Hotărârea nr. 7/2009

HOTARAREnr. 07 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 117, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. București - Ploiești nr. 117, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raporțUl-de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerară.raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice, și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică' de Urbanism și Amenajarea" Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 47/1/15/14.11.2007/R/03.12.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: aviz nr. 83/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 1947/230/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB:aviz nr. 719326/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 2544/2008;

în conformitate cu prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C. G. M. B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Șos. București - Ploiești nr. 117, sector 1, pentru o suprafață de teren S=6986,67 mp. proprietate persoană juridică.

Amplasamentul a făcut obiectul documentației de urbanism ”PUZ -Șos. București-Ploiești nr. 123A, sector 1” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 156/2005:

Indicatori urbanistici: POTmax = 60%; CUTmax = 2,5; Rmaxh = P+4E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: birouri și servicii.

Indicatori urbanistici:

U.T.R. M2: POTmax =42%; CUTmax =3,0 (pt. S=6986,60 mp); RmaxH = 2S+P+6E - Hmax=24 m. sau POTmax =60%; CUTmax =4,2 (pt. S=4892,76 mp); RmaxH = 2S+P+6E - Hmax=24 m;

U.T.R. V5: fără obiect - 75 m din axul D.N.1 - spațiu verde pentru protecția infrastructurii tehnice.

Ărt.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

Murg Căli


București, 28.01.2009 Nr. 7


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

O

db,

V

UKAS

muinv

MUMCMNI

001

SMC certificat ISO 90Q1:2000

db,

V

UKAS

INVKONMNML

MMMUKNT

001

SMM certificai ISO140Q1:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 687950/14.12.2007/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 47/1/15/14.11.2007/R/03.12.200S

PUZ - ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 117, SECTOR 1

BENEFICIARI: SC HIGHLIGHT S.R.L.

ELABORATOR: SC LORA CONSTRUCT SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S — 6986,67 mp teren proprietate persoana juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului București, sector 1. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR:

PUZ Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 123A, sector 1, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 156/2005.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =60%; CUTmax =2,5; Rmaxh-P+4E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATE : birouri și servicii.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

U.T.R. M2 : POTmax =42%; CUTmax =3,0 (pt. S=6986,60 mp); RmaxH = 2S+P+6E - Hmax=24 m . sau POTmax =60%; CUTmax =4,2 (pt. S=4892,76 mp); RmaxH = 2S+P+6E - Hmax=24 m.

U.T.R. V5 : fara obiect — 75 m din axul D.N. 1 - spațiu verde pentru protecția infrastructurii tehnice.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani

și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI ARH. GHEORGHE/PATBl


EȘTI
ctor 1, București

ÎANISTICE2S+P+6E (24mj Servicii - birouri


S afectata carosabil


380 mp


290 mpTurn    q

• Sm
|| B 1 L_>^rM-T TERITORIAL

MP

%

| nn

SUPRAF. CONSTRUITA

1897.0

27.1%

Hbsbs

CAROSABIL, PARCAJE

1159.0

16.6%

Btl

ImB

CIRCULAȚII PIETONALE

65.0

0.9%

SPATII VERZI

3865.6

55.4%

3 SUPRAFAȚA TOTALA TEREN

6986.6

100%

«L.LEGENDA


limita P.U.Z


teren ce a generat P.U.Z.


zona M2


zona M3


zona V5


carosabil


pietonal


spatii verzi - min 30%


P+6E ( parter deschis )

accese auto si pietonale pe iotL_J

Sos.Bucuresti-Ploiesti, Nr.117 Sector 1, București

beneficiar

S.C. HIGHLIGHT S.R.L.


proiectant:

sc LORA CONSTRUCT sri


scara

1/1000


0722 307 957 152/432-1993


planșa


^REGLEMENTARI

URBANISTICE proiectat arh. O. Barba 'întocmit arh. O. Barba desenat arh. Donos-Mitan David