Hotărârea nr. 81/2009

HOTARAREnr. 81 din 2009-03-06 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL CONSULTATIV AL COMPLEXULUI DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PANDURI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 176/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 64/2013

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul Consultativ al Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 176/2008

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei desănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul CofTsîliulut General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art., 186 alin.2, lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. :36 alih:(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr? 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    B u :

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă desemnarea persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Consiliul Consultativ al Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 176/2008 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, persoanele desemnate conform - art. 1 și Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 81/06.03.2009

Reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Consiliul Consultativ al Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri:

1.    Ivașcu Tiberiu

2.    Marin Florentina