Proces-verbal

Încheiat În ședința etraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06 martie 2009, orele 14,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 50 de consilieri din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Secretar General Tudor Toma, domnul Ion Țincu Prefectul Municipiului București.

Au fost invitați să participe directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii consilieri generali: Anton Mihaela, Georgescu Bogdan, Nedelcu Costel, Grigorescu Robert, Nițu Robert.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Prin adresa nr. 809842/27.02.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 666/02.03.2009 domnul Melian lulian și doamna Melian Sevasta au formulat plângere prealabilă prin care solicită Consiliului General al Municipiului București următoarele:

-    să demareze procedura de corectare a tuturor neconcordanțelor prezente în documentația PUZ - str. Brădetului nr. 24, sector 4 (reglementări de urbanism, planșe, avize) care stau la baza HCGMB nr. 14/28.01.2009;

-    revocarea sau anularea HCGMB nr. 14/28.01.2009 privind aprobarea PUZ - str. Brădetului nr. 24, sector 4, deoarece această hotărâre a Consiliului General al Municipiului București are la bază un PUZ cu 8 planșe care au fost elaborate în numele altor persoane juridice decât beneficiarul Planului Urbanistic Zonal;

- revocarea sau anularea HCGMB nr. 359/13.12.2007 privind aprobarea PUZ - str. Brădetului nr. 24, sector 4, deoarece s-a realizat un acces carosabil peste proprietatea reclamanților.

S.C. Millenium Building Developement S.R.L. Împotriva încheierii pronunțate În data de 16.10.2007 de către Tribunalul Dolj - Secția Contencios Administrativ și Fiscal În dosarul nr. 10747/63/2007 prin care splicită;

-    respingerea recursului și menținerea în tot a Încheierii recurate ca fiind legală și temeinică;

-    obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință, că, pe rolul Curții de Apel București, Secția a VIII - a Contencios Administrativ și Fiscal, se află dosarul nr. 1435/2/2009, cu termen de judecată la 24.03.2009, în care reclamanta SC Delfincom SA, solicită instanței de judecată, în contradictoriu cu pârâții CGMB și Municipiul București, în temeiul art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, sancționarea conducătorului instituției, respectiv Primarul General, cu amendă în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie, pe fiecare zi de întârziere, începând cu data de 01.12.2007, până la data executării obligației de emitere a unei hotărâri prin care să soluționeze cererea acesteia înregistrată sub nr. 577191/01.11.2006, privind eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate, asupra a 28 de amplasamente de teren situate în București sectorul 2.

Obligația soluționării cererii reclamantei a fost instituită în sarcina CGMB prin Decizia civilă nr. 1708/26.10.2007, pronunțată de Curtea de Apel București, rămasă irevocabilă.

Având în vedere cele menționate mai sus, se impune punerea În executare, În regim de urgență, a deciziei menționate mai sus, respectiv adoptarea unei hotărâri prin care să se soluționeze cererea reclamantei înregistrată sub nr. 577191 din 01.11.2006, privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate și evitarea sancțiuni aplicată Primarului General potrivit dispozițiilor art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2004.

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul PMB prin adresa nr. 1119/06.03.2009, înregistrată la Cabinet Secretar sub nr. 353/6/06.03.2009 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a

14/28.01.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUZ- Str. Brădetului nr. 24, sector 4, după cum urmează:

• În anexa Aviz de Urbanism nr. 10/1/18/26.03.2008-R

11.12.2008

Subtitlu: "Prezentul aviz înlocuiește Avizul de Urbanism nr. 13/1//1.17/07.06.2006 ca urmare a modificării soluției de circulație" se înlocuiește cu: „ Prezentul aviz înlocuiește Avizul de Urbanism nr. 32/1/9/18.12.2006 ca urmare a modificării soluției de circulație și rectifică Avizul de Urbanism nr.: 10/1/18/26.03.2008."

Prin adresa nr. 811339/05.03.2009 înregistrată la Direcția de Asistență Tehnică și Juridică a CGMB sub nr. 725/06.03.2009 domnul CUPTOR MIHAI a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii CGMB nr. 37/2009 privind aprobarea planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat Bdul. Expoziției nr. 22 -30 sector 1, semnalând faptul că prin aprobarea acestui plan de urbanism i-au fost vătămate drepturile și interesele legitime.

De asemenea, învederează faptul că pe rolul instanțelor judecătorești sunt litigii care au ca obiect terenul în suprafață de 2791 mp, situat în București, B-dul Expoziției nr. 22 - 30 sector 1.

Toate documentațille care stau la baza notelor lecturate vă stau la dispoziție la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B.

Domnul consilier general Tica Horatiu

Vorbeam cu colegii noștrii și înțeleg că tot ce ați citit dumneavoastră trebuie adus la cunoștința consilierilor'.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Da.

Domnul consilier general Tica Horatiu

Aceasta înseamnă că nu este obligatoriu să fie citite în ședința publică.

Domnul Secretar General Tudor T

Este obligatoriu să luați cunoștinrâk

/    ’ X

Domnul consilier general Tica Horatiu

Bun, faceți un set de materiale, 55 de materiale. Noi semnăm când ne luăm ordinea de zi.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Trebuie să consemnez aceste note În procesul verbal.

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare a

Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009. Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi,

abțineri? O voturi.

Domnul președinte de ședință Călin Murg

Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului

General din data de 06.03.2009. În sală sunt prezenți un număr de 46 de consilieri generali.

Avem un proiect de ordine de zi. Înainte de al supune la vot aș vrea să știu dacă sunt completări la această ordine de zi.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

V-aș ruga să introduceți pe ordinea de zi un proiect de hotărâre

pentru transmiterea lacului Titan și a insulelor aferente din administrarea Lacuri Parcuri și Agrement În administrarea Consiiujkji Local al sectorului 3. Asta pentru că restul parcului este la sectorul 3 și toată tratarea din punct de vedere, mediu și proiecte de mediu să fie făcută În ansamblu. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședintă Călin Murg

Am și eu o propunere de introducere pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de rentabilizare a activității S.C. Antrepriza Construcții MontajLIRTRAC S.A.

De asemenea mai sunt două proiecte de hotărâri, două propuneri de introducere pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale pentru Ordine Publică și o nouă propunere privind modificarea componenței Agenției de Dezvoltare intercomunitară București - Ilfov.

În același timp mai există o propunere, vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 2, proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri În Comisiade Îndrumare și supraveghere a comisiilor organizate LrCiveluJjșectoarelor 1-6pentru aplicarea Legii nr.550/2002 și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.176/2004 șia Hotărârii C.G.M.B. nr.327/2007.

De asemenea vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București În Consiliul de Administrație al World Trade Center și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.121/2004.

Dacă în afară de aceste propuneri mai sunt și alte amendamente la ordinea de zi?

Înțeleg că mai este un proiect de hotărâre care se dorește a fi introdus pe ordinea de zi. Până atunci o să vă supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului nr. 2 proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri În Comisia de Îndrumare și supraveghere a comisiilor organizate la nivelul sectoarelor 1-6 pentru aplicarea Legii nr.550/2002 și abrogarea Hotărârii

C.    G.M.B. nr.176/2004 și a Hotărârii C.G.M.B. nr.327/2007.

Cine este pentru scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi.

De asemenea vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului nr. 10 privind numirea reprezentantul Consiliukji General al Municipiului București În Consiliul de Administrare al World Trade Center și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.121/2004.

Cine este pentru scoaterea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi.

Vă propun acum introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind transmiterea Lacului Titan (Alexandru loan Cuza) și a insulelor aferente din administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement în administrarea Consiliului Local al sectorului 3.

Cine este pentru introducerea acestui punct de pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 7 voturi (Meran

D.    , Poterașu C., Tănase I., Alexe F., Roșeți G., Scarlat H., Purcărea S.).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

De asemenea vă propunem introducerea pe ordinea de zi a

proiectului de hotărâre privind aprobarea măsurilor de rentabilizare a activității S.C. Antrepriza Construcții Montaj LIRTRAC S.A..

Cine este pentru introducerne acestei punct pe ordinea de zi? maj^riaate de voturi, împotriă?? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Vă propun acum introduceraa pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale pentru Ordine Publică.

Cine este pentru intl^c^c^L^^^r^a acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, îm^f^ctri^rv?? O voturi, abținen? O votun.

De asemenea vă propun introducerea pe ordinea de zi a unui punct privitor la modificarea componentei Agenției de DezvoKare ietercomenita^ă București - Ilfov.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împorriv?? O voturi, abțineri? O votun.

Înainte de a vota ordinea de zi în integrairtatea ei am să fac referire la ce a spus colegul meu Horațiu Țica mai devreme, ar fi ideal datorită faptutei că de multe ori suntem acționați în instanță și aflăm foarte târziu ca domnul Secreaar Geneaal sau departamentul teh^c să ne poată pune la dispoziție toiaiitatea proceselor în care suntem impiicați.

Domnul Secreaar Geneaai, ar fi ideal pentru colegi, de multe ori ne trezim în situatia de a fi acționați În justitie sau de diverse persoane, de diverse sociețăți și sigur că dumneavaastră le citiți Înaintea ședinței, dar poate ar fi ideal ca la ședințele ordinare să primim și un material În care să fie și scrise toate aceste situatii.

Domnul Secreter Genei-al Tudor Toma

După cum am menționat la sfârșrtul citiriH notelor, toate vă stau la dispoziție la dAtJ. De asemenea am comumcat direct către cabinet președinte șediite toate documentațiile și toate acțiunlie pe care le-am pnmît și formulate Împoteva consiHului. Doriți să comunîc și În alte părți? Sigur le aveți la dispoziție dietotdeanca la DATJ.
Domnul președinte de ședință Călin Murg

Dacă mai sunt și alte opinii vis - a - vis de ordinea de zi? Vă supun ordinea de zi la vot așa cum a fost ea completată și amendată.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Vă mai propun introducerea pe ordinea de zi a unui punct proiectul de reabilitare a spitalelor sectoarelor 1-6.

Domnul președinte de ședintă Călin Murg

Ați auzit propunerea colegului nostru, cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acestea fiind zise, vă supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei așa cum a fost ea completată și amendată.

Cine este pentru ordinea de zi propusă? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Ordinea de zi a fost adoptată.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de transmitere de către Primăria Municipiului București a documentației tehnico-economîce aferentă Proiectului „Linie de metrou Gara de Nord -Aeroportul Internațional Henri Coandă” către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Dacă sunt comentarii? Nu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București În Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.151/2004

Grupurile politice s-au întâlnit înainte și ca să simplificăm puțin procedura am să fac eu propunerile pentru toate grupurile politice.Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Grupul PSD a depus toate propunerile pentru toate consiliile de administrație la președintele de ședință și o să vă rog să fiți de acord ca dânsul să le citească, având cunoștință că noi le-am depus acolo. De asemenea v-aș propune ca procedură de vot domnule președinte să citim toate hotărârile consiliului de administrație, hotărârile, să citiți membrii În consiliile de administrație și să se Împartă buletinele de vot ca să votăm.........

Domnul președinte de ședintă Călin Murg

Am să fac propunerile pentru consiliul de administrație pentru Regia Autonomă de Transport București. Din partea PD-L, domnul Stancu Sotir, domnul Militaru Cătălin, domnul Sabarez Costel, domnul Vlad Gabriel, domnul Criț Adrian.

Din partea grupului PRM domnul Vârză Mihai. Din partea grupului PSD domnul Radu Dumitru și domnul Popescu Adrian.

Acestea sunt propunerile pentru consiliul de administrație al Regiei Autonome de Transport București. Dacă mai sunt și alte propuneri În afară de astea? Nu mai sunt.

Procedura de vot pe care v-o propun va fi aceeași, se realizează biletele, va fi vot secret și vă propun să tăiați cu o bară, să barați numele candidatului pe care nu ÎI doriți.

In acest moment din consiliul de administrație pentru Regia Autonomă de Transport București fac parte 8 membrii și au fost făcute 8 propuneri.

O să rog departamentul tehnic să facă biletele. Până atunci mergem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanțiior Consiliului General al Municipiului București În Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.150/2004.

Am să citesc propunerile partidelor politice. Aici avem un consiliu de administrație format din 8 persoane.

Propunerile sunt următoarele: din partea grupului PD-L domnul Stelică Constantin, doamna Albani Laura Maria, domnul Zahia Ziotea Dragoș, doamna Oancea Lucica și domnul Văduva Silviu.

Din partea PNG domnul Becheanu Mihai Bogdan. Din partea grupului PSD domnul Pârvan loan și din partea grupului PNL domnul Cătălin Deaconesc


Aș vrea să știu dacă mai sunt și alte propuneri În afară de astea?

Vom menține aceeași procedură de vot, vot secret și barați cu o linie numele candidatului pe care nu ÎI doriți.

Am ales această metodă ca să putem să economisim timp la sfârșit după numărarea votului am să citesc din nou hotărârea în ansamblul ei.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților ConsilujU^i General al MuniciF>kjh^i București în Consiliul de Adminisrrație și în Adunarea Generală a AcționarHor la SC Apa Nova București SA și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.142/2004 și a Hotărârii C.G.M.B. nr.146/2004.

Propuneriie partidelor politice sunt următoarele: pentru Consiliul de Administrație al Apa Nova S.A. din care fac parte doi reprezentanți ai Consiliului Genera^ doamna Lăzăroiu Ioana și domnul Antonie Ioan, iar pentru Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apa Nova București S.A. există un singur reprezentant, o singură propunere, domnul Cărbunaru Constantin.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanțlor ConsUMui General al MunicipiuM București în Consiliul de AdminssUație și în Adunarea Generală a AcționarHor la S.C. REBU S.A. și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.143/2004.

în consiliul de administrație al REBU, Consiliul General va trimite doi repr^^^i^^^i^nii Propuneriie partidelor politice sunt următoarele: domnul Neicu Mihai și domnul Anghel Mihai, iar în Adunarea Generală, de asemenea Consiilul General are doi reprezentantii propunerrie sunt: doamna Magda luga și doamna Fiorentina Cârstea, de la PD-L.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanțHor ConsiliuM General al Municipiuiui București în Consiliul de Adminisfrație și în Adunarea Generală a AcționarHor la SC LlRTRAC SA și abrogarea Hotărârii C.G.Mb'. nr.145/2004 și a Hotărârii C.G.M.B. nr.149/2004.Propunerile partidelor politice sunt următoarele: domnul Mititelu Cristian, Beldeanu Augustin și domnul Ghiță Adrian pentru Adunarea Generală la LIRTRAC, iar reprezentanții În Consiliul de Administrație al LIRTRAC, sunt 5 reprezentanți pe care Consiliul General Îi trimite În Consiliul de Administrație al LIRTRAC și anume de la PRM domnul Boșca Grigore, de la PNL, domnul Codruț Semănaru și domnul Dragoș Dincă, de la PSD domnul Radu Dumitru și domnul Mărășescu Nicolae.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București În Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la SC CICLOP SA și abrogarea Hotărârii CGM^ nr.144/2004 și a Hotărârii CGMB nr.148/2004.

Propunerile partidelor politice sunt următoarele: pentru Consiliul de Administrație al CICLOP sunt 6 locuri și 6 reprezentanți ai Consiliului General, din partea PD-L doamna Moise Gabriela Andreea, domnul Doholici George, domnul Lepădatu Voicu precum și domnul Tolea lonuț, iar din partea PSD doamna Stratulat lulia și domnul Mihalache Vasile. De asemenea Consiliul General are trei reprezentanți în Adunarea Generală a CICLOP, propunerile sunt următoarele: din partea PD-L domnul Bogdan Ion, din partea PNG domnul Tabac Sorin și din partea PSD domnul Pârvan loan. Acestea sunt propunerile la acest punct.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Reprezentanțiior a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 268/2004.

Propunerile partidelor politice sunt următoarele: din partea PD-L domnul Horațiu Țica, din partea PSD domnul Mihalache Vasile.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/2008.

Prioteasa Doru, din partea PNL domnul Cornel Poterașu și din partea PSD domnul Mărășescu Nicolae.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Muaicipiuiui București În ConsHml Consunate al ^0^16X0^ de Recupeaare Neuropsioomotorie Panduri și abrogarea Hotărâiii C.G.M.B. nr.176^^C^C^îî.

Aici Consiliul General are doi reprezentanți, propunerile partidelor politice sunt următoarele: din partea PD-L domnul Ivașcu Tiberiu și din partea partidului..............Marin Florentina.

Am să vă rog Departamentul de Asistență Tehnică și Juridică să pregătească buletinele de vot.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, pfoîect de hotărâre privând modi^area componentei Au1^oiritțite Teritoriale pentru Ordine Publică.

Prin demisia domnului Bogdan Georgescu, rog PSD-ul să facă propunerile.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

PSD-ul îl propune pe domnul Stan Victor.

Domnul președinte de ședintă Călin Murg

Mai sunt și alte propuneri? Nu.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect privînd modiriearaa componentei Agendei de Dezvortare iatercomanitără București - Ilfov. Tot prin demisia domnului Bogdan Georgescu, am să rog din nou PSD-ul să facă propunerile.

Domnul consilier general Berbecaru Alin Dumitru

Grupul PSD susține pe domnul Doru Giugula.

Domnul președinte de ședintă Călin Murg

Alte propuneri? Nu sunt. Mi s-a spus de către domnul Secretar General că proiectele de hotărâre trebuie votate în ordinea lor, așteptăm de la DATJ să se facă buletinele de vot, până atunci vă invit să luăm o mică pauză.

General al Municipiului București În Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București și abrogarea Hotărârii CGMB nr.151/2004. Din partea PD-L este și candidatura domnului, pentru a face parte din Consiliul de Administraiie, candidatura domnului Aron Gheorghe și rog DATJ - ul să modifice buletinele de vot În acest sens.

Din nefericire la punctul 2 pe ordinea de zi votată, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București În Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport București și abrogarea Hotărârii CGMB nr.151/2004, s-a produs o eroare materială, motiv pentru care mai dau citire Încă o dată listei candidaților pentru a reprezenta Consiiiul General În Consiliul de Administraiie, aceștia sunt: din partea PD-L domnul Stancu Sotir, domnul Militaru Cătălin, domnul Sabarez Costeli domnul Vlad Gabriel, domnul Criț Adrian și domnul Aron Gheorghe. Din partea PSD domnul Radu Dumitru și domnul Popescu Adrian. Din partea PNL nu este. De asemenea se reține un loc, al nouălea loc În Consiliul de Administrație pentru un reprezentant al Ministerului Finantelor.

În ce privește proiectul de hotărâre numărul 3 pe ordinea de zi votată, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanțllor Consiliukii General al Municipiului București În Consiliul de Administrare al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București și abrogarea Hotărârii CGMB nr.150/2004, permiteți-mi să citesc din nou reprezentanții din partea partidelor politice reprezentate În Consiliul Generai, din partea grupului PD-L domnul Stelică Constantin, doamna Albani Laura Maria, domnul Zahia Ziotea Dragoș, doamna Oancea Lucica și domnul Văduva Silviu.

Din partea PNG domnul Becheanu Mihai Bogdan, din partea grupului PSD domnul Pârvan loan și din partea grupului PNL domnul Cătălin Deaconescu.

Consiliul de Administrație conține tot 9 membrii și un loc este rezervat reprezen^a^ntuU^i Ministerului Finanțelor.

Acum vreau să știu dacă Direcția de Asistență Tehnică și Juridică are buletinele de vot gata.

O să primiți buletinele de vot de la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 precum și modificările de la ATOP și de la Agenția de Dezvoltare intercomunitară București - Ilfov. Vă rog să repartizați buletinele de vot În sală.

Supun la vot propunerea ca, comisia de validare să fie una și aceeași cu comisia de numărare.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Rog comisia de numărare să meargă să numere voturile.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Domnule președinte vă aduc aminte că nu sunt președinte, sunt secretarul comisiei de validare.

Proces verbal încheiat astăzi 06.03.2009 pentru constatarea rezultatului votului secret prin numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor la REBU.

S-au exprimat un număr de 49 de voturi, unul a fost anulat. Au fost aleși în mod valid în Consiliul de Administrație al S.C. REBU următorii: Neicu Mihai și Anghel Mihai.

Pentru Adunarea Acționarilor doamna Magda luga și doamna Florentina Cârstea

Voturi 48 exprimate, 48 pentru. Deci la AGA Magda luga și Florentina Cârstea.

Proces verbal pentru constatarea rezultatului votului secret pentru desemnarea reprezentanțllor Consiliului General al Municipiului București în Consiliul Consultativ de recuperare Neuropsihomotone Panduri s-a încheiat procesul verbal astăzi 06.03.2009.

S-a exprimat un număr de 49 de voturi, unul a fost anulai:. Voturi pentru 48, pentru domnul Ivașcu Tiberiu și voturi pentru 48 pentru doamna Marin Florentina.

Procesul verbal încheiat astăzi 06.03.2009, orele 16. 45 pentru constatarea rezultatului votului secret prin numirea reprezentanțUor Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București.

S-a exprimat un număr de 49 de voturi, unul a fost anulat.

Voturi pentru domnul Barna Stelică, voturi pentru 45, voturi împotrivă 4, pentru doamna Albani Ion Maria, voturi pentru 48. Pentru domnul Zahia Ziotea Dragoș 48 pentru, pentru doamna Oancea Lucica 48, nici un vot împotrivă, pentrir-VXuya Silviu 48, nici un vot

împotrivă, pentru domnul Becheanu Mihai Bogdan 48 niciunul împotrivă, pentru domnul Pârvan Ioan 48, niciunul împotrivă, pentru Cătălin Deaconescu 48 niciunul împotrivă, fapt pentru care se validează prezentul procesul verbal.

Proces verbal încheiat astăzi 06.03.2009 pentru constatarea rezultatului votului secret prin numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

Voturi exprimate 49, un vot declarat nul. Domnul Stancu Sotir 48 voturi pentru, niciunul împotrivă. Domnul Militaru Cătălin, 48 voturi pentru, niciunul împotrivă. Sabarez Costel, 48 voturi pentru, niciunul împotrivă, Vlad Gabriel 48 voturi pentru, niciunul împotrivă, Criț Adrian, 48 voturi pentru, niciunul împotrivă, Radu Dumitru 48 voturi pentru, niciunul împotrivă, Popescu Adrian 48 voturi pentru, niciunul împotrivă, Aron Gheorghe 48 voturi pentru, niciunul împotrivă, fapt pentru care se validează Consiliul de Administraiie al Regiei Autonome de Transport București.

Proces verbal încheiat astăzi 06.03.2009 pentru constatarea rezultatului votului secret prin numirea reprezentanțllor Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administraiie și în Adunarea Generală a Acționanlor la SC Apa Nova București SA.

S-au exprimat un număr de 49 de voturi, unul a fost anulat.

Consiliul de Administrație doamna Lăzăroiu Ioana, 48 voturi pentru, niciunul împotrivă și domnul Antonie Ioan 48 voturi pentru, niciunul împotrivă.

În Adunarea Generală a Acționarilor domnul Cărbunaru Constantin, 48 voturi pentru, niciunul împotrivă, fapt pentru care comisia validează prezentul proces verbal.

Proces verbal încheiat astăzi 06.03.2009, orele 16. 30 pentru constatarea rezultatului votului secret privind numirea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov.

S-a exprimat un număr de 49 de voturi, unul a fost anulat.

Pentru domnul Giugula 48 pentru, niciunul împotrivă.

Proces verbal pentru constatarea rezultatului votului secret:, proces verbal pentru constatarea rezultatului votului secret privind numirea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LIRTRAC S.A.

S-a exprimat un număr de 49 de voturi, unul a fost anulat.

Pentru domnul Boșca Grigore 48 pentru, pentru Codruț Semănaru 48 pentru, niciunul împotrivă, Dragoș Dincă 48 pentru, niciunul împotrivă, Radu Dumitru 48 pentru, niciunul împotrivă, Mărășescu Nicolae, 48 pentru, niciunul împotrivă, Mititelu Cristian 48 pentru, niciunul împotrivă, Beldeanu Augustin 48 pentru, niciunul împotrivă, Ghiță Adrian 48 pentru, niciunul împotrivă, fapt pentru care comisia validează prezentul proces verbal.

Proces verbal pentru constatarea rezultatului votului secret, proces verbal pentru constatarea rezultatului votului secret privind numirea reprezentanțllor Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a ActionarHor la S.C. CICLOP S.A.

S-a exprimat un număr de 49 de voturi, unul a fost anulat.

Consiliul de Administrare Moise Gabriela Andreea 48 pentru, niciunul împotrivă, Doholici Gheorghe 48 pentru, niciunul împotrivă, Lepădatul Voicu 48 pentru, niciunul împotrivă, Tolea lonuț 48 pentru, niciunul împotrivă, Pârvan loan 48 pentru, niciunul împotrivă, Mihalache Vasile 48 pentru, niciunul împotrivă.

Pentru Adunarea Generală a Acționarilor domnul Bogdan Ion 48 pentru, niciunul împotrivă, domnul Tabac Sorin 48 pentru, niciunul împotrivă și doamna Stratulat lulia 48 pentru, niciunul împotrivă, fapt pentru care comisia validează prezentul proces verbal.

Proces verbal pentru constatarea rezultatului votului secret privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal București, încheiat astăzi 06.03.2009.

S-a exprimat un număr de 49 de voturi, unul a fost anulat.

Pentru domnul Prioteasa Ooru 48 pentru, niciunul împotrivă, pentru domnul Cornel Poterașu 48 pentru, niciunul împotrivă, pentru domnul Mărășescu Nicolae 48 pentru, niciunul împotrivă.

Proces verbal încheiat astăzi 06.03.2009 pentru constatarea rezultatului votului secret privind numirea reprezentanților Consiiiului General al Municipiului București în Adunarea reprezentanțHor în Adunarea ReprezentanțHor a Casei Naționale de Asigurăm de Sănătate..

S-a exprimat un număr de 49 de voturi, unul a fost anulat:.

Pentru Horațiu Țica 48 pentru, niciunul împotrivă, Mihalache Vasile 48 pentru, niciunul împotrivă, fapt pentru care s-a validat procesul verbal al acestei instituții.

Proces verbal încheiat astăzi 06.03.2009 pentru constatarea rezultatului votului secret privind numirea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București în Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică a Municipiului București.

S-a exprimat un număr de 49 de voturi, unul a fost anulat.

Pentru domnul Stan Ion 48 pentru, niciunul împotrivă, drept pentru care s-a validat prezentul proces verbal. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședintă Călin Murg

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind transmiterea Lacului Titan (Alexandru loan Cuza) și a insulelor aferente din administrarea Administratei Lacuri Parcuri și Agrement În administrarea Consiliului Local al sector^ui 3.

Cine este pentru? 42 de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 2 voturi (Alexe F., Tănase G.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de rentabilizare a activifâții S.C. Antrepriza Construcții Montaj LlRTRAC S.A..

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 1 vot (Gâf-Deac I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind posibilitatea Consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București de a efectua investiții În unitățile sanitare

proprietatea Municipiului administrativ teritorială.
Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Cu acestea declar închisă ședința extraordinară a Consiliului General din data de 06 martie 2009.

Ședința s-a încheiat la orele 16.40.

PREȘEDINTE DE ȘEDI Murg Călin


RETAR GENERAL NICIPIULUI BUCUREȘTi

Toma Tudor

întocmit M. Anghel CX F. CotrobașUn A. PreoteasaVerificat Șef Birou

Redactare Hotărâri C.G.M.B perșungru Mariana

r

17