Proces-verbal

Încheiat În ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02 iunie 2009, orele 13,00

Ședința a avut loc În sala de consiiiu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București la care au participat 48 de consilieri din cei 55 de consilieri generai.

La ședință au participat următorii: domnul viceprimar Raicu Mircea, domnul Secretar General Tudor Toma, domnul Mihai Cristian Atănăsoaei Prefectul Municipiului București.

Au fost invitați să participe directorii aparal^uU^i de speciaiitate al Primarului General, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii consilieri generaii: Alexe Florin Alexandru. lovici Victor Teodor, Meran Dan, Popescu Costin Adrian, Roșeți George Adrian, Stan Nicușor, Untaru Virgii.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am să dau citire unor adrese În atenția Consliiului Generai.

Prin adresa nr. 832696/25.05.2099 ÎnregiE^ta^te la Direcția Asistente Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 1617/27.05.2009, S.C RAUMPLAN DESIGN S.R.L. solicită să nu fie aprobată documentata pentru Planul Urbanistic Zonal - str. Gh. lonescu Sisești nr. 244-246, sector 1, Întrucât există neclart^ăiț În ceea ce privește documentetia de urbanism (prin avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului s-a stabilit un drum de interes public pe proprietatea din strada Gh. lonescu Sisești nr. 238A-238B-238C, număr cadastral 25171, cu suprafața de 1207 mp)

Prin adresa nr. 3032/6/29.05.2099 Înregistrate la Direcția Asistente Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 1652/01 06 2009 Primăria sectorului 4 solicită În urma sesizării Asociatillor de Locatari de la blocurile E18, E16, F19, F18, A11, A19, V5 din strada Covasna / Aleea Dorohoi anularea Hotărârii C.G.M B nr. 195/08.09.2005 privind atribuirea În folosință gratuită a terenuri situat În strada Covasna / Aleea Dorohoi. sector 4 În suprafață‘'.(~(:9 666 mp pentru realizarea unei biserici

De asemenea În adresă contestatarii susțin că nu sunt de acord cu amplasarea lăcașului de cult În zonă deoarece cea mai apropiată biserică se află la 100 mp de blocurile menționate mai sus.

Prin adresa nr 3023/6/28 05 2009 Înr^cjsit^^te la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 1653/01.06.2009 Aparatul Permanent de Lucru al C.G.M B ne Înștiințează că instanța de contencios adminstrativ a Tribunalul București. prin sentir^te pronunțată În data de 10.05.2000 În dosarul nr. 33772/3/2008, a dispus anularea Hotărârii CGMB. nr. 136/25.03 2008 privind aprobarea PUZ str Alexandru Constantinescu nr. 17, sector 1.

Prin prezenta vă aduc la cunoști^ă, adresa domnutei Chelaru -Gui Dumitru Înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 834364/01 06.2009, formulată În numele proprietarilor din imoblul situat În strada Clucerutei nr. 57A, sector 1 București prin care sesizează faptul că Primăria sectoru! 1 a eliberat Autorizația de Constru^e cu Încălcarea prevederilor Avizutei PUZ - str. Stolnic^ui nr. 6 - 8 - 10 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 217/08.05.2008, iar investitorii nu au respectat prevederile Autorizatiei de Construire, astfel că În zonă, În caz de necesitate, nu se mai poate interveni cu mijloace de stingerea incendillor sau de intervenție la Înălțime.

Toate documentatiile citite vă stau la dispoziție la secretariatul Consliiului Genera..

Doamnelor și domnilor consilieri Întrucât trebuie votat procesul verbal al ședinței din data de 27 mai, v-aș ruga sa luați loc ca să putem număra voturile. Rog secretariate! să Îmi comunice Încă o dată numărul consilierllor prezenți În sală sunt prezenți 43 de consiiieri generai.

Vă supun spre aprobare procesul verbal Încheiat În ședința ordinară a Consliiului Genreal al Municipiutei București În data de 27 mai 2000,orele 13,00.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? 1 vot (Purcărea S.).

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Bună ziua.Bine ați venit la ședința extraor^c^^^^ă a Consiliutei Genera al Munlcipiului București din data de 02 iunie 2000, orele 13,00.

Vă rog să luați loc În sală și toți cei care nu au legătură cu ședința să se deplaseze În spatele sălii pentru a ușura operațiunea de numărare a voturilor

Avem un proiect de ordine de zi, cu 20 de puncte pe ordinea de zi propusă. Aș vrea să știu dacă sunt amendamente sau completări la

ordinea de zi propusă?
Domnul consilier general Gâg- Deac loan

Stimati colegi pe ordinea de zi la punctul numărul 10 referitor la proiectul de hotărâre privind transmiterea unor corpuri din imobilul situat În Calea Giulești nr.16, sector 6, din administrarea Teatrutei Odeon În administrarea Operei Comice pentru Copii, este un proiect care din păcate nu a venit Încă În comisia de cultură fapt pentru care vă solicit amânarea acestui proiect, sigur că trebuie rezolvată Opera Comică pentru Copii și sper să găsim toate soluțiile necesare dar În momentul de față nu există avizul legal de obținut de altfel de la comisie. Deci vă solicit scoaterea lui de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Înțeleg că solicitați scoaterea lui de pe ordinea de zi și amânarea punctului 10.

Dacă mai sunt alte amendamente?

Domnul consliier general Purcărea Sorin

Nu am un amendament, am o Întrebare În materialele pe care eu le-am primit nu există punctul 17 cu alocarea sumelor la bugetul sectoarelor. Există acest material la dumneavoasrrâ și nu l-am primit eu?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci nu aveți punctul 17 și propuneți amânarea?

Domnul consiiier general Purcărea Sorin

Nu propun amânai. Dacă materialul există, pot să-l consult, dar dacă nu există atunci nu știu ce să fac.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Purcărea, este propunerea exclusivă a primarubi...

Domnul consliier general Purcărea Sorin

Eu nu vreau să propun amânarea acestui proiect, numai am pus o Întrebare

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am reținut punctul dumneavoasfrâ de vedere

Domnul consliier general Dincă Dumitru

Solicit ca pe ordinea.de*-», să fie introdus la punctul O punctul

u. O fii -Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Referitor la punctul 17, aș vrea să vă propun scoaterea lui de pe ordinea de zi având în vedere că pe data de 13 se va judeca pe fond contestata sectorului 1 și până atunci, vă rog să îl scoatem de pe ordinea de zi să vedem ce anume se hotărăște în instanță Vă mulțumesc

Domnul președinte de ședință Murg Călin

De asemenea la ordinea de zi propusă am și eu câteva amendamente. Propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 1, amânar ea punctului 1. De asemenea vă fac propunerea ca punctele 8 și 18 să fie discutate la finalul ordinii de zi.

Mai sunt si. alte amendamenee sau completări la ordinea de zi propusăQNu mai "sunt.

Supun la vot propunerea domnului Raicu de a amâna punctul 17.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 1 vot (Purcărea S.).

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Avem o altă propunere a domnu^i Dincă, aceea de a introduce pe ordinea de zi punctul interpelări.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Avem de asemenea propunerea mea de a scoate de pe ordinea de zi și de a amâna punctul numărul 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă9 O voturi, abțineri? 1 vot (Purcărea S.).

Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi.

Vă supun la vot, propunerea de a discuta punctele 8 și 18 la finalul ordinii de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Aceste proiecte vor fi discutate la sfârșitul ordinii de zi

Mai avem propunerea domnului Gâf- Deac loan ... , vă rog faceți

Bun Avem propunerea domnului Gâf- Deac loan.aceea de a scoate de pe ordinea de zi punctul 10 referitoare la Teatrul Odeon

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? 3 voturi (Prioteasa D, Pop R Cruceanu E X abțineri? 1 vot (Raicu M.).

Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi.

Domnul consilier general Pop Romeo

Acest proiect este inițiativa mea proprie și acest lucru trebuia rezolvat În ședința de astăzi. Are aviz de la juridic și de la patrimoniu, nu știu de ce s-a scos de pe ordinea de zi, este un proiect În regulă, nu știu de ce comisia de cultura nu l-a luat în discuție, am discutat cu domnul președinte Voicu și a fost de acord cu acest proiect, cu utilitatea acestui proiect, și nu înțeleg de ce el a fost scos de pe ordinea de zi. Domnule președinte pentru acest fapt eu voi părăsi această ședință și vă rog să mă treceți absent.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul Romeo Pop, comisia de cultură a dat aviz nefavorabil

Domnul consilier general Voicu Mihai

Domnule președinte, domnilor coleg, la comisia de cultură nu a venit materialul respectiv pentru punctul 10, este o situație neclară cu Teatrul Giulești. dat fiind faptul că teatrul este închiriat, încă până la sfârșitul anului 2010. Clădirea este într-o stare de degradare avansată și deocamdată nu avem o opinie vis-a-vis..., nu am văzut nici documentele și o amânăm pentru data viitoare, oricum teatrul nu poate funcționa de mâine dacă o votăm azi. Deci să lămurim exact situația, să o clarificăm iar la comisia de cultură domnule președinte nu a venit materiali și știm foarte bine că_______

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Am reținut punctul de vedere, vă rog domnul Pop dar haideți să nu mutăm discuția aceasta înainte de a vota ordinea de zi Domnul Pop la interpelări aveți ocazia să răspundeț.

- a ora 13.47 domnul consilier general Pop Romeo Teodor a plecat -

Avem o ordine de zi propusă și amen^aăt^, vă propun spre aprobare ordinea de zi așa cum a fost ea amendată și completaăă.

Cine este pentru? majoritate de__voturi, împotrivă?    O voturi,

abțineri? O voturi.    .O* ‘-Cp

Ordinea de zi a fost adoptată. * .."    .


Primul punctenterpeiari


Domnul consilier general Dincă Dumitru

Domnule președinte domnul prefect, domnilor colegi, stimat auditoriu din public, nu știu câți știu Însă anul acesta pe 15 iunie se împlinesc 120 ani de la moartea marelui poet Mihai Eminescu. De aceea domnilor care sunteți În sală că sunteți directori, că sunteți orice sunteți aveți obligația, cel puțin să faceți liniște când se vorbește despre Eminescu Domnule președinte, vă rog luați masuri .,obligatia dumneavoasrră în calitate de președinte este aceea de a-i chema la ordine pe toți cei care sunt în sală, eu nu pot să nu țip, atât timp cât aici vin oameni care vorbesc altceva. Nu doresc sa îmi dați mie respect, doresc să dați respect lui Eminescu, domnule presedinee. Iată cum ne respectăm valorile, iată cât de mult dorim hrană pentru suflet și pentru minte. Vrem mâncare de alt soi cu e-uri, cu orice, numai cultură, numai civilizație nu dorim. Eu sunt oripilat de felul în care se petrec lucrurile cel puțin în această sală.Doamnelor și domnilor, pentru că după cum am spus, anul acesta se împlinesc 120 de ani de la moartea marelui poet național Mihai Eminescu, propun Consiliului General al Primăriei Capitale, Primarului General să organizeze evenimenee demne de măreția acestui moment și mai mult de prestigiul și măreția poetului național Mihai Eminescu. Domnilor, Mihai Eminescu dacă ar fi trăit astăzi probat)! că am fi avut același spirit. Din punctul meu de vedere și nu numai al meu, Mihai Eminescu este poetul revoluționar, poetul patriot, poetul dragostei și poetul filosof. Este, dacă vreți, cel mai bun produs al tuturor timpurilor în ceea ce privește poezia. Am citit undeva stimați colegi și stimat auditoriu că mihai Eminescu a fost comparat cu marele Goethe, poezia lui este de o calitate excepțională, din punct de vedere calitatin noi trebuie să fim mândri că se ridică la valoarea și la nivelul poeziei lui Goethe. în scurta viață pe care a avut-o, Mihai Eminescu a fost un om, un poet și un remarcabll intelectual de atitudine Amintilii- vă datorită derapajelor pe care societatea, în timpul său le avea că a devenit un critic extrem de exigent al tuturor relelor din timpul său și pentru a scoate în evidență cât mai bine epigonismul societății în care trăia, non valorile care se afirmau în acea perioadă, Mihai Eminescu, marele poet al românilor a scris o serie întreagă de poezii care au avut darul sa miște nu numai societatea de atunci dar și societatea care a urmat, și eu sunt convins că Mihai Eminescu, oameni buni, nu moare în această sală. Mihai Eminescu va dăinui în vecii vecilor pentru că valoarea nu moare niciodată. Permiteți-mi să dau citire câtorva versuri din marele poet național Mihai Eminescu:

,, La un semn, un țărm de altul, legând vas de vas, se leagăr,rrr^ -

Și în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă-.

Ieniceri, copii de suflet ai lui Allah și spahii

Vin de-ntunecâ pămânțul la Rovine în câmpii

Râspândindu-se În roiuri. Întind corturile mari.

Numa-n zarea depărtată sunâ codrul de stejari.

Iată vine-un soi de pace c-o nâframâ-n vârf de bâț

Baiazid, privind ia dânsul, ÎI Întreabâ cu dispreț

-    Ce vrei tu?

-    Noi? Bunâ pace! Și de n-o fi cu bânat,

Domnul nostru-ar vrea sâ vazâ pe mântui Împârat.

La un semn deschisâ-i caiea și s-apropie de cort

Un bâtrân atât de simplu dupâ vorbâ, dupâ port.

-    Tu ești Mircea?

-    Da-mpărate!

-    Am venit sâ mi te-nchim,

De nu, schimb a ta coroanâ Într-o ramurâ de spini"

Domnul președinte de ședințâ Murg Câiin

Domnul Dincâ, am preluat mesajul dumneavoasrră.

Domnul consilier general Dincâ Dumitru

" - Orice gând ai, Împârate, și oricum vei fi sosit:,

Cât suntem Încâ pe pace, eu Îți zic: Bine-ai venit1

Despre partea Închinării Însâ, Doamne, sâ ne ierți;

Dar acu vei vrea cu oaste și râzboi ca sâ ne cerți,

Ori vei vrea sâ faci Întoarsa de pe-acuma a ta cale,

Sâ ne dai un semn și nouâ de mila Mâriei tale...

De-o fi una, de-o fi aitam Ce e scris și pentru noi,

Bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i râzboi."

Domnul președinte de ședintâ Murg Câiin

Domnul Dincâ, haideți câ suntem În ședință, vâ mulțumim mult

Domnul consilier general Dincâ Dumitru

Domnule președinte, domnîlor colegi, am rugâmintea la dumneavoasUa dacâ În sufletul dumneavoastâă nu existâ acel zvâc care sâ vâ facâ sâ ÎI iubiți pe Eminescu, lâsați ceilalți oameni din aceastâ țarâ sâ-I iubeascâ și sâ-I aprecieze. Faptul câ mâ Întrerupeți , faptul câ mâ Împiedicați nu mâ doare, pe mine puteți sâ mâ bateți sâ mâ Înjurați, sâ mâ dați afarâ din salâ dar nu ÎI jigniți pe Eminescu, nu faceți ca omul cel mai valoros al acestui neam sâ cadâ În derizoriu Într-o salâ În care nu sunt altceva decât urmași ai lui Decebal și ai lui TraianDomnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Dincă.haideti să ne apropiem de final mai sunt și alți

colegi

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Vă anunț pe cei care sunteți cu camerele de luat vederi să vedeți cum stau lucrurile și dacă se poate să arătați felul În care Eminescu este apreciat pentru că asta nu Înseamnă decât o dezaprobaee chiar dacă nu este făcută fățiș. Nu mai vorbesc de geniul poetului Eminescu, care a găsit În cuvinte puține să exprime ceea ce niciun poet În această lume nu a reușit să releveze cu atâta sensibliitate și cu atâta rațiune așa cum a făcut-o Eminescu În primele două strofe ale poeziei Luceafărul. Vă rog atenție pentru că este............

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul Dincă În secunda aceasta duceți În derizoriu ședința și pe Eminescu. Vă rog să ne oprim aici, am preluat mesajul dumneavoasrră

Domnul consilier general Dincă Dumitru

Stimați colegi stați un an, doi, trei, patru În acest consliiu, veniți și participați la ședințe, unii mai mult, alții mai puțin, unii se știe cum, alții nu se știe cum, iar când vine vorba de Eminescu dacă ÎI evocăm, dacă Încercăm ca Într-un sfert de oră, 20 de minute să aducem vorba despre el, să recităm câteva versuri din această mare minune pe care Dumnezeu ne-a dat-o nu suntem capabiii să Înțelegem și să ascultăm.

Eu vă mulțumesc, dar să știți că pentru mine Eminescu valorează de un milion de ori mai mult decât valorați dumneavoastră.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule președinte, domnule viceprimar, fără Îndoială momentul prezentat de colegul nostru Dincă a fost unul emoționant, deși cred că ar fi treburt să ÎI discutăm după ce parcurgeam ordinea de zi, după ce rezolvam problemele pe care le au bucureștenil. Să Înțeleg că am rezolvat problema parcărilor, a semafoarelor astrăzilor, a lucrărilor etc. Fără Îndoială este și acesta un moment, a avut de spus ceva dar cred că ne-am Întins puțin cam mult, drept pentru care revenim la ceea ce vroiam să vă spun concret, știți că am dat o hotărâre a Consilit^k^i privind activitatea taximetriei În București. Aș vrea ca dumneavoasUâ În calitate de viceprimar să chemați de la Direcția de Transporturi pe responsabliii care nu au postat pe site proiectul de hotărâre pe care i-am convenit Împreună, inclusiv cu colegii dumneavoastră de aici din PD-L și la ultimaș^^dnt^ă i-am spus domțrulul Primar General Oprescu că ar trebui să fie certați acești donnfțpentru, că ne batem joc de acești oameni care așteaptă de un an și ceva, au de plătit leasinguri la mașini, au copii au familii, au cheltuieii de întreținere și celelalte probleme Mi se pare aberant ca cineva din executiv să nu tină cont de ceea ce recomandăm noi și de ceea ce întreprindem noi ca și proiect de hotărâre și aș dori să primesc un răspuns scris la această interpelare dacă se poate în calitatea mea de consilier general, de ce nu s-a postat pe site, de ce nu s-a făcut nici astăzi, nu s-a făcut nici ieri, deși ședința am avut-o săptămâna trecută

Referitor la aceste probleme pe care le-am mai spus și În ședința trecută domnului primar, cred că ar trebui totuși să dăm dovadă de mai multă seriozitate și dacă cei din executiv nu își duc la îndepiimre domnule viceprimar sarcinile, poate că ar trebui să ne gândim foarte serios dacă mai pot ocupa aceste funcții pentru că mi se pare destul de deranjant ca de câteva luni de zile să nu rezolvăm această problemă. Mai sunt și altele dar mă opresc aici. Vă mulțumesc.

- la ora 13.50 a venit domnul consiiier general Mihăilescu Ion Bogdan și domnul consilier general Nicorescu Virgil -

Doamna consiiier general Chiriș Mariana

Vă mulțumesc mult, vis-a- vis de colegul meu domnul Dincă, îi mulțumim pentru tot ceea ce a spus vis-a- vis de Mihai Eminescu, sunt sigură că absolut toți colegii mei din Consiliul Genera sunt de acord și au o mică parte din Mihai Eminescu în viața de zi cu zi, dar problemele care sunt pe ordinea de zi ale bucureștenllor sunt și ele foarte importante.

Vis-a- vis de Mihai Eminescu vreau să vă aduc aminte că ARCUB, Împreună cu comisia de cultură organizează festivități vis-a-vis de împlinirea a 120 de ani de la moartea marelui poet. Mulțumesc

Domnul consiiier general Rizoiu Mircea

Domnule președinte, stimați colegi având În vedere că, comisia de ONG -uri este văduvită de președinte, președintele este acum prefect, v-aș ruga foarte mult să se completeze comisia și să responsabliizeze pe cineva care să răspundă de această comisie nu pentru altceva, doar pentru că este mare nevoie să și finalizăm căteva lucruri legate de acest lucru,

Domnul președinte de ședintă Călin Murg

Dacă mai sunt alte interpelări. Nu mai sunt. Vom intra pe ordinea de zi,    ^~O

Aș vrea întâi prezența inainte de a trece la odinea de zi. În,x~a sunt prezenți 43 de consilieri generali.

La acest punct de pe ordinea de zi am să Îi dau citire. proiect de hotărâre pentru modifiaaraa H.C.G.M.B.    nr.289/2008 privind

constiturea Comisiilor de specialitate ale Consiliuiui General al Munci^^iiriui București.

Care este situația? S-a dat un vot și data trecută și din nefericire la momentul validării votului trebuie completate câteva comisii, În sală nu mai era cvorum. Se pare că mai erau 22 sau 26 de persoane, deci nu a putut fi validat votul, motiv pentru care astăzi vom repeta votul și am să vă rog după ce exercităm votul să așteptați până la numărarea lui.

Domnul consilier general Scarlat Horia

Domnule președinte, dragi colegi, aș vrea să vă reamintesc că În ședința trecută votul a fost exprimat de majoritatea dintre dumn^^\^c^^stt^^, comisia de numărat a numărat voturile, s-a semnat un proces verbal care trebuia supus validări și atât, În niciun caz refacerea votului. Mă simt dator să subliniez acest fapt ținând cont de faptul că votul a reflectat voința noastră, a celor din această sală contrară voinței grupuri PDL. Subliniez acest fapt că se face o ilegalitate prin reluarea acestui vot. Am votat, rezultatul este cel dorit de majoritatea celor care au introdus buletinul de vot În urnă cu unul dintre cei doi candidați tăiat și cu celălaltnu............A..;-

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Scarlat, vă referiți la un punct care nu este pe ordinea de zi, vorbim de completarea comisillor de speciahtate............

Domnul consilier general Scarlat Horia

Vorbesc de votul de data trecută, unde la această ședință trebuia prezentat procesul verbal și validarea. Data trecută, la ședința trecută nu a fost prezentat În fața colegilor consilieri generaii rezultatul votului Întrucât majoritatea era absentă.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul Scariat, am reținut, deci ați pus problema că nu a fost

validat, că a-ți fi dorit să........... nu a putut fi validat. Dacă puteți

dumneavoasUă să Îmi explicați ce Înseamnă cuvântul validare vă sunt recunoscător

Domnul consilier general Scarlat Horia

Staîi așa ca nu suntețiprofesorul meu de iimbâ romana. Eu vreau doar atât să vă spun foarte clar, În ședința trecută a existat un vot și care trebuie doar validat a nuse-refece votul.

Domnul președinte de ședință Murg Calm Acel vot trebuia validat În cadrul aceleiași ședințe

Domnul consilier general Scarlat Horia

Bun, dar el a fost exercitat. L-aș ruga pe domnul Secretar General să ne explice foarte clar care este situației

Domnul Secretar General Tudor Toma

Domnule consilier la ședința trecută Într-adevăr s-au votat reprezentări consiiiului sau executivului În acele comisii Proiectele de hotărâre Însă nu s-au votat În integraittatea lor sau așa cum ați spus dumneavoastră a fi validate. Am avut un vot exprimat pe persoane, dar nu am avut un vot exprimat pentru proiectul de hotărâre datorită faptului că în sală nu se aflau la Închiderea ședinței sau Înainte de Închiderea ședinței decât un număr de consilieri sub numărul prevăzut de lege ca să putem să avem ședință de consiliu. Pe cale de consecnă nu am avut ce să validăm. Dacă nu ați fost În sală, dacă ați plecat, dumneavoasUă personal știu că ați fost, dar alții din colegii dumneavoasrăă nu au fost, de aceea trebuie reluată procedura votului pentru că acela nu este un proiect de hotărâre care a fost votat. Nefiind votat din lipsă de cvorum În integraiîtatea lui În ședința respectivă și avem și procesul verbal care s-a votat trebuie să revin cu proiectul pe noua ordine de zi. Mulțumesc.

Domnul consliier general Gâf - Deac loan

Domnul Scarlat vă rog foarte mult pentru că suntem cu toții oameni cerebraii și ocupați În general, dacă nu aveți ce face cu timpul dumneavoasrăă, veniți la mine, ne cunoaștem, vă pun la dispoziție Legea nr. 215 și vă Învață acolo cu procedura de vot Vă rog să nu mai pierdem vremea să insistați pe o chestiune care v-am explicat-o din punct de vedere legal.Ne pierdem vremea acum cu ceea ce doriți dumneavoasrăă și În condițille acestea vă spun cinstit deja intrăm pe un teren derizoriu.

Domnul consiiier general Stan Ion

Domnule președinte, domnule Secretar General, cu respect vreau să vă aduc la cunoștință că Legea nr. 215 prevede clar cum se votează, modalitățile de vot. Noi am votat practic prin vot secret persoana, s-au depus buletinele În urnă, urmând ca la sfârșit să se valideze În integralitatea ei hotărârea Păi putem face un compromis Rămân persoanele pe care le-am votat, vreau să vă spun o chestie că putem face acest lucru, rămân persoanele pe care le-am votat pe buletinele de vot ca să nu mai repetăm votul și votăm după ce parcurgem ordinea de zi la sfârșit În integraiît^C«7torărârea de Consiliu așa cum am făcut-oinițial. Să refacem votul Înseamnă că de fapt ne anulăm cu votul pe care l-am dat În ședința trecută Mai consultați-vâ și vedeți că așa este.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Repet, am avut un proiect de hotărâre care nu s-a votat În

integralitatea lui În data de ....... la cealaltă ședință de Consiliu.

Nefinalizându-se votul eu nu am un proiect de hotărâre valabili Trebuie să o iau de la capăt cu atât mai mult cu cât pe ordinea de zi nici nu avem

acele proiecte de hotărâri ...... , s-au semnat, dar nu s-au votat

proiectele În integraHtatea lor.În integralitatea lui proiectul de hotărâre nu a fost votat, deci nu s-a transformat În hotărâre

Domnul consiiier general Rizoiu Mircea

Domnule președinte În general tonul face muzica. Mă adresez celor doi care au avut un schimb nelalocul lui de vorbe pentru că pe tărâmul argumentelor stăm și discutăm și nu pe vorbe aruncate aiurea. Îi sfătuiesc și pe unii și pe alții să facă posibil să comunice cum se cuvine. Mulțumesc.

Domnul consiiier general Scarlat Horia

Îmi pare rău că nu vreau să vă recit poezii sau alte chestii de acest gen, Îmi pare rău că, colegul nostru lipsește În acest moment din sală pentru că aș fi vrut să Îi explic În mod foarte clar că data trecută În comisia de numărare și comisia de validare s-au semnat procesele verbale care trebuie aduse la cunoștință colegilor din Consliiul General. Ce se Întâmplă cu acele procese verbale? Unde sunt acele procese verbale? De ce nu ni se comunică rezultatul În scris pe acele procese verbale?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Scarlat, dacă solicitați să vi se comunice rezultatul În scris pe acele procese verbale nu este nicio problemă. Secretariatul Tehnic poate face.......

Domnul consilier general Scarlat Horia

Nu, deci rezultatul votului Consiliului General a fost foarte clar. Rămâne doar să validăm

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Scarlat, vă rog să faceți În scris această cerere să o depuneți la secretariat! Con£^liklkjli~--^'i~">',,‘'i' x

Domnul consilier general Scarlat Horia

Vreau să Îi amintesc domnului Secretar General ca mai m-am contrazis cu domnia sa în prima ședință..........

Domnul Secretar General Tudor Toma

Și v-ați dat seama că ați greșit.

Domnul consilier general Scarlat Horia

Nu, tocmai asta este.v-am dovedt că ați greșit dumneavoasrrâ pentru că Primarul are voie să scoată de pe ordinea de zi orice punct pe care l-a inițiat fără să ceară acordul colegilor din Consiliul General și ați pierdut acel pariu cu mine și ați mai pierdut un pariu cu mine, ați pierdut pariul cu Mogoșoarn în instanță l-ați pierdut de data asta.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Este ca și cum ați vota un amendament la o hotărâre într-o ședință și în a doua ședință ațivota hotărârea în integraiîtatea ei. Vă dați seama că susțineți o aberație juridică și ne pierdem timpul.

Domnul consiiier general Scarlat Horia ■ tncă o dată uublieiea faptul și veeassâ -rămână consemnat în

procesul verbal că personal am văzut cele două procese verbale semnate de toată comisia și rezultatul acestora. Votul a fost 14 voturi pentru colega de la PSD și 12 voturi pentru colegul de la PD-L, restul buletinelor de vot au fost anulate și vreau să rămână acest fapt scris în procesul verbal ca pe urmă să vedem ce va fi de făcut, conform legii.

Domnul consiiier general Gâf- Deac loan

Foarte scurt din partea domnului președintelui de la cultură vă transmite următoarea speță logică: dacă vă duceți să vă însurai și vă depuneți actele dar nu vă prezentați în ziua însurătorii nu sunteți însurat. V-ați depus actele dar nu sunteți însurat.

Doamna consilier general Cruceanu Elena

Există un principiu al continuității, principiu care se respectă în instanță și aceeași datorie o avem și noi, deci principiul continultăril ne obligă se reluăm procedura de vot. La lege mă refeream, sunt principii generale de la care nu putem abdica

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Scarlat vă rog să vă calmați, avem reprezentantul Prefecturii în sală, chiar domnul-tT^60* este Secretarul General în sală, dacă vi se pare că se co~t^t'-^.ioil€^c^^Me dânșii sunt în măsură să

\^, L f \    -decidă Pe de altă parte discutăm...    . repet, dacă vreți citesc din nou

punctul, uitați-vă pe ordinea de zi,vorbim de completarea comisiilor de specialitate despre asta vorbim acum.

Am să fac eu propunerile pentru comisiile de speciaiitate. este vorba de o poziție În cadrul comisiei juridice și de discipiină, propunerea a fost domnul Pârvu Gabriel; pentru comisia pentru relații cu organizații neguver^n^m^e^rt^^! și aiți parteneri sociali propunerea este domnul Murg Călini iar pentru comisia pentru relația cu Uniunea Europeană o propunem pe doamna Cristu Irinei. Deci propunerile sunt domnul Pârvu Gabriel, domnul Murg Căiin și doamna Cristu irinei pe comisiile respective Aș vrea să știu dacă mai sunt și aite propuneri pentru compietarea acestor iocuri În comisii. Nu mai sunt aite propuneri.

Am să rog Secretariatul Tehnic să facă buietinele de vot și am să vă aduc aminte procedura de vot, vă rog să barați cu o iinie candidatul pe care nu ÎI doriți.

Trecem ia următorul punct pe ordinea de zi, practic punctui 2 pentru că 1 a fost scos proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației membrilor Comisiilor pentru aplicarea OUG nr.68/2008 la nivelul municipiului București. Este vorba de comisia pentru cabinetele medicale Dacă sunt amendameme sau completări ia acest punct. Nu sunt.

Am să supun proiectul de hotărâre ia vot.

Cine este pentru? 26 voturi Dragi coiegi. nu se poate sunt În saiă totuși, nu se poate, este bătaie de joc, nu s-a Închis votul, suntem cu

mâna sus ......, deci procedura de vot nu s-a Închis În acest moment

domnule Secretar Genera.. Cer o pauză de consuttăn de două minute.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Conform iegii nu se poate iua pauză, sunteți În saiă se votează.

Domnul președinte de ședintă Murg Căiin

Eram ia voturi! pentru, deci repet suntem ia punctul 2 pe ordinea de zi, am să Îi dau din nou citire pentru ca toată iumea să știe proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației membrlor Comisiilor pentru aplicarea OUG nr.68/2008 la nivelul municipiutui București.

Doamna consilier general Sitaru Janina Mireia

Nu se poate, am votat domnui președinte, s-a votat s-a consemnai,.

deci mai avem Împotrivă și abțineri.l-i


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bine, voturi Împotrivă? O voturi, abțineri? 9 voturi (Giugula D , Tapardel C., Sitaru J., Rizoiu M., Nicorescu V Boajă M. Nedelcu C., Mihăilescu B., Drăghici G.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Vă informez că prin această probă de maximă superficialitate ați amânat Încă o dată funcționarea comisiei pentru cabinetele medicale care sunt o problemă a Bucureștiului, desigur, asistența medicală În București este o chestie nesemniiicativă pente care nu merită să rămânem 5 minute În sală să acordăm un vot.Mulțumesc. În momentul acesta cer o pauză de consuttări de 5 minute.

Cine este pentru? majoritate de voturi, voturi Împotriva? 1 vot (Gorodea T.), abținer'i? 1 vot (Băcăințan 1).

- la ora 14.41 a venit domnul consiiier general Duță Lucian -

Vă fac o propunere, și anume Comisia de validare să fie una și aceeași cu Comisia de numărare.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Rog comisia de numărare și validare să se retragă, În spate, și să numere votul ca să ÎI putem valida, doamna Nemeș, domnul Giugula, domnul Gâf- Deac.

- la ora 14.50 a venit domnul consiiier general Florescu Dragoș-

Domnul consilier general Stan Ion

La ședința de rândul trecut În care am și luat cuvântul puțin mai Înainte cu validarea persoanei care a fost desemnată pe buletinul de vot și a doua pentru că la un moment dat unii au mai lipsit și unii nu au fost atenți când s-a votat, este vorba de punctul 3 cu comisiîle acelea punctul 2 de fapt cu comisia cu cabinetele medicale.....

Domnul Secretar General Tudor Toma

Dacă doriți puteți să propuneți o ședință de Îndată sau

Domnul consilier general Stan Ion

Păi nu, putem să facem acum, să refacem

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Rog comisia de numărare șivalidare să prezinte rezultatul votului

Doamna consilier general Nemeș Carmen Ionela

Proces verbal încheiat astăzi 02.06 2009 pentru modificarea

Hotărârii CiGiM.B. nr. 289/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București. Dintr-un număr total de 37 voturi, au fost anulate O voturi Pentru domnul Pârvu Cosmin Gabriel, voturi pentru 32, voturi împotrivă 5 Pentru domnul Murg Călin, voturi pentru 30, voturi împotrivă 7. Pentru doamna Cristu Irinel voturi pentru 31, votur^i împotrivă 6.

Se declară aleși în comisille de speciait^^e ale C.G MB următorii

-    Comisia juridică și de disciplină domnul Pârvu Cosmin Gabriel

-    Comisia pentru relații cu organizații nonguvernamentale și alți parteneri sociali domnul Murg Călin

-    Comisia pentru relația cu Uniunea Europeană doamna Cristu

Irinel

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Supun la vot proiectai de hotărâm pentru modifiaarea HCGMB nr.289/2008 privînd constitairea Comisnior de specialitate ale Consllîului General al Municipiului Buc^ueșști-

Articol unic: Anexa 2 a Hotărârii C.GiM.B. nr. 289/2008 se modifică după cum urmează:

1.    Comisia juridică și de disciplină domnul Mircea Valentin se înlocuiește cu domnul Pârvu Cosmin Gabriel

2.    Comisia pentru relații cu organizații nonguvemametaale și alți parteneri sociaii domnul Atănăsoiae Mihai Cristian se înlocuiește cu domnul Murg Călin

3.    Comisia pentru relația cu Uniunea Europeană Comisia domnul Mircea Valentin se înlocuieșee cu doamna Cristu Irinel

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hot^ărâr^ privmd transmireraa terenutai cu destinația de spatiu verde situat În Bd. I. C. Bratîanu nr.1A, sector 3, În supi^ată de 2552,18 mp., din edministraraa Administrației Lacuri, Parcuri și Agremett Bucu^^^ti În edministrarea Consltiutai Local al Sectotului 3.Domnul consilier general Stan Ion

Pentru că au fost discuții șisă nu interpretăm greșit, am ruga pe domnul prefect sau secretar general sâ consemnăm ca și amendament "conform legii", deci la proiectul de hotărâre să adăugăm și conform legii pentru că dacă terenul este În administrarea fondului de stat și nu ÎI are

Consiliul General și noi îl dăm Într-o așa..... să nu avem probleme și

dacă există ilegalități să le consemnați acolo.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci, domnul Stan unde vreți să introduceți amendament? În titlu, sau În ce articol?

Domnul consiiier general Stan Ion

În titlu, da. Este vorba de punctul de la sectorul 3.

Domnul președ inte de șed intă Murg Căl in

Deci, „în administrarea Conslliului Local sector 3, În conformitate cu legislația În vigoare”. Mai există vreun amendament la acest proiect? Nu.

Supun la vot amendament domnului Stan, „proiect de hotărâre privind transmiterea terenului cu destinația de spațiu verde situat În Bd.l. C Brătianu nr.1A, sector 3, În suprafață de 2552,18 mp., din administrarea Administ^atiei Lacuri, Parcuri și Agrement București În administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, În conformitate cu legislația În vigoare”

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? 5 voturi (Purcărea S., Scarlat H., Grigorescu R,. Nițu R.t Tănase G.).

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost amendat și completat.

Cine este pentru? 40 voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? 5 voturi (Purcărea S., Scarlat H , Grigorescu R., Nițu R,, Tănase G.)..

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotăr^âire privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agremnnt Buc^^^^ți În administrarea Consiiiului Local al Sectorut 6.

Sunt amendamente la acest proiect? Nu.

Cine este pentru? 39 voturL mmiootriă?? O voturi, abținen? 5 voturi (Purcărea S., Scarlat H., Grigprescu R.i Nițu R, Tănase G.)..

Acest proiect de hotărâre >CoLtadop1;șt.

1 ■    C/IFTrecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini În favoarea Consiliului General al Municipiului București, formulată de Agenția Națională pentru Locuințe a terenuri În suprafață de 6913 mp. situat În București, Intrarea Godeni nr. 16A, sector 6, și transmiterea În adminis^ti^^^^a Consiliutei Local al Sectoru^i 6, În vederea realizării străzilor, spațiilor verzi și parcărilor.

Sunt amendamente la acest proiect? Nu.

Cine este pentru? 45 voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Din greșeală am sărit un punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind abrogarea HCGMB nr.125/2005 și transmitetea Parcului Crângași din administrata Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București În administrata Consiliutei Local al Sectorului 6.

Sunt amendamente la acest proiect?

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Aș vrea să știu care este Șos, Virtuții intersecție cu Splaiul Independentei7 Sunt trei colțuri nedefinite Rugămintea mea este să definim totuși mai clar, măcar să anexăm o schiță ceva. Nu există schițe, nu știmexartce votăm.aafel la punctul 5nu sunt deloc definitesaațiile transmise.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Acela a fost un punct care a fost supus la vot, haideți să rămânem

la punctul 6. Ați pus o Întrebare, rog pe cineva din executiv să .....

Stimate domn, Întrebarea pe care ați adresat-o se referă la punctul votat anterior nu se referă la punctul numărul 6, repet suntem la punctul notat cu numărul 6, practic cinci pe ordinea de zi pentru că primul punct a fost scos.Deci, ce spuneți dumneavoasfră este vorba de punctul anterior, de strada Virtuții colț cu Splaiul Independentei, sector 6.

Mai sunt și alte amendamente? Nu mai sunt.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 40 voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 5 voturi (Purcărea S., Scarlat H., Grigorescu R., Nițu R Tănase G )..

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

- la ora 15.00 a Constantin -


venit domnul consilier general Poterașu Cornel

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, așa cum am hotărât punctul numărul 8 pe ordinea de zi pe care o aveți în față o să fie discutat la sfârșit după ultimul punct, motiv pentru care vă propun spre aprobare, proiect de hotărâre privind transmiterea unor suprafețe de teren în administrarea Conslilului Local al sectorului 3 pentru derularaa unor proiecte de interes local.

Sunt amendamente la acest punct?

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

La art. 2 avem amplasarea altor unități decât cele menționate la art. 1 atrage după sine revocarea dreptului de administraee. în continuare paragraf nou, „se interzice amplasarea de reclame comerciale pe aceste infochioșcuri și pe panourile de informare"

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Asta unde să fie? Art. 2 aliniat nou.

Mai sunt și alte amendamente la acest punct?

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Domnule președinte în expunerea de motive este trecută o suprafață de O,6xO.6 pentru a instala un panou electronic. Poate doar piciorul panoului Un panou electronic nu poate avea această suprafață.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Am să vă răspund eu la această întrebare. Este vorba de infochioșcuri, sunt niște calculatoare care au în memoria lor informații despre oraș, informații utile despre primărie, etc. Ca să poată depune proiectul de finanțare pentru că sectorul 3 vrea să ÎI facă pe finanțare europeană are nevoie să facă dovada dreptului de proprietate asupra terenului. Aceasta facem noi acum, îi dăm voie să amplaseze acolo pe O,6xO,6 așa cum ați spus dumneavoasrră un astfel de infochioșc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Tănase practic nu este un amendament, ați pus o întrebare.

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Domnul Raicu vreau să vă întreb, dacă am înțeles bine afirmația dumreavoastră. Deci, prin această hotărâre se dă dreptul de proprietate pentru această suprafață0
Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Nu, m-am exprimat greșit, se dă dreptul de administrare Deci, face dovada că are posesia asupra terenului, În administrare.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu este vorba de posesie este vorba de administrare.

Bun, deci nu a fost un amendament

Supun la vot amendamentul domn^ui consilier Giugula Doru.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotriva? O voturi, abțineri? 5 voturi (Poterașu C., Scarlat H., Grigorescu R., Purcărea S., Tănase G.)..

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre În integraiitatea lui.

Cine este pentru? 36 voturi. Cred că a fost o greșeală de numărare Deci, cine este pentru? Eram cu mâna sus. Deci, dragi colegi vă rog să rămâneți În sală. 38 votud, Împotrivă? O votun, abțineri? 3 voturi (Purcărea S., Poterașu C., Tănase G.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind soilk^itar^ către Guvernul României de completare a anexei la H.G.nr.281/1993, cu modificările șl completările ulterioare, prin introducaraa Teaărului Evreiesc de Stat.

Cine este pentru? 48 voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind transmieerea Parcului Izvor din adminfit^tr^r^^ Consiliului Genetal al Municipiului București - Administtatia Lacuri, Parcuri și Agr^^m^^ București În adminis^rea Conslliuiui Local al sectoruiui 5 și abrogarea HCGMB nr.863/2005.

Amendamente?

Domnul consiiier general Gâf-Deac loan

Aș fi vrut să fac următorul amendament, numai cu respectarea legii dar am să mă rezum numai la „cu respectarea legislației În vigoare." Deci după 2005, „cu respectarea legislației În vigoare"

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Încă din titlul hotărârii, ca să fie clar că este În confoi^miitaie cu legea și În corpul hotărârii

Domnul președinte de ședință Murg Călin

În titlu și în corpul hotărârii?

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

Sigur.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog frumos să formulați exact

Domnul consilier general Gâf-Deac loan

La arti 1 se aprobă transmtterea Parcului Izvor din administrarea CiGiM.B. - Adminisrrația Lacuri, Parcuri și Agrement București În administrarea Consiliului Local al sectorului 5 - Admmstrn^i^^ Domeniului Public Sector 5, cu respectarea legislației În vigoare

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Am reținut amendamentul

Domnul consilier general Gorodea Tiberiu Silviu loan

Din partea consilierilor sectorului 5, "orice eveniment, acțiune. Întâlnir^^, manifestare cu orice specific cultura, gastronomic, electorat, sindicat, comercial social care presupune participarea, Întâlnirea, adunarea unui număr de persoane să se poate efectua numai cu acordul ConsUMui General al Municipiuiui București.” Depun și În scris acest amenda ment.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul Gorodea, acesta este amendamenuul pe care Îl faceți. Vă rog să îl depuneți la Secretarul General.

Domnul consilier general Stan Ion

Referitor la amendamentul făcut de domnul Gâf, este foarte bine. dar probabil dumneavoasrrâ ați fost de acord când am votat și eu amendamenuul meu, decât că l-au formulat altfel și mi se pare mai bine formulat al domnului Gâf, cu respectarea legislației În vigoare decât În conformitate cu legea, că nu există articol În conformn^^e cu legea.

Referitor la amendamenuul făcut de colegul nostru, este ne conform cu legea pentru că dacă Îl dai În administrare, practic ar trebui să facem aceeași chestiec^^fjj toate parcurile și atunci nu mai are calitate, Dacă de exempli~~i^^se fac acțiuni pentru cetățenii sectorului 5, sau acțiuni pentru copii, pentru bătrâni, deci este aceeași chestie pentru că nu poți să ai o limită de 50 persoane Mi se pare că este ne conform cu legea, noi nu suntem de acordDomnul consilier general Florescu Dragoș

Eu mă străduiesc să conving consilieri generaii să nu adopte acest amendament pentru că În momentul când dai În administrare ceva și discutăm aici clar de descentraiizare, îl dăm în administrare dar de fapt noi aprobăm Este absurd Eu nu cred că dacă noi dorim. Consiliul General să facem o acțiune în parcul Izvor consiliul local nu aprobă. Deci, este aberant ori ÎI lăsăm la ALPAB și cu asta basta, ori ÎI trecem la sector și ÎI admini^t^i^^^^â sectorul.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Domnule președinte, totuși la un proiect de hotărâre ar trebui să avem măcar un inițiator. Deci, la acest proiect nu există nici măcar un inițiator, dacă sunteți dumneavoastră și domnul secretar, sunteți singurele persoane nominaiizate aici. Trebuie un inițiator și la un proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Este pe expunerea de motive.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Nu există decât o pagină, pe verso este doar hotărârea

163/04.08.2005. Nu de alta dar doream să Întreb inițiatorul care sunt părțile interesate la predarea - primirea acestui parc? Nu cred că vor fi două părți interesate.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Este semnată expunerea de motive de domnul Mircea Raicu.

Domnul consilier general Tănase Ion Gabriel

Nu este la proiect.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Veniți să constatați, Înseamnă că nu vi s-a dat o copie.

Domnul viceprimar Mircea Raicu Cristian

Am să vă răspund la această Întrebare, nu există nimic ascuns aici, Încă de dinainte de revoluție au existat parcuri de genul Cișmigiu. Herăstrău Tineretului, etc. care au fost adminisrrare de Primăria Capitalei prin administrațiile sale și au fost parcuri de sector, mai mici. vezi Crângași, Izvor și alte parcuri care au fost În adminsttnan^a ADP-ului și Izvorul a fost Înainte În administrarea ADP-ulu. Unele dintre ele. În mandatul trecut au trecut la capitală pentru ca noi să putem face niște investiții pe ele. să le reabilităm. Acum le trecem Înapoi ca să fie În Întreținerea sectoarelor Nu este nici un secret, aceasta este motivația.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Părțile interesate le găsiți În titlu domnul Tănase, mai citiți o dată titlul și o să reiasă foarte clar. Este vorba de Consliiul General al Municipiului București și Consiliul Local al sectorului 5.

S-au făcut mai multe amendamente la acest proiect de hotărâre, mai există vreun alt amendament? Nu mai există.

Supun la vot amendamentul domnului loan Gâf-Deac referitor la completarea art. 1 cu formula „cu respectarea legislației În vigoare"

Cine este pentru? majoritate de voturi Împotrivă? O voturi, abțineri? 1 vot (Purcărea S.).

Acest amendament a fost adoptat.

Supun al vot amendament formulat de domnul Tiberiu Gorodea.

Cine este pentru? 8 voturi, Împotrivă? 21 voturi, abțineri? 15 voturi.

Acest amendament nu a fost adoptat:.

Supun la vot proiectul de hotărâre În integraiitatea lui, așa cum a fost el amendat și completat.

Cine este pentru? 39 voturi, Împotrivă9 O voturi, abțineri9 5 voturi (Gorodea T., Poterașu C., Purcărea S., Tănase G., Nițu R.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat:.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, punctul numărul 13 pe ordinea de zi pe care o aveți se va discuta la sfârșit, urmează punctul 14, proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren În administrarea Consiliului local al sectorului 2, În vederea realizării obiectivului de investiții "Pasaj suprateran Șoseaua Petricani-^E^uc^un^iști-oc^rd”

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind Împuternicirea Consiliului Local al sectorului 1 și Consiiiului Local la sectorului 2 de a hotărî cu privire la asociere în vederea realizării în comun a proiectului "Valc^riifc^^n^a potențialului natural, de mediu, turistic, de agrement și de transport a salbei de lacuri de pe râul Colentina: telegondolă și amenajare salbă de lacuri de pe râul Colentina”

Amendamente? Nu sunt.

Cine este pentru? 39 voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri privind aprobarea procedurii de expropriere pentru imobilele rămase de expropriat, precum și suma globaăă estimată a despăgubițllot, în vederea continuării și finalizării lucrării de interes public local „Regularizarea traseutei Bulevardul Tudor Vladimîrescu - între Str. Cedrilor si Calea Rahovei”

Amendamente? Nu sunt.

Cine este pentru? 46 voturi, Împotrivă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor situate în Pasajul din Piața Universitării pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație decât aceea de locuință, conform profilelor de activitate stabiUte, precum și a documentatiei de organizare a procedurii de licitație publică cu strigare, în vederea înc^ir-i^^u acestora

Amendamente? Nu sunt.

Cine este pentru? 46 voturi, împotnvă? O voturi, abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorUor tehnico-economici aferenți studiului de fezabiHtate pentru obiectivul de investiții „Pasaj subteran Piața Presei Libere”

Amendamente?

Domnul consilier general Stan Ion

Am cerut și data trecută, nu știm care sunt, ce sume, cât înseamnă, cheltuieli? Știți dumne<woasrră mai mult decât noi? Nu reiese de aici de nicăieri.Domnul președinte de ședință Murg Călin

Se prezentase data trecuta studiul de fezc^t>iiiO3^ făcut de Direcția de Transporturi domnul Mădălin Dumitru. Domnul Stan aveți în proiect indicatorii tehnico-economici

Domnul consiiier general Stan Ion

Eu nu îi am aici. Este incompletă hotărârea mea.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Mai sunt alte amendamenee? Nu mai sunt.

Vă solicit cinci minute de pauză pentru consumări.

Cine este pentru? majoritate de voturi. împotrivă? O voturi, abțineri? 1 vot (Gorodea T.)

Pauză cinci minute.

Revenim, cu numărul 20 pe ordinea de zi pe care o aveți dumneav^c^a^^tm în față, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investițiii „Pasaj subteran Piața Presei Libere”

Amenc^c^n^(^ne^? Nu sunt.

Cine este pentru? 38 voturi, împotnvâ? O voturi abțineri? O voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, și anume numărul 8 pe ordinea de zi pe care o aveți în față, proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Locai ai sectorului 6 de a hotărî cu privire ia Înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca asociat unic Consiliul iocai ai sectorului 6 și care are ca principal obiect de activitate administrarea bunuriior imobiie din proprietatea Municiplului București și administrarea instituțiiior afiate sub autoritatea Consiliului Locai ai sectorului 6

Amend ame^??

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Aș vrea să vă rog ca acest punct, ca și celălat privind înființarea unor societăți comerciale cu sectorul 1, având în vedere faptul că nu am găsit împreună cu, Comisia juridică o formă satisl^ă^c^^oc^î^re a formulării ambelor hotăr^^r^i aș vrea să le amânăm pentru o ședință extraordinară care urmează să aibă loc în aproximativ o săptămână


Domnul consiiier general Dincă Dumitru 4?V\tât la punctul numărul 8 cât și la numărul 18 aș vrea să vă atrag tia\că indiferente faptul că amânați aceste două proiecte pentruviitor, vă spun că faceți cea mai mare greșeală. Ca să faci un SRL să administreze imobilele proprietatea municipiului București șipe deasupra să administreze și instituțiile publice ale respectivului sector mi se pare că vă îndi^^^t^U În mod flagir^nt Împotriva legii. Pentru acest motiv eu cred că dacă vom face această greșeală și vom aproba ca cele două sectoare să Își facă SRL-uri. Ce veți face mâine când Guvernul va face un SRL, când Cotroceniul va face un SRL și țara aceasta va fi condusă de SRL-uri? Există instituții abilitate în cadrul fiec^ă^i^e^i structuri, că este primărie de sector, că este Primăria Municipiului București, că este Guvern sau o altă structură care poate să administreze la fel de bine, deci nu trebue SRL-un SRL-urlle sunt pentru altceva.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot amendamentul propus de domnul viceprimar Raicu, practic amânarea acestui proiect pentru o ședință ulterioară

Cine este pentru?* majoritate de voiuri, împotriăă? 1 vot (Scarlat H.), abțineri? O voturi.

Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi, a fost amânat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al sectorului 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca asociat unic Consiiîul Local al sectorul 1 și care are ca principal obiect de activitate administrarea bunurilor imobile din proprietatea Munici^klh^i București și administrarea instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliutei Local al sector^ui 1

Domnul Raicu înțeleg că aveți același amendament, propuneți amânarea?

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Amendamentel este același, rog amânarea pentru o ședință ulterioară, extraordinară care urmează să aibă loc Într-o săptămână, pentru o formulare sati^'^^c^^o^^re împreună cu comisia ju^idc^^.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai sunt și alte amendamente? Nu mai sunt.

Supun la vot acest amendament

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Scarlat H.), abțineri? O voturi.

Acest proiect a fost amâna1..

Trecem la ultimul proiect de hotărâre pe ordinea de zi de astăzi.p^f^oe^ckJ cu numărul 13 pe ordinea de zi pe care o aveți În față, proiect de hotărâm privind trans^rniter^ a unui teren situat În Str. Rodica f.n., sector 2, În adminStrare^ ConsiUiUui local al sectorului 2, În vederea realizării unui parc de utilîtate pubiică

Amendamente?

Domnul consilier general Berbecaru Alin Dumitru

Fac un amendament, cu respectarea legilor În vigoare.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Stați puțin domnul Berbecaru, eu vă propun să introducem acest amendament la art. 1 din corpul hotărârii

Deci, formularea va fi „se aprobă transmiterea terenului situat În Str. Rodica fn.. În suprafață de 10.000 mp. identificat conform anexelor 1 și 2 din administrarea Consiliului General al Municipiului București În administrarea Consliiului Local al sector^ui 2, În vederea realizării unui parc de utilitate publică, cu respectarea legilor În vigoare."

Domnul consiiier general Scarlat Horia

Dragi colegi, există proiecte pe care să le trecem fără respectarea legilor În vigoare? Vă Întreb, doar atât, există așa ceva? Am avut așa ceva până acum? Mi se pare infantilă această chestie.

Domnul președinte de ședintă Murg Călin

Domnul Scarlat, a fi sau a nu fi, sunteți măcinat de probleme existențiale

Bun. supun la vot amendamentel formulat de colegul nostru domnul Berbecaru, pe care l-am citit mai devreme.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 6 voturi (Poterașu C., Scarlat H., Grigorescu R, Nițu R, TănaseG.. Purcărea S.).

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre În integraHtatea lui.

Cine este pentru? 32 voturi. Domnul Hanțig, nu se poate se numără greșit. Deci o să ÎI rog pe domnul Secretar General și Secretariatul Tehnic să ne asigure doi oameni al numărat. Împotrivă? O voturi, abținerii? 6 voturi (Poterașu C.. Scarlat H.. Grigorescu R, Nițu R Tănase G, Purcărea S.)..Domnul Secretar General vă atrag atenția public că am nevoie ca În sală În timpul ședințelor de consiliu să avem suportul tehnic necesar astfel Încât numărătoarea să se facă În bune condiții.

Cu aceasta declar Închise lucrările ședinței extr^^crrcfn^^m a Consiliului General din data de 02.06.2009

Ședința s-a Încheiat la orele 16.15.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Toma Tudor


CONSILIERI


Î ntocmit M. Anghel Fi Cotrobaș, A Preoteasa28