Hotărârea nr. 87/2009

HOTARAREnr. 87 din 2009-03-06 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. CICLOP S.A. SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 144/2004 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 148/2004 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 10/2011

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților C.G.M.B. în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la SC CICLOP S.A, și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 144/2004 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 148/2004

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul

Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și

avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea persoanelor prevăzute în anexa 1, ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Consiliul

de Administrație al S.C. CICLOP S.A.

1

Art.2 Se aprobă numirea persoanelor prevăzute în anexa 2, ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CICLOP S.A.

Art.3 Persoanele numite conform art. 1 și art. 2 vor acționa în numele și pentru Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților Consiliului General al Municipiului Bucureștii în Adunarea Generală a

.A    \

- \    O

Acționarilor și în Consiliile de Administrație și vor prezenta anual C.G.M.B. un raport privind activitatea depusă în această calitate.

Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților C.G.M.B. în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliile de Administrație va fi aprobat în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 144/2004 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 148/200^ se abrogă.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, persoanele numite conform art.1 și art. 2 și S.C. CICLOP S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 06.03.2009 Nr. 87

Anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 87/06.03.2009

Reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CICLOP S.A.:

1.    Bogdan Ion

2.    Tabac Sorin

3.    Stratulat lulia

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5,'.București, România; tel.: +4021 305 55 00; Www.bucuresti-primaria.ro

Pag 4Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 87/06.03.2009

Reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al S.C. CICLOP S.A.:

1.    Moise Gabriela Andreea

2.    Doholici George

3.    Lepădatu Voicu

4.    Tolea lonut

1

5.    Pârvan loan

6.    Mihalache Vasile

B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti~primaria.ro

Pag 3