Hotărârea nr. 80/2009

HOTARAREnr. 80 din 2009-03-06 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. REBU S.A. SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 143/2004 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 391/2009 SE MODIFICA ANEXA 2 PRIN HCGMB NR. 94/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 98/2013


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. REBU S.A. și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.

143/2004

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea persoanelor prevăzute în anexa 1 ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al S.C. REBU S.A.

Art.2 Se aprobă numirea persoanelor prevăzute în anexa 2 ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Adunarea

Generală a Acționarilor la S.C. REBU S.A.

1

Art.3 Persoanele numite conform art. 1 și art. 2 vor acționa în numele și pentru Consiliul General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților C.G.M.B., în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliile de Administrație și vor prezen^ănjjarpQQsiliului General al Municipiului

București un raport privind activitatea depusă în această calitate.

Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților C.G.M.B. în Consiliile de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor va fi aprobat în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 143/2004 se abrogă.

Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele numite conform art. 1 și art. 2 și S.C. REBU S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/06.03.2009

Reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al S.C. REBU S.A:

1.    Neicu Mihai

2.    Anghel Mihai


Reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. REBU S.A:

1.    Magda luga

2.    Cârstea Florentina

I; wwyț


B-dul Regina Elisabeta 47, stector 5, București, Româniaftel.: +4021305.55 00; ww.w.bucuresti-primaria.ro


Pag 3