Hotărârea nr. 89/2009

HOTARAREnr. 89 din 2009-03-06 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN ADUNAREA REPREZENTANTILOR A CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 268/2004

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților C.G.M.B. în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 268/2004

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul "Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art: 273 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a următoarelor persoane:

a)    , domnul Țica Horațiu

b)    . domnul Mihalache Vasile

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 26,8/2004 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București, persoanele numite conform art. 1 și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.