Hotărârea nr. 92/2009

HOTARAREnr. 92 din 2009-03-06 PRIVIND APROBAREA MASURILOR DE RENTABILIZARE A ACTIVITATILL S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ LIRTRAC S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea masurilor de rentabilizare a activității

S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ LIRTRAC S.A.

1

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului. București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; *    :

Având în vedere calitatea Consiliului General al Municipiului București de acționar unic al S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ LIRTRAC S.A.;    , ;    ;

Având în vedere faptul că în prezent S.C. ĂNTREPRIZA

CONSTRUCȚII MONTAJ LIRTRAC S.A., se află în procedura de reorganizare, conform Planului de reorganizare judiciară din dosarul nr. 38677/3/2006 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII a Comerciala;

Având în vedere interesul justificat al Consiliului General al Municipiului București, în calitatea sa de acționar unic, de a susține rentabilizarea activității S.C. ĂNTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ LIRTRAC S.A. prin măsuri corespunzătoare;

Având în vedere prevederile art. 1107 Cod Civil privind instituția juridică a subrogației;

Având în vedere posibilitatea Consiliului General al Municipiului București de a solicita și obține închiderea procedurii de reorganizare judiciară a S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ LIRTRAC S.A., ca urmare a implementării unei subrogații cu privire la sumele datorate

de S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ LIRTRAC S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (3), lit. c) și al art. 45 alin. (3) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


-~ ""...—\-

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.;+402i305'55 QO, wftfw.bucuresti-primaria.ro

V,    \ \

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea și executarea unor subrogații, în conformitate cu art. 1107 Cod Civil, cu privire la suma în valoare de 1.342.236,25 lei, rămasă de achitat din cele înscrise în tabelul definitiv de creanțe cuprinzând obligațiile debitoarei S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ LIRTRAC S.A., în dosarul nr. 38677/3/2006 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII a Comercială, conform anexei la prezenta hotărâre.

Municipiul București se va subroga în drepturile creditorilor deținători ai creanțelor menționate.

Art. 2. Resursele financiare necesare încheierii și executării subrogației vor fi suportate din bugetul propriu al Municipiului București.

Art. 3 Creanțele rezultând în favoarea Municipiului București după încheierea și executarea subrogațiilor menționate, vor putea fi compensate de către S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ LIRTRAC S.A. prin liberarea de acțiuni noi în favoarea Municipiului București, pentru valori corespunzătoare, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale, și cu îndeplinirea cerințelor specifice procedurii reorganizării judiciare.

Art. 3. Primarul General al Municipiului București și S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ LIRTRAC S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERALBucurești, 06.03.2009 Nr. 92

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2