Hotărârea nr. 88/2009

HOTARAREnr. 88 din 2009-03-06 PRIVIND NUMIREA A TREI CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 80/2008 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 151/2009 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 100/2013


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/2008

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul .C.onsLlLU.Iui General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art.. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    ..

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ■    HOTĂRĂȘTE: - B

Art.1 Se aprobă numirea în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București a următorilor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

a)    , domnul Prioteasa Doru

b)    . domnul Poterașu Cornel - Constantin

c)    . domnul Mărășescu Nicolae

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 vor acționa în numele și pentru Consiliul General al Municipiului București, în Consiliul Administrativ și vor prezenta anual Consiliului General al Municipiului București un raport privind activitatea depusă în această calitate.    -    .....-

Art.3 Hotărârea C.G.M.B: nr. 80/2008 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele prevăzute la art. 1 și Clubul Sportiv Municipal București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.

PREȘEDINTE DE    “
Primăria Municipiului București


Secretar General


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 13; tel.centraiă: 305 55 00, int. 1105; fax: 305 55 13 http://www.bucuresti-primaria.ro

sfc,

V

«Aialfn

SUS oentol ISO 9531:26®OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 88/2009 privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/2008, pentru următoarele considerente:

-    conform prevederilor art. 8 din Anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B nr. 156/2007 privind înfințarea Clubului Sportiv Municipal București, instituție publică în subordinea Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul Administrativ sunt desemnați 3 consilieri generali de către Consiliul General al Municipilui București;

-    în ședința extraordinară a C.G.M.B. din data de 06.03.2009 au fost propuse și aprobate 3 persoane ca reprezentanți ai C.G.M.B în Consiliul Administrativ dintre care, doar 2 sunt consilieri în cadrul C.G.M.B, domnul Mărășescu Nicolae neavând această calitate și încălcându-se astfel prevedrile art. 8 din Anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B nr. 156/2007.