Hotărârea nr. 9/2009

HOTARAREnr. 09 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. LUJERULUI NR. 42, SECTOR 6

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Lujerului nr. 42, sector 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul, de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    : ,

Luând în considerarenrș^Uttul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridiceiși de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia. Tehnică ,de Amenajare a Teritoriului-șL Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 13/1/2/23.04.2008/R/19.12.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 235/2008;

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română:    aviz nr.

16854/739/35/11.07.2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 3118/360/28.07.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 747516/18.07.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 744777/10990/2008;

în conformitate cu prevederile:-

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General.

Cu respectarea prevederijpp*^^^. 52/2003 privind transparența decizională în administrația pi


l-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Ro


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Lujerului nr. 42, sector 6, pentru o suprafață de teren S = 43743 mp. proprietate persoană juridică.

Amplasamentul ce face obiectul studiului, se încadrează în documentația de urbanism PUZ Coordonator Sector 6 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2005, Zona M2 - zonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P + 14 niveluri cu accente înalte.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 70%; CUTmax = 3;

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe, birouri cu spații comerciale la parter, hotel;

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 28%; CUTmax = 4,5; Rmaxh = 2S + P + 24E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

Murg Calin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTITudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

UKAS

JB’l

SUC «ffifcat tsosoat: 38®


7

□0»

SMHasl»3iSjOMMl: ÎKM


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 723187/2008

AVIZ DE URBANISM nr.13/1/2/23.04.2008/R/19.12.2008

PUZ - str. LUJERULUI nr. 42, sector 6

BENEFICIAR : S.C IUE LEADER IMOBILIARE    ELABORATOR: S.C M.DESIGN COM S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ - S= 43743 mp proprietate persoana juridica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de vest a orașului, în arealul delimitat la nord de str. Liniei, la sud de bd. Timișoara , la est de str. Lujerului, la vest de str. Atmosferei.

PREVEDERI PUZ - SECTOR 6 - Terenul se încadrează în subzona mixta M2 Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 70%; CUT= 3 .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATe : locuințe , birouri cu spatii comerciale la parter, hotel.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =28%; CUTmax =4,5; Rmaxh=2S+P+24 E .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana , alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

*    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

- RETRAGERILE FAȚA DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

*    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nârespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.birou de proiectare


M DES1GN com.s.r.1.

Sfr. TbwtJor Aman, nrJl. București Zcf: RW353590 J10/2312/19W


Beneficiar


DGUAT PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DGUAT PRIMĂRIA SECTOR 6

S.C. GRAN VIA LUJERULUI IMOBILIAR S.R1.


Titlul proiectului


P. u. z.

Str.Lujerului ,no,42 , sector 6


Titlul planșei


Reglementari

urbanistice


Data revizuirii


-aprilie 2009


Revizuit manual


Sef proiect


PR.NR.


7.266/

2007


FAZA


PUZ


1:1000


NU DA


Datanov.

"2007


'COPYRIGHT I Ia coaforeaÎBl^eu arUJ din Regulamentul privind dabandlrea dreptului da semnătură pentru daonucutafeUle da amenajarea teritorialul tl da urbanism, aprobat prin HG nr.l519> / ZN4, acest pralecl est» proprietatea Intelectuala a Mddattt M Defel COMSrt. lnrtnlrmrto, multlpllmrea san felesirea ca alta dmtlnatte daat cea prevăzută In contracta planșelor soa toR-arDor aferente, Intra sub Incidența legB dreptului deantnr"