Hotărârea nr. 85/2009

HOTARAREnr. 85 din 2009-03-06 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI ADUNARII GENERALE A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUCURESTI-ILFOV MODIFICA HCGMB NR. 177/2008


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor ârt. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul consilier C.G.M.B. Giugula Mihai Doru ca membru în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București-llfov, în locul domnului consilier C.G.M.B. Georgescu Bogdan.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-llfov vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: *.4O2jt^0555 OO; www.b.ucurești-primaria.ro