Hotărârea nr. 8/2009

HOTARAREnr. 08 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. JANDARMERIEI NR. 1-3 A, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Jandarmeriei nr. 1-3 A, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raporțuî’-de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare, raportulJ Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisidi juridice-și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; •

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriurui- CTUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 20/1/R-5/16.05.2007/14 11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: aviz nr. 284/2007;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 3793/295/2007;    ’

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Romană: aviz nr. 4932/286/2007;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 693010/1/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 682504/17383/2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

în temeiul prevederilor, art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legii nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Jandarmeriei nr. 1-3 A, sector 1, pentru o suprafață de teren S=4091,59 mp. proprietate persoane fizice.

- Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează Zona CB1 - servicii publice dispersate în afara zonei protejate.

Indicatori urbanistici: POTmax=50%; CUTmax=2,4.

O parte a terenului ce face obiectul prezentei documentații de urbanism

a fost cuprins în aria de studiu a documentației de urbanism " PUZ - Șos. Jandarmeriei nr. 5-7, sector 1" aprobat prin Hotărârea C.L. Sector 1 nr. 52/10.02.2004, pe care o modifică de la CUTmax-0,9-1,00 la CUTmax-3-4 și de la POTmax-35% la POTmax-60-65%.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuire, birouri, hotel, comerț și servicii publice.

Indicatori urbanistici:

U.T.R.1: POTmax=65%; CUTmax=3,8; Rmaxh=P+5E-6Eretras;

U.T.R.2: POTmax=60%; CUTmax=3; Rmaxh=P+4E-5Eretras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu

dă dreptul la construire.

Ărt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 28.01.2009 Nr. 8

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI k    TudorToma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare,

» *

Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr. 783491/14.11.2008


AVIZ DE URBANISM nr. 20/1/R-5/16.05.2007//4 // PUZ - STR. JANDARMERIEI NR. 1-3A, SECTOR 1

Prezentul Aviz înlocuiește Avizul de urbanismnr. 20/1/5/16.05.2007SMC certificat ISO 9001:2000

sb,

V

UKAS

IKVIIONMKrAt.

001

SMM certificat IS014001:2004BENEFICIARI: D-NA DOBRESCU PAULA ELENA Si D-NUL CHRISTIAN MUSCELEANU

ELABORATOR: SC WESTERN OUTDOOR SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=4091,59 mp - proprietate persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului București, sector 1. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București — Zona CB1 — servicii publice dispersate situate in afara zonei protejate.

Indicatori urbanistici: POT max =50%;CUTmax =2,4;

O parte a terenului ce face obiectul prezentei documentații de urbanism a fost cuprins in aria de studiu a documentației de urbanism " PUZ - Șos. Jandarmeriei nr. 5-7, sector 1” aprobat prin H.C.L. Sector 1 nr. 52/10.02.2004, pe care o modifică de la CUTmax-0,9-1,00 la CUTmax-3-4 si de la POTmax-35% la POTmax-60-65%.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO


FUNCȚIUNI AVIZATE: locuire, birouri, hotel, comerț si servicii publice . INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

U.T.R. 1 : POTmax =65%; CUTmax =3,8; RmaxH =P+5E-6E retras;

U.T.R. 2 : POTmax =60%; CUTmax =3,0; RmaxH =P+4E-5E retras;


CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.


ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.


*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.


Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Șef serviciu, ing. Ioana Balaur^    %
ITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE^AÎRASCU


Referenț^ ing. Vicțqig


ea■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT — conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.PROFIL 1-1

o


S    4    4    2

2    8    5    5
Limita P.U.Z.

Parcela care a generat PUZ


Limita UTR

Limita edificabilP+5 - 6retras

P+4 - 5retras


5    1.5    3

3    1,5    5

1

I

§

8

1

O

i

1

2

1

J


REGLEMENTARI URBANISTICE

UTR1

POT maxim T^axim65%

3.8

UTR2

POT maxim CUT maxim

60%

3.0

30 m.

Hmax

// RUR

II8    Sorin Gh.

Hî    GABREA

wî    arhitect


unctîuni admise UTR1 si UTR 2:

Birouri, Servicii publice, Comerț, Hotel, Locuințe


Circulatii-carosabil

Circulatii-trotuar


/WESTERN OUTDOOR S.R.L.

lucuraitl' «tt. VARȘOVIA *C. (, Metec 1

3M 10 Sil 2S0 SI II «-aaUi oTHedrod. to


Specificație


Sef proiect


Proiectat


NumeData: mar. 2007

Beneficiar:

CGMB

Proiect nr.

20/2006

Titlu proiect

PUZsoa JANDRAMERIE1 nr. 1.3a

Faza:

P.U.Z.

Titlu planșa:

Reglementari:

FUNCȚIUNI

Planșa nr.

U10


CUALTADESTWATIE PECAȚCEAPHB/AZUTASI CONTRACTARĂM SELOH SAU SOFT-UIUI AffHBJTE MTW A SUS IMCPajTA LSOH PREPTUimPSAUrOR