Proces-verbal

încheiat în ședința ordinara a Consiliului General al Municipiului București din data de 15 iulie 2009, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clăairea Primariei Municipiului București, la care au participat 48 de consilieri din cei 55 de consilieri generali.

La ședinta au participat urmatorii: domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu, domnul Tudor îoma Secretar General al Municipiului București, domnul Mihai Cristian Atanasoaei Prefectul Municipiului București.

Au fost invitati sa participe urmatorii: directorii aparatului propriu de specialitate al Primarului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședinta au fost absenti urmatorii: Florescu Dragoș, Fuciu Daniel, Grigorescu Robert, Meran Ștefan Dan, Nitu Robert Daniel, Pop Romeo Teodor, Stan Nicușor.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am sa dau citire unor note în atentia Consiliului General.

Prin adresa nr. 3443/6/30.06.2009, n^r^c^i^t^^t^ la Directia Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 2022/01.07.2009, Municipiul București prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a formulat plangere prealabila îr^p^c^trii^^ H.C.G.M.B. nr.192/02.062009 privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spatii verzi din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local sector 6.

in motivele plangerii se mentioneaza ca nu se justifica introducerea pe ordinea de zi a ședintei extraordinare a Consiliului General al Municipiului București a proiectului de hotarâre privind transmiterea unor terenuri cu destinatia de spatii verzi din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local sector 6 înntucât nu este vorba despre o situatie deosebita care sa reclame urgenta și care sa justifice discutarea sa în cadrul ședintei extraordinare.

Avand în vedere cele mai sus-mentionate, contestatarul solicita revocarea H.C.G.M.B. nr.192/02.06.2009 privind transmiterea unor terenuri cu destinatia de spatii verzi din administrarea Administrației

Prin adresa nr. 3445/6/30.06.2009, înregistrată la Direcția Asistență Tehnica și Juridicaa C.G.M.B. cu nr. 0220/01.02.2009, Municipiul București prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a formulat piangere prealabila împotriva H.C.G.M.B. nr. /94/02.06.2009 privind transmiterea Parcului Crangași din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 și abrogarea H.C.G.M.B. nr. /25/2005.

Ti motivele plangerii se menționează ca hotarârea a fost adoptata în cadrul unei ședințe extraordinare a C.G.M.B. pentru a se eluda art. 44 alin. (/) din Legea nr. 2/5/200/ privind administra/ia publica locala, potrivit caruia proiectele de hotarâri înscrise pe ordinea de zi nu pot fi dezbatute daca nu sunt înso/ite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excep/ia cazurilor prevazute la art. 39 alin. (2) și (4). De asemenea, nu se specifica daca pentru terenul dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 exista procese pe rolul instan/elor de judecata sau cereri de revendicare în baza Legii nr. /0/200/ privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie /945 - 22 decembrie /989.

Avand în vedere cele mai sus-men/ionate, contestatarul solicita revocarea H.C.G.M.B. nr. /94/02.06.2009 privind transmiterea Parcului Crângași din administrarea Administra/iei Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 și abrogarea H.C.G.M.B. nr. /25/2005.

Prin adresa nr. 3442/6/30.06.2009, înregistrata la Direcția Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 2021/0/.07.2069, Municipiul București prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a formulat plangere prealabila împotriva H.C.G.M.B. nr. /9//02.06.2009 privind transmiterea terenului cu destinația de spatiu verde situat în Bd. î.C. Bratianu nr. / A, sector 3, în suprafața de 2552J8 mp., din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al sectorului 3.

Ti motivele plangerii se mentioneaza ca nu se justifica introducerea pe ordinea de zia ședintei extraordinare a Consiliului General al Municipiului București a proiectului de hotarare privind transmiterea terenului cu destinația de spatiu verde situat în Bd. î.C. Bratianu nr. / A, sector 3, în suprafata de 2552,/8 mp, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al sectorului 3./^ttr^c^c^t nu este vorba despre o situa/ie deosebita care sa reciame urgente și care sa justifice c^iscara^î sa în cadrul ședin/ei extraordinare.

Avand în vedere cele mal^vs~rnenționate, contestatarul solicita revocarea H.C.G.M.B. nr. 191/02~C6r2$^^privind transmiterea terenuluicu destinația de spațiu verde situat în Bd. I.C. Brătianu nr. 1 A, sector 3, în suprafata de 2552,18 mp, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al sectorului 3.

Prin adresa nr. 3444/6/30.06.2009, înregistrata la Directia Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 2026/01.07.2009, Municipiul București prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a formulat plangere prealabila împotriva H.C.G.M.B. nr. 195/02.06.2009 privind darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a unor terenuri în vederea amplasarii de infochioșcuri și panouri informative.

în motivele plangerii se mentioneaza ca hotararea a fost adoptata în cadrul unei ședinte extraordinare a C.G.M.B. pentru a se eluda art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrata publica locala, potrivit caruia proiectele de hotarâri înscrise pe ordinea de zi nu pot fi dezbatute daca nu sunt însotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 39 alin. (2) și (4). De asemenea, nu se specifica daca pentru terenul dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 exista procese pe rolul instantelor de judecata sau cereri de revendicare în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Avand în vedere cele mai sus-menționate, contestatarul solicita revocarea H.C.G.M.B. nr. 195/02.06.2009 privind darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a unor terenuri în vederea amplasarii de infochioșcuri și panouri informative.

Prin adresa nr. 3447/6/30.06.2009, înregistrata la Directia Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 2027/01.07.2009, Municipiul Bucureștiprin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a formulat plangere prealabila împotriva H.C.G.M.B. nr. 198/02.06.2009 privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului Local Sector 2 în vederea realizarii obiectivului de investitii "Pasaj suprateran Șoseaua Petricani - București Nord".

în motivele plangerii se mentioneaza ca nu se justifica introducerea pe ordinea de zi a ședintei extraordinare a Consiliului General al Municipiului București a proiectului de hotarâre privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului Local Sector 2 în vederea realizarii obiectivului de investitii "Pasaj suprateran Șoseaua Petricani - București Nord", întrucat nu este vorba despre o situatie deosebita care sa reclame urgenta ș.care sa justifice discutarea sa în cadrul ședintei extraordinare. De așeșWșnea>.nu se specifica daca pentru terenul dat în administrare C "...... •■■'i Sectorului 2 exista procese pe rolul instantelor de jud^c^^a! sau cereri de revendicare în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unOr imobile preluatem mod abuzîvîn perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.


Avand in vedere cele mai sus-menționate, contestatarul solicita revocarea H.C.G.M.B. nr. 198/02.06.2009 privind trans^niiern^a unui teren in admTis5ta3n^a Consiiiului Local Sector 2 in vederea realizarii obiectivului de investiții "Pasaj supratetan Șoseaua Petricani - București Nord".

Prin adresa nr. 3448/6/30.06.0099 înregisttată la Direcția Asistența Tehnică și Juridica a C.G.MB. sub nr. 2023/01.07.2099, Municipiul București prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a formulat piangere prealabilă impornva H.C.G.M.B. nr. 199/02.06.2009 prin care se imputemicecc Consliiul Local al Sectorului 1 și Consliiul Local al Sectorului 2 sa hotarască cu privire la asocierea in vederea realizării in comun a proiectului „Valorificarea potențiaiuiui natural, de mediu, turi^'iC^, de agrement și de transport a salbei de lacuri de pe raul Colentina: telegondola și amenajare salba de lacuri de pe raul Colentina.

în motivele plangerii se menționează că nu se justifică introducerea pe ordinea de zi a ședintei extraordinare a Consîiiului General al Muni^piklh^i București a proiectu^i de hotarâre privind împutemicirea ConsUMui Local al Sectorului 1 și Censiiiuiui Local al Sectorului 2 sa hotarască cu privire la asocierea in vederea realizarii in comun a proi^c^'^uU^i „Valorificarea potențiaiului natural, de mediu, turistic, de agrement și de transport a salbei de lacuri de pe raul Colentina: telegondola și amenajare salba de lacuri de pe raul Colentina, int^r^uc^^t nu este vorba despre o situație deosebea care sa reclame urgența și

care sa justifice discutarea sa in cadrul unei ședinte extraordinare.

Avand in vedere cele mai sus-menționare, con^e^stt^^^u^l soNcta

revocarea H.C.G.M.B. nr. 199/02.06.2009 prin care se impute^îinecc Consliiul Local al Sector^ulUn 1 și Consliiul Local al Sectc^r^uU^i 2 sa hotarască cu privire la asocierea in vederea realizarii in comun a proiectului „Valorificarea potent^^^UlU^i natural, de mediu, turistic, de agrement și de transport a salbei de lacuri de pe raul Colentina: telegondola și amenajare salba de lacuri de pe raul Colentina.

Prin adresa nr.34^4^6^/6/3^^.0(^.20^ înregisrtată la Direcția Asis^t^^na Tehnică și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 2024-/0^057^^09^ Municipal București prin Primarul General Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu a formulat plangere prealabllă imporriva H.C.G.M.B. nr. 197/02.06.2009 prin care a fast aprobată transmiterea Parcu-lușu Izvor din admimsti'area C.G.M.B. - Adminisrtația Lacuri, p:~~ș^'grereent: București in administrarea Conslliului Local SecCoî (nee^"/5e:eee:j0e|îȘerrăia DomeniuM Public Sector 5 și pnn care a! fâst 'aerretăă H.C.G.M.B. nr. 103/04.08.2005.    \    . \ |.Ș^e / '

In motivele plângerii se menționează ca nu se justifică introducerea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiului București pentru a se eluda dispozitiile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, potrivit caruia proiectele de hotarari înscrise pe ordinea de zi nu pot fi dezbatute daca nu sunt insoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 39 alin.(2) Ș (4).

Avand in vedere cele mai sus-menționate, contestatarul solicita revocarea H.C.G.M.B. nr. 197/02.06.2009 prin care a fost aprobata transmiterea Parcului Izvor din administrarea C.G.M.B. - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București in administrarea Consiliului Local Sector 5 - Administrația Domeniului Public Sector 5 și prin care a fost abrogata H.C.G.M.B. nr. 163/04.08.2005.

Toate documentațille despre care am facut vorbire Ie puteti gasi la Directia Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B.

Prin adresa nr. 845681/15.07.2009 inregistrata la Cabinet Secretar General sub nr.3714/6/2009 și la D.A.T.J. sub nr. 2163/15.07.2009, Primaria sectorului 2 solicita retragerea de pe ordinea de zi a ședintei C.G.M.B. din data de 15.07.2009 a proiectului de hotarare pentru modificarea anexei la H.C.G.M.B. nr. 186/2008 privind insușirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniului public al Municipiului București, deoarece pe rolul Tribunalului București se afla un litigiu cu privire la acest imobil.

Prin adresa nr. 845006/13.07.2009, înregistrata la Cabinet Secretar General sub nr. 3684/6/14.07.2009 și la Directia Asistența Tehnica și Juridica sub nr 2156/15.07.2009, domnul Alexandru Grama, in calitate de coproprietar al imobilului situat in str. Italiana 26, sector 2, București, a formulat plangere prealabila impotriva Hotararii C.G.M.B. nr. 266/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Italiana nr. 24, sector 2, București.

In motivele plangerii, contestatarul arata ca hotarârea mai sus mentionata incalca Regulamentul de Urbanism pentru Municipiul București, Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997, ingradește și lezeaza dreptul de proprietate al acestuia.

Prin adresa nr. 3477/6/01.07.2009 inregistrata la Directia Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 2040/03.07.200)9 Aparatul Permanent de Lucru al C.G.M.B. ne î,nș^ișa^^^i ca prin Sentinta civila nr. 1118/18.03.2009 pronuntata deî ffi|:^ut^it^^;^ucrn^^i^h Sectia a IX-a șontencioș așministrativ și fiscâl).Șș'•d0et»iJ\^rî.. 3098/3/200ș, ramasa irevocablla prin resplngerea recu^^i^ludș 3dșa pe 09.06.2009, instanta a anulat ca nelegala H.C.G.M.B. nr '374/25.11.2008 privind aprobarea

numărului maxim de autorizații de taxi pe teritoriul Municipiutei București și abrogarea art. 1 și art. 2 din H.C.G.M.B nr. 91/2008.

Prin adresa nr. 845329114.07.0099, înregistrata la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2153/15.07.2099, Camera Taximetiișiilor din Municipiul București solicita ConsUMui General al Municipiutei București sa nu adopte proiectul de hotarâre pentru modificarea Hotarârii C.G.M.B nr. 91/2008 privind aprobarea numar^uu^i maxim de autorizaiii, a tarifului maximal de distanță și a modelelor înscrîsurilor specifice serviciutei public de transport Ti regim de taxi, aflat pe ordinea de zi a C.G.M.B. din data de 15.07.2009, la punctul nr. 7. Contesaatarul consideaă ca acest proiect de hotarâre este nelegai, T^ti^ucca't contravine prevederHor art. 14 alin. (5) și (6) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Prin adresa nr. 842343/02.07.0099, înregistrata la Direcția Asistență îeh^c^ă și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 2108/13.07.2099, Adrian Mugurel îeodorescu, în calitate de Director General al S.C. PLASTIDRUM S.R.L. supune spre atenția C.G.M.B. urmatoarele: Adminîsraaaa Strâzllor București, prin reprezentanrul sau legal d-na Alina Roman (Director General) a refuzat sa respecte dispozițille Deciziei civile nr. 2197/13.10.2088 emise de catre Curtea de Apel București - Secția a VlII-a Contencios Adminisraativ și Fiscal în dosarul nr. 7552/2007. Contestatarul menționează ca, în aceste condiții, societatea pe care o reprezinaă s-a adresat Curții de Apel București pentru a sancționa atitudinea directorului Administtației Strâzllor București, Alina Roman, și a o obliga pe aceasta sa puna în aplicare Deciza civila nr. 2197/2008. Instanța a dispus sancționarea paratei Alina Roman cu amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere pana la data reluarii procedurii de achizîție ș obligarea parațllor Alina Roman și Adminisraaaa Strazllor București sa platească în solidar catre S.C. PLASTIDRUM S.R.L. despăgubiri de 50 lei pe zi de întttrz^ere pana la data reluarii procedurii de achiziție.

Prin adresele nr. 843361, 843358, 843343, 843339, 843337, 843335, 843334, 843331, 843330, 843327, 843328, 843365, 843362, 843363, 843359, 843345, 843346, 843348, 843350, 843351, 843352, 843356 din data 06.07.2009 înnegistrate la D.A.T.J. sub nr. 2086/09.07.0099, S. C. Muntenia Internațional S.R.L. prin avocat Paul Cristian Nuca ne aduce la cunoștință ca imobilul situat in București, str. Academiei, nr. 19-21T sector 1. prezinta un risc iminent de prabușire, fiind pusa în pericol viata persc^a^r^^h^r ce locuiesc în acesta, a celor ce traverseaaă pasajul Victoria și a celor care circula pe trotuarel de langa imofc>i..


situație S.C. Muntenia S.R.L. solicita ^tuturor activitățllor comerciale ce se desfășoară în acest imobil și emiterea în regim de urgență a autorizației de construcție, pentru consolidarea imobilului.


Prin adresa nr. 843367/06.07.2009, ^registrata la Directia Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 2109/13.07.2009, Arhiepiscopia Romano-Catolica București atrage atentia asupra pericolului pe care ÎI creeaza imobilul intitulat ..Cathedral Plaza" pentru imobilele din apropiere, dar mai ales pentru Catedrala Sfantul losif, monument istoric și de arhitectura cu valoare nationala și universala. Contestatarul mentioneaza ca asupra ilegalitatii și inoportunitații acestei construcții s-au pronuntat deja Inspectoratul de Stat in Construcții, Senatul Romaniei, specialiști în domeniu, personalitați și institutii publice, cat și Parlamentul European prin Declaratia Scrisa nr. 054/septembrie 2007.

Avand in vedere cele mai sus-mentionate, contestarul solicita retragerea tuturor avizelor date pentru ridicarea acestei construcții, cu mcaicarea sau interpretarea abuziva a legii.

Prin adresa nr. 841687/30.06.2009,    ^registrata la Directia

Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 2051/06.07.2009, domnul Radu Popa, directorul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, semnaleaza urmatoarele aspecte privind adresa nr. 675/2009 a Camerei de Conturi a Municipiului București:

-    solicitarea Curtii de Conturi privind analizarea de catre C.G.M.B. a prelungirii mandatului de director interimar a domnului Radu Popa la Administrația Lacuri, Parcuriși Agrement București este nelegala;

-    constatarile Curtii de Conturi din adresa sus-mentionata și din procesul-verbal de constatare anexat acesteia sunt eronate, nereale, nelegale, nefondate și tendențioase;

-    cele doua controale ale Curtii de Conturi la A.L.P.A.B., in urma carora a rezultat procesul-verbal anexat adresei sus-menționate, prezinta numeroase inadvertențe și elemente de nelegalitate.

Prin adresa nr. 841677/30.06.2009 ^registrata la Cabinet Secretar General sub nr. 3468/6/2009 și la D.A.T.J. sub nr. 2033/2009 mai multi locuitori ai Cartierului Floreasca solicita Consiliului General al Municipiului București sa nu aprobe proiectul de hotarâre privind Planul Urbanistic Zonal Calea Floreasca nr. 159, sector 1 exprimandu-și totodata dezacordul pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului pentru acest proiect de hotarare.

Prin adresa nr. 842028/01.07.2009, inregistrata la Directia Asistenta Tehnica și Juridica a C.G.M.B^cșjr. 2039/03.07.2009, domnul lonita Florian a depus plangere Î1șștn1a;a;<

ș'-GM.B. nr. 263/2008 privind aprobarea Planului Urbanisttc/1^QT^jS'^lJJf^ PUZ " Aleea Teișani (tarla nr. 468) - Padurea Pustnicu TpădșrșaBaneșsa, sector 1.

Contestatarul arata că a fost înștiințat de Inspectoratul de Stat In Construcții ca este necesara aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 privind anularea PUZ-ului aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 263/2008 și ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2007 interzice schimbarea, strOmutorea sau diminuarea spatiilor verzi prevOzute In documentațiile de urbanism aprobate. De asemenea, domnul lonita Florian considera ca ar trebui sa fie identificati toti proprietarii de terenuri afectoti de H.C.G.M.B. nr. 263/2008 care au fost incluși fara ~tiința sau fara voia lor In acest PUZ.

Prin adresa nr. 843821/08.07.2009, Inregistrata la Directia Asistenta Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 2110/13.07.2009, domnul lonita Florian a formatat piangere împotriva angajaților Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, doamna loana Balaurea și domnul Victor Manea, pentru modul In care aceștia au solutionat petitiile prin care se solicita anularea H.C.G.M.B. nr. 263/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modif. PUZ - Aleea Teișani (tarla nr. 468) -Padurea Pustnicu - Padurea Baneasa, sector 1. Domnul lonita Florian mentioneaza c0 acest PUZ afecteaza grav proprietatea sa aflata In str. Drumul POdurea Mogoșoaia nr. 50-52.

Prin adresa nr. 845436 /14.07.2009 InregistratO la Cabinet Secretar General sub nr. 3697/6/15.07.2009 și lo DATJ sub nr. 2152/15.07.2009 S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR ne aduce lo cunoștintO cO pe rolul Tribunalului București , sectio o IX o Contencios Administrativ și Fiscal exista dosarul nr. 23136/3/2009 avOnd ca obiect actiunea introdusa de Consiliul General ol Municipiului București, Impotriva S.C. IMPACT DEVELOPER &CONTRACTOR ovOnd ca obiect anularea parțiala a H.C.G.M.B. nr. 263/29.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Modificare PUZ-Aleea Teișani(tarla nr. 468)-POdurea Pusnicu-POdureo BOneaso, sector 1.

De asemenea se mentioneaza In adresa cO S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR și-a manifestat intentio de stingere a litigiului fotO de domnul lonita Florian, InaintOnd acestuia mai multe propuneri care InsO nu au fost acceptate.

Toate documentatiile despre care am fOcut vorbire Ie puteti gOsi lo Directia Asistenta TehnicO și Juridica o C.G.M.B.

Doamnelor și domnilor consilieri vO supun la vot procesul verbal Incheiat In ședința ordinara a ConșiliuluiGenerol ol Municipiului București din dota de 30.06.2009.


Cine este pentru? majoriratede-

0 voturi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bună ziua, bine ați venit lă lucrările ședinței ordinare ă Consiliului General ăl Municipiului București din dătă de15 iulie 2009.

înăinte de ă vorbi despre ordineă de zi ăvem cătevă cereri de luări de cuvănt, Ie voi dă citire și 0 să votăm, dăcă doriti său nu că petentii respectivi să se ădreseze Consiliului Generăl.

Primă cerere vine din părteă domnului Nicolăe Șerbu căre ne roăgă să îi dăm cuvăntul pentru 2 minute în ședintă ordinără ă Consiliului Generăl de ăstăzi, dănsul nu ne-ă comunicăt căre este temă pentru căre.... Eu supun lă vot, deci drăgi colegi sunt măi multi petenti pe diverse teme. Hăideti să o făcem orgănizăt. Sunt cătevă orgănizătii civice, sunt și petenti, unii dintre cei căre doresc să iă cuvăntul doresc să iă cuvăntul punctuăl pe unele puncte introduse pe ordineă de zi, motiv pentru căre cred că in ăcest căz ăr fi normăl să îi ăscultăm inăinte de punctele respective că să putem să ne formăm 0 opinie. Vă propun că pentru fiecăre căz să stăbilim. în căzul domnului Șerbu doriti să iă cuvăntul lă sfârșitul ședintei.

Cine este pentru? măjorităte de voturi, impotrivă? 0 voturi, ăbtineri? 2 voturi (Bădulescu A, Budulăn P.).

Domnul Șerbu se vă puteă ădresă Consiliului Generăl lă sfărșitul ședintei.

Din părteă domnului Drăghici George, reprezentănt ăl grupului de tăximetriști ăflăti pe listă de ășteptăre, dănșii ău un punct pe ordineă de zi lă numărul 7, dănsul dorește să iă cuvăntul în numele ăcestui grup de tăximetriști. Vă propun să îl ăscultăm inăinteă punctului 7 său lă inceputul ședintei.

Cine este pentru că domnul Drăghici să se ădreseze Consiliului Generăl inăinteă punctului 7 pe ordineă de zi? măjorităte de voturi, im^ot^rv^^? 0 voturi, ăbtineri? 0 voturi.

Donul Drăghici vă puteti ădresă inăinte de punctul numărul 7 pe ordineă de zi.

Din părteă Asociătiei Pro - Do - Mo este o cerere venită din părteă doămnei Roxănă Wring, căre dorește să se exprime in fătă Consiliului Generăl inăinteă luării in discutie ă punctelor 19, 45, referitoăre lă plănuri urbănistice zonăle.

Vă propun să o ăudiem inăinteă PUZ-urilor, deci inăinteă punctului 19.

Cine este pentru? măjorităte de voturi, impotrivă? 0 voturi; ăbtineri? 1 vot (Gorodea T.).

că sunteti in sălă, vă puteti ădresă ConsiliuluiDin partea domnului Călin Popescu care este cetățean german, dorește sa se adreseze în ședința de astazi pe teme de circulație, circulația RATB -ului, starea strazilor și parcarilor din București. Dorește sa prezinte și un film de la televiziunea germana despre oameni, parcari și mentalitaȘi Va propun sa vina intai la comisie și dupa aceea sa......

Domnul Gaiin -Popescusunteți in aală? Domnul Popescu vă așteptam la comisia de transporturi și apoi veȘ vorbi in plen. Va rog sa lasaȘ 0 cerere la camera 132 sa va spunem cand sa veniȘi.

Doamna Vladoiu Tatiana Ramona care dorește sa ia cuvantul 2 minute in faȘa consiliului, vorbind despre modul defectuos și neconform cu realitatea in care a fost redactat procesul verbal al ședințși pe care ÎI

critica.......nu știu ce ședințȘ critica.......și pentru care are o observaȘe

doamna Vladoiu Tatiana Ramona. Vorbește in interesul protestatarilor Alexe Niculina, Lincan loana, Cismaru Toni Daniel care se gasesc in greva de protest, și greva foamei in faȘa sediului Primariei. Doamna Vladoiu Tatiana Ramona sunteȘ in sala? Nu este in sala, motiv pentru care trecem mai departe.

Domnul Sarbu Marian este in sala? Este revoluȘonar, dorește sa se adreseze Consiliului General in ședințș de astazi, in legatura cu situaȘa spaȘu^i ... dansul s?a adresat in repetate rânduri și la Comisia juridica și la Comisia pentru revoluȘor^^rii nu știu ce sa va spun, poate ca, daca doriși am putea sa ÎI mai ascultam o data la sfarșitul ședin^^e sa vedem daca s-au produs unele.....

Cine este pentru ca domnul Sarbu Marian sa se adreseze Consiliului General la sfarșitul ședințși? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul Sarbu puteȘ lua cuvantul la sfarșitul ^^dinț^L

Domnul Mocanu Marian este in sala? Domnul Mocanu nu este in

sala.

Mai avem o cerere din partea doamnei Ciobanu Viorica care reprezinta un grup de mai multe persoane din sectorul 1, care au problema locativa majora, dorește sa se adreseze Consiliului General in aceasta ședință. Va propun ca doamna Ciobanu sa se adreseze Consiliului General la sfarșitul ^^dinț^k

Cine este pentru? majoritate de vot-goi, impotriva? 0 voturi; abțineri? 0 voturi.

Dșamna Ciobanu va putaț^a.adsaa1^W'ului General la sfarșitul ^^dinț^i.    î-j    i |

Va rog să îmi spuneți dacă aveti amendamente la ordinea de zi sau completări la ordinea de zi propusa.

Domnul consilier general Dinca Dumitru

Cum spune colegul meu, cu riscul de a ma repeta, introduceți, va rog, rubrica interpelari la începutul ședinței.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Am notat. Daca mai sunt și alte propuneri la proiectul ordini de zi pe care îl aveti.... Mai sunt alte propuneri la ordinea de zi?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul președinte de ședinta, doamnelor consilieri generali,

domnilor consilieri generali, am cateva propuneri referitoare la ordinea de zi. Va rog sa fiti de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 5 și a punctului 6. Este vorba de extindere parter filiala Gheorghe Lazar, este vorba de o investitie în Biblioteca Municipala, au existat aici 0 serie întreaga de discutii. Am înteles de la domnii consilieri generali ca sunt convinși la nivelul de... felul cum au fost împartiti și distribuiti banii și metodologia de constructie, dar considera ca este ineficienta, cel putin pentru filiala Gheorghe Toparceanu. Amandoua au aceleași probleme. Deci este o problema pe care domnii consilieri generali au sesizat-o, problema a cîosetelor, care ating niște dimensiuni financiare

nejustificate.....va rog sa ma corectati la sfarșit daca greșesc, care ating

niște dimensiuni financiare care nu se justifica. Banii exista, banii sunt prevazuti pentru ameliorarea acestor filiale, dar comisia considera ca depașește, daca vreti limita morala a constructiei unui closet. Deci va rog sa fiti de acord pana cand se va întampla un conciliabil între constructor ș acestea, sa putem sa îe scoatem din ordinea de zi. De asemenea va propun pe ordinea suplimentara proiect de hotarâre privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafața de 37.782 mp, situat în Șos. Alexandriei nr. 152, sector 5, aflat în patrimoniul Societatii Comerciale „TRANS ALEXANDRîA” S.A. Voi face comentariul de rigoare imediat, iar la punctul 2 un proiect de hotarare privind aprobarea unuiprotocol de colaborare între Consiliul General al Municipiul București și Ministerul Turismului avand în vedere

ăcțiunile, putem sa îe spune comune......București-ului care încep sa

capete concretele în special la ,.., apropjindu-ne de sarbatorirea a 550 de ani. Trebuie sa începem dintr-unpușîîșșj daca putem sa începem într-o co.aborare, cred că este șcfa^e,..ein'e^'\ Acestea sunt cele trei propuneri pe care am dorit sa le;

1!a(f.(„„^' ":'W \

Domnul președinte de ședință Murg Călin Vă mulțumesc domnule Primăr, dacă mai sunt și ălte....

Domnul Primar General Sărin Mirceă Oprescu

Sunt două: Topărceanu și filiălă ceălalta.

Domnul consliier general Neăgu Mihăi

Propun scooterea punctului 9 pe ordineă de zi, măi trebuie studiat proiectul.

Domnul președinte de sedintă Murg Călin

Măi sunt ș ălte completări, ămend^n^e^nte lă ordineă de zi propusă? Nu măi sunt. Am să Ie supun pe fiecăre pe rănd lă văt.

Vă supun lă vot propunerea domr^uk^i Dumitru Dincă de ă introduce punctul de interpelări lă începutul ordinii de zi.

Cine este pentru? măjoritate de voturi, impori"^ 0 voturi; ăbtineri? O voturi.

Acest punct o fost introdus pe ordineă de zi.

Vă supun lă vot propunerea domnu^i Primăr General Sărin Mirceă Oprescu de scoătere ă punctului 5 ș punctului 6 de pe ordineă de zi și ămănarea lor pentru o ședință ulterioară.

Cine este pentru? măjori^^cjfo de voturi, împotrivă? 0 voturi; ăbtineri? O voturi.

De ăsemenea, vă supun lă văt introducerea pe ordineă de zi suplimentară o proiectul de hotărâre privind eliberarea cerțificatului de otestare o dreptului de proprietate ăsupro țerenulul în suprăfoite de 37.782 mp, situot în Șos. Alexăndriei nr. 152, sector 5, ăflot în potrimoniul Societătii Comerciale „TRANS ALEXANDRIA” S.A.

Cine este pentru? măjoritate de voturi,    importă? 0 voturi,

obtineri? 0 voturi.

Acest proiect ă fost introdus pe ordineă de zi.

Vă supun lă vot introducerea pe ordineă de zi suplimentem ă proiectul de hotărâre privind ăprobarea protc^^okjk^i intre Municipiul București și Ministerul Turismu^i

Cine este pentru introducerea aceCM punct pe ordineă de zi? măjoritate de voturi, impotrivă? O.voturij-^îâ.țineri? 0 voturi.

Acest proiect o fost intioduspeordirieâ\deizi suplim^^^ărăă.

> < T--2V J

Va supun la vot propunerea domnului Neagu Mihai de scoatere a punctului 9 de pe ordinea de zi

Cine este pentru? majoritate de votui", împotriva? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Va supun la vot ordinea de zi în integraiîtatea ei așa cum a fost ea amenc^^a și completată.

Cine este pentru?    majoritate de votur', împotrivă? 0 voturi,

abtineri? 0 voturi.

Ordinea de zi a fost adoptată.

Primul punct interpelări.

Domnul consliier general Stan Ion

Domnule președinte, stimați colegi fara îndoiala se pare ca avem o vara ploioasă, dar ploaia este buna mai ales în zone:! unde chiar este nevoie de ea, mai put'n în București și în București poate sa spele prafui. De ce am facut aceasta scurta introducere. Am mai spus-o de la aceasta tribună ar trebui sa discutam foarte serios rezilierea con^r^e^c^uh^i cu Apa Nova. De ce? din mai multe motive. Daca ati vazut ce s-a întâmplat în ultimele zile 91 ultimele păptămâni-cu..ii și incapac^tea acestei so^i^-^^'’ Apa Nova de a gestiona problemele București-uluL.De ce rezilierea contractului pentru ca dupa parerea mea și cred ca sunt în cunoștința de cauză, cel put'n în ultimii 8 ai sau de cand a preluat acest contract această societate pe langa faptul ca nu a îndeplinit niște criterii și niște obligații din contract cu schimbarea magistralelor principale nu șiu câti Km, 5 km pe an, 3 Km în al doilea an, 6 km în al treilea an. Calitatea apei este una foarte proasta șicel mai mare deserviciu pe care îl fac bucureștenilor ploile și această societate este pentru ca nu au avut niciodaaă grija ca aceste cana! sa fie curațate, decolm^^^a^te și bineînțeles, vor fi raspunsuri ca ar trebui schimbate canalele colectoare, ca ar trebui nu știu ce..., teorii care nu t'n dupa parerea mea. Cred ca ar trebui sa aplicam o soluție imediată, daca v-ați uitat ce s-a înnâmplat cel put'n în ultima perioadă, inclusiv și pe strada mea și pe unde avem birourile și pe unde avem serviciu. București-ul s-a transformat înV-o mica Veneție. Nu este normal și o societate care ia bani de la cetațenii București-ului pentru nișie servicii crea sunt proaste. Apa are rame și rugina în ea, canaiizarea nu funcționează, eu nu am vazut niciodată nici un echipaj de la Apa Nova, cel putin pe arice strada din București.pe arice bulevard sa prevină, sa curețe praful,- nisipur depus. Nu am vazut niciodaaă sa prevină aceste aspeatetar€e-punti•jenante și deranjante pentru bucureștenl. Vedem cand ii ;c9n?iaaddapăre cate o ploaie mal torentia^ Și ma> de durata ca apartdjcaeeo vidanjr șau doua și încearca

sa faca nu știu ce.    \    \ \ V -JA

\    7 v


Deci cred ca ar trebui domnul primar sau Consiliul General să propună chiar un proiect, un referendum sa postam pe site daca bucureștenii sunt multumiti de serviciile Apei Nova, daca mai avem nevoie de serviciile lor și daca suntem hotarati sa renunțam la acest contract sau sa reziliem pentru ca este unul pagubos domnule primar.

Vreau sa va mai spun ca voi vorbi și la punctul 7 privind modificarea hotararii privind autorizațiile de taxi și daca se poate sa ... Am înteles ca am chemat astazi la comisie anumiti directori de aici din primarie. In momentul in care sunt chemati la comisia de specialitate din cadrul Consiliului General sa vina atunci cand ii chemam, nu peste 0 ora ca de regula vin aproape cand se termina ședintele, ba ca au avut o intalnir^^, ba ca nu știu ce directive au primit și nu in ultimul rand vreau sa va spun ca Direcfia de Transporturi v-am spus-o personal, v-o spun și public functioneaza foarte, foarte deficitar sau ca sa nu jignesc, ori nu cunosc foarte bine mecanismele, pentru ca aceasta hotarâre a taximetriștilor care am mai dat-o a avut niște vicii de procedura ca să fie contestata la vremea respectiva și constat ca aceeași directie v-a trimis un proiect de hotarâre pe care I-ați semnat dumneavoastrâ și I-ați propus pe ordinea de zi, astazi domnule primar in care apare acolo un articol care de fapt da posibilitatea sa fie contestata in continuare aceasta hotarâre adica, nu spune aprobarea studiului revizuit, revizuirea studiului și la alt articol are alta formulare, ca tocmai sa dam posibilitatea sa fie iar contestata. Despre acest punct am sa vorbesc la momentul respectiv. Va rog frumos daca aveti un raspuns pentru chestia aceasta cu Apa Nova, pentru ca eu cred ca este o problema care ne privește pe toti. Multumesc.

Domnul consilier general Dinca Dumitru

Domnule primar, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, sunt int^r^u totul de acord cu ceea ce spune domnul Stan și ceea ce a spus, imi aduc aminte inca de pe vremea lui Viorel Lis cand s-a facut acest contract pagubos cu Apa Nova atat vreau sa spun. înainte sa preia Apa Nova apa și canalul din București, beam cu placere apa de la robinet,acum nu mai pot sa beau apa de la robinet, scurt. în alta ordine de idei m-am informat la colegii mei și am aflat ca la o populatie estimata la aproximativ 3milioane de locuitori cati are capitala, inmulțit cu 20 mp de spatiu verde cat ar trebui sa existe, noi avem foarte, foarte putin. De aceea solicit Consiliului General al Primariei Municipiului București, solicit Primarului General al Municipiului București sa demareze toate procedurile legale, pentru anularea tuturor PUZ-urilor care au fost date de catre Consiliul General in parcurile diDBuuureșri. Acest lucru il fac pentru ca am copii, am nepoți, am prietenrcarenu au unde sa mearga, care nu au posibilitățî financiare și parcurile peptku și sunt șura aceea de oxigen pe care nD suntemobligațe■ăăl 0'Dueem/'lrȘndemana cetatenllor care ne-au ales, nu pentru a ne satisface niște servicii pentru noi, Ci pentru a veni chiar în sprijinul lor.

Domnule primar, comisia pentru Legea nr. 341 nu poate funcționa pentru ca am elat^or^t un regulament de funcționare al acestei Comisii care s-a plimbat de la Ana la Caiafa mai bine de 0 luna și care zace acum la serviciul juridic al primariei pentru ca domni de acolo nu binevoiesc sa îi puna pe masa dumn^a^x^o^^astm ca sa puteți da acea dispoziție de primar și aceasta comisie sa poata funcționa. Nu uitati ca sunt cateva mii de dosare care vor fi lucrate în cel puțin doi ani, pentru ca nu poți sa lucrezi decat cateva dosare pe zi. în alta ordine de idei am facut un raport pentru a initia un proiect pentru 0 hotarâre a con^iiklk^i general care îi privește direct pe revolu'țo^r^^i^h adica este vorba despre dreptul la asociere pe care oamenii aceștia trebuie sa îi aiba pentru ca altfel ie-am dat painea dar nu ie-am dat și cutitul cu care sa taie painea.

Domnule primar, in această idee eu sunt dezamăgit de felul in care funcționarii primariei Municipiului București pe care dumneavoastră i-ati preluat și pe care ii pastorîți iși fac datoria sau mai bine zis nu iși fac datoria. Este inadmisibil sa mergi la un director și sa fii dat afara de catre secretara acestui director de la juridic, acea tipa mica și obraznică m-a dat afara din anticamera, nepermitându-mi intrarea la directorul de la Direcția Juridică. Daca cu mine se poarta așa, imaginati-vă cum se poarta cu un amarat de petent care are oarece probleme.

Domnule primar, am o rugaminte la dumneavoasrrâ in nume! colegllor mei revoluționari și poate și a colegllor mei din Consliiul General, dar mai ales in numele cetatenllor care m-au ales in acest Consliiu. Domnule primar, evaluația pe cei care conduc servicille in primarie, vedeți care este capabll să faca serviciu in primărie pentru care primește salariu uriași care nu este capabll, dati-i afara Multumesc.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai Este greu sa vorbești dupa un revoluționar care a atins toate punctele sensiblle și care intr^^^c^^x^î^r sunt fierbinți. Așa este, a avut dreptate. Domnule primar, la interpelăn vreau sa fac și eu o interpelare legata de școli. in cadrul contractuăl cu BEl, exista 102 școli care trebuiau finaiz^^e pana acum. Primaria a avut și vad ca moștenește in continuare un consuttant firma Hill, reprezentea de domnul Hancu și doamna irina, care fac tot ce se poate ca aceste școli sa nu fie termir^^! niciodată pentru ca acest consuttant pana acum a primit 90% din valoarea indemnizației de consuitantă in condițille in care pana in prezent nu sunt gata decat 13 școlii.Cine și-a permis sa platească? Din datele care se vehiculeaza se p%^(f..c^~îS!.unt'p.orsoane din cadrul primariei sau rude aprop)i^e^, angajate peV^.(j'ifecît^aț'’ațf și care sunt platlte ca sa taca din gura. Nu aș vrea saaaâu și aanrelea pentru ca nu ie am p- yf \ț.-;'r •?

toate,dar 0 să vă fac 0 listă. De aceea se pare că acest consultant ~ în prezent facturează catre primarie anumite lucrari sau anumite serviciu pe care Ie face primariei și nu face altceva dedH sa îngr^^Ln^^;^^ Spun acest lucru despre acest consuttant pentru ca este în cardașie cu anumite persoane din cadrul executivului. Acest consuttant a greșit proiectele de execuțe, nu și-a respectat caietul de sarcini in ceea ce II privește de a se prezenta la timp și a face inspecțiile in teren pentru a deconta lucrarlle, o data pe luna, Ie facea la doi ani sau de doua ori pe an, nu și-a respect obțnerea de autorizați sau determinarea pentru obțnerea de autorizați de constructii pentru ca oamenii sa poata sa inceapă lucrarile, a dat ordin de începere a unor lucrai') pe care nu le-a mai putut justifica și din această cauza avem 13 școli finaiizate care stau Tnchise și copiii sunt afara și celelatte cate mai sunt de 90 de școli care nici macar nu au inceput. Cine platește banii pe care i-am dat consularului și cum justificăm ca acest consular ne pune in permanentă bete in roate. M-am vazut obligat sa fac această interpelare domnule primar, ca la Comisia de invățământ și credtte externe s-au facut tot felul de sesizări, au incercat sa fie chemaț oameni din executiv carora Ii s-au spus aceste lucruri și nu au fost auziți sau nu au primit raspuns. Daca puteți sa ne daț acum raspunsul ar fi bine, daca nu la urmatoarea ședinta așteptam un raspuns cat mai documerat și daca aceasta firma va fi obligata la returnarea onorarilor primite.

Domnul consiiier general Nedelcu Costel

Domnule Primar Genera,. stimați colegi, in urma cu cateva luni de zile am pus problema școlii generale nr. 311 din str. Garleni, Drumul Taberei și va spuneam ca se petrece o tragedie și cu cadrele didactice de acolo pentru ca sunt raspandU la alte școli in tot Bucureștiul și practic cate 2-3 ore pe zi deci nu au un serviciu efectiv saptamânal undeva iar copiii de asemenea sunt raspar^cUț la alte școli și au fost deja și accidente cu traversarea strâzllor necunoscute de copii, sunt mici de 8- 9 ani, este greu, nu are cine sa ii duca la școala. Acolo aveau școala de cartier și erau deja apropiaț de școala și era o viața normala pentru acești copii, deci școala aceasta se afla rn^l^^o paragina și acum. Este ceea ce spunea colegul Giugula mai devreme ca practic nu se face nimic pentru terminarea acestor lucrari. Au fost și la dumneavoasraă in audierălll s-a promis ca vor fi gata in toamna aceasta și practic nu se in^r^^x^^rde nici un viitor pentru ei. Aș vrea sa fie luata in considerare această școala pentru ca ea a fost cea mai noua școala din București și a ajuns sa fie practic o zona de șantiercontinuu. De asemenea pe strada Viitorului șunt șiște lucrari dș maaemi:ș^aaa';irrăzii și reabliîtarea Uniel de tramișai șl pe ișagă faptu. ca ladrarir•:aaxrtiLu&o modifiaare aondițiilar dș mediu în zona se depozlteazâ■glrnoaie 'șj hinem' nu le ndlca, cetațenli

sunt foarte revoltați, sunt în stare sa vina aici cu toții spre Primăria Generală și cred ca nu este cazul. Acolo trebuie sa intervină cine trebui sa intervin a cu curațenia strazilor. Pe Intrarea Geneva fosta fabrica de paine este un imobil în părăsire și acolo sau strâns fel de fel de cetațeni care nu au domiciliu în el și pe langa faptul ca stau ilegal acolo, au mai produs și acte de vandaiism și au isterizat toata lumea. O ultima interpelare este legata de cateva terase din Herăstrău, nu Ie mai citesc aici ca și așa nu Ie puteți retine șine-ar lua și foarte mult timp, va rog să îmi permiteți sa las lista la dumneavoastră pentru ca am cerut și un punct de vedere privitor las situația lor de acolo, cred ca trebuie date niște râspunsun cu privire la autorizațlle de mediu.

Domnul consliier general Radoi Silviu

Domnule Primar Generai, domnule președinte, stimați colegi, vreau sa va aduc la cunoștinl faptul ca sunt un numar de 53 de străzi care sau aflat în adminisrrarea Primariei Sectorul 4, care s-au transferat în 2008 la Primaria Municipiului București și s-au facut mai multe caiete de sarcini pentru aceste strâzi sa fie finaiizate,să fie asfaltate , canaiizare cu tot ce trebuie. Pana în prezent nu s-a facut absolut nimic, s-au tergiversat lucrurlle de nenumărate ori. Vreau sa va spun ca pe langa aceste lucruri mai este și Casa Memorială „Tudor Argh^^^T aflata pe str. Marțișor care este obiectiv turistic. Nu pot ajunge turiștii acolo din cauza gropilor, malului și a altor lucruri, nu exista canal de colectare cum trebuie, nu sunt curâțate. Pe acest fapt un numar de cetațeni , un numar de 30 famliii de pe aceste strazi au facut o întampinare către dumneavoastrâ pe care o depun la secretanat sa luați cunoștinl de ea. Au pozat zona ca sa vedeți și dumneavoastrâ cum stau în anul 2009. Pe această cale trag un semnal de alarma atăt dumneavoasrrâ1 cat și aparaturi din subordine sa își faca datoria și sa meargă cat mai repede la soluționarea petențllor.

Domnul consliier general Rizoiu Mircea

Domnule primar, domnule președinte, stimați colegi aduc în fata dumneavoastrâ o constatare dupa părerea mea, foarte impor^^^te și anume ca s-au astupat aproape toate gropile de gunoi din jurul Bucureștiu^,, probabll ca mai sunt ceva gropi neastupate dar cert este ca o groapa înca mai exista șianume groapa între cei ce sunt participant la factorul de civilizație și cei ce sunt pretendent la factorul de civilizație, și aș vrea să va spun domnule primar, în afara de faptul că voi reveni în următoareie ședințe ale conniNulur-p-jn cazul în care nu voi prirmi un răspuns concret pe această temtăpr^tir^e care sunt politiclle Primăriei Capitale. privind gestionaron' ''Pnăcrei probleme foorte importante a gunoului din Bucutecti.YConsiderăfid că va trebui X .a    perioada de pregătire a populației pentru a avea un comportament adecvat acestei acțiuni și anume separarea gunoaielor care sa produca ulterior și beneficii va fi foarte greoaie, tocmai avand în vedere ca oamenii, în general, reactioneaza mai greu la ceea ce este nou. Va trebui 0 mediatizare pe masura, va trebui apelat și la institutiile de media și cele de televiziune care caștiga bani pe teritoriul Bucureștiului și care ar trebui nemijlocit sa fie și participant la ceea ce se poate numi civilizarea sau aspectul civilizat al capitalei. Din aceasta perspectiva, domnule primar vreau sa știu daca aveti o viziune exactă, concreta privind problematica ridicata de mine, astazi.

Domnul consilier general Voicu Mihai

Domnule primar general, doamnelor și domnilor colegi,vreau sa dau o replica la ceea ce spunea mai devreme colegul nostru, domnul Giugula legat de Comisia de învatamant și de ceea ce înseamnă școlile pe proiectul BEl. Vreau sa va spun ca acum o luna și jumatate aproximativ, Comisia, împreuna cu domnul director general Hreapca am încercat deblocarea acestui proiect și sa intram întro colaborare cu toate institutiile care functioneaza pe acest proiect, respectiv domnul Bucur de la WIP a fost, proiectantul Louis Berger, consultantul de la Hill, inspectoratul școlar care este de mare importanta sa fie langa noi la toate aceste    comisia desigur și în mod special doamna consilier

general Popa Maria care se ocupa și care cunoaște cel mai bine acest proiect, care de fapt și coordoneaza din partea comisiei, am încercat aceasta deblocare. Singura rugaminte pe care o avem și de fapt sesizam cu aceasta executivul,relația cu domnul Bucur, cu aceasta unitate de implementare sa fie mai strânsa cu noi, pentru ca nu reușim sa dam de dumnealu,, nu îl gasim, cu toate eforturile facute de domnul Hreapca și mereu îl cauta și îl gasește și îl aduce, haideti domnule primar, va rog,apropos de domnul Bucur sa avem o relatie mult mai strânsa și aș mai sublinia aici , vreau sa va spun ca lucrurile par a fi și sunt deblocate încer-înser) ca sa functionam bine. Revin asupra rugamintii pe care am avut-o și promisiunea facuta de dumneavoastrâ cu mașina pentru comisie, respectiv pentru doamna Popa.

Doamna consilier general Popa Maria

Nu mi-aș fi propus sa intervin astazi pentru ca așteptam sa se împllnească un an de cand am înnegisttat la Cabinetul domnului viceprimar , ex viveprimar lonescu un raport de aproximativ 200 de pagini cu anexe s^maate și ștampilate de directorii unitatilor de însătământ din București. La elaborarea acestui raport am fost sprijinita de colegi co'reșiljeri- generall și este vorba aici despre doamna actualmente deputaCO&ina Burcau și despre Roxana Cosma. Foarte

multe lucruri se pot spune în mod adevărat despre Proiectul BEl. Aș concluziona prin căteva cuvinte, că este un jaf.o mare hotie pe care niște oameni nu știu în ce masura interesați încearcă sa Ie acopere. Am aflat lucrului pe care nu mi le-aș fi dorit sa Ie aflu mergand cu piciorulnn fiecare unitate de învațamânt. Acest raport I-am îm^e^sîta^t și la Cabinetul domnului Primar Oprescu. Se împlir^^jte un an în august, îmi propusesem dacăastăzinu se dîscuua despre SErsă nu vorbesc aecât în august și voi reveni în august cu foarte multe elemente concrete, cu dovezi care nu pot fi conte=;tE^e de nimeni și care sunt cunoscute de foarte mulți dintre dumn^t3\^^D^srra cei prezenți în sala. Nu se pune problema sa fim împotriva suplim^^na^i^n unor fonduri ca sa vedem unitațile de învațamânt finai^^^^^, pentru ca interesul nostru^l tuturor este ca aceste unitați de învatamânt sa fie funcționale. Stimați colegi nu tin sa ma bag în seama, nu vreau sa raspund de un ceva care este greu de dus. Eu ma așteptam, pentru ca aici suntem egali, ca fiecare dintre dumneavoasUă care ati fost votați ca și mine de cetațenii Bucureștiuiui sa va implicaii în acest proiect BEl, ca el sa se finalizeze odată. Firesc ar fi sa mergem fiecare în cel putin o unitate de învațamânt și sa vedem fji noi pe ce se cheltuie banul public, sa se termine odata cu nenorocirea asta. Eu va aștept. Faptul ca din partea comisiei de învațamânt, cultura am fost propusa sa ma ocup de povestea aceasta sa știți ca este sarcina dificila dar pe care pot sa o duc, am fji experiență fji suficient creier pentru acest lucru problema se pune însa peste ce dam, ce gasim acolo și în ce masura suntem capablii sa ne asumam fiecare dintre noi ca apar^^r^^na lucrurile pe care îe gasim acolo. Eu am ridicat domnului Primar Generai. în întalnlrlie pe care îe-am avut, formale sau non-formale, problema UîLL-ului Știți ca UîLL-ul care este consuHa^ul general al acestui proiect pe cinci școli finăllzare a luat 85% din suma pe care trebuia sa o încaseze pentru cele 102 unitați de învațamânt. Oeci acest UîLL ori va face munca patriotică pana îe finalizează pe toate, ori sunt alte dedesubturi care ne scapă. Vreau sa va spun lucruri pe care colegii acre au mers pe teren îe-au vazut cu ochii lor, ca în fiecare unitate de învațământ indiferent de cine este constructor, indiferent în ce sector al Bucureștiuiui se afla, gasim aceleași lucruri, aceleași materiale, aceleași uși, aceeași pardoseală, aceleași lambriuri, același mobiiier fji lista poate continua. Pentru mine este clap ca și pentru cei care au fost alatui^i de mine pe teren fji au avut rabdare și au dorit sa se convingă de niște lucruri ca aici este vorba despre o mareaf^^e^^. Eu sa știti ca nu


voi abaadona pantru a~ accept însaraiaaasa învatamânt a avut amăbilitatea sa ml-o aea ' ' la domnul Pnmar General.    \

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședința, doamnelor și domnilor consiiieri

generaii consider ca prabiemele ridicate aici sunț de maxima importanță pentru viața Capitalei și pentru a nu exista nici un fei de dubiu am sa raspund ia absolut toate problemei ridicate, dar în același timp va rog sa îmi permiteți sa va spun care este adevarul și nu este adevarul iui Oprescu, este adevarul asupra o ceea ce s-au gasit în momentul cand am intrat în Primara Capitalei. Am considerat însă ca niciodată ia ridicatul problemelor reai ai consiiierilor generaii nu poti sa râspunzi cu exemple de genul, se ascunde ceva, este unui care este mangirtor, etc. Nu, spun iucrurilor pe nume și vi Ie spun a doua sou a trei oara, pentru ca m-am convins doamnelor și domnilor consiiieri generaii co pe masura ce ești mai amabil, pe masura ce încerci sa nu pieci și sa scobești aceste iucruri imediat, acum fara sa construiești aiteie în ioc râmane poveste și râmane un scandal general în care trâim cu totii de ani și ani de ziie, dar nici nu putem sa trecem peste eie. Domnul consiiier general Stan vorbea de Direcția de Transport, vorbea de coiaborarea care exista a acestei direcții atunci cand sunt probiemele Capitalei. Da domnule consiiier general am moștenit cativa dintre ei acolo pe care nu î interesează decat stantul ciubuc, pe care nu î interesează decat sa nu poata sa miște absolut nimeni decât cum vor ei și ma refer ia cei care sunt în stradă nu ma refer ia cei care sunt aici, oameni din serviciu pentru care am primit 450 de teiefoane de ia toate partidele posibile și imposibile „va rog domnule Oprescu s0 nu mi-I iuati de acolo". I-am mutat, i-am schimba, i-am î^tt^r^^ pe toate partile, am vorbit iuni întregi despre organigramă. Daca astazi nu avem o organigramă este pentru ca niciunul dintre șefii partidelor și am proprietatea vorbelor meie, nu a dorit sa existe aceasta organigramă. Atenție nu am spus consiiieri generaii. Cu toate acestea și în ciuda acestor iucruri dupa un an de ziie, avand proprietatea vorbelor pe care Ie spun o sa va prezint o organigramă, iar onestitatea și corectitudinea dumneavoasrtrâ va fi în momentul cand ea va fi votata pentru ca din acei moment muiti din Primara Captaiei pieacă. AitfeL stimați consiiieri generaii am avut tabloul în fata ochilor atunci cand am pedepsrt și cand ca un fraier am renunțat sa merg pana ia sfarșit cu sancțiunea respectivă, pentru ca domnul viceprimar era timbru de scrisoare lipit pentru persoana respectivă și am încasat-o eu în mod nedrept pentru minciună și pentru goianie și am încasat-o juridic. Nu mai vreau sa mi se întample așa ceva și am sa merg pana ia capat, anunț și aviz amatorilor din executiv.

în iegatura cu spațiul verde, cu anuiarea PUZ-urilor din parcurile

așa el este caduc pentru că a apărut legea care nu mai permite construcția în parcuri. Sa terminam cu aceste idioțenii și sa ne facem ca restituim ceva ce este al tuturor și nu este al persoanei respective

în legatură cu PUZ-uriiecare numai departe decaf și asfazi vot intra în discuție va aduc respectuos aminte ca sunt voturile foștilor consliieri, unii dintre ei sunt și în prezent membrii aici, care au votat toate aceste lucruri. Poate ca este un moment de gandîre pentru danșii ia ce au votat atunci.

Comisia pentru Legea 41, domnule consiiier general am vazut regulamenuul facut de dumn^a^\^c^;3^^m și din punctul meu de vedere va spun ca este un regulament bun. Vreau sa va rag un lucru, vreau sa va interesaii la Juridic, dumn^a^v^c^jastrâ ati pracedat ca un om civilizat și ati cerut parerea Juridicului, acesta și-a spus parerea pe forma și pe fond. Vreau sa va spun ca, conform legislației în vigoare nu aveti nevoie de niciun fel de aprabare. Singurul lucru pe care îl știam eu și îl știam greșit se pare ca regulamentele comisillor se supun votului Consliiutei Generai. Ei bine nu se mai supun Consîiiului. Va rag frumos sa puneți în aplicare, în calitate de președinte de comisie regulamentel pe care l-ati facut cu modificările cerute de Juridic ca sa nu încălcati nici un fel de lege sau paragraf și va urez succes în rezolvarea prablemeter acelea, pentru ca acelea sunt înteadevar prableme.

în privința dreptului de asociere, sta în puterea Consliiului sa hoterască acest lucru, dar va atrag atenția ca din textul legii rezultă, unii interpretează, ca nu exista acest drept de asociere, cred ca este problemă mult mai mare care ar trebui discutate foarte atent cu juriștii și cerut ceea ce este de cerut ca modificare

Domnul consliier general Giugula, ati ridicat problema cu HILL-ui, a ridicat-o șidoamna consliier general Popa și alțîii Vreau sa știti ca la preluarea mandatezi, în patru ani au fost tecute cinci școli care au fost facute chinuri așa cum au fost ele tecute cu o multime de lipsuri. în momentel acesta s-au terminat majoritatea hcitețillor la toate aceste școlii Au fost indepărtați o serie întteaga de constructori care nu și-au facut datoria.

în legatura cu HILL-ul vreau sa va spun ca nu 20% a fost platit ci 85% au fost platite fara sa aiba la baza proiecte care sunt viablle. în luna septembrie și decembrie s-au petrecut prin punerea la punct a acestor proiecte. în luna decembrie au început primele licitatii care s-au terminat undeva la sfarșitul lunii februarie existand suportul respectiv, dupa aceea au urmat încă 36 de școli cu contestatiUe de rigoare, cu 195 de oameni care s-au prezentat in sala pentru aceste școli iar în momentel cand stam de vorba se termină dupa toate proceduriie tempîte și idioate ca astea sunt procș^dlL^rlșî, ultimeie școli,.pertela, <O1. Mai mult decât atat

* X ** I •    •    ' ■»'” «L-*xK    i    « I    |    | _

am organizat o întalnire cu cel ceteȘâUȘeâștreIât\contractele, vorbesc de


cei din luna februarie, martie, primele contracte pentru a putea aranja un sistem de monitorizare. M-am văzut cu directorii de școli, cei care intrau în reparatie, m-am vazut și acum cu cei care urmeaza. Am aranjat cu domnii și doamnele consilieri generali, ma refer la domnul consilier general Voicu, un sistem de monitorizare, un sistem de ședinte nu de batut apa în piua ci ședinte de lucru la fiecare doua saptamani pentru a constata ce mai este de facut, daca este corect sau nu în prezenta directorului de școala. Fiecare director de școala primește un program de desfașurare a lucrarilor, fiecare director de școala primește sinteza de ansamblu a consolida^ii și refacerii școlii respective. Aceasta este în acest moment. înca 0 data, revin, septembrie - decembrie nu am facut altceva decat sa nu mai greșeasca HîLL-ul. Vreau sa va spun în contextul acesta domnule consilier general ca toate contractele facute sunt umilitoare pentru municipalitate. Ca sa poti sa reziliezi un contract au trecut opt luni. Ce doriti sa nu se întample nimic?

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Ce facem cu consultantul pentru ca asta este problema?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

L-am pus și a reparat toate proiectele. î-a stat domnul director Hreapca la propriu în carca. A reparat toate proiectele și vreau sa va spun ca consultantul este dublat și de diriginte de șantier care sa urmareasca aceste lucrari, inginer.

Domnul Nedelcu, în legatura cu str. Viitorului vreau sa va spun urmatorul lucru, aceasta strada are termen de finalizare la sfarșitul lunii august. Ea a început în noiembrie, am cerut ca pana la sfarșitul lunii decembrie, daca vremea este favorabila. A fost vreme favorabila dar au fost ei putin mai puturoși. Eu sper sa 0 închei înainte de termen. Cunosc strada Viitorului, vreau sa va spun ca aceleași lucruri mi s-au întamplat și mie în luna februarie - martie cand se putea lucra. Din cauza unui canal de drenaj de la Apa Nova, dupa o luna de zile ne-a dat raspunsul ca nu îî mai schimba ca e valabil și așa mai departe.

în legatura cu, curatenia. Eu am vorbit, este a doua sau a trei oara cand atrag atentia în urma a ceea ce mi-ati spus dumneavoastră, o sa fie a patra oara SUPERCOM-ului care actioneaza, este vorba de sectorul 2, în zona respectiva. Aș vrea însa sa întelegeți, nu este nici o scuza, v-o prezint însa ca realitate, acolo sunt o serie și au trecut o serie întreaga de reprezentanți ai distinșilor noștri conationali care greu pastreaza, nu eu șu am găsit nici o scuza eu V3.spi~ însa care este realitatea. Nu știu nlmlc de strada Geneva, de.aGn^^^^ll^e case ocupate abuzlv, case care stau sa cada pe ei nici, ^usemuilă,e■a^ua case.

în legătură cu străzile de la sectorul 4, vreau să vă fie foarte clar, cuvinte de genul ăcestă de lă consliierii generaii o să vă rog măi ușor cu piănul pentru că chestia cu „nu ne preocupăm”, eu m-am cam plict^i^tt. întăi veniți și întrebați-mă care este situația și dacă te interesează Oprescu„le să rezolvi ceva cu executivul și abia după aceea luați accentele acestea. Uitati despre ce este vorba, nicio stradă de acolo nu o am in administraee ca să fie foarte clar Ce făcea viceprimarul sectorului 4 se chema minciună. Doi, Primăria Capitalei a reușit să finaiizeze, după ce a plecat directornl de la serviciu.proiectele care au fost introduse in buget, sau aprobat bani pentru ele, este vorba de Progresu^i și de Apărătorii Patrie. 0 introduc in licitație și nu o introduc in licitație cu recomandările multora care au condus primăria aceasta pentru că nu vreau. 0 să fac o licitație căt mai apropiate de adevăr și mai aduc aminte din cănd in cănd ă am proprie^^ae^a vorbelor pe care Ie spun și o să incep lucrările in cartierul respectiv pentru că este proiect al Primăriei Capîtalei de zone defav^orZ^ab^, așa cum al domnul Onțanu este vorba de Andronache partea stăngă centrată de strada Ștefan Ciucă, așa cum se continuă in B2 cu Jandarmeriei și cu zonele și cu străzlle care sunt defavorizate, cum in B3 se continuă Giulești Sărbi și la sfărșitul anului cel putin o treime din aceste lucrări dorim să Ie inchidem in sensul că se termină.

în legătură cu selecționarea primară a gunoiului vorbea domnul consliier general și spunea foarte bine, ne-am antrenat pe selecționaeea primară și depășim faza de implementeee lubiții mei colegi selecționaeea secundate o anulează pe prima, in sensul că vine cu un camion șiîe pune pe toate acolo. Acesta este adevărui. Haideți să vorbim atunci de faptul că avem un plan de gestionare a deșeurilor pe București, este adus la nivel european in sensul standardele respective și acum rămăne stimate Consliiu General să vă spuneți părerea data viitoare și să repunem adevărul in drepturile lui isto^i^e cu privire la cine coordonează cutetenia in București și cine organizează licitațiile, foarte important și știti din ce motiv pentru că aici nu poate exista monopol dacă vrem intr-adevăr să facem un lucru. După care a doua hotărâre a dumneavoastte va fi unde să fie situate incineratoarele pentru București, făcute pe bani europeni. Oar dacă o să mai amănăm incă două luni hotărârea din cauza lui Gavroche și acolo o să am să vă propun o soluție, ca să nu avem patrimoniu pentru că Bucureștiul nu are patrimoniu validat de Guvern cum scrie la lege. Din păcate există oameni care nu doresc ca Bucureștiul să aibă patrimoniupentru că atunci cănd nu este statuat acest patrimoniu se mai poI tacC-tentatiae de mangleală. Nereușite dacă dumneavoastră vet votainventaîul "patrimoniului și va apărea sub hotărâre de Guvern. Din aell moment nu’ se mai poate atinge nimeni cu nici un fel de prostie. \ k X^it    "

Domnul consilier general Voicu, consider ca ideea de deplasare și de mașina este în regula și nu face obiectul discuțiilor de aici dar in ceea ce privesc relațiile Consiliului General cu școlile am incercat sa o explic cat maiaproape de.....Va mulțumesc respectuos.

în legatura cu Apa Novș, vreau sa va spun ca asistati de avocafi pe problematica foarte clara printre care și cele povestite aici am inceput negocierile cu Apa Nova pentru reformularea și subliniez reformularea. Nu pot sa va promit nimic și domnul consilier Giugula zambește pentru ca el cunoaște contractul. Nu este un contract umilitor, este super dar sa nu mai fac aprecieri. Vom face negocierile acestea pe care dumneavoastra avetitot dreptul sa Ie cunoașteti și sa Ie insușiti sau nu. Pana atunci nu semnam absolut nimic in legatura cu 0 serie intreaga de contracte auxiliare facute pe parcursul celor 11 ani. Va multumesc.

Domnul consilier general Gaf- Deac loan

Domnule primar, stimati colegi va invit pe toti sa participati alaturi de grupul care s-a format in cadrul comisiei pentru invatamant, la ceea ce inseamna monitorizarea acestor lucrari in școli și din partea consilierilor generali. Sunt câteva persoane care nu au vacanta, nu au concediu cum este doamna Popa, doamna Cosma, domnul Voicu, eu și doamna Chiriș și va invit pe partea de școli sa veniti, noi ne alocam acum fiecare trei, patru școli de care raspundem și monitorizam ceea ce înseamnă indeplinirea programelor pe care și Ie asuma constructorii cu directorii de școii. Va invit, luam iegatura, mergeti fiecare in școliie lui și Ie monitorizam pentru ca așa este fair-play și din partea noastra daca suntem corecti și cinstiti sa venim alaturi și sa monitorizam ca sa putem avea 0 opinie pertinenta și apoi ne putem exprima opiniifoarte clare daca s-a intamplat ceva ilegal, greșit, etc.

Domnul consilier general Stan Ion

Ma iertati, am inteles ca bomboana dupa tort a fost foarte mica, nesemnificativa. Vorbeam despre Apa Nova și am lipsit un minut, ideea este ca este o problema destul de serioasa. Am inteles ca dumneavoastră yeti reformula niște aspecte din contract sau yeti renegocia. Nu, eu cred ca cel mai bine ar fi sa jucam la impuse, adica sa ii chemati pe ceide la Apa Nova, sa spuneți ca acest Consiliu General a luat in discutie imperfectiunile acestui contract și nerespectarea lui in proporție de 98, 99 %, pentru ca daca va uitati pe proiectul care il aveau eide a schimba magistrala principala, atati kilometrii in primul an, atati in al doilea. In momentul de fata trebuia să fifr^?js\^^t^irșbat tot, sa nu mai avem râme și mormoloci la apa potabilăi'abbesib^''e.ste• o primș conditie. sa faca preventll, sa curete ș sa ,șfle^e^^^^hlnT^^az^^^\ toș ce înseamna canalizare ca sa nu se mai depuna praflnmizibrie, frunzeși nisip. Și nu in

V    X \    '

ultimul rând aț făcut o afirmație privind Direcția de Transporturi și nu am înțeles foarte bine deși eu sunt un tip inteligent. Adica, ați spus dumneavoastrâ ca ați moștenit anumiți oameni sau conducatori ai unor direcții din primarie care la niște telefoane primite de la niște partide politice, eu îmi aduc aminte ca sunt vicepreședinte la Capitala la PSD și nu cred ca am dat nici un telefon, deciziile Ie luam în biroul operativ și banuiesc ca nici colegii de aici. Sa ții un om care este incompetent, incompetența este o prostie, rea-voința este mai rea decat incompetența pentru ca daca ai și un om incompetent acolo și daca are și rea-voință atunci ar trebui schimbat imediat și nu știu ce va oprește sa nu îi dați pe mana organelor, daca sunt cu ciubucul, cu șpaga. Mi se pare aberant ca de doi ani, din mandatul trecut tot dam hotarare pentru atribuirea de autorizați taxi și se gasește cate un domn din acesta binevoitor care vrea sa încurce lucrurile și tocmai v-am spus de ce va bagat acolo șoparla aia, în loc sa spuna studiu revizuit a spus revizuirea studiului ca sa mai aiba posibilitatea sa o mai conteste cineva, sa o mai lungească, sa vina aștia pe aici pe strada, adica o mangleala.

Nu în ultimul rând ca sa fiu în asentimentul camaradului Voicu, domnul primar sa știți ca cel puțin noi care stam aici și vedem cum evolueaza lucrurile în cadrul Primariei Capitalei, sa știți domnule primar ca ar trebui sa cam revizuiț tot ce înseamna executiv ca va fac mai multe deservicii decat servicii. Deci ideea de baza este una singura, revizuiț cam tot ca va fac mai multe deservicii.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Domnule primar, aș vrea sa va spun, în legatura cu strazile din sectorul 4 ca pe site-ul primariei strazile din zona Aparâtori și zona Progresul se afla în dreptul primariei Capitalei ca investiți și chiar în ședința trecuta noi am aprobat aici indicatorii tehnico-economici pentru investiți de apa și canal pentru zona Progresul și pentru zona Aparâtorii Patriei.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Exact, dumneavoastra aț aprobat proiectele care au fost pomenite

ani de zile și care anul acesta îe-am trecut în buget tocmai pentru a avea zona defavorizată. De exemplu, nici strazile din Vatra Noua nu sunt ale Primariei Capitalei, dar intrând pe acest proiect ele au fost facute de catre primarie. Da, îe va face Primaria Generala, aici nu am avut nici un fel de discuții ma refeream la forma de adminisțrare, atat.

Domnul presedinte de sedițta Mufq-Catin<^\

Vă mulțumesc, doua chțstluni dO_oămad: țc^la Generala 311 sa

nu ultațl la problema domnulul NedelOu''t^uafostun raspuns foarte clar și o alta problemă ar fi, în cazul comisie pe Legea 341, dispoziția de primar? Nu mai are nevoie, pai noua ni s-a explicat și personal am urmarit, proiectul de regulament s-a facut în cadrul comisiei, a fost înaintat de Direcție de Asistența Socială, a ajuns la Direcția Juridic și de acolo s-a dus la doamna Petrașcu, la Direcția Patrimoniu care a dus-o înapoi la Direcția Generală de Asitență Socială. Și aș vrea sa clarificăm, probabll d-ar putea sa apară ș alte comisii la care să se facă la fel.

Domnul Primar General Sorin Mircen Oprescu

Părerea mea că ultima viza data de Direcția Juridic are consistente

necesara.

Domnul presedinte de ședință Murg Călin

Deci, practic de aici în colo orice asemenea regulament se duce direct lă Direcția Juridic, după care vine la dumneavoastră, dispozîție de primar și s-a.....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Corect.

Domnul presedinee de sedință Murg Călin

Dragi colegi măi sunt ămendamenee lă interpelări? Nu mai sunt:.

O să intrăm pe ordinea de zi.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consiiier ăl domnului lonescu Robert Constantin și vacantarea unui post de consiiier din cadrul Consiliutei General al Municipiului București.

Cine este pentru? major^e de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Lă următorul punct pe ordinea de zi rog comiSla de validare să analizeze actele domnului Capotă Bogdan Alexxndru.

Domnul consliier general Găf- Deac lonn

Proces verbal al comisiei de validare încheiat astăzi 15.07.2009, referitor ln validarea mandatul de consliier al domn^ui Capotă Bogdan Alexandru. Avănd în vedere demiSia tiomnului lonescu Robert Constantin din funcția de consliiei djrjșșdduul Consiliului General al Municipiului București, nnnliznnd adre'^Pfcfe-CD nr 14/10.07.2009 prin cnre se propune valldarea domnulurCappte Bogdan Alexanduu pe locul

rămas vacant. Comisia de validare în temeiul art. 33 din Legea nr. 215/2001 privind adminisrrația publica locala, repubiicată, cu modificările și com^^etaîi-ite ulterioare constată ca sunt indepiinite condiții! de legalitate pentru validarea mandatului de consliier al domnubi Capota Bogdan Alexandru.

Domnul pres^dntte de sedinta Murg Calin

II invit pe domnul Capota Bogdan Alexandre sa depună juramân'ul.

Domnul Capota Bogdan Alexandre

Eu, Capota Bogdan Alexandre ales consliier general, in cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind adminisraatia publica locala, repuNica^, cu modificările și

comp^^^ari'i! ulterioare, depun urmatorul juramânt:

„Jur sa respect Constituia și legile tarii și sa fac, cu buna credință, tot ceea ce sta in puteri! și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București. Așa sa imi ajute Dumnezeu!"

Domnul președinee de sedinta Murg Calin

Supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea domnului Capotă Bogdan Alexandru în funcția de consiiier din cadrul Conslilului General al Municip>ujU^i Bucureștii

Art. unic. Se validează mandatul de consliier din cadrul ConsUmlui General al Municipiubi București al domnubi Capota Bogdan Alexandi'u pe locul ramas vacant in urma demisiei domnu'ui lonescu Robert Constantin.

Cine este pentru? majoritate de voturi, impornvă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Am sa dau citire urmatorului punct de pe ordinea de zi, proiect de hotarare pentru modificarea anexei la Hotarârea nr. 186/2008 privind msușirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului București.

Am sa dau citire unei adrese care a sosit de la Primaria sector 2, din partea domnubi primar Neculai Ontanu: va rugam sa soNctai retragerea de pe ordinea de zi a ședintei Consliiubi General al Municipiubi București din data de 15 iulie 2009 a proiectubi de hotarâre pe care I-am citit mai devreme, avand ca obiect scoaterea din domeniul public a Centrubi Pilot Gavroche, situat in șoseaua Colentina nr. 6A, sector 2. Deșiin raportul de speciaiirateș!~înexpunerea de motive care stau la baza proiectubi avizat de dumneayoastrS se intemeiază pe decizie a înaltei Curți de Casație și ..008^!' definitivă și irevocabllă va informam ca litigiul se afla pe rolul Enbu'halubi București in apel, trimis in

rejudecare de către înalta Curte de Casație și Justitie rămas în pronuntare. In situatia în care proiectul de hotarare va fi suspus aprobarii și va fi aprobat de catre Consiliul General al Municipiului București avand la baza întocmirea raportului de specialitate și a expunerii de motive pe date și informatii false, în sensul ca la aceasta data litigiul privind acest imobil nu se mai afla pe rolul instantelor judecatorești ne rezervam dreptul de a formula plangere penala împotriva celor vinovati. Anexam alaturat în dovedirea celor afirmate extras privind situatia dosarului mai sus mentionat pe rolul Tribunalului București și ne prezinta și acest document.

Aș vrea sa aud și punctul de vedere al doamnei Cruceanu din partea comisiei juridice.

Doamna consilier general Cruceanu Elena

Estevorba dedouâdosare, dosarull 1696 îa care fcce referire adresa este pronuntat cu o decizie irevocabila însa acest dosar privește valabilitatea titlului respectiv certificatului de atestare a dreptului de proprietate și din punct de vedere juridic solutia înaltei Curți este

irevocabila. Cel de al doilea dosar este o actiune în revendicare care

*

este nesolutionata însa în adresa pe care a trimis-o primaria s-au inversat numerele de dosar, se refera al dosarul nesolutionat dar numește dosarul care a fost solutionat irevocabil, însa din punctul nostru de vedere cat timpul este socotit valabil nimic nu ne împiedica sa aprobam hotararea. Cu privire la actiunea în revendicare daca se pune problema compararii de titluri, de asemeni din punctul meu de vedere nu se poate aprecia ca statui are un titlu valabil avand în vedere ca decretul 92 car a stat la baza confiscarii acestui pamant este declarat ilegal de Legea 213/1998. Noi, comisia jur-idic^a am dat aviz favorabil acestei hotarâri.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședinta, doamnelor și domnilor consilieri generali în legatura cu inventarul Bucureștiului aș vrea sa va spun ca nimic din ceea ce ne-am propus a putea obtine și a atrage fonduri europene nu poate fi dus la bun sfarșit pana nu avem acest inventar. Conform legii acest inventar trebuie în fiecare an votat de catre Consiliul General. A aparut problema legata de Gavroche, problema pentru care data trecuta mi s-a spus și Consiliul General a fost rugat sa amanam pana la punerea concluziilor. Vreau sa va spun ca suntem ultimul oraș din tara, inclusiv capitala care nu avem acest inventar. Vreau sa va spun ca pe teava sunt o serie întreagă..-dd proiecte care nu primesc eligibilitatea pentru ca nu avem acest Inventar.' Am cazut la întelegere, nu știu ce se întampla acolo și nu vreauss știu, j'i^^tîța a hotaraște ș așa mai departe. Am căzut de acord cu domnul prim-rniniSstm să prezint acest inventar ca să îî bage în prima ședință de Guvern cu tot cu Gavroche daca hotararea se va opune se va scoate printr-un addendum la hotararea de Guvern, nu mai putem sa așteptam, sa așteptam ce? Știm de la Inceput, nu avem siguranța decat cand apare hotararea judecătonsasaă. Deci, în orice situație va rog respectuos, cu Gavroche în el ca sa nu existe nici un fel de discuție, sa aveți amat)liit^e^a de a vota acest inventar. ÎI cere înseși viata domne ca nu putem sa facem nimic:. Va multumesc.

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Grupul PSD are vreo opinie legata de acest punct? Este un vot de 2/3 (37 voturi)

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiutei București

Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 12 voturi (Berbecau A,, Draghici G., Giugula D., Stan I., Sitaru J., Țapardel C., Popa M., Nicorescu V., Anton M., Paduraru A., Boaja M., Popescu C.).

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnilor consilieri generali, vatul este vot dumneavoastră hotarîți. Aș vrea sa întelegeii următorul lucru, înca o data și ma adresez domnului consliier general care vine din zona sectorului 2, am menționat foarte clar ca în acest inventar am hotarât sa îî trec cu tot cu Gavroche tocmai pentru a nu crea vreo problemă legata de hotararea judecătoreasaă care va trebui dusa la îndepiinire. Nici în aceste sondiții, multi au înteles sa nu voteze, este libertatea lor de a alege. Aș vrea sa va spun respectuos nu doresc sa am nici un fel de interpelare pe viitor în legatura cu, de ce nu s-au facut o serie întreaga de obiective? Nu se pot face aceste obiective pentru ca o partea dintre dumneavoastia ati considerat ca este mai bine așa și nu am ce sa comentez aici. Chestiunea sta în felul următor, eu fac apel înca o data la dumlneavoastrâ pentru binele bucureștenllor indife^r^^^^t de culoarea politica pe care o purtați sa va gandă foarte bine ca tot ceea ce derulam împreuna se bazeaza pe acest inventar. Vreau sa va anunț oficial și respectuos ca nicio concesiune nu va intra în Consliiul Genera.. Ma voi îndrepte împotriva Legii 834 care ma obliga sa dau tren și mai departe veti vedea ca sub sancțiune penala am bagat acest iucru și i-am introdus și acoio veți avea de gandt foarte bine. lege nedreapte dupa 11, 12 ant/jgafsce,CățSuprarere imense de teren din Bșcurești să fie șate pe hbfȘaâYta juca^aâtorească ireeocabilă unor societăți care nlC macar numaarîauoaie?tvț de actlvitate șî eu asta \    . Vv consider nedrept pentru bucureșteni și pentru București. V-aș ruga respectuos sa gândiți înca o data de a lungul acestor zile ca toate proiectele de obtinere a banilor europeni și pot sa Ie exempiific In fata dumne^^'^o^^^^râ cand doriți, la orice ora. Din cauza unei forme pe care nu știu ce se afla dedesubt și de ce nu exista coeziunea necesara morala nu facem altceva decat sa batem pasul pe loc. Va multumesc.


Domnul consliier general Prioteasa Doru

Domnul primar dumneavoastră vorbîți la general despre Consliiu dar nu trebuie sa vorbîți așa, trebuie sa spunem clar PSD-ul nu votează acest patrimoniu, este evident ca motivul nu este acest proces cu Gavroche. Trebuie ca dumneavoasrră sa negociati cu PSD-ul sa vedetî ce vor pentru sectorul 5, sau 2 pe care îl reprezintă ei aici și sa vedem ce putem sa le dam sa voteze o data acest patrimoniu pentru ca este clar ca ei șantajeaza primăria cu acest patrimoniu, este evident. Sa ștte toata lumea cum se face domne politica, PSD-ul nu vrea sa voteze patrimoniul și nu se poate face niciun proiect în București din aceasta cauză. Nu este vorba de concesionări sau de altceva, este vorba de patrimoniul care este garanție pentru orice banca. Primară este blocata din cauza PSD-uuui și îl rog pe domnul primar sa negocieze cu PSD-ul.

Domnul consiiier general Stan Ion

Domnulepreședtnte, domnuă primar p^'^^roe^i^s^e^rr ca ataăzi sa fie o ședință în care sa nu avem contradictii. De ce stimatul coleg de la PD-L a facut această afirmație și va rugat pe dumneavoastră sa negociati cu constatare, daca la PD-L exista aceasta forma de a colabora cu dumneavoastrâ sa negociati pentru sectoarele 3 și 6 pe noi nu ne    Noi de ce nu am votat? Dintr-un motiv foarte simplu,

începând din 2002, 2003 PSD-ul a tot cerut sa avem și noi o situație exacta a patrimoniului municipairtății, cu anexe cu tot ce trebuie, sa cate clădiri cate terenun, cate parcuri cate strâzi, tot ce înseamnă patrimonlu. Nu î-am avut și nu îî avem nici astazi, nu am votat ca sa blocam anumrte intenții bune ale municipairtății, ne-am abținut tocmai din acest motiv, dar repet pentru cunoștinta dumneavoasrrâ și a opiniei publice și a mass-mediei nu avem genul acesta de relaȘii sa discutam cu dumneavoastrâ sa negociem pentru sectorul 2 sau 5, daca o faceți cu 3 sau cu 6 este alta problemă. Noi nu vrem asta. Vrem o situație exacta a paSrimonlului, cu anexe sa    exact cate trenuri s-au retrocedat, cate

sunt în retrocedare, cate sunt în litigii.


Domnul coesiiier general Berbecaei Domnul pnmar general daca Îmi-V;    .

n aelntrâ în ședința de


data trecuta v-am rugat sa qvem 0 hotă^eredefiriitîee' a instanței și dupa aceea noi nu ne vom opune. Doamna, colega dumneavoastră cu un minut înainte de a începe ședința s-a informat despre problema respectivă ~i a venit și la mine sa ma înirebe care esțe problema și rugămintea mea de daia Srecuta a fosț să avem rabdare, sa avem hoiărâre definitivă și apoi noi nu ne opunem proiectului.

Domnul presedinee de sedința Murg Calin

Am o înțr^t^^e domnul Berbecaru, daca hosararea definitivă iese pesie pairu ani, pairu ani nu voiam pairimoniul?

Domnul consliier general Berbecaru Alin

Trebuia sa se dea sapțamâna asia și s-a mai amanat cu înca o săpțămână.

Domnul consiiier general Voicu Mihai

Domnule primar general, doamnelor și domnilor colegi vreau sa dau o replica domn^ui Sian. Aș vrea sa va ?nireb deschis și public daca vreod^a grupul PD-L așa cum suntem acuzați de domnul Sian a venit sa negocieze sa ceara în nume propriu ceva de la dumneavoasrră? Vreau sa subliniez, din pariea comis;! de învațamânt ca inira în blocaj cu salile de sport, cu gradinițele cu școlile, din cauza lipsei de pațrimoniu. Adică rămân copii cetățenilor bucureșteni [De străzi fără școli, fără gradnii^^, fara nimic peniru ca blocați acest proiect.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Domnllor consliieri chestiunea sia în felul urmaior, dumneavoastrâ aii spus așa am promis și am fosi foarte deschis la acest lucru considerând ca ne apropiem de o daia care esie limiia, prevaz^ă prin lege, 17 august și aiunci poaie ca nu aii fost aient, am spus ca supunem la voi acest lucru cu ioi cu Gavroche în corpul hoiararii. Consuitându-mă cu juriști de la Guvern carora îe-am prezentat acest lucru în urma presiunl^r facute, domne daii inventarul acesta ca sunieți uliimii șinu mai aveți eligibliitate. Peniru ca știam ca asiazi esie o ședinia dupa care urmează o luna și jumătate, peniru ca mi-au cerut aproape toii ca pleaca în vaca^ă sa o așezam la sfa^șit^ul lunii august depașind daia de 17 august. Aș vrea sa retineți doua puncie, ideea de a simplifica lucrurile prezentând corect ceea ce spuneți    liiigiul, cu Gavroche

în corpul hoța^arri cade orice fel de susținere, daca acesta era punctul principal în legaiura cu ce spunea domnșl consliier general Sian, domnu consliier așa a fost în fiecare an s-a^VDțaf'.jlijp^ care o mica parie s-a executat ca iniabulare. Vreau sa va sp^mreSpectitos ca deși nu merge la rițmulla care dorBsc sa m^arga mota^^al■ppa^apnJ^ș^^^^a concesionări șș aș fost facute, ba mini una slngura a    aicijîn plenul Con^llujUji, aceste concesionări nu au pornit în continuare și domnul consilier general Giugula iși aduce aminte că am avut o discuție și i-am spus că pană nu sunt intabulate toate aceste lucruri nu mai avem sa facem concesionari pe picior în baie. Aș vrea sa intelegeți ca intâi ele sunt numite in inventar și militam pentru ca in așa fel incat la sfarșitul anului acesta inceputul anului viitor toate sa fie intabuiate, nu unele sa ramana așa șu unele altfel. De fapt, tot ce vi se va prezenta de aici inainte dupa votarea acestui inventar, concesiunea, trecerea dintr-o proprietate in alta și așa mai departe, dumneavoastra veti intreba un singur lucru, daca are intabulare facuta? Și majoritatea vor avea intabulare facuta. Altfel uitati ce se intamplă? Domnul consilier general Bogdan Georgescu știe mai bine din cauza institutiei unde lucreaza. Nu se mai poate face nici un transfer și șoncesionare pana nu te prezinti cu actul de intabula-e. Va mulțumesc.

Doamna consilier general Cruceanu Elena

Eu vroiam sa dau o replica colegului meu care m-a acuzat, domnului Berbecaru. Era vorba de doua dosare independente unul de celalalt iar prin adresa care a fost trimisa, se refera la un numar de dosar care a devenit irevocabil pentru cealalta speta și am intrebat care este obiectul celui de al doilea dosar? Aceasta nu insemna ca nu știam despre ce este vorba! Dumnealui nu știe.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule primar, stimati colegi, stimate camarad Voicu am sa va dau un raspuns. Eu nu am facut decat sa raspund la o afirmatie pe care a facut-o colegul nostru Doru Prioteasa, dansul a spus textual: ar trebui ca grupul PSD sa mearga sa negocieze cu primarul general sa vada ce și cum și eu am venit cu exemplu ca pe noi nu ne intereseaza varianta și daca se intâmpla chestia asta la PD-L și la domnul primar este cu totul alta problema. Repet, domnul primar dumneavoastră, și nu blocam nici gradinita și nici o școala, aveti posibilitatea sa faceti oricand, pentru ca trenurile care Ie discutam acum și clăaiii și spatii și tot ce ar insemna patrimoniu al municipalitații, dumneavoastra oricand daca apare oportunitate maine: trebuie o statie de salvare, trebuie un spital, trebuie un azil de batrani, creșe, un așezamant social aveti posibilitatea acum cum suntem, fara sa...............


Domnul Primar General Sorin Mi

Și am să vă explic de ce. Mi s-a am spus-o în media, actul de propri

Domnul consilier general Stan Ion

Din fericire este doar un Arc de Triumf, deci nu o sa aveti problema aceasta de mai multe ori, ideea este ca eu voiam sa va spun dumneavoastă domnule primar general ca dumneavoastra aveti posibilitatea sa gasiti și maine și cand vreti dumneavoastra sa puneti la dispoziție pentru o creșa, pentru un spital, exista aceste terenuri. Noi de fapt de ce ne-am abtinut? Pentru ca din anul 2002, domnul primar general, ș dumneavoastră știți, s-au succedat o serie întreagă de primari pe aici,le-am cerut patrimoniul exact al municipalitatii, sa știm și noi cate clăairi mai sunt , cate s-au retrocedat, cate terenuri mai sunt, cate parcuri, etc. nu am avut aceasta curiozitate sâ vedem prin acte raspuns la ea. în schimb, astazi am zis așa, veniti cu anexa, cu o lista exacta, veniti cu tot ce dorim noi și va promitem ca va votam, dar raspunsul era și pentru domnul Voicu, noi nu ^^n^rr^c^im ca sa înneleagă cineva, tocmai v-am votat școlile, domnule Primar General. Domnule Voicu, PSD tocmai a votat școlile și gradinitele, sa fim serioși , ideea este una singura, domnule primar, suntem foarte conștienti de tot ce responsabliitate și de aceea vrem sa avem o situatie exacta a patrimoniului, pentru ca eu îmi aduc aminte, s-au facut o gramada de concesiuni domnilor colegi, era o alta majoritate și un alt primar și fara noi care am placat în ultimul an s-au facut o gramada de concesiuni, dati-mi-Ie și pe acelea sa vedem cine le-a luat, cum le-a luat , cu licitatii, adica conform legii, întelegeți ce vreau sa spun. încerc sa nu ma enervez sa nu înteleagă presa ca la consiliu ne certam și ne balacarim toata ziua, discutam și probleme serioase, probleme care intereseaza și daca este chestie care ne intereseaza, aceasta ne intereseaza pe toti, domnule primar.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnule Stan, eu m-am clarificat, daca va da domnul primar Arcul de Triumf, e rezolvat....

Domnul consilier general Gaf Deac loan

Domnul Stan, exista un numar de consilieri generali, printre care ma aflu și eu care venim aici aproape zilnic și care lucram la cateva proiecte europene. în condițiile în care dumneavoastra credeti ca o sa mai toleram acest lucru, sa venim sa muncim degeaba, ca dumneavoastra sa aveti diferite pareri despre Gavroche sau despre ce se înnâmplă acolo, cand vi s-a propus foarte căc așa am înțeles, ca el sa ramana în lista ș aceea este, nu puteș.j^agmi sa îi faca nimic acelui teren, instantele se vor decide și aceea erașCeTea atata mare balamuc? Puteam sa aplicam pentru fondurile europene'‘,'ălÂaugust este termen intermediar, final pentru depunere de proiecte, -7,1ă4ugust, termen final.

Domnul Stan, nu facem nicio ședință, facem ședință de îndată dacă vreți, ramânem dupa,care este problema m-am saturat sa muncesc, sa vin zilnic, nu mai vin.

Domnul presedinte de sedința Murg Caiin

Domnul Stan, știți care este problema? Domnule Gaf Deac, problema este în feiul următor, este foarte greu sa avem această măjoritate de 37, chiar este greu sa avem și prezența de 37.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Stați ca am și eu o propunere de negociere generală, va spun imediat ca mi-ați trezit ....pe toti î știu din Kisselef.

Domnul consiiier general Popescu Costin Adrian

Aș avea și eu o rugaminee ia domnii consiiieri generaii din partea PD-ului, domnilor daca vreți circ mai așteptați pana ia punctul 13 unde vom aproba organigrama și titlul. Acolo aveti reiatii sa va angajai.. Daca ati uitat cumva va amintesc ca dumneavoastaă, înt^adevar, nu ati facut presiuni pentru sectoarele 3 sau 6 cum spuneți, ati facut presiuni pentru bugetul primăriei și domnul Primar General va poate aminti ce presiuni ati facut pentru anumite iucrari în favoarea PD-uiui. Vreți acoio buget. Da? Nu ati cerut pentru sectoare și pentru cetațeni, ati cerut pentru iucrârile de ia pasaj și pentru stadionul National unde aveti interese domnilor.

Domnul presedmte de sedinta Murg Caiin

Sa ne oprim.am zis ca dupa domnul Popescu, tragem iinie.

Domnul Primar General Sarin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședinta, domnilor consiiieri generali, eu

sper ca putem sa conciiiem ca nu este vorba de ireconciiiabii. Va propun așa domnilor consiiieri , va propun sa îndeplinim aceasta formă, aceea de a vota propr'i^ta^^a domeniului pubiic ai Municipiului București. Ma obiig ca ia sfarșitul vacanței fata de tot Consiiiul sa fac comparata înfre acesta care este, ca nu mai poate fi modificat din moment ce dumneavoasttăiiiiacesta care vi se prezinta este tot ceea ce avem acum, aitfei spus nimic nu ne iipsește din tot ceea ce avem. Deocamdată. Sa prezint Consiliutui General sub forma de raport în iuna septembrie sa prezint istoricul uitimilor noua ani. Sa fac comparata acestui inventar ai domeniu^i Public ?UiCș^aamcum noua ani, sa vorbim despre cum au fost date uneie cr^^rl:€^^~irtr,Jl^2^ă ior iegaia pentru ca vreau sa va spun ca este foarțe:Șinte~3saăt ceea ce propuneii dumneavoasttă șiam să ma exPiid    S,țed ca încep sa fiu în

posesia unor documente aiuristice atunci când s-a vândut pământul de lângă Catedrala Sf. losif, iar la Kisselef am evidența, domnul.... Absolut de la toți cărora Ii s-a vandut domeniul public cu anul și cu actul pe care Ii s-a vandut. Daca dumneavoasrră sunteți de acord sa primiți acest raspuns în luna septembrie cu totii împreună,aă rog înca 0 data respectuos, daca veti considera ca este necesar sa putem vota acest inventar. EI nu dispare, nu se intamplă nimic, dar veti avea toate aceste explicatii ,care vreau sa va spun ca am mers in continuare cu el. Cum credeți.

Domnul consliier general Găf-Deac loan

Stimați colegi, grupul nostru PD-L, PNG, PRM va propune, pentru ca acest subiect este de absolut maxima importantă pentru București, sa organizăm 0 ședintă de indată, dupa această ședinta, sa reanaiizăm acest proiect. De indată cu desfășurarea , incepând cu minutul in care terminăm aceasta ședinta, domnul Giugula și acolo vom solicita și vot nominal ca să rămânem inl^i^-^L^n proces-verbal exact cu cine se opune. Noi vom da acest formular in sală, se porte convocaim

Domnul presedinre de sedintă Murg Călin

Domnule Găf- Deac retin ca propunere că solict^c^ti 0 ședintă de indată. Pentru aceasta, grupul care iși dorește o asemenea ședintă să semneze cu convocator

Domnul consiiier general Giugula Doru Mihai

Nu am vrut să iau cuvântul lr acest punct pentru câ am lăsat să se descarce patimlle. Această ședinta de indată este o nouă formă de a scăpa de răspundere. Domnul Primar General a propus aici, a acceptat o propunere făcută de grupul PSD pentru a ne spune exact care a fost valorrearatrimoniului în rnul2000 șicare estevaloarea prtrimoniuluiîn 2008, pentru câ vă aduc numai un singur caz, cazul domn^uk^i Bumbaș, membru PD-L care a făcut o hotărâre de Consliiu, de concesionara și pe care i- ati votat-o impreună. EI a votat-o, dumneavoasrră ati susținut-o. Și este numai un singur caz. De aceea domnule primar, eu vă propun, ...erați in aliantă, nu discutăm pe chestia ii.PNL - PDL. Dacă sunteți de bună credință și nu am nici un motiv să cred altceva, noi suntem de acord oricând cu o ședinta extraordinara pentru aprobarea patrimoniului, dar vâ rugăm sâ ne prezentati, cel putin schematic structura patrimoniului la 2000 și la 200B,când o sâ avem in evidente această propunere pe care ati fâcut-o dumn^^\^t^^stră, o facem și pe 15 august și pe 10 august, in așa fel ca in 17 august să o aveti. Dacâ ne puteți prezenta mâine această situație, mâine facem această ședintă extraordinară. Când ne p^^^^atați aceastăsituație ș o să o facem

public.ca opinia publica sa o cunoască, sa ia la cunoștință despre toate hoțiile care s-au facut în Primara Capitalei vom vota în aceeași zi acest patrimoniu. Acesta este singurul temei pentru care noi nu vrem sa mai dam o hotarâre de Consiiiu, sa acoperim alte hotii care s-au facut de-a lungul acestui timp, cum s-au mai facut și prin tradarea unor colegi de-ai noștri.

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Sa înțeleg ca motivul pentru care PSD a luat această poziție nu este adresa domrnuiui primar Ontanu. Aceasta nu contează, contează punctul de vedere al domnuiui Giugula,acesaa este punct finail.

Domnul consiiier general Popa Grigore loan

Colegul meu care a vorbit înaintea mea a dat o dimensiune a necunoașterii problemelor din Consiiiu. Ma mira faptul pentru ca este un consliier foarte vechi în Consliiul General. Inventarul Bucureștiubi ...

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul Scarlat, domnul Alexe ati fost aleși sa participați o data pe luna, indiferent cate ore dureaza domnul Alexe. Ati fost ales sa participaii la comisii și sa cunoașteti problematica, nu participaii la nicio comisie, în general membrii PNL nu vin deloc la aceste activităti așa ca aveti bunavoința macar sa Ie aflați aceste probleme, aici în plen.

Domnul consiiier general Popa Grigore loan

Stimați consiiien de la PNL, daca îmi permiteti, ca v-am ascuttat

fara sa înteerup pe nimen,, patrimoniul și inventarul Municipiului București au fost votate în 2008. Ca sa fie clar pentru toti colegii din sala, ceea ce soNcta domnul primar este votarea actuaiizăhi unui patrimoniu deja votat. 0 spun în calitatea celui care am facut acest patrimoniu în calitatea de vicepr'm'^j^r A fost votat în mandatul trecut, în mai 2008, deci nu știți despre ce vorbiți. Acest vot din acest an înseamna o simpla prevedere, o obligație legala de a ÎI actuaiiza anual Nu mergeți pe supozrtia cu hotii, minciun,, mangleii, pentru ca ascundeti de fapt necur^c^^^k5^ crasa a situației din București.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai Domnule coleg,vă aduc aminte ca grupul PSD tocmai și-a dat demisia în septembrie 2007 datorita ilegalitățllor pe care le-ați facut dumneavoastță în acest consliiu, în semn de protest. În mai 2008 cand ati votat acșSt patrimoniu, noi nu er3ieVNri'^|mbri ai coelSiliubi. Aceaste este încă o dovada ca I-ati votat ca șevă'■■acrțDeriți la sfarșit de mandat toate urmeleși toate ilegalitățilepe Cc^neîe^^îjJ.i^Ut^^ • mangleli și hoții. De aceea acum, noi dorim sa luam la cunoștința.... nu folosesc decât cuvintele colegului, eu nu le-am folosit, de aceea noi acum nu dorim decât sa luam la cunc^^ttniță exact de ceea ce ați votat în necunoașterea noastră, noi nu am fost aici și ați vrut sa va acoperiți urmele.Domnul consllier general Scarlat Horia

Domnule președinee, în primul rând vreau sa vâ spun ca sunteți total incorect și faceți afirmații mincinoase....

Domnul presedmte de sedința Murg Calin

Domnule Scarlat, șțâpânlți-vă, daca aveti 0 problemă de limbaj, vorbei politicos, respectați adunarea care va permite sa vorbă.

Domnul consliier general Scarlat Horia

Din respect pentru adunarea care îmi permite sa vorbesc voi fi foarte scurt și voi sublinia faptul ca dragul nostru coleg de la prezidiu care în urma cu cateva .... La ultima ședința îi cam tremura cureaua de la pantaloni ca 0 sa parasească acest post, acum a prins din nou curaj. Curajul celor 30 de voturi. Nu aș fi avut 0 astfel de reacție daca nu ar fi existat această afirmate total incorectă referitoare la consîiierii PNL. Pe de alta partei am cerut cuvantul ca sa vorbesc în fata dumneavoastră cu rugamintea de a înceta campania electorală, mai avem pana în toamnă și tot pentru colegii noștri, va rog frumos în^^rc^^^ dragi colegi de la PD și PSD sa va întelegeți în ședintele acelea de luni dimineata în care cred eu ca există, cu siguranta, folosesc un termen PSD, exista consens.

Domnul presedinte de ședința Murg Calin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre reglementarea culorilor marcajelor aferente parcărilor stradale in Municipiul București.

Cine este pentru? 31 de voturi împotrivă? 0 voturi, abtineri? 15 voturi (Berbecaru A., Draghici G., Giugula D., Stan î., Sitaru J., Tapardel C., Popa M., Nicorescu V., Anton M., Paduraru A., Boaja M., Popescu C., Nicorescu V., Mihailescu B., Rizoiu M.)

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Proiectele 5 și 6 au fost scoase. înaintea număru^i 7 pe ordinea de zi am aprobat sa ia cuvantul domnul Draghici George, reprezentant al gruputai de taximetrișț..

Domnul Drăghici George

Bună ziua. Domnule președinte, domnule Primar General, grupului de taximetriști independenți care ne aflăm pe lista de așteptare de aproape 4 ani, pentru punctul 7 pe care ÎI aveți astazi de discutat și totodata ÎI rugam și pe domnul Secretar General și pe domnul Prefect sa aprobe cat mai grabnic acest punct 7 ca sa poata sa intre în legalitate. Noi va mulțumim dinainte tuturor. Noi nu suntem cei care pacalim, noi

suntem cei care.....În referire la vechea hotarâre de Consiliu care a fost

anulata in instanta, intr-adevar cum a zis și domnul Stan, Directia de Transporturi a dat dovada de incompetenta și in continuare directia de transporturi imi aduce mie personal, prejudicii prin faptul ca m-au respins in necunoștinta de cauza a Ordonantei nr. 44 care permite persoanelor fizice sa se schimbe in intreprindere individuala, o noua forma de organizare instituita de Ordonanta nr. 44 , Ei nu vor sa imi recunoasca acest drept deși in tara, peste tot prin toate primariile s-au aplicat acestea. Pentru cele semnalate și in cazul meu și in cazul general pentru toata lumea și tergiversarlle care au fost pana acum, cerem domnule primar sa instituiti o comisie care sa ancheteze de ce anume Directia Transporturi nu respecta legea și ne tin pe drumuri de atata amar de vreme, de 4 ani stam și ne certam cu dânșii, tot timpul, in special cu cei de la camera nr. 9 care aplica legea dupa ureche.

Domnul consilier general Stan Ion

Referitor la acest punct domnule președinte vreau sa fac un amendament, adica la art. 1 in loc de revizuirea studiului sa apara studiul revizuit care se regasește și la articolul urmator „studiu revizuit". De ce? Pentru a nu se mai da posibilitatea ca la Camera nr. 9 și la Directia Transporturi sa existe posibilitatea de a fi contestat.

Și un ultim articol ..., deci sa apara notiunea la primul articol in loc de revizuirea studiului, studiu revizuit, a stat pe site, I-a vazut toata lumea, domnul Secretar General Toma poate de data aceasta contrasemnează, poate ar fi bine ca domnul secretar general sa iși ia notite sa semneze, sa contrasemneze acest proiect de hotărâre pentru ca data trecuta nu a semnat-o ca nu a fost postat pe site

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Sa se noteze in corpul hotararii la articolul 1 modificarea ....

Domnul consilier general Stan Ion

Se modifica in sensul ca in loc de revizuirea studiului , studiu revizuit , iar ultimul articol Directia de transporturi și cum se mai numește sa aplice de indata aceste prevederi ale hotararii, și sa inceapa fiscalizarea, pentru ca oamenii aceștia stau de 2 ani și jumatate, pe strada. De patru dar de 2 ani și jumatate stau pe strada. De 4 ani au promisiunea ca Ii se va da. lar ca și propunere,domnule primar, dar aceasta ține de competența dumneavoastră, poate nu ar fi rău să anchetați totuși activitatea acestei direcții și sa vedeți din ce cauza fac aceste abuzuri.

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Stați puțin, la articolul 6 direcțiile din cadrul Apara^ui de Spec:aîiiaț^ al Primarului General al Municipiul București precum și Adminisrrația Strazllor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotar^^rL De îndată. Vor duce la îndepHnire de îndată prevederile.... Acesta este ămendămenhul.

Domnul consiiier general Stan Ion

Acesta este ămendămenhul) înseamna ca dam posit>liîtc3^^a sa înceapa fiscaiizarea, oamenii care se chinuiesc de atat timp și au cheltuieii și nu pot sa traiască, pentru ca aceasta este activitatea lor, ca sa poata intra în posesia acestor nenorocrte de autorizării, sa faca ăcrivitate din care sa poata sa traiască.

Domnul presedinee de sedinta Murg Calin

Dar hotarârea intra în vigoare la momenuul comunicării.

Domnul consliier general Stan Ion

Bineînțeles ca la momentul comunicării,dpaă ce o semnează domnul secretar gene^r^^l pentru ca acum nu mai are motive sa nu o semneze, a fost postata pe site, este conformă , nu are vicii de procedură, o semnează și domnul prefect și dupa aceea, normal ca intra.... Asta înseamna pentru noi „de îndată” sa nu mai dureze ....Da? acestea sunt procedurile, de îndaaă, aceasta înseamna dupa ce s-a validat și....

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul Stanjasaii ămendămenhul, în scris....

Domnul consliier general Dinca Dumitru

Domnule Primar pentru ca se discuta un punct extrem de sensibll al transportului cu taximetuul în București, aș vrea sa va reamintesc ca am solicitat odata anularea tuturor ăutorizațillor de taxi ale celor care Ie detin și nu Ie folosesc,dar Ie camatăresc cerând oamenHor niște sume mari pe care ei Ie bag în buzunar, o parte din acești bani, probabll ca ajung la Primaria Capitalei dar cel mai mult din aceste sume ajung în buzunarnl acelor moguli, domnuleprimar.rtatâ\oameni cinstiți, oamenii corecți din București care ar dorr pătacă^axonetrie nu pot din partea acelor oameni care întt-un fel sau ajtuiaulob{iS^.{t sute, mii de autorizării

iar unul ca mine nu poate obține o asemenea autorizație de taximetrist .

De aceea domnule președinte ....... amendamente nu sunt dar aștept

ziua aceea fericita cand acele autorizaiii de taxi vor fi anulate și vor fi date cetațenllor acestui municipiu care vor sa muncească, sa caștige un ban cinstit.

Domnul consiiier general Tanase Ion Gabriel

Domnilor coleg, domule Primar General m-am aplecat asupra

acestui punct putin mai mult ar trebui probabil,am citit aceasta revizuire a studiului privind dimensionarea numarului de taxiuri ce pot funcționa pe teritoriul Mun'ic:^^uju^i București de la cap la coada și se bazeaza strict pe date eronate. Nu are nicio legatură cu statistica, nu are legatură cu un studiu profesionîst. Din introducere nu înțelegi absotet nimic. Este scurta istorioară, anexele au în tot^it^^e date eronate, nu se bazeaza pe date concrete de la statistică, mai nou a apai^L^t din nou Sectorul Agricol Ilfov cum puteți obsen/a din pagina 2 la punctul 3 care este I 1 FOV nu ILFOV , se aduna și se scad autorizatii dupa cum dorește un grup sau altul la un mandat sau altul sau chiar în timpul mandatu^i. Avand în vedere ca avem la anexa 2, de exempte un studiu bazat pe sosirea vizitatorilor în România. Ce treaba avem cu cei 7 milioane de vizitatori straini ? Nu are absotet nicio legatuă cu realitatea Persoanele care intra în București cu probleme de serviciu, 90.000, va asigur ca sunt mult mai multe. Avand în vedere cele spuse de domnul Dinca și îi dau dreptate și de mulți alti colegi. Cu autorizatiile pentru taxi se face efectiv trafic. Grupul PNL consideră ca în aceasta perioada de criza cand toata lumea

are nevoie de locuri de muncă, cand este o situație care nu poate fi.....

deci avand în vedere toate acestea , consider ca nu putem sa aprobam un studiu revizut care este total eronat și va propunem sa liberaiizam aprobarea numarului de autorizatii necesare, nu știu daca sunt necesare....

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Nu este permis de legea taximerriei domnule Tanase.

Numarul de autorizații de taxi se calculează dupa o formulă la

populatia care trâiește înteun anumit nu este permis de legea taximetrieî.

Domnul consiiier general Tanase Ion Gabriel Așadar, noi propunem liberaiizarea acestui numâr înteucat nu se bazează pe date reale.Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Tănăse vreți să faceți un amendament lă proiectul de hotărâre existent său propuneți Ti general liberaiizarea, un ălt proiect de hotărâre.

Domnul consiiier general Tănăse Ion Găbriel

Lă ăcest proiect de hotărâre propun să nu fie votăt Ti formă ăctuălâ, iărîn locul ărticolelor 1 și 2 să propunem liberaiizarea ...

Domnul presedinte de sedință Murg Călin

Păi ăceăstă vă explic, există o lege ă tăximernei și Ti băză ăcestei legi numărul măxim de ăutorizaiii ă fost emis, nu putem s-o liberaiizăm, vă poăte explică și domnul Stăn. Aceăstă dorință pe căre o ăveți dumn^^^\^<^^^1^râ nu putem să o băgăm Ti corpul hotărârii pentru că este ilegălă.

Aceăsăa poăte fi o sugestie pentru părlăm^^n^^i'n dumneavoastrâ să schimbe legeă.

Domnul consliier general Tănăse Ion Găbriel

Oricum călculul este eronat, numărul este mult măl măre de necesar pentru ăutorizări.

Domnul Primăr General Sorin Mirceă Oprescu

Domnule consilier general că să putem să ne lămurim și să nu Tncurcăm ună cu ăltă. Chestiunea stă Ti felul următor: domnule consiiier general.ii.dăcă vreți să mă ăscultaiidăcănu, eutaă,.Vreauuă.vă spun următorul lucru, dintr-o serie înlreaga de căuze despre căre nu vreău să Tmi măi ăduc ăminte de 4 ăni și măi precis de 2 ăni măi ăpăsător, oămenllor ăcestora nu Ii s-ă făcut dreptate cu ăceeăși măsură. Vreău să vă spun că Ti continuu chiăr și ăcum , eu știu și înleleg ceeă ceă spus domnul consliier general Stăn, cănd ă propus de    Știu foărte bine

ce mseamnă lucrul ăcesta, dăr ăcum sunt pregătit să Ie dău de rndată ăutorizaiii, să Iu semnez, pentru că ăltfel domnule consliier general se făc o serie înnreagă de lucrături și se căută o serie mTeagă de chichițe pentru ă ăjunge Ti instănță. Culmeă este ăltă, că nici dumneavoastrâ, nici eu, nici ăltii nu ne ducem ăcolo, ci foștii lor colegi ăctuaii deținători de formațiuni T^nr^țgi că să nu numesc și nu ăre nici un sens, nu vreă nimeni să băge zăzăne înTe ăceste lucruri. In legătură cu numărui,vreau să vă informez respectuos că de lă 492 căre îmi ăpăreău pe listă lă momen^l cănd mi-ăm preluăt măndatui.acum cererlle sunt verificaie, răzv^rifc^^^ ău rămăs undevă lă 298 - 300; că număr vorbesc,cu mărjă de siguranță șise încadreăză Ti ceeă ce este legăl pe lig^aria căre funcționeaăă. După părerea mea, legea taximetriei nu este o)lege cu măsură egală

pentru toată lumea,ea a fost făcută pentru a satisface 0 serie întreaga de interese ale timpurilor respective și de acolo trebuie sa umblam. Am discutat nu numai cu dumnealor, am discutat și cu cealalta parte și am vorbit despre codul taximerristului, despre posiblittatea de a avea licența pe viata dupa 5 ani comportament civilizat și în sfârșit despre utilitatea publica a taximeti'ului. Ceea ce faceți dumneavoanrtă astazi aici prin votul dumneavoastaă, încă o data este un vot de reparație, financiară nu poate sa fie, atat au pierdut oamenii aceșt'iă,morală și Ie dati o speranță ca în România, în București se pot respecta legile. Va multumesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Avem doua amendamente facute de domnul Stan, exista o propunere de modificare facuta de domnul yanase. Va mențineți propunerea domnul "ranase, în contextul discutillor care au avut loc? pentru ca altfel sunt nevoit sa o supun la vot. Aceea de a scoate primele doua articole ș de a introduce un articol privitor la liberaiizarea ...

Domnul consliier general ranase Ion Gabriel

Noi dorim sa se marească numărul nu sa ÎI micșoram.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Repet, domnule ranasel nu putem sa facem aceasta, o propun la vot dar nu putem sa o facem pentru ca legea nu ne permite.

Domnul consliier general ranase Ion Gabriel

Domnule președinte.calculele sunt total eronate, numarul necesar este mult mai mare. Orice om simte aceasta, sambătă seara sau în fiecare zi de lucru la ora 7 dimineata.

Domnul presedinie de sedinta Murg Calin

Va rog sa înțelegeti ca este votata de catre Parlament. Legea nu putem noi sa o modificam.

Domnul consliier general ranase Gabriel

Datele statistice sunt eronate, nu putem aproba un studiu eronat.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Ne atrageți atenția sa nu aprobam un studiu eronat, dar nu faceți

un amend^n^^itf Daca faceți un șmeșșșmentcare este acesta?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am luat act de opinia dumneavoasrrâ. Mulțumesc. Avem două amendarnenee. Primul amendament ca în corpul hotărârii la articolul ț se va modifica dupa cum urmeaza " se modifica articolul 1 al hotararii C.G.M.B. nr. 91/2008 și va avea urmatorul cuprins: se aproba studiul revizuit privind dimensionaeea numaru^i de taxiuri ce pot funcționa pe teritoriul MunicipiuM București prevazut în anexa care face parte integrante din prezenta hotarâre Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Urmatorul amendament, dorilți sa introducem la articolul 6?, se va modifica astfel: „direcțille din cadrul ăparatulul de speciale al Primaru^i General al Municipiutei Bucureiti precum și Adminisrraria Strazlor vor aduce la îndeplinire, de îndaaă, prevederile prezentei hoterâri.” Deci repet: „direcțille din cadruippatutulul de speciaiitete al Primaru^i General al Municipiutei București precum și Adminisraatia Strazlor vor pune în aplicare, de îndată, prevederile prezentei hoterâri."

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Am sa va supun la vot proiectul de hotarâre în integraiitetea lui așa cum a fost el amendat și completet de dumneavoastrâ. Am sa i dau citire proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B nr. 91/2008 privind aprobarea numarului maxim de autorizații, a tarifului maximal de distanță și a modelelor înscrisurilor specifice serviciului public de transport în regim de taxi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

îrecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind preluarea imobiltem situat in str. Piata Amzei nr.13, sectorul 1 București din administrarea ConsiliuM Local al Sectorul 1 în adminis^rea ConsiMteui General al Municipiului București prin Adminisraatia Fondului Imobiliar.

Este un vot de doua treimii.

Domnul consliier general Scarlat Horia

în primul rând doresc sa va reamintesc dragi colegi ca acest proiect a cazut la vot și data trecută. Pe de alta parte, înainte de a face apel la consecvente pentru un vot identic cu eel de data trecută.....încă o dată acest proiect , doresc să mai completez cu un anunț Au fost începute lucrarile de consoiidare la ace4st imobil iar în acest moment în baza expunerilor de motive și a a^egului proiect de altfel se dovedește a fi inoportun. Atât voiam sa va spun, în acest moment acest proiect este inoportun.

Domnul presedrnj de sedinta Murg Calin

Domnule Scarlat nu ămtntelesne afătuiți sa fim consecvenți pe noi sau pe PSD, noi am votat pentru și data trecută. Clarificaii-vă.

Domnul consliier general Voicu Mihai

Domnilor coleg, domnule primar genera, sa nu uitam ca aici în această clădire funcționeaaă tea^tr^L^I de copii „Ion Creangă”. In situata în care nu vom aduce acest bun înapoi la Primaria Capitalei riscam , pentru ca deja este 0 somației facuta de Primara sectorului 1 ca Tea1tr^LJl Ion Creangă sa parasească locația. Ce facem cu acest teatru pentru copii? Avem doua teatre de copii în București leatml Țandăncă pentru copii mici și pentru copiii mari, îeatrul Ion Creangă. înseamnă ca distrugem, ... bașca ca noi suntem și proprietarii acestui teatru.

Domnllor coleg, domnule Scarlat, domnul director îodea al teatrului Ion Creangă, a venit cu hartia în mana, somație la 1 octombrie sa parasească cladirea. Pentru noi este o problemă, pentru cei de la Cultura și educațe este o problema,, pentru ca primaria sector^uu^i vrea sa faca nu știu ce ca sa nu folosesc deja un termen uzitat preluat de la domnul de la PSD, camaradul nostru, o manglă, ramanem fara un teatru în București, nu avem alta clădire pentru teatr^u.

Domnul consliier general Poterasu Cornel - Constantin

Nu cred ca cineva își poate asuma raspunderea pentru consoiidaeea unui teatru cu copii asistand la acel teatru. Este normai, și primaria se muta pentru o luna, doua, 1 ani, doi ani timp în care această cladire se va consoiida. Este normal.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Este un vot cu doua treimii.

Ii dau citire: proiect de hotarâre privind preluarea imobilului situat în str. Piata Amzei nr.13, sectorul 1, București din adminstr^^e^a Conslii^ui Local al Sec^c^i^uu^i 1 în admlinisnrarea ConsiliiuU^i General al Municipiului București prin Adminisrrația FonduU^i Imobiliar.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotriva? 4 voturi (Scarlat H., Poterașu C., Alexe F., Țanase G.X.abțtnerș? 13 voturi (Berbecauu A., Draghici G., Giugula D., Sitar^u J.,Țâpardel/:! Popa M., Nicorescu V.,


Anton M., Paduraru A., Boaja M., PopesșutCz,: V\


Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietați între o secțiune din terenul situat in Str. Virgiliu nr.55-57, sector ț, proprietatea SC ARCOM SA și terenul situat adiacent imobil din Str. Virgilu nr.55-57, sector ț, aparținând MunicipiuM București.

Comentarii pe acest punct? Nu sun!:.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind incheierea unui act adițional la Contractul de Concesiune nr.ț329/29.03.2000 incheiat intre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. pentru punerea in aplicare a Hotararii C.G.M.B nr.83/2008.

Sunt comentai? Nu sunt.

Cine este pentru? majontate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind participarea Municipiuk^i București, in calitate de parteneri la proiectul cu finanțare nerambursabiia PROMISE -Managementul Proprietați Municipale in orașele din Sud - Estul Europei in cadrul Programului de Cooperare Transnaționala Sud -Estul Europei.

Domnul Giugula, știu ca este dificil cu cititul multe ore la rând dar aceasta este, trebuie sa mergem mai departe.

Aici sunt comentarii ? Nu.

Cine este pentru? măjoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind privind schimbarea denumirii Circului Globus in Circ & Variete Globus București, incadrarea acestuia in categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigrame, numarului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției.

Cine este pentru? măjoritate de voturi; T^f^c^ttii^i^'? 0 voturi, abtinen? 0 voturi.    i

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecooomici actuaiizați aferenți Proiectului „Reabiiiăarea Infrastructurii Educaționale în București” - 37 unitari de învațamânt preunivessiaar de stat.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamna Popa, iertati-ma am vazut ca aveti o neiamurire, este vorba despre și cele 11 școli care nu au fost facute niciodată și care au trecut de la 148 mp la 248 exact cat este pentru toti ceilallî la licitatiile acestea. Despre aceasta este vorba

Domnul presedinte de sedința Murg Calin

Trecem la urmatorul proiect de pe ordinea de zi proiect de hotarare privind aprobarea contrăctului - cadru de închiriere a doua imobile necesare pentru mutarea temp^c^^^re a aparaturi de specia^ate ai Primaru^i General și a membriter Consiiiutei General ai Muni^p)kJk^i București pe perioada consolidării imobiluk^i din B-dui Regina Eiisabeta nr. 47, sector 5.

Daca sunt amendamente?

Doamna consliier general Cruceanu Elena

Nu este vorba despre amendamente, Comisia juridică nu a dat nici un fel de aviz acestuia pentru urmatoarele considerente: atat Ti raportul de specialîtate cat și Ti expunerea de motive este vorba despre Hotarârea nM67/2009 prin care s-a TmfDi^t^^rnicit domnul Primar General sa demareze procedurile legale de identificarea unor spatii adecvate ce urmează a avea destinația de sediu pentru Primaria Municipiului București pe perioada consoiidării . Ti continuare la articolul 2 al acestei hotarari se prevede faptul ca maintea semnării, contractul de mchiriere va fi supus aprobării Consliiutei Generai. Problema este ca noua ni se prezintă nu un contract de mchiriere concret pentru o suprat^ataip^^r^l^nj niște locații concret, ci un contract cadru, Ti abstract, sa îl semnam fara sa știm concret despre ce spații este vorbăifără sa știm criterille care au stat la baza selecției acestor spații precum și procedura prin care s-au selectat aceste spații, deci nu avem'nicio relatie cu privire la spațiileDomnul președinte de ședință Murg Calin

Deci un contract de intenție.

Domnul Primar General Sarin Mircea Oprescu

Doamnă, dumneavoasrra în mare parte sigur probabll necunoscând lucrurile acestea dar cele spuse de dumn^^\^c^^trra sunt absolut corecte. Chestiunea sta în felul urmator: greșii s-a formulat data trecute legat de aprobarea contrăcrulul de chirie. Pana una alta conform legii, contractul și banii și tot, prin ordonatorul de credite este indrituit și are și reșponsabiiiratăa acestor bani. Ce am vrut doamna consliier ? Am vrut sa existe transparente de la un cap la altul, facem parte din același neam și eu șttu ca niciodată nu poti sa multumești pe toata lumea. Ce am vrut sa spun cu acea hoterâre? Acea hotarâre a avut cumva senzatia inainie de formularea acelei hota^^i^i ca cine știe ce tranzactii au acolo și atunci am facut in felul urmator, cazand de comun acord cu colegii dumneavoastrâ.arn venit personal in fata comisiei economice, am prezentat nivelul de negociere in prezența repr^^z^^^^^rt^Hor dumneavoastra, a liderilor de grup, cu ocazia ședinței șitoata lumea a spus așa. în cond^ine acestea, dumneăvoasrră oricum nu aveți aceasta oblic^^ie sa va aprobe cineva un contract pe care îl incheiați, ca

dumneavoastra raspundeti de ce faceți in calitate de Problema mea

fost urmatoarea ca toata lumea sa cunoască și nivelul negocierii și atunci cautand cum foarte bine spuneii, sa reparam acest lucru ajuns in stadiul respectiv,daaa o să vaiutai-în corpuiexpunerii de motive, am pus in plus doamnă criterille dupa care am negociat și inca mai negociez. Ce am vrut doamnă consîiier general? Am vrut ca toata lumea, toti reprezentenții grupurllor sa știe care este gradul de negociere,să știe orientativ, nu mergand in sus, ci in jos daca se mai poate cu prețurile pentru chirie....da doamnă și atunci fiindca , corpul l^oțărării spunea așa, ca dumr^^^'^c^^^r^m spuneți foarte bine, am trecut și putem discuta criterille și eu pot sa va raspund la toate intrebările posibili și imposiblle^hter și nivelul de negociere al banilor, pentru ca este o chestiune transparente. Nu am ce sa....

Doamna consliier general Cruceanu Elena

Daca este o chestiune transparente, aici spune Societaiea puncte, puncte SRL, daca nu este S.A și este SRL, sau nu este o persoană particulara inseamnă ca negocierile au ajuns departe cu o ănumită firmă, cu un anumrt SRL, și spuneți ca este transparent. Nu ar fi treburt sa apara in contractel - cadru, societaiea respectiva?Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Ba da, doamnă. Pot sa va spun eu acum și sa repar tot ceea ce...

Ei au pus un contract-caduu acolo,general cum va suna contractul acela , iar în fața Comisiei economice cum bine va spuneam am prezentat toate datele respective, date cu care eu va stau la dispoziție și acum că nu este nici un secret doamnă.Am încercat sa punem împreună acolo care sa fie condițiile care trebuie sa fie respecvtate. Adică, sa avem minimum de spațiu. Asta inseamnă atat.

Doamna consliier general Cruceanu Elena

9000 metri.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Care 12.800, doamnă.

Doamna consliier general Cruceanu Elena

9000 metri scrie.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu Nu.nuaceea este la a doua clădire pentru prefectura.

Doamna consliier general Cruceanu Elena

Nu, una este de 9000 metri și una este de 5...., ma rag, deci vedeți... Domnule Primar Genera, eu propun ...

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

în condițiile in care spuneți acum aveți dreptate. Haideți ca

lamuresc eu consliiul general despre fiecare daca imi permiteți. Deci.s-

au cerut oferte de chirie in urma......deci este vorba despre clădirea de

14 etaje, este vorba despre faptul ca are toate utilitățile unei c^^c^iri inteligenee, este vorba despre faptul ca incapem toți care suntem in Primaria Generală, in condiții civilizate, de faptul ca vor exista fiindca este open-space și vor avea toți la indemână tot ceea ce iși doresc, ma refer la un loc personal unde sa poata sa lucreze, la consiiierii generaii și ce estemaiimportaătiSăli de ședință unde primesc audiențe, unde se intâlnesc pe grupuri constitutive ale Consiiiului. Va exista 0 sala de Consliiu Genera, 0 cantina pentru personal, au fost identificato doua parcari pentru....

Doamna consiiier general Cruceanu Elena

Cam mici, 50 de locurî și respectiv dUO de- Io9uu sud foarte puține

față de anvergura dlscuției' și personaiulcăreii.,...

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Da, doamnă nici acum In jurul Primăriei nu sunt mașini ale

consiiierilor sau ale personalului primariei mai mult decat 144.

Doamna consliier general Cruceanu Elena

Domnule Primar General dar de ce sa nu ne prezentail.iii

Domnul Primar General Sorin MirceaOprescu

Pai doamnă, eu ce fac acum?

Doamna consiiier general Cruceanu Elena

Nu, nu, ma scuzați, contrartul completat cu toate datele.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Pentru ca înca nu am terminat negocierea.

Doamna consliier general Cruceanu Elena

Atunci propun amânarea pentru momentulîn care puteți semna

contractul și sa II prezentaii Consliak^i General.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnă aș vrea sa cadem de comun acor amandoi, pentru ca în

mod greșit, doamnă am cerut și eu parerea juriștilor, dumneavoastaă sunteți jurist, și mi-au explicat foarte clar" domnule primar mata nu ai ce cauta cu cifre, matale raspunzi de cifrele pe care Ie hotaraști, fiindcă ești ordonator principal de credite”. Eu am vrut sa subliniez prin acesta și sa gasesc 0 comuniune generală din dorința de a ne muta, doamnă și a putea începe consoiidarea acestei clădiri

Doamna consliier general Cruceanu Elena

lar noi dorim sa vedem un contract care urmează a fi semnat, nu

un contract-caduu. Aceasaa era problema. Din punct de vedere juridic nu are nicio valoare.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnă, problema mea este una, vedeți acest contract cand el

este definitivat, ma refer la negocieri.

Doamna consliier general Cruceanu Elena*'-

Este ofrectul liotarârii data anterior.■'

Domnul Primar General Sorin Mirceo Oprescu

Do,doamnă. Eu găsesc ca acolo am greșit, ca am legat-o pe

partea aceasta. Doresc însa înca 0 data sa fiu transparent șidacă doriți sa vorbesc despre nivelul de chirie in momentul acesta, vorbesc despre nivelul de chirie, ca nu am nimic de ascuns. Sunt doua clădirii sunt 4 etaje, 5 etaje în’ti^•^o clădire vis-o-vis de Parlament, unde va merge Prefect uca. daca va de acord Prefectul și Ministrul....

Doamna consliier general Cruceanu Elena

Sa ințeleg ca mai sunt niște pași de facut.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu, doamnă. Nu am terminat negocierea doamna pentru că vreau

sa 0 aduc cat mai jos.

Doamna consiiier general Cruceanu Elena

Acesta este punctul nostru de vedere ai comisiei juridice.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Eu tin sa va spun respectuos, doamnă ca in virtutea faptului ca

dumneavoastcă m-ați abilitat sa efectuez aceasta mutare din corpul primei hotarâri citez acum, eu voi incheia contractul pe care vi-I voi prezenta exact cu toatei...

Doamna consiiier general Cruceanu Elena

Atunci vom hotarî de comun scord....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Sigur cS da, dăamnă.

Doamna consliier general Cruceanu Elena

Atunci tot din respect pentru consliieri vă rugăm să ne prezentai......

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Pentru aceasta am vorbit și eu, nu?

Domnul consliier general Popescu Costin Adrian Domnule Primar, am ințeles că este vorbă despre o clădire nouă, nu? Despre cea de 9000 mp.? La anexa 1 avem 50 de locuri de parcare. Vă propun ca dumneavoasroă să sncșetpți -ncadml primăriei dacă este c^^c^ii^rT nouă de ce nu o fost respedtată'Holăfărsa-C.G.M.B. 66/ 2006 unde se prevăd locurile de parcare? La 9^00 mp., trebuia să aibă minim 180 metn..,.

Domnul Primar General Sorin Ibu^i^^a Oprsscu

Domnul cmssilier general vC promit cC indiferent daca ne mutam

sau nu acolo, o sS fac ce a mai serioasa ancheta dsppre efeeLul tezelor de luna.

Dornului preșidinte de sedintă Murg CClin

Domnule pumar totuși s-a nascut o întteăare foarte scurtă rând intenționați săi ciiă loc această ....?

Dornnul Primar Gemi Sorin Mircea Oprescu

Infenționez să folosesc luniie august și septemirie pdeLru mutat în

așa fel    încCt    la înceceLul    sesiiuii    viitoare......i în    așa    fel    ÎncCt    în    lunc

septemirie să putem să fim pe louuri, mutat acolo prit^ra cC perioada de vacante doresc ea o folosesc.

Dornnul preșidinte de sedintă Murg CClin

V-am întreăet aceasta pitire cC utmczcă să se mute am înteles și PrePecuura și să nu apară disfuunționalltăți în cdiiitite.

Dornnul Primar General Soim Mtrcea Opreucu

Nu, aste se face ducă un    mCine uvem de prentutat domnuiui

prefect ceea ce era de t^zoă^ în lpgUturU cu el.

Domul prefect AtCnUseaei Mihai Cristiau

VC aug să îmi permiteți sa mU udreszz Cmnsiliului General, discutiiii tefentcare la mutarea stticte a PruPecUbni nu sunt de competența mea eu apatinUnd de Minieferul Admibistrație■iși infernelor. Debibia mutUrii întt-uu spetii sau aD^t^l a P^uPecUuni tCmânând apanajul exdssiv al minlsterului de care epartin. Pi egali mCsutU este foate impertnet și am infermat cmnduaerea Ministerului de lnfernp asspra faptuiui cC din puneLul de vedere al cctiiititli PrufecUbrii este impertdet ca mutarea efeeriva să se facC întt-o perioadă în care actibitatee Prefertii să nu fii grav peCurCetă. Vteau dcar să vC teamietesc cC sunt peste 15.000 de desare afllte pi lucra pe lpgile spedare, sunt chestiuni tefentcare la mcnugomeurul situaLiiler de urgdeță, sunt chestiuni referitoare la oreaiizarea, așa duca cum prevede lpgea, ulegenior prezidebriale. Desigur decidă și data o^utUr^ii PrufecUurii este cthiăUel exdssiv al Minlsterulul de lrnernp prin cmnduaerea acestuia, eu neavCnd niciun fel de 08^0^^ de decizie decât să prezitt ministerului |^ui"i^uuI muu de vedere cure    am înteies a fost nmătețiișt de ministrauDomnul președinte de ședință Murg Călin

Mai eunt alte comentem? Nu mai eunt

Supun la vot aceet proieutul de hotărâre pe care l-am citit mai devreme.

Cine eete jrnel^r^ 4 voturi (Poterașu C., Scatlat H., Alexe F., Tănaee G.), împotriva? 0 voturi, abțienrie majoeitate de voturi.

Acett proctct de hotarare nu a foet ădoptet.

Treoem la uimătouul puntt pe or^r^ir^^a de zi, pr^iot de hotărâre privind Or°tsmOerea imobilulm din B-dul. ȘOefan cel Mtre nr. 1-3, secOor 1, din tdmidistrtrea Adminisitației FonUuiui Imobiiitr în

âdmidistrtrea    Diraetiei Genrtale de AsisOenlâ SociâlU â

• •

Mudidipiului Bucurași in nederet derulări unor âtOiiniO de ordin sociâl.

EȘș un jirari^ct de hotarare care jir^euL^p^i^^e ca aici ee vor întempla activităti de ordin eocial, mai exatt va exiett o cantină eociaia și un m^c^^^in eocial. Daca avet înttebari la aceet puntt?

Doamaa director Simean, domnul cnnsilier BaduXescu dorește eă eusțieati acet proitct.

Doamaa director Simean Cesmina

EȘș vobaa de o pLCdunere de colbbarare pe care o avem din patea municiaaiitații Viena și a ămbănadei Auntriai în Romdeia, cr^^a ce ee dortște a ee facr Tn cadrul ateetui proct^ cete întiierarea anor micro-cantine ecc^iale daaă doriți cu o componentă de magazin eocial pe modelul celor care functioneaza deja de 20 de ani în Auntrie și în Gemanic. Nu cete pe pi^piul econamat, acet magazin m^ial nu va cumpara marfa în vederea revânzării, cete voraa de acea marfa buna pdștru cnesum dar care nu mai poate _ vanduta de exemplu într-ac eupermarehet și va dau exomulul cneservelor Tn ambalaj de aluminiu care minn lovite ș un cumpatător ca dumnea^ast^ nu le-ar lua de la taft dint^un eepenaiarchet. EȘș voraa de marfa buna de cdnsum. Craa ce aș vrea eă mdtridnez cu pnvite la a(^(^^t proctet de hotarare eete ca ee face o e^^r^^nriteri^, epntiai râmâne în ădminintrarea Ctn^^ilH^ll^i Genalal al Mnnicipiuiei București. Daca aceet proiect, dint^un mtiiv eau altt acoriul de aeociere cu ămbanadă Auetriai la București nu va ieși el va ajenge Tn Ctn^^iluj și dumnez^astră nu - veti vota ăCăaetă hotarâre nu nchirobă cu nimic, nLăȘei râmâne Ti cdșrinuăre la AFI.

Dornnul prnșadlnte de ^^c^in^^ MurqrCălin

Dar daaă curma protocolul cu am'bașana'AAșț^iei nu ee nemnnzăă cine va face aceete proctcte eociale?    ‘"9_

Doamna director Simean Cosmina

Proiectul nootru ftr^^v^^de ca acoot com^x de oervicii oociale oă fie făcut cu ambaoada Auotrioii dană mu facem cu voia Cmosiliului vom încerca oăidentificăm um alt partener dim ofera civiiă.

Domnul Primar Genaral Sorim ^ir^r^^a Qprescu

Domnitor coosiliefi gr^n^ft^ haideți oă pti'oca^^m ceaa ce eote de primat in așa fel meat oă mu exiotă diocuții oau ideaa ca acoot opati o-at e^lo^i la altceva. Amaaoadurul A^u^^^ti^i mi-a certt in oi^d expos oă a^b pesibillîataa oă oe expi-ime in coostitairea aceotei cantine oociale. în aceaași loamată, fiindcă loamata eote dostul de mare, ount vteo 300 m., mu? 290, oă aibb pesibillîataa oă le daa la oamenii aceote produoe, dar mu doștște oă oe intămpie cum oe intămpla la moi rând oe aduc la oamenii amărati produoe de mUnaare, mu vtea oă aiib parte de tot ocamdalul pe care el l-a vazut pe la televizor, etc. Duaă aceaotă    a

venit și ambaoadorul Fram^^i și a oxuo cU doresc și ei oă maaraa iofr^^a^ cu auottiecii pnatru eusțiaoter    Le-am pruous mai multe

loaaîii1 dim mefeniire mu am loaății poște tot oă ptt oo vU prumun oo le dUm pattu, cimei, șaoe loatii. Haideți oă vedem cum    aceota, dană

euntăți de acord cu totii și dană lucuurire ou^ ok și ou^ in togi-Uă oă cmaîinuam cu expetiăață.

Domnul preșoclinte de ^^c^im^^ Murg CUlin

Domnul rirO^^G ooî cer ocuze înttebatea care o-a mao^ut eote punatunlă, dană aceot protocol cu Fumdatia ambaoadei Auotrioi mu va fi apti^^U^ de Cmosiliul Genulal oau mu oe va face cime va face acaioitOțile rnc^iale dim aceoț opaăoU EOt punatuulâ și claa^, pnattu cU punmm putim câcuta ^^63 rnilLr,.jL mom mormăi trebuia oă vșmm întăi protocolul dxaă care oă i dUm um opușii in care oâ lucreze, cu no^baeada Cmutor S.U.A, a Rueioii impăamat eote    oă avem rtrtcCo^^kjl și dxaă acera

alouăm opațiol.

Domnul Primar Genulal Soim    Qprcscu

Chestiunen ott in felul ui^r^a^t:t^r, in protocolul pe care mi -an aduo și care utma oă vil preziti aici dânșii der^a^^j um opatii civillzzi.

Domnul preoominte de oedmtU Murg CUlin

Și de ce mu au făcut i^^^i proCoc?lul?

Domnul Primar Genațal Soim Mmcea Qpreucu

Pentuu cU eu am prumunerea oă maaraa oă vadU catova opati

CMlliste, au piimit um opatii la eectotul 1 care mu coreumunde la ce doreau ei. Nedmcind oo i ^upr^^ pe domnul primar Chilimam mi-a expUntlfrumos dană pot săle arăt alte spații. Le-am arătat trei spații amărâte zic eu, printre care și acesta care arată cel mai bine, mia refer la faptul ca este la parter de bloc și au spus da acost lucuu ne-ar conveni domnule primar genatal și am ^^crouta domsuserile și iatt ca sunO cu ele în fata dumlăeaăoostră. în caz ca dumneaasastră nu von dori să facem nici un fel de gest pe patea socială, spunându-nă clar care este loănota, aici ou patte să mintă nimeni domne, în caz ca dumneaasastră nu von aproaa eu personal dssider ca nu dotii săse întâmple nimic poc^u amărât ci daar pnvonti. Pentru ca în momtntul cand, uite nu nreau să frac o nină nimanui, încă o data oirim, proaobil ca o săavem o lamurire pe parusrs cu tetii și vom nota, sper ca în termetul pe care îl anem. Mă refer la aste al Bucureștelii. Multe lucurri de acest gen cu case de battâni și cu cera ce am ănniiaJarooot^u niitor se orresc ca nu am inventarul făcut Este unul dintre exomple, nu știi dană o fi dl mai bun le^c^^t de cazul acosța. Eu n-am prentntat onsst care este situata, Pană dumneansastra dorii să se înttmple în acsst tec cera ce exatt scrie în hotărârea pe care o luati bine, daaă dumneaasastră nu doti să se întâmole nu se întâmpla*

Domnul proșnOinte de sedintă Murg Calin

Domnul primar, step iutn întrebarea a fost foarte clară, eu nu înteteg de ce insisroți.n

Dornnul Primar Gennlal Sorin Mir^t^^a Oprsscu

Nu ptt să fac un protocol, trebuie să pun adresa domnule

Dornnul preșininte de sedintă Mure Călin

Să înteteg că fundata austriacă nrea garantii de la Cnssiliul Gentlal, ca să înteteg exatt.

Dornnul Primar Gennlal Sorin Mir^(^^a Oprsscu

Nu, să întetegeț că fundatii dorește o loratlă ciniilzztă pe care ss

o pompajeze.

Dorninul preșininte de sedintă Murg Călin

Și nu na face un protocol cu Mniteiiiel București înaiite să î se arate toanota ciniilzztă, ca să înteteg foarte exatt.

Darnnul Primar Gennfal Soin Mireea Oprsscu

Și i s-a arătat toanota.

Dornnul presiUnte de sedintă Murg Călin

Ropet, dană cumna Cossiliul Generniîntnteteuninnea lui împreună cu dumneansastră nu mai dorește șăfacȘa'șeșt șrotocol de asociere.

cine va face serviciile sociale în această instituție-careastăziprinvotul nostru va trece?

Domnul Primar Genaral Sonin Mircea Oprescu

Dacă Cessiliul Genăral nu dorește mă se ^^ctă cu ei, atznci dpnine și cererea respzntiaă.

Domnul prășniinte de sedintă Murg Calin

Haideți sa o prevedem în Liou^l hotararii această decizie.

Doamaa direeter Simeun Cssmina

în L^ufin^^^i^l hotărâii scrie ca dviine nula de drept dasă nu se îndoplinssc indicatorii.

Domnul Primar Genaral Sorin Mrtcea Oprsscu

în orice cap vS dau cuvăntul muu ca spatiil acela nu î dau la

nimeni.

Domnul cossilier genaral Giuquls Douu Mihai

Și scum să lămuresc pe uni dintre colegi care mă înîrebsu de ce

vorbssc bine, am să vă dau soluZa Is scssl cap peztuu că situația este nedefinită urmând s f deiinitz pn'nrr-o preparTe s noastră de inîznțier orintr-o hotărâre de Cossiliu și știm cum lucrspaă e^ăile coraeratii și cii care ssnî L^iviil^pȘ înîr-aăevăr sr trebui să aib singțasîz că existz o hotărâre de Cossiliu. Nii nu putem SC le dăm un vot în slb, sas sS punem sl disopiitie o clădrre, o loszție în care SC ds^fUșc^^re acuastă uc^ti^^^^tu înîr-aUevUr utilă în termen llmiiei și utznci o să facem în felul următor, daaă dănșii îșî arată bunăvoința și noi ee arătăm bunăvoința și cu să nu piereem timoul facem un amendament: ;!daă nn termen de 60 piie nu se semnupaă proLlcolul hotărârea deiine nulă de drept”.

Domnul preșiOinte de sedintă Murg Călin

Prz(:ou^jl cu cine?

Domnul cce^^il^^r genul Giugula Douu Mihai

Prz^ou^il cu sieibssads Austriai poztru această ct-restie. La ultimau

urZ că nu știi cum ursZC hotărârea, un nou artiiol jn situatiaii care nu se semnuasă un pri^ot(^^)l poztru reeiipsrea scopului acestei actiaitătiîn termen de 60 pile, hotărârea dviine nulă de drept”. Pertu că dacă derulul primar trr<^^e că putem semna cu frunceiii, cu austriecei, cu nu cezrupaă cine, noi trebuie să semnăm un o:ri^ot<^^)l poztru asignarea scouuiii uc^tix^^^^țr penrrf^e'eTe dăm această hotărâre. Dacă nn 60 de piie nu se face ea deviriernulă.    \    ~

Doamna consilier g^n^r^al Cncceanu Elena

Stimați colegi, uiteți-vă și citiți art. 1 ente vorpa de transmiterea uoui npa-ia de la AFI la Direația Genarală de Aniatnnță Sodalm, protacoalele le încheie Direeia Genarală de Aniitență Soileia și ou putem ooi ea pmendăm hotPrPrma cu oOiigaaa de a încheia uo protocol.

Domnul consilier genaral Giugula Doru Mihai

De ce?

Doamna consilier genaral Cmceanu Elena

Pet^u ca privnsc în vederea dedăm act^aitțano^ de nocial. Aceata ente obiearol hotprprii.

Dornnul consilier genaml Giugula Doru Mihai

Doamna Elena, ncuzati-mă ou ați înțelen formularea, în eituariarn

care în termen de 60 de ziie ou ne încheie uo protocol care nă duma la angararea ^opulii pretl^m care dam ncnanta hotărâre ea dviine nula de drept.

Doamna consilier generel Cujceanu Elena

Ce înseamna dedarea actiaitatilor de ordin nocial prin Direaria Genarală de Aniatență Soiiaiae

Dornnul consilier genad Giugula Dom Mijai

Și aveti în npate protocolul care npuoe ca ne va face o cantină

peat^u oameni năraci, cu oumăr de personal care va pune la dinpzaitie, care va face toate cele cuveaite.

Doamna consilier genual Cmceanu Elena

Și dană ou încheie protocolul cu acea air^r^^na(CP șî încheie cu nlrciaevae

Dornnul consilier genalal Giugula Dom Mihn

Nu ceatnzaă, ente prrtctc^^^dl pm care ne msiggrâ manuri de

anisteare nociala, daaă ente uo protocol.

Doarnna consilier gemlal Cruceanu Elena Dar anta prevede hotarârea, cred ca ente în llun.

Dornnul Primar Genaral Sorm Mircea Opreucu

Eu consider cP p^oeunerea făcută de.domnul consilier genenal

ente judicioanp, eu vreau nă vp mai spun-și altceva doamnă, ooi în ncumpa eoantra p^n^tr^^^ trpim nb ntigmatol mioritei doamnă și dană

intram cu acest protocol direct al ambasadei Austriei și făceam greșeala să e semnez fără să cossuC Cossiliul se transforma totul într-o discute C^rmfeCa despre ecr^trnac^^e Ș așa mai depcrte.

Domnul Secretar Genaral Tudor Toma

Daca îmi permiteți arC. 3 al s-roiculuM de hotarâre prevede schimbarea destinației spatelui atrage cdis^ă eeo -evacarea preomtei hotarâri. sa mțeleg ca amonaameotul dumneaasastră dntunule Giugula este uo alleeat 2 care ss preaadă ceas ce ați spus, „in cazul eo care eo 60 de ziie „. Va mulrumecc.

Dc^^m^ cossilier g^m^r^al Chi-iș Mariana

Craa ce e-eau sa ea spuo ecene colegi, este dnoil^^ pemar g^ir^i^al ea rog să fim foarte ateot și ateotieoez Direteia de Proiecție Soeiaia la mărfuele care eor inota aici pot^u a _ date la cantină și la cossum, foaie mare eteoției Eu am uo bon depss la Proiecția Cossumctpruiui, cmmpot franțtzesc cumparat de mioe espirat Ș uoul oemțscc. Daca in magazioe peimim așa cea trebuie să fim foarte ateot ce se ea da acolo. O simpla ateoțieoare.

Dornnul preșeointe de sediotă Murg Calin

Supun al eot amonaameotul făcut de edenul oostru Doro Giugula și aoume la art. 3 să se aCauge uo al doilaa alleeat, deci pemul alleeat „schimbarea dsstinației spațielol atrage duaă sieo -evocarea preomtei hc^t^arae" și al cCe>ll^a alleeat „or^îohf^^ir^^^ protldiului eo termen de 60 de ziie cu patene^ austrieci duce la -evocarea preoteiei hotarae”

Cioe este pot^u? majoetate de eotuie, împorrieă? O eoturi, abțieori? O eorue.

Supun la eot proicprul de hotarâre eo intcgrallrctea iur

Cioe este pottnj7 majoetate de eotue, împorrieă? O eotuie, abțieorieu O eorue.

Acstt proitct de hotarâre cu amor'laameotul clarefieat a fost aproecr.

Tremem la u-mătoral pund pe oi^e^ir^^a de zi, u-»eo^^ct de hotaoâre privind irecarea uoor suare cu dsstioarie ^reeioală dio ac^reie^^^r-^ar^ Cossin^i Loall al Sectoruiui 1 in adreOeieCraraa Coseiiiuh^i Genaral al Moneuipl^^i aucurești și ebroeatea Hotetâre C.G.M.B. or. 128/2005 și a Hotărârii C.G.M.B. or. 281/2005.

Cioe este pottru? 29 votui, rmpctrivau O votuie, abțieorie 12 votui (Berbeaaru A., Draghiei G., Glgula D., Mihăilescu B., Setro G.

Țapardel C., Popa M., Nicorescu V., Anton M., Păduraru A, Boajă I*., Popeucu C.).

Acest proiect de hotărăre nu a foet aproăat.

Țrecem la srmătorul punet pe iii'c^in^a de zp proiect de hotărâre priviri înființotea Ceotrului de proiecto și programe educațiotale și sporOiee pentru copii și tieerot.

Annnac^înn^fn^? Ns eent.

Cinn eete pnalru? 30 voturi, împetrivă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi Berbacsru A., Draghici G., Giugula D., Mihaileecs B., Siiaru G. Țapardel C., Popa M., Nicomi^oi V.. Anton M., Păduraru A., Rizoiu M.Popeucu C.)

Acest pri^oi^ct de hotărâre a foet ap)oăat.

înainte de a infra pe zona de PUZ-sri, daan^^ Roxana Wring dorește ee ee adreseze Ceeeill?lal General.

Doamra Roxana Wnng - Apoicati? Pro Do Mo

Va mulțumesc cP mi-ați permis ascete trei minute. Din cele 27 de PUZ-sri aflate astăzi pe orPiripa de zi 16 încalcă Ingile în vipoare. Eln ee află la punetele: 19, 2,, 2,, 22, 25, 26, 21, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41 și 45. Votănd pceete PUZ-sri trei dintre pnncipalele pronieme srOanistie? ale BucureaPiului noetru pe care î îmbini totii eper, ee vor agrava: 1. lippp unui nsmăr pdevaet de losuri de paroare, deja în aceet oraș ee p^^rhf^^^^ă pe trotuar. BucureaCiul eete pinegra ca?itală r^Lrior^p^^^^ă care ns mai are trotuar, pietonii merg pe etaaPă. 2. CneCi?learal mic și în cea?euă ecădere a ppațiului verde, snsl c? intre cele mai mici din Isme. 3. Distragereă zonelor iitence care ar putea rpprezenta un punet de attaație tL^^i^e^^.

Prin urmare, vi In voi 1X10^11^:3 din 16 PUZ-sri trei: 34,35 și 45 ns as nici măcar documentmpa legală afișată pe eite-ul primări?,, ee încalcă lngpa privind transparenta deci?iepalâ; zece dintre pecete PUZ-sri 19, 2,, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 40 și 41 ns reepectă Hotărârea 66/2006 referitoare la amerajarea de losuri de parcare; cinci dintre pceete PUZ-u^C 2,, 2,, 21, 32 și 40 ns reepectă prevednrile lngale referitoare la epațiml verde. îî cazul PUZ-slsi 0d. Poligrafiei cepstructia cete eituaUă pe epati? verde cnnform P.G.U-uluc Șape dintre pecete PUZ-srC 2,, 22, 26, 33, 40 și 41 pp afll mD0^î|protejate ceestrulre ppp îî catiere    al căror teeur sr0șn pafipe.ctabqegati? prin derogările

eolieltate. Văd că eentel foarte atena. % a/^'^șX-șK

Domnul președinte de ședințăMurqCătin

O secundă doomnă, dumneaveastră nu eunheți aici pnntru a ne pune la punet, politicss și rezeo/et daontnă. Le etnici pnetru dumneaveastră opiniile acestea extrn, le spuneți afnort, î epuneți colegilor,    ne comunicați aici ce ave^ de comunicat în 3

minute.

Doamna Roxana Wring - Aspicnei Pro Do Mo

în cnnuluzie, ruqam reepeuteos cnesiliei'ii qenerali et nu apro be

aceste PUZ-uri cu ntdt mai mne cu cm mcunul di^re ace^ee PUZ-ui nu ar putea n adoptete dona 30 septemirie 2009 cand inteă în eigoare monifioări ale leqii urOanismului. Va mueumecc.

Domul preșininte de    Murg COlin

Prntităm de n^poe^l ca eșec și dornul Arhitect Șef Pderoșcu în sall și daaă doomna Wring a    niște iooteze aș erea să auzim și oiiiio

dOneului.

Damul cresilier lenl Poeeucu Cești n Adrian

Vreau et e o^ueunt^ecc doomiei pnetru premnță și ereau et ed rnoun cd salnuem in(intian eo(^i^^dei cieile iar qruuul PSD nu ea et^ea niciunul din aceste PUZ-uri.

Domnul ^h^i^^^t Sei P^raseu Ghearghe

îmi ^s^^ foarte qreu et comeztez neavOnd dc^^umoet^^lte în fote ca el _ac comentarii puneurlle, înse _ac t^toetr^r^^^ia cd cd putin la dună, ^ei cozuri nu cr^d cd se susție rfitmotiiie respe^^e. Pe de altă parte din otom^t ce existe drumite aviie dircctia ereOuie et lî ia în cnssidorare oșa cum sum ele ^mee și aici iac refenre la aviizl de circulatie. Dacd veiiul de c^iri^uO^t^^^ o crsstatat cd sum îndeiiinite cmditiile ht^tardrli Crssiliuluii dircctia le ia cm atere. Nu orn eenie roeronitit, dană doi-iți le putem anoUia pe licore în porte pmtru cd eu nu surt computer eă eii o^in^^ dună, eei sute de documoetații de urOanism. Toe orn ofim cd eurt monelietul de sereiciu al Cnssiliului Genoral,    este o ofii'mdtie o

prseei. Nu    aeen acoasta doriem de n șei foate dic^i^umoet^^llle,

dană discutem pe o docummtație p^em discda. Nu pet sS emilii tee ce a eous ddnso dar pet et afirm cd în dună, ^ei cozuri de PUZ-uri pe care le-a ^(^i^nr^o^mt nu se cmiirmă.

Domul cnssilier qenelal Tico Horeiu

Nu, Ruqamirten moa, pe eiifor domiii de lo ONG-uri eă se preziele la șeiirnțele Comisiei Tehnîee și să își spund punn-ul de eedere acolo, nuDomnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Țica, aici eunt do^ ăepecte, udă că proiectul a etat în dezăatere pudică,nu ău făcut negei, dei că dănșii chiăr dară vin,nu vet de fapt ea își spunU jrrztt^lema, cautU vărianta cu imaginea aici. F invit încă o dătă toate ăeociățiilei Sălvați Bucureștitl, Pro Do Mo, toate aeociăCiie cate ee ouupă de eona ăceaeta de urZăn^^m eă paticipe lă șeiințele comisiei de urZunism și in felul ăceetă eă fii informati măi Zine.

Domnul ărh^^^c^t eef Ghearghe Pătrășeu

Din ăcest ^cîIv ăm deshiie public șeiințele Comisiei Țehnice, sud pubiice, orieine poălt ei partcipe

Dornului cnesilier general Poseucu Cestin Adrian

Dornnul arhi^c^t ăș vrea eă vă fac mdcîlunua in uimul rănd domiii de lă Comisie ău fost invitati ieri lă ună dintre comisiiie Cnesiliului și nu ău ăvut Zunăvointa eă vină. Cum eă discute cu eocietăteă civiiăU lar dănșii de unde ptt ăfla cUnd sud șeiințele de comisie cănd ăZia aflăm noi cdpsilierii?

Dornnul prpșadinte de sedintă Murg Călin

Acăestă eete protOuma D.A.T.J.- ului. Doamaa director Zăroim, o eă vă dău eu numele asociăCiiet și lă șeiințele de urZănism eă fi și ei invlteti.

Dornnul cnesilier gertăfal Nicoreucu Varga

Cu părere de rău, arn cdsstătat că domlul ărh^^^^t șef ă luăt cuvăntul ăprotpe dageaba, nu ne-a spus nimic deitt că nu rnăi Cnd minte și nu rnăi știi ce ee întemplU cu PUZ-uile duță or^r^ir^^a de ei Eu cnesider că putea eă ee uZțind de ă luă cuvăntul, pe mine nu m-ă cdvains ăZsolut deioc și incă o dătă eoun prZăZbil cu ăcorlul colegilor mii, gruuul PSD cete și rnăi hotărăt eă ee ăZbin s^u eă votete împorriăa ăc^i^^tc^r...

Dornnul preșadinte de sedintă Murg Călin

Daci nu rnai sud alle oainii e•€^c^^m la vot.

Supun la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zoaal - Str Do AlcxndOru Locaștem nr. 35, secOor 5.

Cine este pdctru? 32 de votd-ii rmporrivăȘ70n’7OtMi uZțindria 12 votui (BerZeaaru A., Giugula D., DrUghici G.,;Țapai:der?C., Siteru J, Poța M., Rizoiu M., Popeucu C., NiCorecdU'-V^ D.MihăilBSCU B., Neddcu C., Păduraru A.).    •ț&g'?''

Aced proiect de hotărUre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de z? proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistie Zonal - Str. Doareeei nr. 7-9,sector 3.

Cine este pectru? 31 de voturi, rncfDotrn^a^? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Aerbesaru A,, Giugula D., Draghtci G., ȚaparUel C., Sitcar G. Rizoiu M.. Poseucu C., Nicoreucu V., Mihăilescu B., Nedelcu C., Pâduraru A.)..

Acsct proiect de hotărâre a fostcdoprct.

Trecem la urn^^^c^rd punct de pe orr^ir^^a de zi, proieet de hotărâre privirii aprobarea Planului Urbanistie Zonal- B-dal Poligrafiei nr. 49-51, sector 1.

Cine este pnctru? 28 de voturi, împotriva? 1 voturi (Alexe F.), abțineri? 11 voturi (ABrbesaru A, Giugula D., Poterauu C., TaparUel C., Sitem G. Scarlat H., Rizoiu M., Poseucu C., Nicoreucu V., Mihăilescu B., Nedulcu C.).

Acst fareri^t de hotărâre a fostodoptct.

Domnul Poseucu au fost08 de voturi pectru,... sOmi de pomană.

Trecem la următorul punct de pe ordinaa de zi, privind aproacrea

Planului Urbanistic....... votul dumitale se înregistrează pe camară, dar

are oUiiguCn săCnn minteU O ss ne uirCm pe înregiSră^ ai a să vedem votul dumseassasrră. Dornul Poterauu daaă vreți să dzvaălniti puHic faptul ca voiaC ai la pnctru ai la împoirivă, este a oninie ai va mulțumim cS ne aduceri la cunactinra acest lucru. Stimate daonn, aceasta este a afirmație care urmuzaă să fir comparată cu banda, râmane de vSzuC Deocamdată reuultaCul este 28 la 1 la 1.. Care va să zică proioulul a foss sdoptot

Trecem la următoi'ul punct de pe ordinua de zi, privind aprobarea Planului Urbanistie - StriTcmișsns nr. 14 și nr. 36-38, sector 1.

Cine este pnctru? 27 de voturi, împotriva? 0 voturi, abținri? 16 voturi (Aerbesaru A, Giugula D., Dr^âgh^ic^i G., Tap^ar^r^el C., Sircru G. Papa M,, Rizoiu M., Poseucu C., Nicoreucu V., Mihăilescu B., Nerdulcu C., Pâduraru A,, Poterauu C., Alexe F. Tânase G., Scarlat H.&

Acsct proiect de hotărâre nu a fostodoptct

Dornul cnnsilier gendal Scarlat Haria

Am cerct cuvântul pnctru a sublima taptul ct până la acssr morniont nu au foss inclusii la puncn treuct au fossc? de voturi, nu 28 cum s-au numărat, ai vă rug frumos, domrul președinte nu a ieair nimerii din s^Sr.... nu este sdevaraG•Nc tete ădr^v^Srst, când văd cvvs cu ohiii mei

nu mă minte nimeni în față. Vă rog frumos sS faceți prezența domnule președinte. Nu este odenăret, nu o ieșit nimeni din oain.

Domnul proșeZinte de oedintă Murg Călin

Domnul Scnrlot suntem în următoarea situație....

Doninul cnssilier genoral Scnrlnt Hotio

Nu este odenăret, nu ne moi minți.

Dornul proșininte de sedintă COlin Murg

Dornnul Scorlot, eu fac din nou prezenna. S-o numărat, s-a spus 28, cu 1, cu m. Bun. Estt Prefecuura de fațeiUrmăană să comparăm cu bondn și o să eedem. Dornnul Secretar eO rog să facem p^ezăăna. Dragi colegi, OtO o secunOă să facem prezeuna. Hoideti domnul Secretar, eO rog doti citiie. Drogi colegi, eo rog să mzătinom liniștea co sS putem să facem prezeăna. Dornnul Scorlot nu tronsfermoti..., eă rog să lumți loc și să facem prezeuța co săputem săștim căți oameni surt în saln. Hoideti domnul Secretar, eO rog frumos să faceti prezăăte. Holdei domnul Secretar eu fac or^i^ira^a în șenințăl nu dumneaooastră.

Dornnul secretar Genoral Toma Tudor

POi vO rog să o faceti.

Dornnul proeininte de sedintă Murg COMn

VO rog să ^1 prezenna.

Doinnul secretar Genoral Toma Tudor în czăfeățuiîn care rr^^tnăi să mzătineti llnintea.

Dornnul proșininte de sedintă Murg COi

VO rog să vO lininȘți si facem prenenta, să putem merge rnai

depa.e

Dornnul secretar Genoral Toma Tudor

Aiexe Flonn Anexandru - prezent Anton Mihaela - obsent BOcOintan Irimie Gobriel- prezent BOdulosuu Aurelian - prezănt Berbocaru AMn Dumitru - prezent BoajO Minică - nbsent


Budnlan Pompiliu - p^enent Chiriș Mariana - ^31^0^^

Cosma Roxono Maria - promot

Ciste Irinel - prezent

Cuuceanu Elena - prezent

Dincă DumiUru - prezent

Draghici Aurelia Gruțielu -prezent

Duță Nicolae Lucian - prezent

Floresuu Dragoș - abseze

Fuciu Daziel - abseze

Găf-Daac loan - prezent

Giugula Doru Mihai - prezent

Gorodea Tiberiu Sibiu loan - prezent

Grigorescu Robert - abseze lovici Victor Teodor - prezent Ivaacu Tiberiu - prezent Muzan Ștefaz Daz - abseze Mihăilescu loz Boc^a^n - prezent Murg Călin - prezent Nlaguu Mihai - prezent Nedelcu Ceseel - prezent Nemeș Carmen ionela - prezent Nițu Robert Daziel - abseze Nicoreucu Virgii - prezent Paduraru Alexanuru - prezent Păn/u Ci^^mto Gabriel - prezent Pop Romeo Teodor - abseze Poaa Grigore loan - prezent Poaa Maria - prezent Poseucu Cesein Adrian - prezent Peterouu Cornel-Cenătuntin ^pjr^^ent Prioteasa Dom - prezent Pucuărea Soiz - abseze Raicu Mîr^c^^a Cristian - prezent Radii Siiviu Gegrge - prezent Rizoiu Mrrcea - prezent

Roșeți Gegrge Adrian - esee prezent sau abseze? Daca esee prezent personal oi fără manautari, în sall, vU rog să spuza prezent. Este abseze.

Scarlae Hoha - prezent


Siieru Janmz Mrrela - prezent

Sten loz - abseze

Stau Nicușor - abseze

Tăzase loz Gabrie-- prezent

Toma Veroniaa - prezent

Tapau Aza Claudia - prezent

Țica Horațiu- Florin - prezent

Untaru Virgii - prezent

Vlddaz Florin Laurențiu - prezent

Voicu Mihai - prezent

Capotă Bogdzn Alexandru - prezent

Domnul preșeZinte de ședință Murg Cdlin

Puteti eă îmi dati o cifră va rog frumes?

Domul eecreaar Genaral Țoma Țudor

Țț mala eunt prezeiți 44 de czeslliei.

Dornul proseZinte de ^^c^in^^ Cdlin Murg

Țc^^u^i mi ee pare ca, mai alee ca uni dinȚe dumneaaeastră Ț mel^au punetele de vedere ale aeociației Pro Do Mo eau nu șeii, dammna Wing n r^r^'^^z^ia^^ Pai va pet dmmoastra ca ^eer ireepoesabilirare dammna. Doamna Wnng dană toe acuzatt cU exiete pri^or^leme cu azumite PUZ-ui eau Aeoeiație Pro Do Mo, va dau uz exemplu ați epue ct la punetul 33 eeee voraa deppre ee Luceafarlui, zr. 5. Pe ordinaa de zi la același punet apare Șos. Chitiliei mi ee pare, zr. 284-286. Care va eă zică dammnă, dammna ^b^^ ireopzesabil ce faceei, pneuLi cU intorm^ati Ți mod eronet și vort greiit Ce ați epue dammnă7 Pdi daamnă ce et îmi rtepundeți? Ae ciet o Uită de ... Vd rog f’ume acooț rupciert pe care l-ați prime de la Pro Do Ido, acum eu nu șei cde de oerioe eau neeerios dar pe de altă paee eunZ în mod evideet inadverteețe îriȚe el și ordinea de zi evidzete inadverteațe.

Da-i daamiei microfonul pzetru un m^inue

Doamna Wrinq Roxana - Aooiiatie Pro - Do - Mo

îmi pare rdu , eote adenăret cd ceea o g^reală, în loc de 33...

Dornul propeZlnte de ^^c^iz^^ Murg Cdlin

Cum dammnă ceea o grerunlă, eeee ireopzesabil ce faceei dammnă, eunZ deseinele unor oameni acolo pe care    le batjocoriei și

le călcaei în picioare cum doei du^^areastri? Eee lnadmloieil ce

faceei.

Doarnna Wring Roxana - AeDiuei^ Pro - Do - Mo

Dacd md ldsețî o0 vo^bsc, vd eju^-Jmu^^iul rdzd ^reepeosabil

eeee uz    fodee mare peatlu o greșealăde fcris. Bine?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

O greșeălă de ecris care ăntrenăaăă destine^ unor oameni, dăamnă ,

Doamăa Wring Roxană - Aeociătia Pro - Do - Mo

Adiăă epătial verde ăl Bucureștielci nu ăre caizroănr^tâ pnntru

nimeni?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nai vorCim punrUuel despre un raport pe căre l-ați are lă diepociți. Deci eOaaăt dăamnă, rugăminteă măa este când vă măi prr^^noăr^ți vreădătă în fața ăceelei ădunăn, faceți-vă corect temele, pnntru că ăltfel vă putem eeseectă de ălte intenții aăamnă.

Doamna Wring Roxănă - ^^^a^^tia Pro - Do - Mo

AveC drnătate, nai pare rău nu erau 33, erau 37.

Dorninul pre$cdinte de eedintă Murg Călin

Bun. Ați revnnit în eaieă

Domul cnesilier general Nicoreucu Vagii

Aț vrea eă vă jrso^n ss ravncim ăeepră votului de lă puntul 21 de pe or^rdir^^a de oi, înttucât votul ă foet neclar, ău existnț diecuți ăeepră ăcsstoi vot ți srdn^m ă nu r^j^iet dubii cete foărte eimslu ei rr^^^r^im asepra ăc^^^tui vot.

Dornul prs5cdinte de eedintă Murg Călin

Dornul Secretar Genărel doresc o opinie ăvicatt ă dumaeaasasțră. Vă rog explății-ne ee pătle, nu ee pătre.

Dornul Secretar Genărel Porna Pudor

Domule președinte e-a votăt, țtiri că nu ee pătre relua prouedura de vot.

Domul Primar Genărel Sorin Mncea Qprescu

Domul desillea general, trebuie eă reonaonșțcți că mulți de ăici

din eall suntom dăesuăra resurselor medicale.

Domul cdssil^er genărel Nicoreucu VicgC

Atunci daăă nu ee pătre rr^^^m ăeepră votului , ăț vrea eă verificăra pe cămără ți ^ă ne pri^c^r^i^^^c^răt^^a_ viij^c^ctrnî ăsepră ăcesto^ punct.

Domnul consilier general Popescu Costin Adrian

Este foarte cir ct as exiotat dubii asopra acootsi vot. Ns am vrst oă acsz pe oimeni, os am vrst să acsz pe coleg, os am vrst săacsz de irespossabilirate, oirci colegii mei, mici pe c^i^rmn^is^a^^^^î președintele de ședință, oici    pe    domnul    care    os a    osn^^^^l^, care    os a    osmărat    binei    dio

cauza aceasta am făcut preotara, să ou siram...

Doo-inul p^PseOinte de sediotă Murg Calin

Stimatt domn, domnul Marius care a oso^^^^t a spss foate clar, este înregipttaren pe baoda 28. Am ootat 28, 1 și 11. Pai aceasta este o altt probltmă dată    ați cossrar-oIdar a spss 28, 1 și 11.

Deri, daomna aotrennaaă dpstinele soor oameni, stimote domn, informând cu rea creOiată,uu o^^q^io^a rea crr^oir^i cossiliul gentarl.

Doomul cossilier general Po^^^j Cpstin Adrian

Cer înfegistratea video al acpstsi puntt care a fost votat. în acrlari timp, rog perna prr^eot^ în sal să cossomneze ca PSD-ul os susțiti acpsr puntt de pe ordima de zi și ca este voraa daar d^^rre furt de vot. Ssotem fumțl ia vot. Est voraa d^^rre PUZ-sl duaa Pmligrafiei ca să fim nnotleși.

Doo^r^ul cco^^il^^r general Gaf Deac- loan

Am o njgaminte în srma a ceta ce v-a rsgat colelul meu de la PSD, colelul msu cossilier general arn săva rag pe tcti ci care sunfeți de la u)l^pă săcossomnați ca îrOr-aaevar PSD-ul os susțiti acpst puntt așa cum os a puspadf ît decsrsul ziiei oici c^bi^^t^^n^a de pnrrimoelu. Acesta este situatia, va rag să cossomnați ceta ce a sass domul Aii Posescu , în peonul acesta.

Dornnul p^pșeOinte de sedată Murg Calin

Dornnul Pitt^ra^i cand dotri cuvar-tsl va rag să î cereți. Va rog să moarmltd lleietea. Am cossemnat. Dornnul Secretar, rog să lsați act ca domul Roști a înfrat tn sam.

Dornnul Secretar Genaral Torna ^dor

Rog pecrtrarlarsl ss îmi dta preotate.

Dornnul cco^^il^^r general Potersșu Cornel - Cosstaoad La punarnl 2(,    sS se cco^^omr^^e nomioal cioe dorește

bineînfeles, votsl Oecarsiin cum l-a avet. PotsP vt speo ct ooi cossilierii PNL , so cossilier a votat împoinvă, cellaai trei arn votat abțirori.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mergem mai departe punctul 23, proiect de hoiărâre prtoind....

Domnul eecretar General Toma Tudor

îmi cer ecuze înainte eȘ cnerinuăm, doruuul Roșerî e^r^te^i prenent de? Vă mulțumesc.

Domul preșeninte de eedineă Murg Călin

Bineînțelee că ă voeăe

Treoem lă următori punet de pe    de zi proiect de

hotărâre privind aprobaoca Planului Urbanistie Zonal - Str. Constantin DoOrognanu Gherea nr. 83, sector 1.

Dornul cnesilier Giuqulă Dor Mihai

Vă rog se dăm doăaăă de dieciplină și oi^i^ir^e. Domule Voicu ne facem de răe linintiți-vn șă de ăsemdnea oă rog eă noeăți că donului Roșeii e-ă intere lă 17, 30. Hăideți eă eerminăm cu c^ir^c^uL

Dornul prsșndinte de ^^c^ineă Murg Călin

Vă rog eănoeăți că donului Roșeț ă r^'ș^i^it, in eall, nu șeim cănd ă părăert eall pnetru ^^ăl^eă, bănuieec că i-a luăt un minut Nu cred... punetel 23 ... Dominul Rizoiu, oă rog sS ne călmăm eă mergem măi departe.

Drăei colegi, oă rog eă mdșrineri llnințea.

Dornul cnesilier lenerl Rizoiu M^cea

Vă rog frumos    iutin ătene ee oede „din ăoion” croă , rețineți

„din ăoion” că eunn nișțe lntereee exțrăordiăar de mart și eu nu ăm ea fi paee niciodată lă ăsemnnea inrerese. Vă rog eă mă crețeți că mi-e rușine pur ți eimplu că suoI in aceasță formulă. Nu c^ete pesteil ăță ceăa.

Dornul proșnninte de eedineă Murg Călin

Dornul Scărleț nu ăre eene, m^i'gm măi deperte ăveți eoe eimpul Oi oă epprimarl. Pe ce doțrti eă diecueațî? Pe PUZ-ui doțrti eă diecueațî?

Domul cnesiler eeneral Scarlee Hortă

Vă rog un 0^^ lucuj, ca in cazul coleluiui noseru revdnit in eall eă oină eă dlătare lă microtenul ăcosță Caăa ă ooeăe lă punatul 21, dă eau nu?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ce eunteți dumneaăeastră dornul Scărlăt? Procătatăra? Nu eete pesibilașa ceăa. Hăideți domnule că nu euntem lă pmță ăici.

Domnul cnesiler g^n^f^al Scărlăt Hoeiă

Să ne epună daăă ă votăt.

Domnul președinte de eedintă Murg Călin

Bun. Am notăt.

Dornnul Poeeucu măi luăți cuvăntul?

Dornnul cnesilier general Poeeucu Cestin Adrian

Domule președinte daăă ăveti un pic de bun eimț dăti-vă domină din    de președinte ăl ăceetui Cdesiliu. Ne pretiti în fatei

Dornnul preșeninte de eedintă Murg Călin

Nu v-ăm preeaț cu nimic domnul Poeeucu.

Doinnul cnesilier general Poeescu Cestin Adriăn

Acett om ă foet    din eall și dumneaăeastră ăți numătat și

epunea că eete prentnt.

Dornnul președinte de eedintă Murg Călin

Dornnul Poeeucu, călmați-vă.

Dornnul Sc^^l^^t,^^ rog frumes eă încetăm și eă meroem rnai depaCe.

Trecem lă f^i^ic^u^l 23, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului UrbanisOie Zoaal - StOr Constantin DoOrogeanu Gherea nr. 83, secOor 1.

Cine eet6 pdetr?? 28 de votui, -mpo-rină? 0 voturi, ăbțiad^ie 16 votui (B>rbeăaru A., Giugulă D., Drăghici G., Tăf^^cc^el C., 01^1^1 G. Poăa    M.,    Rizoiu    M.,    Poeeucu    C.,    Nicoreucu    V.,    Mihăileecu    B.,

Nedulcu C., Păduraru A., Ptterșuu C., Alexe F. Tănăee G., Scărlăț H.&

Acest proitct de hotărâre ă foet ădopttt

Treoem lă urmatoll puntt de pe ordinăa de zi, proiect de hoaărare priviși aprobarea Planului UrbanisOie Zoaal - sOr Ion Garbea nr. 26, secOor 5.

Cine 6ete pdetr?Omajoțitete de votui, -mpo-riăă? 0 votui, ăbțiadrie 1 votui (Mihăillseu B.&

Acett proitct de hotărâre ă foet ădopreC.

Tr^c^m la următorul punct de pe or^c^i^^a de z? proiect de hotărâre pn^ind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Ștefan Holban f.n., sector.

Cine este pectru? 31 votuci, CmpoCnaă? 0 voturi, abțineri? 12 votuci (Berbeaaru A, Giugula D., Draghici G., Tapardel C., SiCcru J. Ppaa M., Rizoiu M, Ppseucu C., Nicoreucu V., Mihăilescu B., Nedulcu C., Paduraru A.,).

Acsct prroi^t de hotarâre a fost adoptct.

Trecem la următoral pund de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului UrbanisOin Zonal - haO^^toe Frumoasa nr. 5, sector 1

Cine este pet^u? 28 voturi, împoirivă? 0 voturi, ab^inel'ir> 16 votu? (Berbeaaru A. Giugula D., Draghici G., Tapardel C., SCctu J. Ppaa M., Rizoiu M., Ppseucu C., Nicoreucu V., Mihăilescu B.,    Nedulcu C.,

Paduraru A, Potervuu C., Alexe F. Tanase G., Scarlat H.&

Acett pri^iri^ct de hotarâre a fost adoptot.

Trecem la următori pund de pe oi^i^ir^^a de z? proiect de hotarare pr^ir^ni aprobarea Planului UrbanisOin Zoml - Șss. Gherjrghe lonescu Mise^tir^i’. 303-309; 347-^^^î^; 351-359, sector 1.

Cine este pet^u? 31 voturi, Cmpoîvaă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi (Berbeaaru A, Giugula D., Draghici G., Tapall C., Sitar J. Pora M., Rizoiu M., Ppseucu C., Nicoreucu V., Mihăilescu B., Nedulcu C., Paduraru A).

Acst proitct de hotarâre a fost adoptat

Trecem la următoral p^^nd de pe cri^r^ir^^ de z? pri^e^t de fioa^r^are p•C^ir^d^ apobaren P^^nulu^i UrbanisOi Zoal - Ș>os. Stronlaeti nr. 25A - 25B, sector 1

Cine este pe^ru? 32 voturi, Cmpoînaâ? 0 voturi, abțineri? 12 voturi (Berbeaaru A, Giugula D., Draghici G., Tapau C., Sitar J. Ppaa M., Rizoiu M., Poseucu C., Nicoreucu V., Mihăilescu B., Nedulcu C., Paduraru A.).

Acst proitet de hotarâre a fost adoptat

Trecem la următoral pund de pe ordinau de z? proii^ de fio^^r^are prîvind npobaren Planului Urbanistii Zoal - Str Gerrge VaienOin Bibescu ar. 12, sector 1

Cine este pe^ru? majoritate de votu?,împQțrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Mihăitassu B. Nedulcu C., ȚapardW„ C., Nicoreucu V., Pitt^rș^j C., ScaNat H., Tarass G., Alexe-lQu.. $ A    .

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul punet de pe ordinaa de zi, proidct de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Anton Bacalbașa nr. 20, sector 4

Cine este peetru7 28 voturi, îrcpetrivă? 0 voturi, abțineri? 16 votuci (Berbeaaru A,, Giugula D., Drâghici G., Tapardel C., Oieru J. Poaa Iii., Rizoiu M., Poseucu C^ Nicrr^^u^j V., Mihăilescu B.,    Nedelcu C.,

Paduraru A,, Peterauu C., Alexe F., Tanase G., ecarlat H.)

Acsat prr^rri^ct de hotarâre a fost adoptat

Trecem la următorul p^urc^ de pe om^ir^^a de zi, proiect dc hoaărare privini modidicarca Hotarârn C.G.M.B. nr. 032/2008 pr^in^d aprobarea Planului Urbanistic Zoaal - Str Sfânta Marie nr. 96, sector 1

Cine este pnatru? 28 votui, Tcc^oi^v^^? 0 votui, abțineri? 15 votui (Berbeaaru A, Giugula D., Draghici G., Tapardel C., eiteru J. Poaa M., Rizoiu M., Posescu C,, Nicorescu V., Mihăilescu 8., Nedelcu C., Paduraru A, Poterauu C^ Alexe F. Tanase G.)

Acsat proiect de hotarâre a fost adoptat

Trecem la srmătorul punet de pe oi^^ir^^a de zi, proiiet de fioa^r^are ph^in^d apobarea Planului Urbaniștii Zoml - Str Plaviii nr. 4A, sector 1

Cine este peetru? 28 votui, împotrivă? 1 vot (Becrl H.) abțl?eri? 15 votui (Berbeaaru A, Giugula D., Draghici G., Tapau C., Oieru J. Poaa M., Rizoiu M., Poseucu C.t Nicoreucu V., Mihăilescu B., Nedulcu C,, Paduraru A, Poterauu C,, Alexe F. Tanase G).

Acsat proiect de hotarâre a fost adoptat,

Trecem la ur^rai^t^c^r^ul punet de pe ordinaa de zi, proidct de hotărâoc pnvind ap^t^e^rea P^^nuli^i Urbanistii Zoal - Șss Chitiili nr. 204 -206, sector 1 - Moiiilca^ PUZ - Șss. Chitilli, sector 1, apr^t^^t cu HCL - sector 1 nr. 56/2005

Cine este pnatru? 32 votui, împorivă? 0 votui, abți?eri? 12 votsri (Berbeaaru A, Giugula D., Drâghici G., Țaparâel C,, eisar J. Poaa M., Rizoiu M., Poseucu C, Nicoreucu V., Mihăilescu B., Nlmc^^j C,, Paduraru A)

Acsat profet de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punet de pe ordinaa de zi, proidct de hotărare pr^ind ap^t^^rea Planului Urbanistii Zoal - Drumul Valea Doâtanei nr.143 -163, sector 6.Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă^ 1 vot (Rizoiu M.), abțineri? 15 voturi (Berbeaauu A, Giugula D., Drăghici G., Țapardel C., Sitnru J. Poaa M., Poseucu C., Nicoreucu V., Mihăilescu S* Nedelcu C., Paduraru A, Pnterauu C., Alexe F.. Țanase G., Scarlat H.)

Acsnt jiroi^ct de hotare a fost adopta.

Țrecem ta următorul punot de pe ordinaa de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistie Zonal - Str Stoiea Ludcscu nr. 61, sector 1.

Cine este pentru? 28 voturi, Țcfcorrv^r^? 0 voturi, abțineri? 16 voturi (OS^eram A, Giugula D., Drghici G., Țapardel C., Sitar J. P<^^a M., Rizoiu M., Poseucu C., Nicoreucu V., Mihăilescu S. Nedulcu C., Paduraru A, Potervuu C., Alexe F.. Țanase G., Scarlat H.)

Acett profet de ho tarare a fost adoptat

Țrecem la următorul punot de pe cri^r^ir^^a de zi, p^ect de hotărâre privind ap^^b^^rea Planului Urbanistie Zonal - Str Zâgazului nr. 7, sector 1.

Cine este pentru? majoritatea de voturi, Țcpotriva? 0 voturi, abțineri? 1 vot (BuuO L...

Accmt proioct de hotare a fost adoptat

Țrecem ta următorul punot de pe ctridir^^a de zi p^eet de fioa^r^are priviri aprobarea Planului Urbanistie Zoal - Str Luceafarului nr. 5, sector 5.

Cine este pentru? 28 voturi, împorhvă? 7 voturi (Bizoir M., Țapaiel C., Sitar J. Mihăilescu S.. N^iccrr^^u^u V., Paduraru A,, Nedulcu C., Poseucu C.), abțineri? 8 voturi (Boterașu C., Scrlat H., Țanase; G., Alexe F. Giugula D., Serbecuru A, Drghici G., Poaa M.) .

Acsnt proioct de hotare a fost ^10^0^10..

Țrecem ta următorul punot de pe ordinra de zi, proieet de 1^8rare privine aprobarea Planului Urbanistie Zoal - Șos. Funeeni - Lacul Funeenî, sector 2.

Cine este pentru? 0 voturi, Țnfcotrv^e^? 1 vot (Ouță L ) abțineri? majoritate de voturi.

Acsnt proioct de hotare nu r fost adopta..

Țrecem ta următorul punot de pe oi^i^ir^^a de zi, proieec de 1^3rare privind aprobarea P^^nului Urbanistie Zoal - Str Ștefan Holann nr. 20-30, sector 1.    "


Cine este pentru? 0 rnajoritate de votari.


voturi,'    10


voturi,


abtiea?
Acest jir^oiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Tr^c^^m la următouul puntt de pe ordinaa de zi, proiect de h<^^ăr£»^ privind aprobarea Planului Urbanistia Zonal - Sta. Teotosie Rudanuu nr. 66A, sector 1.

Cinn    eete    pnetru?    1    vot    (Rizoiu    M.),    împotriva?    3    vc^tur^i

(Ssarlat H., Badulescu A, Căpetă B.) abținerii majodtaten de vc^tur^i.

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptet.

Ttec^^m la următonjl punt! de pe oi'dinaa de zi, protect de hotarare pivind aprobnrea Planului UtOanistieZonal - St Ammnn nr. 2, eector 1.

Cine eete pnorru? 0 voturi, împotriva? 4 voturi (Scarll H. Badulesuu A, Budiulan P., Goioaea T.), abținerid majoritate de voturi.

Acest protect de hotarare nu a fost adoptot.

Trecg^m la următonul puntt de pe orcnnaa de zi protect de hotarâre privind aprobaaea Planului UtOanistie Zonal - Șos. Colentiaa - Șos. Banu Andrănache Șos. - Co^^r^^îa nr. 461, eector 2.

Cinn este pnorru? majoritate de voturi, împotriva? 1 vot (Sute L.-, abținerii 2 voturi (Sizoiu IUI., Nicoroscu V.).

Acest protect de hotarâre a foet ădoptet.

Treng^m la următonjl puntt de pe ordinaa de zi jrr^i^ de hotarâre privind aprobarea Planului Urban^^tic^Zc^r^^l -- Sttr Drumul Rngimnoruldi nr. 89-93. eector 1.

Cine șete pentru? 1 vo?.9LdRiuJ01L împotriva? 8 voturi (Săaulescu A., Captlă B., Caf-Deac F, Dută L. Scarlat H., Dinca D. Coiorea T.. ^OSo F), abținerii majoritate de voturi.

Acest protect de hotarâre nu a fost adoptot.

Tre<^^m la următonjl puntt de pe oi'dinaa de zi protect de hotarâre privind aprobarea Planului Urban^^ti^ Zonal - Șos. ănnuredti - Plonștri nr. 107, lot 13, sector 1.

Cinn este pertuu? 2 voturi (SuUă L. Riooiu M.,), împotriva? 4 voturi (?ăăulescu A, Caf-Deac F, Captră B., COSo F. ăbținerid majoritate de voturi.

Trecem la următorul punct de [De orâinaa de zi, proiect de hotărâre privire aprobarea Planului Urbanistie Zonal St Muzelor nr. 22/1, sector 4.

Cinn este peclru? 30 de voturi, împotriva? 3 voturi (Țațcrdel C., Pc-a M., Rizoiu M.), abțineri? 6 vc^tui^i (Țiugulu D., Berbecuru A, Drâghici G., Nicorsscu V.. Poseucu A, Mihăilescu B.).

Acsst proitct de hotărâre a fost adopte.

Trecem la or^r^ir^^a s^u^IZgn^f^tara. Primul punct pe orZinaa ssplimentarâ proitct de hotărâre priviri eliieratee certificetuloi de atestone a dreptoiai de proprieteta asupra terenului în suprafctă de 37.782 mp, sio^a in Șos. Alexndeîiei nr. 152, sector 5, aflaa to rn^ari^or^ii^l Societarii Comcreiale „TRANS ALEXANDRIA” S.A.

Cine este pertu?? 40 de voturi, împcthvaU0 voturi, ab^ererlZ 0 voturi.

Acsst cri^oi^ct de hotarâre a fost adopte.

Trecem la următonjl punct pe or^r^ir^^a de zi și ultimu. proiect de hote rare privind aprobarea Prc^tocc^iaite intre Mneieiptul Bucerești hi    Turismcli..

Cinn este pertu?? 32 de voturi, împctrivau 0 voturi, abZneri? 11 voturi Țerb^m^rn A, Giugula D., Drâghici G., T-pardel C., Siteru J., Pic^^a M., Riioiu M,, Poseucu C., Nicorescu V., Mihăilescu B., Nedulcu C.)

Acest proitct de hotarâre a fost adopte.

Dragi colegi s^u^t cația petecZ care au așteptat câteva ore ss se adreseze în Jate dumaeavasstrâ. Va rmg haideți să î assultem. Va rmg mai ramancZ c-țeva minute. Trei minute ped fiicare pcrert, ssnt vreo 2, ssrt 6 minute în tota. maxim 10 minute.

Domuul Nicolae ȘerUu este în ^^^^ă Nu este. Domuul Sârbu Marian?

Domnul Sârbu Marian

Buna ziua. Probtema una cred ca r^i^mr^^^^^^^l^râ o șC? ș? Ciessilizl General, m-am adresat și acum o luna de ziie. Am obținuU un spații cumz^^^tel cenform Leg? nr. 42, au făcut un cnctract de asociere cu o anumite fimnă, cenform Hotărârii C.G.M.B. nr. 44, Admi?istțaZc Fonnul?i Imomir nu mai reunnoaște ca mi-a dat acoujul si mă pct asocia, au vnnit în l^ss mim aco,o. au spart yala și au sigilat spațiiU M-am adresat instscței, ?unt în l?ie^ig cu AF. AFî nu m însegistra- ista nici la iintență șl în ll^^^ mim a spart și a irtea-ccoIOl .m APA NOVA pe numele muu, Electica pe numele muu, am rt-tie o grâmadă de banii

milioane de lei ca sa aduc aceste instalații, au intrat, mi-au furat acte, mi-au furat documente, mi-au furat hainele pe care le-am avut acolo. Au scris și sigilai C.G.M.B. - AFl . în ce bază au sigilai? Nici nu m-au chmmat, nici înștiiițarenu mi-au trimis. Am chmmat și poliția, am făcut și lllngere pnăala la 4 persaane de la AFl. Sunt influențe umane i-am spus domuuiui procuror, domnule procuror vedeți ce faceti, apuic^^ti lr^cranu v? uaeălg nume de persaaue, legaa se o ?piic?t- Am făcut domersuri și mai deptUe, domnule președinte, AFl este ssbordonată Cossiliului General, datorită unor persaane de acolo se întâmplă aeemonea diecutii în Primăria Cagitalei, care dumneaveastră suferi-î și alle persaane. Nu este fi^^ib^il așa cvaa. Nu este pesibil așa ceva, v? rog frumes să facem cva să nu se oiai întâmple chest-il acestea.

Domnul preșatinte de tedintă Murg Calin

Domnul ScațlatI siaur nu ne oai trebuie cvorum, aveti dreatate trebuie et îi aseultâm au așteptat cateva oro oameaii acșetiăl Dornnul Sarbu, proeiama dumneaveastră în gerealal este cunesuetă și de comisia juridica și de comisia de rovele-ioăari, acum ei-gu noi nu avem o valenr? executivă, v-arn rnai spus sunt și colegii oii de fatt și ptt ea v? ateste.

Dornul Sarbu Marian

îmi assm toată rosposăbgliitatea.

Dornul cnssilier general Gorodea Tiberiu Siliu loan

Aș vrea ca această comisie de rovoierioaari să fi împutetnigita să ?igb o discuta și cu conduaerea AFl, în epet? pe acest caz și rnaî sunt și alte cazuri. Comisia Legii nr. 341 pontru c? este voraa despere roveierioăari direct.

Dornul preșatinte de sedintă Murg Calin

Colegii cam știi caro este problăma. Problema este nn felul următor,dacă nu vom acctata c? trebuie sa g?sim o foi'mulă eă amonăăm hotărârea Coesiliului Genaral prin caro aceste spatii nu puteau eă intre nn asociere cu tubmahiriero vom ajunge din nou în aceeșși situatie.

Dornul cossilier general Dine? Dumitru

Domnule președinte, rn? eimt oUiigat să vă atrag atenta că s-a emis o hotărâre de Cossiliu Gen?ral nr. 44/1998 caro le dădea dresul reveierioaarilor să se asocieze. Acta hotărăro a preSus ^f^ttâ în timp. Dacă acum a venit AFl și a luat spatiau omului, mseamnă că a făcut-o în mod abuziv. N^ț'conteazf că acea hotărâre a foet abrogată poiuu că o

cei care la data sau de la data când a intrat în vigoare hotărârea pentru abrogare, obțineau spetii comerciale. Acuss^ este problema și avem foarte multe probleme, domnule președinte. Nu este o p>l^blr^lâmă, sunt cateva zeei de revolnțieâa^ care se cenfrettă cu problema aceasta.

Domnul preșetinte de sedietă Murg Calin

Domnule Dinca, va prceun ca âcâastă comisie de ^10^^30 să găsească âceere cauze    și ss o chomăm pe daomna de la AFî

sa avem o discutii pe această temă.

Domnul cessilier general BadUesuu Aureiian

Sa o invitati pi daomna director cu care eu se petre stt de voraa și săuvem o discutii cu ea. Oi coboară die copac cu comportemuntul ș vine în suboriinea noasrrU ca să ee sprijim și să rezo^e problumele rm^^t^țll^ și comisia săîși duaă la bue sfârșit te ate de făcut, ori să ne lass în pace, domnule, să își depună domieiu..

Dornnul preșieinte de sedată Murg Calin

Dornnule Bâduiescu, va promi cU mame o sa am o discutii cu daomna Minut, rn^t^iee la orc 165,00 avet șeiințâ.

Dornnul cessilier general BUdniescu Aureiian

Mâine la orele 165,00 sa fii ucolo, frums și civiliza

Dornnul cessilier genernl Voicu Mihai

Dornnule președinte, stirnoU colegi, domnule coleg cessllier generel DincU, exietn o hotărâre cure prevede că acest drept de asociere este interzis. Nu daomna Mihut, de la AFI le-a luat spetii revolnîinuarilor, ci deptUarnentul de inseecrie u făcut cnssrurareu și în baza cesstutărli a trimis documentele. Eu prceun ucestei comisii să se intereseze, să ia hotărârile die o^r^nătk^l tremt să vedeți că este o hotărârea votată la încpcnrul lui 2008 phe care se interzice asocierea Ce iriai voriim ul^^(=^v^u?

Dornnul cessilier genell Drncă Dumittu

Dornnule Voicu, duaă oâttă a fost dată o hotărâre, uetnui eu vă epun    eă avet voie st rnertiți cu RATB-uI, v-uți urcat ie

RATB și în timp ce sunteți in RATB, eu arn mulat hotărârea aceea și vin și vă amenZez.

Dornnul preșieinte de sedietă Murg Călin

Drugi cotegi, trebuie sr pe cluriniăm| mUine la orele 165,00 în comieie o să arn o discutii și cudoamna director și o să îqcerc să.... Am reținut punctul de vedere, dar eu vă spun că, cu inspecția, nu doamna Mihuț este probloma. Pe fond oceastă probtemă se poete rezvloa doar prin modificarea h^t^oi^orii pe cote om dot-o în monoctul treuct. Acossto este o chsstiune punduulă, înss Io moUul genoual nu vo putea f olUfel rezvlăctă. Cui putin o parte susțicam modificarca ocestei hotorori pe^ru ppăfiiie revulcfleăarllor.

Mai este și doamna Ciobonu Viorico.

C^ic^t^^r^u Vionco

Buno seoro. Pom^n^ președinte, mo num^^c Ciobonu Viorica, om venit cu un grup de oameni, de cttOteni din sectornl 1 cate de 10 oni suntem evadați, stern pnn cosele dUora sau chior pe sttaoă. Bunt otetea jK^r^o^^^e cate ou co-h mici, oameni bottânii bon^c^\^i și nu se ia nici© mOsurO. BetCoi-ul 1, om sa spun repede co dejo este foorte târzii, o începti să doa lociinte. A reocaizat 127, ou fost treucte în Reviste caaitelo caiitelei, înss din opulie nu s-a moi ochizifionet nicio IouaintO. Ni s-a spus co Primăno Coaitelei nu moi ojrr^b^^ă oșa ceoa. Am venit oici pectru co suntem putoti pe dramari, vrem să știm moi opaeinem ocpstei tari sao ocpptui sector? FiinecO suntem putoti pe dramari, omăroti și eămOnzi. Am lucrat 32 de oni în cOmlul mumii, om cate de munoă de Io 16 oni, iar cu o pnssie de 8 milioone duoă 33 de oni pcăe F^r^^-r IouaințO noțianallaztă m-om vozut oruecatO în sttaoă. Co și cii de lo ormato, poliție șioșa moi deptne, orfiatii vedete cate și-au făcut pteoiui lo lodl de munon, cted co și eu cate om fost doar un simplu mumitor, un șofer lo RATB, mi-om făcut foorte bine serviciul și mi l-am dus lo îndealiaite pono lo 36 oni de eehaime. Vo rugăm.....

Pornnul presaeinte de sedintă Murg Colin

Poamoa, hoideti să nu ne piermern în dtteiii.. Problema este următoarea de lo sectorol 1 vi s-a spus, textual co nu se moi cumpOră ollt oeatomente din couzo co Primăno 0^0^^ nu permrte oșa cvoa. Prefit de faetul co damuul Ocollot, colecjul damouiui Chilimon este în sall și îl îog pe dumneuiui să vO expiîce oceastă spete, sud cenains cO vO vo do expiiocao potrivită.

Poamoa Ciobonu Viofico

Pornnule președinte, vO rog frumss moi om o -nrrebore. Ni s-a spus cO dumoealor, octul sso proiecUul pe cate l-ao focet, l-ao făcut pectru un BRL . Ni nu suntem politicieni, nu ovem eunocrinte d^^j^re ortiaole, vrem să știm ce înspamnO ocest BRL pet^u cO suntem putoti dintr-o parte în olte.


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamnă, eituația eute en felul următor, dornul Scărlăt puteți er ne dăți cătevn.... A^^or^dî^^ eituații eund fonte dese și pnate reueiți et.....

Doamna Ciabnnu Vioice

Pătidul Demăarat, PD-L ăl donunuiui Băeeecu eete cnatra pnatru ășă ceăa. Nii, cri 6000 de oameni din eectoml 1 ne vom ădună șivom piclitia păata Catroceniului murim pe ettaăă, în piuite, în fiți și flr^roănzL Dornnule Răicu eau cum eă numiti dumneaneasUră uți epue lă televizor eă nu ee uprobe ăceaețu lege, dar căti băni ăți chefuit pnttru ăăfaltnn și pdatru.a. și nu eunt

Darnnul presedinte de eedintă Murg Călin

Doamna daăa uți eenit eă eă nuzii pe dumneaneastră nlcio jr^ot^lumă, eă lăsem, eă ăuzei iă microfon, cete bine. Vreți o expliăaîie-Dornnul Chilimăn e eoUcIii in retetate rânduri Onestului Genural o mate iiegălitate dăomnă, cu uceete ăpaaămdate pe cure le cumpăra din băni pullicii in cure v-ăți putea mută și dumneauăastră și elții cu dlrmneauăastrâ ee fii geățiedăta, ădminiătțata cu chirit tncăăataiCU băni de ^^1 tncăăata de un SRL.. de o fimă jrie^ă^^ duomnă. Stimată duomnă, ăcăaăță cete fundămental, donului Chilimăd refuză er ădminiătțeze deiî ăre o direcțe epoi^tă in cedrul Pîimăîiei S^itr^ra^ 1, ere Admieiățrăția Domiuluiui Public, ăre Diretii Generală de Protecție Soiială, ăre olanele reeptitive, erea eă o facă pe un SRL cate o cete lui ăproăiat. De ce? Pentro că dorește profit din nefenirrea dumneaneastrâ dăomnă. Aici cete problema.

Doamna Ciobănu Viorice

Fără uceet SRL pette ea ăchiziioneze?

Dornnul prăședinte de eedintă Murg Călin

Acostă Bete reniițataa, nu putem eă permrtem un SRL ... etimotă deomnă cete și donului eiceirimar nici, hăideti eă o cluriaiăm.

Dornnul eiceiomar Răicu Micea

Doamuă, eu vU epun ur^n^£^t:c^r^ul lucra, daăă lă șeiință următeare eă fi un proitct de hotărâre pe ol^t^ir^^a de zi prin cute eectoml 1 ne ejl^^it et ăchiziîioneze ăceețe lociinte, noi i eomabroba. Să facă uceet lucra. Să ee facă o hătii către Ceesiliul General și et ne ceară ăccactul eă cumeere louiinte pnitru d^L^mu^^e^^^râ și noi....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ați îndelee foărte exăct, eete transferul bănului pubiic în buzunăr personal dăamnă.

Domnul cnesilier general Rizoiu Mirăea

Dombilor, ăceaotă femeie cu expiiăetii nu poele ea ee duoă ocora, nici ea pună caurl pe ceoa, nu, om rugăminteo lo dumneaooastră oă înțelegeți eeneul eă rog frumos eă fi cieilizză

Dorninul prosedinte de eedintă Murg Călin

Dornnul Rizoiu, eă mg...

Dornnul cn^^il^^r general Rizoiu Mircea

Dornnule președinte expiiăeții de genul ocoeteo...

Dornnul 0^1^1016 de eedintă Murg Călin

Dăr eunn reeiitățe domnule Rizoiu.

Dornnul ones^or general Rizoiu Mircea

Dumr^ăeă^^^^ șC. care eote relatia Finee căuză și efeet? Vă ejun eu. Căuză eote în obe parte, efeelele le eedeți oici. O femeie, ș nu eote oieguro, care...

Dornnul p^oseninte de eedintă Murg Călin

Unde eote căuză domeul Rizoiu? Căuze eote în lăcomia domeuiui primar de lă ^^c^eord 1

Dornnul cnesilier general Rizoiu Mrrcea

Lăcomia    de Io ceoa ce ee poele jlu^e eoioaroa muniii

meie.dumnule permiteți-rni eă eorbosc, fru^o eoloaroa o^i^rc^u mele de o eiațe nu ee regăeeete necOi^^i. în echimb CiC nenoțoeeii, tot oeedțurieții din tootă luoioa ocoaeto ou eenit și ou luot și pe oiomă^^o Ș pe țalea-sOo și ou rămae oameiii ăceceă pe o^^ă^.

Dornnul proșininte de eedintă Murg Călin

Stimate domn oc^^i^o^^ problomă ee poele... dar de ce nu oți eotot SRL-ul domeule Rizoiu? Păi epudeți-i doom^i ădeoăejl.

Dorninul cnosilier general Gîf-Dboc loon

Dornnule președinte Oeă blouurlle în rectoraU și domeul Chilimon o ovut boni oproape căt Căeițălă, eă rog eă rnă oeculteți, oo răexunderea o ceeă șș7oxn. Primâno eecțorulei 1 ore boni oprorpe căt ore tot m^^^niieip>n-Ji București, «-.are blocuri cumpătate de la peieae,e

discreționar, eu nu am zis nimic p^tru că am spus că le dă oamenilor amărâți, ceior cure nu au case, tinerilor defavoziaeți, familiilor tineriior ei ceior care au fost scoși din casele naționaliozte. Nu se dau nimic daamnă. A zis ,, nu dau nimic pana nu fac SRL,". Nu ssnt de acord să facă SRL, să faca o institutie, dauă nu are, dar are ți este obligat cinet^m? legii, nu are di’tptd, este obiigat ceefarm legii să vi le dua cu pilozitate ca ața spune, ca ați fost evauăați. Trebiie făcută biangere, voraa coletuiui muu. trebuie să facem biarigen pnaale, nu putem să fim țantejafi la nivelul ^puniclpiulni București să îreiințăm SRL-uri ca st T punam pe amărații în case ți biouur^ stea gotle la inUarea însector.

Domnul preșneinte de sedintă Murg Calin

Adasta este rebiitetna.

Pai ce facem? Nu putem face nimiCi SRI_-uri nu putem înriința, damnul piimar Chilimun trebuie să T^teieugU ca paie administra ad fond imoblliar prin Adminiar^ațin Domiuluiui Public sector.

Dornul cessllier general Scariar Horia

Ce curajoi aunteți cănd nu mai avem cvoram ți ce putere de ceonlngere aveți când mai sui trei oameni nn sall. Prrblema este ca nn mornentul în cure asntnri toți aici va putați ca o turma disciplinate care ridicați mana la semnalul unui țef. Doamna dragă, am să fii foarte coreul cu dumneaaaastră) eu va promit ca nn mamnntul în care se va putea, sau se vor pune b^^^F legale ca sectoral 1 să va pănte ajuLn în pre^ama dumueauaastră, cu singLarlte se va rezolaa acăaste problumă. Dornul Chilimam ca să va pănte sări în ajutor trebuie să aibb baza legala, ^^^b^L.^ie sa aibă acoll acestui Cessiilu pe care Ti mamnntul de fate nu n are. Nli l-am ceri ți ne luptam pmntru    astea

Dornul preșneinte de sedintă Murg Calin

Este inadmiainil lum se paie mistifica reblitetna. Dar nu înteFgeți ca nu paie un SRL să administreze damlerriul puHic?

Dornul cessilier genural Scarii Horia

Problema caselor în București este o p^obiămă ati de aeeainiln. Șriține faceți aici? Le dați oaziia unora sî faca deaiarații politice fee baza neuzpulni dumneausastră, dumn^nă.

Doamua cessiiler genural noma Veronica

Domule cessiller genural Scariati am rugămintea la dumueaaanstră ss ne explații cum ați inteăblat acele lopnințe cumpărate dePaimăria sectorului 1? Nu, nu puteți să îmi rasxpndeți.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Este ăcelași furt pe care l-ați Căcut lă guvernare și ăcum ăți mai rămae la cmnduăerea sectorelui 1.

Cu ăceastă deălar închise șrsenșță ordiăară ă Cnssiliului Genăral ăl Mnnicipiulei București din dătă de 15.07.2009. Muirumesc.

Ședi^a s-a încheiăt la orele 18,10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


-ntecmîit


Vrrnifinat Șef Birou


Reăcttare Hotărări C.G.M.B


F. Ctlroănș A.PreăteasaPerșunatu Mariănă


%0