Hotărârea nr. 69/2009

HOTARAREnr. 69 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. STEFAN HOLBAN NR. 33-35, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Ștefan Holban nr. 33 - 35, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; X’. ...

Luând în considerare Taportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de> Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 20/1/30/18.06.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 201/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 5112/523/27.11.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 780308/31.10.2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 14566/25.09.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Ștefan Holban nr. 33 - 35, sector 1 pentru o suprafață studiată de S = 12217 mp, proprietate persoană

fizică.


Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în subzona mixtă M3.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 60 %; CUTmax = 2,5; Rmaxh = P + 4E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea aprobată: birouri, locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 56%; CUTmax = 3,6; Rmaxh = 2S + P + 6E; Hmax = 27m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.


Murg Căli


București, 2^^2W9 Nr. 69


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIB-duI Regina Elîsabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

sfe,

UKAS

SUC «ft&as ISO «Bt: M®


MKXKaMieA? :

SVMtertfcatîSOMffll - 2804


Nr.736404 / 23.05.2008

AVIZ DE URBANISM nr.20/1/30/18.06.2008
Str. ȘTEFAN HOLBAN nr. 33-35, sector 1

BENEFICIAR : dna .TOMESCU DANA-RODICA    ELABORATOR: S.C ARHIVENT PROIECT S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 12217mp - proprietate persoana fizica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului, la vest de sos București-Ploiești.

PREVEDERI PUG - Terenul se încadrează în subzona mixta M3

Indicatori urbanistici reglementați: M3 - POTmax=60% , CUTmax=2,5 ; Rmaxh=P+4E .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ : locuințe , birouri.

INDICATORI URBANISTICI AVl'ZAȚI: POTmax =56%,CUTmax =3,6, RmaxH =2S+P+6E , Hmax=27 m ;

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


AUMfC/A,.


ARHITECT ȘEF AL MUNICipMui?BU<iUREȘTI ARH. ADRIAlO!

•V'-'K ' U A


FPS-21-01/6


'/P’Cdrnțsia. Tehnica de Urbanism si Amendarea Terifpritdiîi: ârh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, ? i arh^iSerbam Sturdza ,iarh. Dan Marin, arh. Constantin,Enache , arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

x7/ ~f

ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine). ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

TR. ȘTEFAN HOLBAN, NR. 33-35, SECTOR 1, BUCUREȘTILEGENDA:

LIMITA STUDIU P.U.Z.

LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ

I"—-1 ALINIERE PROPUSAREGLEMENTARI

IX/X/J ZONA EDIFICABILA PROPUSA_ IMOBIL LOCUINȚE SI BIROURI

KXXXJ TEREN NEEDIFICAT CE URMEAZA A FI

CEDAT DOMENIULUI PUBLIC, IN VEDEREA REALIZĂRII INFRASTRUCTURII RUTIERE

I    SPATII VERZIM3- subzona mixta

S teren = 12 217 mp POT max. = 56%
CUT max. = 3.6 2S+P+6E H max.= 27m

S.C. ARHIVENT PROIECT. S.R.L.

C.U.1.17876812117.012005


J4QIU255/2005 Slr. C-ttn Oobragsanu Gharea nr. 138, sectorl,


IBAN; ROM RZBR 0000 0600 0752 8702-RAJFFEISEN-BAN EASA


Proiectat


Desenat


Verificat


PROIECT:


PLAN URBANISTIC ZONAL

SOS. ȘTEFAN HOLBAM, NR. 33-35, SECTOR t, BUCUREȘTI


BENEFICIAR:


NR. PROIECT: _/2008


FAZA:    P.U.Z


arh. Cristina Dumitrescu


arh. Cristina Dumitrescu


arh. MIHNEAVASIEMARCU


TOMESCU DANA-RODICA


PLANSA:    REGLEMENTARI


Date iun 2008


1/500


Nr.pfcinsa:    {,4