Hotărârea nr. 74/2009

HOTARAREnr. 74 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. NATATIEI NR. 57, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Natatiei nr. 57, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; _ ’__

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 31/1/2/01.08.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 144/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 2447/263/13.06.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB : aviz nr. 745272/30.06.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 6543/23.04.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Natației nr. 57, sector 1, pentru o suprafață studiată S = cca. 3000 mp., din care terenul care a generat documentația S= 600 mp, proprietate persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiului București terenul se încadrează în subzona mixtă L2a- subzona locuințelor individuale și colective mici:

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=45%; CUTmax =1,3; P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe, comerț la parter.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=54%; CUTmax=2,6; Rmaxh =S+P+3-4E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor TomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare,

9    7

Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 630344/31.07.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 31 /1 / 2 / 01.08.2007

PUZ- str.NATATIEI nr. 57, sector 1

BENEFICIAR; dna. R.ROMAN
ELABORATOR: S.C NOUVEL HABITAT S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ : S = 3000 mp din care suprafața terenului ce a generat documentația S=600 mp -proprietate persoana fizica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a municipiului, delimitat la vest de str. Natației și la sud de str. Piatra Morii.

PREVEDERI PUG - Terenul ce a făcut obiectul reglementarii PUZ se încadrează în subzona L2a - subzona locuințelor individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 45%; CUT max =1,3 ; P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuințe colective ; comerț la parter.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =54%; CUTmax =2,6 ; RmaxH =S+P+3-4E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


4*

MO [/,£ URbÂbVsm'?:> ș amenajară Si


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ARH. ADRIAN BOV£. TERITORIUL UI /


• V* 2

zx    t A    FPS-21-01/6

AVIZ CONSULTA®\- Ordin MTCT nr. 22/2007 - Comisia Tehnica de Urbanism si AmenâjărSa'Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, .arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache , arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

1 \ ./?- -

! O-O" ' î

gt-’g^•^țAcces auto

W— — — \O£Parter comercial


.indici urbanistici propuși: SQprafata totala a țgrenului St = 600/) mp , ^ria construita la sol Ac = 326,50 mpr
Aria construita desfasurata Ad = 1563,Omp Pi'ocerftul’de ocupare al terenului Ac/St ^ 54,0% Coejider)tula(îe^utiiîzare al terenului Ad/Șt = 2,60* ^Î6 ioe Regim de înălțime - S+P+3E+4E retras

’£    0Q    "    '■* • ••


99


Nouvel Habitat Exim s.r.l.    i;ț GVor3he m.

.^eSetmusIlor 201 sector 2 telefon: 0040-21-2106679 București K.C. J40flSMjăaMCOiJ.3TANTIN +|j ' $&&& ofllce@nhl.ro_\ arhilr.cl ■.?//

Denușn ire.fî|;ț>j^cF? Jmobil locuințe colective cu parter (Comercial ]y a5!? E03 ?0gȘ/


.M c Str.Natatiei nr.57 3 L ,‘‘/Sector 1, București


_    1 “"'I a Qoisoov '

*»s-r---_*    /?< t n    i ,


Titlul pîaftstek-=Regulament

scrara: 1:500


planșa:


P.U.Z.

5A