Hotărârea nr. 79/2009

HOTARAREnr. 79 din 2009-03-06 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE TRANSMITERE DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI A DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTA PROIECTULUI "LINIE METROU GARA DE NORD-AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA" CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de transmitere de către Primăria Municipiului București a documentației tehnico - economice

aferentă proiectului “Linie de metrou Gara de Nord - Aeroportul Internațional Henri Coandă” către Ministerul Transporturilor și

"Infrastructurii

Având în vedere expunerăa' de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului Bdcurești și raportul de specialitate al Direcției Generale de Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Protocolul între Primăria Municipiului București și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii privind transmiterea documentației tehnico - economice aferentă proiectului “Linie de metrou Gara de Nord - Aeroportul Internațional Henri Coandă” către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Art.2 Documentația tehnico - economică prevăzută la art. 1 a fost realizată în baza contractului 2531/15.05.2006, între Primăria Municipiului București având calitatea de achizitor și S.C. Metroul S.A. având calitatea de prestator, valoarea contractului fiind prevăzută în protocolul anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre și va fi decontată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către Primăria Municipiului București.

T.,-'.

.k'f- ’•

'.y-    ;    ,    •_

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze Protocolul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinite prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; wwvw.bucurestj-primaria.ro

Pag 2


PROTOCOL

din........................


./2009


în baza Acordului de Principiu nr. P.M.B. 125 bis/03.04.2006 și nr. M.T.C.T. 1780 GHD/03.04.2006 și a scrisorilor din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu nr. 504/RB/20.02.2009 în legătură cu Proiectul de realizare a legăturii rețelei de metrou a Municipiului București cu Aeroportul Internațional Henri Coandă, Primăria Municipiului București - Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice transferă către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii -METROREX S.A. următoarele:

-    Documentația tehnico-economică < Studiu de fezabilitate „Linie metrou - GARA DE NORD - 1 Mai - OTOPENI” > ;

Documentele oficiale încheiate între autoritățile române și cele japoneze precum și documentațiile întocmite pe parcursul desfășurării procedurilor legate de finanțare.

Conform celor înscrise în acordul de principiu menționat anterior, precizăm următoarele:

-    Conform Acordului de Principiu nr. P.M.B. 125 bis/03.04.2006 și nr. M.T.C.T. 1780 GHD/03.04.2006 suma de 3.213.000 RON inclusiv TVA reprezentând valoarea studiului de fezabilitate „Linie metrou - GARA DE NORD - 1 Mai - OTOPENI”, contract cu nr. 2531/15.05.2006, va fi decontată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către Primăria Municipiului București.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII

PRIMAR GENERAL    MINISTRU