Hotărârea nr. 72/2009

HOTARAREnr. 72 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GRIGORE CHERCHEZ NR. 12, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Arh. Grigore Cerchez nr. 12, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportuLde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei, juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; ■

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 20/1/26/18.06.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 256/2008;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural National a Municipiului București: aviz nr. 1325/Z/13.11.2008

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 5216/540/27.11.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 782412/42/07.11.2008; -Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 12247/31.07.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic

General, cu modificările și^ompletările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Arh. Grigore Cerchez nr. 12, sector 1 pentru o suprafață de teren studiată de S = 374,08 mp., teren proprietate persoană juridică.

Conform PUZ-ului - Zone construite protejate - terenul se încadrează în zona protejată 53-parcelarea mornand;

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 40%; CUTmax = 1,8; Hmax=13(16) m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 55%; CUTmax = 2,8; RmaxH =2S+P+4E retrase; Hmax= 18 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.


B u cu reștt-27.2009 Nr. 72


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

VKAS

rStuttiUi

cei

SsCtest&aiiSOțiKn: SEC3


SMM îaliVaifSOMOJI: ÎMM


Nr.742596/13.06.2008

AVIZ DE URBANISM nr.20/1/26/18.06.2008 Str. Arh .GRIGORE CERCHEZ nr. 12 , sector 1

BENEFICIAR : S.C AB CONSTRUCT S.R.L    ELABORATOR: B.I.A arh . MIHNEA VASILE MARCU

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 374,08 mp - proprietate persoana juridica .

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU : amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului , în arealul delimitat la vest de str. G. Cerchez , la est de Calea Dorobanților.

PREVEDERI PUZ- Zone protejate - zona protejata nr. 53 - parcelarea Mornand .

Indicatori urbanistici reglementați: POTmx=40% , CUT=1,8 , Hmax=13 (16 ) m .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ : locuire .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =55% , CUTmax = 2,8 , RmaxH =2S+P+4E retrase , Hmax=18 m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC- DCCPCN , alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu,

ing Ioana Balaurea


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULU^BUCUREȘTI ARH. ADRiÂNBOÎ-D

,7$'    ,


tK'l>"

r£ Tir-    .

& TE*iro^,\

‘    FPS-21-01/6

a de Urbanism si Amen^jarea'Ț<ît^-in)vij; .afh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, WL'Ban Marin, arh. Constantin,EnachevafcTJorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine). ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezulfată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ. Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă'cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.