Hotărârea nr. 91/2009

HOTARAREnr. 91 din 2009-03-06 PRIVIND TRANSMITEREA LACULUI TITAN (AL. I. CUZA) SI A INSULELOR AFERENTE DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea Lacului Titan (Al. I. Cuza) și a insulelor aferente din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul, juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit, c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea Lacului Titan (Al. I. Cuza) și a insulelor aferente, identificate conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Călin Murg

București, 06.03.2009 Nr. 91

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei\-    LăQ5j55~bQ/fwww.bucuresti-primaria.ro