Hotărârea nr. 86/2009

HOTARAREnr. 86 din 2009-03-06 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. LIRTRAC S.A. SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 145/2004 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 149/2004


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților C.G.M.B. în Adunarea Generală a Acționarilor și în OonsiliuL de Administrație al S.C. LIRTRAC S.A. și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.145/2004 și a Hotărârii C.G.M.B.

nr. 149/2004

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea persoanelor prevăzute în anexa 1, ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.LIRTRAC S.A.

Art.2 Se aprobă numirea persoanelor prevăzute în anexa 2, ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al S.C. LIRTRAC S.A.

Art.3 Persoanele numite conform art. 1 și art. 2 vor acționa în numele și pentru Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliul de Administrație în conformitate cu Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților Consiliului General al Municipiuluj^Bg^^e^tii în Adunarea Generală a


Acționarilor și în Consiliile de Administrație și vor prezenta anual C.G.M.B. un raport privind activitatea depusă în această calitate.

Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților C.G.M.B. în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliile de Administrație va fi aprobat în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 149/2004 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/2004 se abrogă.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele numite conform art.1 și art.2 și S.C. LIRTRAC S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

T udor Toma
București, 06.03.20 Nr. 86

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 86/06.03.2009

Reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LIRTRAC S.A:

1.    Mititelu Cristian

2.    Beldeanu Augustin

3.    Ghită Adrian

1

Reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al S.C. LIRTRAC S.A.:

1.    Boșca Grigore

2.    Codruț Semănaru

3.    Dragoș Dincă

4.    Radu Dumitru

5.    Mărășescu Nicolae


05® 5 00; www.bucuresti-primaria.roPag 4