Hotărârea nr. 77/2009

HOTARAREnr. 77 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-PLOIESTI-TARLA 696, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. București - Ploiești - Tarla 696, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ;v s 1

Luând în considerare faportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 8/1/14/05.03.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 209/2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 31318/15615/1124/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 4025/397/11.09.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 776138/17.10.2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 727777/7682/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal șos. București - Ploiești - Tarla 696, sector 1 pentru o suprafață de teren S = 28000,00 mp., teren proprietate persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiul București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în subzona M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P +

4    niveluri.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 60% + 75% din rest P-P +2; CUTmax = 2,5; Hmax - distanța dintre aliniamente, posibil + 2Eretrase.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuire și birouri.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 56%; CUTmax = 3,5; Rmaxh =

5    + P + 5E/6E; Hmax = 18 - 24 m (conform Aviz nr. 31318/15615/1124/2009 eliberat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu condiția ca Hmax se va stabili printr-un Aviz definitiv al A.A.C.R., la nivel de autorizație de construire, respectându-se condițiile din Avizul sus-menționat).

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, Româriia;~tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

/O

<33,

V

UKAS

OIMUT»

MANACIMM?

001

SMC certificat ISO 9001:2000

V

UKAS

tKYIKONMfWAI

MA.VM4MCNT

001

SMM certificat ISO14001 :2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 712905/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 8 Z1 /14 /05.03.2008 PUZ - SOS. BUCUREȘTI - PLOIEȘTI TARLAUA 696, SECTOR 1

Prezentul aviz înlocuiește AVIZUL DE URBANISM nr. 23/2/16/08.06.2007 ca urmare a revizuirii Planului de reglementări.

BENEFICIAR:    BLEANCA PETRU

ELABORATOR:    S.C. D.D. DESIGN STUDIO S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: Cea. 24 Ha. din care 28.000 mp., proprietate privată persoană fizică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Limita PUZ este definită astfel: la EST de Sos. București - Ploiești; la NORD de De 694; la VEST de De 707 și la SUD de De.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =60% +75% din rest P-P+2 ;CUT max =2,5; H max = distanța dintre aliniamente, posibil +2E retrase.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SUNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ:    BIROURI, LOCUINȚE COLECTIVE

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 56%; CUTmax =3,5; RmaxH =S+P+5/ 6E; Hmax. = 22/ 26m

CIRCULAȚII, ACCESE: Accesul auto și pietonal se va realiza din rețeaua stradală perimetrală modernizată conform propunerii din planul de reglementări. Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, avizul Autorității Aeronautice Civile Române, alte avize conform legislației în vigoare.

* Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing.doana BalaureaReferent,

arh. Stelian Constantinescu


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ADRIAN BOLDîl î?    1 s""' -'-A*"    V

Wf •;

'ANÎSM-Sl AMENAJAREA TERITORIULUI:
FPS-21-01/6


-A

j i Comisia tehnică i_    __

arh. Doiba.Crisiea,,arh. ^l^xandru t liman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

'AA fi A


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Număr minim locuri de parcare =

*    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

*    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

*    POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    . CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau

etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

*    Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

■    Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

■    Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale. .

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

a Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

PLOIEȘTI, TARLA 696, SECTOR 1, BU
REGLEMENTARI

LEGENDA

Limite

LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA TERENULUI-PUZ LIMITA SUBSOL Zone funcționale TRANSPORT AERIAN COMERȚ, SERVICII UNITATI AGRICOLE PEPINIERE

SPATII PLANTATE AMENAJATE VEGETAȚIE ÎNALTA
CIRCULAȚII CAROSABILE DE INCINTA CIRCULAȚII PIETONALE ,ZZ/J Restricție de construibilitate-^ - PREZERVAREA GABARITULUI VIITOR PENTRU Dn1

ALINIEREA PRINCIPALA A CLĂDIRILOR


S teren =28000mp

Sd max propus ~ 98 000 mp


P.O.T.max. propus = 56 %

C.U.T.max. propus = 3,5

450 locuri de parcare necesar 50 locuri la sol 400 locuri in subsolurî;^?^A

A

1


••

TITLU PROIECT:

P.U.Z. - SOS. BUCURESTI-PLOIESTI TARLA 696, SECT.1, BUCUREȘTI

-    n

BENEFICIAR:

BLEANCAPETRU

PR.NR.

_/2007

SEF PROIECȚPrnfDrArh. Dan Sgrhak

_^-5CARA

1/1000

DATA

03.2007

FAZA:

PUZ

ÎNTOCMIT iProf.Dr.Arh. Dan Ser^k

Lect.dr.arh. A.Stan fA~T

TITLU PLANȘA:

rUCUTADI

NR.