Hotărârea nr. 82/2009

HOTARAREnr. 82 din 2009-03-06 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMINCE SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 150/2004 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 11/2011 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 152/2012


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice și

abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 150/2004

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice.

Art.2 Persoanele numite conform art. 1 vor acționa în numele și pentru Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice, în conformitate cu Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților Consiliului General al Municipiului Bucureștii în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliile de Administrație și vor prezenta anual C.G.M.B. un raport privind activitatea depusă în această

Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților C.G.M.B. în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliile de Administrație va fi aprobat în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 150/2008 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general, persoanele numite conform art. 1 și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 82/06.03.2009

Reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice:

1.    Stelică Constantin

2.    Albani Laura Maria

3.    Zahia Zlotea Dragoș

4.    Oancea Lucica

5.    Văduva Silviu

6.    Becheanu Mihai Bogdan

7.    Pârvan loan

8.    Cătălin Deaconescu

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3