Hotărârea nr. 90/2009

HOTARAREnr. 90 din 2009-03-06 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 304/2008 SI HCGMB 313/2008

Consiliul General al Municipiului București

H OTARARE

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei pentru relații neguvernamentale și alți parteneri sociali și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (6) lit.a) pct.7 și alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul consilier C.G.M.B. Stan Victor ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București, în locul domnului consilier C.G.M.B. Georgescu Bogdan.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr304/2008 și Hotărârea C.G.M.B. nr.313/2008 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General Municipiului București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București,    QO: www.bucuresti-primaria.ro