru că așa este bine fiind vorba de discutarea subiectului Revoluție, să se cânte imul României.

Doamna consliier general Toma Veronica

Domnule Primar General am rugămintea la dumneavoasiră să luați măsurile ce se impun vis-a-vis de angajați din primărie, din executiv în speță doamna director adjunct al Direcției Financiar Contabil, doamna Țârlescu. Propunerea mea este de demitere din această funcție a doamnei pentru nepunerea în aplicare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 217/2009 în ceea ce privește indemnizața Comisiei de vânzări de spații medicale constituită în baza Ordonaniei 68 neadusă la îndepiinire nici în momentul de față drept pentru care comisia și-a suspendat activitatea. Vă mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte, doamnelor consiiieri generaii, domnllor

consilieri generaii. în legătură cu problemele ridicate în interpelări, pe scurt vă rog să îmi permiteri să vă răspund în mod direct. Aș vrea ca pe viitor cunoscând adevărul despre felul în care se studiază aceste proiecte și mă adresez doamnei consiiier general Țapardei, aș vrea să renunțăm la ideea de a pune frână la orice fel de proiect spunând în felul următor: trebui să îl consuttăm în profunzime. Dumneavoasfră înțelege! foarte bine două dimensiuni și dacă nu le înțelegeț vă rog să îmi permiteți să vi le expiic eu. Prima dimensiune es:e aceea că de abia de-a lungul anilor am reușit să găsim dar cu multă timiditate oameni care să fie în stare să facă ca aceste proiecte să corespundă cu matrița europeană. Aș vrea să înțelegeți că majoritatea frânelor nu sunt de la Uniunea Europeană, majoritatea frânelor sunt de la programele făcute de persoane în România de-a lungul timpuri cu 3 neuroni: unul în cap, unul în cur, unul în picior. Și ei gândesc în felul acesta și aplică. Dacă astăzi aveți aceste proiecte vă rog să credeți că a trebutt să treacă un an

și două luni ca ele să poată să fie ........ Doamnă, eu vorbesc cu

dumneavoasri'ă dacă îmi permiteți altfel să știți că nu mă mai adresez. Probabil că nu vă inter^^^^^^ă și răspunsul ci doar interpelarea. Vă mulțumesc. Consider încheiat. Pentru doamna consiiier general în legătură cu ceea ce prezentați dumneavoasrrâ Consjîiklu^i cu cabinetele

medicale aș vrea să vă spun că am un punct de vedere dat de către.......

vi l-am arătat adineauri, dat de către serviciu, într-adevăr air^i există o frază care mă pune și pe mine pe gânduri din care rezultă că.înțelesul dat de noi articolul ordonanței este corect. Este nnteleșuj s8rvîciului.

...........Nu mai este nevoie, mi l-ați citit. Pentru domnii consilieri, este În

regulă, aici am..................

Doamna consilier general Toma Veroniaa

Este foarte scurt și este foarte important „Che^uieiile ocazionate de orgs^riiar^r^ și desfăuerarea procedurNor de vânzare a spațiului medical altele decât cele pre^x^f^-uu^ la alin. 1 sunt suportate de către vânzăter din bugetel propriu, iar În cazul Încheiem contracrului de vânzare - cumpărare acestea se deduc cu prioritate din Încasăriie obținute".

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

În legătefă cu monumentul Revouuției........... pai nu v-am spus

doamnă ce se Întâmplă? Mă pune și pe mine pe gânduri și vom avea o discuite toți trei: eu, dun^i^^vvc^cJis^i și directeml În cauză. Este a patra oară când discufăm despre același lucru. În legăuj^ cu monumentul Reaoluției, după câte știți am primte și am sustinut toate concuruunle de idei pentre a avea acote un monument. După șapte luni de zile s-a ales Sf. Gheorgie În luptă cu balaurnl așezat deasurra fântâ^n^ În față la arhltecrefă. Am avut din cei 5000 de revoluțioaari despre care vorbrti. am avut 200 de revoluțieaari care au spus că nu sunt de acord, așa că am luat-o de la Început și știți bine domnule consllier general că acest lucru se va Întâmp^ dacă nu exisăă o hotăi'âre și o solidaritate În cuget și În simțiri Între asodațlile de reaoluțiecari. Restul nu are sens să ținem Consiliul General, putem să ÎI adâncim noi..........Multemesc.

Domnul soesilier general Mircea Rizoiu

Foarte pe scurt am să ÎI rog pe domnul Primar General sa îmi ac^^^e un pic de atentie și anume fenomeuul legat de un proiect la care s-a lucrat intens și care bănuiecc că ar trebui să fie În prim plan În atribuținnile dumneavaasără, fer^o^n^^u^ câinHor din București care sunt enorm de mulți și se Îemunesc pe zi ce trece. Din aceasăă per^^p^^c^v^ă eu aș vrea să spun doar atât: câți neuroni ar trebui să aibă și mai ales unde trebuie să Îi aibă cei care trebuie să și decidă În acest sens? Spun asta ca să leg de ceea ce ați spus dumneavaaeSră pentre că vreau să vă aduc aminte și colegiier și dumnevvaasfră În egală măsuăă că la Început cu foarte mult en^u^^^^ am făcut aproximativ vreo 30 de Înt^^^jri cu ONG-uriie, cu toate compartimentele interesate de acest fenomen. Vreau să vă spun că sunt foarte dezamăgit ca și În acest moment, adică entuziasmul legat de rezolvarea acestei mari probleme a Bucureștiului este frânat de ceva. Nu știu, neuroni sau nu știu ce poate să fie, poate Îmi expiîcați dumnevvcasfră și v-aș mulțsmi foame mutt să primesc astăzi un răspuns pe măsuăă. Mulțumnc. '    e--

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aici domnul Rizoiu Înainte să vă răspundă domnul Primar General pe care ÎI rog să ia cuvântul, vă spun că a fost respinsă, noi am susținut această hotărâre a Consliiului General, ați invocat faptul că la un moment dat apăreau niște prețuri maximale pentru sterilizarea acestor câini și În același timp trebuiau organizate și licitații și pe acest motiv proiectul s-a Întors la inițiator și nu s-a Întors Înapoi În plen. Aceasta este realitatea pe care o știm noi la ora aceasta Nu știu dacă domnul Primar General are altă........

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinee, domnule consliier general, sigur că am apreciat și apreciez Întotdeauna grija pe care c jmneavoastră ați avut-o față de aceste lucruri dar vă rog respectuos să spunem lucrurile până la capăt. Să spunem că au fost respinse o serie Întreagă de proiecte care sigur nu rezolvau În Consliiu, ca să nu Înțeleasă lumea că primarul nu dorește și nu vrea să se ocupe de această chestiune, de cel puțin 6 ori, proiecte care priveau cățeii au fost respinse de către Consiiiul General pentru că noi avem o armă de temut, fiecare consiiier general are atunci când se scoală și face următoarele afirmații: este o mangleală, este o hoție, cum este posibil ca? Da domnilor consliieri generaii, fiecare lucru costă și Își are măsura lui și dacă sunt de acord cu semnalarea unor depășiri, unor sărituri din acestea peste cal de cele mai multe ori În privința prețurilor și le reiau Împreună cu directorii și cu cei care le-au propus tocmai pentru ca să nu se producă aceste lucruri, haideți să spunem cinstit de exemplu că de fiecare dată când vine vorba dB metodologia pe care o avem la Îndemână pentru a putea face castrarea câinilor intervine aceeași idee bolnăvicioasă, cine vor fi firmele,

cabinetele medicale care vor fi și așa mai departe? Poate că......de ce

așa de mult? Nepricepându-se Însă nimeni domnule consilier general la cât costă. Vă rog să specificail, eu vorbeam În sssetai, eu Îi dădeam un răspuns domnu^i consliier general. Domnul viceprimar Raicu, pe mine puțin mă interesează că se așează În partea stângă sau dreaptă. Pe mine mă interesează ca legea să fie dreaptă. Vreau să Înțelegeți următorul lucru domnul consliier general: că atunci când ne aflăm În fariseism nu o să putem să reprezentăm nimic, nu o să putem să promovăm nimic. Cu toții cunoaștem legea Marinescu, lege care vorbește foarte clar de condiția câinelui În România. Probabll că va fi necesar având În vedere că de un an de zile nu am putut obține cu toții aici Împreună decât ideea de a repara un adăpost, un loc pentru adăpost care fusese cumpărat cu Încă doi ani de zile În urmăși sl ascm este cu

destlnatia aceastei

Domnul președinte de ședință Murg Calm

Domnul primar. Îmi cer scuze că intervin, fcmula proe^(ttL^lui care a venit pe ordinea de zi era tocmai să putem antrena toale cabinelele medicale din Bucueești În această acțiune ca să nu exisle această suspicinee de manglă. Tocmai de aceea s-a fiăcut proiectel În forma respectiaă. S-a Întors la inițiator, așteptăm să vină cu o formulă Îmbunătățită.

Domnul consilier general Mircea Rizoiu

Domnule președinte, domnule primar vă rog să mă scuzați, sunt conc^^sseene^^ de reguăă cu toate lumea. Cer aceteși lucru să se Întâmple și În relația cu mine. Eu personal dacă aș fi avut acces la tot ceea ce a constrtuit    pusă pe hârtie aș fi dat o mâne de ajutor

cât se poate de ccestetentă În Consiliu. Nu s-a Întemptet lucrul aceste. Asta reclam, fapltul că nu existe o relație fireasăă, normate În rezoivaeea unor probleme și cu asta am terminat. Mulțumecc.

Domnul președinee de ședinte Murg Căiin

Domnul Rizoiu, prețurile impuse pe care le pusesem În acel proiect erau sugerate de Colegiul Medicilor Vetehaari cu liberă practică din Românîa.

Domnul cor^îii^^^r general Voicu Mihai

Domnule Primar General, probabil că știți că acum două seri s-au decernat premiile municieale pentru cultura și artă, sectiunaa Artele Spectecoluiui. O seară de gală frumoaăă, bine mentete. Am un singur reproș de făcut și poale că de acum Încete poate numnevoeasrră veți lua măsuri. Și este un reproș nu este mai mult decât un reproș pentm că știu că PR-ul dumnevcaastră rep^i^^^^r^a^ acum de doamna Anca Alexandreccu este nou. Am rugat ARCUB-ul și am rugat Directia de Cut^urâ să anunle televizinnile care erau interesate de preiuatea În direct a aceslei gale. Vorbecc de televizineea Antena 1, Reaiiratea. OTV-ul și B1 p lus ce letette ziare. Vreau să vă spun că PR-ul dumnevceastră nou, poate Îi găsiti dumnevcaastră o scuză, nu În fața mea, dumnevcaastră ca persoană Îi găsiti o scuză, nu a trimite nicio adresă nicjunei tel^vzț^inni ieclusiv m-a sunat domnul Sassu, directoral ~eleviziunii Naționale că vrea să preia, să filmeze pent-u cutual. Deci doamna Alezaur^^ nu a trimis nicăieri adresă, nici la zi^^, nici la televizieni, lucru pe care vi-I comunte că este regretet. MulțL^n^^cc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Dacă erați puțin mai concentrat pe ceea ce îi răspundeam domnului...

Domnul consiiier general Stan ion

l-am spus, dar are o aită iocație, era undeva ia arhitectură.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Eu am dat locația În centru și în împrejurimi și am cerut concurs de idei, am acest concurs de idei, când să finalizăm cum vă spuneam cu Sf. Gheorghe cu balaurul, cu asta, mi-au spus nu, nu suntem de acord.

Domnul consiiier general Stan ion

Numai o secundă, domnul Dincă..., ideea este că indiferent cei care sunt în măsură și sunt artiști și vor face simboiistica acestui monument, el trebuie pus acolo ia Km O unde a început revoluția în data de 21 ia sensul giratoriu unde sunt crucile. Asta era ideea nu în față ia arhitectură pe partea ceaialtă, adică chiar în intersecție.

Domnul Prefect ai Municipiului București Atănăsoaei Mihai Cristian

Profit de faptul că suntem între noi ca să vă adresez o soiicitare. După cum știți ieri vremea nu a fost foarte bună și după cum ați observat în ciuda unor eforturi foarte mari, uneie sectoare nu au răspuns corespunzător chemărilor de ia comandament. Eu am să profit de faptul, repet că suntem doar între noi și am să vă rog pe dumneavoastrâ consiiierii generaii să interveni! pe iângă primarii partidelor din care faceți și dumneavoasfră parte astfel încât ia următorul vai de zăpadă și viscoi, iucrurile să se întâmple aitfel., pentru că . ..mă bucur că vă amuză dar am să vă rog să discutați cu primarii din partidele din care faceți parte și să ie spuneți că ia următoarea iipsă de reacție voi fi obiigat să îi amendez contravențional așa cum iegea o cere. în criza aceasta avem nevoie de bani ia buget, da.

Aceasta era rugămintea pe care v-o fac și eu am să anunț acest iucru și în mod oficial, însă consider că având în vedere că suntem și foști coiegi îmi pot permite să vă fac această soiiQit^ar^^ Muițumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Căiin

Punctul interpelări s-a încheiat, intrăm pe ordinea de zi. primui punct proiect de hot^ăirâr^e privind recltifkaar^ bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009.

Dacă sunt amendamente ia acest punct?

Domnul consilier general Gâf- Deac loan

Avem un amendament pe care am să îl depun secretaaatului tehnic În scris, vă spun Întâi sintetic despre ce este vorba, urmând conform tradiției să citesc codurile unde se modifică sumele efective

Întâi În sinteză vă explic despre ce este vorba, a existat o propunere de suplimentare la Clubul Sportîv pe care o dlminumm cu 479 mii RON. aceștia urmând a fi Îndrepaați către trei instituții, respectiv Admrntis^'^r^^^ Moeumetrtelor 400 mii RON, Direcția Generală de Asistență Socială a M^n^^^^i^l^ București 39 mii RON și Teatrul de Comedie 40 mii RON.

Domnul președinte de ședinta Murg Călin

De unde s-au luat banii?

Domnul consilter general Gâf - Deac loan

De la Clubul Sportiv. Am să dau citire soc^^iiiH^ unde s-au modificat sumele, urmând a depune și propunerea În scris. La Clubul Spottiv: la codul 00.10, coloana din mijloc se moditică la 1641, buget final a treia coloană 16.161; cod 43.10.99, a doua coloană, cea din mijloc, respectă rectificarea 1641 este cifra nouă, a treia coloană, ceea ce tezutta 16.161; total chet-uieli 14.520, exista o modificare În plus de 1641 șl redută un total de 16.161; la codul 20, inițial erau pr^^^^,țî 11.651, vorbesc de mii leii o rectificare de 1.871 mii lei, rezutta o cif^t^ă totală de 13.522 mii lei. Din acest punct reiese suma de care v-am spus de 479.000 RON.

La Adminisaratia Monumentelor se modifică codul 00.10, 35.780 mii lei cu o rec^^^^^^^re În plus de 799 mii lei și rezuUă pe a treia coloană 36.579 mii lei; codul 43.10.99, 35.750 mii lei cu o ee^^it^^^^re În plus 829 mii lei și rezumă suma de 36.579 mii lei; codul 20, coloana inițială 26.186 mii lei cu o rectificare În plus 1.050 mii lei și rezi-tita propuneeaa finală de 27.236 mii lei.

La Teatral de Comedie, codul 00.10 prevedea inițial 7.727 mii lei și cu o rectfficare În plus de 61 mii lei pe a doua coloană rezumă suma totală pe a treia coloană de 7.788 mii lei; la codul 43.10.99 prevederea inițială era de 7.128 mii lei și cu o rectificare În minus de 29 mii lei tezutta suma finală pe cobaia a treia de 7.099 mii lei. La total chet-uieli se modffică 7727 mii lei    inițiata cu o rectificare În plus pe a doua

codană de 61 mii lei și rezuKă suma totală pe coloana a treia de 7.788 mii lei. La codul 20.30 prevederea inițială de 1.715 mii lei se rectifică În plus cu 107 mii lei și rezumă suma final de 1822 mii lei.

La Direcția Generală de Asistenăă Socială a Municipiului București se modffică la total chetLuieli din 6.000 mii lei prevederea inițială și cu o re^^îf^^jare În minus de 280 mii lei rezutta suma 'finală de 5.720 mii lei. La codul 01 din 5.002 mii lei prevedere inltială cu o rectificare În minus de

280 mii lei rezultă suma finală pe a treia coloană de 4.722 mii lei. La codul 20 prevederea inițială era de 1.827 mii lei se rectifică În plus cu 6 mii lei și rezultă suma finală de 1.833 mii lei.

Depun În scris amendamentul la secretariat

Domnul consliier general Stan Ion

Domnul primar vreau să vă informez de Clubul Municipal, inițiativele pe care le-am avut cei care suntem reprezentanți acolo din partea Consliiului General, eu personal la ultima ședință la care am participat În Consiiiul de Adminisrrație am constatat niște neregulii care sunt nereguii de gestionare a banilor care sunt atribuiți de municipaiîtate la acest club, și anume: am constat și vă rog să trimiteți corpul de control al primarului și chiar și Curtea de Contur, că licitațiile care se fac acolo se sparg coduri de bare la produse și lipsa totală de ineficiență a domnutei director Samungi. cred că și vârsta îl dezavantaeeaăă ca să conducă acest club și toate demersurlle noastre și Îmi stau mărturie cei doi colegi din consiiiul de administrare, tot ce am inițiat noi și discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoasrrâ de a prelua acea bază de la Stadionul Național și de a promova un proiect de hotărâre prin care să Înființăm secția de fotbal pentru copii și juniori pentru atragerea tinerilor să facă mai mult sport, Într-un târziu o să reușim să o introducem Într-o altă ședință pentru că incapa^atea de reacție a domnului director și de a conduce clubul mi s-a părut una destul de defectuoasă. Mai concret din 147 miliarde am constatat că se plătesc foarte mulți bani pe chirii, cuantumul pentru chiriile În care se desfășoară activități sportive și cred că ar trebui mai bine cu 12, 14, 16 miliarde care sunt cheltuiți anual acolo pentru activitărlle sportive la secțille pe care le avem, poate nu ar fi rău ca În acel proiect de a face niște săli de sport domnule primar să identificăm niște terenuri și să fie În proprietatea municipaiitării și administrate de Clubul Sportiv. Una peste alta am Încercat să mai propunem un proiect de hotărâre ca să Înființăm niște secții noi și vreau să vă spun că sunt din ce În ce mai rezervat cli Înființarea acestor secții pentru că modul În care se cheltuiesc banii la Clubul Sportiv Municipal nu este unul care să fie foarte transparent În acest sens vă rog respectuos domnule primar să trimiteți din partea primărie experții pe care Îi aveți dumneavoasrrâ care să constate modul În care se cheltuiesc banii și dacă se respectă procedurlle privind licitațiile și mă refer la

achiziția de echipamente și nu numai echipamente ci inclusiv ......, o să

vedeți acolo ce costuri are un fileu de volei, cât costă un coș de baschet. Și am o Întrebare la care nu am primit răspuns domnule primar și anume din toate firmele mari de echipamente care există În țara aceasta și aici mă refer la Nike, Adidas, Diadora, Joma, etc. nu apare riciura dintre ele ci apare o firmă de care nu a auzit nimern 'de ea care aSuce niște.

echipamente la fel de Îndoielnice? Și Încă o rugăminte pe care am trar^s^m^is^^ consiliului de administraeie, respectiv domnului director Samungi mi se pare aberant ca Clubul Sportiv Munccipal să eu aibă un singur set de echipamente cu inscripția munîciaalității și să aibă toate secțiUe același tip de echipar-emt. O să constatați că la secția de rugby este un echipament, la secta de volei este alt echipament, la baschet alt echipammt, etc. În conduzie cred că ar trebui să ne gândim foarte bine dacă domnul dir^^^o^r Samuggi poate să mai fie directorul acestui club și În aceste condiții vă rog foarte mult să vă gândiți să punem un băiat tânăr care să aibă o viziune, o perspectiăă și să scoatom la concurs domnllor colegi postol de director general al Clubului Sportiv Municipal și să vină cineva care să fie competont.

Domnul consilier general Meran Dan

Domnul Popa de la ALPAB este În sală? Vreau să vă spun că la această rectiticere bugetara, adică bugetal care este În exercițiu până la sfârșrtui anuiui avem un plus de 212 miliarde lei vechi din care 1 milion de lei venitori proprii la ALPAB și se spune aici reparații curenee și alte ch^t^u^^^ Vreau să știu cum se reușește În acertte două săptămnni până la sfârșttal anului să se chettaissăă de cătr^e ALPAB 212 miliadde? Poate sunt lucrări efectoate și le plătim, sunt plăți pe care le facem În avans și doamne ferește să facem acest lucru că este ilegale

Domnul Radu Popa - direcoor general ALPAB

Domnitor consilieri, domnuto pr^ș^^dir^te acești bani pe care i-am cerut Înapoi sunt banii pe care dumneavpaetaă domnitor consiiieri ați decis să Îi luați În urmă cu două luni din bugetal nostau. Sunt mai puțini bani decât ne-^ati luat acum două luni și sunt lucrări efectaate, sunt licitata făcute, sunt contracte deja executate. S-au luat bani pentau pasalul Basarab, pentau Stadtouul Național, pentru Adm^nistratia Monumentetor Istorice și acum se retarnează pentru că s-a constatat că acolo nu se pot executa lucrările iar eu le-am angrenat deja, le-am licitat, le-am contractat, le-am executat. Locurito de joacă, reparațlUe și absolut tot ce s-a făcut conform proiectalui aprobat la Încep^ul anului. Deci cer chiar mai puțin decât mi-ati luat dumr^^^va^r^^i data trecuta. Sunt banii pe care Îi aveam la Începatal anului În buget.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Domnul Meran vreti să știți cum se chettaiește 1 miliata de euro În trei săptămâni? Întrebati-I pe Tăriceauu cum a făcut la sfârșîtal anului trecut și o să aflata

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Având În vedere stadiul lucrărilor la câteva dintre acestea și mă refer aici la Pasajul Basarab, str. Tunari și ilumiinatul public vă propun suplimentarea sumelor de prevederi rectificative la capitoLI transporturi al Primăriei Municipiuuui București la următoarele obiective: la Pasajul Basarab de la propunerea Primarului General de 190.000 mii lei la 224.650 mii lei. Pentru strada Tunari de la 13.000 mii lei la 14.000 lei, iar la iluminat public suplimentarea cu 7,5 mii lei. Suplimentare se face pe seama disponibHului din obligațiunlle municipale, din sumele care au fost redistribuite de la același capitol.

Domnul Primar General Sorin Mircea Opreșcu

La propuneri de rectificare erau trecuți la monumente 1.900.000. La momentul respectiv nu aveam problema care a apărut după aceea și anume de a monta statuia lui Carol care are toate documentele În regulă mai puțin avizul estetic care nici nu există ÎI lege, dat de către Ministerul Culturii. Aici mă aflu În fața următoarei probleme, statuia este gata de un an, s-au cheltuît de fost administrare pentru ea 4 mii. euro. Aceasta statuie după consumarea populației Bucureștiu^l a primit avizul de a fi montată În fața Palatului Regal, cum este și normal să se Întâmple. Avizul de la Cultură spune că sub nicio formă. Am reușit să identificăm și vechiul cuzinet pe care a fost prinsă și nu deranjează conform sistematizării circulație.. Ideea este Însă că avizul de la Cultură este pentru Piața Victorie,, sigur că dacă va mai fi nevoie, eu cred că nu, o să o mai supunem Încă o dată Con^liulkiL Ideea este că statuia este gata, că stă, că zace și nu doresc să plătesc chiria, s~ prelungesc acest lucru de aproape 1 an. Vă rog să fiți de acord să suplim^^^kar cu 1.400.000 RON la Monumente În așa fel Încât să pot să duc la Îndepiinîre și acest lucru, 1.400.000 RON pentru că 500 au fost prinși pentru că eu le-am tăiat atunci că nu eram În fața acestei chestiuni, fiind Însă În fața acestei chestiuni vă rog să fiți de acord să suplimentar, să găsim posibilitatea, domnul Buzdugă am să vă rog respectuos, pentru că această chestiune o cunosc de câteva zile. Au fost 1.900.000.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Să ne sugerați și de unde luăm diferența.

Domnul Primar General Sorin Mircea Opres3u Da. Pe domnul Buzdugă vreau să ÎI Întreb3m acum să vedem de unde putem găsi diferența.


Domnul consilier general Purcărea Sorin

Dragi colegi, domnule Primar General referitor ia această soiicitare privind suplimentarea pentru Adminisrrația Monumentelor vreau să vă spun că sunt inițiatorul În legislatura trecută ai acestui proiect de hotărâre care a devenit hotărâre Hotărârea de Consiiiu privind refacerea Statui Carol I care a avut o Întreagă poveste și bine că s-a terminat cu bine, specifica ciar ca iocui de ampiasare să fie În fața Paiatului Regai unde de aitfel a și fost. Așa a fost votată hotărârea de Consiiiu, nu Înțeieg de ce un astfel de aviz care nu avea legătură cu amplasamentul pentru că nimeni din executiv nu putea să ceară amplasarea Într-o aită i ocație decât cea prevăzută În hotărâre, se referă i a o aită i ocație. Din punctu i meu de vedere cred că hotărârea veche este i ega iă și nu este nevoie ca noi Consi Hui GeneraI să ne pronunțăm Încă o dată asupra i ocației ci ea ar trebui montată În i ocația care a fost stabi iită prin acea hotărâre.

Domnu I președinte de ședintă Murg Că iin

Eu personal cred că nici Ministeru I Cu itu rii nu se poate pronunța atâta vreme cât este domeniu I pub iic, nu văd cum ar putea să se exprime Ministerul Cu iturii.

Domnul Primar General Sorin Mircea Opre-ăcu

Conform noii i egis iații dacă nu țin seama o dată că Arhitectul Șef care eiiberează autorizaiia fiind zonă de monumente, nu semnează autorizația de construciie pentru că este sub răspundere pena lă. Avizu I este determinant. v-am spus Însă și vă pun i a dispoziție toată documentara. Am stat câteva săptămâni să În cercăm să des iușim ce este acei aviz estetic, este avizui dat de Oroveanu care este de fapt un contra aviz. Nici măcar nu au avut un punct de pi ecare ace ia de i a hotărârea Consi ikikjk Tot ce ați spus aici este abso lut corect. Fără avizu i i or nu am cum.

Domnu I consi iier generaI Purcărea Sorin

Am Înțe Ies. Sigur trebuie respectați pașii i ega ii. Pe de aită parte Însă și acest proiect s-a af iat În dezbatere puci ică, bucureșetenii s-au pronunțat atât asupra oportenîtăiii proiectu tei, cât și asupra i ocației.

Domnul Primar General Sorin Mircea Opr-ăsc

Corect.

Domnu I consi iier generaI Giugu la Doru Mihai

Domnule Primar General doresc să reiterez cererea făcută de reprezentantei Cons>iikik^i General În consiiiul de ăd^iinistraiie ia Ciubui

Sportiv, eu v-am semnalat de mai mult timp niște nereguli majore la acest club. Vă rog să ne prezentați, dacă este posibll până la următoarea ședință rezultatele controlului pe care le-ați dispus la acest club. Ce ați constatat și dacă au fost În mod fraudulos gestionaii banii pe care i-am dat pentru că este inadmisibil să cumpărăm jucători cu 10.000 euro, să Îi plătim cu 6.000 pe lună salariu din banul public. De asemenea, achizițille de echipament depășesc cu foarte mult prețul pe piață, nu mai zic cele care trebuie să fie În cadrul unei licitații. De asemenea, vă rugăm să faceți această Îndr^^ptt^e la Club și să ÎI demiteți pe domnul Samungi din această funcție și să organizăm un concurs și sa vină cineva căruia să Îi pese de acest Club.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Buzdugă vă rog dacă puteți să 'edați amendamentul la

final.

Domnul consliier general Purcărea Sorin

Domnul Primar Generai, domnul Buzdugă dacă am Înțeles bine este vorba de a găsi sursa În cadrul bugetului Vreau să vă propun un amendament În care suma de 1.800.000 RON, ceea ce Înseamnă 18 miliarde vechi.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

1.400.000 RON.

Domnul consiiier general Purcărea Sorin

1.400.000 să fie luați din suma de la ALPAB.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescc

Exact asta am discutat.

Domnul consiiier general Rădoi Silviu.........

Domnule Primar Generai. stimați colegi am Înțeles de la televizor că În data de 31 decembrie Primăria Capitalei va face un spectacol În Piața Constituției Vreau să vă Întreb În primul rând care sunt costurile acestui spectacol și ce se Întâmplă acolo că nu știm absolut nimic?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Sigur că da, cred că puteați vă lămuriți cu comisia de cultură unde au fost și au prezentat. În orice caz vreau să vă spun că este jumătate din cât a fost anul trecut, fără să iau În considerare anul acesl^cc. și sursele extrabugetare, mă refer la partea de sponsorizăm


J \O.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu mai sunt alte amendamente? Nu. Am să supun la vot amendamente^ formulate. Vă aduc aminte, suntem la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009.

Domnul consliier general Stan Ion

Vreau să îi aduc aminte domnului care l-a întrebat pe domnul primar de costurile acestui spectacoi, bănuiesc că nu sunt nici mai mici nici mai mari decât cele pe care le făcea domnul Videanu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan tocmai am zis la începutul ședinței să încercăm să ne înțelegem și să depășim aceste momente. Domnul Stan s-au terminat alegerile, avem un președinte.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescc

Domnul consliier general vă răspund la obiect, nici domnul Băsescu pe vremea când era Primar Generai. nici domnul Videanu și

nici Oprescu nu au folosit scene noi cu multiplicat ....... Vă rog să stați

liniștit este scena de pe vremea domnutai Băsesc^u.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am să supun la vot amendamentele formulate. Primul este cel făcut de colegul nostru domnul consilier Gâf-Deac loan prin care luăm 479.000 RON care se împart la Adminisrrația Monumentelor, Direcția Generală de Asistență Socială și la Teatrul de Comedie.

Cine este pentru adoptarea acestui amendament7 majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abținerii? 1 vot (Poterașu C.).

Acest amendament a fost adoptat.

Al doilea amendament este cel formulat de domnul Mircea Raicu și se referă la suplimentarea sumelor de la pasajul Basarab.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi..

Acest amendament a fost adoptat.

Al treilea amendament este propus de domnul Primar General Sorin Oprescu și se referă la Statuia lui Carol I, banii cei 1.400.000 RON se iau de la ALPAB.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Pop R.), abținerii? 4 voturi (Sitaru J., Țapardel C., Păduraru A.', Mihăilescu l.).\

Acest amendament a fost adoptat.    •'    ~


Supun la vot proiectel de hotărâre În    lui, proiect de

hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 20091.

Cine este penttu? major^ia^te de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următeml punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii CGMB nr.328/2009 privind aprobarea „Plar^uk^i de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2009”.

^1716^3™? Nu sunt.

Cine este pentuj? 30 voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 10 voturi (Dtvghici A., Berbeaaru A., Sitauu J., Țapardel C., MihăUecuu B., Rizoiu M., Păduatm A., Nicoresuu V., Nedeicu C., Nițu R.).

Acest proiect de hotărâre a fost aderat

- la ora 15.25 a venît domnul consilier geneaal Popescu Cosiin Adrian -

Ttecem la urmăeorul punct pe otdinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere și reabilitare Parc Herăstrău".

Doamna consllier geneaal Sitaru Janina Mirela

Dați-mi voie sv fac o ptecizare, Între timp proiectel a ajuns și suna

astfe,, titlul domnul președinte este cu totul altfeL

Domnul președinte de ședință Mutg Călin

Da, pentro cv la un moment dat domnul Stan a sugecat data trecută sV fie teamenajare și teabliitare.

Doamna consllier geneaal Sitaru Janina Mirela

Da, și ați văzut care este titlui? Proiect de hotărâre ptivind

aprobarea indicaterilor tehnico-eeonomici aferent; studiului de fezabllitate pentru obiect^ul de investiții "Extindere și reabliitare Parc HerVsttău" -nu se va depăși limita pai^c^uh^i.

Domnul președinte de șed intă Murg CVi in

Haideti sV zicem cV este o exprimare puțin nefericîtă.


ditecter dacă ne puteti ltmun.


Ar


Domnul

"'X


jupR


Doamna consilier general Sitaru Janina Mirela

În loc să ni se aducă situația juridtoă a terenului, să ni se prezinte planuriie cadastrale pentru zona În care se face reatjlii^^e^ s-a preferat acest titlu. Țin să Îi mulțumscc domnului director penrru că de data aceasta nici măcar proiectai nu a mai fost trimis la comisie

Dominul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președmta. domnitor consllieri vă rog să Îmi permîtoți să vă spun câteva cuvinta legat de aceasta extindeee pentu că m-am

lămurit cu ........ Domnitor consllieri cred că am avut și am respedul

necesar În momental când dum^nevv^ctr^^i vă adresați mie și vă ascult, dacă doriți să ascu^ați bine dacă nu eu nu mai discut despre niciun fel de proiect și las la latitudinea dumneavoastră să putem să le Învârtim În așa fel Încât să nu iasă niciodata nimic.

Domnuto președinta, domnitor consllieri În legănă cu ace^Etto extindeee am discutat cu directoral de la ALPAB și am văzut propuneriie pe care le fac dânșii. Chesțlnnea este În fetol următor, vă rog să vă imaginați aleea care merele la Pescăreș care știți că la un mo^^nt dat se Înfundă. De acolo În colo sunt 3000 de mp. unc.e se păsteează naveta, sticle goale de la restaurat și oarece "obiecta de cuN:” pentre grădinari: sape, grebie, etc. Chesttonaa este În fetol următor, pentrn a amenaja aceasta eupratată de 3000 mp. și a fi pusă În circurt În sensul de a pășii cetățeanul și de a se plimba prin acea zonă, fiară nicton fel de artificii

deosebita și fără......., deci nu ÎI    pentrn parcare că am mai auzdt

eu și chestii din astea. Nu mai este nicio seră, este un loc Înc^^^<^h cu gard prăbușit. Cred că ați Înțetos, vă murti^mscc.

Domnul consilier general Purcăeea Sorin

Domnul Primar General, v-am aecuitat cu maximă atentie și de aceea am să mă adresez dumnevveastră. Referitor la acest proiect cu următoarele observatii: În ședinta de data trecuta au existat discuri foarte aprinse legata de trei proiecta propuse de ALAPB dintee care cel de al treîlea care nu a fost aprobat este acesta cu extinderea. La momental respediv exact așa era titalatara lui „extindere Parc Herâsttău", de aceea apaee și o astfel de greșeală când de fapt ea este o reamenajare. Vreau să vă conrrazic și să vă spun că data trecuta existau niște artificii În sensul că acest proiect pentre 3100 mp. costa 600.000 euro. La ora ac^u^^to el costă 200.000 euro. Sigur că nimeni nu vrea ca o porțiune din Parcul Herăsttău să nu revină bucueeștanitor Însă mi se pare insuficient documentat și insuficient expiicat. Ca să Îi răspund și Cvmnului Raicu și de altfel vreau să pun două Întrebau domnului director Popa care este aici. Sigur că se termina anul până ne documentam dar În același timp se termină anul și până exeoutam

lucrarea. Întrebările sunt următoarele; pentru cele două proiecte care data trecută au fost pe ordinea de zi și au fost adoptate ca indicatori tehnico-economici sume! cuprinse În suplimentarea de buget de acum, respectiv 212 miliarde minus 18 pe care le-am scos includ aceste investiții pe cele două proiecte? Pentru că dacă da, părerea mea sinceră este că nu este timp să se facă iar dacă nu atunci rămân pentru anul următor. A doua Întrebare este dacă a fost posibil ca din 600.000 euro să se ajungă la 200.000 numai În urma intervenției Consiiiului, vreau să ne spună domnul Popa cât de mult era Încărcată nota de plată de la 200.000 la 600.000?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

La a doua Înt^^t^^e să Îmi permiteți să vă răspund eu pentru că eu

am făcut această scădere după ce l-am ascultat pe directorul de la ALPAB și am renunțat la o mulțime de chestiuni care Îmi erau propuse. În această situație eu am propus suma de 200.000, am considerat-o acoperitoare pentru lărgirea și permisul acc^suu^i cetățenllor care se plimbă acolo renunțând la o serie Întreagă de lucruri. La prima Întrebare o să ÎI rog pe domnul director să vă răspundă, lesaa de investiție și modul de derulare.

Domnul Radu Popa - director general ALFAB

Domnule Primar Genera,, domnule președinte, domnllor consili^r'i

vreau să fac o precizare pe care am făcut-o și data trecută și din păcate nu s-a reținut. Nu este vorba doar de cei 3500 metri extinderea, aceea este extinderea de 3500 metrii, reabilitarea este de 22.000 metrii. Este reabilitarea insulei Trandafirilor, este reabilitarea unei părți a parcului. Nu vorbim doar de 3500 metrii și Împărțim 600.000 la 3500 metrii și ne dă nu știu cât pomul Nu, este vorba de iluminatul pe acei 22.000 metri, de mobilierul urban pe acei 22.000 metri. Se consideră ca extindere datorită faptului că niciodată acea zonă nu a putut fi accesibllă publicului Am supus că nu se va depăși limita parcului, din punct de vedere juridic, da doamnă pentru că extindere nu Înseamnă mărirea parcului și am spus că nu se va depăși limita parcului ca să se Înțeleagă din punct de vedere juridic.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Vreți să spuneți că se extinde zona verde?

Domnul Radu Popa - director general ALPAB

Exact, este vorba de extinderea zonei verzi. În acest.marrf^nt acest

proiect nu se finanțează din banii de anul acssta ci Ssr&Sarea banii de anul viitor pentru că abia la anul se aprobă fondurile nerambursabile de la Agenția de Mediu. Sunt fonduri nerambursabile În valoare de 60%. Nu s-au alocat bani acum iar acei bani nu se alocă domnule consliier decât În momentul când proiectul va fi aprobat de către Agenția Fondului de Mediu, deci nu acum, nu mâine. Dacă acest proiect, care este munca noastra. am muncit degeaba, nu va fi aprobat dumneavoasrră nu veți da banii. Eu sper Însă că proiectul este de calitate, este bun, va fi aprobat și vom atrage fondurile europene. Nu, nu din acești bani.Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul director a existat propunerea domnufui consîlier Stan În care v-a sugerat să Înlocuiți cuvântul extindere cu reamenajare iar proiectul să se numească „reame^^^^^re și reabilitare Parc Herăstrău".

Domnul Radu Popa - director general ALFAB

Proiectule este depus la Agenția Fondului de Mediu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Este depus cu această titulatură?

Domnul Radu Popa - director general ALFAB

Cu această titulatură.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot proiectul de hotărâre În forma În care v-a fost prezentat.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Domnule director am o sugestie ca să depășim această dilemă a limitei parcului rugămintea este să completăm documentația proiectului

cu situația juridică și cu schița parcului pentru că aceasta clarifică.......În

studiul dumneavoastăă dar pentru a elimina orice suspiciune din partea domnllor consilieri să se Înțeleagă cu claritate că este vorba de extinderea spațiului verde și nu extinderea spațiului, să depunem aceste documente la dosar.

Domnul Radu Popa - director general ALF=AB

Vor fi anexă.

Doamna consilier general Sitaru Janina Mlrela Domnul director ne-ați promis și În ședința trecută că va fi la dosar și nu este. Studiul de fezabiiitate nu este la dosar. . A


■ f

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-cconomici aferenți studiului de fezabilitate pentru cbiectiuul de investiții "Extindere și reat>illta^e Parc Herăsaruu" - nu se va depăși limita parcului.

Cine este penrru? 27 voturi, Împorriăă? 12 voturi.....

Eu vă cer renrjnts^rr^i^^ pentru că În secunaa aceasta ml se pare că În primul rând erau 15 voturi Împorriăă șl nu 12 șl nu pot fl 27 pentru că sunt mai multe.

Dragi colegi șl du^mi^^v^a^^î^^î ațl su^țniut că erați 15 șl nu 12 așa că renumăram votul.

Domnul consHier geneaal Popescu Coslin Adam

Nu se voteaăă de două ori.

Domnul președinta de ședinăă Murg Călin

Dacă a fost o greșeală materială suntem În procednă de vot domnule Secterer General șl În mod evldent cel care numătă voturile a făcut o eroai'e mat^l^hîtâ șl vă rog să intervenili acum ca să se numeee corect voturile. Aveți obligația legală să lntep/eHlți acum.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Dacă Îmi per^mi^^^ obligația mea legală este să vă aduc la cunoît^ir^ta faptei că fund În proceduira de vot dumnea^astia ca președinee de ședinăă vă ocupați de poliția ședinței șl trebuie să Îl rugali pe domnii consilieri să țlnă mâna rldlc;^^ suficient pentra a putea număra. Dacă acest lucru nu se Întâmp^ nu putem să renumărâm.

Domnul pr^ș^^c^ir^te de ședl^^ta Murg Călin

În opina no^^rra este o eroai'e materială șl ne asumăm aceasta. Nu o să semnați dumnevcaastră. Domnul Scariat, fapuul că un om În

mod evident face o    materială nu este admisibil În fața........să

se aumete.

În prlmul rând s-a grești la voturile peiti'u șl s-a greștt șl la voturile ÎmpoLrivă. erau 15 șl s-au numărat 12.

Clne este pe^ra? 27 voturi, ÎmpoLriăă? 15 votun (Dr^t^c^^rlci A., Sltaru Jii Țapareel C., Rizoiu M.i Popescu C., Nlc^o^^^^ V., Mlhăllescu B.i Pădurara A., Nedeceu C., Meran D., Păcălea S., Scariat H., Potera^ C., Tănase I., Nlțu R.),

(Berbecara A.).

Acest proiect de hotărâle nu a fost adoptat.

Vă rog domnule Secretar General să faceți prezenta.

A",Domnul consilier general Pop Romeo Teodor

Vă rog să faceți prezența iar proiectul de hotărâre se aprobă sau

nu În funcție de prezență, jumătaee plus unu din cei prezenți domnul președinte..

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Secretar General cu câte voturi se adoptă acest proiect?

Domnul Secretar General Tudor Toma

Cu 28 voturi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Domnul Secretar vă rog să ne dați un răspuns clar.

Domnul Secretar General Tudor Toma

V-am spus 28 de voturi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci cu jumătaee plus unul din cei În funcție. Vă rog să faceți prezența.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Alexe Florin Alexandru - absent Anton Mihaela - absent Băcăințan Irimie Gabriel - prezent Bădulescu Aureiian - prezent Berbecaru Alin Dumitru - prezent Boajă Minică - absent Budulan Pompiliu - absent Capotă Bogdan Alexandru - prezent Chiriș Mariana - prezent Cosma Roxana Maria - absent Cruceanu Elena - prezent Dincă Dumitru - prezent Drăghici Aurelia Grațiela - prezent Duță Nicolae Lucian - prezent Florescu Dragoș - absent Gâf-Deac loan - prezent Giugula Doru Mihai - absent Gorodea Tiberiu Silviu - prezent Grigorescu Robert - prezent lovici Victor Teodor - absent Ivașcu Tiberiu - prezent


Meran Ștefan Dan - absent

Mihailovici Virginia - prezent

MihăHesuu Ion Bogdan - prezent

Murg Căii - prezent

Neagu Mihai -

Domnul președinte eu nu am sum să fas prezenfa, mă ssuzați dar este bătaie de joc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Este absent domnUe, gata.

Domnul    Geneaal Tudor Toma

Mă ssuzați, faseți poliția ședinței Îmi sereți să fas prezenaa după sare Îi iăsați să părăseasăă sala, ne pierdem vremea.

Domnul președinee de ședinăă Murg Căiin

Domnul Toma vă rog să vă adresați respec^s. Dragi solegi pentru a putea termina ase^c^^tâ pro^s^^c^ir^m vă rog să reveniți În sala. Domnul Toma sune^^ mulțumir? Domnul Neagu este prezent În ass^e^pț^ujn^ dumnevooasără? Puncteil am nevoie de răspuna.

Domnul Secreaar Geneaal Tudor Toma

Domnule    În assepținnoa normaiă a unei ședinee.

Domnul pr^^^c^in^ de ședinăă Murg Căii

În assepțiJnoa dumneaooasțră domnul Neagu este prezenr?

Domnul Secrefar Genefal Tudor Toma

V-aș ruga să nu țipati ia mine, eu m-am ao'esat respec^sa. Eu v-aș ruga să Îi shemați pe domnii sonsilieri În sala de ședi^ă dacă vreți să fas preze^a.

Domnul președinte de ședinăă Murg Căii

Domnul Secrefar Geneaal vă rog să sontinuați preze^a.

Domnul Secrefar Gen^^n^l Tudor Toma

Nu pot să o fac.

Domnul    de ședinăă Murg Căii

Vă rog să intrai i În sala de ședinăă pentru a putea soniinaa ședi^a.

Domnul Secrefar Geneaal Tudor Toma


Neaga Mihai - prezent

Nedelcu Costel - prezent Nemeș Carmen Ionela - prezent Nițu Robert Daniel - prezent Nicoeescu Virgll - absent Păduraru Alexandru - prezent Pârvu Cosmin Gabriel - prezent Pop Romeo Teodor - prezent Popa Grigore loan - prezent Popa Maria - absent Popescu Cosim Adrian - prezent Potera șu Cor^r^eîlConna^^^? - prezent Priot^^aa Doru - prezent Purcărea Sorin - prezent Raicu Mircea Cristian - prezent Rădoi Silviu George - prezent Răileanu Marius Nis^o^^e - prezent Rizoiu Mircea - prezent Roșeti George Adrian - prezent Scariat Horia - prezent Sitaru Janina Mir^e^ - prezent Stan Ion - absent

Stan Nicușor - prezent Tănase Ion Gabriel - prezent Toma Veroniaa - prezent Țapardel Ana Claudia - prezent Țica Horatiu- Florin - prezent Untau Vir'cjri - absent Vlădan Florin Laurențiu - prezent Voicu Mihai - prezent Domnul Meran Dan s-a Întors?

Domnul președinee de ședință Murg Căiin

Da, este În sală.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Unde este? În acest moment sunt prezenți 43 de consilieri.

Domnul p^^^^c^ir^^ de ședinta Murg Căiin

Vă rog să se noteze la ora 15.40 minute sunt prezenți 43 de consilieri.

Ca urmare, punctai patru de pe ordinea de zi, proiectul eeeiâ'târfre privind aprobarea indicatorilor teh^^^^o-c^c^r^or^i^ aferenti stadiuțtr4 ctefezabilitate pentru obiectivul de investiții "Exrtk^(de^rc și reabilitare Parc Herăstrău" - nu se va depăși limita parcului, nu a fost adorat

Trecem ia următorul pvnet pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indk^îtOrrO^ tehnico - econoamei pentru consolddar^ imc^k^iUrjIm situat În București, sector 2, Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12 C și abrogarea Hotărârii C.G.M.B ^.296/29.08.2008.

Come^arii? Nv svnt.

Cine este pentru? majoiti^^te de voturi, îmipotovă?    1 vot

(Popescu C.), abțineri? 7 voturi (Sitaru J., Drăghici A., Țapardel C., Pădvraru A, MihăHeccu I., Nicotecvu V., Rizoiu M.).

Acest proiect de hotVrâte a fost ado^pt^^t.

Trecem ia următorul pvnet pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modifîea rea Hotărârii C.G.M.B. 66/06.03i2003 privind aprobarea doeumrntariei tohnico-coooomice a obiectiuului de investiții „Manaeomeutul traficului”, cuprins În proiectul privind „Programul Multi-Scctor ai Municiplului Bucur'eșfi”.

Comentarii? Nv svnt.

Cine este pentru? majotitate de voturi, împorrîvă? O voturi, abtinefi? 4 voturi (Ț^p^^^^el C., PVduaaru A., Sitaru J., Mihril^^c^u I.).

Acest proiect de hotărâte a fost adorat.

Trecem ia următorul pvnet pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind eprobarea irdicaCoriior tehniccecconomici aferenți dccumenrariei tehnico-cconomice pentuu obiectivul de investiții „R^p)îr^^^u    recompațtimeătări, consolidări, dotări și

extindere SpitaM ciinic Nicoa^e Malaxa".

Come^arii? Nv svnt.

Cine este pentru? majotitate de voturi, împorrivă? O voturi, abțineri? O votur..

Acest proiect de hotărâte a fost adorat.

Trecem ia vrmătorul pvnet pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind eprobarea indk^it^^rU^ teh^nc^^-e^^non^^ aferenți cbiectivului de investiții „SpiraIul Ciinto Cdentîna - Paviiton cu Centru Piiot „Stroie Unit” și Secții Chiruagiaaie S+D+P+7E”.

Cine este pentru? majontato de voturi, împotovă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotăââre a fost adopaat.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-eoonomici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Mansoreare eorp clădire E - Spitalul de Boli Cronice Sf. Luea”

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind apr^t^t^^r^a inde^^to>ril^r tehne^o-eco^^oe^mi aferenți studiului de fezakDlliti^^ pentru obiectiuul de investiții ,.Extindere Spital Clinic de Copii Victor Gomolu”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind api^t^^^^r^a organiotomei, numărului de posturi, statului de funcții și Regulamnntului de organiaare și functioeare ale Operei Comice pentru Copii.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Poterașu C.), abțineri? 4 votur'i (Purcărea S., Nițu R.. Grigorescu R., Tănase I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea organiotomei, a numărelui de posturi, a statului de functii și a Reguiamnntuiui de organiaare și functioaore ale Dir^^cți^^i Gen^^aE^te de Asistență Socială a Municiplului Bueurești.

Cine este pentru? majoritate de votur'i, împotrivă? O voturi, abțineri? O votur'i.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind apr^t^t^^r^a Protocolului de eoopel■are intre Municiplul Bueurești, Asodația Asistență și Pro^cra^o^ pentru Dezvo^are Durabilă - Agenda 21 și Iospectotarul Șeo^r al Mumciplului Bueurești (I.S.M.B.).

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O votur'i, abțineri? O voturi.    , N

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. 1    J

Următorul punct este o aplicare a unei sentințe definitive și irevocabile, dacă credeți că nu veți vota facem vot nominal.

Doamna Cosma și domnul Dan Meran au revenit În sală. Sunt 45 de consiiierl. Cerem vot nominal.

Dorim vot nominal pentru că este o hotărâre judecătoreasăă definitivă și irevocabila și nu vrem să avem probleme.

Vă supun aprobării soii^it^^r^^a de a face vot nominal la următorul punct pe ordinea de zi. Vreau eu să facem vot nominal.

Cine este pentru? 35 de voturi, Împotrivă? O voturi, abtineri? O voturi.

Facem vot nominal.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Alexe Fiorin Alexanduu - absent Anton Mihaela - absent Băcăințan irimie Gabriel - pentru Bădulescu Aureiian - pentru Berbecaru Alin Dumitru - pentru Boajă Minică - absent Budulan Pompiiiu - absent Capotă Bogdan Alexanduu - pentru Chiriș Mariana - pentru Cosma Roxana Maria - pentru Cruceanu Elena - pentru Dincă Dumitru - pentru Drăghici Aureiia Grațiela - pentru Duță Nicolae Lucian - pentru Florescu Dragoș - absent Gâf-Deac ioan - pentru Giugula Doru Mihai - absent Gorodea Tiberiu Silviu ioan - pentru Grigorescu Robert - pentru lovici Victor Teodor- absent ivașcu Tiberiu - pentru Meran Ștefan Dan - absent

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Suntem din nou 44 de con^ili^r'l.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Mihailovici Virgina - pentru Mihăilescu ion Bogdan - pentru Murg Călin - pentruNeagu Mihai - pentru

Nedelcu Costel - pentru

Nemeș Carmen Ionela - pentru Nițu Robert Daniel - pentru Nicorescu Virgll - pentru Păduraru Alexandru - pentru Pârvu Cosmin Gabriel - pentru Pop Romeo Teodor - pentru Popa Grigore loan - pentru Popa Maria - absent Popescu Costin Adrian - pentru Poterașu Corne;^^C^c^nstan^i - pentru Prioteasa Doru - pentru Purcărea Sorin - pentru Raicu Mircea Cristian - pentru Rădoi Silviu George - pentru Răileanu Marius Nicolae - pentru Rizoiu Mircea - pentru Roșeți George Adrian - pentru Scarlat Horia - pentru Sitaru Janina Mirela - pentru Stan Ion - absent Stan Nicușor - pentru Tănase Ion Gabriel - pentru Toma Veronica - pentru Tapardel Ana-Claudia - pentru Țica Horațiu - Florin - pentru Untaru Virgll - absent Vlădan Florin Laurențiu - pentru Voicu Mihai - pentru

Au votat pentru 44 de consiliatei generaii.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Proiectul a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea compoeenței comisiei pentru relația cu Uniunea Europeaaă din cadrul CoesiiiuIui Genecal al Municipiului Bu^ue^ișțti.

Îl rog pe domnul Secretar General să ne spună dacă votul acordat data trecută poate fi considerat valid și să citim procesul verbal. Vă rog să o faceți la microfon domnule Secretar General

Domnul Secretar General Tudor Toma

Așa cum știți și dumneavoasfră foarte bine legea, nu poate fi validat acest proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Secretar General dumneavoasrră reprezentați legea aici.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Asta v-am comunicat. Ascultați - mă ca să înțelegeți.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu presupuneii că știu răspunsul, îl aștept de la dumneavoastră.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Dacă m-ați asculta vi I-aș da. Deci cum spuneam, cum cunoașteii și dumne^^\^c^^^tm foarte bine legea, acest proiect trebuie revotat. de aceea l-ați și pus pe ordinea de zi. Presupun că știați dinainte.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mi-am imaginat că votul acordat odată este OK și putem citi doar procesul verbal. Rog secretariatul tehnic pregătiți buletinele de vot pentru doamna Mihailovici.

Mergem mai departe, la punctul 18.

Domnul Secretar General Tudor Toma

V-aș ruga domnule președinte, este purct pe ordinea de zi să votăm, să numărăm, să validăm și după aceea s~ mergem mai departe.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre..............

Domnul Secretar General Tudor Toma

.......respectăm ordinea de zi da?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Așa vom proceda Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 le Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2009 .................

Domnul Secretar General Tudor Toma

Cred că nu m-am exprimat corect. Nu putem să mergem mai departe, este un punct pe ordinea de zi care trebuievotat și după care putem continua.    /;    _ _~

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog să vă exercitați votul.

Supun la vot ca, comisia de numărare să fie una și aceeași cu comisia de validare.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Dacă votul s-a Încheiat, rog comisia de numărare și validare să meargă În spate să numere voturile. S-a terminat? V-ați exercitat votul?

O rog pe doamna Nemeș să citească procesul verbal.

Doamna consliier general Nemeș Carmen 'onela

Proces verbal Încheiat astăzi 16.12.2009, orele 17.05 privind

modificarea componeneei comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană. S-a exprimat un număr de 44 de voturi pentru doamna Mihailovici

Virginia. Voturi pentru 26, voturi Împotrivă 18.

Se declară ales ca membru În comisia pentru relația cu Uniunea

Europeană doamna Mihailovici Virginia.

Domnul președinee de ședință Murg Călin

În sală sunt 44 de consilierei generai..

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificatea componenței Comiseei pentru relația cu Uniunea Europeană din cadrul Conslliului General al Municipiului București.

Compon^^na comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană din cadrul Consiliului General al Municipiului București se modifică după cum urmează: doamna Cristu irinel se Înloc^u^^^e cu doamna Mihailovici Virginia.

Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/2008 se modifică În mod corespunzător prezentei hotărârii.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hot^ar^âre? pentru modiriaaeea anexei 1 la Hotărârea C.GiM.B. nr. 80/2009 privind numirea reprezentanților C.G.M.B. În Consluul de Administtarie și În Adunarea Generala a Acțic>eariior la SC REBU SA și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.143/2004.

Aștept propuneri.

Domnul consliier general Tica Horatiu


Se propune Înlocuirea domauiui Mihai Mândroiu În Consiliul de Administraiie.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Rog DATJ-ul să facă buletinele de vot pentru doamna Rodica Mândroiu.

Acest proiect de hotărâre a fost inițiat de domnul Primar General.

Supun la vot propuneeea ca, comisia de numărare să fie una și aceeași cu comisia de validare.

Cine este pentru? majoritaee de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Votul s-a încheiat, rog comisia de numărare și validare să numere voturile.

Doamna consliier general Nemeș Carmen Ionela

Proces verbal încheiat astăzi 16.12.2009 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea C.GiM.B. nr. 80/2009 privind numirea reprezentanților C.G.M.B. în Consliiul de Admnistrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. REBU S.A. și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.143/2004.

S-au exprimat un număr de 43 de voturi pentru doamna Rodica Mândroiu Voturi pentru 38, voturi împotrivă 5. Se declară aleasă doamna Rodica Mândroiu ca reprezentant C.G.M.B în Consliiul de Administrație al S.C. REBU S.A..

Domnul președinee de ședință Murg Călin

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2009 privind numirea repreznnCnnților CGMB În Consliiul de AdmînisCrftie și În Adunarea Genecală a Acț^o^i^^rom* la SC REBU SA și abrogarea HCGMB nr.143/0004

Anexa 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2009 se modifică la punctul 1 astfel: domnul Neicu Mihai se înlocuieșee cu doamna Rodica Mândroiu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărârea a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectuiui „Integrarea informafiilor gestor-iaee de spi^^^^^ aflate În subordieaa Administratei Spitaeeoar și Serviciioar Medicaee București În vederea centraliăării și urmăririi indicatoroor medicali și economioo-fîncnaiari” În vederea depunarii și finanțării cc^^Uj^^ de către Ministotul Comuniaațiiior și Tehnotogiei Informațlitor prin Programul Op^i^^J^oDa^ Sectorial Creșterea Competitivității Economice.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărârea a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 321/01.11.2007 modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 139/13.04.2009.

Cine este pentru? 32 de voturi împotrivăP O voturi abțineri? 5 voturi (Țapardel C., Sitaru J., Păduraru A., Drăghici A., Popescu C.).

Acest proiect de hotărârea a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București -Ploiești nr. 166, sector 1.

Vă rog să fiți politicos altfel vă evacuez.

Domnul consliier general Popescu Costin Adrian

Mă speriat domnule președinte. Stați puțin să Îmi revin că m-am speriat de nu mai pot.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă previn domnule Popescu, este pentru a doua oara, dacă nu sunteți politicos vă evacuez.

Domnul consliier general Popescu Costin Pdrian

Vă rog să respectați procedura de desfășurare a ședinței și după aceea amenințat dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă previn că atâta timp cât semnalat dorința de a vorbi va ofer

cuvântul.

Domnul consliier general Popescu Costin

Aveți timp șapte ani cât v-ați propus dumneavoasrrâ să amenințat aveți timp să amenințat pe toată lumea cât vreți nu pe mine.

Vreau să anunț că grupul consiiierllor PSD nu va vota nici un PUZ În cadrul acestei ședințe. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot proiecUul cu număuul 21 de pe ordinea de zl propusă, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Șos. București - Ploiești nr. 166, sector 1.

Clne este pentuă? 11 voturi, împorriăă? 2 voturi (Băduiecuu A., Vlădan F.), abțineri? 25 de voturi.

Acest proiect de hot^tt^^taa nu a fost adoptat

Trecem la următeml punct pe ordinea de zl, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Emanoil Porumbaru nr. 31, sector 1.

Cine este pen^u? 30 voturi, împorriăă? 1 vot (Grigoresuu R.), abțineri?    10    voturi (Pureărea S.,    Scarlat H., Nițu    R., Drăghici    A.,

Popescu    C.,    Țapareel C., Sitau J., Mihailecuu    B., Rlzoiu    M.,

Nicoeesuu V.).

Acest proiect de hotărârea a fost aderat.

Trecem la următori punct pe ordinea de zl, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Văcărești nr. 345-347-347A - Str. Ineluș nr. 2, sector 4.

Clne este pentuă? 32 de voturi, împorriăă? 1 vot (Grigorecuu R.), abținei 7 voturi (Drăghici A., Rlzoiu M., Țapa^el C., Pădui'auu A., Sltaru J., NedeCcu C., Popesuu C.).

Acest proiect de hotărârea a fost adeptat.

Trecem la următeml punct pe ordinea de zl, proiect de hotărâre privind aprobarea Planuri Urbanistic Zonal - Str. Jiului nr.111-113, sector..

Clne este pertuă? O voturi, împorriăă? O voturi, abțineri? mejoritate de voturi.

Acest proiect de hotărârea nu a fost adeptat.

Intrăm pe ordinea suplimentară.

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B.    nr.44/2008 privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economcii aferenți studi^lt^i de fezabîlitate pentru obiectivul de investiții Extindere Teatrul Masca.

ComerTarii? Nu sunt.

Clne este pentuă? 11 voturi (Dregl^ci A., Rlzoiu M., Țapa^el C., Pădurere A., Sltauu J., NedeCcu C., Popescu C., Pureărea S., Meran D., Poterașu C., Scarlat H.), împorriăă? O voturi, abțineri? 24 voturi.

Acest proiect de hotărârea nu a fost ado^ft^^t    , •

Vă informez că următoarele trei puncte sunt cu 37 de voturi.

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.MI.B. nr.2î(^'1/20^9 privind aprobarea cmplasamnnUolor situate În pasatul din Picța Univ^^rssh^fte pe cere vor fi amenajate spații cu cită destinare decât aceea de locumță, conform profHelar de activitate stcblHte, precum și c documnntariei de organiaare a procedarii de licitare pubiîcă cu strigare În vederea Închirierii acestora.

Cine este pentru? 32 voturi, împoteăă? O voturi, abțineri? 7 voturi (Meran D., Scarlat H., Poterauu C., PuTcarea S. Nițu R., Grigoresuu R., Tănase 1. ).

Acest proiect de hotărârea nu a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind vânzarea către SC Remcx Imobiliare SRL a terenului În supraCață de 151,70 mp., proprietatea mumcipiului Bucureșăi, reprezentand cota indV/L^ă de 28,52% din suptatata totală de 526 mp. situat În Str. Mihai Eminesuu nr.165, secter 2.

Cine este pentiri? 25 voturi, împorrivă? 5 voturi (Meran D., Scariat H.i Poterauu C., Nițu R., Grigorecuu R.), abțineri? 6 voturi (Puccărea S., Tănase 1. Drăghici A.,. Popescu C., Țapareel C., Stau J.).

Acest proiect de hotărârea nu a fost adoptat.

Supun la vot proiectai de hotărâre privînd reg^^mnt^^area rcporturilar conttaatcale cu utilizatorii spațiUor În care se desfășorță activîăăți conexe actului medccal, spații aflate În imobNe proprietate privata a Muricfip^ll^lui București.

Este vorba de cabinetele de tehnccă dentară.

Crne este pentm? 39 votur,. Impo^ăi? O voturi, abținerte O voturi.

Acest proiect de hotărârea a fost adoptat.

Supun la vot proiectai de hotărâre privmd aprobarea proiectatei “Consolicare, restaurare și conservare Arcul de Triumf” și a cheituiellior legate de proiect, pentru soiicitere fin^n^^re neramburcabila prin Programul Opecațional Regionul 2007-2013, Axa priorîtață 5, Domenîul major de intervenție 5.1.

Cne este pentru? 37 voturi, împotaăă? O voturi, abțineri? 2 voturi (Poterauu C., Scariat H.).

Acest proiect de hotărârea a fost adoptat.

Supun la vot proiectai de hotărâre privind aprobarea documeatației tehnico-cconamice și a indicatori Oor tehmco-economîci aferenți proiectatei “Consolidare, restaurare și

conservare Arcul de Triumf”, pentru solk:ita^ finanțare nerambursabila prin Progtamul Operațioaal Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenie 5.0

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâeaa a fost adoptat.

Supun la vot proiectel de htear^re privind aprobarea proiectelui fR^e^^l^ii^^^re și consolid^e muzeu Dr. Nicolae Minovici” și a ch^iruîjiin^r legate de proiec”, pentru soiicițure fin^n^^re nerambursabila prin Progaaruul OperațiosJl Regîonal 2007-2013, Axa priori^^re 5, Domeniul major de interveniie 5.0

Cine este pentru? 35 voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 2 voturi (TVnase 1. Scarlat H.).

Acest proiect de hotărâeaa a fost adopaat.

- la ota 16.40 a venit domnul consdier Budidan Pompiliu -

Supun la vot proiectel de hol^ăr^re privînd aprobarea documențariei ieh^n^^c^-^^c^r^om^ și a indk^^t(^jU^ tehmco-econorrcei aferenți proiecUuiui “Reablliture și consolare muzeu Dr. Nicotee Mmovîci”, pentru soiicițare finanțare nei^^n^lr^r-^^lr^ prin Programul Opețațiosal Regional 2007-2003, Axa pri^^i^^re 5, Domeniul major de intervenee 5.0.

C ine este pentru? majorrtate de voturi, împătri vVă O voturi, abține ri? O voturi.

Acest proiect de hotărâeaa a fost adorat.

Supun la vot pr^e^^U^ de hotărâre privind aprobarea proiecteiui fConsoIjaare, restauțare și conseraare Observator Astronomic Vaslie Urseanu” și a cheiteieliter legate de proiec”, pentru solicițure finanture oerambursaa)ilă prin Progaamul Operarioaal Regional 2007-2013, Axa prio^^i^^re 5, Domeniul major de intervenție 5.0

Cne este pentuj? majoraate de voturi, împotrivă? O voturi, ab^ir^^r^i? O voturi.

Acest proiect de hotărâeaa a fost adopaat.

Supun la vot proiectel de hol^ăr^re privind aprobarea documentariei iehnc^ic^-ecor^o^^^ și a indlK^^^^jH^ tehnîco-economîci aferenți proiecteiui    restauture și

ecnservare Oaservitor Astronomice Vaslie Urseanu”, pentru scliciture fmantare neramburaabila prin Programul Operariosal

Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.1.

Cine este pen'tnj? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotVrârea a fost aderat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Consolidare, restai-jarie și conseraaee Casa Cesianu” și a cheitutelîlor legate de proiect, pentru soiicitare fin^n^^re nerambrraabilă prin Presantul Opetaținaal Regional 2007-2013, Axa pri^ri^^re 5, Domeniul major de interventie 5.1.

Domnul consilier gen^eta^l TVnase Ion Gabnel

Domnule pteședmte, la sursele de fina^^Șare apare o crfrV destul de

ciudate. La punctul III TVA 113 miliarde, ceea ce ........, 113 miliarde

numai TVA. Este o etoare care trebuie Îndreptete.

Domnul președinte de ședinte Murg CViin

Doamna directer de la Direcția Managementul Creditelor Externe este În sală și poate ne IVmureate.

Domnul consilier ger^e^^l TVnase Ion Gabnel

TVA-ul este mai mare decât valoarea investiției.

Domnul p^^^^<^it^te de ședință Murg CViin

Puteți veni doamna directer. Este o etoare matenală7 Poate ne clarificați doamna Person, pentuu cV trebuie sV dEm un vot.

Domnul consliier gen^e^^l Purcărea Sorin

Domnie președinte, teferindu-ne ia aceste ptoiecte de pe otdinea supiimenteră, după cum ați obsewat ca și În ptoc^^c^ure de vot nu ne-am abținut, le-am votat, cons<detăm cV sunt și oportune și mai mutt decât atât Într-o necesitate de utgenVă, dar aș vrea sV attag atentia executîuului asupaa serioziteții cu cate materiaiele au fost ptegătite și ne-^u fost Înmânate. În cazul de fațV TVA-ul este mai mare decât valoarea invesitiției și probabil cV este o etoare. dar astfel de materiale at fi de ptefeaat sV fi evitat sV fie puse pe otdmea supiimentară și sV tVmână pe otdinea de zi a ședintei otdinare pentuu a avea timp sV ie studiem. sV nu putem fi apoi acuzați cV din cons<derente politice am votat Împ^oti^î^a acestor proiecte. Mulțumecc.

- -eef --

<    > A

f "    .'e ’S

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Să vă spun și eu câteva lucruri. Proiectele au mers liniștit o perioadă de tim^p normală după care a Început urcatul Golgotei și alea au fost În felul următor: tovarăuul Micula de la Asociata Interjudetannă. marele președinte pe care nu mai departe decât ieri am făcut prop^ur^^eea să plece să ne lase În pace. a gândrt că ce minunat este ca din cei 3 ani și jumătete cât au trecut să poată să ch^iUiiss^ sumate acesi^^a pentru monumente pentru că În județul Ilfov nu are monumente și mi-a trim^ o hârtie prin care mă anunte că Înc^^i^^^ cu data de 18 decembrie să Înceteie orice fel de proiect care se Îna^^^^a^ până În luna februarie. Deep lăsând la o parte că probabil că așa este reguto În relația lui cu Uniunea Europeiăă sau cu Ministeuul Dezvo^ării, eu am așteptet aceste trei patru proiecte, le-am aștepatl; tot anul să pot să repar Arcul de Triumf, să pot să repar vila Mina Minovtoi, să pot să repar Casa Cesianu și Obse^atorul. Dacă am descoperit „ceva” acolo este clar că este o eroare materială, deci vă rog să fiți de acord să o refacem pe loc cu doamna director Person pentuu că pierd banii. Aceste este adevăuul.

Domnul consilier geneaal Pop Romeo Teodor

Vreau să vă spun și eu o povesto, tot mai avem timp. În anul 2005 s-a luat hotărârea să se facă 6 muaee, să se intre Într-o reabliitare importante. Trei pe fonduriie primăriei, trei pe fonduri europene. Cele trei pe fonduriie primăriei, mă refer la Amann, Severeanu și Ștork sunt gata din anul 2008, seleialte trei sunt Încă În faaa inciplente consider eu chiar dacă noi aprobăm proiectol astăzi și aici am avut o discute foarte importante atunci, mai ales cu Mina Minovici pentru că de vreo 12 ani toată presa vcrbeute de Mina Minovtoi. Rugămintea mea este să votăm aceste proiecte și dacă se pocite să acceleram procesul pentru că din 2005 până În 2009 nu am făcut nimic pentru aceste.........

Domnul consllier genetal Popescu Cosiin

ÎI rog și eu pe domnul președinte al Comisiei economne să ne spună punctol de vedere al dânsutoi la acest punct. Mulțumecc.

Domnul președinte de ședinte Murg Căiin

Îi sclicitați domnutoi Băcăințan un punct de vedere?

Domnul consllier general Voicu Mihai

Domnitor colegi, domnule Primar G^n^^^t vreau să spun că la comisie au venît aceste documente ieri și doamna Person tot ieri le prim'ise, deci ele au venît târziu și acolo unde trebuiau să sosească mai dem^ute Este o ultimă ședinte În care se pot aproba aceste fonduri altfel se pierd. Și am rugămintea că dacă, cumva nu trece acum sau dacă doamna Person nu poate face coi^e^cbjr^ poate daca avem la următoarea ședință că am văzut că sunt semnături pentru ședinte de Îndată. Să nu pierdem banii penjm că este păcat. Poaie doamna Person face cor^^cUrm acum pe loc și să nu mai trecem suma, să spunem 19% TVA-ul și gata. Domnul primar sun^^V de acord?

Domnul Primar General Sorin Mircea Opresuu

Absolut de acodd. Sigur că da. Nu cred că asta este nicio

problemă. Fie vorba Între noi, este ultima persoana care ar putea să aibă vreo suspiciune............

Domnul consilier general Băcăinten irimia Gabriel

Dacă Îmi permîteti, ieri domnul Popescu a fost invitat la aceaste

comisîe și nu a venrt la ora 1ă, a lipsît, ne cerem scuze. Nu este nicio problemă, noi ne-am cerut scuze. Și noi ne-am fi dorit ca să nu fie pe

ordinea supiimenteră. Am fi dorit să fie ............... și noi ne dorim ca

materiaiele să vină În termeuul legal Problema este că fiind ultima ședinăă din acest an, ar fi bine să votăm acest proiect, ieri am primat ac^stte m3l^^r^î^te chiar În timpul șediniei. asta am spus. Da, am dat aviz favorabil. Dum^r^^javocir^^î nu ați participt! la aceaste ședmăă.

Domnul preș^^di^it^te de ședinte Murg Căiin

Doamna Person, aveți posibiHtetea să faceți modifiarrea acum sau

Doamna Director Person Anghel ileana

Am scris gr^s^^ un unu În plus. M-am grăbrt penru că trebuie să ne Încadram În termenul de depunere pentiu 18 decembrie când a stablHt

Agenția de Dezvolare.......... și am pus un 1 În plus. Îi scot, l-am tăiat,

deci un milion trei sute zece mii nouă sute cincisprezece este valoarea TVA-utei. Este greșeala mea. Îmi cer mii de scuze.

Domnul președinie de ședinte Murg Căiin

Haideii să facă cineva un omendnment la proiectel propus. Domnul Popesuu. haide și o^țit^^i-^e cum ne salvaii. Vă rog frumos precizați suma exactă și aceste va consteul amendnmeutul.

Domnul consliier general Popescu Cosim

Propunem un amendament domnule președinie. La TVA omendnmeutul este ca suma să fie 1.310.915,65 RON.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Unde? În anexă sau la ce articol? Domnul Gâf Deac dați-i o mână de ajutor domnutai Popesuu. Vă rog frumos. haideți să clarificăm, nu putem face un amenamment În aer. Spuneți ce articol.

Domnul consilier general Gâf Deac loan

La amendămentul domnului Popescu, a se reține În text următorul aspect: unde scrie sursete de fin^nLrrc estimaee pentra realizatea proiectalui sunt două puncee, acolo puneți șl amendmTiental domnutai Popescu.

Domnul președinee de ședința Murg Călin

Supun la vot amendămeutul domnutai Adrian Popescu cel mare și anume Înl^c^i-ie^a cifrei din proiectai prezentat cu 1.310.915,65 RON la TVA-ul total.

Cine este penru?? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest amenamment a fost adoptat.

Supun la vot proiectai în integralitatea lui, proiect de hotărâre privind aproba rea proiectului “Consolidare, restaurare și conservare Casa CesianiT’ și a che;lt^i^l^r legate de proiect, pentru soiCiirrra fin^n^^ra ner^r^n^ltui^r^cil^^ prin Programul Operațioaal    2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major

de interv/enție 5.0.

Cine este penta?? majoritete de voturi, împorriă?? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de ho^ăiârra a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobata documentatei tehnico-cconnmice și a indicatouHor tehnico-economici aferenți proiectului “Consolicare, restaurare și cooservare Casa Cesîanu”, penttu solicil^^^ finanrare neramburaabilă prin Programul Operațiorral Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervențe 5.0.

Cine este penru?? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de ho^trârra a fost adopaat.

Supun la vot proiectul de hotărâra privind stabilirea niveUrrliur impozitator și taxe^ locaie În munîcipiul București/ peutru anul

201 o-    i    ALASi, '

Cme este penfru?    ,    V-fM^e-V

{Srei'


Domnul Primar General Sorin PMircea Oprescu

Vă rog domnilor consilieri, este vorba de o hotărâre de Guvern cu mărirea taxe^, iar noi ca să putem să reactionăm și să ștergem cei 10%

Domnul președinte de ședință Murg Călin

29 voturi pentur, Împorvăă? O voturi, abțineri?    8 voturi

(Țapardel C., Sitaiu J., Pădurereu A., Purcărea S., Scarlat H., Poterașu C.r Nițu R.r Tănase 1).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier generel Purcărea Sorin

Vreau să vă expiic puțin mai aies pentru colegul și să Îi arăt domnului coleg că noi am În^^^^s Încă de data trecuta când au fost făcuta două am^^r^dame;^ dacă vă aduceți aminte. Primul a fost cu

reducerea bonir^^^rei pentiu piața........., creștarea boniricatiei de ia 7 ia

10%, acest amendament a fost adoptat și ai doHea, mentinerea taxei de 0r5% pentiu taxa hoteiierâ. Acesta de asemenaa a fost adoptat. Sunt prezenta În acest proiect acesta două am^n(ja^?^en^ Dacă nur acesta este motivul pentru care noi ne-^m abținut. Dacă da. de aceea i-am rugat pe domnul președinta să mențină puțin procedi^a de vot să ne iămurim și dacă da. ÎI votăm.

Domnul președmta de ședinta Murg Căii

Doamna Boncota este În sală și vă poate răspunde. În primul rând s-a votai, În ai doilea rând În generel când suntarn deja În procedure de vot nu ne mai putem exprima.

Doamna Boncota Lenuta - directar executiv Directia Venitari

Bonifîcaaa este cea adoptata de dumneaooasrră În ședinta anteriorta de 10% Însă taxa hoteiierâ nu poate fi modîfiaata, ea conform iegii trebuie adoptata până ia 31 mai aie anu!; precediul Nu acum. Aceea este data iegală când se poate adopta o hotărâre penrre aceasta taxă. Acum este 3%). La 31 mai anul viitor................

Domnul președitee de ședinta Murg Căii

Supun ia vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului prevăzut de articolul nr.178 din Ordonanța Guvernului Româniui nr. 92/2003, repubiiaată, cu modificările și compietările ulteriorie.

Cine este pentru? 33 voturi, Împotavă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.


Dragi coiegi, mai rămâneți În sală vă rog

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, chestiunea

stă În feiul următor: am pregătit Într-o iocatie care este terminată, a municipaiîtății, un bloc de 60 de garsoniere din care 38 sunt ocupate abuziv și vroiam să vă prezint lista de urgență pentru cei care de

aproape câteva luni de zile ........ chestiunea stă În felul următor: v-aș

propune ca marți pentru că luni este comemorarea pentru eroii revoluției și marți, dar v-aș propune marți o jumătate de oră să fiți de acord să ne Întâlnim pentru că, conform hotărârii dumne^av^c^^s^tm să puteți să aprobați această listă de urgență. Ei sunt În număr de aproape 28 de familii. Chiar dacă ei nu vor intra poimâine În casă gândiți-vă că oamenii aceștia chiar nu au unde să stea. Doriți să o punem miercuri, nu este nici un fel de problemă. Eu mă gândesc la timpul dumneavoasfră de sărbători.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dar de ce nu facem una de Îndată acum. Avem lista?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu am la dispoziție sinteza dosarelor lor și așa mai departe. Eu vă

mulțumesc respectuos. Eu nu eram pregătit pentru așa ceva. Eu vă mulțumesc, dacă aveați Încredere Îmi dădeați atunci voie să semnez urgențele și să răspund.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Putem face o ședință de Îndată și putem vota această listă pentru că avem semnăturile.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Sunteți de acord atunci să o facem miercuri dimineaăă la ora

10.00? Nu sunteți? O lăsăm luni pe 21 la ora 13.00? Este bine? Domnilor consiiieri, sunteți de acord să fac 20 și...., cred că 27 de repartiții sub răspunderea mea directă față de dumneavoaskă și dumneavoasttă să o validați În ianuarie? Sau să ridicați problemele respective? Sunteți de acord?

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Este mai mult un acord tacit pe care ÎI dăm domnului Primar General pentru că ..., este o situație care nu a mai apărut, vă supun la vot acordul de principiu al Consiliuk^i General de a-I ^împuternici pe Primarul General să repartizeze În regim de urgență.27'de locuințe cu caracter de necesitate și urgență urmând ca lista să ree/ fie prezentată În prima ședlnța în luna ianuarie.

Deci există o prevedere aici..., vă supun la vot acordul de principiu de a-I Împuternici pe Primarul General să atribuie 27 de licuinle de necesitate sau de urgentă urmând ca lista repartițiilor respective să fie anaiizată În prima ședință a Consiliului General d n luna ianuane

Cine este pentiu? majorOate de voturi, Împorriv?? O voturi, abțineri? O voturi.

Domnul Primar General Sorin Mircea Opr^^^uu

Vă muHumecc frumos. Sărbători feriate!

Domnul președinte de ședință Murg Căiin

Dragi colegi ați dat cuvântel unei doamne care reprezintă AsociaOa de Ptoprietari din Tarlaua 468.

Doamna Dimir Crisiina

Mă scuzați, și cetătenii sunt importanți pentrn dum^nevvoîtE^^i sau nu? Că dacă nu, plec și am terminat. Este a doua oară când Încerc să Iou cuvântel și nu sunt oscuitată. Mă scuzați dar sunt side^ă.

Domnul președinte de ședinăă Murg Căiin

Doamnă, fără Îndoială averi dreptei să vă adr^^^^^ În fața Consiliutei General, am votat chesria aceaste și puteri să o faceri. Așa cum v-a precizat colegul meu, ar fi fost de preferat ca acest demers să ÎI amânați penru luna ianuarie. În măsura În care domnul Primar General dorește să vă ascuite............

Doamna Dimim Crisiina

Domnule Primar General poate doriri să ne ascHiteți și pe noi. Vă multe mecc.

Rep^ze^ăm o asodarie de ptvprietari, suntem În jur de 4000 de famiiii undeva În sectoral 1. Suntem acolo de cEirva timp, am avut și o stradă cafe ne ajuta să ajungem ia casele noasri'e, este Vadul Moldovei din nefericle În 2007 această stradă a dispănjt. Juridic și fizic ea Încă există doar că a fost transferată din domenii public al stotului În domeniul silvic fiind În administrarea Regiei Naționale a Pădurilor. În ptimăvată Regia Națională a Pădurilrr o pus o barietă a^ote Iăsându-ne pracric fără acces Io casete noostre. Acum funrțll^v^rn^m pe drumul ocesta din bunăvoința acestei Regii Naționale a Păduriior prin adrese și soiicitări nenumărate. Aceasăă stradă penteu o circute pe ea din nou am făcut zeci de petiții. mă bucur că În sfârșît am reușU să vin În fața dumneavoastră și să vă spun to^ăă situaria. Co să se redea această stradă domeniutei public În administrarea Munîcipiutei București. Înțeleg că dumnevvaaetră doamneter și domniter consilieri, domnule primar, este În puterea dumneavoaetră și stăm la bunăvoi^a dumnewoastra de a iniția un

proiect de hotărâre prin care să sohciOaț Guvernului României revenirea acestei st^ă^^^i care Încă din 1931 a fost În patrimoniul PMB și să ne dati voie să mergem acasă.

Domnul Primar General Sorin Mircea Opresuu

Mă iertați, po^te am În^^^^s eu greșit, este '/orba de Podul Otopeni

dreapta și strada care nu mai apare În nici un fel de cadastru.

Doamna Dimk Obstina

Este vorba de strada pe care și dumm^wartr^^ și no și bucureștanii ne ducem copiii la Grădina Zoologică, este vorba despre Vadul Moldovei. Este singuml acces viabil.

Domnul Primar General Sorin Mircea Opresuu

V-aș ruga să vă faceți timp luni după amiază sau marți după amiază pe la 14.30 -15.00 să poftiti să vă spun că sunt câteva lucruri acdo pe care va fi foarte interesant și pentu dumnevvoastră așa cum a fost și pentru mine.

Doamna Dimur Obstina

Eu sunt abso^ convinsă, de aceea am și spus că las la aprecierea dumneavoastra și chiar v-aș ruga dacă se pcate ca În ședinte din ianuarie să găsim o solu^e.

Domnul Primar General Sorin Mircea Opresuu

Putem să Încercm^. față de toata lumea, să Încercmni să găsim o soluție.

Doamna Dimur Cristina

Exact, să găsim solu^a să ajungem și noi acasă.

Domnul Primar General Sori Mircea Oprescu

Vă muiu-Jmesc.

Doamna Dimk Cristina

Eu vă mulrumesc.

Domnul președinee de ședinăă Murg Căiin

Domnul Popesuu acolo ou fost........... cum adică suntem 2 de la

PD-L? Aveti halucinații? Luați pastlle? la numărați Încă o dată să vedeti cât sunt. Dacă avei un tratamant comuniaați-ne. Vă rog frumos numărați câți sunteți de la dumnevvoastra și câți suntem noi. Aceseea fiind spuse,

|\f \\

o.


sunt extrem de trist că domnul Popescu nu a luat medicația pe ziua de astăzi, declar ședința Închisă.


Domnul consliier general Popescu Costin

Dacă mă jigniți sunteți măgar.

Ședința s-a Încheiat la ora 16.55.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUN IC IPIULUI BUCUREȘTI

Toma Tudor


V »$•


fii


CONSILIERI


Întocmit IM. Anghel- Ii F. Cotrobaș '■(Jiu, A.Preoteaaa


Verificat Șef Birou

Redactare Hotărâri C.G.M.B Perștmșru Mariana


\rPrimăria Municipiului București

Secretar General


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 99; tel.centrală: 305 55 00, int. 1300: fax: 305 55 23 http://www.bucuresti-primaria.ro

®

V

MM

xT

SMC certificat ISO 9001 20C0

(5)

aa

V

:>G1

SMM certi’lca: IS014031 : 2004


CA8IÎ1L''    E&NfcHAL

MK...............

200.5 L una...    62, Ziua/^î..


înștiințare Consiliul General al Municipiului București

în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2009 a fost supus dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/2009 privind aprobarea modalității de punere în aplicare a Clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de Concesionar cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiul București.

Potrivit înregistrărilor audio ale ședinței mai sus menționate transcrise în procesul verbal de ședință, proiectul de hotărâre a întrunit un număr de 30 voturi pentru, 0 împotrivă și 9 abțineri. Din eroare președintele de ședință a anunțat că pentru adoptarea acestui proiect este necesar un număr minim de 37 voturi.

Menționăm că pentru adoptarea actului inițial, respectiv Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/2009 privind aprobarea modalității de punere în aplicare a Clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București a fost necesar un număr minim de 28 voturi, în conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în consecință, modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/2009 se se face prin același cvorum (28 de voturi).

Având în vedere cele mai sus menționate facem precizarea că proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/2009 privind aprobarea modalității de punere în aplicare a Clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de Concesionar cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiul București, a fost adoptat.