Proces-verbal

Încheiat În ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 03 noiembrie 2009, orele '13,00

Ședința a avut loc În sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat din 50 cei 55 de consilieri generai.

La ședință au participat următorii: domnul Tudor Toma -Secretar General al Municipiului București, doamna Coruț Cristina -Subprefect al Municipiului București și doamna Zamfir Georgiana -director executiv - Direcția Asistență Tehnică și Juridică a CiGiM.B.

Au fost invitați să participe următorii: directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass-media.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru Alin Dumitru, Mihăilescu Ion Bogdan, Nedelcu Costel, Popescu Costin Adrian și Stan Nicușor.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am să dau citire unor note, În atenția Consiliului General al Municipiului București:

Prin adresele Înregistrate la Primăria Municipiului București cu nr. 869106, 869103/27.10.2009 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a CiGiM.B. cu nr. 3075/28.10.2009, doamna avocat Speranța Tudoruț reprezentant al C.N.AiD.N.R - DiR.D.P. București solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea proiectului de hotărâre privind trecerea arterelor de circulație afectate de limita de exproprieri din domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local sector 1 prin Adminsstr^ța Domeniului Public sector 1, În domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor - C.N.A.D.N.R.

Denumirea proiectului este următoarea: „Fluidizarea traficului pe DN1 Între km. 8-100, km. 17-100 și centura rutieră În zona de

nord a rqunicipiului BucureșlW^^^șt 5A - reabilitarea și extinderea

v\


la patru benzi a centurii rutiere a municipiului București pe sectorul cuprins Între DN 1A și DN 1; - obiect 6 - continuarea centurii rutiere existente a municipiului București cu pasaj superior peste CF, la Otopeni”

Prin adresa nr. 868976/27.10.2009 Înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 3073/28.10.2009, domnul Țigănllă Robert prin Cabinet de Avocatură Doina Hairum a formulat notificarea prin care solicită Consiliului General al Municipiu^i București supunerea la dezbatere a Planului Urbanistic Zonal - Bd. Mărăști nr. 8, sector 1, adoptarea unei hotărâri a C.G.M.B. pentru aprobarea acestui PUZ și eliberarea tuturor documentațillor anexă.

În adresa sus menționată se precizează că acest Plan Urbanistic Zonal a fost Înaintat dezbaterii Consiliului General al Municipiul București În data de 19.08.2009, până În prezent refuzându-se În mod nejustificat să fie supus spre dezbaterea C.G.M.B. acest proiect de hotărâre.

De asemenea, se precizează că la momentul Înaintării acestui PUZ către C.G.M.B. Întreaga documentație tehnică cât și avizele favorablle preliminare obținute sunt conforme reglementărilor legislative de la momentul emiterii lor, conform principiului tempus regit actum și continuă să producă efecte juridice.

Rog secretariatul tehnic să comunice prezența.

În sală sunt prezenți 47 de consilieri generale

Doamnelor și domnilor consilieri vă supun la vot procesul-verbal Încheiat În ședința ordinară a Consiliului General al Municipiul București din data de 22 octombrie 2009.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? 1 vot (Păduraru A.).

Mulțumes c.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 03 noiembrie 2009.

După cum ați remarcat aveți un proiect de ordine de zi, aș vrea să știu dacă sunt completări sau amendamente la ordinea de zi propusă.

Domnul consilier general Scarlat Horia

Domnule președinee, dragi colegi vă solicităm suplimentarea ordinii de zl cu următouul punct: proiect de hotărâte privind Împ^uermiirt^^ Consiliului Local ai Sectorului 1 de a hotărî cu privire ia Înfiintarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca asociați Consiliul Local ai Sectouilui 1 și Directia Generata de Asiseentă Socială și Protecția Copitalui sector 1, cu obiect principal de ac^i\/ia3ta administrarea iocuineelor afiate În patrimonUul Directiei Generale de Asiseență Socială și ProtecLa Copilutui sector 1.

Propun acest proiect pe ordinea de zi și totodată doresc să Înmânez domnului secretar și domnului președinte Căiin Murg retragerea acesta! punct de pe ordinea de zi a ședinței de mâine.

Domnul președinee de ședinta Murg Călin

Înțeleg domnul Scarlat că ședinta de mâine având un singur punct pe ordinea de zi, din acest moment nu mai are obiect.

Domnul consiiier general Scarlat Horia

Ședinta de mâine a avut cu siguranăă un punct pe ordinea de zi propus de noi. Nu știu dacă mai sunt și aite puncee propuse de aitcineva. Dacă acesta este singurel Îl retragem și atunci mâine nu va mai fi nicio ședi^ă. Vă mulțumesc.

Domnul președinee de ședinta Murg Căiin

Avem o propunere de introducere pe ordinea supilmenrara. am

notat.

Domnul consiiier general 8ăcăintan Gab'iel

Am o propunere, Întrucât ia punctata 2 și 8 matețialele nu au

fost aduse ia Comista economiăă și noi nu ie-am putut anaiiza, propun amânarea acestar puncee, ia o ședinăă uiterioară. Fiind vorba de probleme În mod direct și concret esonomice, cu rugămineea ca de fiecare dată să ajungă În timp utii și ia Comisia economiăă meteriaiele.

Domnul consiiier general Stan Ion

Vreau să scoaeeți după Ordinea de zi punctai 8 pentru că nu are cadru iegaL se referă ta~^mJ5ueernicirea sectoarelor pentru servicii de selubțttate, nu are c^ÎLt/lQ'gai'Și știți și dun•ineaveaotră și domnul secretar.......da să niiît mai băgăm altă dată pe ordinea de zi.

A

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am și eu câteva propuneri, introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind Încheierea contractelor de prestări servicii cu medicii veterinari În municipiul București. A fost pe site, a ieșit din dezbatere publică, este de fapt contir uarea hotărârii pe care

am dat-o vis-a-vis de sterilizarea a fost la comisie Înainte de a fi

pus În dezbatere publică acest proiect.

De asemenea, vă propun introducerea pe ordinea de zi a proiectuk^i de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare Parc Ghencea”.

Un alt proiect pe care vi-I propun pentru a fi introdus pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea_indiaatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Sistem de administrare electronic e-administrare ALPAB ".

Vă va da toate relațiile domnul viceprimar lovici, stați să-I chemăm pe domnul Dumitru.

De asemenea propun introducerea pe ordinea de zi a proiectu! de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere și reabilitare Parc Herăstrău”.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Datorită modificării structurii Autorității de Ordine Publice doresc să vă propun un proiect de hotărâre prin care să validăm În calitatea de membru al Autorității de Ordine Publice a șefului Poliției Municipiului București domnul chestor Guron, În locul domnului chestor Călinescu Mihai care a fost schimbat din funcție. Conform legii șeful poliției municipale face parte de drept din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

De asemenea sunt două cereri de luare de cuvânt. Una este

din partea APA NOVA. Avem un proiect astăzi pe ordinea de zi referitor la actul odițional la contractul de concesiune. V-aș propune ca reprezentantul APA nova să ia cuvântul Înaintea punctului cu numărul 3 pe ordineo de zi principală.

Cine este pentru? majoritote de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Mai este o cerere de luare de cuvânt din partea reprezentanților celor care au problema cu casele din sectorul 1. Dumnealor au mai luat cuvântul și în ultima ședință, practic suntem informați despre situație, propun să ia cuvântul la sfârșitul acestei ședințe.

Cine este pentru? majoritate de votu'i, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Referitor la ordinea de zi, s-a propus scoaterea punctului 2 proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind trannmiterea imobilului (Cazarma 1868) situat în strada Sectorului nr. 6, sector 3, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București și Administrarea Consiliului Local al sectorului 3, în vederea dezvoltării Complexului Sportiv „Voinicelul”.

S-a propus scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi.

S-a propus scoaterea de pe ordinea de zi a punctului numărul 8, proiect de hotărâre privind împuternicirea primarilor sectoarelor 1-6 de a încheia acte adiționale de prelungire a contractelor pentru serviciul de salubritate, în conformitate cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 94/ 2007.

Cine este pentru?majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi.

Colegul nostru, domnul Giugula a propus introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind validarea domnului chestor Guran ca membru de drept în Autorîtatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoritate de voturi. împotrivă? 8 voturi (Bădulescu A., Dincă D., Vlădan F., Capotă B., Rădoi S., Budulan P., Ivașcu T., Țica H.), abțineri? O voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

De asemenea vă fac propunerea ca acesta să aibă numărul 1 pe ordinea de zi sup^e^ară.

Cine este pentru? majoriaate de voturi, împorriăă? 1 vot (Gâf-Decc I.), abțineri? O voturi.

Propun la puncUul 2 pe ordinea de zi suplimentară1 domnul Scarlat ați făcut o propunere. Ați propus ca punctul privitor la asociația sau organizația de la sectourl 1 să fie număml 1 la ordinea de zi. Tocmai s-a votat ca Autoritarea Teritorială de Ordine Publică să fie la primul punct.

Vă supun    la vot propunerea domnului Horia Scarlat

ca..............dar stați puțin că nu am propus-o încă pe ordinea de zii

nu a intrat încă. Am să vă propun.

Vă propun introducerea pe ordinea de zi a proiectolui de hotărâre priv^d aprobarea lndica-oriler tehnico economici aferenți studiului de fezabiiitate pentru obiectivul de investiții sistem adminis^re electronică administarre ALPAB la punctol 2 pe ordinea de zi.

Cine este pentru? 22 de voturi, împ^ori^^^^ă O voturi, abțlneiă? 19 voturi (Orăghici A., Stan I., Giug^a O., Popa M., Rizoiu M., Țapardel C.,    Sitaru    J.,    Anton M.,    Păduraro A., Scarlat    H.,

Poteaașu C.,    Meran    O., Puroarea    S., Tănase G., Nițu    R.,

Grigoresuu R., Alexe F., Boajă M., Nicorescu V.).

Acest proiect de hotărâre va avea poziția 2 la ordinea suplimestară.

Domnul consliier geneaal GIugUa Ooru Mihai

Ca să nu creăm o stare de nervozitate, să creadă cineva că avem ceva împotriaa acestor proiecte, vreau să vă motv\/^z că aceste proiecte care au fost introduse pe ordinea de zi supiimestară, referitor la medicii veterinari, la Parcul Ghencea, la AL.PAB, la Herăsrrâu, nu le-am văzut Nu au avizul comisiilor și atunci nu putem vota așa în necunoșrinră de cauză și vă rog domnie președinte ca pe viitor, stabl^sem o regulă, ca să nu mai punem pe ordinea de zi proiecte de hotărâre de care nu știm. Dacă nu cunoaștem ce să votăm la eleă Nu am nimic împorrivă, bănuiesc că astea cu medicii veterinari este utilă și necesară, bănuiesc că și Parcul Ghencea trebuie să îl facem să îl rezonăm și ALPAB^I........., nu știm, deci nu l-am văzut

Domnul președinte de ședință Murg Călii:

Proiectul pentru supravegherea animalelor a fost În comisie, a fost discutat, acum a ieșit din dezbatere publică, am așteptat cele 30 de zile.

Dragi colegi, trebuie să fac o rectificam au fost 22 de voturi pentru și 19 abțineri, motiv pentru care proiectul vis-a-vis de obiectivul de investiții sistem administrare electronic ALPAB nu a intrat pe ordinea de zi.

Vă propun introducerea la punctul 2 pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții extindere și reabilitare Parc Herăstrău.

Domnul consilier general Stan Ion

Totuși mie mi se pare paradoxal să propuneți un proiect de investiții la Parcul Herăstrău când mâine s-au anunțat ninsori. Ce investiții facem, deszăpezire? Nu am văzut proiectul de hotărâre, nu știm ce sume sunt prinse. De ce graba asta? Eu nu sunt de acord să ÎI trecem nici pe ordinea de zi să ÎI discutăm până nu are avizele noastre pentru că, cădem În capcana aceea ce a ne compromite ca și consilieri generali.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul Stan, am o singură informație că sunt din fonduri nerambursablle și executivul a venit cu el În acest moment pentru că este posibil să se piardă finanțarea.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul președinte, de acord cu dumneavoastră. Ce a făcut executivul toată vara când se putea lucra, că bănuiesc că a avut acces la ceste fonduri nerambursablle Ce a făcut? Hai să fim serioși.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul coleg, îl așteptăm pe domnul director general Mădălin Dumitru și aș ruga să fie anunțat Încă o dată să facă expunerea de motive, să o susțină În fața Consiliului General

Doamna consilier general Tapardel Ana Claudia

Stimați colegi, sunt de acord cu ddmneavoasrră, este un proiect cu fonduri nerambursablle dar nu înțeleg de ce nu trece pe la comisie, pe la comisia de relații internaționale .................

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Doamna Țapardel vă pot înțelege, putem vota împotrivă, au venit cu ele pe ultima sută de metrii și am înțeles că altfel se pierde finanțarea

Doamna consilier general Tapardel Ana Ilaudia

Bine dar măcar până la momentul votului putem să avem materialele?

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Acum au sosit, într-adevăr aveți dreptate, nu au fost la comisie. Totuși îmi fac datoria de a ale supune votului dumneavoastră, repet, vă propun introducerea........................

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Este o ședință extraordinara. Este propunerea unul consilier care face asta sau propunerea executivului?

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Este propunerea executivul,, expunerea de motive este semnată de domnul Primar General Sorin Oprescu.

Îmi fac datoria de a vă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți studiului de fezabiiitare pentru obiectivul rle investiție extindere și reabtiiito^ Parc HerăsOrău, la punctul 2 al ordinii suplimentare.

Cine este pentru? 26 de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 18 voturi (Drăghici A., Stan I., Giugula D., Popa M., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Anton M., Păduraru A., Scarlat H., Poterașu C., Meran D., Purcărea S., Tănase G., Nițu R., Grigorescu R., Alexe F., Nicorescu V.).

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Rog secretariatul tehnic să îl multiplice.

Repet, vă rog să îl chemați pe domnul director general Mădălin Dumitru să își susțină acest punct de vedere în fața Consiliului General.

AI treilea proiect propus de aceeași direcție, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți studlulm de fezabiiieate pentru obiectivul de investiiii amenajore Parc Ghencea.

Vă propun introducerea acesiui proiect de hotărâre la punciul 3 pe ordinea de zi.

Cine este pentru? 27 de voturi, împ^orț^r^i^â.’ O voturi,    19

voturi (Drăghici A., Stan I., Glugula D., Popa M., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Anton M., Pădurarn A., Scariat H., Poterașu C., Meran D., Purcărea S., Tănase G., Nițu R., Grigoreccu R., Alexe F., Boajă M., Nicoresuu V.).

Acest proiect a fost intr^c^c^L^s pe ordinea de zi.

Rog secreraaarul tehmc să îl multipiîce și să îl repartz^e^ în

salăi.

La puncd patru pe ordinea de zi supiimeraară, vă propun introducerea proiectulii de hotărâre privind Încheierea contractului de prestări semen cu medicii veterinrri din municipiul București.

Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea de zi? 35 de voturi, împotriv?? O voturi,abțineri9 11 voturi (Stan 1. GIugUa D., Popa M., Rizoiu M., Țapa^el C., Sitaru J., Anton M., Pădurarn A., Boajă M., Nlcc^l^^^<^u V., DragLuci A.).

ȘI acest punct a fost Introdus pe ordinea de zi.

Rog sncrerarlatul tehmc să îl multipiîce.

La puncd cinci pe ordinea de zi suplimenrară, vă propun introducerea proiectului de hotărâre privind Împurernicirea Cor^^iiu^^im Local ai Sectotului 1 de a hotărî cu privire ia Înfiinearea unei societăti comerciurie pe acțiuni având ca asociați Consillul Local ai Sectouului 1 și Direcia Geneaală de Asistentă Sociala și Protecria Copilului Sector 1 cu obiect principal de activrtate administjorea iocuni^^^^r afiate În patrimonlul Direcriei Gen^^^^ de Asistentă Sodală și Protecria Copilului Sector 1.

Cine este pentru Introducerea acestui punct pe ordinea de zi? majoride de voturi, împotriv?? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect a fost Introdus pe ordinea ele zi.

Mai sunt și alte modificări sau propuneri la ordinea de zi. Nu mai sunt.

În aceasta sltuafie vă supun la vot ordinea de zl în intecja3ia£^t^ el, așa cum a fost ea amendată șl com^^ksas^tâ prln votul dumneaoaastră.

Clne este pentru? msijor^ias^te de voturi, împoSriăă? O votuli, abțineri? O votun.

Ordinea de zl a fost aderată.

Trecem la prlmul punct pe ordinea de zl, proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București În administrarea Consiliului Local Sector 3 a terenului În suprafață de 1885 mp. dintre Str. Smârdan și Str. Eugeniu Carada situat În fața imobilului din Str. Doamnei nr. 8 -10, pentru sistematizare, reabilitare și amenajare locuri de parcare

Este un vot calificat cu 2/3, vă rog s~ țlneți mai mult mâna rldlcată ca să se poată număaa.

Clne este pentru? 38 de voturi, împoirivă? O votun,    8

voturi (Meran D., Scarlat H., Tănase G., Alexe F., Poteaașu C., Nlțu R., Grlgorecuu R., Purcărea S.)

Acest proiect de hotărâre a fost adeptat.

.........este referitor la aprobarea actulul adlțional la contracull

de concesiune înche^t între Municipiul București șl Apa Nova. ÎI rog pe domnul Berevoiauu să la cuvântol, sau reprezenaantul Apa Nova care a cerut să la cuvân^l la acest punct.

- la ora 14.05 a vemt domnul consllier geneaal Pop Romeo Teodor -

Domnul Ch su Eps ică

Stimate doamne, stlmali domni mă numesc Epsică Chiru, sunt Dlrecteml Geneiall Adjunct al Apa Nova București. Aș dori să vorbesc despre două subiecte, despre realizările noastre, ale Apa Nova șl să susțin propunerHe făcute prln actul adițional la contractel de conces^ne.10


După cum s-a susținut și data trecută, contractul de concesiune este fundamentat pe indicatori de performanță, numite nivele de serviciu 24 la număr, structurate pentru a măsura performanța serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare respectiv a celor adresate direct clienților. 20 de nivele de servciu erau de atins până În prezent. Toate cele 20 de nivele de serviciu au fost atinse și menținute ulterior și se referă la capacitatea de a furniza apă potabilă și apă industrială și respectiv servicii de canaizare 24 de ore din 24 la reparații În termenele prestabilite prin contractul de concesiune contorizare și așa mai departe. Cele 4 nivele de servicii rămase au termenul de evaluare, conform contractului la finele anilor 2010 respectiv 2015. Atingerea și menținerea nivelelor de servicii este evaluată anual de către reglementatorul tehnic, de către ARBAC. ARBAC a confirmat recent că nivelele de sen/ivii evaluate inclusiv pentru al nouălea an al concesiunii au fost menținute.

S-a pus data trecută Întrebarea cât a investit Apa Nova. Apa Nova a investit până În prezent În cei 9 ani de concesiune, peste 210 milioane de euro, adică peste 20 milioane de euro anual reprezentând 30% din veniturile societății. Aș clorî să fac o enumerare peste 60 milioane de euro pentru producția de apă potabilă În modernizarea celor două uzine de apă existente, În construirea unei noi uzine; 27 milioane de euro pentru modernizarea Întregii filiere de pompare a apei de la uzinele de apă până la robinetul consumatorului;    50 milioane de euro pentru extinderea și

modernizarea rețelelor; 13 milioane de euro pentru rețele telescopice; 14 milioane de euro pentru contorizare și 25 milioane de euro pentru echipamentele de intervenție.

Prin actul adițional care este supus dezbaterii de astăzi se propune un pachet de servicii complementar În valoare de 70 milioane de euro structurate după cum urmează: aproximativ 46 milioane de euro pentru extinderea rețelelor ce vor fi realizate În 6 ani În loc de 15 ani așa cum era propunerea inițială din contractul de concesiune.......................

Domnul președinte de ședintă Murg Călir

Haideți să Încercă, este un proiect important pe ordinea de zi,

vă rog să menținem liniștea și dumneavoasrră domnule director vă rog să fiți mai scurt.

Domnul Chiru Epsică

Renunțarea la datoria RADET de aproape 20 milioane de euro pentru care Apa Nova ar avea dreptul să ceară o ajustare tarifară. Și Încă un lucru foarte important. Începerea rezoNării problemelor de inundare a orașului. Am să o rog pe colega mea să Îmi pună la dispoziție o planșă care arată câteva imagini din colectornl casetat municipal situat sub râul Dâmbovița aflat În operarea celor de la Apele Române. Nu știu dacă se vede exact În imagini, dar vreau să vă spun că din inspecția pe care am făcut-o este clar că În tronsoanele cheie pe care le-am inspectat este clar că acest colector casetat este colmatat și trebuie neapătat trecut și deîndate la rezolvarea problemei din amonte În aval conform unei strategii pe care noi urmează să o propunem și pe care o avem deja. Vă mulțumecc pentru atente.

- la ora 14.20 a venit domnul consliier genetal Gorodea Tibenu Silviu loan -

«*

Domnul președinto de ședinte Murg Călh

Aș putea doar să intervin atât că data trecute am votat o cerere către Guvernul României de a trece ca^ette de la Apele Române, caseta este sub podul Dâmbovița, de la Apele Române la municipaiitate. Practic este o continuare a volutoi pe care l-am dat data trecute. Domnul di^^ctor^ să rămâneți pentru evenuualele Întrebări.

Domnul consliier genetal Purcărea Sorin

Domnul director, vreau să vă pun o Într^^t^^re care se referă chiar la ceea ce ați prezentet În expunerea și anume la rețelei telescopcle. Din prezentarea dum^^^avcas^ reiese că s-au investit 13 milioane de euro În executarea acestor rețele telescopue. Din informațiile pe care le avem noi din 125, 91 au fost executate, 19 se află În execute iar 15 așteapte autorizațule necesare de con^tucci^ și așa mai departe. Având În vedere că În ședința trecute a fost votate achitarea datonei RADET-utei, aș vrea să vă Întreb când este termenul de finaiizare a tutuoor acestor rețele relescopiee care au mai rămas de executat7 Cel pe care Îl propuneți dumneavaasrră și care sper că va fi respectat.

\

Domnul Chiru Epsică

Termenul este dependent de obținerea autorizațiilor. Chiar zilele trecute am avut o discuție cu domnul viceprimar iovicri pentru accelerarea obținerii autorizațiilor. Practic proie^ctti^to sunt gata, banii

există, nu așteptăm decât să intrăm la execute. Deci termenul........,

celelake care sunt În lucru sunt În curs de fin^l^^^ee. Ele vin ca finaiizaee la termeneie care sunt propuse prin contract. Dacă doriți vă pot preze^a o statistică În afara dezb^raeri^H de astăzi cu te^^^r^^ee exact! de finai^^;3re care sunt impuse con^tn^i^tol^Hor.

Domnul consliier general Stan Ion

Eu mi-am notat aici câte ceva din ce a spus domnul director general adjunct. În primul rând domnul direclor, ați făcut referire la caNtaIea serviciilor pe care le oferă Apa Nova cetătenilar Bucureștiulei. Vreau să vă atrag atenția că de câte ori plouă În București se inundă străzlie datoriăă lecopacitătii soc^^ăți^n Apa Nova de a cm^ăia canalele, respectiv de a le decolmate de nisip, praf și frunze. Deci era una din obligațlile dumneavoasără.

Coiitatea apei este una mai mult decât Îndoielmăă, de multe ori

apar la robieetele noastre râme, fel de fel de bacterii și .............

domnul director, eu vă pun    dumneavoastră Întrebări și

dumnevvoaatră ne răspundeti. Eu v-oi asci/tat pe dumneavosstră, vă rog să mă ascu^ați și dumneavoaattă.

În altă ordine de idei spuneați că ați investit 210 miliarde,

respectîv 30% din protitul ....., stau să mă Într^^b dacă aveati profit

mai mare, dacă aveți 50% sau 60% cât inveseeați? Pentru că contractol dumneavoastră prevede clar; În primii ani de la preluarea acestor servicii de la municipa^ate aveți o sumă stabliă pe care trebuie să o investiti și nu ați investit-o, În altă ordine de idei mi se pare obsolut domnuie președinie de ședință, absolut nefiresc ca să nu disc^ăm astăzi sau să nu fim În posesia contractolui cu Apa Nova, să nu disc^ăm concret cu el........

Domnul președinte de ședinăă Murg Căiin

Este la DNA.

Domnul consliier general Stan Ion

Nu ne puneți să votăm În nec^u^r^(^!^tir^tâ de cauză. Dacă aveam contractol vedeam ce s-a stabliîr, ce s-a investit.......

Domnul președinte de ședință Murg CăIn

Domnul consilier, contractul există, contractul original este la DNA. Nu Înseamnă doamnă, faptul că este la DNA nu Înseamnă că are probleme, Înseamnă că este examinat de către un organ al statului. Problemele le stabilește justiliia. Cortractul există, vă stă la dispoziție domnule Stan, În copie bineînțeles.

Domnul consilier general Stan Ion

În condițiile astea eu nu pot să votez În necunoștință de cauză pentru că nu știu dacă s-a respectat ceea ce s-a preluat ca și servicii de către societatea Apa Nova. Așa cum am spus și data trecută spun și astăzi, nu voi vota acest proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul director vă rog dați explicațiile.

Domnul Chiru Epsică

Cu permisiunea dumneavoastră domnule consilier, am să repet ce am spus, am să le iau puțin in ordine invel^^^. In ceea ce privește investițiile acestea conform afirmației mele reprezintă 30% din venituri, nu din profit, contractul este la dispoziție, inclusiv În copii electronice, el este afișat de mulți ani, cel puțin pe două site-ui^i și de asemenea o copie este la dispoziția reglementatorului tehnic iar dacă doriți să ÎI consultați puteți să veniți la noi să ÎI consultați.

Domnul consilier general Stan Ion

Eu nu cu dumneavoastră vreau să fac o polemică, cu dumneavoastră eventual pot să fiu sau să nu fiu de acord cu niște răspunsuri pe care le dați.

Domnul Chiru Epsică

Este adevărat.

Domnul consilier general Stan Ion

În acest sens mă adresez conduceri executivului din primărie, respectiv domnului viceprimar lovici. În calitatEa noastră de consilieri trebuia să avem o copie a acestui contract, nu originalul. Originalul am Înțeles că este În altă parte. Să discutăm despre termeni normali și corecți din contract. În momentul de față eu nu trebuie să mă uit pe internet cum a spus dânsul să găsesc .contractul. Cum se prezintă

toate conta^cte^te de hotărâre, așa să am și acest contract să votez În cunoștință de cauză. Asta eta ideea domnule director.

Domnul viceprimar lovici Victor Teodor

Mâine veți avea o copie a contractului. Să veniri la mine la cabinet.

Domnul consliier general Stan Ion

Mi-aș fi dorit să am copia astăzi că mâine nu mai avem o ședință să discutem despre ptotu^^n^^^ Apa Nova. Mâine pot să vin să bem o cafea Împreună.

Domnul președinie de ședinte Murg Călin

Domnul Stan, contractul ate un volum enorm, este de preferat să ÎI citiți Într-un format electronic.

Domnul Stan a pus Întrebarea, a primit răspunsul, domnul Dincă vă rog.

Domnul consliier general Dincă Dum^^re

Domnul președinte, renunț la intervenția pe care trebuia să o fac Întrucât așa trebuie la partid.

Domnul președinie de ședinte Murg Călin

Am și eu un amendament...............Între timp s-a schimbat și

prezente. În acest moment În sală sunt prezent 49 de consliieri generali.

Vă propun un ame^c^inmert la capi^^ok^l 7, punctul 1.5 prin care orice investite care se face asupra fântânilor oman^r^nr^te trebuie să aibă un studiu de fezabihtere votat În prealabil printr-o hotărârea a Conslliutei General al Municiplului Eiucurești. S-a notat amendamentul?

Vă rog frumos, ÎI reformumm. Orice investite care se face la nivelul fântânilor ornamentele, deci introducem alin. 1.5, se va face În baza unui studiu de fezabiNtere aprobat În prealabil printr-o hotărârea a Conslliutei General al Municipiului București

De asemenea, un alt amendamnnt la capitolul 7 doresc eliminarea alin. 2, am să ÎI citesc ca atare: pentru evitarea oricărei dubiu fântânile ornamentele nu reprezinte bunuri proprieteie publică În Înțelesul contractului de concesiuee. Ni se pare că este eronat Să scoaiem sintagma „nu" și rămâne clar „pentre evitarea oricăr-ui dubu

fântânile ornamentale reprezintă bunuri proprietate publică În Înțelesul contaactului de concesiuee”.

Am cele două propuneri de ame^r^ctamer^l^^ primul l-am specificat, ÎI mai spun o dată, orice investite care se face asupra fântânilor ornamenTale se va face În baza unui studiu de fezabiianee votat În prealabil printr-o hotărârea a Consliiuiui General al Municipiului Bucueești.

Acest amendammt se votează cu 2/3 ca șl Întregul conținut al hotărârii.

Cine este penteu? 38 de voturi, Împotriăă? 10 voturi (Drăghîci A., Stan I., Giug^a D., Popa M., Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J.i Anton M., Pădurara A., Nicc^i^^^<^u V.), abțineri? O voturi.

Acest am^n(^^me^ a fost adoptat.

AI doilea amenr^^^e^ pe care l-am propus, este scoaretea sintagmei „nu” din cap>itoh^l 7 alin 2, „pentuu evitarea cricăi'ui dubiu fântânile crnamentale reprezinăă bunuri ptoprietate pubiică În Înțelesul contractelui de concesiune”.

Cine este penteu? 38 de voturi, Împ^nca? 10 voturi(Dtăhhici A., Stan I., Giuc^ub D., Popa M., Rizoiu M., Țapa^el C., Sitaru J., Anton M., Pădurara A., Nicorescu V.), abțineri? O voturi.

Acest amenr^^me^ a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000 Încheiat Între Municipiului București, În calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., În calitate de Concesîoaar, cu privire la furnizaraa de servicii de alimentare cu apă și canaiizare pentru munîcipîal București.

Este un vot cafcal, vă rog să menfineți mâna ridicată, așa cum a fost el modfficat cu amendamentele votate În prealabH.

Cine este pentru? 38 de voturi, Împorriăă? 10 voturi (Drăciei A., Stan I., Gigda D., Popa M., Rizoiu M., Țapaddel C., Sitaru J., Anton M., Pădurara A., Nicoresuu V.), abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la urmă-oral punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectatei „Accesibiiaate pentru toți - sprltinîn vederea integrării socîate a persoanater cu diz^^^liită^Vi dinMunicipiul București”.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pen^i^L^? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Ttecem la următorul punct pe otdinea de zî, proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de "Strada Gellu Naum".

Crne este pentru? majorite^ de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptet.

Ttecem la utmătonjl punct pe otdinea de zî, proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea Pictor B'Arg [Ion Bărbulescu 1887 - 1969], arterei de circulație din sectorul 3.

Crne este pentru? majoritete de voturi, împotrivă? O voturi, abțîneri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost ad^ptatt.

Ttecem la utmătorul punct pe otdinea de zî, proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața Prof. Univ. Simion Mândrescu pieței situate la intersecția B-dului Alexandru Averescu cu Strada Clucerului, sector 1.

Crne este pentru? major^ate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest ptoiect de hotărâre a fost adeptat.

Inttăm pe otdinea de zî suprimenteră. Pnmul ptoiect pe otdinea de zi supUn-iertară este proiectel ptopus de colegul nostru Dorn Giugula, proiect de hotărâre privind validarea domnului chestor de poliție Guran Lucian ca membru de drept În Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București.

Crne este pentru?........... dtagi colegi este o înlocuire conform

legii este doar o fermaiitete. Conform legii avem obligata de a lua act.

Domnul conslher general Bădulescu Auralian

Domnule președinte, știți când am să ÎI votez eu pe domnul

Guran în ATOP? Când o să dea otdin la cel de la furturi auto să își facă treaba pe sttăzi la sesizările noastre șî când o să vnă cu o politică concrete.

> r Y

Domnul președinte de ședință Murg Căin

.........37 de voturi. Domnul Bădulesuu aveți dreptate, dar nu

Îngreunați funcționaseră unei comisii a Consiiiuji Genetai.

Domnul consilier genetal Bădulesuu Aurelian

În^od^caană puntele noasSe^, deci haideti să vedem așa cum nu a venit nici domnul de ia Poliția Com^i^nas^râ nici domnul, mă rog cum ÎI cheamă, să stăm șl noi de vorbă cu dânsui.

Domnul președinee de ședi^ă Murg Căln

Eram În proceduăă de vot șl continuăm.

Deci voturi pentru 37, voturi Împțcttr^iă^ 4 voturi (Bădulesuu Ai, Gâf-Deac I., Capoăă B., Răileanu M.), abținer? O voturi.

Domnul Guran Lucian a fost vaiidat ca membre de drept În ATOP

Domnul consiiier gen^egal Doru GIugUa

Dacă m-ați Întreba pe mine și ar trebui să votez pe criterii politice, nu ar trebui să votez că este numit de domnul Biaga, dar asta nu Înseamnă că liniștea setăteanului trebuie să sufere. Dacă domnul Biaga i-a numit și cons>k^^re că este bun ca șef ai poiiției noi tr^tțuto să ni-I Însușim, deocamdată. Nu vă mai spun că domnul Guran mi-a fost eiev În școaaa de ofițeri și este un om capabii. Deci eu vă garaneez că numirea este bună. Pe iâng3 asta este o chestiune de ieg^it^^^^, este o inst:i^ut^^, o aatorifate care trebuie să funciioneze. Că vreți dumneavoastră, că nu vreau eu, dânsul face parte de drept din ac^a^:t^ autoritate, dar proced^a spune cc se votează fiecare În parte.

Domnul consiiier genefal Stan Ion

Con^stL^t că singurul iucru serios În ședința de astăzi este caterinaa și sărăcia pentru că mi se pare absurd, văd o primă fisură, domnitor, este pus de domnul Biaga, deci sc Înțeleg că aveți ceva Împorriva aceseei numiri? Noi am accepfatco. De ce ați votat În caeul ac^sțaa? Să revenim ia iucruri serioase, domnuto președinee, vreau să

vă spun că mi se pare absotot jenant și rușinos............. domnie

președinee. s-a votat cu Apa Nova. s-au votat Într^-^o veseiie și proiecee, am rugămineea pentru ceieiaite pentru Her^stm^u și

ALPAB. am primit acum un minut pro^^ct^^^ de hotărâre și mi se pare că dacă este o inițiativă a executivuiui și dacă directorel nu vine să ne

prezinte ce și cum............... păi așteptăm de două ore să vină

domnul director.

Am rugămintea la dumneavoastră ca pe viitor să nu mai apară asta pentru că Încălcăm Legea nr. 215/2001 care spune clar cum trebuie să intrăm În posesia proiectelor de hotărâre, ce avize trebuie să aibă, trebuie să fie dezbătute la comisii și după aceea să fie propuse În plen, cu expunere de motive și nu să ni le dați cu 2 minute Înainte de ședință, de votat proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Aveți dreptate domnul Stan, realitatea este următoarea și chiar vă rog mențineți liniștea, atâta vreme cât această expunere de motive, raportul de specialitate a fost semnat atât de domnul director general Mădălin Dumitru cât și de domnul Radu Dan Septimiu Popa, ar fi trebuit să fie prezenți În sală să susțină acest punct de vedere. Este o lipsă de respect față de această instituție pe care vă rog să o notați. Cu toate acestea, un stimat domn director adjunct, Virgil Anastasiu este În sală de la ALPAB, ÎI putem ruga să se prezinte. Domnul director adjunct Virgil Anastasiu este În sală și vă stă la dispoziție pentru Întrebări, dar vă rog să notați În procesul verbal că este o lipsă de respect la adresa Consiliului General a domnului director general Mădălin Dumitru și a domnului director Dan Septimiu Radu Popa.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Stimate coleg, am o rugăminte, tot vorbim despre o bună organizare, nici măcar nu știu la ce punct suntem pe ordinea de zi suplimentară, chiar nu putem avea o foaie cu ordinea de zi suplimentară, punctul 1, 2, 3, nu mai știu la ce; punct suntem, nu mai știu ce să urmăresc, se și vorbește.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Suntem la punctul 2 pe suplimentară.

Doamna consilier general Țapardel Ana Claudia

Mulțumesc frumos, știam dar ideea este că nu există o hârtie
Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamna Țapardel, am mai avut o discuție și Înainte, aveți

dreptate, au venit pe ultima sută de metrii pentru că riscă să piardă această finanțare, finanțarea fiind făcută din fonduri nerambursablle. Vă Înțeleg punctul de vedere și vă Înțeleg.

Domnul consilier general Gâf Deac loan

Domnule președinte, stimați colegi nu este nioio lipsă de

respect a domnilor din executiv, dânșilor dacn ne aducem aminte din ședința trecută, le-a fost interzisă comunicarea cu Consiliul General, lată că ei pun În aplicare această chestiune și nu vin să Își susțină propriile proiecte. Vă anunț cu respect că atâta timp cât nu beneficiem de bunul simț de a discuta pe baza lor, nu spun de a analiza profund cum ar trebui și toată vara am stat și ne-am uitat pe pereți și am pus gâște În parc În loc set analizăm proiecte pe fonduri.....................

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Am să dau citire proiectului proiect de hotărâre privind

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Amenajare parc Ghencea. Domnule director adjunct, Virgil Anastasiu vă rog susțineți proiectul.

Domnul Virgil Anastasiu - director adiunntALPAB

Domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor

consilieri generaii vă mulțumesc foarte mult că Îmi dați șansa să susțin acest proiect. Mă numesc Virgil Anastasiu, sunt directorul adjunct al ALPAB. În primul rând vreau să vă cer scuze că În vară nu v-am supus la cazne pe căldură dar nu este vina noastră...............

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Vă rog să nu fiți impertinent În fața Consiliului General.

Domnul Virgil Anastasiu - director adiunnt ALPAB

Nu din impertinență

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Vă rog să fiți politicos și să vorbiți la subiect, nu ne interesează

caznele și atitudinea dumneavoastră față de noi, ne-ar fi interesat ca

domnul Radu Popa să dea dovadă de mai mult respect. Vă rog să verbiii despre proiectul cu parcul Ghencea și atât, trei minute.

Domnul Virgil Anastasiu - director adjuncl ALPAB

Vă muițumesc Încă o dată, am vrut doar să cer scuze În numele tuturor. Proiectol pe parcul Ghencea este un proiect reiativ simp^ se referă ia reutiiizaeea unor fonduri În conformrtate cu prevederile Uniunii Europene cu scopul de a extinde și de a mări zona de spațiu verde din două parcuri: parcul Ghencea și parcul Herăsrrău. În parcul Ghencea pentru că nu facem și extir^d^e^ ia parc

nefiind un parc functioaal și facem doar o criere de zonă verde.....

da acolo unde avem serele. Facem nxtindete, suntem eiigibiii să primim 90% din valoare totală a proi^cu-rhi^i 10% este contribuța noastră și din acești 10% jumă^^to sunt În natură, deci sub formă de muncă. Așa a fost constmit proinctul și așa vă rugăm respecuuos să aveți bunătatea să ne aprobați indicatorii tnhnicoreconomici.

Domnul consiiier genetal Dincă Dumituu

Domnule director așa dor^i să răspundeți ia o singura Întrebare. De ce trebuie reeiizat acum acest proiect? Pentru că pierdem banii europeni? Pentru că pierdem fondurile neram^utsabiin? În concepția mea, cei puțin aceasto mnntaiitare nu poate avea ioc, dacă fondurile chiar dacă sunt neramburabbiie. roi nu putem să ie iuăm de acolo și să ne batem joc de eie acum. Este o bătaie de joc să te apuci acum În pragul ierni să mcderninzzi un parc, să ÎI extinzi. Domnule director noi re-am săturat de floricele, de tuia, ne-am oătutat de toate. Acum avem nevoie de bani pentuu    Bucureștiului, pentru Încălziie,

pentru curățenie, etc. Eu nu sunt de acord cu acest proiect.

Demnul consiiier general Stan Ion

Domnule director vara ac^^stto a fost o vară iungă, căidutoasă și chiar oncetoasă. Nu știați de aceste fonduri, că aveți posibi^atea să ie accesați și să ie che^uiți?

Demnul Virgil Anastasiu - director adune: ALPAB

Nu s-a deschis programul, nu notn un fond european, este un fond național admlnisttat de Ministeuul Mediului și programul a fost descNs În septembrie.21


Domnul consilier general Stan Ion

Deci sunt bani publici, nu sunt nerambursablii.

Domnul Virgil Anastasiu - director adjunct ALPAB

Sunt bani nerambursabiii administrați de \Mnisterul Mediului.

Domnul consilier general Stan Ion

Bani publici. Mai spuneți o dată domnul primar.

Domnul Virgil Anastasiu - director adjunctALPAB

Sursa de finanțare sunt taxele care se iau În plus de către Ministerul Mediului pentru.........

Domnul consilier general Stan Ion

Deci tot de la cetățeni domnule, sunt bani publici.

Domnul Virgil Anastasiu - director adjunct ALPAB

Acest fond a fost deschis În septembrie.

Domnul consilier general Stan Ion

Bun, deci domnule director general adjunct vreau să vă spun că este foarte târziu pentru noi să ne propuneți această investiție la sfârșitul anului când mâine, poimâine ninge. Vreau să vă spun că nu știu dacă dumneavoastră vreți să cheltuiți acești bani pentru că se termină anul sau aveți niște dedicații pentru că mi se pare absolut aberant Întrucât procedurile de licitații dureazZ 90 de zile, sunt perioade de contestări. Practic vă apucați prin martie, tot În primăvară.

Domnul Virgil Anastasiu - director adjunc! ALPAB

Nu, dacă Îmi permiteți să vă explic, ceea ce vă cerem noi acum este să ne aprobați indicatorii tehnico-economici pentru a putea ca cererea noastră de la Ministerul Mediului să fie În deplină conformitate. S-ar putea ca proiectul nostru să fie aprobat de minister sau nu. Cert este că pentru a avea șansa de a fi judecați trebuie să avem aprobarea Consiliului.

Domnul consilier general Stan Ion

Aveți un studiu de fezabilitate pentru acest proiect?

Domnul Vif^qN Anastesiu - director adjunct ALPAB

Bine Înțeles pentru că altfel nu am fi obținut.......

Domnul consilier cenetal Stan Ion

Unde este pentru că noi nu ÎI avem și pe de o parte este o chestie relativă, nu știu dacă Ministerul Mediului vă aprobă.

Domnul Virqll Anastesiu - director adjunct ALPAB

Studiul de fezobiiitete este ceea ce stă la baza obținerii indic^krrH^ tehnlco-evovomicl. Acest studiu a fost supus aprobării comisiei tehncDO-eoonorT^^ din cadrul primăriei și În continuare dacă doriți să ÎI vedeti și dum^r^^^ooss^ vi-I putem pune la dispoziție.

Domnul consliier ceneaal Stan Ion

Eu mi-aș fi dorit să ÎI văd pentru că dacă Înseamnă extindeie, ce Înseamnă În viziunea dumneavoastră extinderea parcului Herăsrrău7 Dacă Înseammă extindeie este una, dacă Înseamăă am^^^^^re este aita. Aceleași lumini, aceleași alei, aceleași floriceie, aceleași brizbizuri. Extindeie unde? Unde ÎI extindeți În spre St^^u^^^ti?

Domnul Vircll Anastasiu - director adjunct ALPAB

Vom extinde parcul Herăstrău Într-o zonă care În prezent este acoperite de gunoi.

Domnul consliier cen^^^^l Stan Ion

Tot În incinta por^ukți.

Domnul Virqll Anastesiu - director adjunct ALPAB

O vom transforma Într-o zonă nouă a poscuLui Her^str^^u acoperite de iarbă, de pomi.

Domnul consliier cen^^^^l Stan Ion

Aceaste nu este extindeie domnule directei.

Domnul Virqll Anastesiu - directer adjunct ALPAB

Este În conformitete cu standardele În v.goare. este o extindeie o patcuL^i Her^^s;t^^e.Domnul consilier general Stan Ion

Domnul director nu m-ați convins, grupul PSD nu va vota șl cer șl celorialți colegi să propunem amânarea pentru că nu este un proiect serios.

Doamna consilier general Țapardel Ana - Ciaudia

Stimate domnute dlrector când doriți să obțîneți aprobarea Consiliului General am rugămintea să veniți cu lecțiile făcute, adică trebui să veniți cu proiectul, cu studiul de fezabiliaate șl să vlzltali comislile de specialitate. Propun să amânăm acest proiect sau să votăm împ^otrr^ă șl să îi relntrodueeți pe ordinea de zl când veniri cu iecțlile învătate. Nu mai vreau nlclo explicație pentru că plerdem tlm^^ul.

Domnul președinte de ședință Murg Căiin

Dln nefericire, chiar dacă sunt de acord cu dum^ne^îăvaas^ este deja lntrodus pe ordinea de zl șl nu îi mal putem scoate, dar ne putem prenunta asupra iul. Dacă mai sunt șl aite într^^t^^rn domnul dlrecter este încă alci șl vă stă ia dlspoziție. Nu mai sunt.

Supun ia vot, proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economîci aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Amenajare parc Ghencea.

Clne este pentru? 24 voturi, împotavă7 11 voturi (Drăghîci A., Stan 1. Glugute D., Popa M., Rlzoiu M., Țapateel C., Sltaru J., Anton M., Pădurare A, Nlcorescu V., Gâf-Deac 1), abțlneri? 8 voturi (Aiexe F., Scarlat H., Nlțu R., Grigoreccu R., Poterașu C., Meran D., Țănase G., Dlncă D.).

Acest proîect de hotărâre nu a fost advpa^).

Domnul director l-aș sugera domnului dlrector general Popa să mai vlnă pe ia Consihul General șl s-ar putea mal șl facă ceva.

Trecem ia următoral proiect pe ordinea de zl, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economîci aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Extindere și reabilitare parc Herăstrău.

Clne este pentru? 23 voturi, împotavă? 11 voturi (Dfăghîci A., Stan 1. Glug^a D., Popa M., Rlzoiu M., Țapardel C., Sltaru J., Anton M., Pădurara A, Niuorescu V., Gâf-Deac 1., abțineri? 10 voturi

(Aiexe F., Scarlat H., Nițu R., Grlgorescu RM Poterașu C., Meran D., Tănase G., Dincă D., Pop R., Purcărea S.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

- la ora 15.05 a venit domnul consilier general Fiorescu Dragoș-

Doamna Țapardel vă aduc aminte că ațl votat acest proiect s-a pus În dezbatere publică pentru că el conține nlște tarife pentru .... șl au trecut cele 30 de zlie, nu facem decât să batem În cuie un slstem pe care i-am mai aprobat o dată. Bun, eu o să 11 supun ia vot.

Domnul consilier general Glugute Doru Mlhai

Acum se supune ia vot stlmați coiegi proiectul pr^nd cabinetete veterinare. Vreau să vă aduc aminte că acest proiect este semnat de doamna Panartesuu care este dlrector ia Administrația pentru Supravegierea Câinilor fără Stăpân șl care ne-a propus Într-o ședința trecută să sterilizăm toți câlnli, fără discernăment. Vă spun că acest pro iect nu a fost În com isie ș l nu i-am văzut La o prlmă c lt lre vă spun că pe iângă acest pro iect dumin^^vo^îs^ veți aproba ș l două regulamente. Un regulament cu prlvire ia achizitia de servicii de sterilrtate șl normele lnterne pnvind desfășurarea procedurilor de seiectie o serviciilor. De ia articolul .. , vă spun numai așa repede ce am putut să văd În două mlnute când ne-a adus proiectai. La art. 10 se spune că iunar cabinetele medicale veterinare contractante va comunica În scris număral de câini sterilizați. Șl dacă nu ÎI comun^ă ce se Întâmplă? Nu scrie nlcăieri. Ar fl un obonament că În cazul În care nu acestea să fle descalifionte. După care lntrăm ia regutament șl alei nl se spune că procedura de selecte, ia art. 3 de ia normele lnterne, se flnalizezză cu Încheierea unui (cote cadru urmat de contracte subsecvmte cu un număr de cabinele medicaie veterinare neilmrtat care se ailniază ia cel mai mlc preț care reprezinte prețul ofertei câștigăteore. Ce ațl Înțeles? Eu am Înțeles În feiul următer, mal multe cabinete se adună, fac o ilcrtatie șl stabilesc un preț dln care cei mai mlc preț este cel mai mare preț de pe plață. După care toate cvivlaite vln șl prlmesc prețul stabilit de el ia cei mal mare preț:. Numai că nlcl oșo nu este pentru că În contract ia caietul de sarcini spune așa: prețul va fl deo 100 iel pentru stenOzare șl idvetificarea femelelor șl 80 iel pentru sterilizarea șl idvetițicarea masculilor. Ce ațl Înțeles? Ați Înțeles că orl clneva flxează prețul, se ștle dlnainte, deci este o ilcrtație cu prețul anunțat șj țixaăie nu se ștle clne șl atunci nu

mai știm care este rostul acestui document. Din punctul meu de vedere este o lucrare superficială făcută cu dedicație nu de către noi ci de către executiv, doamna Panaitescu cred că are niște interese directe și nu mă abțin să afirm această chestiune și eu vă propun să nu votați o ilegalitate. Din punctul meu de vedere tot acest proiect este o mârșăvie cu privire la adresa banului public și la adresa noastră. Eu nu voi vota o asemenea ilegalitate.

Domnul consilier general Băcăintan IrimieGabriel

Pentru că ni s-a propus un astfel de proiect propun ca pentru doamna respectivă să facem o comisie și să analizăm activitatea dânsei pentru că așa ceva nu se poate prezenta Consiliului General, este bătaie de joc. Cred că este o glumă proastă a acestei doamne.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Dragi colegi sunt prețuri diferite pentru sterilizarea unui mascul și a unei femeie pentru că sunt operații diferite. Dacă dumneavoasrră doriți să rezolvați această problemă În București eu zic să votați acest proiect. Îmi pare rău doamna Panaitescu nu este În sală.

Domnul consilier general Rizoiu Mircea

Având În vedere că de la Început am intrat În rezolvarea acestei probleme Împreună cu ONG-urile, inclusiv cu doamna Panaitescu am hotărât ceva care de fapt s-a și votat aici dacă vă aduceți aminte, numai că a apărut un lucru. În ciuda faptului că m-am adresat inclusiv secretarului personal al domnului primar, inclusiv doamnei Panaitescu văd În acest proiect care este prezentat Consiliului lucruri pe care nu le-am știut, nu le-am discutat. Întrebarea vine firesc de ce faptul Împlinit? Pentru că nu este În regulă. Doamna Painaitescu este aici? Îmi pare foarte rău că suntem puși În această situație tocmai pentru că vrem să rezolvăm problema câinilor din București dar nu În acest fel. Eu o rog pe doamna Panaitescu pe care am rugat-o de nenumărate ori să Îmi parvină proiectul final al acestui lucru, ceea ce nu s-a Întâmplat. De ce mă pune În situația faptului Împlinît, o Întreb pe doamna Panaitescu.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Nu a apărut nimic nou. Domnul Rizoiu la ce faceți referire? Explicați-ne. ați spus că au apărut elemente noi.

Domnul consilier general Rizoiu Mircea

Noi am discutat inclusiv prețurile prestate la sterilizarea femelelor și masculilor-. Am discutat inclusiv cu ONG-urile că prețurile practicate la cabinetele veterinare particulare să fie mai mici decât cele care sunt prezentate În acest proiect, este chiar lipsit de bun simț.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Ce ați spus? Prețurile practicate de cabinete să fie mai miC decât cele prezentate În acest proiect? Faceți o afirmație fără nicio susținere domnul Rizoiu, am fost Împreună la acea comisie. Domnul Rizoiu haideți să fim onești, știu că se filmează și probabil că În fiecare dintre noi este un star de telenovelâ. În comisie am avut această discuție tocmai pentru a nu Încuraja numai sterilizarea masculilor și să se sterilizeze și femeie pentru că altfel nu vom reuși rezolvarea acestei probleme, să fie prețuri separate și cât de cât atrăgătoare pentru cabinetele medicale ca să intre În această poveste. Eu nu știu ce a apărut care este diferența față de discuțiile din comisie.

Domnul consilier general Rizoiu Mircea

600 la masculi, 800 la femeie. M-ați văzut pe mine că vin să mă filmeze? Domnul Murg vreau să vă spun doar atât că dumneavoasrră ați preluat În locul celui care a ajuns prefect această comisie. Nu neam Întâlnit ca să discutăm pe proiectul acesta niciodată. De ce?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Păi cum domnul Rizoiu am modificat acest proiect au fost de față colegii. Domnul Giugula spune că nu a fost În comisie, a fost În comisie de o sută de ori acest proiect.

Domnul consilier general Rizoiu Mircea

Nu are nicio legătură domnul Giugula cu această comisie.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte vreau să vă reamntesc că acum câteva minute președintele comisiei economice, colegul nostru onorabil a spus că este o rușine acest proiect de hotărâre și această documentație, atât caietul de-^sarcini, domnul de la comisie economică a spus, eu am/âs-mai multâă este o imbecilitate. Practic

nu avem nimic Împotriva ideii de a rezolva problema câinilor din București dar nu când vrea cineva și nu oricum. Adică să găsim un cadru În care să fie costurlle cât mai accesibile și suportate de municipaiitate. Problema câinilor să nu mai fie una evidentă pe stradă și nu să facem doar niște mofturi ale unor directori care sunt total incompetenți, care nici măcar nu știu sau experții pe care Îi au pe lângă ei nu știu să facă un caiet de sarcini. Sunt niște contradicții mizerablle Între ceea ce ne prezintă și ce scrie În hotărâre.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul Stan, repet aveți dreptate este lipsă de respect ca doamna Panaitescu să nu fie aici dar totuși vă citesc art. 3 „procedura de selecție se finalizează cu Înche erea unui acord cadru urmat de contracte subsecvențiale cu un număr de cabinete medicale veterinare nelimitat care se aliniază la cel mai mic preț care reprezintă prețul ofertei câștigătoare”. Cum puteți să spuneți că vrem să facem o cheltuială În plus?

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul președinte acum câteva luni de zile până să fie postat pe site acest proiect de hotărâre tot din acest loc am discutat și am zis așa: domnilor avem nevoie să știm exact cine face o inventariere a câinilor vagabonzi, câți dintre acești câini vagabonzi sunt bolnavi și trebuie eutanasiați pentru că nu mai au șanse reale de supraviețuire? Câți dintre ei trebuie să fie castrați? Ce știm noi În momentul de față? Sunt o sută de mii, sunt două sute de mii, trei sute de mii de câini.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul Stan la această oră ASA oricâte eforturi ar face mai mult de 5000 de câini nu poate steriliza ori la nivelul la care sunt acești câini acum În municipiul București, minim 40.000 și care au două perioade de Împerechere pe an Înseamnă că Într-un an chiar la un nivel de supraviețuire de 30%, 40% vom avea cel puțin dublarea acestei sume. Ideea este următoarea ASA nu poate steriliza mai mult de 5000 de animale. Legea Marinescu nu ne permite să Îi eutanasiem.

Domnul consilier general Stan Ion

În orice situație, oricum am dori noi cât de bine intenționați am fi proiectul de hotărâre prezentat de Direcția de Supravegherea


-J


2X

Animalelor este unul Îndoielnic, nu are niciun fel de logică ca și caiet de sarcin,, ca și principii. Nu putem vota proiectul acesta. Eu propun și colegHor dumneaoasstră, mai ales că și colegul de la comisia economiăă a făcut propunerea să ne prezinte un proiect de hotărâre serios, documentat, făcut cu tot ce Înseamnă elemente de control și atunci am terminat problema.

Domnul viceprimrr Raicu Mircea Cristian

Stimați colegi disc^ăm de acest proiect de hotărâre de șase luni. A stat pe site, s-a disc^at, fiecare dintre noi am avut ocazia să Îi aducem Îmbunătățiri. Eu vreau să vă dau doar câteva cifre dacă Îmi permiteți, pe care vreau să le adaug la ceea ce a spus domnul președiree. Ați Înțeles cu toții care este rata de Înmulțire. Vreau să știți că În București au fost În ultimii patru ani mușcati 25.000 de bucureșteni. Până În luna octombrie a acestei an din acești 25.000 au fost mușcați 9.000 de cetățeni. În anii 2006, 2007 Administ^atia noastră de Protecția Animaletor avea cam 15.C00 de steriiizări făcute anuai. În 2008 - 2009 avem În mede 3.000. Aș mai adăuga la acest lucru un studiu pe care l-a făcut Institutel Cartacuzioo pe 103 câini din care s-a văzut că 38% dintre aceșiia sunt purtăteri de leptospireăă ceea ce Înseamăă o boală transmisibilă la om și este mortală. Cred că eceastă problemă a câinllor după cea a traficutei În București este una dintre cele mai importante probleme. Nu cred că ne mai putem permute să o mai tratăm În acest fel, dacă vrem să aducem Îmbunătăriri la proiecrele de hotărâri foarte bine putem să o facem În comisii, pe site. S-a disc^at cu ONC-urlle, cu toată lumea și eu cred că astăzi trebuie să luăm o hotărâre.

Domnul consliier geneaal Dincă Dumîrfu

Domnule președinte, stimati colegi părerea mea este ca în privința acestei proiect ar trebui să fim cât se poate de serioși pentru că dacă trenspiă cât este negru sub unghie neseriozitate atunci de pomană mai suntem În ConslHul Gene^^h DomnUor colegi problema câinUor vagabozzi În România a existat imeciat după revolutie, au trecut 20 de ani de atunci și eceastă problemă nu a fost re^oh^^^^. Oare de ce nu a fost rezoK^^^^? Pentru că după opina mea și cred că este una săn^^o^^ă^ cei care se ocupă de pretectia anim^^^^^^r În București și În eceastă țară sunt de fapt niște persoane care vor să câștige niște bani de pe spinarea contribuabilului. DomnUor consliieri să nu Îmi spună mie cineva-iU tiu am fi putut rezolva ac^assă

problemă astfel Încât la momentul acesta În București să nu mai avem zeci de mii de câini care să amenințe viața copiilor și a soțiilor noastre. Noi am fi putut, chiar dacă nu suntem așa de deștepți, să mergem În străinătate să vedem cu procedat nemții, francezii și celelalte popoare care nu mai au câini vagabonzi pe stradă. Eu cred că acest lucru nu s-a făcut pentru că este o sursă de venituri pentru niște oameni care nici măcar nu merită să li se spună oameni. În principiu eu nu sunt de acord cu acest proiect până când nu va fi un proiect serios care să spună și cum se va Împiedica proliferarea numărului de animale În București.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Prin sterilizare domnul Dincă așa Îi Împiedicăm, acesta este sensul acestui proiect.

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Prin sterilizare păi și până acum au fost sterilizate, de unde sunt câinii? Dacă nu reușim să sterilizăm toți câiniii să nu mai permită intrarea câinilor În oraș nu vom reuși și vom avea În fiecare an aceeași problemă, se vor cheltui sume imense În loc să Îi trimitem către copii, către azilul de bătrâni ăi vom trimite către câini.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Țânțarii ca și câinii vin din județul Ilfov. Acum ca să vorbim serios, se pare că acest proiect de hotărâre a fost pus pe ordinea de zi numai ca să se facă un pic de campanie și să se iasă un pic la televizor să vadă lumea câtă grijă au unii de câini ceea ce este cu totul și cu totul inacceptabll Toată lumea de aici este de acord că există câini vagabonzi care mușcă copii, femeile, bărbații că aceștia nu fac diferență de rasă, sex sau altceva și trebuie rezolvată această problemă. Dacă cumva continuați să ne spuneți că această hotărâre trebuie votată oricum Înseamnă că depistăm niște interese materiale așa cum a spus și domnul Dincă, clare la unii colegi de aici. Eu v-am suspus atenției o serie de imperfecțiuni ale proiectului de hotărâre din punct de vedere legal. Faptul că acest proiect a fost public aceasta nu Înseamnă că a fost public pentru noi. EI a fost public pentru ONG-uri și cetățenii care trebuie să ia la cunoștință. În situația În care eu am un punct de vedere mi-I spun În Consiliu și nu prin afișare pe site.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Giugula a fost pus pe site 30 de zile de ce nu s-au

constatat mărețele imperfecținni? De ce nu ați venit cu ele 30 de zile să le putem modifica?

Domnul consliier genetal Giugula Doru Mihai

Domnul Căiin v-am mai spus de șapte ori, faptul că stați la acea

masă nu vă dă dreptul să vor^t>id mai mut dec3l mine;.

Domnul președinie de ședinăă Murg Călin

Domnul Giuc^uha, În spateie acești proiect....

Domnul consliier geneaal Giugu'a Doru Mihhi

Niciun domnul Giugu'a. aveți respecți ee a mă ascuta iar o dai

În tangouri.

Domnul președinie de șed^ă Murg Căl i

Domnul coleg În spateie acești proiect au fost șase luni .... Ia

care a participat colegul dum^r^^iaoass^i domnul Rizoiu care este un om re^p^^r^^^t^il și care a participat al toate fazele.....

Domnul consliier geneaal Giugu'a Doru Mihai

Domnul Călin pot să vorbesc și eu până la sfârșt sau iar Îmi

luați cuvântol abuziv.

Domnul președinie de ședinăă Murg Călrn

Vă rog să nu vă mai purtat ca un procuror pentru că nu este

nimeni anche'at.

Domnul consliier qenei'al Giugu'a Doru Mihhi

Cu hoții așa mă comport. Facet iar niște afii^m^^l^u care nu vă

califică decât vă descaiîfiăă și vă arată nivelul de cultură și de Înțelegeee ca să fiu foarte exact Eu v-am spus că În acest proiect de ho^ăirâîrc sunt niște lucruri ilegale, neconforme cu procedurile legale

Eu propun să facem vot nominal.

Domnul consilier general Tica Horatiu

Am să vă citesc ceva din presa vremii respective: "a revigorat industoa de rulmenți din România șl a sfârșrt tragic sfâșiat de un câine vagabond În piin centrul captaiei la doi pași de sediul Guvernuiui”. Aceasto este În două cuvinte povestea omuiui de afaceri japonez Hașim Mehori. Potrivît medicilor iegiști cauza morțu acestuia a fost o „hemoragie putemtoă provc^c^^to de secționarea venei safene din spatele genunchiului stâng”. Câte exemple de genul acesta mai vreți? În piin central BucureșUului, ia doi pași de Guvern, un om moare, nu contează că era sau nu investitor, un om moare sfâșiat de câinii vagabonzi. Era ia vremea respectiăă mi-aduc aminie, se numea „câinele Boschet” și asociația de iocata'i putea să jure că nu a mai mușcat pe nimeni. De câte exemple ie genul acesta avem nevoie? Înt^t^-^^c^eăr^^ sunt de acord cu colegii mei de ia PSD că doamna Panartescu trebuia să fie de față și să expiice proiectol de hotărâre, dar acest proiect de hotărâre a stat pe site În de^b^^eree pubiică câteva iun” Putem să facem amendamente, dar părerea mea este că este absolut necesar să treacă.

Domnul consiiier general Stan Ion

Domnule președinte, nu a spus nimeni de ia PSD că acest proiect de hotărâre nu este unui utii bucureșlenilor care au avut neplăcerea sau neșansa să fie mușcati de câinii vagabonzi. Ideea este În felul următoe: așa cum am spus puțin mai Înainte, În afară de caterinca ce se face aici, nu văd iucruri serioase care se fac aici, discutăm de aproximativ o oră despre pr^^i^ctU^I cu acești câini vagabonzi. Ideea este una singură, este vorba despic aspecie iiegale, cu niște prețuri ia o iicitație supuse, adjudecale. cine dracu a mai pomeni așa ceva? Domnitor haideti să fim serioși, nu ne mai dalii exemptol cu japoneuul mușcat. Este adevăral și aiții au murit, copiii mușcați sau au făcut turbare dar ideea este că sunt aspecie iiegale, niște prețuri domnule consiiier, care sunt deja adjudecate. Atunci ce obiect mai are iicitatia? De ce să fac amendament9 Că eu am caitatea de consiiier și directoaiaa respectiăă trebuie să facă o funnamenrare coredă și nu a stat pe site trei iuni. este din 29 septembne pe site, domnule consiiiet. Stimati coiegi, ideea este una singurii. avem nevoie să renovăm aceasăă problemă despre care tot discdăm de ani de niie dar cum o facem? Haideti să găsim forma iegală să o facem cum trebuie. DomniUe președinte, vă rog frumos, haideii să o amânăm, facem o ședință._

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu mai putem să o amânăm, nu trebuia să o introducem, acum

este votat.

Domnul consliier generel Stan Ion

Domnule președinta, atunci să facem altceva, să o respingem prin vot și săptămâna viil^o^are când este ședinto ordinaăă, că trebuie să discutam și despre taxe și impozrte, o facem atunci domnule, ca să ne prezinta doamna director alt model de caiet de sarcini, alt model de proiect de ho^ăirâîe^, aceasto este ideea.

Domnul președinta de ședinta Murg Călin

Totuși, atât vreau să vă spun și este foarte grav că doamna Panartescu nu este În sală și aveți dreptoto, dar să știți că În spate au fost totuși șase luni În care s-a discutat. Nu a fost un proiect făcut pe genunchi, În baie. De acord cu dumneavnastră dacă sunt puncta ilegale, haideti să le vedem și să le amendăm. Are dreptata domnul Țica.

Domnul consliier general Rizoiu Mircea

Vă rog să rețineii....

Domnul consliier generel Giuguaa Doru Mihai

Nu am avut pe site nici ordonanta. nici normele de aplicare domnuie. Este proiectul și expunerea de motive. Despre ce vorbim? Oi fi eu deștept dar nici sa fac amendamnnte la 16 pagini Într-un sfei^t de oră nu pot să fac.

Domnul consliier generel Rizoiu Mircea

Va trebui să fac o precizare. De ce? Pentru că s-a spus aici că

sunt mușcați oameni pe stradă, că sunt mușcaii copiii..... o să fie

mușcați În continuare, nu aveți grijă. Și știți de ce? Pentuu că toți câinii aceștia care sunt steriiizați vor rămâne tot pe stradă. Capacăatile create de către prim^^i^^ la Mihailești sunt insuficienta pentru tot ceea ce se pre^o^nz^^zăm Câinii după străzi sunt enorm de mulți, deci vom avea doar un singur lucru de făcut, steriiîzarea lor pentru a nu se mai Înmulti, pentuu că nu avem capacitați de găzdui a câinllor. Deci trebuie să Înțelegeți acest lucru, câinii vor fi pe stradă și vor mușca În continuare. Legea este unat po^ik>iiî^^^^ sunt altele.

Domnul consilier general Bădulescu Aurelian

Domnule președinte, am o singură rugăminte. Părerea mea

este că pentru următoarea ședi^ă, cu rugă^^nițte de rigoare, haideți să o lăsăm pentru atunci, să vină În comisia juridică să ne uităm șl noi peste ea, pentru că acum vă rog frumos să mă credeți, eu nu pot să accept o abjectie ju^rki^^ă numai așa de dragul adică Îmi cereii să mă prostiuuez, nu pot atât timp cât mâine poimâme mă duc pe acolo, Îi mai Învăț pe unii și pe alții ce scrie În cărțile acelea.... să fac lucrul aceste. Alta este problema, rugămintea mea este următoataa, când eram În comiste de mediu, eu i-am spus doamnei respective că ia nive^l capîtalei sunt În jur de 150 de cazuri de ieptospiooăă. Dum^^iavaaîr^ știți ce Înseamăă ieptospmoaa? Haideti să discuăm cu cei de ia Autoritetea Naționaăă Sanîter - Veterinara să vedem ca În cazul manipulării și intrării În contact cu sângele unui animal care are leptospitzăă, nu riscăm pe un fond de criză din punct de vedere epidemiologic să naștem o nouă criză? Haideti să ie judecăm cu capul, nu cu fundul. Am cerut doamnei de acolo să Îmi spună cum va monrtoriaa În concret, câinii pe care Îi va steriiiza?

Domnul președinte de ședință Murg Călin Prin crc^'^^ii^^^ și microcipare, vă spun eu exact.

Domnul consiiier general Bădulescu Aurelian

Am Înțeles dar problema este următoarea, până intră ia noi În

comiste juridîcă, vă rog să facă o adresă Comiste de sănătote către Spitatel Victor Babeș să vi se comuncce cazuiie de ieptc^^pțicD^ă și să ie iuăm În serios, nu ne jucăm cu eie. Acea:=te propun, să avem o anaiiză aprofundata și să ne apucă să Îi castram În niște conditii normale, nu așa, hai că Îi iuăm să Îi castrăm. Pentru că dacă am leptospitoăă vreau să știu dacă-l găsesc ce fac ÎI eutanasizz sau Îi dau drumul pe stradă. Cineva trebuie să răspundă pentru chestia aceaste. Este ca și cum Codul Penal prevede că eu am SIDA și o dau și celuilatt, cu bună știință. Are foarte mare iegăturâ.

Domnul consiiier general Dincă Dumitl'u

Domnule președinte, stimaii coiegi, am ceva de adăugat foarte important. Atât timp cât eu nu sunt obrazNc nu permut nimănui să Îmi vorbeasăă cu obrăzn^c.Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Dincă, vă rog să vă respectați colegii și să aduceți elemente noi sau să ne lăsați.

Domnul consliier geneaal Dincă Dumitru

Voi aduce elemenee noi. Domnllor coleci, părerea mea este că acest nod gordian poate fi tăiat Într-un singur mod. Întâi facem adăpos^ri În afara BucureșUului, luăm toți câinii, Îi ducem acolo și Îi castăăm, și atunci nu mai exisăă posb)lii^^e^ să mai scape căini care să se În^ulț^^c^i din trei În trei luni și În fiec^aae an să plătim aceste sume imense.

Domnul președinte de ședmă Murg Călnn

Aceasăă ipoteză de lucru a fost luata În calcul la comisia respectiăă, este nerealizabilă Întrucât costurile nu pot fi susțin^e de către municipalitate. De aceea s-a ales variata cu sterliizarea. S-a cerut vot nominal de către domnul GiugUa. Domnul Giug^a vă mențîneți propunetea?

Supun la vot propunerea colegului nostru Doru Giug^a de a face vot nominal la acest punct.

Cine este pentru? 11 voturi (Drăghici A., Stan l., Giug^a D., Popa Mti Rizoiu M., Țapardel C., Sitaru J., Anton M.i Păduram A,, Nicoresuu V., Boajă M.), Împ^ctti^văă? 1 vot (Gaf-Deac 1.. abțineri? 32 voturi.

Nu va fi vot nominai.

Supun la vot proiectul de hotăââte privind Încheierea contractelor de prestări servicii cu medicii veterinari În municipiul București.

Este un proiect de 2/3, așa s-a comunîaat de către Se^i^^^^uul Genetal.

Cine este pentru? 28 voturi, Împartă? 2 voturi (Dincă D., Bădulescu A.), abțineii? 18 voturi (Drăghîci A.. Stan 1, Giug^a D.i Popa M.i Rizoiu M., Țapa^el C., Sitaru J., Anton M.i Pădu^^m A., Nicoresuu V., Boajă M., Meran D.i Purcarea S., Alexe F., Tănase G., Nițu R., Scarlat H., Poterașu C.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.Trecem la ultimul punct pe ordinea de zi de astăzi, proiect de hotărâre privind Împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la Înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca asociați Consiliul Local al Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu obiect principal de activitate administrarea locuințelor aflate În patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Domnul consliier general Meran Dan Ștefan

După cum vedeți câțiva dintre colegii noștri părăsesc sala și aș vrea să știm cvorumul.

Domnul președinte de ședința Murg Călin

Domnul Meran din nefericme vă atrag atenta că prezente sau absente la șednțte este un drept al oricănji consliier.

Domnul consliier general Meran Dan Ștefan

De acord dar trebuie să știm câți suntem

Domnul consliier general Dută Lucian Nicolae

Stimați colegi probabil că nu există rumeni În aceaste sală căruia să nu Îi pese că unii oameni nu au un acoperiș deasupra capului. Probabil că mulți dintre noi ne dorim să ajutăm pe cei care nu Își pot permute să Își cumpere o casă așa cum poate și unii dint^r^e noi am fost ajutat În anum^e momenee din viața noasrră. Totuși sp^cuaa^^a suferinței unora dintre noi pe doua paliere principale unul politic de atragere a unui număr, zic eu infim de voturi iar doi suspccteiea mai ales de Însuși a unor bani pubiici către anumite persoane care au sau nu legătura cu politica ne Îndeamnă astăzi să purtăm o dezbatere serioasă asupra acestei proiect. Aș vrea să vă spun că În ultima perioadă, având În vedere patima cu care s-a discutet despre acest subiect am studiat foarte În amănunt istorte acestei proiect și cum s-a ajuns la el. În expunerea de moti\/e pe care domnul consliier Scartet a ÎnainteLo astăzi spune așa: DGASPC sector 1 a achizlțioaat și dorește să achizlționzee de pe piața liberia o serie de imoblie susceptibile să rezolve preblemeie persoanei care au fost evacuate, etc. Imediat la următenjl aliniat spune așa: având În vedere că achizițonarea acestor locuiuie presupune și actt^^î^^^^a de aCminisrrare soluția optimă este Înfiinlțarea unei soci^^^ț comerctele.

Păi domnilor cum și-a permis sectorul 1 să achiziționeze aceste locuințe neavând această hotărâre În spate?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Completez, din bani publici domnul Duță.

Domnul consilier general Dută Lucian Nicolae

Acum un an și jumătate a existat prima hotărâre de consiliu a

sectorului 1 prin care DGASPC era Împuternicît, atenție, să contracteze un Împrumut de 300 milioane de euro În vederea achiziționării locuințelor de pe piața liberă. Absolut ilegal și absolut aleator. S-a revenit ulterior cu o nouă hotărâre de consiliu prin care acel Împrumut a scăzut la 75 milioane de euro, din acest Împrumut s-au cumpărat până În acest moment circa 170 de apartamente. Aceste apartamente sunt cumpărate pe raza sectorului 1, 6 și pe raza comunei Bragadiru. În altă unitate administrativă și ceea ce este cel mai important de spus poate este că toate aceste apartamente au fost cumpărate incredibil la același preț, 1100 euro pe metru pătrat plus TVA, cu aceeași firmă de consultanță și prin aceiași intermediari. Nu vreau să fac comentarii eu vă expun date seci. Știu că unul dintre principalele deziderate ale liberalismului este tocmai promovarea pieței libere. Vă Întreb următorul lucru, infuzia de capital din bani publici În piața privată care nu mai poate vinde aceste apartamente din cauza lipsei creditării și a problemelor economice Înseamnă că practic această infuzie de capital forțează nescăderea prețurilor la locuințe așa cum ar fi normal la această oră Aceasta Înseamnă că oamenii care vor să se ducă să Își cumpere de pe piața liberă un apartament vor cumpăra la un preț mai mare pentru că piața privată a fost sprijinită din bani publici. Aceasta Înseamnă că oamenii care muncesc, care au poate aceleași probleme la fel ca și cei care nu Își pot permite să Își cumpere dar care vor totuși să Își cumpere vor trebui să plătească mai mult, nejustificat de mult numai datorită acestei speculații financiare. Vreau să vă spun că după părerea noastră toată această hotărâre de consiliu ese ilegală, este imorală iar cei care Își vor asuma votarea acestei hotărâri vor trebui să răspundă În fața organelor statului atunci când vor fi Întrebați. Fac apel la colegii mei, indiferent de partid să Își asume această hotărâre de consiliu așa cum cred dânșii de cuviință dar aș vrea să luați act, Încă o dată vă spun că este o hotărâre demnă de anchetă a

financiare inventate de unii primari din România. Ca să Închei, unu grupul consiiierllor PD-L nu își asumă această hotărâre de consiliu, se aliază și PNG-CD, drept pentru care în acest moment părăsim sala. Mulțumesc.

Domnul consilier generai Stan Ion

Aș dori să rămână și colegul nostru, domnul doctor ca să îi dau și eu un răspuns. Fără îndoială cuvântarea colegului nostru a fost una, să nu spunem patetică, foarte profundă și emoțională. Problema este că avem semeni de ai noștri în sală care sunt în nevoie și au nevoie de o locuință și aceasta înseamnă că noi trebuie să găsim acele soluții ca să le rezolvăm problema. Fie că dăm din cota pe care o are municipaiitatea și o repartizează la sectoare, cotă de locuință și o suplimentăm și o dăm fie că dăm posibilitatea, dacă există cadru legal și aici avem prefectura și secretariatul g^n^r^^l al consiliului să ne spună dacă proiectul colegilor de la PNL este legal sau absolut ilegal. într-un fel sau altul trebuie să rezolvăm problema, mi se pare că noi nu suntem în campanie ca să ne adresam de aici de la tribună făcând politică, noi trebuie să facem politica cetățeanului. Aceasta înseamnă că și pentru acești domni care vin de luni de zile pe aici prin sala aceasta trebuie să găsim o soluție și nu mi se pare o soluție de bun simț să plecăm din sală în momentul în care se discută problemele care sunt apăsătoare. Mi-aș fi dorit să fie același lucru și când s-au votat celelalte proiecte care i-au interesat pe colegii noștri de la PD-L și anume, cu APA NOVA și celelalte proiecte pe care neam contrazis. Mi se pare o lipsă de bun simț pentru cei care sunt aici și sunt în nevoie și cred că era mult mai bine să fim responsabliî. în aceste situații cred că ar trebui să vă notați domnule viceprimar lovici, să găsim o soluție, dacă acest proiect de hotărâre nu trece astăzi, și se pare că nu trece pentru că mulți au plecat din sală, ori din fondul de rezervă al municipaiității pe care îl distribuie către sectoare și să ne aplecăm cu seriozitate și să dăm o cotă mai mare sectorului 1 pentru ca să putem să rezolvăm problema. Și nu în ultimul rând proiectul de hotărâre pe care l-au inițiat colegj noștri să ne spună de la Secretariatul General și de la prefectură dacă are forma legal, să îl discutăm și să îl votăm sau să îl respingem prin vot. Aceasta era propunerea mea.Domnul consilier general Popa Grigore Ican

Susținem propunerea domnului Stan, vom sesiza prefectura

pentru analiza tuturor documentelor care au fundamentat acest proiect de hotărâre. Încă o dată În spiritul celor spuse de colegul meu, domnul consilier Duță, fac un apel domnilor În cauză ca prin reprezentanții dumneavoasrră să inițiem o comisiei mixtă de analiză: Conslliul General, sectorul 1 și cu reprezentanți de ai dumneavoastră ca să găsim soluția legal corectă și cu scuzele de rigoare față de situația În care vă aflați nu puteți Împinge Consiliul General, nu dumneavoasrră ci cei care sunt În spatele dumneavoastră să voteze o ilegalitate. Vorbesc de partidele politice, de primarul sectorului 1, etc., cei care au fundamenaat proiectul de hotărâre și cei care l-au pus pe ordinea de zi de astăzi. Vă propun ca vineri, sau luni săptămâna viitoare, această comisie mixtă: Consiliul General, Consiliul Local sector 1 și reprezentați de ai dumneavoasrră să inițieze primul dialog pentru a găsi o soluție legal corectă. Suntem de partea dumneavoastră dar au fost sesizate multe aspecte care excedă legii. Aș vrea să rămâneți la unul singur, nu se puteau achiziționa apartamente fără aprobarea Consiliului General, acesta fiind singurul deținător de patrimoniu din București.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul Giugula, s-au achiziționat legal aceste apartamente?

Vă Întreb ca pe un profesionist.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Nu vă comportați ca un procuror. Vreau să vă rog să aveți În

vedere că problema pusă la acest punct de pe ordinea de zi este una spinoasă și care trebuie rezolvată. Rezolvarea acestei probleme nu se face prin fugă de răspundere și ieșirea din sală așa cum a făcut PD-L-ul. Trebuia să stea În sală, să discute și să găsim Împreună soluții. Chiar dacă soluția prezentată nu este cea mai bună și corectă, trebuia să găsim așa cum s-au bătut pentru aspect la ilegalitățile cu câinii și au spus să se facă amendamente, trebuia să stea În sală să facă amendamente și să lupte ca să votăm acest proiect așa cum l-am votat și pe celălalt și prin votul majorității să se hotărască. Este inadmisibil să tratezi cetățenii din capitală ou o asemenea lipsă de răspundere. Trebuiau să iasă din sală și atunci când s-au votat niște PUZ-uri la care au avut interese și niște concesiuni la care au avut

alte interese. Este inadmisibil să tratăm problemele după ceea ce dorim noi și după cum ne dictează interesele;.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul Giugula vă aduc aminte că grupul PSD a părăsit sala

cu 60 de PUZ-uri pe ordinea de zi invocând aceeași ilegalitate.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihaî

Atunci când erau PUZ-uri ilegale datorită ilegalității

dumneavoastră am fost obligați să plătim despăgubiri domnului Constanda.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin Domnule Giugula nu se pot face amendamente la furt.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Era bine să aveți o atitudine constanta la toate ședințele nu

numai atunci când vă convine.

Domnul consilier general Popa Grigore Ican

Am un drept la replică pentru că a fost invocată injust de către

domnul consilier poziția PD-L-ului. Există un principiu de facto În viață, știți cum este: câinele moare de drum lung și continuarea o știți mai bine dar problema este următoarea, dacă doriți vă Însărcinăm în această comisie să verificați tot pasivul care a generat acest proiect. Domnul Giugula când o să am pe masă raportul de legalitate din partea dumneavoasrră ca șiconsilier abilitat în spețe juridice vom lua o poziție pe măsură.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihaî

Domnul Popa nu aveți nici calitatea și nici înălțimea să îmi dați

sarcini. Nu aveți o poziție nici mai mare, nici mai mică decât mine în Consiliul Genera,, faptul că vă ascundeți după vorbe arată încă o dată lașitatea PD-L-ului care încearcă să rezolve problemele numai în aparență ....

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Nu vrea să acopere mangla lui Chiliman și a lui Tudorache și

punct. Aceasta este problema este un furt efectuat de doi oameni, pot să mă dea în judecată, Chiliman și Tudorache pe care încercați să îl

acoperiți aici. Este o spagă nenorocită pe care Încercați să o acoperit, asta este tot.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

S-a consemnat În procesul verbal, da? Mi se pare corect aveți ceva de spus spuneți prin vot democratic și nu faceți acuzații netemeinice, dați-ne dovezlle, noi de aceea suntem În sală ca să Îi judecăm. V-am spus că nu vom aprecia În niciun moment oportunitatea ci numai legalitatea. Atâta timp cât aveți majoritate În Consiliul General de șapte ani conduceți și hotărâți oportunități În București, de aceea am ajuns unde am ajuns acum. Noi nu facem decât să ne spunem punctul de legalitate. Faptul că sunteți un pic mânios arată că ceva vă deranjează.

Domnul președinte de ședintă Murg Călir

Da ne deranjează furtul din bani publici domnul Giugula.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Nimeni nu are, mai ales domnul Popa, nicio calitate să îmi ceară mie raport de legalitate. Totdeauna am "'ost drept și just și aici la microfon am spus ce am avut de spus și nu m-am ascuns după cuvintele altora.

Domnul consilier general Scarlat Horia

În primul rând Îmi pare rău că nu sunt prezenți toți colegii noștri pentru că ar fi aflat, bine ar fi aflat și dacă ar fi citit proiectul pe care l-am propus că DGASPC sector 1, după cum bine știm este o instituție cu personalitate juridică și cu patrimoniu În sectorul 1, În subordinea Consiliului Local al sectorului 1. Tema proiectu ui pe care l-am propus este că aceștia nu vor achiziționa aceste unități locative ci doresc doar să le administreze.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

De ce nu le administrează DGASPC? Vă rog să Îmi dați un răspuns punctual pentru colegi.

Domnul consilier general Scarlat Horia

Lăsați-mă să termin ce am de spus și am să vă răspund la ce Întrebăi'i doriți dumneavoastră. Referitor la pnverbul pe care liderul de grup al PD-ului ni l-a amintit mai devreme: câinele moare de drum

lung și prostul de grija altuia, completez eu. Da, vreau ca toată lumea pe mine și pe colegii mei și pe toți cei care susțin acest proiect să ne considere acei proști care murim de grija alto'a. Dar murim de grija oamenilor fără case, de grija oamenilor care nu au unde să stea, de grija celor peste care va ninge În această iarnă prin coclaurile Bucureștiului și Într-adevăr nu mor de grija viluțelor călduroase la focul de la șemineu În care stau atâția și atâția demnitari actuali și foști și probabil viitori. Pe de altă parte aș vrea să vă reamintesc domnule președinte Murg că În urmă cu două ședințe când PNL-ul a părăsit sala fiind alături de PSD și recunosc eseist merit al colegilor noștri de la PSD, ne-am opus votării celor 54 de PUZ-uri ilegale dintre care unul țin minte că era pe o cale ferata. Ne-ați acuzat la acel moment și ați strigat cu disperarea dumneavoasrră că era ultimul tren pe care puteați să îl prindeți, de lașitate. De ce nu le amintiți colegilor

............. De ce sunteți părtinitor domnule președinte? Vă Înțeleg

pentru că serviți În continuare clientela politică a Partidului Democrat. Într-adevăr vă urez succes dar mai aveți 21 ee zile și sperăm că se va termina odată pentru totdeauna circul și mascarada În care ați aruncat România. Vă urez succes și când o să avem cvorum, vă răspund la ce Întrebare doriți dumneavoasrră

Domnul președinte de ședintă Murg Călii~

Domnul Scarlat nu puteți să răspundeți la Întrebare pentru că

nu există răspuns la această Întrebare. Aceasta este numărul 1 și numărul 2, grija pe care o aveți este numai vis-a-vis de anii de pușcărie pe care o să Îi ia domnul Chiliman ca urmare a acestei achiziții. Aceasta este marea grijă care vă omoară În această secundă, penitenciarul este foarte aproape acolo și știți foarte bine că am dreptate.

Domnul Consilier Stan Ion

Domnul președinte haideți să fim totuși.....

Domnul președinte de ședintă Murg Călir

Repet Întrebarea' de ce nu administrează DGASPC sector 1

aceste bunuri?

Domnul Consilier Stan Ion

Eu vorbeam....., domnul președinte dacă Îmi dați voie, vroiam

să vă aduc cu picioarele puțin pe pământ și să vă reamintesc că

dumneavoastră conduceți ședința Consiliului General și trebuie să aveți răbdarea și abilitatea să ascultați și punctele care vă convin și cele care nu vă convin.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Este lipsă de cvorum, acum este o discuție prietenească.

Domnul Consilier Stan Ion

Din lipsă de cvorum, mulțumesc domnului Secretar General Toma că și-a adus aminte că nu avem cvorum, același lucru se Întâmpla și domnul Horia spunea o chestie cc la ultima ședință am plecat Împreună să nu votăm niște PUZ-uri. Vă aduc aminte domnule președinte că după ce a intrat În vigoare legea că nu mai aveau voie să construiască decât În baza legislației care nu se mai admitea din ziua respectivă, respectiv de la 1 luna trecută, ați venit În prima ședință cu un proiect de hotărâre și Într-un dispreț total l-ați propus și l-ați aprobat pentru un institut, pentru o doamnă care a vorbit aici la microfon.

Domnul președinte de ședintă Murg Căiin

Era legal proiectul.

Domnul consilier general Stan Ion

Eu am Întrebat Prefectura și Secretariatul General al Consiliului dacă propunerea colegilor noștri de la liberali Este legală? Nu mi s-a dat un răspuns, vreau să mi se răspundă că de aceea stau la aceeași masă aici și dacă noi facem un lucru care nu este legal să ni se spună dacă este legal proiectul de hotărâre făcut de colegii noștri și atunci să avem și motivația de ce au plecat colegii din sală. Vă rog să mi se răspundă.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

S-a pus o Întrebare, domnul Stan Înlreabă dacă proiectul prezentat Consiliului din punct de vedere legal stă În picioare. Proiectul acesta pe care l-au semnat colegii noștri.

Domnul consilier general Stan Ion

Lasă că nu este cvorum, dacă “forma lui așa este legală sau nu.Domnul Secretar General Tudor Toma

V-aș răspunde dar mai devreme dumneaooastră ați avut zece proiecte la care nu ați votat pentru că nu ați avut cum să le vedeți, la fel este și poziția mea, nu am avut când să verific acest proiect.

Domnul consilier gene^^l Stan Ion

Doamna de la Pre^^ctUr^^, aceeași po^^^^^?

Domnul președinie de ședinăă Murg Călin

Domnul Stan, dumneavaastră ati avut când să verificați acest

proiect?

Domnul consiiier geneaal Stan Ion

Nu domnule, ați venit unde voiam eu să vă aduc, păi aceleași proiecie ni le-ați băgat pe gât și cu ^^^01, cu ALPABuul și nu am avut timp și le-ați votat ca orbeiii. Să nu se mai Întâmpie aceasaa, asta era ideea de bază.

Domnul președinie de ședinăă Mut^g Călîr

Haideii să facem o prezență ca să ne dăm seama dacă mai este cvorum În sală.

Domnul Secreaar Geneaal Tudor Toma

Alexe Florin Alexanduu - prezent

Anton Mih^^^ - absent

Băcăuan Irimie Gabriel - absent

Băduiesuu Aureiian - absent

Berbecam Alin Dumttm - absent

Boajă Minică - prezent

Bu^an Pompliiu - absent

Cap^oă Bogdan Alexanduu - absent

Chiriș Mariana - absent

Cosma Roxana Maria - absent

Cruceauu Elena - absent

Dincă Dum^u - absent

Drăghnci Aureiia Grațiela - prezent

Duță Nicolae Lucian - absent

Florescu Dragoș - prezent

Răileanu Marius Nicolae - absent

Gâf-Deac loan - abs'entGiugula Doru Mihai - prezent Gorodea Tiberiu Silviu - absent Grigorescu Robert - prezent lovici Victor Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - absent Meran Ștefan Dan - prezent Mihailovici Virginia - absent Mihăilescu Ion Bogdan - absent Murg Călin - prezent Neagu Mihai - absent Nedelcu Costel - absent Nemeș Carmen lonela - absent Nițu Robert Daniel - prezent Nicorescu Virgil - absent Păduraru Alexandru - prezent Pârvu Cosmin Gabriel - absent Pop Romeo Teodor - absent Popa Grigore loan - absent Popa Maria - prezent Popescu Costin Adrian - absent Poterașu Cornel-Constantin - prezent Prioteasa Doru - absent Purcărea Sorin - prezent Raicu Mircea Cristian - absent Rădoi Silviu George - absent Rizoiu Mircea - absent Roșeți George Adrian - absent Scarlat Horia - prezent Sitaru Janina Mirela - prezent Stan Ion - prezent

Stan Nicușor - absent

Tănase Ion Gabriel - prezent Toma Veronica - absent Tapardel Ana Claudia - prezent Țica Horațiu- Florin - absent Untaru Virgil - absent Vlădan Florin Laurențiu - absent Voicu Mihai - absent


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am să vă rog să rămâneți să vedem ce se Întâmplă cu ședința de mâine.

Deoaeece colegul nostru Horia Scarlat a spus că grupurile PNL și PSD renunăă ia convocarea ședinței de mâine, numai În ipoteza În care acest proiect ajunge să fie votat azi pe ordinea de zi.

Domnul secre^r geneaal Tudor Toma

În sală sunt prezenți 19 consiiien. Domnuie președinie conform art. 40 din Legea nr. 215/2001 vă rog să Închideți ședi^a.

Domnul consi iier general G țugu^ Doru Mihai

Nu are nicio iegătuăâ ce a propus cel de ia PNL cu privire la ordinea de zi. Nu are nicio iegătură....

Domnul consiiier general Scarlat Horia

Ați Înțeles greșit. Am propus retragerea acebi punct de mâine cu, condica să intre astăzi pe ordinea de zi.

Domnul președinee de ședi^ă Murg Căini

Domnul Scarlat am nevoie de un răsouns punctual, mâine convocați sau nu ședi^ă?

Domnul consiiier general Scadat Horia

Nu.

Domnul președinee de șed^^ă Murg Căin

Datoriăă faptului că nu suntem În cvorum declar ședinte extraordinară a Consiiiului General din data de 03 noiembrie 2009 Închisă.

Domnul consilier general Giug^a Doru Mihai

Nu poți hotărî astăzi pentru ședinte de mâine, ședinte de mâine este convocată, dacă se ține sau nu depinde de prez^^nă^. Nu se poate.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Există o cerere a partidului. Domnule secretar general prin

prezenta vă aducem la cunoștință că grupul de consilieri PSD și PNL din cadrul consiliului General al Municipiului București renunță la ședința extraordinară convocată În data de .... Bun. Vă mulțumesc, o seară bună.

Ședința s-a Încheiat la orele 16.00.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Murg Călin    TomaTudor

CONSILIERI

Întocm it M. Anghel F. Cotrobaș A.PreoteaaaVerificat Șef Birou

Redactare Hotărâri C.G.M.B perșunaju Mariana

47