Hotărârea nr. 93/2009

HOTARAREnr. 93 din 2009-03-06 PRIVIND POSIBILITATEA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 DE A EFECTUA INVSTITII IN UNITATILE SANITARE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI AFLATE PE RAZA LOR ADMINISTRATIV TERITORIALA


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind posibilitatea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 6 de a efectua investiții în unitățile sanitare proprietatea Municipiului București aflate pe raza lor administrativ teritorială

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București precum și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană;

Văzând raportul Comisîeî sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art '81 alin. (2) lit. j și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 pot efectua investiții în unitățile sanitare prevăzute în anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 425/2008 și aflate pe raza administrativ teritorială a acestora.

Art. 2 Investițiile pot consta în cheltuieli de administrare și funcționare, bunuri și servicii, reparații capitale, consolidare, extindere, modernizare, dotări cu echipamente medicale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Călin Murg

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Romai

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI