Hotărârea nr. 70/2009

HOTARAREnr. 70 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BARATEI NR. 47-49, SECTOR 3

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Bărăției nr. 47- 49, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare Laportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei,juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; ■

Văzând documentele obținute de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 5/1/3/13.02.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.45/2008;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și

Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr.71/Z/04.02.2008;    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

6395/642/09.01.2009;    ’

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 793654/10.01.2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 2423/07.02.2008.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparențaîn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Bărăției nr. 47- 49, sector 3, pentru o suprafață studiată de cca. 3000 mp., din care terenul care a generat documentația S=510 mp., ( 415 mp proprietate persoană fizică și 95 mp domeniul privat PMB .

Conform PUZ-ului - Zone construite protejate - terenul se încadrează în zona protejată 26 b - Sf. Gheorghe - nucleu comercial tradițional.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=60 % pe străzile rezidențiale și POTmax=80% pe străzile comerciale; CUTmax=1,8-3,5.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea aprobată: locuințe, birouri, hotel, comerț, servicii;

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax= 85%; CUTmax=5,2; Rmaxh = S+P+3-4E - S+P+4-7-8 E; Hmax cornișă = 15-27 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg CălinA


ț SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TudorToma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

țfe.

UKAS

WWf.Wt'H

aw

SUC «wfifcat ISO «Ot: 2faM

£

sui ««ta sojdcm: aocw


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 702341/05.02.2008

AVIZ DE URBANISM nr.5/1/3/13.02.2008

PUZ - str. BARATIEI nr. 47- 49 , sector 3

BENEFICIAR : dl. AKILII OMAR    ELABORATOR : BIA - arh. ALBU ION ADRIAN

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = cca.3000 mp din care terenul care a generat documentația S = 415 mp -proprietate persoana fizica și S = 95 mp domeniul privat PMB

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona centrala a orașului, în arealul delimitat la vest de bd. I.C Bratianu , la sud- est de Calea Calarasilor.

PREVEDERI PUZ - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE - Terenul este cuprins în zona protejata 26 b - Sf. Gheorghe -nucleu comercial tradițional.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=80% pe străzile comerciale, POTmax=60% pe străzile rezidențiale ; CUTmax=1,8-3,5.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI S[ INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuințe , hotel, birouri, comerț, servicii.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 85%; CUTmax =5,2 ; RmaxH = S+ P+3-4E- S+P+4-7-8E ;

Hmaxcornisa =15-27 m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC- DCCPCN , alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, p., ing. Ioana Balauțea


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIU.

ARH. ADRIAN B^i_Wirecț,a

<£ URBABISMȘ’.

,,2 AMENAJAREA /■"Tyi teritoriului:rbanism si Amenajarea iche , arh. Dorin Ștefan, âf!


3®UQUREȘTI

tonului::


FPS-21-01/6

;bJÎ36ina Cristea, arh.Alexandru Beldiman, duc, arh. Șerban Sturdza


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Număr minim locuri de parcare =

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

*    POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    . CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau

etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

*    ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

■    Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

■    Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

- Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

*    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

PUZ MOBIL LOCUINȚE, BIROURI, COMERȚ SI SERVICII S+P+3-4E RETRAS SI S+P+7-8E RETRAS str. BARATIEI, nr.47-49,

SECTOR 3 - BUCUREȘTI


83%

85% j

80%    i

3,5

5,2    '

4,0    ;

12,Om

; 12,0-27,0mj

12,0-15,Om ț

REGLEMENTARI

SEMN

CULOARE

SEMNIFICAȚIE j


CURTI/PLATFORME CLĂDIRI CU H<10M CLĂDIRI CU >10M COMERT/BIROURI SUPRAFAȚA PLANTATA

Specificalie

Num.

Se

mnalura

1 : 500

Sal proiect

arh. Adrian Albu

Proiectai

arh. Adrian Albu

Oala:

ian 2008

Dssenăi

arh. GabrlelaAlbu

Titlu proiect:

PUZ IMOBIL LOCUINȚE , BIROURI, COMERȚ SI SERVICII S*P*3-4E REIFVS SI S+Pt7-BE AHR4S str. BARATIEI, nr.47-49, SECTOR 3.BUCUREȘTI

Tillu planșa:

Reglementari